Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 2 theo hướng trải nghiệm

86 3 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2018, 10:43

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC ====== PHẠM THỊ THÙY LINH GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH LỚP THEO HƢỚNG TRẢI NGHIỆM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học Ngƣời hƣớng dẫn khoa học TS PHẠM QUANG TIỆP HÀ NỘI - 2018 LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội 2, thầy cô giáo Khoa Giáo dục Tiểu học thầy cô giáo tổ môn Tự nhiên Xã hội giúp đỡ em trình học tập trƣờng tạo điều kiện cho em tìm hiểu khóa luận tốt nghiệp Đặc biệt em xin bày tỏ lòng biết ơn kính trọng sâu sắc tới thầy giáo: TS Phạm Quang Tiệp - Ngƣời tận tình hƣớng dẫn, bảo giúp đỡ em q trình học tập, nghiên cứu để hồn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy cô giáo em học sinh trƣờng Tiểu học Đồng Xuân trƣờng Tiểu học Hùng Vƣơng (Phúc Yên- Vĩnh Phúc) tận tình giúp đỡ em Trong q trình nghiên cứu, khơng tránh khỏi thiếu sót hạn chế Kính mong đƣợc đóng góp ý kiến thầy giáo bạn đồng nghiệp để đề tài đƣợc hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Sinh viên Phạm Thị Thùy Linh LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “Giáo dục kĩ sống cho học sinh lớp theo hƣớng trải nghiệm” đề tài mà trực tiếp tìm tòi, nghiên cứu Trong q trình nghiên cứu tơi có sử dụng tài liệu số nhà nghiên cứu, số tác giả khác Tuy nhiên sở để tơi rút vấn đề cần tìm hiểu đề tài Đây kết riêng cá nhân tơi, hồn tồn khơng trùng với kết tác giả khác Tôi xin chịu trách nhiệm cam đoan này! Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Sinh viên Phạm Thị Thùy Linh QUY ƢỚC VIẾT TẮT Viết đủ STT Viết tắt Học sinh HS Học sinh tiểu học HSTH Giáo viên GV Kĩ KN Kĩ sống KNS Giáo dục kĩ sống GD KNS Học tập trải nghiệm HTTN MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu khách thể nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Cấu trúc đề tài NỘI DUNG CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH LỚP THEO HƢỚNG TRẢI NGHIỆM 1.1 Kĩ sống giáo dục kĩ sống 1.1.1 Kĩ 1.1.2 Kĩ sống 1.1.3 Giáo dục kĩ sống 12 1.2 Học tập trải nghiệm 17 1.2.1 Trải nghiệm 17 1.2.2 Bản chất học tập trải nghiệm 20 1.2.3 Đặc điểm học tập trải nghiệm 21 1.2.4 Vai trò học tập trải nghiệm 24 1.3 Đặc điểm học sinh lớp 25 1.3.1 Đặc điểm nhận thức 26 1.3.2 Đặc điểm nhân cách 28 1.3.3 Đặc điểm kĩ sống 29 1.4 Vận dụng học tập trải nghiệm giáo dục kĩ sống cho học sinh lớp 30 Kết luận chƣơng 31 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO 32 HỌC SINH LỚP THEO HƢỚNG TRẢI NGHIỆM 32 2.1 Mục đích khảo sát 32 2.2 Đối tƣợng khảo sát 32 2.3 Nội dung khảo sát 32 2.4 Phƣơng pháp khảo sát 32 2.5 Kết khảo sát 33 Kết luận chƣơng 45 CHƢƠNG 3: QUY TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH LỚP THEO HƢỚNG TRẢI NGHIỆM 46 3.1 Nguyên tắc đề xuất quy trình 46 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu 46 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính sƣ phạm 47 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính đa dạng, phong phú 47 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 48 3.2 Xây dựng quy trình tổ chức hoạt động giáo dục kĩ sống cho học sinh lớp theo hƣớng trải nghiệm 48 3.3 Một số ví dụ minh họa cho quy trình tổ chức hoạt động giáo dục kĩ sống cho học sinh lớp theo hƣớng trải nghiệm 50 3.3.1 Tổ chức hoạt động trải nghiệm để hình thành cho trẻ kĩ phòng tránh tai nạn, thƣơng tích 50 3.3.2 Tổ chức hoạt động trải nghiệm: Em ngƣời lịch 52 3.3.3 Tổ chức hoạt động trải nghiệm thực hành: Chúng em tập làm kĩ sƣ nông nghiệp 55 3.3.4 Tổ chức hoạt động trải nghiệm thực hành: Chúng em tập làm chiến sĩ 59 3.4 Thực nghiệm sƣ phạm 62 3.4.1 Mục đích thực nghiệm 62 3.4.2 Đối tƣợng thực nghiệm 62 3.4.3 Nội dung thực nghiệm 62 Kết luận chƣơng 64 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO 67 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Trong giai đoạn nay, đất nƣớc phát triển đòi hỏi phải đổi tồn diện mạnh mẽ giáo dục để đáp ứng yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực, tăng cƣờng khả hợp tác, cạnh tranh cho hội nhập quốc tế, phục vụ ngày tốt nghiệp công nghiệp hố, đại hố đất nƣớc Trong tiến trình đổi ấy, giáo dục kĩ sống cho học sinh việc quan trọng, ảnh hƣởng tới trình hình thành nhân cách trẻ tuổi trƣởng thành Giáo dục kĩ sống phải đƣợc trẻ nhỏ, đặc biệt lứa tuổi Tiểu học Bởi lứa tuổi bắt đầu hình thành hành vi cá nhân, tính cách nhân cách Việc làm quen với môn học để hình thành xây dựng cho em kĩ sống nhƣ: giao tiếp, thuyết trình, làm việc theo nhóm,… giúp em tự tin, chủ động biết cách xử lí tình sống quan trọng khơi gợi khả tƣ sáng tạo, biết phát huy mạnh em Việc giáo dục kĩ sống cho học sinh hình thành tập dƣợt cho em hành vi, thói quen, kĩ xử lý tình diễn sống Học sinh tiểu học nói chung học sinh lớp nói riêng, kĩ sống em nhiều hạn chế Trong trình giáo dục, thƣờng quan tâm tới việc dạy chữ chƣa quan tâm nhiều tới việc dạy làm ngƣời nhƣ kĩ sống cho học sinh Chúng ta đè nặng nhiều vào việc em học đƣợc khơng phải em làm đƣợc Vì vậy, việc thích ứng với xã hội, với sống xung quanh vấn đề khó với em Trên thực tế, khảo sát vấn đề giáo dục kĩ sống cho học sinh lớp nhận thấy việc thực giáo dục kĩ sống cho học sinh tồn nhiều bất cập Theo nhận định nhiều giáo viên, lớp có số lƣợng học sinh q đơng nên việc uốn nắn hành vi, cử cho trẻ vấn đề khó khăn, điều kiện sở vật chất để dạy trẻ thực hành hành vi lễ giáo, liên hệ thực tế nhiều khuyết điểm đồng thời lúng túng việc tổ chức, thực chƣơng trình hoạt động rèn kĩ sống cho học sinh, nên việc giáo dục dừng lại cung cấp kiến thức Giáo viên trình dạy học cho học sinh phải biết kết hợp phƣơng pháp dạy học khác Trải nghiệm phƣơng pháp dạy học Hoạt động giúp cho học sinh có nhiều hội trải nghiệm để vận dụng kiến thức học đƣợc vào thực tiễn từ hình thành lực thực tiễn nhƣ phát huy tiềm sáng tạo thân Vậy việc giáo dục kĩ sống qua hoạt động trải nghiệm cần thiết Điều giúp trang bị lực cần thiết cho em học sinh, phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo ngƣời học Bên cạnh đó, giáo dục kĩ sống qua hoạt động trải nghiệm tăng cƣờng khả làm việc theo nhóm, rèn luyện khả vận dụng kiến thức vào thực tiễn, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh, giúp cho việc học tập môn học tham gia hoạt động giáo dục học sinh trở nên nhẹ nhàng, thoải mái, thiết thực có hiệu Từ nhận định trên, với mong muốn trang bị kĩ cần thiết cho em học sinh, chọn nghiên cứu đề tài “Giáo dục kĩ sống cho học sinh lớp theo hƣớng trải nghiệm” Mục đích nghiên cứu Đề xuất quy trình tổ chức hoạt động giáo dục kĩ sống cho học sinh lớp theo hƣớng trải nghiệm, nhằm trang bị cho học sinh kĩ bản, cần thiết để em thích ứng với sống xã hội thời đại, ln có thay đổi điều kiện xã hội đà phát triển hội nhập Đối tƣợng nghiên cứu khách thể nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: Hoạt động giáo dục kĩ sống cho học sinh lớp theo hƣớng trải nghiệm - Khách thể nghiên cứu: Quá trình giáo dục kĩ sống cho học sinh lớp Giả thuyết khoa học Nếu xây dựng đƣợc quy trình giáo dục phù hợp với đặc trƣng giáo dục kĩ sống, đồng thời đảm bảo đƣợc nguyên tắc phƣơng pháp trải nghiệm, phù hợp với đặc điểm học sinh lớp điều kiện thực tiễn dạy học nâng cao đƣợc chất lƣợng, hiệu giáo dục kĩ sống lớp Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu sở lí luận việc giáo dục kĩ sống cho học sinh lớp theo hƣớng trải nghiệm - Khảo sát thực trạng việc giáo dục kĩ sống cho học sinh lớp theo hƣớng trải nghiệm - Đề xuất quy trình tổ chức hoạt động giáo dục kĩ sống cho học sinh lớp theo hƣớng trải nghiệm Phạm vi nghiên cứu - Đề tài tập trung nghiên cứu giáo dục kĩ sống cho học sinh lớp - Điều tra, khảo sát thực trạng đƣợc tiến hành giáo viên tiểu học cán quản lí địa bàn phƣờng Đồng Xuân, phƣờng Hùng Vƣơng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc - Thực nghiệm sƣ phạm đƣợc tiến hành trƣờng Tiểu học Đồng Xuân, Phúc Yên, Vĩnh Phúc KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Qua trình nghiên cứu đề tài: “Giáo dục kĩ sống cho học sinh lớp theo hƣớng trải nghiệm” mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đƣợc hoàn thành tốt, đề tài nghiên cứu đƣợc hoàn thành Qua việc điều tra, tìm hiểu tơi thấy rõ thực trạng việc giáo dục kĩ sống cho học sinh lớp theo hƣớng trải nghiệm Từ đó, tơi mạnh dạn đề xuất quy trình nhằm khắc phục thực trạng đồng thời thông qua việc giáo dục kĩ sống giúp học sinh tự tin, chủ động biết cách xử lí tình sống quan trọng khơi gợi khả tƣ sáng tạo, biết phát huy mạnh em Tôi mong muốn đề tài đem lại hiệu việc nâng cao chất lƣợng giáo dục kĩ sống cho học sinh lớp Tiểu học; giúp HS tự tin, chủ động biết cách xử lí tình sống quan trọng khơi gợi khả tƣ sáng tạo, biết phát huy mạnh em Cũng việc nghiên cứu đề tài giúp nắm vững kiến thức kĩ sống trang bị cho tri thức thức phong phú, đầy đủ Đó điều kiện sau giúp tơi truyền thụ tri thức cho HS dễ dàng, thuận lợi Hơn nữa, việc tiếp xúc với GV HS, tìm hiểu thực tế dạy học trƣờng Tiểu học đem lại cho nhiều kinh nghiệm trình dạy học sau Do thời gian nghiên cứu ngắn lực thân hạn chế nên đề tài tơi nhiều thiếu sót Tơi mong nhận đƣợc góp ý thầy, giáo bạn để đề tài đƣợc hồn thiện Kiến nghị Xuất phát từ kết nghiên cứu đề tài, mạnh dạn đƣa số kiến nghị nhƣ sau: 65 - Đối với cấp lãnh đạo: + Cần quan tâm sở vật chất trƣờng học đầy đủ + Tổ chức trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm lớp việc tổ chức hoạt động giáo dục kĩ sống cho học sinh lớp theo hƣớng trải nghiệm - Đối với giáo viên: + GV phải không ngừng nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, nắm lí luận mơn tăng cƣờng vận dụng phƣơng pháp dạy học phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh học tập + Cần tạo điều kiện môi trƣờng học tập để học sinh phát huy đƣợc hết lực, khả sáng tạo kinh nghiệm sẵn có thân + Ngoài ra, GV phải thực đầu tƣ thời gian, cơng sức tìm tòi để thiết kế học phù hợp với đối tƣợng học sinh, qua nâng cao chất lƣợng dạy học môn - Đối với học sinh: + HS cần nhận thức đắn đầy đủ tầm quan trọng, vai trò, ý nghĩa kĩ sống để có thái độ đắn tăng hứng thú học tập cho HS + Ngƣời học cần có thái độ học tập tích cực, nghiêm túc để phát triển kĩ sống 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ Giáo dục Đào tạo (2017), Chương trình giáo dục phổ thơng tổng thể [2] Bộ Giáo dục Đào tạo, Tài liệu dành cho giáo viên tiểu học (2010), Giáo dục kĩ sống môn học tiểu học, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội [3] Bộ Giáo dục Đào tạo, Vụ Thể chất (1998), Giáo dục kĩ sống giáo dục sức khỏe cho học sinh Việt Nam, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội [4] Bùi Văn Huệ, Phan Thị Hạnh Mai, Nguyễn Xuân Thức (2008), Giáo trình Tâm lí học tiểu học, NXB Đại học Sƣ phạm, Hà Nội [5] Hoàng Phê (2013), Từ điển Tiếng Việt, NXB Đà Nẵng, Đà Nẵng [6] Hội đồng Quốc gia đạo biên soạn, Từ điển Bách khoa Việt Nam, NXB Từ điển Bách khoa, Hà Nội [7] Huỳnh Văn Sơn (2009), Nhập môn kĩ sống, Nhà xuất Giáo dục [8] Huỳnh Văn Sơn (2009), Bạn trẻ kỹ sống, NXB Lao động – Xã hội, TP Hồ Chí Minh [9] Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên) (2007), Tâm lí học, NXB Giáo dục [10] Nguyễn Thanh Bình (2007), Giáo trình Giáo dục kĩ sống, NXB Đại học Sƣ phạm Hà Nội, Hà Nội [11] Nguyễn Thị Hƣơng, Lê Công Phƣơng (2009), Giáo dục sống khỏe mạnh kĩ sống dạy học tự nhiên xã hội tiểu học, NXB Giáo dục, Hà Nội [12] Nguyễn Thị Oanh (2008), Kỹ sống cho tuổi vị thành niên, NXB Trẻ, TP Hồ Chí Minh [13] ThS Bùi Ngọc Diệp (2015), Hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm 67 sáng tạo nhà trường phổ thơng, Tạp chí Khoa học Giáo dục số 113, 02/2015, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam [14] Trần Trọng Thủy (1998), Tâm lí học lao động, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội [15] Phan Quốc Việt (2014), Thực hành kĩ sống dành cho học sinh lớp 2, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội [16] Từ điển Bách khoa toàn thư mở Wikipedia [17] Vũ Dũng (chủ biên) (2000), Từ điển Tâm lí học, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội [18] Covaliov.A.G (1971), Tâm lí học cá nhân T2, NXB Giáo dục, Hà Nội [19] Dewey, J (1916), Dân chủ giáo dục, Phạm Anh Tuấn dịch, Nxb Tri thức, 2014, Hà Nội [20] Dewey, J (1938, 1998 by Kappa Delta Pi), Kinh nghiệm giáo dục: The 60th Anniversary Edition, dịch Phạm Anh Tuấn, NXB Trẻ năm 2011, TP Hồ Chí Minh [21] Kolb, D (1984), Experiential learning: Experience as the source of learning and development Englewood Cliffs, N.J: Prentice-Hall [22] Kolb, D A & A Y (2005), Learning Styles and Learning Spaces: Enhancing Experiential Learning in Higher Education, Academy of Management Learning & Education, Vol 4, No.2 (Jun., 2005), pp 193-212 [23] Life skills The bridge to human capabilities, UNESCO education sector position paper Draft 13 UNESCO 6/2003 [24] Pêtrơpxki.A.V (1976), Tâm lí học lứa tuổi tâm lí học sư phạm, NXB Giáo dục, Hà Nội [25] Platonov, Tâm lí học giáo dục học, NXB Giáo dục, Hà Nội 68 PHỤ LỤC Phiếu điều tra (Phiếu điều tra dành cho giáo viên) Câu 1: Thầy (cơ) đánh giá mức độ biểu kĩ sống HS lớp hoạt động thông qua biểu sau Đánh dấu “x” vào lựa chọn thầy (cô)? Mức độ đánh giá STT Biểu Biết nhiều thông tin vấn đề hay tình phải giải quyết; xác định đƣợc chất vấn đề đơn giản gần gũi với sống hàng ngày em Biết đƣợc suy nghĩ cảm xúc thân cách giải quyết; biết so sánh chọn cách giải tối ƣu giải vấn đề hay tình học tập sinh hoạt hàng ngày thân; hành động theo định lựa chọn; bƣớc đầu biết học kinh Rất tốt Tốt Bình Chƣa thƣờng có Mức độ đánh giá STT Biểu nghiệm giải vấn đề Biết cảm xúc nhƣ: vui, buồn, tức giận, lo lắng, sợ hãi, tự hào…; biết nguyên nhân gây cảm xúc mình, biết cảm xúc có ảnh hƣởng đến ngƣời thân: cha mẹ, anh chị em, giáo viên, bạn học; biết cách thể cảm xúc phù hợp học tập, sinh hoạt nhà trƣờng tiểu học Nhận biết căng thẳng học tập sinh hoạt với cha mẹ thầy cô trƣờng, hiểu đƣợc nguyên nhân gây căng thẳng, xác định đƣợc hậu căng thẳng gây cho sức khỏe việc học, biết sử dụng cách ứng xử phù hợp ngƣời lớn hƣớng dẫn gặp Rất tốt Tốt Bình Chƣa thƣờng có Mức độ đánh giá STT Biểu căng thẳng Nhận thức đƣợc điểm mạnh thân ngoại hình, học tập, đạo đức; hài lòng với thân; khơng coi thƣờng ghét bỏ thân; khơng cảm thấy thua bạn hồn tồn; cảm thấy thực đƣợc yêu cầu chung ngƣời lớn dành cho lứa tuổi; không e ngại tiếp xúc với ngƣời lạ đám đơng; trình bày suy nghĩ cách tự nhiên Nhận thức đƣợc mâu thuẫn ngƣời khác, chủ yếu bạn bè em nhỏ hơn; nhận thức đƣợc nguyên nhân gây mâu thuẫn; biết chọn cách giải khơng mang tính bạo lực; biết nhờ ngƣời lớn hỗ trợ cần thiết Rất tốt Tốt Bình Chƣa thƣờng có Mức độ đánh giá STT Biểu Rất tốt Tốt Bình Chƣa thƣờng có Biết đƣợc tâm trạng ngƣời thân giao tiếp hàng ngày nhà trƣờng, biết thể thái độ hành động phù hợp với tâm trạng ngƣời thân; biết thể tình yêu thƣơng ngƣời may mắn xã hội Câu 2: Thầy (cơ) đánh giá mức độ thực kĩ sống HS thông qua mức độ thực sau Đánh dấu “x” vào lựa chọn thầy (cô)? Mức độ thực STT Các KNS Thành thạo Nhận thức đƣợc giá trị thân Giao tiếp với thầy cơ, bạn bè Xác định giá trị Khá Làm Ít Chƣa thành có trợ làm làm thạo giúp đƣợc đƣợc Hợp tác với ngƣời xung quanh Giải xung đột Chia sẻ cảm xúc với nhũng ngƣời xung quanh Đặt mục tiêu Tìm kiếm hỗ trợ Ứng phó với căng thẳng 10 Các KNS khác Câu 3: Thầy (cô) đánh giá nhƣ mức độ cần thiết việc giáo dục kĩ sống cho học sinh tiểu học ? A Rất cần thiết B Cần thiết C Bình thƣờng D Không cần thiết Câu 4: Thầy (cô) hiểu chất việc giáo dục kĩ sống nhƣ nào? A: Giáo dục cho HS có cách sống tích cực xã hội đại B: Thay đổi thói quen, hành vi tiêu cực, hình thành hành vi thói quen tích cực C: Nâng cao số thông minh cá nhân HS D: Tác động sƣ phạm giúp HS tự lĩnh hội đƣợc kĩ giúp em giải vấn đề sống tốt Câu 5: Thầy (cô) có sử dụng phƣơng pháp trải nghiệm để giáo dục kĩ sống cho học sinh lớp hay không? A: Thƣờng xuyên B: Thỉnh thoảng C: Không Câu 6: Theo thầy (cô) việc giáo dục kĩ sống cho học sinh lớp theo hƣớng trải nghiệm có vai trò nhƣ nào? A: Rất quan trọng B: Quan trọng C: Bình thƣờng D: Khơng quan trọng Câu 7: Thầy (cơ) đánh giá khả thực hình thức tổ chức giáo dục kĩ sống cho học sinh lớp theo hƣớng trải nghiệm thông qua khả thực sau Đánh dấu “x” vào lựa chọn thầy (cô)? Khả thực STT Các hình thức tổ chức Thực đƣợc Hoạt động câu lạc Tổ chức trò chơi Tỏ chức diễn đàn Sân khấu tƣơng tác Tham quan,dã ngoại Hội thi theo chủ đề Hoạt động tình nguyện Làm việc nhóm Phân vân Khó thực Câu 8: Thầy (cơ) gặp phải khó khăn sử dụng phƣơng pháp trải nghiệm để giáo dục kĩ sống cho học sinh lớp 2? A: Thiếu sở vật chất B: Khó khăn quản lí học sinh C: Mất nhiều chi phí thời gian chuẩn bị D: Nhà trƣờng, GV cán quản lí quan tâm đến việc dạy KNS cho HS lớp theo hƣớng trải nghiệm E: Trình độ giáo viên hạn chế, sử dụng phƣơng pháp chƣa hợp lí G: Các khó khăn khác Xin chân thành cảm ơn hợp tác quý thầy cô! Phiếu điều tra (Phiếu điều tra dành cho cán quản lí phụ huynh) Câu hỏi: Theo ông (bà) việc giáo dục kĩ sống cho học sinh lớp theo hƣớng trải nghiệm có vai trò nhƣ nào? A: Rất quan trọng B: Quan trọng C: Bình thƣờng D: Khơng quan trọng Xin chân thành cảm ơn hợp tác quý vị! Phiếu quan sát Mức độ đánh giá STT Biểu Biết nhiều thông tin vấn đề hay tình phải giải quyết; xác định đƣợc chất vấn đề đơn giản gần gũi với sống hàng ngày em Biết đƣợc suy nghĩ cảm xúc thân cách giải quyết; biết so sánh chọn cách giải tối ƣu giải vấn đề hay tình học tập sinh hoạt hàng ngày thân; hành động theo định lựa chọn; bƣớc đầu biết học kinh nghiệm giải vấn đề Biết cảm xúc nhƣ: vui, buồn, tức giận, lo lắng, sợ hãi, tự hào…; biết nguyên nhân gây cảm xúc mình, biết cảm xúc Rất tốt Tốt Bình Chƣa thƣờng có Mức độ đánh giá STT Biểu có ảnh hƣởng đến ngƣời thân: cha mẹ, anh chị em, giáo viên, bạn học; biết cách thể cảm xúc phù hợp học tập, sinh hoạt nhà trƣờng tiểu học Nhận biết căng thẳng học tập sinh hoạt với cha mẹ thầy cô trƣờng, hiểu đƣợc nguyên nhân gây căng thẳng, xác định đƣợc hậu căng thẳng gây cho sức khỏe việc học, biết sử dụng cách ứng xử phù hợp ngƣời lớn hƣớng dẫn gặp căng thẳng Nhận thức đƣợc điểm mạnh thân ngoại hình, học tập, đạo đức; hài lòng với thân; khơng coi thƣờng ghét bỏ thân; khơng cảm thấy thua bạn hồn tồn; cảm thấy thực đƣợc yêu cầu chung Rất tốt Tốt Bình Chƣa thƣờng có Mức độ đánh giá STT Biểu ngƣời lớn dành cho lứa tuổi; không e ngại tiếp xúc với ngƣời lạ đám đông; trình bày suy nghĩ cách tự nhiên Nhận thức đƣợc mâu thuẫn ngƣời khác, chủ yếu bạn bè em nhỏ hơn; nhận thức đƣợc nguyên nhân gây mâu thuẫn; biết chọn cách giải khơng mang tính bạo lực; biết nhờ ngƣời lớn hỗ trợ cần thiết Biết đƣợc tâm trạng ngƣời thân giao tiếp hàng ngày nhà trƣờng, biết thể thái độ hành động phù hợp với tâm trạng ngƣời thân; biết thể tình yêu thƣơng ngƣời may mắn xã hội Rất tốt Tốt Bình Chƣa thƣờng có ... GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH LỚP THEO HƢỚNG TRẢI NGHIỆM 1.1 Kĩ sống giáo dục kĩ sống 1.1.1 Kĩ 1.1 .2 Kĩ sống 1.1.3 Giáo dục kĩ sống 12 1 .2 Học. .. việc giáo dục kĩ sống cho học sinh lớp theo hƣớng trải nghiệm - Khảo sát thực trạng việc giáo dục kĩ sống cho học sinh lớp theo hƣớng trải nghiệm - Đề xuất quy trình tổ chức hoạt động giáo dục kĩ. .. thiết cho em học sinh, chọn nghiên cứu đề tài Giáo dục kĩ sống cho học sinh lớp theo hƣớng trải nghiệm Mục đích nghiên cứu Đề xuất quy trình tổ chức hoạt động giáo dục kĩ sống cho học sinh lớp theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 2 theo hướng trải nghiệm, Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 2 theo hướng trải nghiệm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay