Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa tại thành phố đà nẵng

89 5 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/10/2018, 20:39

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ ÁI KHUYÊN NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƢỚC SAU CỔ PHẦN HÓA TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Đà Nẵng - Năm 2018 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ ÁI KHUYÊN NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƢỚC SAU CỔ PHẦN HÓA TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Mã số: 60.34.03.01 N ƣờ ƣớn ẫn o ọ GS.TS TRƢƠNG BÁ THANH Đà Nẵng - Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn NGUYỄN THỊ ÁI KHUYÊN MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu Bố cục luận văn CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm hiệu hoạt động doanh nghiệp 1.1.2 Hệ thống tiêu đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh 1.1.3 Những đặc điểm doanh nghiệp nhà nƣớc sau cổ phần hóa 13 1.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 17 1.2.1 Quy mô doanh nghiệp 17 1.2.2 Tốc độ tăng trƣởng 17 1.2.3 Tuổi doanh nghiệp 18 1.2.4 Cấu trúc vốn doanh nghiệp 19 1.2.5 Quản trị doanh nghiệp 20 1.2.6 Cấu trúc sở hữu 21 1.2.7 Tỷ lệ lạm phát 21 KẾT LUẬN CHƢƠNG 23 CHƢƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 24 2.1 XÂY DỰNG GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 24 2.2 ĐO LƢỜNG CÁC BIẾN 26 2.3 PHƢƠNG PHÁP CHỌN MẪU NGHIÊN CỨU, THU THẬP VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU 28 2.3.1 Mẫu nghiên cứu thu thập liệu 28 2.3.2 Xử lý liệu nghiên cứu 30 2.4 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 31 2.4.1 Mơ hình ảnh hƣởng cố định (FEM – Fixed effects model) 32 2.4.2 Mơ hình ảnh hƣởng ngẫu nhiên (REM – Random Effects Model) 33 2.4.3 Kiểm định Hausman 33 KẾT LUẬN CHƢƠNG 35 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 36 3.1 KẾT QUẢ KHẢO SÁT HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƢỚC SAU CỔ PHẦN HÓA TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 36 3.2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU MƠ HÌNH 40 3.2.1 Thống kê 40 3.2.2 Phân tích tƣơng quan biến 43 3.2.3 Kiếm định Hausman lựa chọn mơ hình FEM REM 44 3.2.4 Kiểm định mơ hình 52 3.2.5 Kết mơ hình hồi quy 56 KẾT LUẬN CHƢƠNG 62 CHƢƠNG HÀM Ý CHÍNH SÁCH VÀ KIẾN NGHỊ 65 4.1 HÀM Ý CHÍNH SÁCH 65 4.2 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 69 4.2.1 Kiến nghị với quan trung ƣơng 69 4.2.2 Kiến nghị với quyền địa phƣơng 71 4.3 HẠN CHẾ VÀ HƢỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 76 KẾT LUẬN CHƢƠNG 78 KẾT LUẬN 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (BẢN SAO) DANH MỤC KÝ HIỆU, VIẾT TẮT Từ viết tắt Tiếng Việt DNNN Doanh nghiệp nhà nƣớc CPH Cổ phần hóa HĐQT Hội đồng quản trị ROI Tỷ lệ lợi nhuận vốn ROA Tỷ lệ lợi nhuận tài sản ROE Tỷ lệ lợi nhuận vốn chủ sở hữu DANH MỤC BẢNG Số ệu Tên Trang 1.1 Sự khác DNNN trƣớc sau CPH 16 2.1 Tổng hợp biến nghiên cứu 28 2.2 Danh sách 30 DNNN cổ phần hóa TP.Đà Nẵng 29 3.1 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh 30 DNNN sau cổ phần TP.Đà Nẵng 2013-2017 38 3.2 Lợi nhuận 30 DNNN sau cổ phần TP.Đà Nẵng 2013-2017 40 3.3 Thống kê mô tả biến 42 3.4 Kiểm tra tƣơng quan biến độc lập 45 3.5 Kết kiểm định Hausman –Test 52 3.6 Kết kiểm định VIF 54 3.7 Kết kiểm định tƣợng tƣơng quan chuỗi 55 3.8 Kết kiểm định phƣơng sai sai số thay đổi 57 3.9 Kết ƣớc lƣợng phƣơng pháp REM với Robust 59 3.10 Kết ƣớc lƣợng phƣơng pháp REM với Robust 60 MỞ ĐẦU Tín ấp t ết ủ đề tà Cổ phần hóa DNNN chủ trƣơng lớn Đảng Nhà nƣớc ta, giải pháp trình xếp, đổi DNNN với mục tiêu tạo động lực mới, đƣa nhân tố mới, chế quản lý để nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh hệ thống DNNN Mục tiêu CPH DNNN nhằm tạo loại hình doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu, có đơng đảo ngƣời lao động, để sử dụng hiệu vốn tài sản nhà nƣớc huy động thêm vốn xã hội vào sản xuất – kinh doanh; tạo động lực mạnh mẽ chế quản lý động, có hiệu cho DNNN; phát huy vai trò làm chủ thực ngƣời lao động cổ đông Đồng hành nƣớc, thành phố Đà Nẵng thực CPH DNNN từ năm 2001 đến hoàn thành CPH 41 DNNN Tiến trình CPH đạt đƣợc thành tựu đáng kể, đồng thời đặt nhiều vấn đề cần phải giải Một vấn đề quan tâm hàng đầu làm để thực thành cơng mục tiêu CPH nâng cao hiệu hoạt động doanh nghiệp sau cổ phần Khi hiệu hoạt động doanh nghiệp đƣợc cải thiện, giảm thiểu khả tổn thƣơng kinh tế trƣớc khủng hoảng, phục vụ cho việc hoạch định tốt sách Đảng Nhà nƣớc, nguồn tích lũy chủ yếu để thực tái sản xuất xã hội Riêng doanh nghiệp sau CPH, nâng cao hiệu hoạt động góp phần củng cố quyền sở hữu nhà đầu tƣ, mang lại thu nhập cho ngƣời lao động, nâng cao uy tín doanh nghiệp thị trƣờng khẳng định tính đắn chủ trƣơng lớn Đảng đổi xếp lại hệ thống DNNN cho phù hợp với cấu trúc kinh tế giai đoạn chuyển đổi Trong trình CPH, nhiều Nghị định Chính phủ đƣợc ban hành nhằm tháo gỡ vƣớng mắc tiến hành CPH DNNN tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động doanh nghiêp sau CPH Tuy vậy, hoạt động số doanh nghiệp sau CPH bộc lộ yếu kém, gặp nhiều khó khăn khơng đƣợc hƣởng ƣu đãi nhà nƣớc tín dụng, đất đai, thơng tin thị trƣờng… Những vấn đề tồn đọng cơng tác CPH nhƣ giải lao động dôi dƣ; phát sinh sau chuyển từ DNNN sang công ty cổ phần nhƣ quản trị, điều hành doanh nghiệp; mối quan hệ quản lý nhà nƣớc doanh nghiệp CPH; quản lý phần vốn nhà nƣớc doanh nghiệp sau CPH; tổ chức hoạt động mô hình kinh doanh mới; hạn chế nhận thức cổ đông … Tất hạn chế ảnh hƣởng không nhỏ đến hiệu hoạt động cơng ty cổ phần sau CPH DNNN Để tìm hiểu thực trạng tình hình hoạt động nhƣ vƣớng mắc, trở lực ngăn cản hoạt động doanh nghiệp sau CPH, từ làm sở đƣa kiến nghị đề xuất giải pháp nhằm phát huy lực nâng cao hiệu hoạt động doanh nghiệp, tác giả chọn đề tài “Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa thành phố Đà Nẵng” làm luận văn thạc sĩ kinh tế Mụ t n ên ứu - Xây dựng mơ hình nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động DNNN sau CPH thành phố Đà Nẵng Từ xác định đƣợc mức độ hƣớng tác động nhân tố đến hiệu hoạt động - Trên sở kết nghiên cứu, đƣa số hàm ý sách kiến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động doanh nghiệp nghiên cứu 67 chung chức tài kế tốn Chính điều làm hạn chế vai trò giám đốc tài việc quản lý vấn đề có cấu trúc vốn doanh nghiệp Nâng cao vai trò quản trị tài đƣợc hiểu theo nghĩa nhân chất lƣợng nhân đảm nhận vai trò cơng việc cách hiệu Bên cạnh đó, hồn thiện hệ thống kiểm sốt nội doanh nghiệp Kiểm soát nội giúp doanh nghiệp nhận diện đƣợc rủi ro kinh doanh, rủi ro hoạt động, rủi ro tài Trên sở có biện pháp điều chỉnh kịp thời hoạt động nhƣ mục tiêu kế hoạch tài doanh nghiệp Sử dụng cơng cụ phòng ngửa rủi ro tài Một cơng cụ hiệu sản phẩm tài phái sinh Các sản phẩm công cụ hiệu bảo vệ doanh nghiệp khỏi tổn thất tài từ rủi ro lãi suất, rủi ro hoạt động Tuy nhiên, sản phẩm phái sinh Việt Nam chƣa thực phát triển Một phần nguyên từ phía khách quan thị trƣờng nhƣng phần nguyên từ nhận thức doanh nghiệp sản phẩm phái sinh tài chƣa cao Cấu trúc vốn doanh nghiệp (LEV) Cấu trúc vốn doanh nghiệp tỷ lệ nghịch với hiệu hoạt động doanh nghiệp nhà nƣớc sau cổ phần hóa thành phố Đà Nẵng Điều cho thấy doanh nghiệp nhà nƣớc sau cổ phần hóa thành phố Đà Nẵng cần có cấu trúc vốn hợp lý Hiện giới có nhiều cơng trình nghiên cứu phƣơng pháp hoạch định cấu trúc vốn cho doanh nghiệp Các nhà quản lý doanh nghiệp nhà nƣớc sau cổ phần hóa thành phố Đà Nẵng nghiên cứu phƣơng pháp lựa chọn, tiếp thu có chọn lọc để ứng dụng vào việc 68 xây dựng cấu trúc vốn cho doanh nghiệp cho phù hợp với môi trƣờng điều kiện kinh doanh Việt Nam Bên cạnh đó, doanh nghiệp nhà nƣớc sau cổ phần hóa thành phố Đà Nẵng cần có phƣơng pháp đo lƣờng cảnh báo sớm tình trạng kiệt quệ tài để có biện pháp đối phó kịp thời tránh cho doanh nghiệp rơi vào tình trạng khó khăn Việc sử dụng nợ làm gia tăng chắn thuế dẫn đến gia tăng giá trị doanh nghiệp Nhƣng việc sử dụng nợ nhiều dẫn đến khả kiểm sốt gây tình trạng kiệt quệ tài khiến doanh nghiệp có nguy bị phá sản Việc đo lƣờng khả xảy tình trạng kiệt quệ tài doanh nghiệp giúp tăng cƣờng khả kiểm soát việc vay nợ doanh nghiệp dấu hiệu cảnh báo để doanh nghiệp có điều chỉnh cấu trúc vốn cho phù hợp Nhằm nâng cao hiệu hoạt động doanh nghiệp nhà nƣớc sau cổ phần hóa thành phố Đà Nẵng, số giả p áp doanh nghiệp n ƣ s u Tập trung củng cố, phát triển hoạt động kinh doanh loại bỏ lĩnh vực kinh doanh rủi ro, hiệu Niêm yết cổ phiếu thị trƣờng chứng khốn Tăng tính đại chúng doanh nghiệp tăng số lƣợng nhà đầu tƣ, cổ đông đợt tăng vốn điều lệ Nâng cao điều kiện, tiêu chuẩn lực quản trị, kinh nghiệm cơng tác trình độ chun môn chức danh lãnh đạo, quản lý chủ chốt doanh nghiệp (Chủ tịch hội đồng quản trị/hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc/Giám đốc, Thành viên hội đồng quản trị/hội đồng thành viên,…) Xây dựng kế hoạch, chiến lƣợc kinh doanh 69 Triển khai quy trình, sách kinh doanh nội lành mạnh Áp dụng có hiệu cao phƣơng thức quản trị, điều hành tiên tiến phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế quy định pháp luật Đổi nâng cao hiệu hệ thống kiểm soát, kiểm toán nội Cơ cấu, xếp lại phận chức kinh doanh, quản trị, điều hành; xếp, bố trí hợp lý cán phát triển đội ngũ cán quản lý kinh doanh ngân hàng có trình độ cao, ý thức trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp tốt 4.2 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 4.2.1 Kiến nghị vớ qu n trun ƣơn Nhà nƣớc cần đƣa sách vĩ mô nhằm tạo điều kiện môi trƣờng thuận lợi cho doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp nhà nƣớc sau cổ phần hóa Một số sách nhằm tạo môi trƣờng cho doanh nghiệp phát triển tốt nhƣ sau: Kiềm chế lạm phát mức dƣới hai số sách tiết kiệm chi tiêu cơng, giàn trải đầu tƣ có hiệu quả, tăng cƣờng giải ngân nguồn vốn tài trợ từ nƣớc cho dự án mang lại hiệu cao Tăng cƣờng phát huy tốc độ tăng trƣởng GDP mức cao sách khuyến khích đầu tƣ tạo đƣợc nhiều công ăn việc làm giảm tỷ lệ thất nghiệp, xóa đói giảm nghèo, tăng cƣờng tích lũy làm giàu cho ngƣời dân Hoàn thiện cố luật nhƣ: Luật doanh nghiệp, luật chứng khoán,…để doanh nghiệp hoạt động theo khn khổ pháp lý tránh đƣợc tình trạng báo cáo doanh nghiệp cách sai lệch khơng với tình hình hoạt động doanh nghiệp dẫn đến thơng tin khơng xác cho nhà đầu tƣ, gây hậu nghiêm trọng cho định đầu tƣ 70 Ổn định đồng tiền nƣớc để doanh nghiệp không gặp rủi ro tỷ giá doanh nghiệp xuất nhập nƣớc ngồi, bên cạnh hồn thiện cơng cụ phái sinh cho doanh nghiệp Phát triển thị trƣờng chứng khoán Việt Nam ngày đa dạng ngành nghề, Ủy ban chứng khốn nhà nƣớc cần phải có đội ngũ cán kiểm toán báo cáo tài cơng ty niêm yết nộp lên cách hiệu để đáp ứng đƣợc thơng tin xác cho nhà đầu tƣ Tạo hành lang pháp lý phù hợp với tình hình nhƣ nay, đặc biệt tình hình kinh tế nƣớc giới liên tục biến động thời gian qua nhƣ khủng khoảng nợ xấu ngành ngân hàng Việt Nam, khủng hoảng nợ cơng châu Âu … Cần có sách quản lý vĩ mô để bảo vệ doanh nghiệp Việt Nam đƣợc hoạt động môi trƣờng pháp lý hồn thiện Tăng cƣờng minh bạch hóa thơng tin thị chứng khốn nhằm khơi thơng nguồn vốn thu hút vốn cho doanh nghiệp niêm yết sàn giao dịch chứng khoán Thực tế, việc bảo đảm tính minh bạch cho thị trƣờng chứng khốn biện pháp để quan quản lý thực mục tiêu xây dựng niềm tin cho nhà đầu tƣ, nhƣ tạo dựng niềm tin cho thành phần tham gia thị trƣờng chứng khoán Đối với Việt Nam, minh bạch hóa thơng tin cần đƣợc thực thơng qua việc khuyến khích phân đoạn thị trƣờng, cụ thể hình thành trung gian tài độc lập để đánh giá cách khách quan hoạt động chủ thể tài chính, đặc biệt cơng ty niêm yết thị trƣờng chứng khốn Ngồi ra, thị trƣờng khơng thức (nhƣ OTC) cần đƣợc quản lý chặt chẽ để tránh tƣợng đầu thiếu thông tin đƣa thơng tin sai lệch từ tránh gây “hoang mang” nản lòng nhà đầu tƣ Tại nƣớc châu Âu, doanh nghiệp bắt buộc phải công bố cụ thể, chi tiết thông tin liên quan đến hoạt động doanh nghiệp doanh nghiệp phát hành trái phiếu, cổ 71 phiếu Bản cáo bạch doanh nghiệp phải chứa đựng tất thông tin cần thiết cho phép nhà đầu tƣ đánh giá tài sản, tình hình tài chính, kết triển vọng tổ chức phát hành cổ phiếu Các thông tin cáo bạch đƣợc quan quản lý kiểm tra độ xác Do vậy, cáo bạch khơng đƣợc phép sai sót, thiếu thông tin, không gây hiểu sai cho nhà đầu tƣ để nhà đầu tƣ định đầu tƣ Nếu doanh nghiệp công bố thơng tin khơng xác tài chính, yếu tố rủi ro cáo bạch, doanh nghiệp bị phạt nặng Việt Nam cần xây dựng tiêu chuẩn phân ngành dùng chung cho hệ thống chứng khoán Việc xây dựng hệ thống phân ngành cần thiết quốc gia tổ chức, đặc biệt tổ chức liên quan tới lĩnh vực kinh tế mang tính chất thống kê, phân tích thơng tin; điều khơng giúp quản lý liệu cách hiệu khoa học mà giúp nâng giá trị sử dụng liệu lên mức độ cao 4.2.2 Kiến nghị với quyền đị p ƣơn a) Tiếp tụ đổi mớ thật vận hành theo ơ ế, ín sá để doanh nghiệp n nƣớc ế thị trƣờng - Thực đầy đủ, minh bạch theo quy định pháp luật, phù hợp với chế thị trƣờng quan hệ kinh tế, tài Nhà nƣớc doanh nghiệp nhà nƣớc - Thực chế đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch theo quy định doanh nghiệp nhà nƣớc tham gia thực nhiệm vụ trị, xã hội xác định rõ giá thành, chi phí thực hiện, trách nhiệm quyền lợi Nhà nƣớc, doanh nghiệp; bảo đảm không làm giảm hiệu kinh doanh doanh nghiệp nhà nƣớc - Xóa bỏ chế can thiệp hành trực tiếp, bao cấp dành cho doanh nghiệp nhà nƣớc, đối xử bất bình đẳng với doanh nghiệp thuộc 72 thành phần kinh tế khác, tiếp cận nguồn lực nhà nƣớc, tín dụng, đất đai, tài nguyên, hội đầu tƣ, kinh doanh, tài chính, thuế, - Hạn chế tình trạng sản xuất, kinh doanh khép kín, cục bộ, không minh bạch doanh nghiệp nhà nƣớc b) Đổi mới, nâng cao hiệu hoạt động hệ thống quản trị nân o năn lực, phẩm chất củ độ n ũ án quản lý doanh nghiệp n nƣớc - Xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm chức danh quản lý hệ thống quản trị doanh nghiệp nhà nƣớc; bảo đảm trách nhiệm đôi với quyền hạn Nâng cao tiêu chuẩn, điều kiện, trách nhiệm thành viên độc lập hội đồng quản trị - Thiết lập hệ thống quản trị, kiểm soát nội có hiệu việc phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn xử lý hành vi vi phạm pháp luật, xung đột lợi ích; tình trạng cán lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp nhà nƣớc móc ngoặc với cán bộ, công chức nhà nƣớc khu vực kinh tế tƣ nhân để hình thành "nhóm lợi ích", "sân sau", lạm dụng chức vụ, quyền hạn thao túng hoạt động doanh nghiệp nhà nƣớc, trục lợi cá nhân, tham nhũng, lãng phí, gây tổn hại cho Nhà nƣớc doanh nghiệp - Ban kiểm soát, kiểm soát viên phải thực công cụ giám sát hữu hiệu chủ sở hữu, hoạt động độc lập không chịu lãnh đạo, đạo chi phối lợi ích hội đồng thành viên, hội đồng quản trị ban điều hành doanh nghiệp Tổng giám đốc (Giám đốc) thành viên ban điều hành doanh nghiệp nhà nƣớc hội đồng thành viên, hội đồng quản trị bổ nhiệm, thuê thực nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật hợp đồng lao động - Thực việc tách ngƣời quản lý doanh nghiệp nhà nƣớc khỏi chế độ viên chức, công chức Triển khai rộng rãi chế tuyển dụng, bổ nhiệm qua 73 thi tuyển cạnh tranh, công khai, minh bạch tất chức danh quản lý, điều hành vị trí cơng việc khác doanh nghiệp - Thực chế độ tiền lƣơng, tiền thƣởng, thù lao ngƣời lao động ngƣời quản lý doanh nghiệp nhà nƣớc phù hợp với chế thị trƣờng, có tính cạnh tranh cao sở kết sản xuất, kinh doanh đảm bảo theo quy định pháp luật Áp dụng hệ thống đánh giá hiệu lao động vị trí việc làm để xác định mức độ hồn thành, suất, chất lƣợng hiệu công việc, làm sở trả lƣơng, đào tạo, bồi dƣỡng, xếp, bố trí đề bạt cán - Sắp xếp, tinh gọn nâng cao hiệu tổ chức máy, biên chế doanh nghiệp nhà nƣớc; cấu lại, bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ; tăng cƣờng bồi dƣỡng, đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lực lãnh đạo tƣ tƣởng trị, đạo đức, lối sống cán doanh nghiệp nhà nƣớc; có chế, sách thu hút sử dụng có hiệu lao động trình độ cao Rà soát, nâng cao tiêu chuẩn, điều kiện phẩm chất đạo đức, lực lãnh đạo, quản lý chuyên môn nghiệp vụ ngƣời quản lý doanh nghiệp nhà nƣớc - Bảo đảm tính minh bạch, công khai doanh nghiệp nhà nƣớc trách nhiệm giải trình ngƣời quản lý doanh nghiệp, đặc biệt tài chính, đầu tƣ, mua sắm, sử dụng vốn Nhà nƣớc, chi phí, kết kinh doanh, phân phối lợi nhuận, công tác cán bộ, giao dịch lớn, giao dịch với ngƣời có liên quan đến ngƣời quản lý, tài sản thu nhập ngƣời quản lý theo chuẩn mực quốc tế quy định pháp luật Thực nghiêm chế độ kế toán, kiểm toán theo quy định pháp luật c) Nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý n nƣớ doanh nghiệp n nƣớc - Căn quy định pháp luật, rà sốt, hồn thiện quy chế, 74 quy định thành phố quản lý vốn, tài sản nhà nƣớc; giám sát, đánh giá hiệu hoạt động doanh nghiệp, ngƣời đại diện chủ sở hữu cổ phần, vốn góp Nhà nƣớc - Tăng cƣờng công tác đạo, kiểm tra, giám sát việc thực kế hoạch, phƣơng án cổ phần hóa, thối vốn nhà nƣớc đƣợc phê duyệt Đề cao trách nhiệm sở, ban, ngành, tổ chức, cá nhân đại diện chủ sở hữu nhà nƣớc, ngƣời đứng đầu việc thực chủ trƣơng Đảng, sách, pháp luật Nhà nƣớc, kế hoạch, phƣơng án cấu lại, đổi doanh nghiệp nhà nƣớc đƣợc phê duyệt; bảo đảm công khai, minh bạch triển khai thực - Nâng cao lực, hiệu lực, hiệu công tác tra, kiểm tra, giám sát quan quản lý nhà nƣớc doanh nghiệp nhà nƣớc; phòng ngừa, phát xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí doanh nghiệp nhà nƣớc - Thực đầy đủ quyền, nghĩa vụ quan đại diện chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nƣớc, cổ phần, vốn góp Nhà nƣớc doanh nghiệp; thực đóng vai trò nhà đầu tƣ, chủ sở hữu, bình đẳng quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm với nhà đầu tƣ khác doanh nghiệp - Bảo đảm quyền tự chủ hoạt động doanh nghiệp nhà nƣớc theo ngun tắc thị trƣờng Tơn trọng tính độc lập việc thực quyền trách nhiệm hội đồng thành viên, hội đồng quản trị, chủ tịch Công ty, chủ tịch hội đồng thành viên, chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc (giám đốc), ban điều hành doanh nghiệp nhà nƣớc để hoạt động quản trị doanh nghiệp nhà nƣớc đƣợc thực cách minh bạch, giải trình, chuyên nghiệp, hiệu cao d) Cơ ấu lại doanh nghiệp n nƣớc - Căn chủ trƣơng, sách Đảng, pháp luật Nhà nƣớc, kế 75 hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nƣớc thời kỳ để xây dựng kế hoạch năm năm cấu lại doanh nghiệp nhà nƣớc theo nguyên tắc: Tập trung vào lĩnh vực thiết yếu lĩnh vực mà doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác không đầu tƣ; giảm tỷ lệ sở hữu nhà nƣớc xuống mức đủ để thay đổi quản trị cách thực chất thu hút nhà đầu tƣ có lực thực sự; tối đa hóa giá trị bán vốn nhà nƣớc theo chế thị trƣờng - Rà soát, đánh giá thực trạng doanh nghiệp nhà nƣớc, cơng trình đầu tƣ vốn, tài sản nhà nƣớc doanh nghiệp Trên sở nhiệm vụ đƣợc giao, ngành, nghề kinh doanh chính, khai thác tối đa tiềm năng, mạnh; đổi khoa học công nghệ, triệt để tiết kiệm chi phí, nâng cao suất lao động, chất lƣợng hàng hóa, dịch vụ Lành mạnh hóa tình hình tài chính, xử lý dứt điểm tồn đọng tài tài sản khơng sinh lời - Thực cổ phần hóa, thối vốn nhà nƣớc theo lộ trình đƣợc quan nhà nƣớc có thẩm quyền phê duyệt; bảo đảm tuân thủ pháp luật công khai, minh bạch, chủ yếu thông qua bán đấu giá cạnh tranh thị trƣờng Cổ phần hóa phải gắn với niêm yết cổ phiếu thị trƣờng chứng khoán - Đối với doanh nghiệp nhà nƣớc đƣợc giao quản lý, khai thác cơng trình, dự án kết cấu hạ tầng Nhà nƣớc đầu tƣ có ý nghĩa quan trọng kinh tế, xã hội cổ phần hóa, Nhà nƣớc tiến hành kiểm soát theo nguyên tắc: Nhà nƣớc thống sở hữu cơng trình hạ tầng quan trọng; doanh nghiệp cổ phần hóa, nhà đầu tƣ nhận quyền khai thác đƣợc quyền quản lý, vận hành, khai thác công trình, dự án kết cấu hạ tầng; việc lựa chọn nhà đầu tƣ, doanh nghiệp phải thực theo Luật Đấu thầu, cơng khai, minh bạch; bảo đảm quốc phòng, an ninh bảo vệ chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ - Hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý tài sản trƣớc tiến hành 76 xếp, cổ phần hóa hay thối vốn nhà nƣớc doanh nghiệp Thực nghiêm chế cho thuê đất theo quy định pháp luật Tăng cƣờng quản lý, kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm nhà đầu tƣ thực đầy đủ nghĩa vụ tài với Nhà nƣớc việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất sau cổ phần hóa - Khuyến khích, thu hút nhà đầu tƣ chiến lƣợc tham gia mua cổ phần, góp vốn vào doanh nghiệp cổ phần hóa, thoái vốn nhà nƣớc Nhà đầu tƣ chiến lƣợc phải đảm bảo tiêu chí theo quy định lực tài chính, cơng nghệ quản trị để cấu lại phát triển doanh nghiệp - Giải tốt việc xếp, bố trí, sử dụng cán bộ; đào tạo, chuyển đổi nghề xử lý lao động dơi dƣ Bảo đảm đầy đủ quyền lợi đáng, hợp pháp ngƣời lao động, đặc biệt lao động dôi dƣ để ổn định sống bảo đảm an sinh xã hội cho ngƣời lao động Phát huy vai trò trách nhiệm ngƣời lao động cổ đông việc tham gia quản lý, giám sát doanh nghiệp, đồng thời có chế phù hợp bảo vệ quyền lợi cổ đông nhỏ - Nghiêm cấm xử lý nghiêm trƣờng hợp định giá thấp tài sản, vốn Nhà nƣớc giá trị doanh nghiệp không quy định pháp luật để trục lợi, gây thất thoát tài sản, vốn nhà nƣớc Làm rõ trách nhiệm xử lý nghiêm theo quy định pháp luật vi phạm tổ chức, cá nhân liên quan để xảy tình trạng doanh nghiệp nhà nƣớc, dự án đầu tƣ thua lỗ, thất thốt, lãng phí lớn 4.3 HẠN CHẾ VÀ HƢỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO Trong trình thực hiện, thời gian hạn hẹp nên nghiên cứu có hạn chế nhƣ: +Thời gian liệu nghiên cứu từ năm 2013-2017 chƣa bao phủ hết giai đoạn trƣớc 77 +Dữ liệu quan sát bao gồm 30 DNNN sau CPH thành phố Đà Nẵng, chƣa khảo sát đƣợc cho đối tƣợng doanh nghiệp khác Chƣa tiêu chí phân ngành khác mẫu nghiên cứu nên nghiên cứu chƣa thể thực khảo sát tác động hạn mức sử dụng nợ đến khả sinh lời doanh nghiệp theo ngành +Phạm vi nghiên cứu đề tài tập trung nghiên cứu biến độc lập bao gồm: Quy mô doanh nghiệp, tốc độ tăng trƣởng, Cấu trúc nguồn vốn, Quản trị nợ phải thu, Cấu trúc sở hữu Nhƣng thực tế nhiều tiêu khác dùng để đo lƣờng ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động doanh nghiệp Với hạn chế nêu trên, nghiên cứu có hƣớng gợi mở cho nghiên cứu nhƣ sau: +Khoảng thời gian nghiên cứu mở rộng thêm để tăng cƣờng tính giải thích cho mơ hình nghiên cứu +Mở rộng phạm vi lấy liệu để khảo sát cho doanh nghiệp nhà nƣớc chƣa CPH để có góc nhìn bao qt có so sánh, có phân doanh nghiệp theo ngành, thể rõ đặc thù theo ngành + Mở rộng nghiên cứu them yếu tố để đánh giá ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động DNNN sau CPH thành phố Đà Nẵng 78 KẾT LUẬN CHƯƠNG Sau có đƣợc kết nghiên cứu từ chƣơng Dựa kết nghiên cứu đó, chƣơng tác giả hàm ý số sách nhằm nâng cao hiệu doanh nghiệp nhà nƣớc sau cổ phần hóa thành phố Đà Nẵng nhƣ: Về quy mơ doanh nghiệp (SIZE) doanh nghiệp nhà nƣớc sau cổ phần hóa thành phố Đà Nẵng cần đƣa sách cần đẩy mạnh mở rộng quy mô doanh nghiệp Về tốc độ tăng trƣởng (GROW) số sách nhằm đẩy mạnh tốc độ tăng trƣởng nhƣ: nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực, hồn thiện hệ thống kiểm sốt nội bộ, Sử dụng cơng cụ phòng ngửa rủi ro tài Về cấu trúc vốn doanh nghiệp (LEV), qua kết kết nghiên cứu cho thấy doanh nghiệp nhà nƣớc sau cổ phần hóa thành phố Đà Nẵng cần có cấu trúc vốn hợp lý nữa, với số sách khác nhằm tăng cƣờng hiệu hoạt động doanh nghiệp nhà nƣớc sau cổ phần hóa thành phố Đà Nẵng 79 KẾT LUẬN Nâng cao hiệu hoạt động tốn doanh nghiệp nói chung Các doanh nghiệp nhà nƣớc sau cổ phần hóa thành phố Đà Nẵng trƣớc thuộc sở hữu nhà nƣớc, ngồi mục tiêu lợi nhuận phụ thuộc vào mục tiêu khác, sau cổ phần hóa nhƣ bao doanh nghiệp khác, mục tiêu quan trọng hiệu kinh doanh, có hoạt động kinh doanh tốt tồn phát triển đƣợc chế thị trƣờng Với nghiên cứu nhằm tìm nhân tố ảnh hƣởng lên hiệu hoạt động doanh nghiệp nhà nƣớc sau cổ phần hóa thành phố Đà Nẵng Chính việc nghiên cứu sở lý luận hiệu hoạt động doanh nghiệp, nhƣ yếu tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động, sở nghiên cứu trƣớc tác giả xây dựng mơ hình nghiên cứu Sau phân tích thơng kê biến, phân tích tƣơng quan, kiem định Hausman, kết hồi quy cho thấy Quy mô doanh nghiệp (SIZE), Tốc độ tăng trƣởng (GROW), Cấu trúc vốn doanh nghiệp (LEV) ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động doanh nghiệp nhà nƣớc sau cổ phần hóa thành phố Đà Nẵng Trong quy mô doanh nghiệp (SIZE), tốc độ tăng trƣởng (GROW) tƣơng quan chiều đến hiệu hoạt động doanh nghiệp nhà nƣớc sau cổ phần hóa thành phố Đà Nẵng, Cấu trúc vốn doanh nghiệp (LEV) tƣơng quan ngƣợc chiều đến hiệu hoạt động doanh nghiệp nhà nƣớc sau cổ phần hóa thành phố Đà Nẵng Trên sở kết nghiên cứu, kết hồi quy mơ hình kinh tế lƣợng nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động doanh nghiệp nhà nƣớc sau cổ phần hóa thành phố Đà Nẵng, tác giả đƣa số giải pháp doanh nghiệp số kiến nghị quan Nhà nƣớc 80 nhằm hoàn thiện tạo điều kiện cho doanh nghiệp nâng cao hiệu hoạt động DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Trần Xuân Long (2012), Hồn thiện sách quản lý vốn Nhà nước doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa, Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học kinh tế quốc dân [3] Võ Thị Quý (2011), Cổ phần hóa - giải pháp phát triển thành phần kinh tế tư nhân: nghiên cứu địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí phát triển kinh tế, (247), tr.2-7 [5] Vũ Anh Tuấn (2010), Quản lý tài góp phần nâng cao lực cạnh tranh tập đoàn kinh tế Việt Nam, Luận án Tiến sĩ kinh tế, Trƣờng Đại học Kinh tế Quốc dân [6] PGS.TS Trƣơng Bá Thanh & Trần Đình Khơi Ngun (2009), Giáo trình Phân tích tài chính, Đại học Đà Nẵng Tiếng Anh [1] Onaolapo & Kajola (2010), “Capital Structure and firm peformce: evidan from Nigeria”, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, Vol 25 No 2, pp.77 [2] R Zeitun, G G Tian (2007), “Capital structure and corporate performance: evidence from Jordan”, Australasian Accounting, Business and Finance Journal, Vol.1, No 4, pp 38 [3] Khatab, H., Masood, M., Zaman, K., Saleem, S., & Saeed, B., (2011), Corporate Governanceand Firm Performance: A Case study of Karachi Stock Market International Journal of Trade, Economics and Finance, (1), pp 39-43 ... LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm hiệu hoạt động doanh nghiệp. ..ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ ÁI KHUYÊN NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƢỚC SAU CỔ PHẦN HÓA TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN... nghiệp tự chủ kinh doanh 17 1.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP Phần tác giả tập trung vào việc nhận diện nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động kinh doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa tại thành phố đà nẵng, Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa tại thành phố đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay