Đề kiểm tra học kỳ 1 hóa 12

3 19 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/10/2018, 21:36

KIỂM TRA HÓA HỌC 12 HK Họ và tên:……………………………………………………………….Lớp:………….Mã đề: 109 Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) nguyên tố : H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Ni=58; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Sn = 119; Ba=137; Pb = 207 Câu1 : A Câu2 : A Câu3 : A Câu4 : A C Câu5 : A Câu6 : A Câu7 : A Câu8 : A Câu9 : A Câu10 : A Câu11 : A Câu12 : A C Câu13 : A Cho A có CTPT C4H8O2, biết A tác dụng được với NaOH mà không tác dụng với Na, số đồng phân mạch hở của A là B C D Hợp chất mạch hở X có CTPT C2H4O2 Cho tất các đồng phân mạch hở của X tác dụng với Na, NaOH, AgNO3/NH3 Có p/ứ hóa học xảy ra? B C D Cho 50 gam hỗn hợp Al, Ag vào axit HNO3 đặc, nguội, dư Sau phản ứng kết thúc thu được 4,48 lit khí màu nâu đỏ (đktc) Khối lượng muối thu được sau phản ứng là 42 gam B 24 gam C 34 gam D 56,4 gam Đốt cháy hoàn toàn amin đơn chức, no, bậc thu được CO2 và H2O với tỷ lệ mol tương ứng là 2:3 Tên gọi của amin đó là etyl metylamin B đietylamin đimetylamin D metyl iso-propylamin Cho polime sau: [-NH-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH2-CH2-CO-]n Số lượng phân tử monome tạo thành polime là B C D X là hợp chất hữu chứa C, H, N; đó nitơ chiếm 15,054% khối lượng X tác dụng với HCl tạo muối có dạng RNH3Cl Công thức của X là C2H5-C6H4-NH2 B CH3-C6H4-NH2 C C6H5-NH2 D C6H5-CH2-NH2 Tính khới lượng metyl metacrylat thu được đun nóng 215 g axit metacrylic với 100g ancol metylic Giả thiết phản ứng este hoá có hiệu suất 60% 200 gam B 150 gam C 175 gam D 125 gam Hoà tan 15 gam Al, Cu axit HCl dư, sau phản ứng thu được 3,36 lit khí hiđro (đktc) Khới lượng ḿi thu được sau phản ứng là 12,25 gam B 13,35 gam C 26,7 gam D 13,53 gam Đun 10ml dd glucozơ với lượng dư dd AgNO3/NH3 thu được lượng Ag lượng Ag sinh cho 6,4g Cu tác dụng hết với dd AgNO3 Nồng độ mol của dd glucozơ là 5M B 1M C 10M D 2M Fructozơ không cho phản ứng với chất nào sau đây? (CH3CO)2O B dd Br2 C dd AgNO3/NH3 D Cu(OH)2 Điện phân dung dịch B gồm 0,04 mol CuSO4 và 0,04 mol Ag2SO4 thời gian 38 phút 36 giây với điện cực trơ, cường độ dòng điện 5A Khới lượng kim loại thoát ở catot là 9,92 gam B 8,64 gam C 11,20 gam D 10,56 gam Phương pháp thuỷ luyện là phương pháp dùng kim loại có tính khử mạnh để khử ion kim loại khác hợp chất oxit kim loại B hidroxit kim loại muối ở dạng khan D dung dịch ḿi Trong quá trình điện phân, ion âm di chuyển cực âm, ở xảy khử B cực âm, ở xảy oxi hoá C Câu14 : A Câu15 : A C Câu16 : A Câu17 : A Câu18 : A Câu19 : A Câu20 : A Câu21 : A Câu22 : A Câu23 : A C Câu24 : A C Câu25 : A Câu26 : A C Câu27 : A C Câu28 : A cực dương, ở xảy khử D cực dương, ở xảy oxi hoá H2N-[CH2]4-CH(NH2)-COOH có tên gọi là axit glutamic B lysin C glyxin D alanin Tơ capron (nilon-6) được trùng ngưng từ axit ε-aminocaproic B axit caproic caprolactam D caprolacton Hàm lượng glucozơ máu người không đổi và phần trăm? 0,1% B 0,01% C 1% D 0,001% Trong các polime sau: (1) poli(metylmetacrylat); (2) polistiren; (3) nilon-7; (4) poli(etylenterephtalat); (5) nilon-6,6; (6) poli (vinyl axetat), các polime là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng là (1), (3), (6) B (1), (2), (3) C (3), (4), (5) D (1), (3), (5) Cho 0,1mol Fe vào 500 ml dd AgNO3 1M dd thu được chứa AgNO3 B AgNO3 và Fe(NO3)2 C AgNO3 và Fe(NO3)3 D Fe(NO3)3 Fe bị ăn mòn điện hoá tiếp xúc với kim loại M để ngoài khơng khí ẩm Vậy M là Al B Mg C Zn D Cu Đốt cháy hoàn toàn m gam amin X lượng khơng khí vừa đủ thu được 17,6 gam CO2, 12,6 gam H2O và 69,44 lít N2 Biết khơng khí chứa N2 và O2 (N2 chiếm 80% thể tích) Các thể tích khí đo ở đktc Amin X có CTPT là CH3NH2 B C4H9NH2 C C3H7NH2 D C2H5NH2 Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric Tính thể tích axit nitric 99,67% ( có khới lượng riêng 1,52g/ml) cần để sản xuất 59,4 kg xenlulozơ trinitrat (H = 90%) 11,28 lít B 27,72 lít C 36,5 lít D 7,86 lít Cho hỗn hợp aminoaxit no chứa chức axit và chức amino tác dụng với 110ml dung dịch HCl 2M được dung dịch A.Để tác dụng hết với các chất A cần dùng 140ml dung dịch KOH 3M Tổng số mol aminoaxit là 0,2 B 0,1 C 0,21 D 0,3 Dãy các oxit kim loại bị khử bởi H2 nung nóng là CuO, MgO, FeO B Cr2O3, BaO, CuO Fe3O4, PbO, CuO D Al2O3, Fe2O3, ZnO Trong công nghiệp chế tạo ruột phích người ta thường thực phản ứng nào sau đây? Cho axetilen tác dụng với dd AgNO3/NH3 B Cho anđehit fomic tác dụng với dd AgNO3/NH3 Cho axit fomic tác dụng với dd AgNO3/NH3 D Cho glucozơ tác dụng với dd AgNO3/NH3 Hợp chất hữu X là dẫn xuất của benzen có công thức phân tử C8H10O X có khả tách nước tạo thành hợp chất có khả trùng hợp Số đồng phân của X thoả mãn các điều kiện là B C D Hai chất hữu X1 và X2 có khối lượng p/tử 60u X1 có khả p/ứ với NaOH, Na, Na2CO3 X2 p/ứ với NaOH (đun nóng) không p/ứ với Na CTCT của X1, X2 lần lượt là CH3COOH & HCOOCH3 B HCOOCH3 & CH3COOH CH3COOH & CH3CH2CH2OH D (CH3)2CH-OH & HCOOCH3 Cho Fe (Z=26) Cấu hình electron của nguyên tử Fe là 1s22s22p63s23p63d8 B 1s22s22p63s23p64s23d6 1s22s22p53s3 D 1s22s22p63s23p63d64s2 Cho 19,2 gam kim loại M tan hoàn toàn dd HNO3 thu được 4,48 lit NO (đktc) Vậy kim loại M là Mg B Cu C Zn D Fe Câu29 : A C Câu30 : A Câu31 : A C Câu32 : A Câu33 : A Câu34 : A Câu35 : A Câu36 : A C Câu37 : A Câu38 : A Câu39 : A Câu40 : A Cho các chất sau: NH3 (X) ; (C6H5)2NH (Y); C6H5NH2 (Z); CH3NH2 (T); C6H5NHCH3 (M) Thứ tự giảm dần tính bazơ của các chất là T > X > Z > M > Y B X > M > T > Y > Z T > X > M > Z > Y D M > X > Y > Z > T Cho 5,6 gam Fe tác dụng với 400 ml dd HNO3 1M ta thu được dd X và khí NO (sp khử nhất) Khới lượng muối có dd X là 26,44 gam B 4,84 gam C 21,6 gam D 24,2 gam Ngâm lá Zn 50 ml dd AgNO3 0,2M Sau phản ứng xảy xong lấy lá Zn sấy khô, đem cân, thấy khối lượng lá kẽm giảm 0,755 gam B khối lượng lá kẽm tăng 0,215 gam khối lượng lá kẽm tăng 0,43 gam D khối lượng lá kẽm tăng 0,755 gam Cho nhóm chất sau: 1- glucozơ và anđehit axetic; 2- glucozơ và axit nitric; 3- glucozơ và etanol; 4glucozơ và anđehit fomic; 5- glucozơ và glixerol Thuốc thử nào sau có thể phân biệt tất các chất nhóm? Na B NaOH C Cu(OH)2/OH- D AgNO3/NH3 Kim loại nào sau có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất? Al B Hg C Sn D Pb Khí CO2 sinh lên men ancol từ lượng glucozơ được dẫn vào dd Ca(OH)2 dư thu được 40g kết tủa Nếu hiệu suất phản ứng lên men là 80% khới lượng ancol etylic thu được là 18,4 gam B 23,0 gam C 16,8 gam D 14,72 gam Cho 8,8 gam etyl axetat tác dụng với 150 ml dd NaOH 1M Cô cạn dd sau p/ứ khới lượng chất rắn khan thu được là bao nhiêu? 10,5 gam B 12,3 gam C 8,2 gam D 10,2 gam Để tách lấy Ag khỏi hỗn hợp Ag và Cu người ta dùng cách Ngâm hỗn hợp vào lượng dư dd AgNO3 B Tất Ngâm hỗn hợp vào lượng dư dd FeCl3 D Nung hỗn hợp với oxi dư rồi hoà tan hỗn hợp thu được vào dd HCl dư Để sản xuất tơ đồng amoniac từ xenlulozơ, người ta hoà tan xenlulozơ axeton B etanol C dung dịch Svayze D điclometan Cho 10 gam hỗn hợp Cu và Fe3O4 vào dung dịch HCl dư, sau phản ứng kết thúc thu được dung dịch A và lại 1,12 gam kim loại chưa tan Thành phần % của Cu hỗn hợp là 30,4% B 11,2% C 69,6 D 34% Trong số các kim loại: Nhôm, sắt, đờng, chì, crơm kim loại cứng là Đờng B Sắt C Crôm D Nhôm Hỗn hợp X gồm axit CH3COOH và axit C2H3COOH (tỉ lệ mol 2:1) Lấy 6,4 gam hỗn hợp X tác dụng với 5,75 gam C2H5OH (có xúc tác H2SO4 đặc) thu được m gam hỗn hợp este (hiệu suất 80%) Giá trị của m là 9,17 B 7,36 C 14,2 D 12,14 Hết 3 ... là 18 ,4 gam B 23,0 gam C 16 ,8 gam D 14 ,72 gam Cho 8,8 gam etyl axetat tác dụng với 15 0 ml dd NaOH 1M Cơ cạn dd sau p/ứ khới lượng chất rắn khan thu được là bao nhiêu? 10 ,5 gam B 12 ,3...C Câu14 : A Câu15 : A C Câu16 : A Câu17 : A Câu18 : A Câu19 : A Câu20 : A Câu 21 : A Câu22 : A Câu23 : A C Câu24 : A C Câu25 : A Câu26 : A... điclometan Cho 10 gam hỗn hợp Cu và Fe3O4 vào dung dịch HCl dư, sau phản ứng kết thúc thu được dung dịch A và lại 1, 12 gam kim loại chưa tan Thành phần % của Cu hỗn hợp là 30,4% B 11 ,2% C
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra học kỳ 1 hóa 12, Đề kiểm tra học kỳ 1 hóa 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay