Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của chủng nấm sò trắng (Pleurotus florida) trên giá thể mùn cưa tổng hợp

44 3 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2018, 10:43

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA SINH - KTNN ====== NGUYỄN THỊ HUỆ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƢỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHỦNG NẤM SÒ TRẮNG (Pleurotus florida) TRÊN GIÁ THỂ MÙN CƢA TỔNG HỢP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Sinh học ứng dụng Hà Nội, 2018 TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA SINH - KTNN ====== NGUYỄN THỊ HUỆ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƢỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHỦNG NẤM SÒ TRẮNG (Pleurotus florida) TRÊN GIÁ THỂ MÙN CƢA TỔNG HỢP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Sinh học ứng dụng Ngƣời hƣớng dẫn khoa học TS DƢƠNG TIẾN VIỆN Hà Nội, 2018 LỜI CẢM ƠN Em xin cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình quý báu TS Dƣơng Tiến Viện, thầy cô giáo khoa Sinh - KTNN bạn sinh viên giúp đỡ em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Tuy nhiên, lần đầu nghiên cứu khoa học chắn nhiều khiếm khuyết nên em mong đƣợc đóng góp ý kiến thầy, bạn Trong q trình thực đề tài, em nhận đƣợc giúp đỡ nhiều tổ chức cá nhân trƣờng Nhân dịp em xin trân trọng cảm ơn Ban chủ nhiệm khoa Sinh – KTNN, Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội 2; đặc biệt giúp đỡ, động viên gia đình, bạn bè suốt thời gian em học tập nghiên cứu Một lần nữa, em xin trân trọng cảm ơn! Xuân hòa, ngày tháng 05 năm 2018 Sinh viên Nguyễn Thị Huệ LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Những kết số liệu khóa luận chƣa đƣợc cơng bố dƣới hình thức Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm cam đoan Đề tài tơi có sử dụng trích dẫn số nội dung số tác giả khác để bổ sung hoàn thiện cho khóa luận Tơi xin phép chân thành cảm ơn Xuân hòa, ngày tháng 05 năm 2018 Sinh viên Nguyễn Thị Huệ DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Các chữ viết tắt Nội dung CT1 Công thức CT2 Công thức CT3 Công thức CT4 Công thức CT5 Công thức MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Ý nghĩa đề tài 3.1 Ý nghĩa khoa học 3.2 Ý nghĩa thực tiễn NỘI DUNG CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Sinh học nấm sò 1.1.1 Tên khoa học vị trí phân loại 1.1.2 Đặc điểm sinh học nấm sò 1.1.3 Giá trị dinh dƣỡng dƣợc liệu nấm ăn 1.1.3.1 Giá trị dinh dƣỡng nấm 1.1.3.2 Giá trị dƣợc liệu nấm 1.2 Tình hình nghiên cứu nấm sò nƣớc giới 10 1.2.1 Tình hình nghiên cứu giới 10 1.2.2 Tình hình nghiên cứu nƣớc 11 1.3 Quy trình cơng nghệ ni trồng nấm sò 12 CHƢƠNG 2: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP 15 NGHIÊN CỨU 15 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu 15 2.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu 15 2.3 Nội dung nghiên cứu 15 2.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 16 2.4.1 Bố trí thí nghiệm 16 2.4.2 Phƣơng pháp đóng bịch nấm 16 2.4.3 Phƣơng pháp trùng 16 2.4.4 Giai đoạn ƣơm sợi nấm rạch bịch 17 2.4.5 Giai đoạn chăm sóc thu hái thể 17 2.4.6 Phƣơng pháp thu thập số liệu 18 2.4.7 Phƣơng pháp xử lý số liệu 18 CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 19 3.1 Tốc độ sinh trƣởng hệ sợi nấm sò trắng pleurotus florida giá thể mùn cƣa tổng hợp 19 3.1.1 Ảnh hƣởng thành phần chất phát triển hệ sợi 19 3.1.2 Ảnh hƣởng nhiệt độ phát triển hệ sợi 23 3.2 Mức độ nhiễm bệnh 24 3.3 Giai đoạn phát triển thể suất 25 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 29 Kết luận 29 Kiến nghị 29 TÀI LIỆU THAM KHẢO 30 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Các công thức thực nghiệm 16 Bảng 3.1 Ảnh hƣởng thành phần chất đến sinh trƣởng, phát triển hệ sợi nấm sò trắng (Đợt ngày 01/03/2017) 19 Bảng 3.2 Ảnh hƣởng thành phần chất đến sinh trƣởng, phát triển hệ sợi nấm sò trắng (Đợt ngày 01/06/2017) 21 Bảng 3.3 Mật độ đặc điểm hệ sợi công thức 22 Bảng 3.4 Ảnh hƣởng nhiệt độ đến phát triển hệ sợi nấm sò trắng 23 Bảng 3.5 Khả nhiễm mốc bịch ƣơm 24 Bảng 3.6 Thời gian thể công thức 25 Bảng 3.7 Kết thu hái nấm sò 26 Bảng 3.8 Năng suất thu hoạnh nấm sò đợt thí nghiệm cơng thức 27 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1: Ảnh hƣởng thành phần chất đến thời gian phát triển hệ sợi chủng nấm sò trắng (Đợt ngày 01/03/2017) 20 Hình 3.2: Ảnh hƣởng thành phần chất phối trộn đến sinh trƣởng, phát triển hệ sợi nấm sò trắng (Đợt ngày 01/06/2017) 22 Hình 3.3: Khả nhiễm mốc bịch ƣơm 25 Hình 3.4: Năng suất thu hoạch nấm sò trắng cơng thức đợt thí nghiệm 28 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Xã hội ngày phát triển, nhu cầu sống ngƣời không đơn giản vấn đề ăn, mà phải đáp ứng cải thiện chất lƣợng sống ngày cao Các loại nấm ăn nguồn thực phẩm bổ dƣỡng, quý giá với hàm lƣợng protein cao, sau thịt cá Thành phần axit amin nấm ăn phong phú, có đủ loại axit amin khơng thay Bên cạnh có thành phần gluxit, vitamin, khoáng chất, axit béo (chủ yếu axit khơng no, axit hữu cơ) [5] Ngồi giá trị dinh dƣỡng, nấm ăn nhiều đặc tính biệt dƣợc, có khả phòng chữa bệnh nhƣ hạ huyết áp, chống béo phì, chữa bệnh đƣờng ruột, tẩy máu xấu ……Ngồi ra, có số nghiên cứu cho rằng, nấm ăn có khả góp phần chữa bệnh ung thƣ Tuy nhiên hƣớng nghiên cứu nhiều kì vọng tƣơng lai [7] [16] Về ẩm thực, nấm ăn đƣợc chế biến thành nhiều từ chay đến mặn mệnh danh thứ thực phẩm vừa “rau sạch”, vừa “thịt sạch” Tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có địa phƣơng nhƣ mùn cƣa, rơm, rạ từ nhiều năm trở lại nhiều mơ hình trồng nấm đƣợc đƣa đem lại hiệu kinh tế, giúp ngƣời dân xố đói giảm nghèo bƣớc nâng cao chất lƣợng sống Vì vậy, trồng nấm khơng đem lại hiệu kinh tế cao, lại góp phần xử lý sản phẩm phế thải công nghiệp, nơng nghiệp nên nghề trồng nấm góp phần bảo vệ môi trƣờng, nâng cao chất lƣợng sống ngƣời Nghề nuôi trồng nấm nghề với tƣơng lai đầy triển vọng Sự thật vài năm gần mà nhiều ngƣời nhờ trồng nấm giàu lên nhanh chóng Bảng 3.2 Ảnh hƣởng thành phần chất đến sinh trƣởng, phát triển hệ sợi nấm sò trắng (Đợt ngày 01/06/2017) Công thức Thời gian mọc sợi (ngày) Bung sợi 50% bịch 100% bịch CT1 18 34 CT2 16 30 CT3 15 29 CT4 17 32 CT5 20 36 Thời gian bung sợi công thức sớm (3 ngày) so với công thức ngày, công thức ngày Ở điều kiện ngoại cảnh thời gian ăn sợi hệ sợi đạt 50% bịch công thức: công thức có thời gian nhanh 15 ngày Cơng thức có thời gian lâu 20 ngày Thời gian từ ngày cấy đến hệ sợi ăn kín bịch cơng thức có khác nhau: cơng thức có ngày kín bịch ngắn 30 ngày Cơng thức có thời gian kín sợi lâu 36 ngày Từ đó, ta thấy: cơng thức có số ngày ăn sợi dài, tốc độ ăn sợi chậm làm kéo dài q trình ni trồng Cơng thức có số ngày ăn sợi, vận tốc ăn sợi nhanh, phù hợp với ni trồng nấm sò trắng 21 40 Ngày 35 30 25 Bung sợi 20 50% bịch 100% bịch 15 10 CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 Hình 3.2 Ảnh hưởng thành phần chất phối trộn đến sinh trưởng, phát triển hệ sợi nấm sò trắng (Đợt ngày 01/06/2017) Bảng 3.3 Mật độ đặc điểm hệ sợi công thức Công thức Mật độ hệ sợi Đặc điểm hệ sợi CT1 Mật độ thƣa Hệ sợi mảnh, trắng, sinh trƣởng chậm, phân bố không CT2 Mật độ dày Hệ sợi mảnh, trắng, sinh trƣởng nhanh, phân bố CT3 Mật độ dày đặc Sinh trƣởng nhanh, phân bố CT4 Mật độ dày Hệ sợi mảnh, trắng, sinh trƣởng nhanh, phân bố CT5 Mật độ thƣa Hệ sợi mảnh, trắng, sinh trƣởng chậm, phân bố không 22 3.1.2 Ảnh hưởng nhiệt độ phát triển hệ sợi - Đợt từ ngày 01/03/2017 (nhiệt độ phòng 24°-28°C) - Đợt từ ngày 01/06/2017 (nhiệt độ phòng 34°-37°C) Bảng 3.4 Ảnh hƣởng nhiệt độ đến phát triển hệ sợi nấm sò trắng Cơng Đợt (nhiệt độ phòng Đợt (nhiệt độ phòng thức 24°-28°C) 34°-37°C) Bung sợi 50 % 100 % bịch bịch Bung sợi 50 % 100 % bịch bịch CT1 16 30 18 34 CT2 14 27 16 30 CT3 13 25 15 29 CT4 15 28 17 32 CT5 17 32 20 36 Qua bảng 3.4 ta thấy thời gian bung sợi, mọc sợi 50% bịch 100 % bịch đợt1 nhanh đợt tất cơng thức Từ ta thấy nấm sò trắng phát triển tốt khoảng nhiệt từ 24 - 26°C việc ni trồng nấm đợt (nhiệt độ phòng 24°-28°C) diễn thời gian ngắn hơn, tốc độ mọc sợi nhanh nhờ đƣợc nuôi trồng nhiệt độ thích hợp đợt (nhiệt độ phòng 34°-37°C) mang lại hiệu cao 23 3.2 Mức độ nhiễm bệnh Các loại nấm mốc xanh, đen, vàng thƣờng xuất sau cấy giống ngày Nguyên nhân vệ sinh khu vực cấy giống khơng tốt, thời tiết nóng bức, thiếu độ thơng thống giống bị nhiễm bệnh từ trƣớc Khả nhiễm mốc bịch ƣơm thể bảng sau: Bảng 3.5 Khả nhiễm mốc bịch ƣơm Đợt Công thức Số bịch Đợt (%) nhiễm Số bịch (%) nhiễm CT1 5 CT2 0 CT3 0 0 CT4 0 CT5 10 Tỉ lệ % nhiễm bệnh đƣợc tính tổng số 20 bịch nguyên liệu trồng nấm công thức.Trong tổng số 200 bịch đợt cấy giống có bịch bị nhiễm mốc vàng, xanh cho thấy chất lƣợng trùng, khử trùng nguyên liệu, phòng cấy tốt, phòng ƣơm sợi, giống nấm đạt tiêu chuẩn Hệ sợi nấm phát triển tƣơng đối tốt Các bịch nhiễm hầu nhƣ bịch nấm bị thủng, không đạt tiêu chuẩn, bịch bị nhiễm sợi dại màu trắng đục Ngồi điều kiện nhiệt độ nuôi trồng nấm đợt tƣơng đối cao cho phát triển tốt hệ sợi 24 12 % 10 Đợt 1(%) Đợt 2(%) CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 Hình 3.3: Khả nhiễm mốc bịch ươm 3.3 Giai đoạn phát triển thể suất Sau hệ sợi nấm ăn kín đáy bịch lúc giai đoạn nuôi sợi kết thúc Lúc tiến hành rạch bịch chuyển nấm sang phòng chăm sóc, thu hái Thời gian thể đƣợc tính từ lúc rạch bịch chuyển sang phòng chăm sóc, thu hái tới thu hoạch nấm đợt Kết đƣợc thể bảng 3.6 Bảng 3.6 Thời gian thể công thức Cơng thức thí nghiệm CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 Thời gian thể Đợt 12 10 11 13 25 Đợt 13 12 12 15 Kết bảng 3.6 cho thấy công thức (CT3) đợt thời gian thể sớm nhất, đợt sau ngày đợt sau ngày kể từ rạch bịch xuất thể non Ở công thức đợt, thời gian thể muộn nhất, đợt sau 13 ngày đợt sau 15 ngày Vì mơi trƣờng dinh dƣỡng ảnh hƣởng lớn đến thời gian xuất thể nấm Quá trình thu hái đƣợc chia thành đợt, đợt diễn vòng ngày, đợt trƣớc cách đợt sau - ngày Kết thu hái nấm sò đợt thu hái đợt thí nghiệm cơng thức thí nghiệm thể bảng 3.7: Bảng 3.7 Kết thu hái nấm sò Đợt thí Đợt thí nghiệm nghiệm (kg ) (kg) CT1 17 12 29 CT2 19 15 34 CT3 21 17 38 CT4 18 13 31 CT5 16 11 27 Công thức Tổng số (kg) Đơn vị tính suất số kg nấm tƣơi cơng thức thu hoạch đợt thí nghiệm 30 kg nguyên liệu (20 bịch) Năng suất trung bình cơng thức đƣợc tính trung bình cộng tổng suất đợt thí nghiệm 26 Năng suất nấm tƣơi= Bảng 3.8 Năng suất thu hoạnh nấm sò đợt thí nghiệm cơng thức Cơng thức Đợt 1(%) Đợt 2(%) Trung bình (%) CT1 56,67 40,00 48,33 CT2 63,33 50,00 56,67 CT3 70,00 56,67 63,33 CT4 60,00 43,33 51,67 CT5 53,33 36,67 45,00 Từ bảng cho thấy suất nấm đợt thí nghiệm có chênh lệch đáng kể Đợt thí nghiệm suất nấm thấp điều kiện nhiệt độ khí hậu cao cho phát triển nấm mà khơng thể khắc phục Đợt thí nghiệm suất nấm cao tất cơng thức điều kiện mơi trƣờng bên ngồi phù hợp với phát triển tốt nấm sò trắng nghiên cứu Ngoài ta thấy suất nấm thu hoạch cơng thức khác có khác rõ rệt Điều cho thấy suất nấm chịu ảnh hƣởng lớn yếu tố môi trƣờng dinh dƣỡng 27 80 % 70 70 60 63.33 56.67 56.67 60 53.33 50 50 43.33 40 36.67 40 Đợt 1(%) Đợt 2(%) 30 20 10 CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 Hình 3.4: Năng suất thu hoạch nấm sò trắng cơng thức đợt thí nghiệm Qua bảng 3.8 hình 3.4 ta thấy suất nấm công thức cao đợt, đợt 70%, đợt 56,67% Cơng thức có suất thấp đợt, đợt 53,33%, đợt 36,67% Từ ta thấy cơng thức mang lại suất nấm cao nhất, phù hợp cho việc nuôi trồng nấm sò trắng Cơng thức mang suất thấp ngun nhân mơi trƣờng khơng thích hợp cho phát triển nấm sò trắng nghiên cứu 28 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Sau q trình nghiên cứu thực nghiệm tơi đƣa số kết luận sau: Trên giá thể mùn cƣa tổng hợp, thời gian phát triển hệ sợi nấm sò trắng Pleurotus florida từ 25-36 ngày, công thức (môi trƣờng dinh dƣỡng 40% mùn cƣa + 40% + 9% cám ngô + 9% cám gạo + 2% CaCO3) có thời gian phát triển hệ sợi nhanh từ 25-27 ngày Thời gian thể từ 8-15 ngày, cơng thức có thời gian thể ngắn từ 8-9 ngày Kết thu hái nấm từ 11-21 kg Trong công thức thu đƣợc nhiều 17-21 kg Trong điều kiện ni trồng nấm sò trắng, ngƣỡng nhiệt độ 24 - 28 C có thời gian phát triển hệ sợi ngắn (25-32 ngày), thời gian thể từ 8-13 ngày, suất đạt từ 53,33% - 70%, với tỷ lệ nhiễm mốc 2% Nuôi trồng điều kiện nhiệt độ 34°-37°C có thời gian phát triển hệ sợi (29- 36 ngày), thời gian thể từ 9-15 ngày, suất đạt từ 36,67-56,67% với tỷ lệ nhiễm mốc 5% Từ ta thấy nấm sò trắng phát triển tốt khoảng nhiệt từ 24°-28°C Kiến nghị Do thời gian thực đề tài nghiên cứu đƣợc thực nghiệm khoảng thời gian ngắn, thí nghiệm cần nghiên cứu mở rộng giá thể tổng hợp khác, điều kiện môi trƣờng để xác định đƣợc giá thể phù hợp với sinh trƣởng phát triển nấm sò 29 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Nguyễn Lân Dũng (2005), Công nghệ nuôi trồng nấm tập I, Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội Nguyễn Lân Dũng (2009), Công nghệ nuôi trồng nấm tập I, II, Nhà xuất Nông Nghiệp Hà Nội Nguyễn Hữu Đống, Đinh Xuân Linh, Nguyễn Thị Sơn, Zani Federico (2005), Nấm ăn sở khoa học kỹ thuật nuôi trồng, Nhà xuất Nông Nghiệp Hà Nội Trịnh Tam Kiệt tác giả khác (2001), Danh lục loài thực vật Việt Nam tập I phần Nấm (trang 218- trang 350), Nhà xuất Nông Nghiệp Đinh Xuân Linh, Thân Đức Nhã, Nguyễn Hữu Đống, Nguyễn Thị Sơn Kỹ thuật trồng, chế biến nấm ăn nấm dược liệu (2008), tài liệu Viện Di Truyền Nông Nghiệp Đinh Xuân Linh, Thân Đức Nhã, Nguyễn Hữu Đống, Nguyễn Thị Sơn, Nguyễn Duy Trình, Ngơ Xuân Nghiễn (2012) Kỹ thuật trồng, chế biến nấm ăn nấm dược liệu (2012), Nhà xuất Nông Nghiệp Đinh Xuân Linh Cộng sự, “Đánh giá thực trạng chiến lược nghiên cứu, phát triển nấm Việt Nam” (tháng 12, năm 2008), báo cáo tham luận hội thảo chuyên đề “Sản xuất, chế biến tiêu thụ Nấm ăn – nấm dƣợc liệu” Ninh Bình Tài liệu tiếng Anh Paul Staments (1993), Growing Gourmet and Medicinal Mushrooms, first edition.Ten Speed Press: Berkley ST Chang - International Journal of Medicinal Mushrooms, 1999 dl.begellhouse.com 30 10 T Chang - International Journal of Medicinal Mushrooms, 2006 dl.begellhouse.com 11 http://www.agriviet.com 12 http://www.lrc-tnu.edu.vn 13 http://www.mushclubvn.com 14 http:/www.tailieu.vn 15 http:/www./scribd.com 16 http://www.sinhhocvietnam.com 17 http://www.smnr-cv.org 18 http://www.wikipedia 31 PHỤ LỤC Một số hình ảnh trình ni cấy nấm sò trắng Ủ mùn cƣa Bơng phế loại Trộn nguyên liệu Đóng bịch Quả thể non Qủa thể trƣởng thành Bịch nhiễm mốc vàng ... sinh trưởng phát triển chủng nấm sò trắng (Pleurotus florida) giá thể mùn cưa tổng hợp ” Mục đích nghiên cứu - Tuyển chọn đƣợc mơi trƣờng giá thể thích hợp cho phát triển nấm sò trắng, góp phần... SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA SINH - KTNN ====== NGUYỄN THỊ HUỆ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƢỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHỦNG NẤM SÒ TRẮNG (Pleurotus florida) TRÊN GIÁ THỂ MÙN CƢA TỔNG HỢP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP... TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu Đối tƣợng thực vật: Giống nấm sò trắng (Pleurotus florida) giống nấm cấp II Trung tâm đào tạo phát triển nấm ăn nấm dƣợc liệu,
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của chủng nấm sò trắng (Pleurotus florida) trên giá thể mùn cưa tổng hợp, Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của chủng nấm sò trắng (Pleurotus florida) trên giá thể mùn cưa tổng hợp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay