ĐỀ THI THỬ HÓA THPT QUOC GIA 2017

5 18 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/10/2018, 21:33

ĐỀ !! Phần dễ Câu 1: Chất không phân li ion hòa tan nước là: A MgCl2 B HClO3 C Ba(OH)2 D C6H12O6 (glucozơ) Câu 2: Sản phẩm phản ứng nhiệt phân hoàn toàn AgNO3 là: A Ag2O, NO2, O2 B Ag, NO, O2 C Ag2O, NO, O2 D Ag, NO2, O2 Câu 3: Cho chất: Fe, FeO, Fe(OH) 2, Fe(OH) 3, Fe 3O4, Fe 2O3, Fe(NO 3)2, Fe(NO 3)3, FeSO 4, phản ứng với HNO3 đặc, nóng Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử là: A B C D Câu 4: Để loại bỏ khí SO2 có lẫn khí CO2, dùng hóa chất sau đây? A Nước vơi B Đồng(II) oxit C Nước brom D Dung dịch natri hiđroxit Câu 5: Dẫn 8,96 lít CO2 (đktc) vào 600 ml dung dịch Ca(OH) 0,5M, kết thúc phản ứng thu m gam kết tủa Giá trị m là: A 40 B 30 C 25 D 20 Câu 6: Trong hợp chất sau: CH 4; C2H7N; Na2CO3; CH3COONa; C12H22O11; Al4C3; CH8O3N2 Số chất hữu hữu A B C D Câu 7: Cho gam hỗn hợp X gồm metan, propen axetilen làm màu 24 gam Br2 dung dịch Mặt khác, 6,72 lít khí X (đktc) tác dụng vừa đủ với AgNO 3/NH3 18 gam kết tủa Thành phần phần trăm khối lượng CH4 có X : A 26% 50% B 32% C 42% D Câu 8: Ancol etylic không tác dụng với: A HCl B NaOH C CH3COOH D C2H5OH Câu 9: Đun nóng este CH2=CHCOOCH3 với lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu A CH2=CHCOONa CH3OH B CH3COONa CH3CHO C CH3COONa CH2=CHOH D C2H5COONa CH3OH Câu 10: Phát biểu sau không đúng? A Phản ứng thủy phân este môi trường kiềm gọi phản ứng xà phòng hóa B Phản ứng thủy phân este môi trường axit phản ứng chiều C Công thức phân tử este no đơn chức mạch hở là: CnH2nO2 D Chất béo tri este glixerol với axit béo Câu 11: Thủy phân 7,4 gam metylaxetat 150 ml dung dịch NaOH 1M Sau phản ứng xảy hồn tồn, cặn dung dịch thu m gam rắn khan Giá trị m là: A 10,2 B 8,2 C 8,8 D 12,6 Câu 12: Kết thí nghiệm dung dịch X, Y, Z với thuốc thử ghi bảng sau: Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng X Quỳ tím Quỳ tím chuyển màu xanh Y Cu(OH)2 mơi trường kiềm Dung dịch màu tím Z Dung dịch AgNO3 NH3 đun Kết tủa Ag trắng nóng X, Y, Z là: A metyl amin, lòng trắng trứng, glucozơ B metyl amin, glucozơ, lòng trắng trứng C glucozơ, metyl amin, lòng trắng trứng D glucozơ, lòng trắng trứng, metyl amin Câu 13 Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic có hiệu suất tồn q trình 75% Tồn lượng khí CO2 sinh trình hấp thụ vào dung dịch nước vôi dư, thu 30 gam kết tủa Giá trị m A 20,25 B 36,00 C 32,40 D 24,30 Câu 14: Amin sau amin bậc 1? A CH3-NH-CH3 B NH3 C (CH3)3N D CH3 -NH2 Câu 15: Metylamin không phản ứng với A dung dịch HCl B dung dịch H2SO4 C O2 (to) D H2 (xúc tác Ni, to) Câu 16: Kim loại sau không phản ứng với dung dịch CuSO4? A Zn B Al C Fe D Ag Câu 17: Cho 5,6 gam bột Fe tác dụng 200 ml dung dịch AgNO 2M sau phản ứng thu m gam chất rắn Giá trị m là: A 32,4g B 43,2 C 10,8 D 21,6 Câu 18: Polime điều chế phản ứng trùng hợp là: A polietilen B xenlulozơ triaxetat C poli (etylen-terephtalat) D nilon-6,6 Câu 19: Polime có cấu trúc mạng lưới khơng gian là: A Polietilen B Poli(vinyl clorua) C Amilopectin D Nhựa bakelit Câu 20: Phản ứng hoá học xảy trường hợp không thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm? A Al tác dụng với Fe3O4 nung nóng B Al tác dụng với CuO nung nóng C Al tác dụng với Fe2O3 nung nóng D Al tác dụng với axit H2SO4 đặc, nóng + + Câu 21: Một mẫu nước cứng chứa ion: Ca2 , Mg2 , HCO3 , Cl , SO42 Chất dùng để làm mềm mẫu nước cứng là: A NaHCO3 B Na2CO3 C HCl D H2SO4 Câu 22: Dãy gồm chất vừa tan dung dịch HCl, vừa tan dung dịch NaOH là: A NaHCO3, MgO, Ca(HCO3)2 B NaHCO3, Ca(HCO3)2, Al2O3 C NaHCO3, ZnO, Mg(OH)2 D Mg(OH)2, Al2O3, Ca(HCO3)2 Câu 23: Dẫn 17,6 gam CO2 vào 500 ml dung dịch Ca(OH)2 0,6M Phản ứng kết thúc thu gam kết tủa? A 20 gam B 30 gam C 40 gam D 25 gam Câu 24: Các số oxi hoá đặc trưng crom là: A +2; +4, +6 B +2, +3, +6 C +1, +2, +4, +6 D +3, +4, +6 Câu 25: Thực thí nghiệm sau: (1) Cho FeO vào dung dịch HNO3 (loãng, dư) (2) Đốt dây sắt khí clo (3) Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3 (4) Cho Fe vào dung dịch H2SO4 (loãng, dư) (5) Đốt nóng hỗn hợp bột Fe S (trong điều kiện khơng có oxi) Có thí nghiệm tạo muối sắt (II)? A B C D Câu 26: Hoà tan 8,4 gam Fe dung dịch HNO loãng (dư), sinh V lít khí NO (sản phẩm khử nhất, đktc) Giá trị V là: A 6,72 B 4,48 C 2,24 D 3,36 Câu 27: Nhúng sắt vào dung dịch CuSO4, sau thời gian lấy sắt rửa sạch, sấy khô thấy khối lượng tăng 0,8 gam Khối lượng Cu bám vào sắt A 3,2 gam B 12,8 gam C 6,4 gam D 9,6 gam Câu 28: Chỉ dùng dung dịch KOH để phân biệt chất riêng biệt nhóm sau đây? A Zn, Al2O3, Al B Mg, K, Na C Mg, Al2O3, Al D Fe, Al2O3, Mg Câu 29: Có lọ chứa hố chất nhãn, lọ đựng dung dịch chứa cation sau (nồng độ dung dịch khoảng 0,01M): Fe2+, Cu2+, Ag+, Al3+, Fe3+ Chỉ dùng dung dịch thuốc thử KOH nhận biết tối đa dung dịch? A dung dịch B dung dịch C dung dịch D dung dịch Câu 30: Nhóm chất khí (hoặc hơi) gây hiệu ứng nhà kính nồng độ chúng khí vượt tiêu chuẩn cho phép? A CO2 O2 B CO2 CH4 C CH4 H2O D N2 CO Câu 31: Cho hình vẽ mơ tả thí nghiệm điều chế khí Y từ dung dịch X: Hình vẽ bên minh họa phản ứng sau đây? t A NH 4Cl  NaOH �� � NaCl  NH3  H O đặc H 2SO ,t B C H 5OH ����� � C2H  H 2O t C NaCl(rắn) + H2SO4(đặc) �� � NaHSO  HCl CaO ,t D CH3COONa(rắn) + NaOH(rắn) ��� � Na CO3  CH !! Phần khó Câu 32: Dung dịch A chứa a mol Ba(OH)2 Cho m gam NaOH vào dung dịch A sau sục khí CO2 (dư) vào ta thấy lượng kết tủa biến đổi theo đồ thị sau: n↓ a Giá trị (a + m) a a+0,5 1,3 nCO2 A 20,5 gam B 20,4gam C 20,8 gam D 25,0 gam Câu 33: Hai este X, Y có cơng thức phân tử C8H8O2 chứa vòng benzen phân tử Cho 6,8 gam hỗn hợp gồm X Y tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, lượng NaOH phản ứng tối đa 0,06 mol, thu dung dịch Z chứa 4,7 gam ba muối Khối lượng muối axit cacboxylic có phân tử khối lớn Z A 0,82 gam B 0,68 gam C 2,72 gam D 3,40 gam Câu 34 : Amino axit X có cơng thức H2NCxHy(COOH)2 Cho 0,1 mol X vào 0,2 lít dung dịch H2SO4 0,5M, thu dung dịch Y Cho Y phản ứng vừa đủ với dung dịch gồm NaOH 1M KOH 3M, thu dung dịch chứa 36,7 gam muối Phần trăm khối lượng nitơ X A 9,524% B 10,526% C 10,687% D 11,966% Câu 35: Điện phân dung dịch hỗn hợp NaCl 0,05 mol CuSO4 dòng điện chiều có cường độ 2A (điện cực trơ, có màng ngăn) Sau thời gian t giây ngừng điện phân, thu khí hai điện cực có tổng thể tích 2,352 lít (đktc) dung dịch X Dung dịch X hoà tan tối đa 2,04 gam Al2O3 Giả sử hiệu xuất điện phân 100%, khí sinh không tan dung dịch Giá trị t là: A 11580 B 7720 C 9650 D 8685 Câu 36: Hòa tan hồn tồn 1,62 gam Al 280 ml dung dịch HNO 1M dung dịch A khí NO (sản phẩm khử nhất) Mặt khác cho m gam hai kim loại kiềm thuộc hai chu kỳ liên tiếp vào dung dịch chứa a mol HCl dung dịch B 2,8 lít khí H (đktc) Trộn dung dịch A với dung dịch B thấy tạo thành 1,56 gam kết tủa Giá trị gần a là: A 0,16 B 0,20 C 0,25 D 0,12 Câu 37: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,12 mol FeS2 a mol Cu2S vào axit HNO3 (vừa đủ), thu dung dịch X (chỉ chứa hai muối sunfat) khí NO Giá trị a là: A 0,075 B 0,12 C 0,06 D 0,24 Câu 38: Cho 9,12 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 tác dụng với dung dịch HCl (dư) Sau phản ứng xảy hoàn toàn, dung dịch Y; cô cạn Y thu 7,62 gam FeCl2 m gam FeCl3 Giá trị m là: A 9,75 B 8,75 C 7,62 D 6,50 Câu 39: Cho 6,72 gam Fe vào dung dịch chứa 0,3 mol H2SO4 đặc, nóng (giả thiết SO2 sản phẩm khử nhất) Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu A 0,12 mol FeSO4 B 0,02 mol Fe2(SO4)3 0,08 mol FeSO4 C 0,05 mol Fe2(SO4)3 0,02 mol Fe dư D 0,03 mol Fe2(SO4)3 0,06 mol FeSO4 Câu 40: Hỗn hợp X gồm hai chất hữu no, mạch hở (đều chứa C, H, O), phân tử chất có hai nhóm chức số nhóm -OH, -CHO, -COOH Cho m gam X phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3, thu 4,05 gam Ag 1,86 gam muối amoni hữu Cho toàn lượng muối amoni hữu vào dung dịch NaOH (dư, đun nóng), thu 0,02 mol NH3 Giá trị m A 1,50 B 1,24 C 2,645 D 1,22 ...A 10,2 B 8,2 C 8,8 D 12,6 Câu 12: Kết thí nghiệm dung dịch X, Y, Z với thuốc thử ghi bảng sau: Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng X Quỳ tím Quỳ tím chuyển màu xanh Y Cu(OH)2 môi trường kiềm Dung... xenlulozơ triaxetat C poli (etylen-terephtalat) D nilon-6,6 Câu 19: Polime có cấu trúc mạng lưới không gian là: A Polietilen B Poli(vinyl clorua) C Amilopectin D Nhựa bakelit Câu 20: Phản ứng hoá học... đktc) Giá trị V là: A 6,72 B 4,48 C 2,24 D 3,36 Câu 27: Nhúng sắt vào dung dịch CuSO4, sau thời gian lấy sắt rửa sạch, sấy khô thấy khối lượng tăng 0,8 gam Khối lượng Cu bám vào sắt A 3,2 gam
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THỬ HÓA THPT QUOC GIA 2017, ĐỀ THI THỬ HÓA THPT QUOC GIA 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay