Đánh giá thực trạng phát sinh và thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại ký túc xá trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

79 11 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2018, 10:43

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA SINH - KTNN =====0o0===== HOÀNG THỊ THU THẢO ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT SINH VÀ THU GOM CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI Chuyên ngành: Văn học dân gian Mã sớ : 62.22.01.25 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chun ngành: Sinh học ứng dụng HÀ NỘI, 2018 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA SINH - KTNN =====0o0===== HOÀNG THỊ THU THẢO ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT SINH VÀ THU GOM CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI Chuyên ngành: Văn học dân gian Mã số : 62.22.01.25 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Sinh học ứng dụng Người hướng dẫn khoa ho ̣c ThS Phan Thị Hiền HÀ NỘI, 2018 LỜI CẢM ƠN Đề tài “Đánh giá thực trạng phát sinh thu gom chất thải rắn sinh hoạt ký túc xá trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2” nội dung tơi chọn để nghiên cứu làm khóa luận tốt nghiệp sau bốn năm theo học chương trình đại học trường Đại học Sư phạm Hà Nội Để hồn thành q trình nghiên cứu hồn thiện luận văn này, lời xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến Th.S Phan Thị Hiền thuộc Khoa Sinh - KTNN Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội trực tiếp bảo hướng dẫn tận tình suốt q trình nghiên cứu để tơi hồn thiện khóa luận Ngồi tơi xin chân thành cảm ơn Thầy, Cô Khoa Sinh KTNN tạo điều điện cho tơi suốt q trình nghiên cứu Nhân dịp này, xin cảm ơn lãnh đạo anh chị cơng tác phòng tài nguyên môi tường đô thị Phúc Yên, ủy ban nhân dân phường Xn Hòa giúp đỡ tơi suốt trình nghiên cứu Trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày 10 tháng năm 2018 Sinh viên Hồng Thị Thu Thảo LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan : Khoá luận tốt nghiệp với đề tài “Đánh giá thực trạng phát sinh thu gom chất thải rắn sinh hoạt ký túc xá trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2” cơng trình nghiên cứu cá nhân tôi, không chép Tơi xin chịu trách nhiệm cơng trình nghiên cứu riêng mình! Hà Nội, ngày 10 tháng năm 2018 Sinh viên Hoàng Thị Thu Thảo MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Yêu cầu nghiên cứu CHƯƠNG TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Khái niệm chất thải rắn sinh hoạt 1.1.1 Khái niệm chất thải rắn 1.1.2 Nguồn gốc phát sinh thành phần CTR sinh hoạt 1.1.3 Phân loại CTR sinh hoạt 1.2 Ảnh hưởng CTR sinh hoạt đến môi trường sức khỏe người 1.2.1 Ảnh hưởng đến môi trường khơng khí 1.2.2 Ảnh hưởng đến môi trường nước 1.2.3 Ảnh hưởng rác thải tới môi trường đất 10 1.2.4 Ảnh hưởng rác thải sức khoẻ người 11 1.3 Tình hình quản lý rác thải giới Việt Nam 12 1.3.1 Trên giới 12 1.3.2 Ở Việt Nam 15 Chương ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 2.1 Đối tượng nghiên cứu 23 2.2 Phạm vi nghiên cứu 23 2.3 Nội dung nghiên cứu 23 2.4 Phương pháp nghiên cứu 23 2.4.1 Thu thập số liệu thứ cấp 23 2.4.2 Thu thập tài liệu sơ cấp 23 2.4.3 Phương pháp thống kê, xử lý số liệu 26 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 27 3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội khu vực nghiên cứu 27 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 27 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 30 3.2 Hiện trạng môi trường CTR sinh hoạt khu vực KTX 37 3.2.1 Thành phần CTR khu vực ký túc xá sinh viên 38 3.2.2 Khối lượng CTRSH phát sinh khu vực KTX 40 3.3 Tình hình quản lý thu gom CTR sinh hoạt khu vực KTX 44 3.3.1 Quy định chung Ban quản lý KTX 44 3.3.2 Sơ đồ thu gom 45 3.3.3 Hiệu suất thu gom 48 3.4 Đề xuất số giải pháp quản lý CTRSH 50 3.4.1 Cơ sở đề xuất giải pháp 50 3.4.2 Giải pháp sách 50 3.4.3 Giải pháp kỹ thuật đầu tư sở hạ tầng 51 3.4.4 Giải pháp giáo dục tuyên truyền 56 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO 60 PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Thành phần chất thải rắn sinh hoạt Bảng 1.2 CTR theo nguồn gốc phát sinh khác Bảng 1.3 Ước tính lượng CTR đô thị phát sinh đến năm 2025 16 Bảng 1.4 Tình hình thu gom chất thải sinh hoạt số đô thị năm 2014 18 Bảng 1.5 CTR sinh hoạt đô thị xử lý bình quân ngày năm 2014 - 2015 phân theo khu vực 22 Bảng 3.1 Số liệu khí tượng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2016 29 Bảng 3.2 Thành phần CTRSH khu vực KTX trường ĐHSP Hà Nội 39 Bảng 3.3 Khối lượng cân CTRSH KTX tháng 41 Bảng 3.4 Bảng tổng lượng CTRSH phát sinh từ KTX 42 Bảng 3.5: Bảng so sánh lượng chất thải rắn sinh hoạt KTX nam nữ 43 Bảng 3.6 Một số quy định xử phạt KTX vi phạm nội quy KTX 45 Bảng 3.7 Khối lượng CTRSH thu gom khu vực KTX 49 DANH MỤC HÌNH Hình 3.1 Tồn cảnh khu vực KTX 27 Hình 3.2 Biểu đồ thành phần CTRSH khu vực KTX 40 Hình 3.3 Biểu đồ CTRSH phát sinh KTX 43 Hình 3.4 Sự biến động lượng phát sinh CTRSH ngày tuần 44 Hình 3.5 Sơ đồ thu gom CTRSH khu vực KTX trường ĐHSP Hà Nội .45 Hình 3.6 Bãi tập kết CTRSH KTXSV 47 Hình 3.7 Biểu đồ thời gian tần suất thu gom CTRSH 48 Hình 3.8 Lượng CTR tồn đọng sau thu gom bãi tập kết khu vực KTX 50 DANH MỤC VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa đầy đủ ATTP An tồn thực phẩm BVMT Bảo vệ mơi trường CTR Chất thải rắn CTRSH Chất thải rắn sinh hoạt ĐHSP Đại học Sư Phạm KTX Ký túc xá KTXSV Ký túc xá sinh viên SV Sinh viên UBND Ủy ban nhân dân VSMT Vệ sinh môi trường MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Hiện nay, với trình đẩy mạnh thị hóa, cơng nghiệp hóa, khối lượng chất thải rắn (CTR) phát sinh tỉnh, thành phố nước ta ngày tăng Theo Báo cáo trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2011-2015 Bộ Tài nguyên Môi trường công bố tháng năm 2016, phạm vi toàn quốc, CTR phát sinh ngày tăng với tốc độ gia tăng khoảng 10% năm tiếp tục gia tăng mạnh thời gian tới lượng mức độ độc hại Theo nguồn gốc phát sinh, khoảng 46% CTR phát sinh CTR sinh hoạt đô thị, 17% CTR từ hoạt động sản xuất cơng nghiệp; lại CTR nơng thôn, làng nghề y tế Theo phạm vi, khu vực có lượng CTR phát sinh cao Đơng Nam Bộ đồng sông Hồng Quản lý lượng chất thải thách thức to lớn dịch vụ môi trường đặc biệt quan trọng khơng chi phí cho hoạt động lớn mà lợi ích to lớn tiềm tàng sức khoẻ cộng đồng đời sống người dân Công tác quản lý, thu gom, phân loại tái sử dụng chất thải rắn, thực từ hộ gia đình, có hệ thống quản lý công nghệ phù hợp có ý nghĩa việc mang lại lợi ích kinh tế, bảo vệ môi trường tiết kiệm tài nguyên cho đất nước Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trường Đại học có khuôn viên rộng đẹp Với số lượng SV theo học trường tương đối lớn khoảng 7000 sinh viên Nhà trường xây dựng tổng số năm KTX - điều vô cần thiết để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt học tập SV trường Trong đó, số lượng SV KTX lớn, lượng CTRSH thải hàng ngày tương đối nhiều Hiện khu KTX chưa thực việc phân loại rác để tăng khả tái chế, tái sử dụng rác, giảm yêu cầu xử lý rác; đồng thời xuất tình trạng khu vực tập kết rác gần khu vực KTX gây Tuy nhiên, tùy khu vực mà có cách phân loại khác Tại khu vực trường học, nguồn rác vô rác hữu khơng nhiều, thay vào rác tái chế chai, lọ chiếm đa số Để phân loại có hiệu hơn, ta nên thiết kế thùng rác ngăn rác hữu vô bỏ chung, ngăn lại chai nhựa (PET) lon kim loại Việc phân loại tăng hiệu việc thu rác tái chế tiết kiệm chi phí xử lý Hãy bắt đầu thực việc phân loại rác từ việc phòng phải có loại túi đựng rác để phân loại rác vô cơ, rác hữu cơ, rác tái chế riêng biệt Từ công tác thu gom vận chuyển phân loại để xử lý Khi đó, rác hữu tái sản xuất thành phân bón, rác vơ sản xuất thành hạt nhựa đốt để thu hồi nhiệt lượng … - Đối với công tác quy hoạch sở hạ tầng: + Cần xây dựng, quy hoạch lại bãi tập kết rác: xây tường bao, đường ống dẫn nước rỉ rác… để đảm bảo rác không bị phát tán trở lại khu vực ở, làm việc vui chơi khuôn viên KTX gặp điều kiện thời tiết bất lợi + Cần phải tăng cường lượng xe kéo chứa rác để đảm bảo toàn rác đựng xe kéo, khơng tình trạng rác đổ đống bên ngồi + Bên cạnh cần phải đầu tư sở tái chế rác có đủ lực tiếp nhận tiếp tục phân loại, tái chế toàn lượng rác thải phân loại sơ từ nguồn đưa đến hàng ngày 3.4.4 Giải pháp giáo dục tuyên truyền - Đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu nội dung quản lý chất thải quy định Luật bảo vệ môi trường 2014 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng năm 2015 quản lý chất thải phế liệu rộng rãi tới cấp, ngành, cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân - Nghiên cứu đưa nội dung giáo dục mơi trường có quản lý chất thải vào chương trình trị đầu năm 56 - Đẩy mạnh việc tuyên truyền, đào tạo tổ chức khố tập huấn cho phòng hoạt động BVMT, hoạt động giảm thiểu phát sinh chất thải rắn; quy trình thu gom, vận chuyển, xử lý, tái chế chất thải rắn theo quy định pháp luật Đặc biệt nhấn mạnh tuyên truyền vai trò phân loại CTRSH từ đầu nguồn sinh viên nội trú Từ lan tỏa tới toàn sinh viên toàn trường vấn đề - Đẩy mạnh việc xây dựng phổ biến sở liệu trang thông tin điện tử chất thải rắn 57 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Qua trình nghiên cứu trạng thu gom xả thải chất thải rắn sinh hoạt khu vực KTX trường Đại học Sư phạm Hà Nội rút số kết luận sau: Tỷ lệ phát sinh CTRSH tính bình quân đầu người 0,23 kg/người/ngày Tổng lượng rác thải toàn khu vực KTX thải ngày khơng q cao khoảng 4tạ/ ngày Trong đó, nguồn phát sinh từ KTX S4 lớn với khối lượng 295,88kg/ngày (chiếm 68%), nguồn phát sinh từ KTX S2 với khối lượng 63,12kg/ngày (chiếm 15%), tiếp ngn phát sinh từ KTX S1 53,36kg/ngày (chiếm 12%), cuối KTX S3 phát sinh 21,24kg/ngày (chiếm 5%) Công tác quản lý, thu gom CTRSH nhà trường Ban Quản lý KTX hoàn thiện Chất thải rắn sinh hoạt khu vực KTX đa phẩn chưa phân loại nguồn CTR sau thu gom vận chuyển xe ôtô xe kéo đến bãi rác Nam Sơn Tỷ lệ thu gom CTRSH khu vực KTX đạt 60% Các giải pháp sách đưa nhằm nâng cao công tác quản lý, xử lý CTRSH giải pháp sách; giải pháp kỹ thuật, đầu tư sở hạ tầng giải pháp giáo dục, tuyên truyền cộng đồng Kiến nghị Để môi trường cảnh quan khuôn viên khu vực KTX cải thiện xin đề xuất số biện pháp sau: - Tuyên truyền ý thức BVMT phương pháp phân loại giác cho sinh viên - Có biện pháp kỉ luật nghiêm ngặt sinh viên vứt rác không nơi quy định - Tăng số lượng xe chứa rác để giảm thiểu tình trạng rác tràn lan bên ngồi 58 - u cầu Cơng ty mơi trường đô thị Phúc Yên vận chuyển rác thường xuyên để tránh tình trạng rác bốc mùi gây nhiễm mơi trường Do điều kiện nghiên cứu tơi nhiều hạn chế: kinh nghiệm, thời gian, kinh phí…chưa cho phép tơi hồn thiện đề tài tốt Do vậy, tơi hi vọng có đề tài nối tiếp đề tài tôi, tiếp tục nghiên cứu kỹ mơi trường KTX, từ đó, đưa giải pháp hợp lý, hồn thiện thêm mơi trường KTX sinh viên trường Góp phần nâng cấp chất lượng sinh hoạt bạn sinh viên nội trú nói riêng tồn trường nói chung 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Báo cáo đánh giá tác động mơi trường, Xí nghiệp Chế biến phế thải Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội, Công ty môi trường đô thị 2/1998 Báo cáo môi trường quốc gia năm 2011 Báo cáohiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2011-2015 Báo cáo trạng môi trường năm 2016 Báo cáo thuyết minh đồ kiểm kê đất đai 2014 phường Xuân Hòa- thị xã Phúc Yên- tỉnh Vĩnh Phúc Đặng Kim Cơ, Kỹ thuật môi trường, NXB khoa học kỹ thuật Dự án Danida (2007) Lê Anh Dũng, Môi trường xây dựng.NXB xây dựng 2006 Luật BVMT 2014 10 Lê Thị Thanh Mai Giáo trình mơi trường người Đại Học quốc gia TP HCM, 2002 11 Nghị số 38 Quản lý chất thải phế liệu, 2015 12 Nguyễn Xn Thành, giáo trình VSV học nơng nghiệp, NXB sư phạm, 2004 13 Trần Hiếu Nhuệ (2011), giáo trình quản lý chất thải rắn, tập 1, chất thải rắn đô thị NXB Xây Dựng 14 Trần Quang Ninh Tổng luận công nghệ xử lý CTR số nước Việt Nam, 2005 Tài liệu webside 15 https://hethongxulynuocthaimivitech.wordpress.com/2014/08/07/nguongoc-phat-sinh-chat-thai-ran/ 16 http://luanvan.co/luan-van/danh-gia-tinh-hinh-quan-ly-rac-thai-sinh-hoatva-de-xuat-mot-so-giai-phap-tai-huyen-kim-son-tinh-ninh-binh-44290/ 60 17 https://moitruongviet.edu.vn/tinh-hinh-quan-ly-ran-tai-viet-nam-de-xuatcac-giai-phap-tang-cuong-hieu-qua-cong-tac-quan-ly-chat-thai-ran-chatthai/ 18 http://moitruong.com.vn/moi-truong-cong-luan/thuc-trang-moi-truong/ditim-loi-giai-cho-bai-toan-rac-thai-tai-viet-nam-p1 17474.htm 61 PHỤ LỤC PHỤ LỤC KẾT QUẢ CÂN CTRSH Bảng theo dõi biến động lượng phát sinh CTRSH ngày tuần Thứ Khối lượng (kg) Thứ 40,78 Thứ3 39,744 Thứ 40,625 Thứ 37,32 Thứ 30,155 Thứ 33,63 Chủ nhật 46,21 PHỤ LỤC CƠNG THỨC TÍNH SỐ PHIẾU ĐIỀU TRA Áp dụng cơng thức Linus Yamane: n= Trong đó: 𝑁 1+𝑁.𝑒 N tổng số phòng KTX e sai số cho Ta có: N = 390 (phòng) Chọn e = 10% = 0,1 n = 390/1 + 390 x 0,12 = 79,59 Vì n số nguyên, ta suy n = 80 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA VỀ PHÁT SINH VÀ QUẢN LÝ CTRSH PHIẾU THĂM DỊ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT KÝ TÚC XÁ Đây phiếu điều tra với tính chất hồn tồn khách quan tình hình quản lí mơi trường kí túc xá sinh viên tơi nhằm góp phần nâng cao chất lượng mơi trường xung quanh khu vực sống bạn Chính tơi mong nhận hợp tác từ phía bạn thông qua vài câu hỏi I Thơng tin cá nhân Phòng ở: Số người phòng: II Nội dung Phòng bạn có hay tổ chức hoạt động sinh hoạt tập thể khơng? O Có O Khơng Nếu có hoạt động tập thể sinh hoạt ăn uống phòng bạn gì? O Mua cơm ăn chung cantin hay bên chợ O Sinh nhật thành viên phòng O Quà quê O Quà bạn trai (các dịp valentine, ) O Liên hoan ngày lễ nghỉ (20/10, 8/3, ) O Họp nhóm Rác thải phòng chủ yếu gồm gì? O Chất hữu (cơm canh thừa, vỏ trái cây, thực phẩm thừa, rau xanh ) O Túi nilon, bao bì, O Cành cây, cây, hoa, O Giấy loại, báo cũ, giẻ rách, sắt vụn, O Khác (ghi cụ thể) Rác thải phòng bạn thu gom nào? O Thùng rác phòng O Thùng rác tầng O Mang xuống tầng O Khác Phòng bạn thu gom tích trữ rác vào vật dụng gì? O Túi nilon O Xơ đựng rác O Chậu đựng rác O Đổ đống O Khơng có để đựng Bạn có tận dụng loại rác vơ bao bì nhựa, giấy, bìa, sắt vụn để bán khơng? O Có O Khơng Phòng bạn có thực phân loại rác nguồn khơng? O Có O Khơng Phòng bạn ngày đổ rác lần? O Nửa ngày O O2 O3 10 Vị trí để tập hợp rác ký túc xá nơi bạn ở? O Để cuối hành lang tầng O Tập trung tầng O Cuối ký túc xá S3 O Gần ký túc xá S4 11 Bao nhiêu ngày rác tập kết đội VSMT mang đi? O1 O2 O3 O4 12 Hiện rác thải ký túc xá thu gom nào? (đổ đâu?) 13 Bạn có phải đóng tiền cho việc thu gom rác khơng? O Có O Khơng 14 Nếu có số tiền bao nhiêu? O 20.000-> 30.000 O 50.000-> 100.000 O 30.000-> 50.000 O >100.000 15 Bây phát cho phòng bạn túi nilon để thu gom phân loại rác phòng bạn có đồng ý khơng? Có khó khăn khơng? 16 Ý kiến đóng góp bạn cho cơng tác thu gom, quản lí rác sinh hoạt trường ngày hiệu hơn: PHỤ LỤC HÌNH ẢNH MINH HỌA Lượng rác tồn đọng sau lần thu gom Đội VSMT thu gom CTRSH Quá trình thu gom mẫu phân loại Thành phần thức ăn thừa Thành phần giấy loại Thành phần túi nilon Thành phần chai, lọ nhựa Thành phần khác Hình ảnh việc SV vứt rác bừa bãi Hình ảnh bãi tập kết rác phường Xuân hòa Bãi tập kết CTRSH phường Xe vận chuyển CTRSH bãi tập Xuân Hòa kết KTX ...TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA SINH - KTNN =====0o0===== HOÀNG THỊ THU THẢO ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT SINH VÀ THU GOM CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI... trạng phát sinh thu gom chất thải rắn sinh hoạt ký túc xá trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 nội dung tơi chọn để nghiên cứu làm khóa luận tốt nghiệp sau bốn năm theo học chương trình đại học trường. .. tồn thực phẩm BVMT Bảo vệ mơi trường CTR Chất thải rắn CTRSH Chất thải rắn sinh hoạt ĐHSP Đại học Sư Phạm KTX Ký túc xá KTXSV Ký túc xá sinh viên SV Sinh viên UBND Ủy ban nhân dân VSMT Vệ sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng phát sinh và thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại ký túc xá trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Đánh giá thực trạng phát sinh và thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại ký túc xá trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay