quy trình tác nghiệp các nghiệp vụ thanh toán quốc tế hiện đang áp dụng tại ngân hang vietinbank

13 3 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2018, 16:31

QUY TRÌNH TÁC NGHIỆP CÁC NGHIỆP VỤ THANH TỐN QUỐC TẾ HIỆN ĐANG ÁP DỤNG TẠI NGÂN HANG VIETINBANK BÀI LÀM Cá nhân tơi tập trung nghiên cứu quy trình tác nghiệp nghiệp vụ toán quốc tế áp dụng Chi nhánh Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam Hồn Kiếm (VIETINBANK Hồn Kiếm) Đây nghiệp vụ quan trọng Ngân hàng Thương mại Thanh tốn quốc tế khơng tăng nguồn thu dịch vụ Ngân hàng mà hết đánh giá mức độ tín nhiệm khách hàng, Ngân hàng nước ngồi uy tín Ngân hàng Thương mại Việt Nam Về lĩnh vực tốn quốc tế, VietinBank hồn thành việc tập trung tất giao dịch toán quốc tế hệ thống xử lý Sở giao dịch theo mơ hình Cùng với việc áp dụng sách lãi suất, phí dịch vụ hợp lý, doanh số toán xuất nhập tăng lên Doanh số nhập ước đạt 7,6 tỷ USD (chiếm thị phần 11%, so với năm 2008 tăng 2,54%) Doanh số xuất đạt 4,5 tỷ USD (chiếm thị phần 8%) Doanh số bảo lãnh đạt 790 triệu USD tăng 53% so với năm 2008.VietinBank thiết lập thêm nhiều kênh chuyển tiền trực tiếp Việt Nam, đặc biệt từ quốc gia có nhiều kiều bào lao động Việt Nam Malaysia, Hàn Quốc, đài Loan, Trung đông, Mỹ, Australia với sản phẩm chuyển tiền kiều hối online Vietin-Bank eRemit VietinBank ký hợp đồng trực tiếp trở thành đại lý thức của Western Union, đẩy nhanh doanh số lượng ngoại tệ mua từ dịch vụ lớn Kết thị phần Vietinbank tăng từ 12% lên 15% với tổng số tiền 920 triệu USD GaMBA01.N04 Mơn Quản trị Hoạt động Nghiệp vụ tốn quốc tế VIETINBANK Hoàn Kiếm tuân thủ chặt chẽ thơng lệ tập qn tốn quốc tế Các quy tắc thực hành thống tín dụng chứng từ, sửa đổi năm 2006, số xuất 600 (UCP600), Các quy tắc thống nhờ thu, sửa đổi năm 1995, số xuất 522 (URC522), Các quy tắc thống hoàn trả Ngân hàng theo tín dụng chứng từ số xuất 525 (URR525), quy định pháp luật, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Việt Nam Để thực toán quốc tế, điều kiện khách hàng phải xuất trình cho VIETINBANK Hồn Kiếm hồ sơ pháp lý bao gồm: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận mã số thuế, mã số XNK (nếu có), Giấy phép đầu tư (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi); Quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Kế tốn trưởng (nếu có); Mẫu dấu, chữ ký đăng ký VIETINBANK Hoàn Kiếm Trên sở giấy tờ nói trên, tốn viên xem xét mặt hàng kinh doanh, hàng hóa xuất nhập để thực nghiệp vụ toán quốc tế Các nghiệp vụ toán quốc tế gồm có: GaMBA01.N04 Mơn Quản trị Hoạt động Đối với nghiệp vụ chuyển tiền (TTr): Tính đến cuối năm 2008, NHCTVN có sở giao dịch, 141 chi nhánh 700 phòng giao dịch quỹ tiết kiệm Với mạnh mạng lưới, hoạt động toán nước NHCTVN năm 2008 đạt 6,2 triệu giao dịch, tăng 29,4%; doanh số toán đạt 2.800 tỷ đồng, tăng 29,1% so với năm 2007 Trong đó, toán song phương đạt 1,3 triệu giao dịch, tăng 16,2%; doanh số tốn đạt 311 nghìn tỷ đồng, tăng 32,6% so với năm trước Thanh toán điện tử liên ngân hàng đạt 1,1 triệu giao dịch, doanh số toán đạt 1.300 tỷ đồng, tăng 27,9% so với năm 2007 1.1 Chuyển tiền đi: Để kiểm soát chứng từ chuyển tiền, nghiệp vụ chuyển tiền chia thành 02 loại: chuyển tiền ứng trước chuyển tiền trả sau * Chuyển tiền ứng trước: Là việc người mua thực chuyển số tiền cho người bán người hưởng lợi trước nhận hàng hóa, dịch vụ mà người bán cung cấp Chứng từ VIETINBANK Hoàn Kiếm yêu cầu bao gồm: - Hợp đồng nhập hình thức hợp đồng khác có giá trị pháp lý tương đương: 01 y - Giấy phép nhập Bộ Thương mại quan quản lý chuyên ngành (đối với mặt hàng nhập có điều kiện) - Lệnh chuyển tiền: 03 theo mẫu VIETINBANK Hồn Kiếm - Hợp đồng mua bán ngoại tệ: 03 (trong trường hợp khách hàng mua ngoại tệ VIETINBANK Hoàn Kiếm) Trong nội dung Lệnh chuyển tiền, khách hàng chuyển tiền phải cam kết cung cấp cho VIETINBANK Hoàn Kiếm đầy đủ chứng từ giao hàng tờ khai hải quan hàng nhập sau khách hàng nhận hàng hóa, dịch vụ GaMBA01.N04 Mơn Quản trị Hoạt động * Chuyển tiền trả sau: Là việc người mua thực chuyển số tiền cho người bán người hưởng lợi sau nhận hàng hóa, dịch vụ mà người bán cung cấp Ngồi chứng từ cầu chuyển tiền ứng trước trên, VIETINBANK Hồn Kiếm u cầu khách hàng chuyển tiền xuất trình chứng từ giao hàng (bản y chính) tờ khai hải quan gốc để VIETINBANK Hoàn Kiếm sau chuyển tiền xác nhận số tiền toán lên tờ khai Hải quan nhằm tránh tình trạng khách hàng chuyển tiền chuyển nhiều Ngân hàng khác Trên sở chứng từ mà khách hàng chuyển tiền cung cấp, tốn viên có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ, xem xét điều khoản Hợp đồng nhập đặc biệt điều khoản liên quan đến hình thức tốn, so sánh tính tương thích lệnh chuyển tiền Hợp đồng nhập khẩu, kiểm tra số tiền tài khoản khách hàng chuyển tiền để định thực việc chuyển tiền Thanh toán viên thực việc hạch toán ghi Nợ tài khoản khách hàng chuyển tiền bao gồm số tiền chuyển phí chuyển tiền (trong trường hợp khách hàng chuyển tiền chịu phí) khơng thu phí chuyển tiền (trong trường hợp người bán người hưởng lợi chịu phí) Trường hợp khơng thu phí khách hàng chuyển tiền, toán viên lập điện MT191 gửi Ngân hàng nước ngồi để đòi phí chuyển tiền Sau tốn viên thực soạn điện SWIFT theo mẫu MT103, chuyển Phụ trách Phòng Thanh tốn Quốc tế kiểm sốt, xác chuyển Lãnh đạo VIETINBANK Hoàn Kiếm phê duyệt Sau Lãnh đạo phê duyệt, Phụ trách Phòng có trách nhiệm thực gửi điện MT103 chuyển cho Ngân hàng nước 1.2 Chuyển tiền đến: GaMBA01.N04 Môn Quản trị Hoạt động Khi nhận điện MT103 từ Ngân hàng nước ngoài, VIETINBANK Hồn Kiếm thực ghi Có cho tài khoản khách hàng xuất số tiền theo điện chuyển tiền sau trừ số phí chuyển tiền báo Có theo quy định báo Có tồn số tiền theo điện chuyển tiền thực lập điện MT191 đòi phí từ Ngân hàng nước ngồi (trong trường hợp phí phía nước ngồi chịu) Nghiệp vụ nhờ thu: Nghiệp vụ nhờ thu có hai phương thức bản: nhờ thu phiếu trơn (Clean collection) nhờ thu kèm chứng từ (documentary collection) Tuy nhiện việc nhờ thu phiếu trơn tiềm ẩn nhiều rủi ro bên xuất người bán gửi nhờ thu qua Ngân hàng chứng từ tài (hối phiếu, hóa đơn thương mại) chứng từ hàng hóa lại gửi trực tiếp cho nhà nhập Do nghiệp vụ nhờ thu kèm chứng từ thông dụng Nhờ thu kèm chứng từ có hình thức sau: - Thanh toán đổi chứng từ (D/P) - Chấp nhận đổi chứng từ (D/A) - Nhờ thu theo điều kiện điều khoản khác (DOT) * Trường hợp khách hàng VIETINBANK Hoàn Kiếm nhà xuất khẩu: Sau khách hàng xuất thực xong nghĩa vụ giao hàng Hợp đồng ngoại thương ký, khách hàng xuất mang chứng từ giao hàng kèm hợp đồng ngoại thương (bản y chính) thư yêu cầu Ngân hàng thu hộ ghi rõ số tiền nhờ thu, tên, địa người trả tiền, tên, địa Ngân hàng thu hộ Trên sở chứng từ khách hàng cung cấp, VIETINBANK Hoàn Kiếm tiếp nhận, kiểm tra đầy đủ chứng từ mặt số lượng theo danh mục chứng từ thư yêu cầu nhờ thu Nếu hợp lệ, toán viên thực thư ủy quyền GaMBA01.N04 Môn Quản trị Hoạt động Ngân hàng nước thu hộ, ghi rõ số tiền nhờ thu điều kiện nhờ thu (D/P, D/A DOT) dẫn toán dẫn khác (nếu có), thu phí xử lý chứng từ nhờ thu theo quy định Thanh toán viên chuyển Phụ trách Phòng Thanh tốn Quốc tế kiểm tra hợp lệ chuyển Lãnh đạo VIETINBANK Hoàn Kiếm ký phê duyệt gửi chuyển phát nhanh tới Ngân hàng nước nhờ thu hộ theo thị nhờ thu khách hàng Trường hợp khách hàng xuất có nhu cầu, VIETINBANK Hồn Kiếm chiết khấu chứng từ xuất cho khách hàng theo quy định Khi nhận chấp nhận tốn báo Có, VIETINBANK Hồn Kiếm thực ghi Có vào tài khoản khách hàng đồng thời thu phí theo quy định * Trường hợp khách hàng VIETINBANK Hoàn Kiếm nhà nhập khẩu: Sau VIETINBANK Hoàn Kiếm nhận chứng từ nhờ thu từ Ngân hàng nước chuyển về, tốn viên kiểm tra tính hợp lệ chứng từ thư yêu cầu thu hộ Ngân hàng nước ngồi, tốn viên lập thư thơng báo nhờ thu nhập gửi khách hàng có ghi rõ điều kiện nhờ thu (D/P, D/A DOT, số tiền nhờ thu hộ, tên, địa người nhờ thu) Trên sở đó, nhận trả lời khách hàng văn việc chấp nhận khơng chấp nhận chấp nhận tốn phần VIETINBANK Hồn Kiếm thực trả lời Ngân hàng nước ngồi tương ứng chuyển tiền tốn theo thị Quy tắc thống nhờ thu (URC522) Tùy theo trường hợp, khách hàng nhập tốn vốn tự có VIETINBANK Hồn Kiếm cho vay để tốn cho nước ngồi Nghiệp vụ thư tín dụng chứng từ (L/C): Thư tín dụng chứng từ phương thức tốn có điều kiện văn cam kết toán chấp nhận toán Ngân hàng phát hành người bán người hưởng lợi người xuất trình chứng từ theo GaMBA01.N04 Môn Quản trị Hoạt động quy định thư tín dụng cho Ngân hàng phát hành thông qua Ngân hàng chiết khấu Ngân hàng định * Trường hợp khách hàng VIETINBANK Hoàn Kiếm nhà nhập khẩu: Khách hàng cung cấp cho VIETINBANK Hoàn Kiếm giấy tờ sau: - Hợp đồng nhập hình thức hợp đồng khác có giá trị pháp lý tương đương: 01 y - Giấy phép nhập Bộ Thương mại quan quản lý chuyên ngành (đối với mặt hàng nhập có điều kiện) - Đơn yêu cầu mở L/C: 03 theo mẫu VIETINBANK Hoàn Kiếm - Hợp đồng mua bán ngoại tệ: 03 (trong trường hợp khách hàng ký quỹ ngoại tệ) Trường hợp khách hàng ký quỹ đủ 100% trị giá L/C: Thanh toán viên thực kiểm tra, xem xét hồ sơ xin mở L/C (loại L/C, điều kiện trả tiền L/C, phương thức giao hàng, loại hàng hóa nhập ), hợp lệ thực soạn điện MT700 để gửi đến Ngân hàng thông báo định Đơn yêu cầu mở L/C khách hàng VIETINBANK Hoàn Kiếm tự chọn Ngân hàng đại lý để thông báo L/C trường hợp Đơn yêu cầu mở L/C không định thu phí mở L/C theo quy định Trường hợp khách hàng ký quỹ 100%: Ngoài giấy tờ VIETINBANK Hoàn Kiếm yêu cầu khách hàng nhập xuất trình trên, khách hàng nhập phải cung cấp thêm: - Giấy cam kết toán: 01 (trong trường hợp khách hàng nhập mở L/C vốn tự có ký quỹ 100%) - Giấy nhận nợ khống khách hàng nhập khẩu: 03 (Trường hợp đến hạn tốn khách hàng nhập khơng đủ tiền để tốn, GaMBA01.N04 Mơn Quản trị Hoạt động VIETINBANK Hồn Kiếm cho khách hàng nhập nhận nợ vay bắt buộc với lãi suất 150% lãi suất cho vay thông thường) Trên sở thẩm định hồ sơ khách hàng nhập cung cấp, nguồn vốn đảm bảo khả toán đến hạn, toán viên lập tờ trình mở L/C trình Phụ trách Phòng Thanh tốn Quốc tế xem xét phê duyệt đồng thời chuyển toàn hồ sơ yêu cầu mở L/C khách hàng nhập gửi Phòng Tín dụng thẩm định tỷ lệ ký quỹ, nguồn vốn toán Sau nhận hồ sơ thẩm định từ Phòng Tín dụng Lãnh đạo VIETINBANK Hồn Kiếm phê duyệt, tốn viên thực soạn điện MT700 gửi đến Ngân hàng thông báo định Đơn yêu cầu mở L/C VIETINBANK Hoàn Kiếm tự chọn Ngân hàng đại lý để thông báo L/C trường hợp Đơn yêu cầu mở L/C khơng định thu phí mở L/C theo quy định Trường hợp khách hàng nhập yêu cầu sửa đổi L/C: Khách hàng nhập phải cung cấp thêm giấy tờ bao gồm: - Đơn yêu cầu sửa đổi L/C: 01 - Thỏa thuận sửa đổi hai bên người bán người mua (nếu có) Sau tiếp nhận hồ sơ khách hàng nhập gửi đến, toán viên xem xét nội dung sửa đổi để định việc có chấp nhận sửa đổi L/C hay không Trong trường hợp nội dung sửa đổi hàng hóa, số tiền, ngày giao hàng, ngày hết hạn hiệu lực L/C tốn viên lập tờ trình sửa đổi L/C trình Phụ trách Phòng Thanh tốn Quốc tế phê duyệt đồng thời chuyển tồn hồ sơ cho Phòng Tín dụng thẩm định điều kiện sửa đổi (trừ trường hợp khách hàng ký quỹ 100% trị giá L/C) Sau nhận tờ trình Phòng Tín dụng phê duyệt Lãnh đạo VIETINBANK Hồn Kiếm, tốn viên thực soạn điện MT707 gửi Ngân hàng thông báo việc sửa đổi L/C theo yêu cầu khách hàng nhập thu phí sửa đổi L/C theo quy định GaMBA01.N04 Môn Quản trị Hoạt động Khi nhận chứng từ Ngân hàng nước gửi về, tốn viên thực kiểm tra tính hợp lệ chứng từ theo quy định thực thông báo cho khách hàng nhập tình trạng chứng từ, tốn từ chối chứng từ theo thông lệ toán quốc tế quy định UCP 600 quy tắc khác (nếu có quy định cụ thể L/C) Đến hạn tốn, tốn viên trích tài khoản tiền gửi khách hàng nhập (nếu tốn vốn tự có) tài khoản tiền vay (nếu tốn vốn vay Ngân hàng), thu phí tốn L/C loại phí khác (nếu có) đồng thời soạn điện MT202 để toán cho Ngân hàng nước ngồi theo dẫn tốn u cầu đòi tiền Ngân hàng nước ngồi giao chứng từ cho khách hàng nhập theo quy định * Trường hợp khách hàng VIETINBANK Hoàn Kiếm nhà xuất khẩu: Sau nhận điện MT700 Ngân hàng nước gửi qua hệ thống SWIFT thư thơng báo L/C đính kèm điện MT700 qua thư định VIETINBANK Hồn Kiếm Ngân hàng thơng báo, tốn viên lập thư thơng báo cho khách hàng xuất ghi rõ tính xác thực L/C mà VIETINBANK Hoàn Kiếm nhận đồng thời thu phí thơng báo L/C theo quy định Khi khách hàng xuất xuất trình chứng từ tới VIETINBANK Hồn Kiếm, tốn viên kiểm tra xem hình thức toán quy định L/C để thực việc kiểm tra chứng từ xác nhận tình trạng chứng từ gửi đòi tiền Ngân hàng nước ngồi Thanh toán viên lập phiếu kiểm tra chứng từ ghi rõ tình trạng chứng từ trình Phụ trách Phòng kiểm sốt Trong trường hợp chứng từ có sai biệt, tốn viên lập thơng báo văn gửi khác hàng xuất cách thức xử lý, thay chứng từ phù hợp hay giữ nguyên trạng chứng từ mà VIETINBANK Hồn Kiếm khơng chịu trách nhiệm trường hợp Ngân hàng nước ngồi từ chối tốn VIETINBANK Hồn Kiếm thực GaMBA01.N04 Môn Quản trị Hoạt động theo thị L/C việc gửi chứng từ hay điện/hối phiếu đòi tiền Khi nhận điện MT202 từ Ngân hàng nước ngồi, tốn viên thực việc báo Có vào tài khoản cho khách hàng xuất thu phí theo quy định thực đóng hồ sơ Trong năm 2008 - năm cột mốc đánh dấu chặng đường 20 năm xây dựng phát triển, NHCTVN có nhiều kiện lớn có ý nghĩa quan trọng: chuyển đổi thống thương hiệu Vietinbank đăng ký tồn cầu, đón nhận hn chương Độc lập hạng nhì Nhà nước trao tặng NHCTVN ngân hàng thương mại đưa vào hoạt động Trung tâm xử lý nghiệp vụ tài trợ thương mại tập trung (Sở Giao dịch III), Trung tâm dự phòng liệu, Trường Đào tạo phát triển nguồn nhân lực Đó bước quan trọng tạo tảng cho ngân hàng phát triển theo định hướng đại hoá, tiên tiến hội nhập Sau học xong môn học này, nhận thấy bổ sung thêm kiến thức hệ thống sản xuất, tác nghiệp: yếu tố đầu vào, trình tác nghiệp, sản phẩm đầu doanh nghiệp sản xuất dịch vụ Phát triển khả nhận dạng, thiết lập phân tích định sản xuất người quản lý sản xuất Phát triển hiểu biết công việc cán quản lý tác nghiệp sản xuất thức giải vấn đề sản xuất, ngôn từ chuyên môn sử dụng, thách thức mà cán quản lý gặp phải quan điểm cán quản lý sản xuất 10 GaMBA01.N04 Môn Quản trị Hoạt động Nội dung môn học Quản trị tác nghiệp sản xuất áp dụng vào công việc doanh nghiệp việc áp dụng nào: Có thể nói sau nghiên cứu mơn học này, nhà quản lý áp dụng nhiều nội dung môn học vào trình hoạt động doanh nghiệp phụ trách Tuy nhiên, điều tâm đắc nội dung môn học 10 định chiến lược quản trị sản xuất dịch vụ, là: Thiết kế hàng hóa dịch vụ Chất lượng Thiết kế chu trình lực sản xuất Chọn địa điểm Bố trí xếp Cân đối nguồn nhân lực công việc Quản lý hệ thống cung cấp Dự trữ hàng Lập kế hoạch 10 Bảo dưỡng Có thể nói 10 yếu tố vơ quan trọng doanh nghiệp điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, điểm mấu chốt định thành công hay thất bại doanh nghiệp Vì vậy, VIETINBANK Hồn Kiếm cần áp dụng cách có sáng tạo 10 định chiến lược quản trị sản xuất dịch vụ, cụ thể sau: - Thiết kế sản phẩm dịch vụ: Bộ phận phát triển dịch vụ sản phẩm phải nhanh chóng đưa sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng - Chất lượng dịch vụ (do nhiều yếu tố khách quan): Thái độ phục vụ niềm nở, ân cần với khách hàng, ưu đãi phí khách hàng truyền thống, khách 11 GaMBA01.N04 Môn Quản trị Hoạt động hàng VIP , xử lý hồ sơ, chứng từ giao dịch nhanh chóng, xác đạt kết cao - Chu trình lực cung cấp: q trình có tham gia khách hàng, nên cần kỹ tương tác tích cực chuyên nghiệp với khách hàng kỹ giao tiếp, vấn, đàm phán nhân viên cung cấp đạt mức yêu cầu Đồng thời thiết kế lực nhân thiết bị phải phù hợp với nhu cầu tránh để xảy tải làm giảm chất lượng phục vụ hay ngược lại dư thừa làm lãng phí nguồn lực - Lựa chọn địa điểm: Trụ sở, quầy giao dịch cần đặt vị trí thuận lợi cho khách hàng giao dịch, nên đặt địa điểm khu đô thị mới, đơng dân cư, có phong cách đặc trưng tạo khác biệt với thương hiệu khác, công đáp ứng yêu cầu chu trình cung cấp dịch vụ - Bố trí xếp: Làm bật sản phẩm dịch vụ thông qua bảng biểu thông báo lãi suất, tờ rơi, tờ quảng cáo cần xếp cho khách hàng dễ nhìn, dễ đọc, dễ hiểu - Cân đối nguồn nhân lực công việc (sự tương tác khách hàng, tiêu chuẩn lao động): Xây dựng, cụ thể hóa mơ tả cơng việc với vị trí cụ thể, điều chỉnh cập nhật thường xuyên cho phù hợp với thực tế Bên cạnh đó, người lao động tiêu chuẩn hóa theo vị trí từ khâu tun dụng đến bố trí cơng việc, đào tạo đào tạo lại - Hệ thống cung cấp: Lựa chọn nhà cung cấp uy tín ln có phương án thay Ví dụ nhà cung cấp dịch vụ đường truyền Viettel – nhà cung cấp dịch vụ viễn thơng chun nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng Các nhà cung cấp khác văn phòng phẩm, thiết bị phải đảm bảo ln có sức ép cạnh tranh để đáp ứng kịp thời cho yêu cầu hoạt động, tác nghiệp 12 GaMBA01.N04 Môn Quản trị Hoạt động - Lập kế hoạch: Xây dựng kế hoạch sát với khả cung cấp nhu cầu khách hàng, không đặt kế hoạch tham vọng đến mức không khả thi Kế hoạch xuất phát từ nhu cầu khách hàng - Hậu mãi: Cung cấp dịch vụ xong cho khách hàng không đồng nghĩa với việc kết thúc liên hệ với khách hàng, phải tiếp tục chăm sóc, tìm hiểu độ hài lòng khách hàng, tiếp tục phát nhu cầu dịch vụ để chủ động cung cấp - Về nguồn lực vật chất, thiết bị phải trang bị đầy đủ ln tình trạng sẵn sàng hoạt động tốt hệ thống thiết bị tin học, máy tính, thơng tin liên lạc, kho tàng, phương tiện vận tải… Hệ thống tác nghiệp có ảnh hưởng lớn tới việc nâng cao khả cạnh tranh VIETINBANK Hoàn Kiếm với Ngân hàng Thương mại khác địa bàn Để tạo khác biệt, tạo lợi cạnh tranh thị trường, tất khâu trình tác nghiệp, mức độ định, trực tiếp gián tiếp ảnh hưởng đến kết hoạt động kinh doanh VIETINBANK Hoàn Kiếm DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Quản trị hoạt động, Đại học Griggs (Hoa Kỳ) Giáo trình Quản trị sản xuất tác nghiệp, PGS TS Trương Đoàn Thể, Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội năm 2007 http://www.VIETINBANK.com.vn 13 ... hàng kinh doanh, hàng hóa xuất nhập để thực nghiệp vụ toán quốc tế Các nghiệp vụ toán quốc tế gồm có: GaMBA01.N04 Mơn Quản trị Hoạt động Đối với nghiệp vụ chuyển tiền (TTr): Tính đến cuối năm 2008,... động Nghiệp vụ tốn quốc tế VIETINBANK Hoàn Kiếm tuân thủ chặt chẽ thơng lệ tập qn tốn quốc tế Các quy tắc thực hành thống tín dụng chứng từ, sửa đổi năm 2006, số xuất 600 (UCP600), Các quy tắc... (URC522), Các quy tắc thống hoàn trả Ngân hàng theo tín dụng chứng từ số xuất 525 (URR525), quy định pháp luật, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Việt Nam Để thực toán quốc
- Xem thêm -

Xem thêm: quy trình tác nghiệp các nghiệp vụ thanh toán quốc tế hiện đang áp dụng tại ngân hang vietinbank , quy trình tác nghiệp các nghiệp vụ thanh toán quốc tế hiện đang áp dụng tại ngân hang vietinbank

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay