Giáo trình xã hội học đại cương (NXB khoa học kỹ thuật 2010) lê thanh liêm, 170 trang

170 16 0
  • Loading ...
1/170 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/10/2018, 21:35

B ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Đ Ạ I H Ọ C T H Á I N G U Y Ê N Lê Thanh Liêm G I Á X O T ã đ R h i Ì N ộ H i c h ọ c n g NGUYÊN LIỆU NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUÂT Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn B ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Lê Thanh Liêm GIÁO XÃ HỘI HỌC ĐẠI CƯƠNG • • TRÌNH • Đ Ạ I H Ọ C THÁI m ũ V ÉN Ị T R U N G T Ỉ M H Ó C LIF- N H À X U Ấ T B Ả N K H O A H Ọ C VÀ K Ỹ T H U Ậ T HÀ NỘI-2010 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn L Ờ I GIỚI THIỆU X ã h ộ i học m ô n khoa học c ò n non trẻ nước ta, n h n g n ó đ ã đ ó n g g ó p đ n g kể cho v i ệ c h o c h định c c c h í n h sách phát t r i ể n k i n h t ế - x ã h ộ i đất nước V ì v ậ y , x ã h ộ i học đ a n g đ ợ c n h nước ta, x ã h ộ i ta quan t â m , n ó m ộ t n h ữ n g m ô n học c c h n g t r ì n h đ o tạo n h ó m n g n h khoa học x ã h ộ i - n h â n v ă n n h i ề u t r n g đ i học, cao đẳng Đ â y m n học c ó t í n h đặc t h ù r i ê n g G i o trình, tài l i ệ u tham k h ả o phục v ụ cho m ô n học n y c h a n h i ề u n ê n v i ệ c b i ê n soạn giáo t r ì n h x ã h ộ i học đ i c n g t c g i ả L ê Thanh L i ê m m ộ t cố gắng đáng khích l ệ T r o n g q u t r ì n h b i ê n soạn, t c g i ả đ ã t ậ n dụng, tham khảo m ộ t số g i o trình đ ã xuất bản, chọn lọc n h i ề u tài l i ệ u v n g o i n c liên quan đ ế n x ã h ộ i học, đ n g t h i đ ã tham khảo tài l i ệ u c c n g n h khoa học x ã h ộ i c ó liên quan G i o trình đ ã h m chứa n h ữ n g k i ế n thức c c h u y ê n n g n h x ã h ộ i học N h ữ n g v ấ n đ ề c ố t lõi m ô n học đ ã đ ợ c tác g i ả t r ì n h bầy rõ r n g c ó tính h ệ thống M ứ c đ ộ s â u r ộ n g p h ù hợp v i y ê u c ầ u g i ả n g dạy m ô n học n y n h t r n g D o v ậ y , c h ú n g t r â n trọng g i i t h i ệ u g i o trình n y v i bạn đ ọ c , v i g i o v i ê n , sinh v i ê n c c t r n g dạy m ô n học n y GS.TSKH Nguyễn Văn Hộ PGS.TS DuoTig P h ú c T ý Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn L Ờ I NÓI ĐẦU X ã h ộ i học đ i c u ô n g m ộ t m ô n học m i đ a v o c h n g trình đ o tạo m ộ t số t r n g đ i học cao đ ẳ n g thuộc n h ó m n g n h khoa học x ã h ộ i , sư p h m , k ể s phạm k ỹ thuật n c ta n ă m gần đ â y Đ â y m ô n học phải l u ô n cập nhật thay đ ổ i t i ế n b ộ x ã h ộ i v o n ộ i dung m ô n học D o v i ệ c t h n g x u y ê n b ổ sung n h ữ n g v ấ n đ ề , k i ế n thức m i p h ù hợp v i p h t t r i ể n k h ô n g n g n g x ã h ộ i v i ệ c l m cần thiết đ ể phục v ụ cho v i ệ c giảng dạy, học tập c n b ộ v sinh v i ê n n g â y m ộ t t ố t h n C h ú n g b i ê n soạn g i o t r ì n h n y c h í n h lý đ ó G i o trình đ ợ c b i ê n soạn dựa c h n g trình B ộ G i o dục v Đ o tạo v đ ề c n g chi t i ế t đ ã đ ợ c H ộ i đ n g K h o a học khoa S p h m k ỹ thuật T r n g Đ i học K ỹ thuật c ô n g n g h i ệ p t h ô n g qua T r o n g q u t r ì n h b i ê n soạn, c h ú n g đ ã tham khảo v chọn lọc n h i ề u giáo t r ì n h , n h i ề u tài l i ệ u b ổ ích đ ã xuất nước Đ n g t h i c h ú n g c ũ n g m n h dạn đ a v o giáo trình n h i ề u t h ô n g t i n , k i ê n thức q u ý g i mang t í n h t h i x ã h ộ i p h ù hợp v i b i ế n đ ổ i t í c h cực n c n h , p h ù h ọ p v i x u t h ế đ o tạo theo hệ thống tín h i ệ n Đ â y g i o t r ì n h đ ò i h ỏ i phải c ó k i ế n thức t ổ n g hợp bao q u t n h i ề u mặt x ã h ộ i , p h ả i v ậ n dụng n h i ề u lý l u ậ n v k h i n i ệ m khoa học c ó liên quan h ệ thống c c khoa học x ã h ộ i Do v ậ y tài l i ệ u n y k h ó t r n h k h ỏ i t h i ế u sót, m o n g c c thầy c ô , c c sinh v i ê n v n h ữ n g n g i quan t â m đ ế n m ô n học n y g ó p ý, đ ể l ầ n xuất sau đ ợ c t ố t h n Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn N h â n dịp c h ú n g x i n c m n thầy g i o , c ô g i o t r o n g K h o a S phạm k ỹ thuật T r n g Đ i học K ỹ thuật c ô n g n g h i ệ p biệt, c h ú n g x i n b y tỏ l ò n g c m n sâu sắc t i G S T S K H Đặc Nguyên V ă n H ộ , GS Đ ặ n g Q u ố c B ả o , PGS.TS D n g P h ú c T ý đ ã b ò n h i ề u thời gian đ ể sửa chữa, hiệu chinh, đánh giá khích l ệ cho tác g i ả viết giáo trình Tác giả Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn Chương Ì XÃ H Ộ I H Ọ C - RA Đ Ờ I VÀ PHÁT TRIỂN X ã h ộ i học l ?' C h ú n g ta b i ế t r ằ n g , n g i đ a thuật n g ữ " x ã h ộ i h ọ c " v o n g ô n n g ữ khoa học Auguste Comte l ầ n đ ầ u tiên đ a v o n ă m 1839 T h u ậ t n g ữ n y đ ợ c g h é p hai c h ữ Societas ( x ã h ộ i ) gốc L a t i n h v logs (học thuyết) gốc H y L p c ó h m nghĩa m ộ t khoa học n g h i ê n c ứ u v ề x ã h ộ i , mặt x ã h ộ i x ã h ộ i loài n g i , v ề sau thuật n g ữ n y đ ợ c p h ổ t h ô n g hoa, d ù n g r ộ n g rãi khoa học, c ô n g đ ầ u thuộc v ề Herbert Spencer ( n g i A n h ) Là n g i theo c h ủ nghĩa thực chứng, Auguste Comte nhận thấy c c khoa học x ã h ộ i đ n g t h i c ó n h i ề u h n chế, t r i ế t học t h i ấ y n ặ n g n ề v t ự b i ệ n , t r u t ợ n g , k h ô n g đ p ứng đ ợ c n h ữ n g đòi h ỏ i thực t i ễ n x ã h ộ i , k h ô n g trả l i đ ợ c v ấ n đ ề cấp t h i ế t m x ã h ộ i đ ặ t Ô n g đ ã s n g tạo khoa học m i - x ã h ộ i học - m ộ t khoa học n g h i ê n cứu dựa t r ê n c sở định tính, vừa t r ê n c sở đ ị n h l ợ n g đ ố i f v i c c q u t r ì n h x ã h ộ i Theo đ ó , x ã h ộ i đ ợ c m ô t ả n h m ộ t h ệ t h ô n g h o n chỉnh c ó c ấ u t r ú c x c đ ị n h ( c c tập h ọ p , n h ó m , tầng l p , c c c ộ n g đ n g ) đ ợ c c ấ u t r ú c v v ậ n h n h theo c c t h i ế t c h ế , l u ô n l u ô n v ậ n đ ộ n g , b i ế n đ ổ i v p h t t r i ể n c ó tính quy luật N g o i c c p h n g pháp nghiên cứu t h ô n g t h n g , theo ô n g , cần n g h i ê n c ứ u p h n g p h p thực n g h i ệ m x ã h ộ i , xem đ ó n h c sờ thực t ế lý l u ậ n x ã h ộ i học Nguyễn Sinh Huy - Xã hội học đại cương - Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội - 1999 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn N ố i t i ế p Auguste Comte Emile D u r k h e i m (1858-1879) n g i P h p , M a x Weber (1864-1920) v đặc b i ệ t c ố n g h i ế n c ù a K a r l M a r x , c c tác g i ả t g ó c n h ì n k h c đ ã p h t h i ệ n c c k h í a cạnh m i , v ấ n đ ề m i đ i sổng x ã h ộ i , l m cho x ã h ộ i học n g y c n g p h t t r i ể n phong p h ú t h ê m M ặ c d ù n g y có nhiều t r n g p h i x ã h ộ i học c ó quan đ i ể m n g h i ê n c ứ u k h c nhau, n g h i ê n cứu t n h ữ n g thực t i ê n x ã h ộ i k h c nhau, n h n g c c đ ị n h nghĩa v ề x ã h ộ i học m h ọ n ê u lên có n h i ề u đ i ể m t n g đ n g , k h i q u t lí l u ậ n g i ố n g N ó i m ộ t c c h k h i q u t , xã hội học khoa học thuộc lĩnh vực khoa học xã hội, nghiên cứu tương tác xã hội, đặc biệt, sâu f ì r r nghiên cứu cách có hệ thơng phát triền, câu trúc, môi tương quan xã hội hành vi, hoạt động người tơ chức nhóm xã hội M ố i t n g tác n y liên h ệ v i n ề n v ă n hoa r ộ n g l n n h toàn cấu xã h ộ i Theo c c n h x ã h ộ i học L i ê n X ô t r c đ â y " x ã h ộ i học M a c x i t - L ê n i n i t khoa học v ề c c qui luật p h ổ b i ế n v đặc t h ù hoạt đ ộ n g v p h t t r i ể n c c h ì n h thái k i n h tế - x ã h ộ i , v ề c c c chế hoạt đ ộ n g v c c h ì n h thức b i ể u h i ệ n c c q u i luật đ ó hoạt đ ộ n g c c c n h â n , c c tập đ o n x ã h ộ i , c c giai cấp c c d â n t ộ c " S ự r a đ ò i x ã h ộ i học n h u c ầ u k h c h q u a n C h ú n g ta đ ã b i ế t x ã h ộ i học khoa học n g h i ê n c ứ u m ộ t c c h có h ệ t h ố n g , b ằ n g c c p h n g p h p khoa học, đ ã đ i m u ộ n h n so v i c c khoa học k h c n h n g đ ã nhanh c h ó n g p h t t r i ể n , trở t h n h m ộ t khoa học p h t triên v c ó p h m v i ứng d ụ n g k h r ộ n g rãi k h ô n g chi khoa học m đ i sống x ã h ộ i C ó đ ợ c p h t t r i ể n nhanh c h ó n g n h v ậ y "Xã hội học đời yêu thân vận động động xung xã hội, đặc biệt đột xã bổi cảnh cầu cùa có nhiều bàn biến hội" Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn l o i : T ì m h i ể u k i ệ n , k i ể m tra nhận thức, đ ể b i ế t ý k i ế n quan diêm, t ì m h i ể u đ ộ n g c c c h n h v i Y ê u cầu chung đ ố i v i c â u h ỏ i là: - N g a n g ọ n rõ r n g , d ễ h i ể u đ ể n g i đ ợ c h ỏ i c ó t h ê trà lời đ ú n g v i ý đ n g h i ê n cứu - M ỗ i c â u h ỏ i phải n h ằ m thu đ ợ c m ộ t p h ầ n n o đ ó c ù a vân đề n g h i ê n cứu, tất c c c â u h ỏ i phải l m bộc l ộ đ ợ c nhận thức tâm t r n g , quan đ i ể m q u ầ n c h ú n g - C c c â u h ỏ i phải bao h m n g h ệ thuật k i ể m tra l ẫ n nhau, hỗ trợ đ ể t ì m ý k i ế n x c đ n g Đ i ề u đ ó đ ả m b o tính khách quan d ữ l i ệ u đ i ề u tra K é t q u ả đ i ề u tra k h ô n g p h ụ thuộc v o chất l ợ n g c â u h ỏ i mà c ò n p h ụ thuộc v o m ộ t số y ế u t ổ k h c n h : - B ầ u k h n g khí lúc t r n g cầu - T â m trạng x ã h ộ i t h i đ i ể m t r n g cầu - Trình độ học vấn trình đ ộ văn hoa, khả trí nhớ đ ổ i tượng - M ứ c đ ộ h i ể u biết thông tin đ ố i tượng v ề lĩnh vực nghiên cứu - Đ ộ n g c trả l i : đ ể g ó p ý k i ế n thực hay đ ể cho qua chuyện - Đ ề tài h ỏ i có phải đ i ề u m đ ố i tượng quan t â m hav không - C â u trả l i c ó đ ộ n g c h m đ ế n uy tín k h n g - G i ấ u t ê n ghi t ê n n g i đ ợ c h ỏ i ý k i ế n K h i l ậ p k ế hoạch thu thập t h ô n g t i n , n h khoa học phải ý t í n h đ ế n ảnh h n g n h ữ n g y ế u tố nói t r ê n v n h ữ n g y ế u tố k h c đ ế n chất l ợ n g t h ô n g t i n đ ể đ ả m bảo cho t h ô n g t i n c ó đ ộ t i n cậy cao T ó m l i , p h ỏ n g v ẩ n v Anket hai p h n g p h p t r n g cầu ý k i ế n c ó t h ể h ỗ trợ cho nhau, b ổ sung cho đ ể cho ta n h ữ n c t h ô n g 154 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn t i n c ó giá trị C ả hai p h n g p h p đ ề u đòi h ỏ i c h u â n bị chu đ o v ê m ụ c đ í c h , c n g cụ v k ỹ thuật n g h i ê n cứu T u y n h i ê n , đ i ề u tra b ă n g Anket h ì n h thức đ i ề u tra nhanh g i ú p cho n h khoa học thu đ ợ c ý k i ế n cần t h i ế t m ộ t số đ ô n g n g i , tiết k i ệ m t h i gian chi phí 2.2.3 Vấn để chọn mẫu điều tra T ậ p hợp đ ố i t ợ n g đ i ề u tra có t h ể m ộ t tập hợp n h ò v i số lượng h ữ u hạn v k h n g lòm, có t h ể m ộ t hợp v i số lượng l n t h ậ m chí l n v ô hạn Đ ố i v i tập hợp l n ví d ụ n h d â n số t o n t h ế g i i k h ô n g t h ể khảo sát toàn đ ợ c m c ó t h ể chọn m ộ t số l ợ n g đ ị n h đ ó c ó t h ể đ i d i ệ n cho tập hợp để khảo sát Số lượng đ ố i tượng chọn g ọ i mẫu (Sampling) V ấ n đ ề c h ọ n m ẫ u c ó ý nghĩa l n n g h i ê n cứu khoa học vì: n ế u m ẩ u q u bé k h ô n g d u d i đ i ệ n cho tập hợp đ ố i t ợ n g k ế t k h n g đ ủ đ ộ c h í n h x c , đ ộ t i n cậy N ế u m ẫ u q u l n đ ộ c h í n h xác v đ ộ t i n cậy k ế t q u ả n g h i ê n cứu cao n h n g chi phí v t h i gian n g h i ê n c ứ u t ă n g lên P h n g p h p c h ọ n m ẫ u đ ã trình b y g i o trình x c suất v thống k ê thuộc c h n g trình đ o tạo T r o n g p h m v i g i o trình k h n g t r ì n h b y l ặ p l i 2.2.4 Trình tự bước điều tra Ì - L ậ p k ế h o c h đ i ê u tra bao g m : mục đ í c h , đ ố i t ợ n g , n ộ i dung, địa b n n g h i ê n c ứ u - X â y d ự n g c c t i ê u c h í , t h n g số cần đ i ề u tra, thu thập 3- L ự a c h ọ n p h n g t i ệ n khảo sát p h ù h ọ p v i v i ệ c thu thập t h ô n g số đ i ề u tra bao g m c c l o i phiếu đ i ề u tra 155 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn 4- C h ọ n m ẫ u đ i ề u tra p h ù hợp v i tập hợp đ ố i t ợ n g k h ả o sát 5- L ậ p k ế hoạch n h â n lực v k ế hoạch tài c h í n h - T i ế n h n h k h ả o sát tập m ẫ u v thu thập d ữ l i ệ u - K i ể m tra l i d l i ệ u thu đ ợ c b n g c c h khảo sát l ặ p l i , thay đ ổ i địa đ i ể m , t h i gian sử d ụ n g c c p h n g p h p n g h i ê n cứu bổ trợ - X lý d ữ l i ệ u b ằ n g t o n học t r ê n m y t í n h v rút k ế t luận khoa học v ề v ấ n đ ề n g h i ê n c ứ u P h n g p h p thực n g h i ệ m khoa học Thực n g h i ệ m (Experiment) p h n g p h p thu thập t h ô n g t i n đ ố i t ợ n g m đ ó n h n g h i ê n c ứ u tác đ ộ n g lên đ ố i t ợ n g m ộ t số tác n h â n đ i ề u k h i ể n đ ã đ ợ c chuẩn bị trước, l m cho đ ố i t ợ n g bộc l ộ b n chất, thuộc t í n h b ê n Thực n g h i ệ m đ ợ c t i ế n h n h xuất p h t t m ộ t g i ả t h u y ế t hay đ o n v ề m ộ t v ậ t , h i ệ n t ợ n g n o đ ó Thực n g h i ệ m đ ợ c tiến h n h đ ể k i ể m tra, đ ể c h ứ n g m i n h t í n h c h â n thực g i ả t h u y ế t vừa n ê u N h v ậ y thực n g h i ệ m t h n h c n g g ó p phần x â y d ự n g n ê n lý thuyết m i P h n g p h p thực n g h i ệ m đ ợ c t i ế n h n h n h sau: - X c đ ị n h c c n h â n t ố thực n g h i ệ m C ă n v o g i t h u y ế t m x â y d ự n g h ệ thống c c b i ế n số tác d ụ n g l ê n đ ố i t ợ n g N h ữ n g b i ể n số đ ó g ọ i b i ế n số độc lập, c ó t h ể đ i ề u k h i ể n đ ợ c k i ể m tra đ ợ c K h i thay đ ổ i n h ữ n g nhân t ố thực n g h i ệ m đ ố i t ợ n g c ũ n g b i ế n đôi theo) - L ự a c h ọ n đ ổ i t ợ n g thực n g h i ệ m Đ ể k i ể m tra g i ả t h u y ế t đ ố i t ợ n g thực n g h i ệ m đ ợ c chia n h ó m : n h ó m thực n g h i ệ m v n h ó m đ ố i chứng N h ó m thực n g h i ệ m 156 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn n h ó m đ ố i c h ứ n g đ ợ c lựa c h ọ n ngẫu n h i ê n có số lượng v c h t lượng ngang N h ó m thực n g h i ệ m đ ợ c tác đ ộ n g c c b i ê n sô độc l ậ p đ ể x e m xét d i ễ n b i ế n h i ệ n t ợ n g có đ ú n g v i g i ả t h u y ê t k h ô n g ? N h ó m đ ố i chứng n h ó m k h n g chịu tác đ ộ n g m ộ t b i ê n số n o v n ó đ ợ c v ậ n đ ộ n g , p h t t r i ể n đ i ề u k i ệ n t ự n h i ê n N ó c sở đ ể so s n h , k i ể m chứng h i ệ u thay đ ổ i n h ó m thực n g h i ệ m N h c ó n h ó m n y m ta khẳng định hay p h ủ định g i ả thuyết thực n g h i ệ m - T r i ể n khai thực n g h i ệ m T i ế n h n h thực n g h i ệ m đ ố i v i n h ó m thực n g h i ệ m , quan sát tỷ m ỉ d i ễ n b i ế n v k ế t q u ả n h ó m m ộ t c c h thật k h c h quan theo giai đ o n - X lý d ữ l i ệ u thực n g h i ệ m C c tài l i ệ u đ ợ c x ế p , p h â n l o i , p h â n tích v x lý theo c c c ô n g thức t o n học, đ ợ c đ n h giá c sở so s n h v i k ế t q u ả n h ó m đ ố i chứng - R ú t k é t l u ậ n v ê t í n h đ ú n g g i ả t h u y ê t C ă n v o k ế t q u ả x lý d ữ l i ệ u m rút k ế t l u ậ n v ề t í n h đ ú n g g i ả t h u y ế t khoa học N ế u k ế t thực n g h i ệ m p h ù h ợ p v i g i ả thuyết k h ẳ n g đ ị n h g i ả thuyết, rút học cần t h i ế t v đ ề xuất n h ữ n g ứ n g dụng v o thực tế N ế u kết thực n g h i ệ m trái vói g i ả thuyết b c b ỏ g i ả thuyết v đ ề xuất g i ả thuyết m i r i t i ế n h n h thực nghiệm l i t đ ẩ u Phân loại thực nghiệm N ế u c ă n c ứ v o địa đ i ể m thực nghiệm, n g i ta p h â n ra: a Thực nghiệm (rong thí nghiệm K h i thực n g h i ệ m p h ò n g thí n g h i ệ m , n h n g h i ê n c ứ u h o n t o n c h ủ đ ộ n g tạo d ự n g m h ì n h thí nghiệm, tạo c c t h ô n g sổ đ ầ u 157 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn vào (các b i ế n đ ộ c l ậ p ) , x c định t h ô n g số đ ầ u thí nghiệm N h ợ c đ i ể m l n l o i thực n g h i ệ m n y c h ỗ : n h n g h i ê n cứu k h ó tạo đ ợ c m h ì n h thí n g h i ệ m v i đ ầ y đ ủ m ọ i y ê u tô cùa m ô i t r n g thực đ ố i t ợ n g Vì v ậ y n h i ề u t r n g hợp k h ô n g t h ể p d ụ n g k ế t q u ả thực n g h i ệ m v o đ i ề u k i ệ n thực b Thực nghiệm trường L o i n y c ó u n đ i ể m khảo sát đ ố i t ợ n g đ i ề u k i ệ n thực n h n g c ó n h ợ c đ i ể m n h i ề u t r n g hợp k h ó đ ả m bảo t h n g sổ thí n g h i ệ m ổ n định n h p h ò n g thí n g h i ệ m N ê u đàm bảo t í n h ổ n đ ị n h c c t h n g số thí n g h i ệ m k ế t q u ả thực n g h i ệ m h o n t o n c ó t h ể p d ụ n g v o thực t i ễ n N ê u c ă n v o m ụ c đ í c h thực n g h i ệ m , n g i ta p h â n ra: - Thực nghiệm thăm dò T h ự c n g h i ệ m t h ă m d ò thực n h i ệ m đ ể t ì m h i ể u b ả n chất, thuộc tính b ê n đ ổ i t ợ n g L o i n y t h n g đ ợ c d ù n g đ ể nhận dạng v ấ n đ ề v x â y d ự n g g i ả thuyết - Thực nghiệm kiêm tra L o i n y đ ợ c d ù n g đ ể k i ể m chứng g i ả thuyết, lý thuyết - Thực nghiệm song hành Là thực n g h i ệ m t r ê n n h ữ n g đ ố i t ợ n g k h c đ i ề u k i ệ n n h n h m rút kết luận v ề ảnh h n g c c t h ò n g số thí n g h i ệ m đ ố i v i n h ữ n g đ ố i t ợ n g k h c - Thực nghiệm đối nghịch Là thực n g h i ệ m hai đ ố i t ợ n g g i ố n g v i hai đ i ề u k i ệ n ngược T r n g hợp n y thực n g h i ệ m n h ă m rút k ế t l u ậ n v ề ảnh h n g c c t h ô n g số k h c m ộ t đ ố i t ợ n g 158 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn - Thực nghiệm so sánh L thực n g h i ệ m hai đ ố i tượng khác đ ó c ó m ộ t đôi t ợ n g đ ợ c chọn l m đ ố i chứng nhằm xác định h i ệ u p h n g p h p k h c hậu q u ả n h â n tố n o đ ó t c đ ộ n g lên m ộ t đ ố i tượng * Những yêu cầu thực nghiệm Đ ê đ ả m bảo đ ộ t i n cậy k ế t n g h i ê n cứu, thực n g h i ệ m phải đ ả m bảo y ê u cầu sau: - Phải xác định rõ thông số đầu đầu vào thực nghiệm - Phải lựa chọn đ ợ c p h n g t i ệ n g i m sát đ o lường xuất h i ệ n v b i ế n đ ổ i t h ô n g số đ ầ u - Phải x c định đ ầ y đ ủ c c đ i ề u k i ệ n biên v g i ữ ổ n định c c đ i ề u k i ệ n biên đ ó Đ i ề u k i ệ n b i ê n t h n g đ ợ c n ê u d i d n g c c giả thiết - Phải lựa chọn đ ú n g m ẫ u thí n g h i ệ m M ầ u thí n g h i ệ m p h ả i đ i d i ệ n đ ợ c cho tập h ọ p đ ố i t ợ n g khảo sát (xem phần x lý d ữ l i ệ u ) * Một sổ phương pháp thực nghiệm thông dụng Trong thực tế n g i ta t h n g sử dụng ba p h n g p h p thực n g h i ệ m : P h n g p h p t h - sai, p h n g p h p thực n g h i ệ m r i s t i c v p h n g p h p thực n g h i ệ m m h ì n h Phương pháp thử - sai N ộ i dung p h n g p h p : k h i c ó v ấ n đ ề khoa học c ầ n p h ả i k h m p h , n g i n g h i ê n c ứ u đ a g i ả thuyết d ự đ o n v ề v ấ n đ ề đ ó r i t i ế n h n h thực n g h i ệ m theo d ự đ o n N ế u đ ú n g rút k ế t luận, n ế u sai d ự đ o n l i v thực n g h i ệ m l i N h v ậ y t i ế p tục t h cho đ ế n k h i đạt t i p h ù hợp d ự đ o n thực n g h i ệ m thơi N h ợ c đ i ể m p h n g p h p t ổ n nhiều thời gian v h i ệ u q u ả thấp 159 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn 2.3 Phương pháp thực nghiệm ơristic Đ â y p h n g p h p thực n g h i ệ m theo c h n g t r i n h , n g i ta t ì m c c h g i ả m bớt đ i ê u k i ệ n ban đ ầ u thực n g h i ê m C ó thê t ó m tắt p h n g p h p n y n h sau: - Chia thực n g h i ệ m n h i ề u b c , m ỗ i b c chi đ a m ộ t điêu k i ệ n thực n g h i ệ m - P h t h i ệ n t h ê m c c đ i ề u k i ệ n p h ụ cho m ỗ i b c thực nghiệm Đ i ề u đ ó l m cho v i ệ c thực n g h i ệ m t r n ê n s n g tỏ h n , g i ả m bớt m ò m ẫ m 2.4 Phương pháp thực nghiệm mơ hình hoa M h ì n h hoa p h n g p h p n g h i ê n c ứ u g i n t i ế p đ ổ i t ợ n g dựa v o m ô h ì n h c h ú n g B ả n chất p h n g p h p n y gắn cụ t h ể v i t r u t ợ n g đ ể n h ậ n thức q u i luật khoa học M h ì n h đ ổ i t ợ n g h ệ t h ố n g c c y ế u tố v ậ t chất v ý n i ệ m (tư d u y ) đ ợ c d ù n g đ ể m ô t ả đ ố i t ợ n g thực M ô h ì n h giong đ ố i tượng n g h i ê n c ứ u v tái h i ệ n n h ữ n g m ố i liên h ệ c c ấ u - chức n ă n g , n h â n q u ả c c y ế u t ố đ ố i t ợ n g Đặc điểm mơ hình - M h ì n h l u n t n g x ứ n g v i n g u y ê n M h ì n h thay thê đ ố i t ợ n g n g h i ê n cứu, n ó phục v ụ cho nhận thức đ ố i t ợ n g v p h n g t i ệ n đ ể t h u nhận t h ô n g t i n m i v ề đ ố i t ợ n g - M h ì n h tái h i ệ n đ ố i t ợ n g n g h i ê n c ứ u d i dạng đ n giản hoa, t r i thức t h u đ ợ c t m h ì n h c ó t h ể t r sang n g u y ê n h ì n h - M ô h ì n h n g h i ê n c ứ u lý t h u y ế t m h ì n h g i ả đ ị n h có n h i ệ m v ụ c ấ u t r ú c m i c h a c ó h i ệ n thực đ ể n g h i ê n cứu chúng 160 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn - M ô h ì n h hoa c ũ n g c ó t h ể m ộ t thực nghiệm t để tìm chất t ợ n g - M ô hình x ã h ộ i m ô h ì n h v ề đ i sống x ã h ộ i n g i N ó d ù n g để n g h i ê n cứu, t ì m tòi m h ì n h v ề cấu t r ú c , tổ chức, quản lý xã h ộ i M h ì n h chù nghĩa cộng sản n h chủ nghĩa xã h ộ i k h ô n g t n g A n h kỷ 18, m h ì n h k i n h tế cấp huyện, m ô h ì n h k h o n l o n n g nghiệp, m h ì n h c ô n g ty m ẹ c ô n g ty ví d ụ đ i ể n hình Trong giáo dục c ó n h i ề u m hình n h m h ì n h t r n g c h u y ê n , lớp chọn, m h ì n h p h â n ban v k h ô n g p h â n b a n đ ã v đ a n g đ ợ c d ù n g để n g h i ê n c ứ u đ ể t ì m k i ế m m ô hình hợp lý cho g i o dục - đ o tạo CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN Ì Quan đ i ể m n g h i ê n c ứ u x ã h ộ i học M ụ c đ í c h v t ầ m quan trọng n g h i ê n c ứ u x ã h ộ i học T r ì n h bầy p h n g p h p quan sát khoa học n g h i ê n cứu xã h ộ i học Trình bầy p h n g p h p đ i ề u tra n g h i ê n c ứ u x ã h ộ i học T r ì n h bầy p h n g p h p thực n g h i ệ m khoa học n g h i ê n cứu x ã h ộ i học 161 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn TÀI LIỆU T H A M K H Ả O N g u y ề n Sinh Huy - X ã h ộ i học đ i c n g - N h xuất b n Đ i học Quốc gia H N ộ i - 1999 T r ầ n thị K i m X u y ế n (chu b i ê n ) - N g u y ễ n thị H n g Xoan N h xuất b n Đ i học Quốc gia H N ộ i - 2002 Phan T r ọ n g N s ọ (chù b i ê n ) - N g u y ễ n Lan A n h - D n g D i ệ u Hoa - T r n c Bích H - X ã h ộ i học đ i c r m - N X B C h í n h trị Quốc gia H N ộ i - 1997 Đ ặ n g Quốc Bảo - N g u y ễ n Đắc H n g - G i o dục V i ệ t N a m h n g t i t n g lai v ấ n đ ề v g i ả i p h p - N h xuất C h í n h trị Quốc gia - 2004 N g u y ễ n Khấc V i ệ n ( c h ù b i ê n ) T đ i ể n X ã h ộ i học - N X B T h ế g i i , H 1994 Phạm Tất D o n " - N g u y ễ n Sinh H u y - Đ ỗ N g u y ê n P h n g X ã h ộ i học đ i c n « - G i o t r i n h n ộ i b ộ - Đ i học M H Nội 162 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn MỤC LỤC LỜI GIỚI THIỆU LỜI NÓI ĐÀU C h u ô n g 1: X Ã H Ộ I H Ọ C - R A Đ Ò I V À P H Á T T R I Ề N Ì X ã h ộ i học ? Sự đ i x ã h ộ i học nhu cầu k h c h quan Đ i ề u k i ệ n v t i ề n đ ề đ ể x ã h ộ i học đ i 10 Đ i ề u k i ệ n p h t t r i ể n k i n h tế - x ã h ộ i lo 3.2 N h ữ n g t i ề n đ ề v ề t tưởng, lí luận khoa học 12 S ự đ i v p h t t r i ể n x ã h ộ i học M c - L ê n i n 15 C Â U H Ỏ I T H Ả O L U Ậ N V À Ô N TẬP 18 C h u ô n g 2: Đ Ó I T Ư Ợ N G , C H Ứ C N Ă N G , N H I Ệ M v ụ CỦA XÃ H Ộ I H Ọ C 19 Đ ố i t ợ n g n g h i ê n c ứ u c ù a x ã h ộ i học 19 Chức n ă n g c ù a x ã h ộ i học 22 Ì v ề chức n ă n g nhận thức 23 2.2 Chức n ă n g thực t i ễ n 24 2.3 Chức n ă n g t t n g 25 N h i ệ m v ụ x ã h ộ i học 26 C c ấ u x ã h ộ i học v quan hệ giũa x ã h ộ i học v i c c khoa học k h c 27 Ì C c ấ u x ã h ộ i học 27 4.2 Quan h ệ x ã h ộ i học v i c c khoa học k h c 28 CÂU H Ỏ I ÔN TẬP VÀ THẢO L U Ậ N 30 Chng 3:MÕT SƠ KHÁI NIÊM c o BẢN CỦA XÃ H Ộ I H Ọ C 31 Quan h ệ x ã h ộ i 31 T n g t c x ã h ộ i 32 163 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn VỊ xã h ộ i 33 Vai trò xã h ộ i 37 H n h động xã h ộ i 39 T h i ế t chế xã hội 41 Bất bình đẳng xã h ộ i 44 P h â n tầng xã h ộ i 45 D i động xã h ộ i 47 C Â U H Ỏ I ÔN TẬP VÀ T H Ả O L U Ậ N C h u ô n g 4: M Ộ T S Ò L Ĩ N H v ự c N G H I Ê N 52 cứu CỦA XÃ H Ộ I H Ọ C 53 Ì X ã h ộ i học giáo dục g ì ? 53 1.1 G i o dục học 53 Ì X ã h ộ i học giáo dục 54 Đơi tượng n g h i ê n círu x ã h ộ i học giáo dục 54 Ì X e m xét v i t c c h m ộ t thiết chế x ã h ộ i 54 2.2 X e m xét n h m ộ t h ệ thống đ a p h â n hệ v tác đ ộ n c qua lại c h ú n g v i thực t i x ã h ộ i 55 N h ữ n g n ộ i dung n g h i ê n cứu c x ã h ộ i học g i o d ụ c 56 3.1 N g h i ê n cứu hệ thống g i o dục v i tư c c h t h i ế t c h ế x ã h ộ i thực h i ệ n chức n ă n g x ã h ộ i hoa cá n h â n 56 N g h i ê n cứu bất b ì n h đ ẳ n g giáo dục 58 N g h i ê n cứu c c c h í n h s c h xã h ộ i v ề giáo dục v tác đ ộ n s c ù a c h í n h sách đ ó thực t i ễ n 58 M ộ t số quan đ i ể m v ề m ố i quan h ệ g i o dục v i x ã h ộ i v công bàng xã hội 59 Ì Thuyết chức n ă n g 59 6.2 Thuyết xung đ ộ t giai cấp M ộ t số v ấ n đề x ã h ộ i v ề g i o dục nước ta h i ệ n 7.1 N h ữ n g t h n h t ự u g i o dục V i ệ t N a m 64 64 7.2 M ộ t sô v ấ n đề x ã h ộ i giáo dục v h n g g i ả i q u y ế t 164 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn 1.1 C c khái n i ệ m 69 Ì Két cấu dân số 73 Ì V ấ n đề di dân 76 Ì Sự phát triển dân số học thuyết v ề d â n số 77 X ã hội học n ô n g thôn 82 2.1 Khái n i ệ m 82 2.2 N ộ i dung n g h i ê n cứu x ã h ộ i học n ô n g t h ô n 84 X ã h ộ i học đ ô thị 85 3.1 Đặt v ấ n đ ề 85 3.2.Các vấn đề n ổ i lên nghiên cứu xã h ộ i học đô thị 86 M ô i trường sinh thái 87 Sinh thái học 87 4.2 H ệ sinh thái 87 Ì N ộ i dung n g h i ê n círu gia đ ì n h 89 N ộ i dung n g h i ê n c ứ u c ù a x ã h ộ i học gia đình 90 Đ ặ t v ấ n đ ề 92 N ộ i dung n g h i ê n cứu x ã h ộ i học v ề c h í n h sách x ã h ộ i 92 Đ ặ t v ấ n đ ề 95 M ộ t số v ấ n đ ề n ộ i dung n g h i ê n cứu v ề d luận xã h ộ i 96 Ì Đ ị n h nghĩa v ă n hoa 99 1.1 K h i n i ệ m 99 1.2 Đ ị n h nghĩa v ã n hoa 99 C c l o i h ì n h v ă n h ó a 100 2.1 H n h động loi 2.2 Đ v ậ t loi 2.3 T t n g loi 2.4 T ì n h c ả m loi N h ữ n g đặc đ i ể m v ă n hoa V ă n hoa đ ợ c học tập 102 102 165 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn 3.2 V ă n hoa có truyền dạt 102 K é t l u ậ n 103 K h i n i ệ m 103 1.1 G i trị 103 Ì C c chuẩn mực (các tiêu chuẩn quy tắc) 104 C che đ i ê u chỉnh x ã h ộ i 108 3.Sự t u â n thu lệch lạc x ã h ộ i 109 l T ổ n g quan v ề b i ế n đ ổ i x ã h ộ i Ì lo 1.1 B i ế n đ ổ i x ã h ộ i 110 Ì C c l o i b i ế n đ ổ i x ã h ộ i 110 M ộ t số lý t h u y ế t v ề b i ế n đ ổ i xã h ộ i 111 Lí t h u y ế t t i ế n h ó a IU 2.2 Lí t h u y ế t tuần h o n (hoặc chu k ỳ ) 113 2.3 Lí t h u y ế t chức n ă n g 114 2.4 Lí t h u y ế t xung đ ộ t q u y ề n l ợ i 114 2.5 Lí thuyết m â u thuẫn nhu cầu x ã h ộ i v k h ả n ă n g đ p ứng nhu cầu x ã h ộ i 114 Lí thuyết b i ế n đ ổ i tổ h ọ p x ã h ộ i 115 C c n h â n tố tác đ ộ n g đ ế n b i ế n đ ổ i x ã h ộ i 115 3.1 Sự chuẩn x c c ù a đ n g l ố i - đặc t r n g p h t t r i ể n x ã h ộ i 115 3.2 B ộ m y v c ô n g chức m y q u ả n lý n h n c 115 3.3 C c n g u n lực v p h n g thức sử d ụ n g 116 3.4 C c lực tác đ ộ n g t x ã h ộ i bên rmoài 116 B ấ t t h n g x ã h ộ i Ị16 4.1 K h i n i ệ m Ị16 4.2 C c quan đ i ể m v ề h i ệ n t ợ n g bất t h n g x ã h ộ i 117 4.3 C c h i ệ n t ợ n g bất t h n e cần c h ú ý Ì ?6 CÂU H Ỏ I Ô N TẬP VÀ T H Ả O L U Ậ N 133 166 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn C h u ô n g 5: C Á N H Â N V À X Ã H Ộ I Q U Á T R Ì N H XÃ H Ộ I H O A 135 Con n g i xã h ộ i 135 1.1 Đặt vấn đề 135 Ì ( ôn n g i cần đ ợ c nhận thức n h n o ? 136 Ì Thuật ngữ xã h ộ i d ù n g trong^xã h ộ i học 137 Bản chất x ã h ộ i n g i 139 Q u trình x ã h ộ i hoa N h ữ n g nhân tố, chế v môi trường cùa x ã h ộ i hoa 140 3.1 Khái n i ệ m 140 3.2 C c n h â n tố c ù a x ã h ộ i hoa 141 CÂU H Ỏ I ÔN TẬP VÀ THẢO L U Ậ N C h u ô n g 6: M Ộ T S Ố P H Ư Ơ N G P H Á P N G H I Ê N 144 cửu XÃ H Ộ I H Ọ C T H Ự C T I Ề N 145 Quan đ i ể m n g h i ê n c ứ u 145 M ụ c đ í c h v t ầ m quan trọng nghiên cứu xã h ộ i học 146 v ề đề tài n g h i ê n c ứ u x ã h ộ i học 147 Ì P h n g p h p quan sát khoa học 148 P h n g p h p đ i ề u tra 151 2.1 C c l o i đ i ề u tra 152 Y ê u cầu đ ố i v i c â u h ỏ i đ i ề u tra 153 2.3 V ấ n đ ề c h ọ n m ẫ u đ i ề u tra 155 2.4 T r ì n h t ự c c b c đ i ề u tra 155 P h n g p h p thực n g h i ệ m r i s t i c 160 P h i m p h p thực n g h i ệ m m hình hoa 160 CÂU H Ỏ I ÔN TẬP VÀ THẢO L U Ậ N 161 TÀI L I Ệ U T H A M K H Ả O 162 167 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn GIÁO TRÌNH XÃ HỘI HỌC ĐẠI CƯƠNG • • • Chịu trách nhiệm xuất TS P h m V ă n D i ễ n Biên tập Việt Hương - Nguyễn Thủy Trình bày bìa Thúy Dương NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 70 - Trần Hưng Đạo, Hà Nội In 200 khổ 15,5 X 22,5 em Cổng ty T N H H in Thanh Bình Số Đ K K H X B : 1051-2009/CXB/01.1-132/KHKTngày 13/11/2009 Quyết định xuất số / Q Đ X B - N X B K H K T ngày 30/12/2009 In xong nộp lưu chiểu tháng 01/2010 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn ... Quan hệ xã hội học với khoa học khác X ã h ộ i học m ộ t khoa học thuộc h ệ t h ố n g c c khoa học x ã h ộ i t h ế n ó liên quan m ậ t t h i ế t v i n h i ề u khoa học h ệ t h ố n g khoa học x...Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn B ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Lê Thanh Liêm GIÁO XÃ HỘI HỌC ĐẠI CƯƠNG • • TRÌNH • Đ Ạ I H Ọ C THÁI m ũ V... ề x ã h ộ i học m h ọ n ê u lên có n h i ề u đ i ể m t n g đ n g , k h i q u t lí l u ậ n g i ố n g N ó i m ộ t c c h k h i q u t , xã hội học khoa học thuộc lĩnh vực khoa học xã hội, nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình xã hội học đại cương (NXB khoa học kỹ thuật 2010) lê thanh liêm, 170 trang , Giáo trình xã hội học đại cương (NXB khoa học kỹ thuật 2010) lê thanh liêm, 170 trang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay