Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế tỉnh đắk lắk

119 7 0
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/10/2018, 20:39

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ THU HIỀN HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ TỈNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Đà Nẵng – Năm 2018 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ THU HIỀN HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ TỈNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã số: 60 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠT Đà Nẵng – Năm 2018 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn Tổng quan tình hình nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 10 1.1 TỔNG QUAN VỀ THUẾ VÀ QUẢN LÝ THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 10 1.1.1 Thuế thuế thu nhập doanh nghiệp 10 1.1.2 Các khái niệm Quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp 12 1.1.3 Sự cần thiết phải quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp 14 1.2 NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 16 1.2.1 Quy trình nội dung cơng tác quản lý thu thuế TNDN 16 1.2.2 Các tiêu đánh giá công tác quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp 25 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp 30 1.3 KINH NGHIỆM QUẢN LÝ THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP CỦA MỘT SỐ CỤC THUẾ 32 1.3.1 Kinh nghiệm quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp số Cục Thuế có số thu lớn 32 1.3.2 Kinh nghiệm quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp số Cục Thuế có số thu tương đương với Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk 35 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ TỈNH ĐẮK LẮK 38 2.1 KHÁI QUÁT VỀ CỤC THUẾ TỈNH ĐẮK LẮK 38 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk 38 2.1.2 Chức nhiệm vụ Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk 39 2.1.3 Cơ cấu tổ chức Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk 41 2.1.4 Đội ngũ cán quản lý thu thuế 42 2.1.5 Kết thu ngân sách Nhà nước giai đoạn 2015 – 2017 45 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ TỈNH ĐẮK LẮK 49 2.2.1 Cơng tác lập dự tốn thu, phân tích dự báo nguồn thu thuế TNDN 49 2.2.2 Công tác tổ chức thực thu thuế thu nhập doanh nghiệp 53 2.2.3 Công tác tra, kiểm tra - quản lý cưỡng chế nợ thuế - giải khiếu nại tố cáo thuế 63 2.3 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2015 – 2017 71 2.3.1 Những kết đạt 71 2.3.2 Hạn chế 73 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 76 CHƯƠNG KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ TỈNH ĐẮK LẮK ĐẾN NĂM 2020 77 3.1 MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ TỈNH ĐẮK LẮK 77 3.1.1 Mục tiêu hồn thiện cơng tác thu thuế Thu nhập doanh nghiệp Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 77 3.1.2 Định hướng công tác quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 77 3.2 MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ TỈNH ĐẮK LẮK 79 3.2.1 Hồn thiện cơng tác lập dự tốn thu thuế TNDN 79 3.2.2 Hoàn thiện công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người nộp thuế pháp luật thuế TNDN 80 3.2.3 Hồn thiện cơng tác tra, kiểm tra, xử lý vi phạm thuế TNDN 84 3.2.4 Hiện đại hóa cơng tác quản lý đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế TNDN 89 3.2.5 Tăng cường công tác đôn đốc thu quản lý nợ thuế TNDN 91 3.2.6 Một số khuyến nghị với cấp, ngành có liên quan 94 KẾT LUẬN 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CBCC : Cán công chức BTC : Bộ Tài DN : Doanh nghiệp DNNN : Doanh nghiệp nhà nước GTGT : Giá trị gia tăng KT-XH : Kinh tế xã hội NNT : Người nộp thuế NSNN : Ngân sách Nhà nước QLT : Quản lý thuế QLTT : Quản lý thu thuế SXKD : Sản xuất kinh doanh TNCN : Thu nhập cá nhân TNDN : Thu nhập doanh nghiệp TNHH : Trách nhiện hữu hạn UBND : Ủy ban Nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 2.1 Phân loại trình độ chun mơn CBCC Cục thuế tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2015 - 2017 Trang 42 Tình hình CBCC đào tạo, tập huấn quản lý 2.2 thu thuế TNDN Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 44 2015 - 2017 2.3 2.4 2.5 Kết thu ngân sách Nhà nước giai đoạn 2015- 2017 Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk Tình hình lập phân bổ dự tốn thu thuế, phí Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2015 - 2017 Kết thực dự toán thu thuế TNDN Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2015 - 2017 46 50 51 Kết thực công tác tuyên truyền thuế 2.6 TNDN Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2015 – 54 2017 2.7 2.8 2.9 2.10 Kết thực công tác hỗ trợ thuế TNDN Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2015 – 2017 Tình hình cấp mã số thuế Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2015-2017 Tình hình nộp tờ khai thuế TNDN Cục thuế tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2015 – 2017 Kết thu nộp thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp Cục thuế tỉnh Đắk Lắk 56 57 60 62 Số hiệu bảng 2.11 Tên bảng Kết công tác tra, kiểm tra doanh nghiệp Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2015 -2017 Trang 64 2.12 Tỷ lệ nợ thuế thu nhập doanh nghiệp 68 2.13 Tỷ lệ nợ thuế tổng thu ngân sách 69 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình hình 2.1 2.2 2.3 2.4 Sơ đồ tổ chức máy hoạt động Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk Phân loại CBCC theo trình độ chuyên môn Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2015- 2017 Kết thực dự toán thu thuế TNDN giai đoạn 2015- 2017 Tốc độ tăng trưởng loại hình doanh nghiệp Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2015- 2017 Trang 42 43 52 58 95 bị cưỡng chế bên thi hành cưỡng chế không thực quy định b Kiến nghị với Tài chính, Tổng cục Thuế - Tăng cường đào tạo đội ngũ CBCC đặc biệt cán làm công tác tra, kiểm tra, chuyển đổi kịp thời cho cán làm công tác tra, kiểm tra nội đáp ứng đủ điều kiện sang ngạch tra viên, tra viên để đảm bảo yêu cầu đoàn tra, kiểm tra nội theo quy định - Hồn thiện sách lương, thưởng điều kiện, môi trường làm việc công chức thuế: Con người yếu tố định thành cơng, nhiên, cơng chức thuế, tình trạng chung, chưa cải thiện thoả đáng thu nhập điều kiện, môi trường làm việc hội phát triển nghề nghiệp chưa khuyến khích thực thu hút nhân tài làm việc cho ngành thuế (bao gồm sách tuyển dụng, đề bạt, nâng lương ) Vì vậy, đề nghị Chính phủ, Bộ Tài cần sớm có sách lương, thưởng, điều kiện môi trường làm việc phù hợp tạo điều kiện thuận lợi cho cán công chức ngành thuế thực tốt nhiệm vụ giao - Xây dựng Luật cán bộ, cơng chức đặc thù cho ngành tài nói chung ngành thuế nói riêng : Ngành tài nói chung ngành thuế nói riêng nghành nghề nhạy cảm với xã hội dễ nảy sinh vấn đề tham nhũng, cửa quyền… làm niềm tin nhân dân Đảng Nhà nước Vì vậy, Bộ tài Tổng cục thuế cần có phương án xây dựng Luật cán bộ, cơng chức riêng cho ngành tài nói chung ngành thuế nói riêng để đệ trình Quốc hội thơng qua Làm vừa để đảm bảo quyền lợi cho cán phải có tính răn đe cao cán khơng làm tròn trách nhiệm vi phạm kỷ luật ngành c Kiến nghị với cấp ủy, quyền địa phương - Thành lập ban chống thất thu, Đoàn kiểm tra liên ngành bao gồm quan lãnh đạo cấp thành phố, quan chức khác Công an thành 96 phố, Chi cục quản lý thị trường, Sở Giao thông Vận tải… để đảm bảo quản lý, đôn đốc nợ thuế TNDN ngành vận tải, nhà hàng, khách sạn, karaoke… - Xây dựng sách khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh, tạo môi trường kinh doanh ổn định, có sách thu hút đầu tư từ nhiều nguồn để nâng cao lực sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, tăng thu nhập cho tầng lớp dân cư, qua tạo nguồn thu bền vững ổn định cho ngân sách địa phương - Chỉ đạo Ban ngành phối kết hợp quan thuế công tác quản lý thu thuế nhằm tạo sức mạnh tổng hợp công tác thu ngân sách, xây dựng quy chế phối hợp quan thuế các quan khác: Tài chính, Kho bạc, Hải quan, Ngân hàng, Sở Kế hoạch - đầu tư, Sở Tài nguyên môi trường - Chỉ đạo Ban, ngành triển đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý; xây dựng ban hành quy chế khai thác sở liệu dùng chung Ban, ngành nhằm phục vụ tốt cho việc cung cấp thông tin người nộp thuế 97 KẾT LUẬN Theo tinh thần đạo chung Đảng Nhà nước thực chiến lược cải cách hệ thống thuế Tổng cục thuế, nhằm nâng cao hiệu quản lý thu thuế với mục tiêu chung: đại hóa tồn diện cơng tác quản lý thu thuế phương pháp quản lý, thủ tục hành chính, máy tổ chức, đội ngũ cán bộ, áp dụng rộng rãi công nghệ thông tin để nâng cao hiệu lực, hiệu công tác quản lý thu, kiểm soát cho tất đối tượng chịu thuế, đối tượng nộp thuế, hạn chế thất thu thuế mức thấp nhất, bảo đảm thu đúng, thu đủ kịp thời khoản thu vào NSNN Để đạt mục tiêu trên, Ngành thuế Việt Nam nói chung Cục thuế tỉnh Đắk Lắk nói riêng phải đứng trước thách thức to lớn yêu cầu thực quản lý thu thuế hiệu lực, hiệu nâng cao chất lượng phục vụ nhu cầu NNT Trong mơ hình quản lý thuế, tổ chức máy, sở vật chất, ứng dụng cơng nghệ thơng tin cho dịch vụ tài công điện tử đội ngũ cán công chức thuế hạn chế trình độ, lực chưa đáp ứng yêu cầu quản lý thu thuế đại Do đó, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới, việc nâng cao hiệu quản lý thu thuế tất yếu khách quan Từ việc phân tích, đánh giá thực trạng tình hình quản lý thu thuế TNDN Cục thuế tỉnh Đắk Lắk Luận văn nguyên nhân, hạn chế tồn quản lý thu thuế đề xuất số giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý thu thuế TNDN Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk: Hoàn thiện nội dung quản lý thu thuế TNDN, tổ chức máy quản lý xây dựng hệ thống thơng tin quản lý sách sử dụng cán Đồng thời đề xuất số kiến nghị Nhà nước, Tổng cục thuế, cấp quyền địa phương liên quan đến công tác quản lý thu thuế TNDN nói riêng quản lý 98 thu thuế nói chung Kết nghiên cứu luận văn triển khai áp dụng thực tế vào công tác quản lý thu thuế TNDN Cục thuế tỉnh Đắk Lắk thời gian tới Mặc dù cố gắng nhiều, song luận văn không tránh khỏi sai sót định Kính mong q thầy Hội đồng dẫn để luận văn hoàn thiện nhằm áp dụng vào công tác quản lý thu thuế TNDN địa phương TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ tài (2014), Thơng tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 Chính phủ quy định hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp [2] Bộ tài (2015), Thông tư số 96/2014/TT-BTC ngày 06/8/2015 hướng dẫn Thuế thu nhập doanh nghiệp [3] Chính phủ (2013), Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 quy định hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp [4] Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk (2015), Báo cáo tổng kết công tác thuế năm 2015 [5] Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk (2016), Báo cáo tổng kết công tác thuế năm 2016 [6] Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk (2017), Báo cáo tổng kết công tác thuế năm 2017 [7] Trần Phan Quốc Chương (2013), Quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp Cục Thuế tỉnh Gia Lai, Luận văn Thạc sỹ, Đại học Đà Nẵng [8] Lê Trung Dũng (2015), Tăng cường kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi, Luận văn Thạc sỹ, Đại học Đà Nẵng [9] Nguyễn Thị Giang (2016), Hồn thiện cơng tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp Chi cục Thuế huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông, Luận văn Thạc sỹ, Đại học Đà Nẵng [10] Nguyễn Ngọc Hùng, Tơn Thất Cảnh Hòa, Nguyễn Kim Quyến, Đặng Thị Bạch Vân (2012), Giáo trình quản lý thuế, NXB Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh [11] Lương Thị Minh Kiều (2015), Hồn thiện cơng tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp Cục ThuếThuế quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Luận văn Thạc sỹ, Đại học Đà Nẵng [12] Nguyễn Thị Hương Nguyên (2016), Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp Cục ThuếThuế M’Đrăk, tỉnh Đắk Lắk, Luận văn Thạc sỹ, Đại học Đà Nẵng [13] Võ Thị Kiều Oanh (2017), Hồn thiện cơng tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp Cục ThuếThuế quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, Luận văn Thạc sỹ, Đại học Đà Nẵng [14] Quốc hội (2006), Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11, Quốc hội ban hành ngày 29/11/2006 [15] Quốc hội (2008), Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12, Quốc Hội nước Việt Nam ban hành ngày 03/06/2008 [16] Quốc hội (2013), Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13, Quốc hội ban hành ngày 20/11/2012 [17] Quốc hội (2013), Luật Sửa đổi, bổ sung số điều Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13 ban hành ngày 19 tháng 06 năm 2013 [18] Quốc hội (2013), Luật Sửa đổi, bổ sung số điều Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 71/2014/QH13 ban hành ngày 01 tháng 01 năm 2015 [19] Tổng cục Thuế (2015), Quyết định 879/QĐ-TCT ngày 15 tháng năm 2015 Tổng cục Thuế việc ban hành quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế kế toán thuế [20] Tổng cục Thuế (2015), Quyết định số 1401/QĐ-TCT ngày 18/7/2015 Tổng cục Thuế việc ban hành quy trình quản lý nợ thuế [21] Tổng cục Thuế (2015), Quyết định số 746/QĐ-TCT ngày 20 tháng năm 2015 Tổng cục Thuế việc ban hành quy trình kiểm tra thuế [22] Tổng cục Thuế (2015), Quyết định số 751/QĐ-TCT ngày 20/4/2015 Tổng cục Thuế việc ban hành quy trình cưỡng chế nợ thuế ... SỞ LÝ LUẬN VỀ THU THU NHẬP DOANH NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ THU VÀ QUẢN LÝ THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 1.1.1 Thu thu thu nhập doanh nghiệp a Thu Thu ... QUẢN LÝ THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THU TỈNH ĐẮK LẮK ĐẾN NĂM 2020 77 3.1 MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THU TỈNH ĐẮK LẮK... SỞ LÝ LUẬN VỀ THU THU NHẬP DOANH NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 10 1.1 TỔNG QUAN VỀ THU VÀ QUẢN LÝ THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 10 1.1.1 Thu thu thu nhập doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế tỉnh đắk lắk, Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế tỉnh đắk lắk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay