Quá trình thâm nhập và hoạt động của công ty đông ấn anh ở đông nam á lục địa thế kỷ XVII

53 5 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/10/2018, 20:22

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA LỊCH SỬ BÙI THỊ THIẾT QUÁ TRÌNH THÂM NHẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY ĐÔNG ẤN ANH Ở ĐÔNG NAM Á LỤC ĐỊA THẾ KỶ XVII TÓM TẮT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Lịch sử Thế giới HÀ NỘI – 2018 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA LỊCH SỬ BÙI THỊ THIẾT QUÁ TRÌNH THÂM NHẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY ĐÔNG ẤN ANH Ở ĐÔNG NAM Á LỤC ĐỊA THẾ KỶ XVII TÓM TẮT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Lịch sử Thế giới Người hướng dẫn khoa học Th.S Nguyễn Văn Vinh HÀ NỘI – 2018 LỜI CAM ĐOAN ThS N V V N N n t n n m Sinh viên thực i Thị Thiế LỜI CẢM T S H N N T T S N L S S H N V T V N n t n n m Sinh viên thực i Thị Thiế V – MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Lịch sử nghiên cứu vấn đề Nhiệm vụ phạm vi nghiên cứu .7 Phương pháp nghiên cứu Những đóng góp khóa luận Bố cục khóa luận Chương SỰ THÀNH LẬP CÔNG TY ĐÔNG ẤN ANH VÀ NHỮNG NỖ LỰC THÂM NHẬP PHƯ NG ĐÔNG ĐẦU THẾ KỈ XVII 1.1 Sự thành lập công y Đông Ấn Anh .9 1.1.1 Nước Anh đến cuối kỷ XVI .9 1.1.2 Những nỗ lực thâm nhập phương Đông cuối kỷ XVI 13 1.1.3 Sự thành lập Công y Đông Ấn Anh năm 1600 17 Tiểu kế chương 19 Chương Q TRÌNH THÂM NHẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TY ĐÔNG ẤN ANH Ở ĐÔNG NAM Á LỤC ĐỊA THẾ KỶ XVII 20 2.1 Thiết lập Trị sở Bantam cạnh tranh Anh-Hà Lan Đông Nam Á hải đảo 20 2.2 Những nỗ lực công y Đông Ấn Anh khu vực Đông Nam Á lục địa 26 2.2.1 Công y Đông Ấn Anh vương quốc Xiêm .26 2.2.2 Công y Đông Ấn Anh Miến Điện 30 2.2.3 Công y Đông Ấn Anh Đại Việt .32 Tiểu kế chương 39 KẾT LUẬN .41 TÀI LIỆU THAM KHẢO .42 ANH MỤC CÁC T VIẾT TẮT TRONG EIC English East India Company ( VOC Verenigde Oost-Indische Compagnie ( H A LUẬN ) H ) MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài N Trong ti n trình l ch s Á ởng ho t xâm nh p  ( c i m t v s h cc c nh n th M t s nh ng cơng ty có nhi u công ty ) th i c n ( c N n khu v ng Anh English East India Company vi t t t EIC) T u thâm nh N c dân Anh ph i s dụng m t công ty Á ng c a EIC m i? Quá trình xâm nh p ho th N Á I ? ĩ ĩ N N Á u th i c Á T thu c địa Trong trình ho ng, nhi u cơng ty aở Là mụ nhiên, u ki n mở N N N Á Á Á p qua nhi u Á I không th c nh tranh v I N t nt c vài chụ 1623 N Á p nh n t b nh ng l i nhu n k ch xù u khu v I N N I I ởl i rút tồn b v c khơng th thi u chi ng ch c ch n u th k XVII VO t ho c ch a Anh Ngoài ng cho th c dân Anh xâm nh p xây d ng u tiên c c a kh t N nh ng kho n l i nhu n khổng l mang v t thu u t buôn bán xâm chiếm ẳng h o u b i mà h g i công ty Đôn Ấn Đ H s dụng công ti vào mụ I ởng c a ch i ng buôn bán, thông qua tổ ch c c hai mụ c th c ti n làm rõ thêm v nh ng c dân Tây Âu Khi m iv ổi kinh t - xã h i c a ng lu c ti p c n nghiên c Á ? n s bi khu v c th i c c N ch Anh i v i s hình thành Á N Á D Á ng a EIC phong Mụ N Á ổi, không ch l i nhu t m t xích quan tr ng k I ho ch kh ng ch N EIC mu n c ng c , mở r ng th l c thu t i th Á tv a ng c a EIC ng Trung Qu c Quá trình xâm nh p ho ch th c dân Anh Nam Á ph n ánh ti n trình phát tri n th l c c ng Trong trình xâm nh p ho ởng sâu s c Nh ng nh ng Á ởng tiêu c I c n nhi u n Trong b i c nh hi n nh l i ẩy s phát tri n kinh t - xã h i c a ng có tinh ch khu v N c p ng hi n th c l ch s có th rút nh ng h c kinh nghi m cho hi n t i I c nhi u h c gi c nghiên c u ng c a EIC trình xâm nh p ho Á c ngồi nghiên c N tài l ch s m i Vi t Nam, ln mang tính ch t khoa h c th i s Nghiên c k t q tài khơng ch góp ph I trình xâm nh p, vai trò c iv is a Anh ch thu n hình thành thu a thi t l p ch ĩ T ĩ V i nh ng mục N ch n v Á : “Quá rình thâm nhập hoạ động cơng y Đơng Ấn Anh Đông Nam Á lục địa kỷ XVII” làm khóa lu n t t nghi i h c Lịch sử nghiên cứu vấn đề Ở Việt Nam, cơng trình chun kh o v EIC Quá trình xâm nh p ng c a EIC ho N Á c n cơng trình nghiên c u l ch s , song ch m : Lịch sử Vươn quốc Thái Lan (V Trong m t s cơng trình tiêu bi D N 1994) Ấn Đ qua thờ đại (Nguy n Th a Hỷ, 1986), Lịch sử Thái Lan (Ph m Nguyên Long, Nguy T L 1998) Lịch sử Đôn Nam Á (L N Thanh Bình, Tr n Th V N nh Á T a th Cu n L ch s V c I a c a Anh trình xây d ng thu 2005) T N L c n s xâm ổ ch u Á (V D N 1994)  n s xu t hi n c a cơng ty y u nói v VOC (Hà Lan) EIC (Anh) Thông qua nh ng miêu t khái quát v ho t ng v VOC EIC, m i quan h gi a công ty v i quy n Siam (Thái Lan), tác gi ởng nh c nh ng iởS i v i n n tr ho Cu n Lịch sử Đơn Nam Á (L N Thanh Bình, Tr n Th N Vinh), tác gi cho buổ m i l nh c a hai công ti  ng tiên phong c a th Á I N n : Ấn Đ qua thờ đại (Nguy n Th a Hỷ, 1986), Lịch sử Thái Lan (Ph m Nguyên Long, T Nguy L 1998) ng nét phác h u v di n m o c a EIC Mặc dù, ch m ng cơng trình tiêu bi ng nh n th EIC l ng mở T ặ I G u v EIC, g i mở cho bi t ch thu a Anh ở cho ti p tục nghiên c u v c n m t s vi t chuyên kh “Kế hoạc Đôn Á v t ất bại công ty Đôn Ấn Anh Đ n N o niên 70 kỉ XVII” c a Hoàng Anh Tu L ch s s Á N tìm ki N p chí nghiên c u p chí Nghiên c u châu Âu, s ng nghiên c u v m t s ho N t ập 2005) “T ếp xúc t ươn mại Việt Nam – Anh kỉ XVII” c a Nguy n Th Mỹ H : 2005) i thu n úy c a EIC ng nghiên c nghiên c u trình xâm nh p ho Á ng c a EIC - Ở nước ngồi: Cu n Lịch sử Đơn Nam Á c a tác gi H 1997 Qu c gia d ch xu t b N l ch s H c s v n nhi u v EIC t công cụ tranh giành xâm chi m thu i Anh m ic N ng c a ho c Nxb Chính tr t cơng trình nghiên c u r Á T v i ch DG N Á I ĩ c Hall mô t Á ng v 16 27 30 31 35 t c c nh tranh v i VOC trình EIC xâm chi m xây d ng ởở M S nh n th c a EIC B Q c nh N ng nghiên c u c a Hall, ng buôn bán hình th c bn bán Á Trong cu n History of South Eats Asia c a Joginder Singh Jessy, EIC T c nghiên c u cụ th , chi ti ặt nh n, nh ng ụ th c a EIC thông qua vi c gi i quy t m i quan h v i quy  i th này, tác gi c, hi i thi u ngu n ng nởm tm c N nh : Lịch sử Thái Lan (B nghiên c I u g c r t quan tr ng c nh c a th i gian ho I ặc bi t cơng trình O p Á nh cơng trình N cB od m 1973); Southeast Asia: An introductory history (Milton Osbone, 1996); A history of Brunei (Graham Saunders, 2002); Lịch sử kinh tế c c nước (Polianxki, F.Ia L N T Trung Cổ (L H u Quýnh d ch xu t b M 1978); Lịch sử thời H , Nxb thành ph H Chí Minh d ch xu t b 2002); Asia and Western dominance (Panikkar, K.M, 1994); The Asia Trade Revolution of the Seventeenth Century (Steensgaard, N, 1973), South East Asia, Colonial History (Kratoska, Paul H, 2001), A history of British India (Wilam, H I W 1899) I ng cơng trình khơng ph i chuyên kh o v c nghiên c t nh Trong cu n A history of Brunei (G EIC, tác gi cho kho 20 S ng 2002) u, EIC khơng có s b c n m ch c ch n V B N ỷ XVI B ĩ P H L ổ S ỷ XVIII T T ỳ ỷ XVII Cùng th m t i Hirado (Nh t B ) m thi t l 1613 ho ch buôn bán v i Trong c nc i Nh t sang H liên h v i quy n chúa Nguy n Chuy nhân Anh b gi t v i m ù k ch Mặ t b i nặng n : m i Hà Lan m N m t tích m t cách bí hi i th hai ổ l i cho v th m i Anh sau 1613 c làm rõ [12, tr.65] Sau th t b i Anh không th c hi n thêm n l i Vi t i Nh H L nhân c a vụ vi c v c c buôn bán v i c c u th p niên 1670 T nt n theo tàu buôn nhân t T c N [40, tr.99-100] Vi c chi n Anh c i tổ ho i c a Công ty khu v c phát tri n m N n nh ng quan h m i v l m t i Nh t B mở mt B N ụ c Công ty t nh ằm cung c p s n phẩ i Hà Lan ụa cho th c t ho ng i Anh tin m t Á ẽ mang l i l i nhu n cao M t s nh ng khu v c buôn bán bổ tr quan tr ng nh N B Á L ổi l y b c t nhi u th p kỷ m b ặc bi t N ằm h tr cho vi c tái thi t ng Nh t B n Ch ng ki n l i nhu n m m u d 1660 ng vào th – ụa giá tr phục vụ cho vi c thu mua p mặ ng c a Nh t Ngu n kim lo i ti n t (b ẽ m Nh t B n ng) c t Nh t c thu mua s n phẩ mang v châu Âu Có th nói, mục tiêu c a 33 i Anh vi c khai mở quan N h m u d ch v N ằm gây d ng c ổi b c Nh t B ” N L Mù 1672 1637 N ng tiêu thụ [29] Zant n Kẻ Ch Tuy nhiên, ch T vàn nh N c tiên vi c M c Ph i mặt v i vô c Xuyên (Nh t B n) t ch i c p phép cho Công ty buôn bán Nh t B ụa thu mua t phẩ ụ i Hà Lan ỳ v ng bi lo i v “ ĩ N i vi c s n ng tiêu thụ Cùng th i c chi n tranh Anh – Hà Lan nổ t i châu Âu d thuy n c a Công ty t i m Anh qu H L b n vi c tàu ổi N th Ngồi b l p hồn tồn v i trung tâm bn n 1672 – 1676 [29] bán l i c a Công ty t i châu Á su Mặc cho s th t b i vi c tái l p quan h v i Nh t B tr m Kẻ Ch , Ban G n kinh doanh c Công ty t L n quy N nh trì quan h v N N nh N cách b c c ụ b N – Manila nhằm tìm ki m th T 1672 N T ov N bán t M ằ  ổi lụ N ù n quy m i v i mi n b G c c phép bn Ngồi l y b c Mexico i Anh d ki n bán ng thái tích c c c a i kỳ v ng c a Công ty vi c s dụng thâm nh p vào th góp ph N ụ Nh ki m tra kh N B ụ B N Peru M t s s n phẩm lụ th t ng tiêu thụ au n l c tái thâm nh p Nh t B n c a Công ty b th t ởL nh c L ng mi n nam Trung Qu c vi c ti p tục trì n i Vi t nh ng th p niên ti p theo N Tuy nhiên, nh ng gi i pháp c l c cc a ẩy n n m u d ch v i quy n Lê – Tr nh c a B 34 G cở L n 1676 – 1682 Sau c k t qu 1682 vi m Bantam th t th n Anh “ ù doanh c a L Kẻ Ch B N ) H ”( G c quy nh rằ u ph i m i ho Á ng kinh mc m m m Kẻ Ch thành trun v u ph i ho c chuy T 1682 B i “ 10 ng nh t bi n Bombay m khu ng kinh doanh c m Kẻ Ch t v sau liên h tr c ti p v i B Bombay cho dù kho ng cách ph m ” [9, tr.42] Tuy nhiên, 1684 B G c Luân m Anh Kẻ Ch bi t rằ ặ nh, t v i quy S George M qu n lý c rõ nguyên nhân c a s ổ thu n l i c a Bombay ( n tây lụ G ho m Kẻ Ch L u hành L v a ti u n) a lí khơng m y n quy ng th i thúc giụ nh Ban ẩy m nh m Kẻ Ch N ng thu mua s n phẩ ụ t t th ĩ ng châu Âu, nh t s n phẩ T B G ởL N 1690 B ằ G ẩ Kẻ L “ N ” “ ” Kẻ B khô Kẻ S G L G T L ằ N P S G Ngoài [18] 35 N B G m Kẻ Ch chuy n v L Chuy 1689/1690 ù n nh ng kỳ v ng l n lao c a Ba G n iv N Kẻ Ch 1690 B c tình tr G cv nc m c khuy m Kẻ Ch h nên "tiết kiệm m t cách tuyệt đối chi tiêu thờ đ ểm khó kh n n ện na N ân v ên t ươn đ ếm nên tự hiểu cân nhắc m t mậu dịch nhỏ khơng thể gánh chịu chi phí cao" [18] th B m v G cởL l ng v tình tr ng thâm hụt tài c 1680 T th doanh c m Ayutthaya (Xiêm) n a cu i 1692 u cẩn th n sổ sách kinh m Kẻ Ch B cu c chi n Anh–P viên m Kẻ Ch , nh t Công ng ty v a ch u thua l N nên lo nt ic G cởL c Anh l i báo cáo c a nhân ằng m t gi ng gay g t: " m t số vốn k ơn dướ sterl n đan ứ đọng Đ n N o [N m trước] t ươn đ ếm Kẻ Chợ gửi m t chuyến hàng nhỏ nhoi Cơng ty chẳn đ ng lực n o để tiếp tục p nữa, l c o đến k t u san Đ n N o Côn t n ận đủ vốn đầu tư ện ứ đọng Kẻ Chợ [ ] M t lý khác khiến Công ty không mặn mà việc phái tàu trực tiếp từ An san Đ n N o l c p í vận chuyển đắt đỏ kèm theo rủi ro bối cảnh chiến tranh na cao ơn % so vớ trước đâ vớ l tìn trạng sụt giá bán sản phẩm tơ lụa, xạ ươn đưa từ Đ n N o so với thờ an trước chiến tranh vớ n ười Pháp" [56] Nhằm tra tình hình kinh doanh c ng th i h i thúc H i th m Kẻ Ch , Ban Giám m Madras c m t v m Kẻ Ch T u hành ho c L W nh ng sai ph ù 1693 H S G m Kẻ Ch u hành kinh doanh c 36 cm i ch th R n hàng lo t m Sau trở W c 1693 R m Kẻ Ch i mặt v thách V nghiêm tr ng nh t tình tr ng mâu thu n gay g t n i b thẳng v i viên c m s c William Keeling Không ch b t tuân l nh t ch i h p tác v i Richard Watts, William Keeling m t s W m Kẻ Ch phao tin rằ ti m quy n, a m o gi y t c m gặ K nh ch ặ Pearl c nên không th xuôi v m Kẻ Ch m Anh Kẻ Ch cho th y, t Nh mb 1694 ) u h t ti n (các hàng hóa có th t nt tri 12 m Anh bu c ph chi phí Sau k ho ch vay ng ti n trinh t Chúa Tr R W 5%/ c N i vay lãi t T 12 lãi tổng c ng 1.400 l ng b T m c lãi su t trung bình 1696 m Anh Kẻ Ch 1697 m Anh th m chí ph i vay nóng 200 l ng b c t viên quan Ungia Thaw m c lãi su t 4%/tháng B B c th t b G c Công ty L n th c ng vi T m Kẻ Ch S G thúc giục thu c c p c a 1694 B "sử dụng khả n n G c ện có để thu hồi cho Cơng ty tồn b tài sản vốn liến lưu cữu t ươn đ ếm Đ n N o " [56] M t h t kiên nh n v i nhân viên Kẻ Ch G L S 1695 qu quy t: "Chúng nhận thấy mậu dịch trực tiếp từ Anh sang Trung Quốc n ược lại có lãi nhiều ơn v ệc buôn bán vớ Đ n N o n ất cân nhắc chi phí cho khoảng cách xa xơi thực tế chúng tơi có khả n n l ên lạc vớ nơ n oài việc cắt cử tàu thuyền qua lại Thế n ưn c c c u ến hàng 37 đưa sử dụng 1/2 công suất ngoại trừ cố nhét lên tàu nhữn đồ sơn m rẻ tiền n ưn cồng kềnh mà tiền lãi chẳn bù 1/2 chi phí vận chuyển chúng Bởi c ún tơ đề nghị pháo đ St Geor e tìm c c đón cửa t ươn đ ếm Kẻ Chợ nhằm chấm dứt sớm tốt phung phí tiền bạc Cơng ty Đ n N o Nếu cố gắng bán tòa n tron t ươn đ ếm c o n ườ Đ n N o n ược khơng vứt bỏ c ún đ ơn cố gắn đeo b m xứ t êm m t ngày nữa" [56] ụ Bởi không th 1696 N S G i s dụng kênh gián ti m Kẻ Ch : g i ch th ng c x p vi liên l c v i m Kẻ Ch n buôn bán Qu ng Châu (Trung Qu ) Elizabeth ù nhân viên Kẻ Ch thu N c tàu c S G h i tài s Tháng 7, tàu Marry Bouyer N ù 1697 N m Anh Kẻ Ch s dụng m t ph n t s v n tr giá 7.849 pagodas n 2.000 l ng b qua tàu chi tr n ng th i s dụng ph n ti n l thu mua m t s S George yêu c u Sau th t b i vi c vãn h i s n phẩ nh ng n N ng c a m t vài v 24 m Anh r i Kẻ Ch N ngày sau, tàu Marry Bouyer nhổ neo r i bang giao th c gi Lê – Tr nh 38 11 1697 N m d t 25 n Anh tri Tiểu kế chương a lý quan tr ng vào cu i th kỷ XV Sau phát ki l  n giáo Tuy nhiên, su t th kỷ XVI, s quan tâm c G tr ( ) M ( Nagasaki (Nh t B ) quan tâm c a hai th l a bàn quan o Mã Lai), Macao (Trung Qu c) i Tây Ban Nha d n l c xây d ng Manila (Philippines) thàn i B ch d n trú I T N i v i khu v ic Á ụ a nhìn chung khơng th t s rõ nét n th kỷ XVII – v i s xu t hi n ho Ph H L i Pháp – khu v i Anh sau n m c nhi P Á lụ a (Xiêm, Mi N T quan tâm c H L này, th l c hàng h i châu Âu l N ng m nh mẽ c L B a N kỷ T B N i Vi t) S hi n di n ho t  ng c a c Á ụ T u thâm nh p buôn bán truy n giáo qu c M i ng r n tình hình tr , qn s , kinh t , bang giao c a qu c gia Ph n l n nở tri u N Á ụ T thu n quân s kinh t t th l mở r l ng có xu th l ng tránh liên i châu Âu i quân s ch nhi t tình tham gia ởng tr c ti n quy n l i c a h Ngo i i Tây Ban Nha Cao Miên cu i tr nh ng k ho th kỷ XVI N iB h gi a qu c gia b c c gìn gi T ic nh u n l c tìm ki m nh ng h u Mi a th l u th kỷ XVII, m i quan  i S khác bi t mụ tr ng nghiêng v khía i, tơn giáo, t gi a bên q trình bang giao bn bán B c sang th kỷ XVIII, s hi n di n can d c khu v c thu N Á ụ a gi 39 T t cách rõ nét Bên c nh s ổi c ẩm n i Á – Âu (t ụa sang chè, cà phê, g m s ), vi c tri ng phía nam Trung Qu c lụ T M M a (Qu u T c a th ) t s quan tâm c a th l c hàng h i châu Âu v mi n nam Trung Qu T N t h qu , khu v c trở nên h p d n v i nt nn Pháp tri n khai nh ng chi N Á ụ u th kỷ XIX – c thu a 40 a m i v i ù t thu c KẾT LUẬN a lý quan tr ng vào cu i th kỷ XV Sau phát ki l  n giáo Tuy nhiên, su t th kỷ XVI, s quan tâm c G tr ( ) M ( Nagasaki (Nh t B ) (P ) a bàn quan o Mã Lai), Macao (Trung Qu c) i Tây Ban Nha d n l c xây d ng Manila quan tâm c a hai th l i B ch d n trú I T N i v i khu v ic Á ụ a nhìn chung khơng th t s rõ nét Ph n th kỷ XVII – v i s xu t hi n ho H L ng m nh mẽ c i Pháp – khu v m c nhi P Á lụ a (Xiêm, Mi T quan tâm c H L này, th l c hàng h i châu Âu l N N L B a N kỷ T B N i Vi t) S hi n di n ho t  ng c a c Á ụ T u thâm nh p buôn bán truy n giáo qu M i ng r n tình hình tr , qn s , kinh t , bang giao c a qu c gia Ph n l n nở tri N Á ụ T thu n quân s kinh t t th l mở r c gìn gi i c a Tr l ng có xu th l i châu Âu i quân s ch nhi t tình tham gia ởng tr c ti nh n quy n l i c a h Ngo i i Tây Ban Nha Cao Miên cu i tr nh ng k ho th kỷ XVI iB h gi a qu c gia b c u n l c tìm ki m nh ng h u N Mi a th l i S khác bi t mụ tr u th kỷ XVII, m i quan  ng nghiêng v khía i, tơn giáo, t gi a bên q trình bang giao bn bán 41 TÀI LIỆU THAM B K S D HẢO “English Relations with Siam in the ” J f M B R Society 34/2 (1960), pp.90-105 B K D “The Trade of the English East India Company in the far East 1623-1684” J f Society ¼ (1960),pp.32-47 Và 145-157 B K D “T T f I Company in Cambodia, 1651-1656” J f Society of Great Britain and Ireland, No.1/2 (1862),pp.35-61 B K D “The Trade of the English East India Company in the far East 1623-1684: part II: 1665-84” J f yoyal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, No.3/4 (1960), pp.32-47 145-157 Basset,K.D., The Factory of the English East India Company at Bantam, USM Press, 2010 Blusses, L “ N B : D I Company and the South China Sea Trade, 1635-1690” M Studies, Vol.30, 1996,51-70 B Expansion, R “T 1550-1650” B T J f f H Vol.32,No.1 (1972),pp.361-384 Bresser Y S “T S B Expansion, 1551-1650” T H f ial R w V 15 N (1962), pp.266-284 BL OIOC: E-3-90, London General to Tonkin, October 1682, fo 42 10 Chaudhuri, K.N., The Trading World of Asia and the English East India Company, 1660-1760 (Cambridge: Cambridge University Press, 1978) 42 z 11 F S G N ” T J “ N R w V 157 N 442 (1893),pp.268-286 sto re moderne du pa s d’Annam 12 C B Maybon, (Paris: Librairie P 1920) ” Account of Cochin- 65 X J − : P ( B “ ) A Collection of the Best and Most Interesting Voyages and Travels in All Parts of the World, XI (London, 1811), pp 796-797 13 Dhiravat na P j “T I Seventeenth Century Ayutthaya: Trading Networks and Local ” English F Factory in D Siam, P 1612-1685(London: j the T British Library,2007),pp.1-21 14 Dhiravat na Pomberjra, A Political History of Siam under the Prasatthong Dynasty,1629-1688 (phD Dissertation, University of London, 1984) 15 D P j “T I Seventeenth Century Ayutthaya: Trading Networks and Local Conte ” F D P j The English Factory in Siam, 1612–1685 (London: The British Library, 2007), pp 1-21 16 D K B “T T f I the Far East, 1623-1684” Journal of the Royal Asiatic Society 1/4 (1960), pp 32-47 & 145-157 “R 17 N w : T f English trade in the East Indies, 1601 - 1833” IS RP w P 04-07 (Dec.2004),pp.1-41 18 E-3-91, London to Tonkin, 24 May 1690, fo 50r “ 19 Farrington, R P H T I ” P 43 H D -the Centure of International Commerce in the 17th-18th Centuries (Hanoi; The Gioi Publishers,1994) 20 Farrington,A., Trading Places: The East India Company and Asia 1600-1834 (London: The British Library, 2002) 21 Philip Lawson, The East India Company: A History 22 F F J “T S S D H :T ?” V 24 N 93 (1957),pp.2-18 S 23 Fritz, P “T U T : I Origins and Early Development, 1660 - 1830” -Century Studies, Vol.28,No.2 (1994/5),pp.241-253 24 Gaastra,F.S., The Dutch East India Company, Expansion and Decline (Walburg Pers, 2003) 25 G f J P “U R z I f f : L S ” T American Jornal of Sociology, Vol.89,No.5 (1984),pp.1122-1160 26 Hall, D.G.E., Early English Intercourse with Burma from the earlie T f T w’ K (London,1945) N 27 Hall, D.G.E., L ch S Á (H N i: NXB CTQG,H.,1997) 28 G V Scammell The First Imperial Age: European Overseas Expansion, c 1400-1715 (London, 1989), pp 68 29 Hoang Anh Tuan “F : T J T M w T 1670 ” Á t c a Cơng Itinerario,29/3 (2005),pp.73-92 30 Hồng Anh Tu n Anh “K ho N p niên 70 th k XVII” N l ch s , Hà N i,9/2005,tr.28-39 44 u “ T vụ 31 Hoàng Anh Tu ic N n sách c L -Tr 1693” N a tri u u l ch s ,Hà N i,9/2010,tr.13- 25 32 H Stevens (ed.), The Dawn of British Trade to the East Indies as Recorded in the Court Minutes of the East India Company, 1599-1603, L 1886 V :V D N 33 I w G N ụ H 2006 D ”T Policy: The Anglo-D N V L 9-19 M R H S f I T T ” T Journal of Political Economic,Vol.99,No.6 (1991),pp.1296-1314 34 J Parry, The Age Reconnaissance: Discovery, Exploration and Settlement 1450 to 1650 (California, 1981), pp 38-114 35 J.A Williamson, A Short History of British Expansion: The Old Colonial Empire, London, 1961, pp 122-123 X J K The Honourable Company: A History of The English East India Company (London: HarperCollins, 1991), pp 3-23 36 J.R Seeley, The Expansion of England, London, 1884, pp 107108 37.Keay, John, The Honourable Company: A History of the English East India Company (London: HarperCollins,1991) 38 Kennedy, Paul, The Rise and Fall of British Naval Mastery (New York: Penguin Books, 2004) 39 K S D B “ R w S ” Journal of the Malayan Branch, Royal Asiatic Society 34/2 (1961), pp 90-105 40 Lê Thanh Th c phong ki “B u tìm hi u tình hình suy thối c a N 45 Á xâm nh p c a th c ” T i h c H c, Thanh Hóa,2005 “S 41 Lê Thanh Th n th kỷ XVII-XIX” T p chí Nghiên vai trò c N c Anh Á 1/2009 N 42 Lê Thanh Th y, Quá trình xâm nh n Anh t Ti u th kỷ XVII ĩ L ch s T Á a Công n gi a th Kỷ XIX, Lu n án i h c KHXH NV,209 43 Lieberman,Victor, Strange Parallels: Southeast Asian in Global Context, c.800-1830 (Cambridge: Cambridge University press, 2003) 44 Niels Steengaard, The Asian Trade Revolution of the Seventeeth Century: The East India Companies and the 45 Massarella, D “ T “ ” T f two Companies: The English East India Company and Taiwan in the L S ” J f R S 3rd,Vol.3, No.3 (1993),pp.393-426 i Châu Âu 46 Maybon,Charles B., Nh c An Nam (Hà N i): NXB Th Gi i, 2006) 47 Merriman, John, A History of Modern Europe: From the Renaissance to the Age of Nopoleon (NewYork - London: Norton And Company, 1996) 48 Paul Kennedy, The Rise and Fall of British Naval Mastery (New York: Penguin Books, 2004), pp 13-35 49 Ph Hi n: The Centre of International Commerce in the 17th-18th Centuries (Hanoi: The Gioi publishers,1994) 50 Prakash, O “B f f G :I T B ” The Indian Economic and Social History Review, 13 (1976) (Reprinted in Om Prakash, Precious metals and Commerce, Variorum 1994) 46 51 P L w “ ”: T Prejudice and Assumption in the Eighteenth-Century Pres Coverage o ” S H P 1989 52 Philip Lawson, The East India Company: A History, pp 3-8 53 Reid, Anthony, Southeast Asia in the Age of Commerce 1450-1680, I: The lands below the winds; II: Expansion and Crisis (New Haven: Yale University Press, 1988 1993) 54 Smith, George V., The Dutch in seventeenth-century thailand:a study of the English capital market in operation, 1670 1730” B H 4/1/1996 V t Nam h i th kỷ XVII, 55 Thành Th Vỹ, Ngo XVIII n 56 W u thé kỷ XIX ( Hà N i : S h c, 1961) J K “V M T ” f w f J F R ( ) Precious metal in the Later Medieval and early Mdern worlds (California: Carolina Academic press,1983) 47 ... ng l s phát tri i tụ nh ng ng th i mở m t kỷ nguyên m i cho ỳ nc 19 Chương QUÁ TRÌNH THÂM NHẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY ĐÔNG ẤN ANH Ở ĐÔNG NAM Á LỤC ĐỊA THẾ KỶ XVII 2.1 Thiết lập Trị sở Bantam... phương Đông cuối kỷ XVI 13 1.1.3 Sự thành lập Công y Đông Ấn Anh năm 1600 17 Tiểu kế chương 19 Chương QUÁ TRÌNH THÂM NHẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY ĐÔNG ẤN ANH Ở ĐÔNG NAM Á LỤC ĐỊA... n mở u, k t lu n, khóa lu Chương 1: SỰ THÀNH LẬP CÔNG TY ĐÔNG ẤN ANH VÀ NHỮNG NỖ LỰC THÂM NHẬP PHƯ NG ĐÔNG ĐẦU THẾ KỈ XVII Chương 2: Q TRÌNH THÂM NHẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TY ĐÔNG ẤN ANH Ở ĐÔNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Quá trình thâm nhập và hoạt động của công ty đông ấn anh ở đông nam á lục địa thế kỷ XVII, Quá trình thâm nhập và hoạt động của công ty đông ấn anh ở đông nam á lục địa thế kỷ XVII

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay