Giới tính đời sống gia đình (NXB đại học quốc gia 2002) nguyễn quang mai, 177 trang

177 12 0
  • Loading ...
1/177 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/10/2018, 21:37

NGUYỄN Q U A N G MAI (Chủ biên) G I Ú I T Ĩ N H & OKI n i w í X X ỉf* “ "■! NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI H Ọ C Q U Ố C GIA HÀ NỘI N C U Y Ẻ N QUANH; MAI (C h ủ b iên ) T K Ấ N T I Ỉ Ọ N C 'ỉ I I U Y - N C Ỏ C Ỏ N C , I I O À N I.K " M Ị N C Ọ C I A N ■ T R Ầ N T H Ị L O A N G V À Đ Ị I I S Ĩ Ố I T N G Í N LK D Í N H T U Ấ N H G I A Đ Ì N H hH À X U Ấ T B Ả N ĐẠI H Ọ C Q U Ố C G IA HÀ NỘI Chủ biên tài liệu: PG S.TS Nguyễn Q u ang Mai Giám đốc trung tám nghiên cứu KHHGĐ - Đ H SP Hà NỘ I Tham gia biên soạn: PGS.TS Nguyễn Quang Mai - ĐHSP Hà Nội PG S.TS Trần Trọng Thủy - Viện khoa học giáo dục PG S.TS Ngõ Cơng Hồn - Đ H SP Hà Nội PG S.TS Lê Thị Ngọc Lan - ĐHSP Hà Nội GVC Trần Thị Loan - ĐHSP Hà Nội Thac sĩ Lê Đình Tuấn - Đ HSP Hà Nơi LỜI NĨI Đ Ầ U Dê' p h ụ c vụ cho cóng tá c d â n số- kê h o c h h o g ia d i n h (Í\HH< 'ỉ)) c u a D n g C h in h p h ủ h iệ n n a v t h ê h ệ tr ẻ sinli viên tr n g dại học, cao đ n g v t r u n g học c h u y ê n n g h iệ p : ĐuỢo sụ k h u y ê n khích, q u a n t â m g iú p đờ c ủ a vụ t u v ẽ n tvu yền giáo dục- Ưý b a n Quốc gia D â n sô (U BQ G D S)KIỈỈ1C1Đ, c h ú n g tói d ã biên s o n cu ơn sách: "G iời tinh (íời sóng í>in d in h " Nội (lung chù y ế u s c h đ ể c ậ p đ ế n v ấ n để giới tí n h va tỉòi s ố n g gia đ ìn h có liên q u a n m ậ t th i ế t đ ế n việc th ự c hiiMi c h i n h s c h d n sô - K H H G Đ củ a t h ế h ệ t r ẻ nói r iê n g v củn n h â n d â n nói ch u n g C ln in g r ấ t m o n g dược b n t r ẻ q u a n tâ m T ài liệu n y c h ác c h n n h i ê u k h iê m k h u y ế t H y vọiut n h n V kiến d ó n g góp p h ê b ìn h tù' b n đọc Xin c h â n t h n h c ả m ơn! 77/í/v mặt tác giá GIÁM DĨC TRUNG TÂM NGH IỀN c ú u K H H G Đ TRƯỜNC ĐAI IỈỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI P Í Ỉ S i S Nguycn Q u a n g Mai MỤC LỤC Irainfc Lời nói đ ầ u Chương I: Một số v ân dề vể giới, giới t i n h Chương / / ; X ã hội hóa giới t í n h p h â n hóa giởi t í n h 26 Chương I I I : Ctí q u a n s in h d ụ c m ột sô c h ứ c n ă n g s in h 1> sin h d ụ c c ủ a n am , n ữ 52 Chương IV: Từ tì n h yêu đ ế n h ỏ n n h â n , h n h p h ú c gia đinih m ộ t sỏ v ấn để c ủ a cộp vỢc h ổ n g t r ẻ Chương V: Một sô b ệ n h lây q u a đ n g q u a n hệ ti n h d ụ c Chương VI: Kố h o c h hóa gia đ ì n h 90 135 160 C h n g I M Ộ T S Ố V Ấ N Đ Ề VÊ C I Ớ I T ÍN H - C I Ớ I T ÍN H V À C I Á O D Ụ C G IỚ I T ÍN H M ụ c o i C H + ( ’u n g c ấ p cho s in h v iê n m ột sò k iê n th ứ c vế giới, giới tí n h giáo d ụ c giới tinh •+ G i ú p s i n h viôn h iể u dược vai t r ò c ủ a giáo d ụ c giới t í n h đoi với t h ê h ệ t r ẻ dơi vói xã hội -+ X ây d ự n g cho s in h v iê n n iề m tin ý th ứ c t r c h n h i ệ m , V th ứ c tô n t r ọ n g n g ú i b i ế t q u a n t â m d ê n giới t í n h c ù a h2 N Ộ I D U N G 2.1 Giới giới tính K h n iệ m "g iớ i" ( g e n d e r) m ột k h i n iệ m p h ứ c t p h iệ n đ ại c ủ a xã hội học T h u ậ t n g ữ "giới" t r o n g t i ế n g V iệt đuọc h iế u t h e o ý n g h ĩ a k h c n h a u Trước hót, đồ g i i s in h th ê (sex) Giới sinh thể nói lên c h ú n g t a đ n ô n g h a y đ n b p h n g d i ệ n s i n h hoc t r ê n sớ giới d i truyền (g e n e tic sex) g iớ i g ió i p/u ( a n a t o n i c a i sex) c ủ a c h ú n g ta Giới di t r u y ề n nói lòn c;ic đ ặ c đ iể m vê n h i ễ m sác t h ê h o ó cm ô n c ủ a giỏi c h ú n g ta ví »)ụ n h n h i ễ m sác t h ê c ủ a c h ú n g ta XY h a y XX, v o s t r o g e n h a y t c s t o s t e r o n c h iế m u t h ê t r o n g h ệ t h ố n g h o ó c m ô n c ù a c h ú n g ta G iới g iả i p h ẫ u giới t h ể xác c ủ a c h ú n g t a n h dịch h o n (h a y b u n g tr ứ n g ) , tử cu n g , â m hộ, â m đ o h a v d n g v ậ t c ủ a c h ú n g ta Giới dược h iể u t h e o q u a n đ iể m x ã hội học ( g e n d e r) Giới s i n h t h ể (sex) v giới x ã hội (g e n d e r) t h n g dược d ù n g l ẫ n lộn với n h a u N h n g giới xã hội ( g e n d e r) v giới s i n h t h ế (sex) k h ô n g p h ả i , k h i nói đ ế n "giới" m u ố n nói đ ế n giới xã hội ■ đặc diêm xả hội văn hóa g ắ n với việc ngư ời t a đ n ông h a y đ n bà T r o n g k h i giới s i n h th ê (sex) có gơc rễ sinh học, th ì giới (gender) có gõc r ễ v ă n hóa, x ã hội Đê h iể u r õ k h i n i ệ m giới (g ender), t a c ầ n nói đ ế n lo t k h i n iệ m có liê n q u a n n h n a m t í n h ( m a s c u l i n i t y ) , n ữ t í n h (fem in in ity ), b n s ắ c giới ( g e n d e r id e n t i t y ) , va) trò giới ( g e n d e r role) T h i độ v ề v a i t r ò giới ( g e n d e r role a t t i t u d e ) , h n h vi th e o v t r ò giới ( g e n d e r ro le b e h a v i o r s ) , định hình vai trò giới (gender - role stereotype), (lịnh hướng giới (gender orientation) ( a s s i g e n d gender) giỏi gán cho B ả n sắ c g iớ i giới mà người ta tự cảm nh ận m ì n h G iớ i đ ợ c gcin c h o giới người khác gán cho t h n g t lúc m ỏi s i n h \(U Ịì' (lục giỏi lí n h m ộ t p h ậ n h ữ u cd c ủ a p h u c lvi|) t ác ViVn dế giáo dụ c cộng s ả n c h ủ n g h ĩa , giáo dục rịĩười mói nói ch u n g C0 Ì người p h t tr i ể n to n diện, k ét hỢị' lột cách liài hòa t r o n g m ì n h s ự p h o n g p h ú vế t i n h t h ầ n t h u a n kh iêt đ o đức s ự h o n t h i ệ n t h e xác ('hi ró t h ế th ự c h iệ n việc giáo dụ c giới t i n h th ô n g q u a hệ th ô 11 í giáo (lục ch u n g , k h ô n g t h ế tá c h khỏi h ệ th ô n g c h u 11í n h cai tụ lập l i ê n g rẽ, tá c h rời v k h ô n g phu huộc N h n g c ũ n g k h ò n g đ ú n g , n ê u h o n to n "h ò a an" việc giáo dục giói t í n h vào việc giáo d ụ c đ o đức nói c h u m ' 1)01 vi n h k h ô n g t h ấ y đặc tilin g , ý n g h ĩ a miC (lích riê n g c ủ a giáo dụ c giới tín h Ẵhơng p h i có p h t t r i ể n d ạo đức c h u n g ỏ m ức độ cao , cử lĩnh hội tiêu chuẩn đạo đức bảo đám cho sống cá n h â n có nội đ u n g đ o đức mức độ tư n g ứ n g K hông p h i ngư ời đ ã có t h n h tích tốt t r o n g h o t (lặ n g lao đ ộ n g xã hội t h ì t h u ầ n k h i ế t d o đức v híò iụ i h i ệ n t r o n g số ng cá n h â n tự bảo đ ả m Cũng cần p h n biệt việc giáo dụ c giới t i n h với việc g iả n g th ụ - ụ ia o hóa) giới tin h H a i cơng việc n y có liên q u a n vói n h ỉa u n h n g k h n g phíii G i ả n g d y vè giới t í n h k h ía ih ó a m a n g tín h c h ấ t y t ế - s i n h học, n h m m ụ c đích h ì n h t h 1 (j người học n h ữ n g biểu tư ợ n g k h i n iệ m t n g ứ n g s h h lý t h ể n a m nữ soi s n g m ột s ố đặc đ iể m giải phínu - s in h lý r u a chiíc n ă n g s i n h đẻ, c u n g c ấ p n h ữ n g tri thứ ícv ệ s in h n h ấ t (lịnh C òn giáo d ụ c giới t i n h h ì n h t h n h Tuy nhiên, độc điểm sinh lý, tình trạng sức khoe điều kiện cụ thê khác người mà người tụ q u y ế t đ ị n h v ch ọ n cho m ì n h B P T T p h ù hợp v lía th íc h Hiện nay, ngưòi ta chia thành nhóm BPTT sau đây: 2.1.2.1 Nhóm phương pháp nội tiết A T h u ố c t r n h t h a i a Viên trá n h th a i p h ô i hợp : th u ố c có c h ứ a nội tiết tô tổng hợp ostrogen progesteron Hiện có 50 còng t h ứ c v k h o n g 50 n h ã n th u ố c c h ứ a h m lượng k h c n h a u c ủ a h a i nội ti ế t t ố tổ n g h ợ p tr ê n T r ê n t h e giới có khoảng 65 triệu người dùng biện pháp + C chê tác d ụ n g : o s tr o g e n p r o g e s t e r o n ức c h ế r ụ n g t r ứ n g , l m đ ặ c n iê m dịch cổ t c u n g đ ể n g ă n k h ô n g c h o tinh trùng lọtqua làm mỏng lớp nội mạc tử cung + N h ữ n g đ iều cần ý : n ê n d ù n g loại v iê n c h ứ a 50 mcg ostrogen T rước k h i d ù n g p h ả i n h ã n viên y tê k h m đ é loại trừ chống định Phải hưỏng dẫn cách dùng cụ thể P h ả i u ố n g v iê n đ ầ u t i ê n vào n g y có k i n h đ ầ u tiên N ếu quên viên phải uống viên với viên ngày h ô m s a u ( n g h ĩ a h ô m s a u p h ả i u ố n g viên) N ế u q u ê n - viên chu kỳ phải dùng biện pháp tránh thai hỗ trợ H n g n ă m c ầ n n h â n v iê n V tê k h m lại Hinh 21 Vién tránh thai h Viừn trá n h th a i: có p r o g e s t e r o n có k h o ả n g công th ứ c •ỈO n h ã n th u ố c c h ứ a h m lượng t h ấ p nội tiế t tô tổ n g họ']) p r o g e s t e r o n +• C chê tá c dụng', p r o g e s te r o n m đ ặ c n iê m dịch ả cổ tứ c u n g đ ể n g ă n k h ô n g cho t i n h t r ù n g lọt q u a , n g n n g a r ụ n g t r ứ n g , l m m ỏ n g nội m c t cung + Những điều cắn ý: P h i n h â n viên y t ế k h m trư ớc k h i d ù n g th u ô c v có h ổ n g d a n c ụ th ể P h i d ù n g b iệ n p h p t r n h t h a i k h c đ ê hỗ trợ, n ê u q u ê n u ố n g l v iê n m u ộ n H n g n ă m c ầ n k h m lại 163 B T h u ố c tiê m t r n h t h a i + Cơ c h ế tác dụ n g progesteron tá c d ụ n g kéo dùi, giải p h ó n g c h ậ m , ức c h ê r ụ n g t r ứ n g , l m đ ặ c n iê m dịch ỏ cổ tử c u n g đ ể n g ă n c ả n ti n h t r ù n g , đôi k h i m m ỏ n g nội m c tứ cu ng + Những điều cần chủ ý: C ầ n t v ấ n đ ế t ì m h i ể u n g u y ê n n h â n nóu k in h n g u y ệ t t h a y đổi k h c th n g , x e m có c h n g chi đ ị n h h a y k h ô n g n h c n h t i ê m l ầ n s a u đ ú n g h n T i ê m l ầ n đ ầ u n g a v s a u k h i đỏ t r o n g n g â y đ ầ u c ủ a c h u k ỳ k in h C ầ n k h m sức k h ỏ e h n g n ă m c T h uốc cấy trá n h th B iện p h p n y k h o ả n g 0 0 người c ủ a 17 nước t r ê n t h ê giới p d ụ n g , n h i ề u n h ấ t In đ ô n ê x ia + C c h ế tác d ụ n g : n a n g c h ứ a p r o g e s t e r o n tô n g hợp c ấ y d a c n h t a y p h ụ n ữ s a u k h i đ ã gây tê chỗ P r o g e s t e r o n p h ả i p h ó n g c h ậ m m ộ t c ách đ ề u đ ể u s ẽ ức c h ê r ụ n g t r ứ n g , m đặc n iê m d ịc h cổ tử cung , n g ă n c n t i n h t r ù n g v có t h ê m m ỏ n g nội m c cô tử cung + N h ữ n g đ iề u c ầ n c h ú ý : P h ả i c ấ y t r o n g k h i h n h k in h Có t h ể cấy n g ay s a u k h i đ ẻ h o ặc n o p h th a i P h ả i vô t r ù n g nơi c ấ y n h â n v iê n V tê d o tạ o kỹ t h u ậ t c ấ y th ự c 164 XÔM k h m iại h n g n ă m 2.1.2.2 Nhóm car dụng cụ tử cung (DCTC) Có k h o ả n g loại (lụng cụ t c u n g c h ín h H iệ n n a y t r ê n th ó giới có k h o n g 8õ tr i ệ u người s (lụ ng d ụ n g cụ t ủ cu n g , n h i ề u nliàt ó' T r u n g Quốc Hinh 22 Các loại dụng cụ tứ cung + Cơ chê tóc clụng: dụng cụ đặt tử cung làm cho tinh trùng bất động, ngàn ngừa thụ tinh chúng trứng, giải phóng nội tiết tố, nhờ làm đặc niêm dịch cổ tử cung, ngàn can tinh trùng làm mỏng nội mạc tử cung 165 Hình 23 Cơ chê tác dụng cúa dụng cụ tứ cung + Những điều cần ý: Trước đặt DCTC phải thăm khám kỹ, phụ nữ bị mắc bệnh láy lan qua đường tình dục có dị dạng tứ cung khơng đặt dung cụ tử cung .Vô trùng triệtđể đặt DCTC .Phải dẫn tác dụng phụ, dấu hiệu l>áo động nơi có nhân viên y tếtheo dõi .Hàng năm nên khám sức khỏe 2 N h ó m c c p h n g Ịìììá ì) p h ẫ u th u ậ t d D in h nàn nữ: Dãy m ột t r o n g n h ữ n g p h n g p h p p h ổ liũ-n n h ấ t t r ê n Ihô giới, (ỉã có k h o ả n g 120 t r i ệ u người sử đu n tí p h n g p h p Đó b iệ n p h p c t t h t vòi tr ứ n g , (Ỉtỉn g iản, n h a n h (’h óng, k h n g tốn k é m v k h ô n g n g u v hiể m + C c h ế tác d ụ n g : làm n g h ẽ n đ ứ t vòi Kallốp đế n g n k h ô n g cho t i n h t r ù n g g ậ p trứ n g I Hình 24 Chỏ cát thát ỏng dán trứng +N h ữ n g đ iề u cầ n ch ú ý: C h ỉ n h ữ n g k h n g m u ố n có t h ê m mởi c h ọ n biện p h p P h ả i đ ả m bảo vô t r ù n g p h ẫ u t h u ậ t v người sứ 167 d ụ n g p h ả i d ẫ n k ỹ vê c c h t h e o dõi s a u p h ẫ u t h u ậ t Có t h ê ti ế n h n h a n t o n n g a y s a u k h i đẻ b Đ ìn h s ả n n a m T r ê n t h ê giới đ ã có g ầ n 45 t r i ệ u n gư i sử d ụ n g b iệ n p h p n y , n h i ề u n h ấ t T r u n g Quốc, A n Độ, Mỹ, C a n a d a , A nh, H L a n Đó b iệ n p h p t h ắ t c ắ t ố n g d ẫ n tin h , r ấ t đdn g iả n , n h a n h chóng, k h ô n g tố n k é m v k h ô n g n g u y h iế m + C c h ế tác d ụ n g : m n g h ẽ n h o ặ c đ ứ t ố n g d ẫ n t i n h ilé k h ô n g ch o t i n h t r ù n g lọt vào t i n h dịch \ Hình 25 Chó cát thắt õng dẳn tinh 168 - N h ữ n g (tiều cán ch u ý: ( ’hi nên (King biộn p h p n y k h n g m u ố n có t h ê m P h a i đ ả m báo vó t r ù n g kh i p h ẫ u t h u ậ t , v p h ả i chi
- Xem thêm -

Xem thêm: Giới tính đời sống gia đình (NXB đại học quốc gia 2002) nguyễn quang mai, 177 trang , Giới tính đời sống gia đình (NXB đại học quốc gia 2002) nguyễn quang mai, 177 trang , Chương I : MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ GIỚI TÍNH - GIỚI TÍNH VÀ GIÁO DỤC GIỚI TÍNH, CÁU HỎ! THÀO LUẬN, Chương II : XÃ HỘI HÓA GIỚI TÍNH VÀ SỰ PHÂN HÓA GIỚI TÍNH, CÂU HỎI THẢO LUẬN, Chương III : CƠ QUAN SINH DỤC VÀ MỘT SỐ CHỨC NĂNG SINH LÝ SINH DỤC CỦA NAM, NỮ, CÂU HỎI THÀO LUẬN, Chương IV : TỪ TÌNH YÊU ĐẾN HÔN NHÂN, HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CÁC CẶP VỢ CHỒNG TRẺ, Chương V : MỘT SỐ BỆNH LÂY TRUYỀN QUA QUAN HỆ TÌNH DỤC, CÂU HỎI THẢO LOẬN é, Chương VI : KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay