Hoàn thiện công tác kiểm soát chi ngân sách tại ở giao thông vận tải tỉnh quảng bình

112 3 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/10/2018, 20:39

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ  TRẦN THỊ HƯ NG H N N THIỆN C NG T C KIỂ CHI NG N T CH TẠI Ở GI TH NG TỈNH NH ẢNG N ĂN THẠC Ĩ KẾ T Đà Nẵng – Năm 2018 N N TẢI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ  TRẦN THỊ HƯ NG H N N THIỆN C NG T C KIỂ CHI NG N T CH TẠI Ở GI TH NG TỈNH NH ẢNG N ĂN THẠC Ĩ KẾ T N TẢI N ã số: 60.34.03.01 Ng ớng n o ọ :T Đ Đà Nẵng – Năm 2018 N THỊ NGỌC TR I ỜI C Đ N Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố cơng trình nghiên cứu khác Tác giả luận văn Trần T ị ơng o n ỤC ỤC Ở ĐẦ 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn Tổng quan đề tài nghiên cứu CHƯ NG C Ở Ý N Ề KIỂ T CHI NG N CH TR NG Đ N Ị H NH CHÍNH Ự NGHIỆ 1.1 NGÂN SÁCH ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP TRONG HỆ THỐNG NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 1.1.1 Khái quát hệ thống ngân sách nhà nƣớc 1.1.2 Ngân sách đơn vị hành nghiệp 1.2 QUY TRÌNH CHI NGÂN SÁCH ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 12 1.2.1 Dự tốn chi ngân sách đơn vị hành nghiệp 12 1.2.2 Thực chi ngân sách đơn vị hành nghiệp 14 1.2.3 Quyết toán chi ngân sách đơn vị hành nghiệp 16 1.3 KHÁI QUÁT VỀ KIỂM SOÁT VÀ VẬN DỤNG TRONG KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH 16 1.3.1 Khái niệm kiểm soát yếu tố cấu thành hệ thống kiểm soát 16 1.3.2 Khái niệm kiểm soát ngân sách đơn vị hành nghiệp 27 1.3.3 Yêu cầu kiểm soát chi ngân sách đơn vị hành nghiệp 29 1.4 NỘI DUNG KIỂM SỐT CHI NGÂN SÁCH TẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 30 1.4.1 Trình tự kiểm sốt chi ngân sách Nhà nƣớc 30 1.4.2 Thủ tục kiểm soát chi Ngân sách Nhà nƣớc 31 KẾT LUẬN CHƢƠNG 35 CHƯ NG THỰC TRẠNG C NG T C KIỂ CH TẠI Ở GI TH NG N TẢI TỈNH T CHI NG N ẢNG NH 36 2.1 GIỚI THIỆU VỀ SỞ GTVT QUẢNG BÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG CHI NGÂN SÁCH CỦA SỞ GIAO THƠNG VẬN TẢI QUẢNG BÌNH 36 2.1.1 Giới thiệu Sở GTVT Quảng Bình 36 2.1.2 Cơ cấu tổ chức biên chế 38 2.1.3 Thực trạng tổ chức chi ngân sách Sở GTVT Quảng Bình 40 2.2 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI NSNN TẠI SỞ GIAO THƠNG VẬN TẢI QUẢNG BÌNH 42 2.2.1 Tình hình chi NS thƣờng xuyên ba năm qua (2015-2017) Sở GTVT tỉnh Quảng Bình 42 2.2.2 Thực trạng trình tự kiểm soát phƣơng pháp kiểm soát xây dựng dự tốn ngân sách sở GTVT Quảng Bình 44 2.2.3 Kiểm soát việc thực dự toán chi ngân sách Nhà nƣớc 49 2.2.4 Kiểm sốt cơng tác tốn ngân sách Nhà nƣớc 51 2.3 QUY TRÌNH KIỂM SỐT 52 2.3.1 Kiểm sốt chi lƣơng Sở GTVT tỉnh Quảng Bình 52 2.3.2 Kiểm sốt chi Hội nhóm, Đảng, Đồn thể Sở GTVT tỉnh Quảng Bình 61 2.3.3 Kiểm soát chi sửa chữa trang thiết bị Sở GTVT tỉnh Quảng Bình 66 2.3.4 Kiểm soát chi nhiên liệu phƣơng tiện Sở GTVT tỉnh Quảng Bình 72 2.3.5 Kiểm soát chi khác 75 2.3.6 Thông tin truyền thông 77 2.4 ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC KIỂM SỐT CHI NGÂN SÁCH TẠI SỞ GIAO THƠNG VẬN TẢI QUẢNG BÌNH 78 2.4.1 Cơng tác kiểm sốt lập dự tốn 78 2.4.2 Cơng tác kiểm sốt thực dự toán 78 2.4.3 Cơng tác kiểm sốt tốn dự tốn 79 KẾT LUẬN CHƢƠNG 80 CHƯ NG GIẢI CHI NG N H H CH TẠI Ở GI N THIỆN C NG T C KIỂ TH NG N TẢI TỈNH T ẢNG BÌNH 81 3.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG CƢỜNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI NGÂN SÁCH TẠI SỞ GIAO THƠNG VẬN TẢI TỈNH QUẢNG BÌNH 81 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI NGÂN SÁCH TẠI SỞ GIAO THƠNG VẬN TẢI QUẢNG BÌNH 82 3.2.1 Hồn thiện cơng tác kiểm soát lập dự toán chi thƣờng xuyên NS Sở GTVT tỉnh Quảng Bình 82 3.2.2 Hồn thiện cơng tác kiểm soát thực chi thƣờng xuyên NS Sở GTVT tỉnh Quảng Bình 82 3.2.3 Hồn thiện cơng tác kiểm sốt toán chi thƣờng xuyên NS Sở GTVT tỉnh Quảng Bình 85 3.3 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VỀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ CHI NS TẠI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 89 KẾT LUẬN CHƢƠNG 91 KẾT N 92 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GI ĐỀ TÀI LU N ĂN ( ẢN SAO) D NH C ữ v ết tắt t ếng ệt ỤC CHỮ IẾT TẮT Nộ ung CB Cán GĐ Giám đốc GTVT Giao thông vận tải HĐND Hội đ ng nhân dân NS Ngân sách NSNN Ngân sách nhà nƣớc TDTT Thể dục thể thao UBND U ban nhân dân VHTT Văn hố thơng tin XHCN X hội chủ ngh a XDCB Xây dựng KSNB Kiểm soát nội D NH ố ệu Tên bảng ảng 2.1 ỤC C C ẢNG Tổng hợp chi thƣờng xuyên từ ngân sách Sở GTVT Quảng Bình Trang 43 D NH ố ệu ĐỒ Tên sơ đồ đồ 2.1 ỤC Tổ chức máy Sở Giao thông vận tải Quảng Bình Trang 37 Ở ĐẦ Tín ấp t ết ủ đề tà Trong năm qua, với trình đổi kinh tế đất nƣớc, cơng tác kiểm sốt quỹ ngân sách Nhà nƣớc (NSNN) đ có đổi bƣớc hồn thiện góp phần thúc đẩy tăng trƣởng phát triển kinh tế, giải đƣợc vấn đề thiết kinh tế - x hội (KTXH) Kiểm sốt chặt chẽ khoản chi ngân sách ln mối quan tâm lớn Đảng, Nhà nƣớc cấp, ngành, bảo đảm giám sát phân phối sử dụng ngu n lực tài cách mục đích, có hiệu Đ ng thời, biện pháp hữu hiệu để thực hành tiết kiệm, chống l ng phí Từ năm 2015, thực Luật Ngân sách Nhà nƣớc số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng năm 2015 cơng tác kiểm sốt, kiểm sốt chi Ngân sách đ có chuyển biến tích cực; cơng tác lập, duyệt, phân bổ dự tốn đƣợc trọng chất lƣợng thời gian Việc kiểm sốt điều hành Ngân sách đ có thay đổi lớn đạt đƣợc thành tựu quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, giải vấn đề x hội Sở giao thông vận tải Quảng Bình đơn vị có ngu n thu hạn hẹp, nhu cầu chi cho đầu tƣ phát triển ngày lớn, đòi hỏi kiểm sốt ngân sách cần phải đƣợc hồn thiện Trong thực tế, việc kiểm soát chi Ngân sách Sở giao thơng vận tải Quảng Bình có vấn đề chƣa phù hợp Cơ chế kiểm soát chi Ngân sách nhiều trƣờng hợp bị động chậm chạp; nhiều vấn đề cấp bách không đƣợc đáp ứng kịp thời chƣa có quan điểm xử lý thích hợp Công tác điều hành ngân sách Sở GTVT Quảng Bình đơi lúc bất cập; vai trò kiểm soát chi ngân sách chủ thể chƣa đƣợc coi trọng mức, lực kiểm soát chi ngân sách chƣa đáp ứng với xu hƣớng đổi Vì vậy, kiểm soát chi ngân sách Sở 89 3.3 ỘT Ố ĐỀ X ẤT ỀC CHẾ ẢN Ý CHI N TẠI Đ N Ị Ự NGHIỆ Để thực kiểm soát chi NS đơn vị nghiệp nhƣ Sở GTVT tỉnh Quảng Bình đạt hiệu quả, cần phải: - Thay đổi chế quản lý đƣợc giao quyền tự chủ cho thân đơn vị Thay tuyển dụng nhân ạt, dựa mối quan hệ đơn vị nên tập trung vào trình độ chuyên môn nhân sự, kinh nghiệm làm việc Giao quyền tự chủ cho đơn vị, đơn vị có quy trình, thủ tục kiểm sốt chặt chẽ để đảm bảo ngu n thu- chi, tránh rủi ro việc chi sai, chi khống - Sở GTVT tỉnh Quảng Bình nên thay đổi hoạt đơng kiểm sốt Thay trƣớc đơn vị thực kiểm sốt tuân thủ, đơn vị nên chuyển sang kiểm soát dựa kết đầu Việc thay đổi lập dự tốn, thực dự tốn theo quy trình kiểm sốt giúp giảm thiểu rủi ro việc nhân nhiều nhƣng trình độ chun mơn kém, hiệu cơng việc thục khơng cao, thay vào ngƣời hoàn thành tốt nhiệm vụ đƣợc giao, khơng quan trọng cấp, chứng - Với tình hình chi ngân sách tăng lên qua năm, biến động khoản mục chi lƣơng cho cán bộ, công- viên chức, làm ảnh hƣởng đến tổng dự toán chi ngân sách đơn vị, thân Sở GTVT tỉnh Quảng Bình cần có quy trình kiểm sốt chặt chẽ hơn, công tác tinh giảm biên chế, sát nhập phòng ban nhiệm vụ quan trọng cần thực thời gian tới - Tạo điều kiện để hệ thống kiểm sốt Sở hoạt động có hiệu quả, b i dƣỡng kiến thức kiểm soát nội cho toàn thể CBCC Sở để ý thức đƣợc vai trò hệ thống kiểm sốt tận tâm xây dựng ngày hồn thiện - Đảm bảo cơng việc kiểm sốt chi ngân sách Sở thực theo 90 quy trình, thời gian thực để định lƣợng đƣợc công việc đƣợc giao hoàn thành cá nhân, phận thực Hƣớng tất CBCC phấn đấu tập thể l nh đạo hoàn thành mục tiêu kiểm sốt chi ngân sách Sở đề nhằm hồn thành nhiệm vụ tỉnh giao Đo lƣờng hiệu cơng việc cá nhân, phòng, ban kiểm sốt chi ngân sách để có hình thức thƣởng, phạt xứng đáng Bằng hình thức xây dựng thang điểm cho CBCC tự đánh mức giá mức độ hoàn thành cơng việc đƣợc phân cơng - Thêm vai trò kiểm sốt cho Thanh tra Sở Ban Thanh tra nhân dân cơng tác kiểm sốt chi ngân sách Thƣờng xuyên đánh giá hoạt động công tác kiểm sốt nội Sở để có biện pháp điều chỉnh kịp thời để hệ thống vận hành hiệu 91 KẾT N CHƯ NG Trên sở đánh giá thực trạng hoạt động kiểm soát chi NS, quy trình chi ngân sách thƣờng xuyên Sở GTVT Quảng Bình chƣơng 2, chƣơng Luận văn muốn đƣa giải pháp nhằm khắc phục t n tại, yếu Qua hồn thiện hệ thống kiểm soát chi ngân sách Sở GTVT Quảng Bình nhằm nâng cao tính hữu hiệu, hiệu cơng khai cơng cơng tác kiểm sốt chi ngân sách Nhà nƣớc địa bàn tỉnh Những giải pháp Luận văn đƣa chƣa thể giải hết t n hệ thống kiểm soát chi ngân sách Sở GTVT Quảng Bình, nhiên tác giả mong muốn giúp đơn vị khắc phục giảm bớt hạn chế nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm sốt chi ngân sách, góp phần làm cho hoạt động đơn vị ngày hiệu 92 KẾT N Hoạt động kiểm soát chi ngân sách Nhà nƣớc vấn đề cần thiết quan trọng góp phần sử dụng hiệu quả, mục đích ngân sách nhà nƣớc, nâng cao tính cơng khai minh bạch dân chủ việc sử dụng ngu n lực tài quốc gia, đáp ứng đƣợc yêu cầu đổi hòa nhập với quản lý tài cơng giới Với kết cấu chƣơng, luận văn đ phần giải đƣợc số yêu cầu đặt ra, thể nội dung chủ yếu sau: Về sở lý luận, hệ thống hóa văn kiểm soát chi NSNN Nhà nƣớc đặc biệt làm rõ đƣợc vai trò, nhiệm vụ chi ngân sách đơn vị hành nghiệp q trình kiểm sốt chi ngân sách nhà nƣớc Thơng qua Luận văn tác giả đ phân tích đánh giá đƣợc thực trạng cơng tác kiểm sốt chi NSNN Sở GTVT Quảng Bình năm gần Từ đó, kết đ làm đƣợc mặt hạn chế, nguyên nhân đƣa đề xuất giải pháp hồn thiện kiểm sốt chi ngân sách Nhà nƣớc Sở GTVT Quảng Bình Bám sát chủ trƣơng, sách NSNN cơng tác quản lý tài cải cách hành cơng Tác giả đ đ đề xuất hệ thống giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi NSNN Sở GTVT Quảng Bình đƣa giải pháp cụ thể là: Hoàn thiện tổ chức thực Ngân sách Nhà nƣớc tại Sở GTVT Quảng Bình tổ chức hoạt động nhân tố định đến q trình thực thi cơng việc, từ đó cho ta thấy muốn đội ngũ cán làm việc suất hiệu tránh đƣợc rủi ro khơng mong muốn q trình thực thi cơng việc yếu tố hàng đầu phải quan tâm đến đội ngủ làm việc Hồn thiện quy trình kiểm sốt chi NSNN theo hƣớng cải cách hành 93 cơng, minh bạch thống để đơn giản hóa thủ tục hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi đáp ứng kịp thời nhu cầu chi đơn vị sử dụng ngân sách nhà nƣớc Hoàn thiện chế qui định rõ quyền hạn trách nhiệm đơn vị quản lý NSNN Sở GTVT Quảng Bình; phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn quan hệ thống quan quản lý Nhà nƣớc chi NSNN các văn qui phạm pháp luật chi tiết cụ thể rõ ràng tránh ch ng chéo trùng lắp Hiện đại hóa cơng nghệ thơng tin KBNN Sở GTVT Quảng Bình sở tảng công nghệ thông tin đại, theo hƣớng tự động hóa tối đa quy trình nghiệp vụ làm cơng cụ giúp cơng tác kiểm sốt chi NSNN Sở GTVT Quảng Bình đạt hiểu chất lƣợng cao DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ Tài (2015), Luật Ngân sách Nhà nước văn hướng dẫn thực hiện, Nxb Tài chính, Hà Nội [2] Bộ Tài (2015-2017) Báo cáo đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước tài chính, Hà Nội [3] Nguyễn Thị Chắt (2009), “Tăng cƣờng công tác giám sát tài đơn vị nghiệp đƣợc giao quyền tự chủ tài chính”, Thanh tra Tài [4] Nguyễn Việt Cƣờng (2001), Đổi chế phân cấp quản lý ngân sách nhà nước, Luận án tiến s kinh tế, Trƣờng Đại học Tài – Kế tốn, Hà Nội [5] Phạm Đức H ng (2012), Hồn thiện chế phân cấp ngân sách cấp quyền địa phương Việt Nam, Luận án tiến s kinh tế, Trƣờng đại học Tài – Kế toán, Hà Nội [6] Nguyễn Sinh Hùng (2015), “Quản lý sử dụng ngân sách nhà nƣớc tiến trình cải cách tài cơng”, Tạp chí Cộng sản, tr 36 – 40 [7] Dƣợng Thị Bình Minh (2005), “Quản lý chi tiêu công Việt Nam – Thực trạng giải pháp”, Nxb Tài chính, Hà Nội [8] Tào Hữu Phùng (2012), “Đôi điều kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật ngân sách nhà nƣớc”, Tài [9] Sở GTVT Quảng Bình (2014), Báo cáo tốn chi ngân sách năm 2015 [10] Sở GTVT Quảng Bình (2016), Báo cáo toán chi ngân sách năm 2016 [11] Sở GTVT Quảng Bình (2017), Báo cáo tốn chi ngân sách năm 2017 [12] Lê Toàn Thắng (2008), “Phân cấp l nh vực tài – ngân sách Việt Nam”, Tài chính, tr 15 – 16 [13] Trƣờng Đại học Kinh tế quốc dân (2000), Giáo trính quản lý ngân sách, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Ở GT T TỈNH Số: /TB-SGTVT ẢNG NH CỘNG HÒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨ IỆT N Độc lập – Tự – Hạnh phúc Quảng Bình, ngày tháng năm TH NG T YỂN DỤNG Căn Quyết định số 1104/QĐ-UB ngày 06/12/1995 UBND tỉnh Quảng Bình việc thành lập Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông; Căn vào Quyết định số 216/QĐ-SGTVT ngày 24/4/2012 Sở GTVT Quảng Bình việc Ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức máy, biên chế tuyển dụng, sử dụng cán bộ, cơng chức, viên chức Sở GTVT Quảng Bình Căn công văn số 1549/SNV-CCVC ngày 06/12/2016 Sở Nội vụ Quảng Bình việc thẩm định Kế hoạch xét tuyển viên chức Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thơng thuộc Sở GTVT Quảng Bình; Căn nhu cầu vị trí việc làm Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông; Để chuẩn bị cho công tác tuyển dụng công chức viên chức vào làm việc Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, Hội đồng tuyển dụng thông báo xét tuyển sau: C ỉ t êu, ìn t ứ tuyển ụng Tuyển dụng cho vị trí 5chỉ tiêu, đó: + Vị trí kỹ sƣ chun kết cấu hạ tầng giao thông: 02 tiêu + Vị trí kỹ sƣ chun cơng tác an tồn giao thông: 03 tiêu Đố t ợng, đ ều ện, t uẩn tuyển ụng ìn t ứ xét tuyển đặ 2.1 Đối tƣơng xét tuyển - Ngƣời dự thi đảm bảo điều kiện xét tuyển đƣợc theo điểm a Khoản Điều 14 Nghị định số cụ thể nhƣ sau: ngƣời có kinh nghiệm công tác, công tác ngành l nh vực hoạt động nghề nghiệp cần tuyển; có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên, đáp ứng đƣợc yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng 2.2 Điều kiện ngƣời tham gia xét tuyển đặc cách: - Ngƣời có kinh nghiệm công tác theo quy định điểm a Khoản Điều 14 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP công tác ngành l nh vực hoạt động nghề nghiệp cần tuyển; có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên, thực công việc nhiệm vụ có u cầu trình độ, lực, k chun mơn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng - Có h sơ đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ rang, có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ, chấp hành tuyệt đối phân cơng cơng tác Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đƣợc tuyển dụng H sơ đăng ký tuyển dụng Mỗi ngƣời tham gia dự tuyển lập 02 h sơ g m loại giấy tờ sau: + Các hợp đ ng lao động; Bản công chứng Sổ BHXH; + Đơn xin tuyển dụng theo mẫu số 01 Thông tƣ số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2015của Bộ Nội vụ; + Sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh 4x6) theo mẫu quy định, có xác nhận Ủy ban nhân dân x , phƣờng, thị trấn nơi cƣ trú quan, tổ chức nơi ngƣời dự tuyển công tác, học tập; + Bản giấy khai sinh; + Bản văn bằng, chứng chỉ; + Bản giấy chứng nhận thuộc đối tƣợng ƣu tiên: Anh hùng lực lƣợng vũ trang, Anh hùng lao động; Thƣơng binh; Ngƣời hƣởng sách nhƣ thƣơng binh + Có tự nhận xét, đánh giá kèm theo xác nhận trình cơng tác thủ trƣởng đơn vị nơi cơng tác (theo mẫu quy định); + Giấy chứng nhận sức khỏe quan y tế cấp huyện,thành phố trở lên cấp Giấy chứng nhận sức khỏe có giá trị 06 tháng, tính đến ngày đăng ký dự tuyển; + Hai phong bì thƣ có dán tem ghi địa báo tin ngƣời dự tuyển 02 ảnh 4x6; + H sơ khơng đƣợc tẩy xóa Các phải có chứng thực Khi có thơng báo trún tuyển ngƣời đƣợc trúng tuyển phải mang đến để đối chiếu Những h sơ khơng quy định trên, cán nhận h sơ không tiếp nhận trả lại nguyên trạng Quy định đăng ký nguyện vọng tuyển dụng - Mỗi ngƣời dự tuyển đƣợc đăng ký 01 nguyện vọng vào vị trí việc làm đơn tuyển dụng Phí dự xét tuyển Theo thông tƣ liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010của Bộ tài Bộ nội vụ hƣớng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí dự thi tuyển phí dự thi nâng ngạch cơng chức, viện chức - Phí dự tuyển dụng: 260.000đ ng/ngƣời; - Phí phúc khảo: Tạm tính 150.000đ ng/ngƣời; H sơ dự tuyển, phí tuyển dụng phí phúc khảo khơng trả lại cho ngƣời dự tuyển Thời hạn Thông báo tuyển dụng địa điểm tiếp nhận h sơ - Thông báo tuyển dụng: Niêm yết Thơng báo tuyển dụng Văn phòng Sở trang thông tin điện tử Sở GTVT Quảng Bình từ ngày 12/12/2016 đến 16/12/2016 - Địa điểm tiếp nhận h sơ: Văn phòng Sở GTVT Quảng Bình, số 02 đƣờng Trần Hƣng Đạo, Tp Đ ng Hới, tỉnh Quảng Bình Hình thức, tài liệu, nội dung kiểm tra, sát hạch: - Hình thức, nội dung kiểm tra, sát hạch; - Tài liệu; Các tính điểm xác định ngƣời trúng tuyển - Cách tính điểm; - Xác định ngƣời trúng tuyển; Các bƣớc tiến hành tuyển dụng - Tiếp nhận h sơ; - Gửi thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện đến tuyển dụng tham gia vấn: Ngày 05/01/2017; - Niêm yết danh sách, số báo danh thí sinhtham gia tuyển dụng: Ngày 09/01/2017; - Tổ chức vấn kiểm tra, sát hạch; - Niêm yết kết công khai tuyển dụng, nhận đơn phúc khảo giải kiến nghị (nếu có) Mọi ý kiến liên hệ làm việc tại: Văn phòng Sở, số 02 đƣờng Trần Hƣng Đạo, Tp Đ ng Hới, tỉnh Quảng Bình ĐT: 0232.3822012, gặp chị Liễu./ Nơi nhận; - Lãnh đạo phòng, ban; - Trang thông tin điện từ Sở GTVT QB; - Thành viên Hội đồng kiểm tra, sát hạch; - Lưu VT, VPS Giám đốc (Đã ký, đóng dấu) CỘNG HỊ XÃ HỘI CHỦ NGHĨ IỆT N Độc lập - Tự - Hạnh phúc Đ N ĐĂNG KÝ DỰ T YỂN Kính gửi: Hội đ ng xét tuyển Sở GTVT Quảng Bình Họ tên: NG YỄN ĂN Ngày sinh: Nam, Nữ: Nam Số điện thoại: 0972421xxx 17/5/19xx Quê quán: x Quảng Sơn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình Hộ thƣờng trú:TK3, phƣờng Đ ng Phú, Tp Đ ng Hới, tỉnh Quảng Bình Chỗ nay: TK3, phƣờng Đ ng Phú, Tp Đ ng Hới, tỉnh Quảng Bình Tốt nghiệp Trƣờng: Cao đẳng Giao thông vận tải Hà Nội Chuyên ngành đào tạo: Xây dựng cầu đƣờng Thuộc đối tƣợng ƣu tiên (ghi rõ thuộc đối tƣợng ƣu tiên nào): Không Sau nghiên cứu điều kiện tiêu chuẩn dự tuyển, tơi thấy thân tơi có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham dự kỳ xét tuyển, chức danh: Viên chức phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thơng Vì vậy, tơi làm đơn xin đăng ký dự tuyển Hội đ ng xét tuyển Sở GTVT Nếu trúng tuyển xin chấp hành nghiêm túc quy định nhà nƣớc Toàn chụp văn bằng, chứng giấy tờ liên quan khác h sơ dự tuyển đƣợc thơng báo trúng tuyển, tơi hồn chỉnh lại theo quy định Tôi xin cam đoan h sơ dự tuyển thật, đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển Tôi xin chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật chụp văn bằng, chứng giấy tờ liên quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ Quảng Bình, ngày xx tháng yy năm zzzz YẾ Ý ỊCH TỰ TH T 1) Họ tên khai sinh (viết chữ in hoa): NG YỄN ĂN Ảnh màu (4 x cm) 2) Tên gọi khác: Khơng có 3) Sinh ngày: 17/5/19xx Giới tính (nam, nữ): Nam 4) Nơi sinh: x Quảng Sơn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình 5) Quê quán: x Quảng Sơn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình 6) Dân tộc: Kinh 7) Tôn giáo: Không 8) Nơi đăng ký hộ thƣờng trú: TK3, phƣờng Đ ng Phú, Tp Đ ng Hới, tỉnh Quảng Bình 9) Nơi nay: TK3, phƣờng Đ ng Phú, Tp Đ ng Hới, tỉnh Quảng Bình 10) Nghề nghiệp đƣợc tuyển dụng: Nhân viên Hợp đ ng lao động 11) Ngày tuyển dụng: 15/05/2015, Cơ quan tuyển dụng: phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thơn – Sở GTVT Quảng Bình 12) Chức vụ (chức danh) tại: Nhân viên 13) Cơng việc đƣợc giao: Nhân viên văn phòng 14) Ngạch công chức (viên chức): Cán M ngạch: 01.004 Bậc lƣơng: 2, Hệ số: 2,06 Ngày hƣởng: 11/20xx 15.1) Trình độ giáo dục phổ thơng (đ tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào): 12/12, hệ cơng lập 15.2) Trình độ chuyên môn cao nhất: Kỹ sƣ xây dựng cầu đƣờng 15.3) Lý luận trị: 15.4) Quản lý nhà nƣớc: 15.5) Ngoại ngữ: chứng Anh văn B 15.6) Tin học: Chứng tin học B 16) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: , Ngày thức: 17) Ngày tham gia tổ chức trị - x hội: - Tham gia Đoàn Thanh niên Cộng sản H Chí Minh ngày 26/03/2000; - Đồn viên Chi đồn Sở GTVT Quảng Bình ngày 15/05/20xx 18) Ngày nhập ngũ:…/…/……, Ngày xuất ngũ: …/…/…… Quân hàm cao nhất: 19) Danh hiệu đƣợc phong tặng cao nhất: 20) Sở trƣờng công tác: Kỹ sƣ xây dựng 21) Khen thƣởng: - Giấy khen Giám đốc Sở Giao thông vận tải Quảng Bình khen thƣởng đ có thành tích Hồn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 20xx; 22) K luật: Không 23) Tình trạng sức khoẻ: Bình thƣờng, Chiều cao: 160 cm, Cân nặng: 65kg, Nhóm máu: B 24) Là thƣơng binh hạng: …./……, Là gia đình sách: ……………… 25) Số chứng minh nhân dân: 184321xxx Ngày cấp: 21/12/2010 26) Số sổ BHXH: 6208005266 27) Đào tạo, b i dƣỡng chun mơn, nghiệp vụ, lý luận trị, ngoại ngữ, tin học Tên tr ờng Chuyên ngành đào tạo, bồ ỡng Từ t áng, năm - đến t áng, năm Hìn t ứ đào tạo ăn bằng, ứng ỉ, trìn độ Cao đẳng GTVT Hà Nội Kỹ sƣ cầu đƣờng 2004 - 2007 Chính quy Bằng tốt nghiệp Cao đẳng Hội toán học Huế TT Hỗ trợ phát triển chuyển giao công nghệ thông tin Tin học văn phòng chƣơng trình I (Basic – Windows WINWORD EXCEL) 2006 Tập trung Chứng Tiếng Anh trình độ B 2014 Tập trung Chứng Trung tâm Ngoại ngữ b i dƣỡng kiến thức Đơng Ghi chú: Hình thức đào tạo: Chính quy, chức, chuyên tu, b i dƣỡng / Văn bằng: TSKH, TS, Ths, Cử nhân, Kỹ sƣ 28) Tóm tắt q trình cơng tác Từ t áng, năm đến t áng, năm C ứ n , ứ vụ, đơn vị ơng tá (đảng, ín quyền, đoàn t ể, tổ ứ xã ộ ), ể ả t g n đ ợ đào tạo, bồ ỡng uyên môn, ng ệp vụ, 05/2010-06/2012 Nhân viên Cơng ty cp xây dựng tổng hợp Quảng Bình 07/2012-12/2013 Nhân viên Công ty Thắng Lợi Hà T nh 1/2014 - 4/2015 Nhân viên Công ty cp xây dựng tổng hợp Quảng Bình 5/2015 đến Nhân viên hợp đ ng lao động phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông 29) Đặc điểm lịch sử thân: - Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm nào, đâu), đ khai báo cho ai, vấn đề gì? Bản thân có làm việc chế độ cũ (cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm việc ): Khơng - Tham gia có quan hệ với tổ chức trị, kinh tế, x hội nƣớc ngồi (làm gì, tổ chức nào, đặt trụ sở đâu ?): Không - Có thân nhân (Cha, Mẹ, Vợ, Ch ng, con, anh chị em ruột) nƣớc ngồi (làm gì, địa )?: Khơng 30) Quan hệ gia đình a) Về thân: Cha, Mẹ, Vợ (hoặc ch ng), con, anh chị em ruột uê quán, ng ề ng ệp, ứ n , ứ vụ, đơn vị ông tá , ọ tập, nơ (trong, ngoà n ); t àn v ên tổ ứ ín trị - xã ộ) ố quan ệ Họ tên Năm sinh Cha Nguyễn Tiến Thạo 1939 Đ 1942 - Quê quán: x Quảng Sơn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình - Nghề nghiệp: Cán hƣu - Nơi ở: TK3, phƣờng Đ ng Phú, Tp Đ ng Hới, tỉnh Quảng Bình 1985 - Quê quán: x Quảng Sơn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình - Nghề nghiệp: Giáo viên - Nơi ở: Mang giang – Gia Lai 1985 - Quê quán: Tiểu khu – Thị trấn Hoàn L o – Bố Trạch – Quảng Bình - Nghề nghiệp: Nhân viên điều độ Bến xe Hoàn Lão - Nơi ở: TK3, phƣờng Đ ng Phú, Tp Đ ng Hới, tỉnh Quảng Bình 2011 - Quê quán: x Quảng Sơn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình - Nghề nghiệp: Học sinh tiểu học - Nơi ở: TK3, phƣờng Đ ng Phú, Tp Đ ng Hới, tỉnh Quảng Bình 2013 - Quê quán: x Quảng Sơn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình - Nghề nghiệp: Mẫu giáo - Nơi ở: TK3, phƣờng Đ ng Phú, Tp Đ ng Hới, tỉnh Quảng Bình Mẹ Em gái Vợ Con trai Con trai Nguyễn Thị Báu Nguyễn Thị Sen Nguyễn Thị Thủy Nguyễn Viết Thanh Phong Nguyễn Viết Bảo An b) Về bên vợ (hoặc ch ng): Mối quan hệ Họ tên Năm sinh Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị cơng tác, học tập, nơi (trong, ngồi nƣớc); thành viên tổ chức trị - x hội) Bố Vợ Mẹ vợ Em vợ Nguyễn Văn Hòa 1958 - Quê quán: Tiểu khu – Thị trấn Hoàn L o – Bố Trạch – Quảng Bình - Nghề nghiệp: Cán - Nơi ở: Tiểu khu – Thị trấn Hồn L o – Bố Trạch – Quảng Bình Nguyễn Thị Vân 1961 - Quê quán: Tiểu khu – Thị trấn Hoàn L o – Bố Trạch – Quảng Bình - Nghề nghiệp: Bn bán - Nơi ở: Tiểu khu – Thị trấn Hoàn L o – Bố Trạch – Quảng Bình Nguyễn Văn Linh 1987 - Quê quán: Tiểu khu – Thị trấn Hoàn L o – Bố Trạch – Quảng Bình - Nghề nghiệp: Nhân viên sở GTVT Quảng Bình - Nơi ở: Bảo Ninh – Đ ng Hới – Quảng Bình Em vợ Nguyễn Thị Thúy Vinh 1991 - Quê quán: Tiểu khu – Thị trấn Hoàn L o – Bố Trạch – Quảng Bình - Nghề nghiệp: Nhân viên bƣu điện Bố Trạch – Quảng Bình - Nơi ở: Tiểu khu – Thị trấn Hoàn L o – Bố Trạch – Quảng Bình 31) Diễn biến trình lƣơng cán bộ, công chức T áng/năm 05/2015 11/2017 Mã ngạ /bậ 01.004/1 01.004/2 Hệ số l ơng 1.86 2.06 32) Nhận xét, đánh giá quan, đơn vị quản lý sử dụng cán bộ, công chức ………………………………………………………………………………………… Quảng Bình, ngày 20 tháng 06 năm 20xx Ng Tơi xin cam đoan lời khai thật Nguyễn ăn Xá n ận ủ T ủ tr ởng qu n, đơn vị ... CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI NGÂN SÁCH TẠI SỞ GIAO THƠNG VẬN TẢI TỈNH QUẢNG BÌNH 81 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI NGÂN SÁCH TẠI SỞ GIAO THƠNG VẬN TẢI QUẢNG BÌNH 82 3.2.1 Hồn thiện. .. Thực trạng cơng tác kiểm sốt chi ngân sách Sở giao thơng vận tải tỉnh Quảng Bình Chƣơng 3: Giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi ngân sách Sở giao thơng vận tải tỉnh Quảng Bình Tổng qu n đề... cơng tác kiểm sốt chi ngân sách Sở giao thơng vận tải Quảng Bình Đố t ợng p ạm v ng ên ứu - Đối tƣợng nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu cơng tác kiểm sốt chi ngân sách Sở giao thơng vận tải Quảng Bình
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi ngân sách tại ở giao thông vận tải tỉnh quảng bình, Hoàn thiện công tác kiểm soát chi ngân sách tại ở giao thông vận tải tỉnh quảng bình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay