Mô tả quy trình cấp giấy chứng nhận đầu tư tại tỉnh lào cai

8 4 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2018, 14:14

Tên Đơn vị: UBND Tỉnh Lào cai Lào Cai tỉnh vùng cao biên giới nằm phía Tây Bắc Việt Nam cách Hà Nội 296 km theo đường sắt 345 km theo đường Phía đơng giáp tỉnh Hà Giang; phía tây giáp tỉnh Sơn La Lai Châu; phía nam giáp tỉnh Yên Bái, phía bắc giáp tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) với 203 km đường biên giới Hiện nay, tỉnh Lào Cai gồm thành phố Lào Cai huyện: Bảo Thắng, Bảo Yên, Bắc Hà, Si Ma Cai, Mường Khương, Sa Pa, Bát Xát, Văn Bàn Diện tích tự nhiên 6.383,88 km2 Theo kết rà soát Sở Kế hoạch Đầu tư, thời điểm tháng năm 2009, tỉnh Lào Cai chấp thuận cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 270 dự án cho nhà đầu tư triển khai dự án đầu tư địa bàn, với tổng số vốn đăng ký 27.068,3 tỷ đồng Về tiến độ triển khai, phân loại dự án theo nguyên tắc: dự án xây dựng hoàn thành vào hoạt động triển khai tốt có 146 dự án; dự án gặp khó khăn, vướng mắc cần hỗ trợ, tháo gỡ cấp có 17 dự án; dự án chậm tiến độ cần phải kiểm tra thực tế để có biện pháp xử lý 107 dự án Ngoài ra, Tỉnh đồng ý chủ trương cho nhà đầu tư nghiên cứu, khảo sát lập 128 dự án địa bàn, có 57 dự án triển khai tiến độ, 71dự án văn đồng ý chủ trương hết hiệu lực Tại Sở Kế hoạch Đầu tư có 18 nhà đầu tư đăng ký 18 dự án đầu tư vào địa bàn Tổng hợp dự án Lào Cai (tại thời điểm tháng 6/2009) * Phân theo nguồn vốn đầu tư: - 235 dự án nhà đầu tư nước, với tổng vốn đăng ký 21.054,5 tỷ đồng (chiếm 87% số dự án chiếm 77,7% số vốn đăng ký) - 35 dự án đầu tư trực tiếp nước (FDI), với số vốn đăng ký 6.013,8 tỷ đồng (chiếm 13% số dự án chiếm 22,3% số vốn đăng ký) * Phân theo lĩnh vực đầu tư: - Lĩnh vực công nghiệp: 92 dự án, vốn đầu tư đăng ký 8.220,1 tỷ đồng (chiếm 34,07% số lượng dự án chiếm 30,5% số vốn đăng ký) - Lĩnh vực thủy điện: 50 dự án, vốn đăng ký 13.962,8 tỷ đồng (chiếm 18,52% số lượng, chiếm 51,58% vốn đăng ký) - Lĩnh vực thương mại, dịch vụ: 84 dự án, vốn đăng ký 3.377,2 tỷ đồng (chiếm 31,11% số lượng 12,48% vốn đăng ký) - Lĩnh vực nông - lâm nghiệp: 25 dự án, vốn đăng ký 1.181,4 tỷ đồng (chiếm 9,26% số lượng chiếm 4,36% vốn đăng ký) - Lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục: dự án, vốn đăng ký 70,5 tỷ đồng (chiếm 3,3% số lượng chiếm 0,26% vốn đăng ký) - Lĩnh vực khác: 10 dự án, vốn đăng ký 256 tỷ đồng (chiếm 3,7% số lượng chiếm 0,95% vốn đăng ký) Câu 1: Mơ tả quy trình cấp giấy chứng nhận đầu tư tỉnh Lào cai: UBND Tỉnh Lào cai xây dựng quy trình cấp giấy chứng nhận đầu tư với mục đích quy định, thống nội dung, trình tự bước tiến hành, thời gian giải trách nhiệm thực thủ tục cấp giấy giấy chứng nhận đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi, nhanh gọn xác cho chủ đầu tư trình triển khai thực dự án Quy trình áp dụng cho tất cá nhân, tổ chức thực hoạt động đầu tư theo quy định pháp luật Việt Nam có nhu cầu cấp giấy chứng nhận địa bàn tỉnh Lào Cai Dưới nội dung quy trình thể qua lưu đồ: Trình tự cơng việc Trách nhiệm thực Thời gian giải Biểu mẫu sử dụng Tiếp nhận chuyển giao văn bản/hồ sơ - 1/2 - 01 ngày làm việc - Sổ theo dõi CV đến CV Thực Thẩm tra/Kết Thẩm tra - ngày trường hợp đơn giản - 02 ngày trường hợp liên quan đến nhiều ngành CV Lập phiếu trình Ý kiến xử lý Lãnh đạo VP Trình xin ý kiến đạo Ý kiến đạo TT.UBND tỉnh - 1/2 ngày trường hợp đơn giản - 01 ngày trường hợp liên quan đến nhiều ngành - 1/2 ngày trường hợp đơn giản - 01 ngày trường hợp liên quan đến nhiều ngành - Phiếu trình (BM-05-01-01) Mẫu QĐ 1088/2006/QĐBKH - Phiếu trình Mẫu QĐ 1088/2006/QĐBKH - Phiếu trình CV Dự thảo văn thức Lãnh đạo VP Duyệt pháp - 1/2 ngày trường hợp đơn giản - Phiếu trình (BM-05-01-01) quy CV Hồn thiện nội dung/Trình ký - 02 ngày trường hợp liên quan đến nhiều ngành Mẫu QĐ 1088/2006/QĐBKH TT.UBND tỉnh xem xét phê duyệt CV/Văn thư Phát hành VB/Lưu hồ sơ Trong ngày - Sổ theo dõi CV * Ghi chú: Thời gian giải công việc: + 03 ngày làm việc dự án đơn giản + 7-10 ngày làm việc dự án liên quan đến nhiều ngành Mô tả lưu đồ: Mô tả chi tiết Trách nhiệm Biểu mẫu * Tiếp nhận chuyển giao văn bản/hồ sơ: - Văn bản/hồ sơ tiếp nhận phận Văn thư Phần mềm quản theo quy định tiếp nhận xử lý văn đến lý văn - Trong ngày làm việc, hồ sơ tổ chức Văn thư Cán tiếp nhận nhận lại chuyển giao cho chun viên phòng cơng văn đến sau có ý kiến xử lý phân cơng trách nhiệm (Văn thư) giải công việc Lãnh đạo Văn phòng - Riêng văn đến nhận từ sau 15h30 Sổ theo dõi trở văn phải trình Lãnh đạo cơng văn đến Văn phòng vào đầu sáng ngày làm việc hôm sau Văn thư chuyển giao cho chuyên viên * Tiếp nhận thụ lý văn bản/hồ sơ: - Chuyên viên theo dõi nhận trực tiếp văn bản/hồ sơ Lãnh đạo Văn phòng phân cơng xử lý phận Văn thư hàng ngày vào đầu buổi sáng buổi chiều ngày làm việc Chuyên viên * Thực thẩm tra: - Chun viên phân cơng theo dõi có trách nhiệm nghiên cứu, rà soát, kiểm tra hồ sơ cấp đề nghị GCNĐT Mẫu QĐ 1088/2006/QĐBKH * Nội dung thẩm tra: - Xem xét, thẩm tra hồ sơ thủ tục, thể thức, hình thức, nội dung; tính thống hợp pháp hồ sơ dự án - Nếu hồ sơ dự án chưa đầy đủ, không hợp lệ, không quy định, 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, chuyên viên báo cáo Lãnh đạo Văn phòng, lập phiếu báo gửi lại hồ sơ yêu cầu quan, đơn vị bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định Chuyên viên - Phiếu trình giải công việc (BM-05-01-01) - Quyết định Mô tả chi tiết Trách nhiệm Biểu mẫu * Kết thẩm tra & Ý kiến đề xuất chuyên viên: - Kết thẩm tra chuyên viên trình chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Văn phòng nội dung, chất lượng thẩm tra hồ sơ cấp GCNĐT - Đối với dự án đơn giản, ngày làm việc, kể từ nhận hồ sơ hợp lệ, chun viên phải hồn thành cơng việc thẩm tra Kết thẩm tra chuyên viên lập thành phiếu trình, trình Lãnh đạo Văn phòng, TT.UBND tỉnh duyệt - Đối với dự án liên quan đến nhiều ngành, có nội dung phức tạp, cần thống TT.UBND tỉnh, chậm 10 ngày làm việc kể từ nhận hồ sơ hợp lệ, chuyên viên phải hồn thành cơng việc thẩm tra Kết thẩm tra chuyên viên lập thành Phiếu trình đề xuất ý kiến, kèm theo đầy đủ hồ sơ, tài liệu, trình xin ý kiến xử lý TT.UBND tỉnh họp giao ban phiếu trình xin ý kiến TT.UBND Chuyên viên Mẫu QĐ 1088/2006/QĐBKH * Ý kiến xử lý Lãnh đạo Văn phòng: - Lãnh đạo Văn phòng có trách nhiệm theo dõi, đơn đốc, kiểm tra việc thực phối hợp giải công việc chuyên viên theo trách nhiệm phân công - Đối với dự án đơn giản, 01 ngày làm việc, Lãnh đạo Văn phòng kiểm tra hồ sơ, chỉnh sửa văn dự thảo (nếu có) ký duyệt pháp quy Lãnh đạo Văn phòng - Phiếu giải công việc (BM-05-01-01) - Đối với dự án liên quan đến nhiều ngành, có nội dung phức tạp, 02 ngày làm việc, Lãnh đạo Văn phòng xem xét đề xuất chuyên viên Phiếu trình, kiểm tra hồ sơ cho ý kiến xử lý * Hoàn thiện nội dung văn : - Đối với dự án đơn giản, trình xem xét, Lãnh đạo Văn phòng cho ý kiến xử lý, chuyên viên tiếp thu hoàn thiện nội dung văn để trình Chuyên viên Mẫu QĐ 1088/2006/QĐBKH - Phiếu giải Mô tả chi tiết Trách nhiệm Thường trực UBND tỉnh ký ban hành Biểu mẫu công việc (BM-05-01-01) - Đối với dự án liên quan đến nhiều ngành, có nội dung phức tạp, sau hòan thiện hồ sơ chuyên viên dự thảo văn bản, trình Lãnh đạo Văn phòng duyệt pháp quy trình Thường trực UBND tỉnh xem xét định; * Phát hành văn lưu hồ sơ: - Văn thư chịu trách nhiệm phát hành văn UBND tỉnh thời gian không 01 ngày làm việc, kể từ ngày văn ký lưu hồ sơ theo quy định Chuyên viên/ Văn thư Vào sổ theo dõi công văn Quy trình cấp giấy phép đầu tư tồn bất cập khơng có phương án giải tình khơng mong muốn xảy ra, đội ngũ cán thẩm tra mỏng, thời hạn đưa ngắn việc thẩm định chi tiết để đảm bảo tính khả thi dự án gặp nhiều khó khăn Đối với dự án liên quan đến nhiều ngành, cần có tham gia thẩm định bên liên quan, điều làm ảnh hưởng đến tiến độ thẩm định Quy trình cần cải thiện sau: - Đưa tình trái chiều, đồng thời vạch phương hướng giải tình - Đặt hạn định tập hợp hội đồng thẩm định bao gồm bên liên quan để tránh phụ thuộc gây cản trở trình thẩm định cấp phép, trường hợp không tập hợp đủ hội đồng gồm đủ bên liên quan, đưa giải pháp Câu 2: Khi thực hoạt động tác nghiệp việc xét cấp giấy phép đầu tư tỉnh Lào cai, lãng phí lãng phí liệt kê theo mơ hình LEAN thấy rõ CHỜ ĐỢI, việc chờ đợi thẩm định, chờ đợi ý kiến ngành liên quan, chờ đợi lãnh đạo xét duyệt,… gây nên chậm tiến độ xét duyệt đầu tư, điều dẫn đến giảm nguồn đầu tư vào tỉnh, làm chậm trình phát triển kinh tế tỉnh Để loại bỏ lãng phí khơng đẩy mạnh nhận thức cán tham gia ý nghĩa lợi ích việc đầu tư tỉnh Việc xây dựng quy trình cần đưa nhiều tình cách giải cụ thể nhằm ngăn chặn việc làm chậm trễ trình xét cấp giấy phép đầu tư với lý khơng đáng ... đăng ký) Câu 1: Mơ tả quy trình cấp giấy chứng nhận đầu tư tỉnh Lào cai: UBND Tỉnh Lào cai xây dựng quy trình cấp giấy chứng nhận đầu tư với mục đích quy định, thống nội dung, trình tự bước tiến... tục cấp giấy giấy chứng nhận đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi, nhanh gọn xác cho chủ đầu tư trình triển khai thực dự án Quy trình áp dụng cho tất cá nhân, tổ chức thực hoạt động đầu tư theo quy. .. hiệu lực Tại Sở Kế hoạch Đầu tư có 18 nhà đầu tư đăng ký 18 dự án đầu tư vào địa bàn Tổng hợp dự án Lào Cai (tại thời điểm tháng 6/2009) * Phân theo nguồn vốn đầu tư: - 235 dự án nhà đầu tư nước,
- Xem thêm -

Xem thêm: Mô tả quy trình cấp giấy chứng nhận đầu tư tại tỉnh lào cai , Mô tả quy trình cấp giấy chứng nhận đầu tư tại tỉnh lào cai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay