Báo cáo Kỹ thuật quá trình và thiết bị

85 24 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/10/2018, 21:36

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TPHCM BÁO CÁO THỰC HÀNH KỸ THUẬT QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ Sinh viên thực hiện: Nguyễn Tấn Ninh MSSV : 2006160194 Nhóm thực hành: Nhóm (t6 tiết 7-11) GVHD: Phan Huy Trình TPHCM, tháng năm 2018 Mục lục Danh mục bảng Danh mục biểu đồ Bài 1: Truyền nhiệt ống kép I Cơ sở lý thuyết 1.1 Các thống số 1.2 Các khái niệm 1.3 Các trình truyền nhiệt .5 1.4 Mục đích thí nghiệm 11 II Các bước tiến hành 11 III Kết thí nghiệm 12 3.1 Số liệu thí nghiệm ống kép 12 3.2 Tổn thất nhiệt 14 3.3 Tín hiệu nhiệt độ logarit ∆ tlog 14 3.4 Tính hệ số truyền nhiệt dài KL thực .15 3.5 Tính số chuẩn Reynolds : .15 3.6 Xác định chuẩn số Nu: tùy thuộc vào Re .19 3.7 Đồ thị ống chảy dọc .23 IV Bàn luận 23 Bài : Sấy 25 I Cơ sở lý thuyết 25 1.1 Cơ sở trình sấy 25 1.2 Động học trình sấy: .26 1.3 Thiết bị sấy: .27 II Sơ đồ thiết bị 28 III Tính tốn thí nghiệm 29 3.1 IV Theo thực nghiệm 29 Kết luận: 32 V Trả lời câu hỏi chuẩn bị: 32 Bài : Mạch lưu chất 38 I Lý thuyết 38 II Xử lý số liệu 40 2.1 TN1 Tính hệ số màng chắn venturi .40 2.2 TN2 Đo giá trị tổn thất áp suất dòng chảy qua đoạn ống thẳng Φ32/34 màng chắn .41 2.3 TN3 Đo giá trị tổn thất áp suất dòng chảy qua đoạn ống thẳng Φ25/27 màng chắn .42 2.4 TN4 Đo giá trị tổn thất áp suất dòng chảy qua đoạn ống thẳng Φ14/16 màng chắn .42 2.5 TN5 Xác định chiều dài tương đương ½ van 42 2.6 TN6 Xác định chiều dài tương đương van mở hoàn toàn 43 III Vẽ biểu đồ 44 Bài : Tháp đệm 46 I Mục tiêu thí nghiệm .46 II Cơ sở lý thuyết 46 III Kết thí nghiệm 50 Bài : Cô đặc 57 I CƠ SỞ LÝ THUYẾT 57 1.1 Khái niệm chung 57 1.2 Cân vật liệu hệ thống cô đặc nồi 57 1.3 Cân nhiệt lượng 58 1.4 Thiết bị thí nghiệm: .59 1.5 Sơ đồ thiết bị 60 1.6 Trình tự tính tốn: 63 II TÍNH TỐN 64 2.1 Xử lí số liệu 64 2.2 Khối lượng dung dịch đường nhập liệu: .64 2.3 Khối lượng dung dịch đường thu được: .65 2.4 Lượng nước ngưng thực tế: 65 2.5 Tính cân vật chất đại lượng chưa biết: 65 2.6 Tính phần trăm sai số 66 III Vẽ đồ thị : 66 3.1 Đồ thị biểu diễn quan hệ số Bx với thời gian cô đặc (phút) 66 3.2 Đồ thị biểu diễn quan hệ lượng nước ngưng thu (ml) thời gian cô đặc (phút) 67 3.3 IV Nhận xét 67 Trả lời câu hỏi chuẩn bị 68 Bài : Chưng cất 72 I Cơ sở lý thuyết 72 1.1 Khái niệm chung 72 1.2 Mơ hình mâm lý thuyết 72 1.3 Phương trình cân vật chất .73 1.4 Hiệu suất 73 1.5 Sơ đồ nguyên lý thuyết bị 74 II Thí nghiệm 75 2.1 Số liệu thực nghiệm .75 2.2 Vẽ đồ thị 76 III Trả lời câu hỏi chuẩn bị 77 Tài liệu tham khảo 80 Danh mục bảng Bảng1.1 Các ký hiệu đơn vị Bảng1.2 số liệu thực nghiệm Bảng 1.3 Nhiệt lượng tỏa dòng nóng Bảng 1.4 Nhiệt lượng tỏa dòng lạnh Bảng 1.5 Tính nhiệt tổn thất Bảng 1.6 Kết tính hiệu số nhiệt Logarit Bảng 1.7 Tính Q, Δtlog, K*L ống kép Bảng 1.8 Chuẩn Số Re Của Dòng Nóng Bảng 1.9 Chuẩn số Re dòng lạnh Bảng 1.10 Chuẩn Số Pranlt Của Dòng Nóng Pr1 Bảng 1.11 Chuẩn Số Pranlt Của Dòng Nóng Pr2 Bảng 1.12 Chuẩn Số Prv Của Dòng Nóng Bảng 1.13 Chuẩn Số Prv Của Dòng Lạnh Bảng 1.14 Kết tính Nu cho dòng nóng Bảng 1.15 Kết tính Nu cho dòng lạnh Bảng 1.16 Hệ số cấp nhiệt dòng nóng Bảng 1.17 Hệ số cấp nhiệt dòng lạnh Bảng 1.18 Kết hệ số truyền nhiệt lý thuyết KL Bảng 2.1 Số Liệu Lí Thuyết Bảng 2.2 Số liệu thực nghiệm Bảng 3.1 quan hệ tổn thất cột áp dòng chảy qua ventuly màng chắn với lưu lượng thể tích Bảng 3.2 Đo giá trị tổn thất áp suất dòng chảy qua đoạn ống thẳng Φ32/34 màng chắn Bảng 3.3 Giá trị tổn thất áp suất dòng chảy qua đoạn ống thẳng Φ25/27 màng chắn Bảng 3.4 Giá trị tổn thất áp suất dòng chảy qua đoạn ống thẳng Φ14/16 màng chắn Bảng 3.5 Xác định chiều dài tương đương ½ van Báo cáo kỹ thuật trình thiết bị Page Bảng 3.6 Xác định chiều dài tương đương van mở hồn tồn Bảng 4.1 Số liệu cột khơ L = Bảng 4.2 Số liệu cột ướt L= Bảng 4.3 Số liệu cột ướt L = Bảng 4.4 Số liệu cột ướt L = Bảng 4.5 Số liệu cột ướt L = Bảng 4.6 số liệu cột ướt L = Bảng 4.7 Số liệu cột ướt L=9 Bảng 4.8 Các trị số kết cột khô L = Bảng 4.9 Các trị số kết cột khô L = Bảng 4.10 Các trị số kết cột khô L = Bảng 4.11 Các trị số kết cột khô L = Bảng 4.12 Các trị số kết cột khô L = Bảng 4.13 Các trị số kết cột khô L = Bảng 4.14 Các trị số kết cột khô L = Bảng 5.1 Số liệu ban đầu Bảng 5.2 Số liệu thí nghiệm Bảng Số liệu thí nghiệm Báo cáo kỹ thuật trình thiết bị Page Danh mục biểu đồ Biểu đồ Quan hệ hệ số truyền nhiệt chế độ chảy dòng nóng có lưu lượng GN’ = 10 Biểu đồ 2.1 Đường cong sấy Biểu đồ 2.2 Tốc độ sấy Biểu đồ 3.1 Tổn thất cột áp ventury màng chắn theo lưu lượng Biểu đồ 3.2 Hệ số co thắt ventury màng chắn theo chế độ chảy Biểu đồ 3.3 Hệ số ma sát ống32/34, 25/27, 14/16 theo Re Biểu đồ 3.4 Chiều dài tương đương van theo Re Biểu đồ 4.1 ảnh hưởng G L độ giảm áp cột Pc Biểu đồ 4.2 Giản đồ lụt cột chêm Biểu đồ 4.3 Đồ thị (Pcư/Z ) - Log G Biểu đồ 4.4 Đồ thị (Pck/Z ) - Log G Biểu đồ 5.1 Biểu diễn quan hệ số Bx với thời gian cô đặc (phút) Biểu đồ 5.2 Biểu diễn quan hệ lượng nước ngưng thu (ml) thời gian cô đặc (phút) Biểu đồ 6.1 Thể thể tích theo thời gian Biểu đồ 6.2 thể độ rượu theo thời gian Biểu đồ 6.3 biểu đồ thể tích độ rượu theo thời gian Báo cáo kỹ thuật trình thiết bị Page Bài 1: Truyền nhiệt ống kép I Cơ sở lý thuyết 1.1 Các thống số Tên Nhiệt độ Nhiệt lượng Nhiệt dung riêng đẳng áp Hàm nhiệt Hệ số dẫn nhiệt Hệ số cấp nhiệt, truyền nhiệt Diện tích truyền nhiệt Độ nhớt động lực học Độ nhớt động học Lưu lượng khối lượng Số ống truyền nhiệt Bước ống Lưu lượng thể tích Cơng Tốc độ Chuẩn số Nuselt Chuẩn số Reynolds Chuẩn số Prandtl I.2 Ký hiệu t Q Cp H,I λ  F   G n s V W  Nu Re Pr Đơn vị ( thứ nguyên) o C,K,F kJ J/kg.độ, kcal/kg.độ kJ/kg W/m.độ, kcal/m.h.độ W/m2.độ m2 N.s/m2 , kgf.s2/m2 m2/s Kg/s ống M m3/s J m/s L/ λ (L: chiều dài) L/ /a Bảng1.1 Các ký hiệu đơn vị Các khái niệm • Truyền nhiệt Truyền nhiệt trình phức tạp xảy đồng th ời d ạng trao đ ổi nhiệt như: trao đổi nhiệt dẫn nhiệt, trao đổi nhi ệt đối lưu nhi ệt trao đổi nhiệt xạ nhiệt • Chiều q trình Trong tự nhiên, trình xảy theo chi ều từ n có nhi ệt đ ộ cao t ới nơi có nhiệt độ thấp • Chất tải nhiệt Chất tải nhiệt chất mang nhiệt từ nơi tới nơi khác, từ môi tr ường tới môi trường khác theo quy luật tự nhiên Báo cáo kỹ thuật q trình thiết bị Page • Truyền nhiệt trực tiếp Truyền nhiệt trực tiếp trình truyền nhiệt mà chất tải nhi ệt ti ếp xúc trực tiếp với vật liệu • Truyền nhiệt gián tiếp Truyền nhiệt gián tiếp trình truyền nhiệt mà ch ất tải nhi ệt không ti ếp xúc trực tiếp với vật liệu mà thơng qua vật ngăn • Truyền nhiệt ổn định Truyền nhiệt ổn định trình truyền nhiệt mà nhiệt độ có th ể thay đ ổi theo không gian mà không thay đổi theo thời gian • Truyền nhiệt khơng ổn định Truyền nhiệt khơng ổn điịnh trình truyền nhiệt mà nhi ệt d ộ có th ể thay đổi theo khơng gian thời gian • Trường nhiệt Trường nhiệt đặc trưng cho độ nóng vật nhiệt độ ( t, oC,T, oK) Tập hợp tất giá trị nhiệt độ vật môi trường gọi trường nhiệt • Nhiệt trường ổn định Nhiệt trường ổn định nhiệt trường mà nhiệt độ thay đổi theo không gian mà không thay đổi theo thời gian t = f(x,y,z) • Nhiệt trương khơng ổn định Là nhiệt trường mà nhiệt độ thay đổi theo khơng gian thời gian t = f(x,y,z,t) • Mặt đẳng nhiệt Là tập hợp điểm có nhiệt độ Q trình dẫn nhi ệt khơng x ảy bề mặt đẳng nhiệt mà xảy từ mặt đẳng nhiệt đến m ột m ặt đẳng nhiệt khác I.3 Các trình truyền nhiệt Trong thực tế, trình truyền nhiệt diễn theo phương th ức truy ền nhiệt sau: • Dẫn nhiệt Xét mặt phẳng có diện tích F có dòng nhiệt dẫn qua theo phương vng góc với mặt phẳng, định luật Fourien phát biểu sau: “Mật độ dòng nhiệt truyền qua phương thức dẫn nhiệt theo phương quy định tỉ lệ thuận với diện tích vng góc với phương truyền gradient nhi ệt đ ộ Báo cáo kỹ thuật trình thiết bị Page theo phương (W) ấy.” (W/m2)  Trong đó: Qx : Dòng nhiệt truyền qua diện tích F (J/s) qx : Mật độ dong nhiệt (W/m2) F : Diện tích bề mặt truyền nhiệt vng góc với phương x (m 2) λ : Hệ số dẫn nhiệt ( W/m2) Thực nghiệm chứng tỏ λ thông số vật lý bi ểu diễ khả dẫn nhi ệt vật liệu Hệ số dẫn nhiệt phụ thuộc vào áp suất, nhiệt độ, vật liệu, cấu trúc vật liệu Hệ số dẫn nhiệt chất khí khoảng 0,006 – 0,6 ( W/m.độ) Hệ số dẫn nhiệt chất lỏng khoảng 0,07 – 0,7 ( W/m.độ) Hệ số dẫn nhiệt chất rắn phụ thuộc vào kết cấu, độ xốp độ ẩm vật liệu Từ định luật Fourien bản, người ta đưa dạng ph ương trình truy ền nhiệt cho trường hợp cụ thể Ở phần này, ta xét trình dẫn nhiệt ổn định – nhi ệt độ v ật khơng biến đổi theo thời gian • Một lớp Nhiệt lượng truyền qua khoảng thời gian τ (giây) ,J Nếu ta muốn tìm nhiệt độ vị trí cách mặt có nhiệt độ l ớn kho ảng x  Trong đó: Báo cáo kỹ thuật q trình thiết bị Page Biểu đồ 5.1 Biểu diễn quan hệ số Bx với thời gian cô đặc (phút) III.2 Đồ thị biểu diễn quan hệ lượng nước ngưng thu (ml) thời gian cô đặc (phút) ML 1400 1200 1000 ML 800 600 400 200 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 t Biểu đồ 5.2 Biểu diễn quan hệ lượng nước ngưng thu đ ược (ml) thời gian cô đặc (phút) III.3 Nhận xét - Nguyên nhân: + Thiết bị cô đặc gián đoạn nồi sử dụng thí nghi ệm đ ặc, giúp thực hành hiểu quy trình cách vận hành c thi ết b ị cô đ ặc Quá trình làm tăng nồng độ dung dịch cách tách m ột ph ần dung môi nhiệt độ sôi môi trường chân không nên nhi ệt độ sôi dung d ịch đ ường Báo cáo kỹ thuật trình thiết bị Page 67 giảm, làm giảm hao phí nhiệt giúp cho s ản ph ẩm không b ị bi ến tính nhiệt độ cao Trong q trình thực hành thí nghiệm khơng tránh kh ỏi s ự sai xót thơng số, nhiệt độ, thời gian + Các thao tác kỹ thuật q trình thí nghiệm vụng + Dụng cụ thiết bị thí nghiệm nhiều hạn chế + Sai số làm tròn lớn + Cân đong dung dịch đường chưa xác + Thông số thiết bị không ổn định + Thời gian không đồng Cách khắc phục: - Kiểm tra thiết bị trước sau làm thí nghiệm Báo cho phận sửa ch ữa có phát hư hỏng - Cần nắm vững kiến thức trước thực hành thí nghiệm - Vệ sinh khởi động thiết bị để nhiệt độ áp suất ổn định - Thao tác vận hành nhanh, pha dung dịch phải chuẩn - Tính tốn cẩn thận xác IV Trả lời câu hỏi chuẩn bị Mục tiêu thí nghiệm gì? Trả lời: Trình bày cấu tạo, nguyên lí làm việc ưu nhược điểm thi ết bi cô đặc gián đoạn nồi, hoạt động điều kiện chân không - Vận hành hệ thống đặc - Tính tốn cân vật chất, cân lượng đại lượng đặc trưng cho q trình đặc Cơ đặc gì? Trả lời: Là trình làm tăng nồng độ dung dịch cách tách ph ần dung môi nhiệt độ sôi, dung môi tách khỏi dung dịch bay lên gọi h th ứ Mục đích q trình đặc gì? Trả lời: - Làm tăng nồng độ chất hòa tan dung dịch - Tách chất rắn hòa tan dạng rắn (kết tinh) - Tách dung môi dạng nguyên chất (cất nước) Báo cáo kỹ thuật trình thiết bị Page 68 Các bước chuẩn bị tiến hành thí nghiệm? Trả lời: - Tìm hiểu hệ thống thiết bị, van tác dụng - Tìm hiểu thiết bị đo nhiệt độ, vị trí đo cách điều chỉnh cơng tắc để đo nhiệt độ - Tìm hiểu thiết bị đo nồng độ chất khô (Brix kế) - Xác định đại lượng cần đo - Chuẩn bị dung dịch đường đem đặc - Chuẩn bị bảng số liệu thí nghiệm 4.Các phương pháp đo nồng độ dung dịch đường? Trả lời: Có phương pháp: - Phương pháp 1: sử dụng Brix kế theo nguyên tắc khúc xạ quang học (nồng đ ộ Bx  lớn góc khúc xạ lớn)  KL  KL chatkhohoatan dd - Phương pháp 2: dùng phù kế (tỷ trọng kế) theo nguyên tắc nồng độ cao lực đẩy mạnh 5.Nêu bước tiến hành thí nghiệm? Trả lời: - Chạy nước nóng - Cơ đặc dung dịch - Vệ sinh thiết bị 6.Mô tả cấu tạo hệ thống thiết bị đặc dùng thí nghiệm? Trả lời: hệ thống đặc gồm thiết bị sau: Báo cáo kỹ thuật trình thiết bị Page 69 - Máy khuấy trộn - Thiết bị ngưng tụ ống xoắn - Bình chứa nước ngưng - Bơm chân khơng loại vòng nước - Áp kế đo độ chân không - Nhiệt kế điện tử - Hệ thống điện - Xô nhựa chứa dung dịch đầu 7.Nêu dạng thiết bị cô đặc khác nhau? Trả lời: - Dạng thiết bị cô đặc nồi - Dạng thiết bị cô đặc nhiều nồi - Dạng thiết bị cô đặc liên tục - Dạng thiết bị cô đặc gián đoạn Báo cáo kỹ thuật trình thiết bị Page 70 - Dạng thiết bị cô đặc áp suất chân không, áp suất thường hay áp suất khác 8.Các thông số cần đo bài? Trả lời: - Thời gian (phút) - Nồng độ dung dịch đường (Bx) - Lượng nước ngưng thu Vngưng (ml) - Nhiệt độ (0C) 8.Viết cân nhiệt lượng cho q trình đặc? Trả lời: phương trình cân nhiệt lượng trình đặc: Gđ.cđ.tđ+D.i = Gc.cc.tc+W.i’+D.cn.tn+Qcd+Qmt Trong đó: tđ: nhiệt độ nguyên liệu [độ] tc: nhiệt độ sản phẩm, [độ] tn: nhiệt độ nước ngưng, [độ] cđ: nhiệt dung riêng nguyên liệu, [J/kg.độ] cc: nhiệt dung riêng sản phẩm, [J/kg.độ] cn: nhiệt dung riêng nước ngưng, [J/kg.độ] i: hàm nhiệt đốt, [J/kg] i’: hàm nhiệt thứ, [J/kg] Qcđ: tổn thất nhiệt cô đặc, [J] Qmt: tổn thất nhiệt môi trường, [J] D: lượng đốt tiêu tốn 9.Viết cân vật chất cho trình đặc? Trả lờ:; Trong đó: khối lượng ngun liệu [kg] khối lượng sản phẩm [kg] Báo cáo kỹ thuật trình thiết bị Page 71 Q v  Qr nồng độ % chất khô nguyên liệu [ phần khối lượng] nồng độ % chất khô sản phẩm [phần khối lượng] Báo cáo kỹ thuật trình thiết bị Page 72 Bài : Chưng cất I Cơ sở lý thuyết 1.1Khái niệm chung Định nghĩa chưng cất Chưng cất trình dùng để tách cấu tử hỗn hợp lỏng hỗn hợp khí-lỏng thành cấu tử riêng biệt dựa vào độ bay khác cấu tử hỗn hợp (ở điều kiện) Các phương pháp chưng cất:  Chưng cất đơn giản: dùng để tách hỗn hợp gồm cấu tử có độ bay khác  Chưng cất nước trực tiếp: dùng để tách hỗn hợp gồm chất khó bay tạp chất không bay  Chưng cất: dùng để tách hoàn toàn hỗn hợp cấu tử dễ bay có tính chất hòa tan phần hòa tan hồn tồn vào Định luật Henry Đối với dung dịch lý tưởng áp suất riêng phần p khí chất l ỏng tỷ l ệ với phần mol x dung dịch y= H.p Trong đó: H: Hằng số Henry (khi nhiệt độ tăng H tăng) Định luật Raoult Áp suất riêng phần cấu tử dung dịch áp suất bão hòa cấu tử (ở nhiệt độ) nhân với nồng độ phần mol cấu tử dung dịch p= pbh.x Trong đó: p: áp suất riêng phần cấu tử hỗn hợp pbh: áp suất bão hòa cấu tử nhiệt độ x: nồng độ phần mol cấu tử dung dịch 1.2 Mơ hình mâm lý thuyết Mơ hình mâm lý thuyết mơ hình tốn đơn giản dựa s sau: Báo cáo kỹ thuật trình thiết bị Page 73  Cân hai pha lỏng-hơi cho hỗn hợp hai cấu tử  Điều kiện động lực học lưu chất lý tưởng mâm lý thuyết cho hai pha lỏng-hơi là:  Pha lỏng phải hòa trộn hồn tồn mâm  Pha không lôi giọt lỏng từ mâm lên mâm đồng thời có nồng độ đồng vị trí tiết diện  Trên mâm đạt cân hai pha 1.3 Phương trình cân vật chất F=D+W F xF= D xD + W xW Trong đó: F: Suất lượng nhập liệu D: Suất lượng sản phẩm đỉnh W: Suất lượng sản phẩm đáy xF: Nồng độ nhập liệu (của cấu tử dễ bay hơi) xD: Nồng độ sản phẩm đỉnh (của cấu tử dễ bay hơi) xW: Nồng độ sản phẩm đáy (của cấu tử dễ bay hơi) 1.4 Hiệu suất Để chuyển từ số mâm lý thuyết sang số mâm thực ta cần phải biết hiệu suất mâm, Có ba loại hiệu suất mâm dùng là: Hiệu suất tổng quát, liên quan đến toàn tháp; Hiệu suất mâm Murphree, liên quan đến mâm  Hiệu suất tổng quát E0: hiệu suất đơn giản sử dụng xác nhất, định nghĩa tỉ số số mâm lý thuyết số mâm thực cho toàn tháp E0= Báo cáo kỹ thuật trình thiết bị Page 74  Hiệu suất mâm Murphree: tỉ số biến đổi nồng độ pha qua mâm với biến đổi nồng độ cực đại đạt pha rời mâm cân pha lỏng rời mâm thứ n EM= Trong đó: yn: nồng độ thực pha rời mâm thứ n yn+1: nồng độ thực pha vào mâm thứ n y*n: nồng độ pha cân với pha lỏng rời ống chảy chuyền mâm thứ n Nói chung, pha lỏng rời mâm có nồng độ khơng với nồng độ trung bình pha lỏng mâm nên dẫn đến khái niệm hiệu cục  Hiệu suất cục định nghĩa sau: EM= Trong đó: y’n: nồng độ pha rời khỏi vị trí cụ thể mâm n y’n+1: nồng độ pha mâm n vị trí y’en: nồng độ pha cânbằng với pha lỏng vị trí 1.5 Sơ đồ nguyên lý thuyết bị Báo cáo kỹ thuật trình thiết bị Page 75 II Thí nghiệm 2.1 Số liệu thực nghiệm Thời gian STT (phút) 2 10 12 14 16 18 10 20 11 22 12 24 13 26 14 28 15 30 16 32 17 34 18 36 Báo cáo kỹ thuật trình thiết bị Page 76 Thể tích V (ml) 100 106 106 107 135 103 108 91 115 99 107 95 97 93 92 93 89 88 Độ rượu 65 63 48 47 42 40 38 36 34 33 29 28 27 25 24 21 20 19 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2.2 38 84 40 95 42 82 44 87 46 88 48 88 50 88 52 86 54 89 56 87 58 84 60 88 Bảng Số liệu thí nghiệm Vẽ đồ thị 17 16 14 13 11 10 10 10 9 Đồ thị thể tích theo thời gian 160 Thể tích (ml) 140 120 100 80 60 40 20 0 10 20 30 40 50 60 Thời gian (phút) Biểu đồ 6.1 Thể thể tích theo thời gian Báo cáo kỹ thuật trình thiết bị Page 77 70 Đồ thị độ rượu theo thời gian 70 60 Độ rượu 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 Thời gian (phút) Biểu đồ 6.2 thể độ rượu theo thời gian Đồ thị thể tích (ml) độ rượu 160 135 140 115 120 106106107 103108 107 100 99 95 97 93 92 93 89 88 95 91 100 84 82 87 88 88 88 86 89 87 84 88 8065 63 60 40 48 47 42 40 38 36 34 33 29 28 27 25 24 20 21 20 19 17 16 14 13 11 10 10 10 9 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Độ rượu Thể tích Biểu đồ 6.3 biểu đồ thể tích độ rượu theo thời gian III Trả lời câu hỏi chuẩn bị Chưng cất gì? Báo cáo kỹ thuật trình thiết bị Page 78 Chưng cất trình tách cấu tử hỗn hợp lỏng hay l ỏng-khí thành cấu tử riêng biệt dựa vào độ bay khác cấu tử hỗn hợp (ở điều kiện) Nêu số loại thiết bị chưng cất Có thể sử dụng loại tháp chưng cất sau:  Tháp chưng cất dùng mâm xuyên lỗ mâm đĩa lưới  Tháp chưng cất dùng mâm chóp  Tháp đệm (tháp chưng cất dùng vật chêm) Thí nghiệm khảo sát yếu tố nào? Thí nghiệm khảo sát hiệu suất làm việc máy, thể quan hệ hiệu suất mâm Murphree hiệu suất mâm tổng quát Tỉ số hoàn lưu gì? Khơng có dòng hồn lưu khơng? Tỉ số hoàn lưu tỉ số lượng hoàn lưu quay tháp sản phẩm đỉnh l Không có dòng hồn lưu khơng Nêu điều kiện mơ hình mâm lý thuyết? Điều kiện mơ hình mâm lý thuyết:  Pha lỏng phải hòa trộn hồn tồn mâm  Pha khơng lơi giọt lỏng từ mâm lên mâm đồng th ời có nồng độ đồng vị trí tiết diện  Trên mâm ln đạt cân hai pha Có loại hiệu suất mâm? Có loại hiệu suất mâm: hiệu suất tổng quát, hiệu suất mâm Murphree, hiệu suất cục Nêu định nghĩa hiệu suất mâm mối tương quan có? Hiệu suất mâm tổng quát E0: hiệu suất đơn giản sử dụng xác tỉ số mâm lý tưởng số mâm thực cho toàn tháp Hiệu suất mâm Murphree: tỉ số biến đổi nồng độ pha qua mâm v ới biến đổi nồng độ cực đại ó thể đạt pha rời mâm cân với pha lỏng rời mâm thứ n Hiệu suất mâm cục bộ: Báo cáo kỹ thuật trình thiết bị Page 79 EM= Mối quan hệ hiệu suất mâm Murphree hiệu suất mâm tổng quát: hi ệu suất tổng quát tháp không với hiệu suất trung bình mâm M ối quan hệ hai hiệu suất tùy thuộc độ dốc tương đối đường cân đường làm việc Khi mG/L lớn 1, hiệu suất tổng quát có giá trị l ớn h ơn mG/L nhỏ hiệu suất tổng qt có giá trị nhỏ Trình bày trình tự thí nghiệm? Vận hành thiết bị Chưng cất Ngừng máy Nêu số liệu cần đo bài? Lưu lượng dòng F, D (ml/phút) Độ cồn kế xD, xF (%) 10 Ảnh hưởng tỉ số hoàn lưu R đến trình chưng cất? Tăng nồng độ sản phẩm đỉnh làm cho tháp hoạt động Giảm số mâm lý thuyết Giảm chiều cao tháp 11 Dòng hồn lưu có tác dụng gì? Nếu tỉ số hồn lưu (R) tăng, nồng độ sản phẩm đỉnh tăng sản phẩm lấy Nếu tỉ số hồn lưu (R) thấp, nồng độ sản phẩm đỉnh giảm sản phẩm lấy nhiều Cho nên tỉ số hồn lưu (R) thích hợp đảm bảo đủ lớn để suất lấy nhiều 12 Viết phương trình cân vật chất? Phương trình cân vật chất: F= D+ W F xF= D xD + W xW 13 Khi thay đổi lưu lượng dòng hồn lưu ảnh hưởng đến sản phẩm? Khi thay đổi lưu lượng dòng hồn lưu nồng độ sản phẩm giảm Báo cáo kỹ thuật trình thiết bị Page 80 Tài liệu tham khảo - Bài giảng Thực hành kỹ thuật trình thiết b ị th ực phẩm , trường Đại Học Cơng Nghiệp Thực Phẩm Thành Phố Hồ Chí Minh Báo cáo kỹ thuật trình thiết bị Page 81 ... luận Báo cáo kỹ thuật trình thiết bị Page 22 - Sau tính tốn tổn thất nhiệt đáng kể chênh lệch nhiệt độ l ớn - Dựa vào bảng so sánh sai số K L* KL thấy sai số đáng kể Có thể thơng số kỹ thuật từ thiết. .. liên tục hay sấy gián đoạn Dựa vào phương pháp cung cấp nhiệt cho trình sấy -Thiết bị sấy tiếp xúc, thiết bị sấy đối lưu, thiết bị sấy xạ Dựa vào cấu tạo thiết bị -Phòng sấy, hầm sấy, sấy bang... tầng sôi Báo cáo kỹ thuật trình thiết bị Page 26 II Sơ đồ thiết bị Cửa khí vào Buồng sấy 2.Quạt ly tâm Khây sấy 3.Caloriphe Cân Cửa khí thải Cách thức tiến hành thí nghiệm - Bước : Chuẩn bị thí
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo Kỹ thuật quá trình và thiết bị, Báo cáo Kỹ thuật quá trình và thiết bị, I.3 Các quá trình truyền nhiệt, V. Trả lời câu hỏi chuẩn bị:, Biểu đồ 4.4 Đồ thị (Pck/Z ) - Log G, Biểu đồ 5.2 Biểu diễn quan hệ giữa lượng nước ngưng thu được (ml) và thời gian cô đặc (phút)., III. Trả lời câu hỏi chuẩn bị

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay