Quy trình giám định bảo hiểm xe cơ giới tai bảo hiểm PJICO

23 3 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2018, 14:14

QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH BẢO HIỂM XE CƠ GIỚI TAI BẢO HIỂM PJICO Mỗi doanh nghiệp tổ chức phải có hoạt động liên quan tương hỗ lẫn nhằm hoàn thiện thành hệ thống để giải tốt việc, công đoạn Đặc biệt với doanh nghiệp công tác doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, đầu tư tài chính, với đặc thù ngành kinh doanh dịch vụ việc tiếp cận với khách hàng đưa sản phẩm tới tay khách hàng khó, giữ khách hàng gắn bó với khó nhiều, xác định vấn đề chăm sóc khánh hàng quan trọng sống cơng ty chúng tơi đưa quy trình giám định, giải quyền lợi khách hàng khơng may có tổn thất sảy nghiệp vụ bảo hiểm xe giới công ty cổ phần bảo hiểm PETROLIMEX ( PJICO ) thực cụ thể sau: PJICO THỰC HIỆN ĐẦY ĐỦ NHỮNG GÌ ĐÃ CAM KẾT I/ SƠ ĐỒ QUÁ TRÌNH GIÁM ĐỊNH BẢO HIỂM XE CƠ GIỚI Trách Tiến trình Mơ tả/Biểu nhiệm mẫu Nhận thơng tin tổn thất - Cán Xem 5.2.1 tiếp nhận BM.23.2 - - GĐV 01 Xử lý thông tin tai nạn Xem 5.2.2 Tiến hành giám định - GĐV BM.23.2 - - Trưởng P 02 NV BM.23.2 - Xác nhận ấn gốc phí bảo hiểm 10 BM.23.2 - - GĐV Thơng báo tái bảo hiểm Báo cáo công tác giám định o Thuê giám định độc lập 11 BM.23.2 12 Đề xuất phê duyệt phương án sửa chữa Xem 5.2.3 - Thống kê BM.23.2 - KT - Cán kế tốn 03 Hồn thiện hồ sơ BM.23.203.1 -Trưởng BM.23.2 - BPKT 12 Xem 5.2.4 - GĐV BM.23.2 - - Trưởng P 14 NV - GĐ độc lập - Cán PT Xem 5.2.5 TBH BM.23.2 04 BM.23.2 - - GĐV - Trưởng P NV 13 BM.23.2 06 - Giám đốc Đơn vị Xem 5.2.6 BM.23.2 04 - GĐV - Trưởng P BM.23.2 11 NV - Giám đốc Đơn vị Xem 5.2.7 BM.23.2 07 BM.23.2 08 BM.23.2 - 09 II/Quy trình thực : Nhận thơng tin tổn thất : a) Tất thông tin tai nạn phải báo phận tiếp nhận thơng tin tai nạn, thơng tin tai nạn khách hàng báo cho cán khai thác, đại lý, giám định viên b) Cán tiếp nhận thơng tin tai nạn có trách nhiệm nhận thơng tin tai nạn phải vào sổ tiếp nhận thông tin tai nạn theo biểu mẫu nhập vào máy tính Trong trường hợp giám định viên giám định ngồi trường nhận thơng tin tai nạn phải hướng dẫn khách hàng xử lý ban đầu báo phận tiếp nhận thông tin tai nạn Phòng nghiệp vụ để vào sổ tiếp nhận thông tin tai nạn nhập thông tin liệu vào máy tính c) Cán tiếp nhận thông tin/giám định viên phải nắm thông tin quy định thông báo cho phận tiếp nhận thơng tin Đơn vị biết để vào sổ tiếp nhận thông tin tai nạn hướng dẫn xử lý ban đầu Trong trường hợp cấp thiết hướng dẫn xử lý theo nội dung bước đây, sau báo cho phận tiếp nhận thơng tin tai nạn d) Thời gian thực hiện: sau nhận thông tin tai nạn Xử lý thông tin tai nạn : a) Cán tiếp nhận thông tin, giám định viên nhận định sơ phạm vi bảo hiểm theo loại hình bảo hiểm mà Chủ xe đã/hoặc tham gia thuộc phạm vi bảo hiểm để xử lý hướng dẫn khách hàng xử lý hay nhiều công việc sau:  Nhanh chóng cứu hộ đưa người bị nạn cấp cứu (nếu có)  Bảo vệ trường, thông báo cho quan Công an giao thông nơi gần tai nạn để lập hồ sơ tai nạn, chụp ảnh trường  Bảo vệ tài sản, hạn chế thiệt hại phát sinh thêm sau tai nạn  Thống với Chủ xe đại diện hợp pháp Chủ xe thời gian, địa điểm giám định Hướng dẫn Chủ xe/lái xe người uỷ quyền hợp pháp kê khai văn vào mẫu thông báo tai nạn yêu cầu bồi thường.Trường hợp nhận thông tin qua điện thoại phải yêu cầu phía Chủ xe hồn thiện văn gửi cho PJICO chậm sau ngày kể từ ngày xảy tai nạn  Báo cáo Trưởng phòng nghiệp vụ thông qua sổ tiếp nhận thông tin tai nạn  Thời gian thực hiện: sau vào sổ tiếp nhận thông tin hướng dẫn Chủ xe b) Trưởng phòng nghiệp vụ sau nhận báo cáo vụ tai nạn có trách nhiệm:  Phân công Giám định viên thực công tác giám định đề xuất Giám đốc Đơn vị/ Tổng Giám Đốc thuê công ty giám định độc lập (nếu cần thiết) Việc phân công phải cán tiếp nhận thông tin ghi vào sổ thông tin tai nạn  Trong trường hợp vụ tai nạn không thuộc địa bàn quản lý Đơn vị bảo hiểm gốc Đơn vị nơi gần nhận thơng tin tai nạn có trách nhiệm giám định hộ thông báo đến Đơn vị bảo hiểm gốc Đơn vị bảo hiểm gốc phải có văn đề nghị giám định đến Đơn vị giám định hộ  Đối với vụ việc có tính chất phức tạp hay tai nạn có tính nghiêm trọng phải báo cáo với Gíam Đốc Đơn vị/ Tổng Giám Đốc Cơng ty để có đạo, phối hợp xử lý tổ chức phân công giám định kịp thời Thông báo cho Đơn vị PJICO nơi gần với trường tai nạn để phối hợp giám định c) Thời gian thực hiện: vòng ngày Tiến hành giám định lập biên giám định : a) Giám định viên nhận phân cơng giám định có trách nhiệm thực công việc sau:  Lập biên mô tả trường, thơng tin tai nạn, Biển kiểm sốt, Tên lái xe, Chủ xe, thời gian địa điểm thống với Chủ xe để giám định, điện thoại liên hệ  Tiến hành giám định:  Chụp ảnh trường (Hàng ngày sau giám định, cácgiám định viên phải lưu ảnh chụp giám định ổ lưu trữ thơng tin chung Phòng nghiệp vụ để Lãnh đạo phòng theo dõi được)  Ghi chép dấu vết trường vào sổ giám định  Ghi chép lời khai nhân chứng (nếu có)  Lập biên giám định theo mẫu b) Quá trình giám định phải có mặt bên liên quan đến tai nạn (đại diện Chủ xe, chủ tài sản bị thiệt hại…) thực theo hướng dẫn giám định Biên giám định phải ghi nhận xác, trung thực, đầy đủ mục theo mẫu Biên giám định, tổn thất hàng hoá giám định viên ghi chép theo biên giám định hàng hoá Mỗi biên giám định lập phải hoàn thành chỗ sau giám định ghi lại yêu cầu kiến nghị bên (nếu có) c) Thời gian thực hiện: vòng ngày Xác nhận ấn gốc phí bảo hiểm : Giám định viên lập Phiếu yêu cầu xác nhận ấn gốc phí bảo hiểm theo mẫu gửi Bộ phận khai thác/Bộ phận kế toán Bộ phận khai thác/Bộ phận kế tốn có trách nhiệm xác nhận ấn gốc phí bảo hiểm vòng ngày kể từ nhận yêu cầu Giám định viên phô tô giấy yêu cầu bảo hiểm bảo hiểm tự nguyện Đối với vụ tổn thất thuộc phân cấp bồi thường Phòng nghiệp vụ cán thống kê thuộc phòng nghiệp vụ /khai thác xác nhận nội dung ấn gốc ký đồng thời trưởng phòng Nghiệp vụ/Khai thác ký xác nhận Đối với vụ tổn thất phân cấp bồi thường Phòng Nghiệp vụ khai thác cán kế tốn có trách nhiệm xác nhận, ký tên, ghi rõ họ tên trình Trưởng Phòng kế toán/ Trưởng phận kế toán ký Trường hợp trình xác nhận ấn gốc xảy trường hợp chưa xác nhận xác việc thu phí bảo hiểm Giám định viên thực bước sau: a) Trường hợp Bộ phận khai thác/Bộ phận kế toán xác nhận chưa báo phát sinh chưa có phí bảo hiểm Tài khoản Đơn vị, Giám định viên xử lý sau:  Nếu khách hàng cung cấp đủ chứng (giấy chứng nhâận bảo hiểm/ hố đơn thu phí bảo hiểm), đồng thời cam kết nộp đầy đủ, hạn phí bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm xác định trách nhiệm bảo hiểm phát sinh theo luật kinh doanh bảo hiểm để Giám định viên thu thập hồ sơ chuyển phận bồi thường  Nếu khách hàng chưa cung cấp đủ chứng việc nộp đầy đủ, hạn phí bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm (giấy chứng nhận bảo hiểm / hố đơn thu phí bảo hiểm) Giám định viên có trách nhiệm lập thơng báo yêu cầu Trưởng phận khai thác cấp đơn bảo hiểm gốc xác nhận việc nộp phí bảo hiểm theo mẫu  Trưởng phận khai thác cấp đơn bảo hiểm gốc có trách nhiệm xác nhận việc nộp phí bảo hiểm khách hàng thời hạn ngày b) Trường hợp Trưởng phận khai thác cấp đơn bảo hiểm gốc xác nhận khách hàng nộp phí bảo hiểm quy định Hợp đồng bảo hiểm, phí bảo hiểm chưa chuyển Bộ phận kế tốn ngun nhân quản lý nội PJICO xác định trách nhiệm bảo hiểm phát sinh theo luật kinh doanh bảo hiểm để Giám định viên thu thập hồ sơ chuyển phận bồi thường Việc xử lý vi phạm cá nhân tập thể tuân theo quy định hành quản lý tài PJICO Đối với BH xe máy: Bộ phận kế toán Trưởng phận khai thác cần xác nhận giấy chứng nhận bảo hiểm khách hàng cung cấp có phù hợp với phần ấn lưu có nằm số ấn bị mất, thông báo huỷ hay khơng? c) Trường hợp Bộ phận kế tốn xác nhận giấy chứng nhận bảo hiểm khách hàng cung cấp không phù hợp với phần ấn lưu nằm số ấn bị mất, thông báo huỷ Giám định viên có trách nhiệm:  Lập Thơng báo cho khách hàng, nêu rõ lý không giải bồi thường  Báo cáo Trưởng Phòng nghiệp vụ Người có thẩm quyền phê duyệt bồi thường Đơn vị để đạo Bộ phận chức tiến hành điều tra xác minh, ý làm rõ trách nhiệm khai thác viên cá nhân có liên quan đến việc thực quy định Công ty quản lý hoá đơn ấn  Căn ý kiến khách hàng kết điều tra xác minh để tiến hành bước quy trình (nếu có) Báo cáo giám định thông qua báo cáo giám định : a) Giám định viên sau hồn tất cơng tác giám định phải báo cáo Trưởng phòng nghiệp vụ để thơng qua báo cáo giám định, trường hợp tổn thất dự kiến triệu đồng Trong báo cáo giám định, đề nghị Giám định viên báo cáo diễn biến, nguyên nhân tai nạn kết luận Giám định viên: vụ tổn thất có thuộc trách nhiệm bảo hiểm hay không? cần xác minh tai nạn để xác định nguyên nhân Đối với trường hợp tổn thất < triệu, Giám định viên khơng xác định rõ ngun nhân, có dấu hiệu trục lợi… cần xác minh, Giám định viên bắt buộc phải lập báo cáo giám định Đối với trường hợp cắp, cướp toàn xe, nhận thông tin tổn thất, Giám định viên lập báo cáo giám định chuyển hồ sơ tới phận xác minh, phòng tra pháp chế Cơng ty để tiến hành xác minh vụ việc b) Đối với vụ tổn thất có tính chất phức tạp vượt khả chun mơn Giám định viên Giám định viên làm báo cáo đề xuất để Lãnh đạo Đơn vị xem xét phê duyệt làm giấy yêu cầu thuê Công ty làm giấy yêu cầu thuê Công ty giám định độc lập Trường hợp cần xác định nguyên nhân tổn thất trưng cầu kết luận điều tra quan chức c) Thông qua báo cáo giám định bên sau nhận kết giám định từ Giám định viên Công ty giám định độc lập, hay hồ sơ từ phận xác minh khách hàng d) Đối với trường hợp thuộc đối tượng tái bảo hiểm, Giám định viên lập thơng báo tổn thất trình Lãnh đạo Đơn vị ký chuyển đến Phòng tái bảo hiểm 10 theo mẫu Thơng báo tổn thất ban hành theo Quy trình Tái bảo hiểm hành e) Thời gian thực hiện: không ngày sau giám định xong (trừ trường hợp phải đợi kết từ Công ty giám định độc lập phận xác minh hồ sơ) Đề xuất phê duyệt phương án sửa chữa : a) Giám định viên có trách nhiệm:  Lập báo cáo đề xuất phương án sửa chữa theo hướng dẫn phụ lục, theo mẫu  Báo cáo đề xuất phương án sửa chữa với Trưởng phòng nghiệp vụ chịu trách nhiệm báo cáo đề xuất b) Trưởng phòng nghiệp vụ có trách nhiệm:  Xem xét, phê duyệt phương án sửa chữa Giám định viên đề xuất  Trường hợp vượt mức phân cấp Trưởng phòng nghiệp vụ phân cấp Đơn vị trình Giám đốc Đơn vị phê duyệt trước hoàn thiện hồ sơ c) Thực việc sửa chữa khắc phục thiệt hại:  Sau phương án sửa chữa Người có thẩm quyền phê duyệt, Giám định viên có trách nhiệm soạn văn thông báo cho Chủ xe tiến hành sửa chữa  Trường hợp xe tham gia Đơn vị bảo hiểm khác, Giám định viên trình Trưởng Phòng nghiệp vụ ký thông báo cách thức giải vụ việc cho Đơn vị liên quan phối hợp giải 11  Trường hợp Chủ xe có nhu cầu toán Đơn vị bảo hiểm gốc, Giám định viên hồn thiện hồ sơ sau niêm phong gửi Đơn vị bảo hiểm gốc  Lưu ý: Giám định viên có trách nhiệm trình tất báo cáo để Lãnh đạo phê duyệt Sau phê duyệt lập báo cáo đến Chủ xe/Đơn vị liên quan trình Lãnh đạo ký gửi cho Chủ xe/Đơn vị liên quan  Giám định viên thông báo trước điện thoại cho Chủ xe nội dung phê duyệt  Thời gian thực hiện: tối đa ngày d) Đối với hồ sơ phân cấp Đơn vị:  Giám đốc Đơn vị có trách nhiệm tổ chức thực việc xác định phương án giá sửa chữa, đồng thời chuyển hồ sơ Công ty xem xét trước cho tiến hành sửa chữa, hồ sơ bao gồm:  Biên giám định  Biên mô tả trường (nếu có)  Phiếu xác nhận ấn gốc  Ảnh chụp tổn thất, ảnh chụp trường (nếu có), ảnh chụp gửi email Cơng ty để đảm bảo tính kịp thời hồ sơ  Báo giá sửa chữa  Đề xuất duyệt giá sửa chữa (bản chính) có chữ ký, đóng dấu Lãnh đạo Đơn vị 12  Sau nhận hồ sơ phân cấp Đơn vị (ngày nhận hồ sơ Phòng nghiệp vụ) Trưởng (Phó) phòng nghiệp vụ C«ng ty có trách nhiệm: Phân công cán thụ lý hồ sơ Cán thụ lý hồ sơ sau nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ trình phương án tới Trưởng, Phó Phòng nghiệp vụ  Nếu thơng qua phương án Cán thụ lý trình Trưởng/Phó phòng nghiệp vụ ký thơng báo văn cho Đơn vị thông báo đến khách hàng để tiến hành sửa chữa hoàn thiện hồ sơ  Trường hợp phân cấp Trưởng (Phó) phòng nghiệp vụ Cơng ty phải đề xuất trình Phó Tổng Giám Đốc Tổng Giám Đốc Công ty phê duyệt  Nếu có ý kiến khác, Trưởng (Phó) phòng nghiệp vụ công ty phải thông báo văn tới Đơn vị chuyển hồ sơ nêu rõ phương án yêu cầu sửa chữa, lý yêu cầu bổ sung thơng tin (nếu có)  Thời gian thực hiện: không ngày (kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ Đơn vị cung cấp)  Trong trường hợp Đơn vị không thống với giá trị sửa chữa Cơng ty duyệt Giám đốc Đơn vị tổ chức khảo sát lại giá trị sữa chữa (theo phương pháp quy định tại) phải có văn báo cáo kết thực phương án sửa chữa, giải thích rõ lý do, định Hoàn chỉnh hồ sơ bồi thường : a) Giám định viên chịu trách nhiệm: 13  Thu thập đầy đủ hồ sơ theo quy định; đảm bảo tính đắn, hợp pháp tài liệu mà thu thập từ Chủ xe bên liên quan (Đơn vị sửa chữa, Cơng an, Tồ án, chứng từ liên quan đến người thứ …)  Ký xác nhận vào phơtơ tài liệu chịu trách nhiệm kiểm tra  Lập biên thu hồi vật tư phụ tùng thay theo biểu mẫu xác định phụ tùng bị tổn thất thuộc phạm vi bồi thường tiến hành thu hồi b) Giám định viên chuyển hồ sơ sang phận xét bồi thường hoàn chỉnh hồ sơ đồng thời thống với cán xét bồi thường ngày trả tiền bồi thường cho Chủ xe viết giấy giao nhận hồ sơ kiêm phiếu hẹn cho Chủ xe Thời gian hẹn Chủ xe/Người thụ hưởng bảo hiểm tối đa không 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ c) Giám định viên phải vào sổ giao nhận hồ sơ bồi thường theo mẫu chuyển hồ sơ sang phận xét bồi thường d) Thời gian thực hiện: ngày kể từ nhận đầy đủ hồ sơ Nhận xét, kiến nghị : nói, qui trình cụ thể, chặt chẽ nhiều bất cập, nhược điểm, cụ thể sau: • Quá nhiều biểu mẫu hướng dẫn, nhiều biểu mẫu có nội dung trùng • Phân cấp cho cán thấp chưa đáp ứng với thị trường 14 • Trình độ nhận thức, nghiệp vụ chuyên môn cán không đồng đều, phối kết hợp, đánh giá mức độ thiệt hại với vụ việc chưa thống cao • Thơng tin đơn giá xe, giá phụ tùng, mặt giá thị trường chưa cập nhật liên tục khó cho giám định viên, lãnh đạo đưa giá xác Kiến nghị : • Liên tục đào tạo nâng cao chun mơn, nghiệp vụ • Nâng cao ý thức nhận thức cho cán làm công tác giám định bồi thường cách đầy đủ, xây dựng nét văn hố doanh nghiệp lành mạnh • Đầu tư mạng lưới công nghệ thông tin thông suốt phục vụ tốt cho đơn vị thành viên chao đổi thông tin, phối kết hợp công việc tốt hơn, liên tục 24/24 Câu 2: * lãng phí theo mơ hình Lean, là: lãng phí sản xuất, dịch vụ thừa, lãng phí khuyết tật, lãng phí dự trữ nhiều, lãng phí di chuyển, lãng phí chờ đợi, lãng phí thao tác lãng phí gia cơng thừa (1) Sản xuất, dịch vụ dư thừa: Sản xuất, dịch vụ nhiều hay sớm yêu cầu cách không cần thiết Việc làm gia tăng rủi ro lỗi thời sản phẩm, tăng rủi ro sản xuất sai chủng loại sản phẩm có nhiều khả phải bán sản phẩm với giá chiết khấu hay bỏ dạng phế liệu (2) Khuyết tật: Bên cạnh khuyết tật mặt vật lý trực tiếp làm tăng chi phí hàng bán, khuyết tật bao gồm sai sót giấy tờ, cung cấp thông tin sai 15 lệch sản phẩm, giao hàng chậm trễ, sản xuất sai quy cách, sử dụng nhiều nguyên vật liệu hay tạo phế liệu không cần thiết (3) Tồn kho: Lãng phí tồn kho nghĩa dự trữ mức cần thiết nguyên vật liệu, bán thành phẩm thành phẩm Lượng tồn kho phụ trội dẫn đến chi phí tài cao tồn kho, chi phí bảo quản cao tỷ lệ khuyết tật cao (4) Di chuyển: Di chuyển nói đến chuyển động nguyên vật liệu không tạo giá trị tăng thêm cho sản phẩm, chẳng hạn việc vận chuyển nguyên vật liệu công đoạn sản xuất Việc di chuyển công đoạn xử lý làm kéo dài thời gian chu kỳ sản xuất, dẫn đến việc sử dụng lao động mặt hiệu gây nên đình trệ sản xuất (5) Chờ đợi: Chờ đợi thời gian cơng nhân hay máy móc nhàn rỗi tắc nghẽn hay luồng sản xuất xưởng thiếu hiệu Thời gian trì hỗn đợt gia cơng chế biến sản phẩm tính đến Việc chờ đợi làm tăng thêm chi phí đáng kể chi phí nhân cơng khấu hao đơn vị sản lượng bị tăng lên (6) Thao tác: Các chuyển động tay chân hay việc lại không cần thiết công nhân không gắn liền với việc gia công sản phẩm Chẳng hạn việc lại khắp xưởng để tìm dụng cụ làm việc hay chí chuyển động thể khơng cần thiết hay bất tiện quy trình thao tác thiết kế làm chậm tốc độ làm việc công nhân (7) Gia công thừa: Gia công thừa tức tiến hành nhiều công việc gia công mức khách hàng u cầu hình thức chất lượng hay cơng sản phẩm 16 Khi thực hoạt động tác nghiệp doanh nghiệp, chỗ này, chỗ khác, doanh nghiệp có biểu lãng phí Việc doanh nghiệp sản xuất, đưa nhiều dịch vụ hơn, sớm so với yêu cầu trình chuyện bắt gặp số nơi Nguyên tắc làm đến đâu dùng đến q trình sản xuất,kinh doanh doanh nghiệp thực Và thao tác sản xuất, kinh doanh tài liệu, vật liệu, phụ tùng đặt nơi khơng thích hợp, cần phải lại để nhận lãng phí phổ biến Các loại lãng phí phát sinh hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp kể tên, thơng thường là: - Lãng phí phát sinh tổ chức bố trí mặt khơng thuận tiện, gây khó khăn qúa trình di chuyển sản xuất; - Lãng phí phát sinh cách đặt đồ vật, cách biểu thị làm thời gian tìm kiếm đồ vật, dụng cụ, cơng cụ phục vụ sản xuất; - Lãng phí nội thân động tác (người lao động có động tác thừa, chưa chuẩn dẫn đến giảm suất); - Lãng phí phát sinh quy trình cân (như số phận phải chờ đợi hàng thiếu nguyên vật liệu, thiếu bán thành phẩm); - Lãng phí phát sinh tạo phế phẩm lơ đễnh (người lao động không tập trung vào công việc, không làm thao tác); - Lãng phí phát sinh thiết bị hư hỏng (các thiết bị khơng bảo trì, bảo dưỡng kế hoạch dẫn đến hỏng hóc vào thời điểm sản xuất); 17 - Lãng phí nội thân hoạt động, thao tác: số hoạt động, thao tác thừa (những động tác không phát sinh giá trị sản phẩm); - Lãng phí phát sinh chuyển sang sản xuất sản phẩm khác dẫn đến phải vệ sinh, thay khuôn, chuẩn bị nguyên vật liệu khác; - Lãng phí phát sinh thiết bị ngừng lặt vặt (hỏng hóc vặt, khơng dẫn đến dừng hồn tồn thời gian, công sức để sửa lại ); - Lãng phí phế phẩm phát sinh nguyên nhân thiết bị sản xuất cài đặt sai thông số, chạy không ổn định, chập chờn; - Lãng phí phát sinh nguyên vật liệu phẩm chất (làm lại sản phẩm, chất lượng đầu không ổn định, phát sinh nhiều sản phẩm hỏng); - Lãng phí phần vứt từ ngun vật liệu Trong số ngành khơng thể tận dụng 100% nguyên liệu đầu vào, phần thừa, bavia ; - Lãng phí phát sinh nói chuyện điện thoại: tốn tiền điện thoại, nhãng ảnh hưởng đến chất lượng cơng việc; - Lãng phí phát sinh hội họp Hiện nhiều vị trí thời gian hội họp nhiều thời gian để giải cơng việc; - Lãng phí phát sinh tìm kiếm hồ sơ, thơng tin Hồ sơ khơng xếp khoa học dẫn đến nhiều thời gian, cơng sức để tìm kiếm; - Lãng phí phát sinh ngưng trệ nghiệp vụ, thông tin Thông tin không báo cáo, truyền đạt đầy đủ xác tới phận liên quan; 18 - Lãng phí phát sinh phó mặc cho kết tự nhiên thao tác nghiệp vụ (lỗi hay không khơng quan tâm); - Phí nhân cơng phát sinh tăng thêm nhân trực tiếp lãng phí thao tác; - Phí nhân cơng phát sinh phải bố trí cố định nhân thiết bị hay bị ngừng lặt vặt thay bổ sung sản phẩm; - Phí nhân cơng phát sinh chưa ứng dụng tự động hóa (khi phải sử dụng nhân cơng dẫn đến tăng chi phí); - Lãng phí khấu hao đầu tư thiết bị để nằm kho chưa đưa vào sản xuất; - Chi phí phát sinh khơng thể thu hồi lãng phí ngun vật liệu từ nhà cung ứng (phế phẩm); - Phí nguyên vật liệu phát sinh mua với giá gốc (mức chênh lệch giá thật thị trường với mức giá phải trả); - Phí nhân phát sinh tăng nhân gián tiếp (dẫn đến tăng phí nghiệp vụ chi phí văn phòng); - Phí nhân dành cho nhiều nhân gián tiếp chưa ứng dụng cơng nghệ thơng tin; - Chi phí phát sinh khiếu nại (tiền đền bù khiếu nại, phí nhân sự, phí cơng tác); 19 - Chi phí phát sinh sản phẩm không phù hợp (sửa chữa, làm lại, hạ cấp, vứt bỏ); - Chi phí phát sinh mua thừa sản phẩm hao mòn, mau hỏng; - Chi phí phát sinh tồn kho thừa nguyên vật liệu, sản phẩm dở dang, sản phẩm thành phẩm; - Chi phí phát sinh đặt gia cơng ngồi (tồn kho, vận chuyển, chi phí khác) Nhưng có lẽ lãng phí lớn doanh nghiệp Việt Nam tập trung vào lãng phí khuyết tật, việc lãnh phí sử dụng ngun vật liệu Kết khảo sát số ngành công nghiệp, gồm: nhựa, sành sứ, ximăng Bộ Công Thương năm 2008 cho thấy, ngành tiết kiệm lượng lên đến 20-30% thực đồng biện pháp cải tiến kỹ thuật quản lý Hiện nay, sản xuất công nghiệp chiếm khoảng 40% nhu cầu lượng nước, tương đương khoảng 19 triệu dầu quy đổi Nếu sách tiết kiệm lượng thắt chặt, ngành cơng nghiệp tiết kiệm khoảng 10.000 tỉ đồng năm Để loại bỏ loại lãng phí nêu trên, trước hết phải tìm được, nhận diện lãng phí doanh nghiệp Nếu doanh nghiệp tiến hành áp dụng Lean loại bỏ giảm dần lãng phí Việc loại bỏ giảm dần lãng phí giảm chi phí sản xuất chu trình sản xuất Phân tích ngun nhân gốc rễ lãng phí giúp doanh nghiệp có cơng cụ Lean phù hợp để giải nguyên nhân xác định Ví dụ: Nếu khoảng thời gian làm sảm phẩm lâu lỡ thời hạn giao hàng khâu yếu xác định lý tiềm ẩn ý tới như: giai đoạn chuẩn bị cho đơn hàng, thời gian ngừng máy, nghỉ không phép nhân viên, công 20 nhân, nhà cung ứng giao hàng trễ, vấn đề chất lượng sản xuất thừa dẫn tới hàng hóa bị tồn kho Các công cụ kỹ thuật áp dụng Lean, bao gồm: - 5S: bước đưa vào hệ thống nhằm tổ chức nơi làm việc tiêu chuẩn hóa bắt đầu chữ S: Serri – Sàng lọc, Seiton – Sắp xếp, Seiso – Sạch sẽ, Seiketsu – Săn sóc, Shitsuke – Sẵn sàng; - Kiểm sốt trực quan: tất hoạt động sản xuất, lắp đặt, trang bị số đưa lên bảng tin để người có liên quan hiểu thực trạng hệ thống; - Vẽ lưu đồ sản xuất: Nhà máy thiết kế để vận hành tối ưu; - Chuẩn hóa cơng việc; - Giảm quy mô mẻ sản xuất thử nghiệm: quy mô mẻ hàng tốt sản xuất loại hàng, khơng phù hợp giảm quy mơ mẻ hàng đến mức nhỏ có thể; - Trọng tâm đặt vào làm việc theo nhóm, cho dù nhóm cải tiến hay nhóm làm việc hàng ngày; - Chất lượng từ nguồn, việc kiểm tra, kiểm sốt q trình tiến hành công nhân sản xuất trực tiếp; - Nguyên vật liệu, phụ tùng, thông tin, công cụ, tiêu chuẩn quy trình làm việc giữ nơi mà họ cần; 21 - Khả thay đổi công cụ thiết bị nhanh chóng, cho phép nhiều loại sản phẩm khác mẻ nhỏ sản xuất liên tục thiết bị - Lực kéo kanban: theo hệ thống sản xuất liên tục hướng dẫn giao hàng từ hoạt động từ xuống từ lên, nhà cung ứng từ xuống không sản xuất khách hàng từ lên có dấu hiệu có nhu cầu, sử dụng hệ thống kanban - Lưu đồ: Mục đích tồn lưu đồ sản xuất để liên kết cách học xếp bước thủ cơng q trình máy móc cho có kết hợp hiệu Từ đó, tối đa hóa giá trị gia tăng giảm thiểu hóa lãng phí - Bảo dưỡng suất toàn diện: Chiến lượng bảo dưỡng thiết bị theo Lean tối đa hóa hiệu suất thiết bị tổng thể Các công cụ kỹ thuật khối xây dựng tương tác với áp dụng trước, sau Bên cạnh áp dụng phương pháp khác JIT, phát sai lỗi (poke–yoke), tự động hóa (jikoda) cải tiến thường xuyên (kaizen) Tài liệu tham khảo: Nội dung báo cáo thực dựa kiến thức thu nhận sau tham gia môn học Quản trị sản xuất tác nghiệp thông tin tham khảo từ: Giáo trình Quản trị sản xuất tác nghiệp Global Advanced MBA “Khoa học tổ chức quản lý” - NXB Thống kê, Hà nội 1999 22 Thomas Y.Robbins, Wayne D.Morrison: Quản lý Kỹ thuật quản lý NXB Giao thông Vận tải, Hà Nội, 1999 Các phân tích báo cáo tổng kết hàng năm doanh nghiệp Một sô viết tạp chí báo khác Quy trình ISO công ty bảo hiểm PJICO 23 ... phí bảo hiểm quy định Hợp đồng bảo hiểm, phí bảo hiểm chưa chuyển Bộ phận kế toán nguyên nhân quản lý nội PJICO xác định trách nhiệm bảo hiểm phát sinh theo luật kinh doanh bảo hiểm để Giám định. .. hành bước quy trình (nếu có) Báo cáo giám định thông qua báo cáo giám định : a) Giám định viên sau hồn tất cơng tác giám định phải báo cáo Trưởng phòng nghiệp vụ để thông qua báo cáo giám định, ... đủ, hạn phí bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm (giấy chứng nhận bảo hiểm / hố đơn thu phí bảo hiểm) Giám định viên có trách nhiệm lập thông báo yêu cầu Trưởng phận khai thác cấp đơn bảo hiểm gốc xác
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy trình giám định bảo hiểm xe cơ giới tai bảo hiểm PJICO , Quy trình giám định bảo hiểm xe cơ giới tai bảo hiểm PJICO

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay