KẾ TOÁN vốn BẰNG TIỀN và các KHOẢN PHẢI THU

78 9 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2018, 17:22

GVHD: Th.S Lê Văn Tuấn LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đề tài nghiên cứu Những kết số liệu báo cáo thực tập tốt nghiệp thực Công ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam, khơng chép từ nguồn khác Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm trước nhà trường cam đoan TP Hồ Chí Minh, ngày … tháng…năm 2015 Kí tên Nguyễn Thị Phương Trang Báo cáo thực tập SVTH: Nguyễn Thị Phương Trang GVHD: Th.S Lê Văn Tuấn LỜI CẢM ƠN  Trong thời gian thực tập Công ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam vừa qua, thời gian ngắn em đút kết phần kinh nghiệm thực tế cơng tác kế tốn đơn vị quý thầy cô truyền đạt cho em kiến thức quý báu để vận dụng vào thực tế sau Trong q trình làm báo cáo khơng có giúp đỡ q thầy em khơng hồn thành tốt đề tài thực tập Trước hết cho em gửi lời biết ơn sâu sắc đến q thầy Trường Cao đẳng Tài Chính Hải Quan, đặc biệt thầy Lê Văn Tuấn – người trực tiếp tận tình giúp đỡ hướng dẫn cho em q trình hồn thành báo cáo tốt nghiệp Đồng thời, cho em biết ơn đến Ban Giám Đốc Công ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam – Vinasun Corp, anh chị phòng Kế Toán, đặc biệt anh Lê Quốc Khanh giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho em tiếp xúc với thực tế cơng tác kế tốn Cơng ty Trong q trình tiếp xúc với cơng việc thực tế với hạn chế kiến thức thân khơng tránh khỏi thiếu sót định Do em mong nhận bảo, góp ý từ anh chị Phòng Kế tốn để em trao dồi hồn thiện kiến thức Cuối em xin kính chúc Q thầy trường Cao Đẳng Tài Chính Hải Quan tồn thể anh chị cơng ty ln mạnh khỏe đạt nhìu thành cơng sống Chúc Vinasun Corp, ngày phát triển vững mạnh đường hội nhập Em xin chân thành cảm ơn! TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng năm 2015 Sinh viên thực Nguyễn Thị Phương Trang Báo cáo thực tập SVTH: Nguyễn Thị Phương Trang GVHD: Th.S Lê Văn Tuấn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc  NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Họ tên sinh viên: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRANG MSSV: 1212115077 Chuyên ngành: Kế tốn doanh nghiệp Khóa: 2012 - 2015 Thời gian thực tập: Bộ phận thực tập: Tinh thần trách nhiệm với công việc ý thức chấp hành kỷ luật: Kết thực tập Nhận xét chung: TP.HCM, Ngày tháng năm 2015 Đơn vị thực tập (ký tên, đóng dấu) Báo cáo thực tập SVTH: Nguyễn Thị Phương Trang GVHD: Th.S Lê Văn Tuấn NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRANG MSSV: 1212115077 Chun ngành: Kế tốn doanh nghiệp Khóa: 2012 – 2015 TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2015 Giảng viên hướng dẫn Báo cáo thực tập SVTH: Nguyễn Thị Phương Trang GVHD: Th.S Lê Văn Tuấn DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TP.HCM: Thành phố Hồ Chí Minh Cty: Công ty ĐHĐCĐ: Đại hội đồng Cổ Đông HĐQT: Hội đồng quản trị GĐ: Giám đốc BHXH: Bảo hiểm xã hội TNCN: Thu nhập cá nhân KT: Kế toán TGNH: Tiền gửi ngân hàng TM: Tiền mặt TK: Tài khoản KTT: Kế toán trưởng KH: Khách hàng GTGT: Giá trị gia tăng TSCĐ: Tài sản cố định NH: Ngân hàng GBN: Giấy báo Nợ GBC: Giấy báo Có PT: Phiếu thu PC: Phiếu chi KTTT: Kế toán tốn KTTM: Kế tốn tiền mặt KTCN: Kế tốn cơng nợ DT: Doanh thu UNC: Ủy nhiệm chi PL: Phụ lục HĐ: Hóa đơn Báo cáo thực tập SVTH: Nguyễn Thị Phương Trang GVHD: Th.S Lê Văn Tuấn DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Sơ đồ cấu tổ chức máy quản lý Công ty Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức máy kế toán Sơ đồ 2.3: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn máy Vi tính Sơ đồ 2.4: Trình tự luân chuyển chứng từ cho nghiệp vụ thu tiền mặt Sơ đồ 2.5: Trình tự luân chuyển chứng từ cho nghiệp vụ chi tiền mặt Sơ đồ 2.6: Trình tự luân chuyển chứng từ cho nghiệp vụ thu tiền gửi ngân hàng Sơ đồ 2.7: Sơ đồ thực hoạt động thu tiền gửi ngân hàng Sơ đồ 2.8: Trình tự luân chuyển chứng từ cho nghiệp vụ chi tiền gửi ngân hàng Sơ đồ 2.9: Sơ đồ thực hoạt động chi tiền gửi ngân hàng Sơ đồ 2.10: Trình tự luân chuyển chứng từ cho nghiệp vụ tiền chuyển Sơ đồ 2.11: Trình tự luân chuyển chứng từ cho nghiệp vụ thuế GTGT Sơ đồ 2.12: Trình tự luân chuyển chứng từ cho nghiệp vụ phát sinh tạm ứng Sơ đồ 2.13: Trình tự luân chuyển chứng từ cho nghiệp vụ toán tạm ứng Báo cáo thực tập SVTH: Nguyễn Thị Phương Trang GVHD: Th.S Lê Văn Tuấn MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU .3 1.1 Kế toán vốn tiền: .3 1.1.1 Những vấn đề chung kế toán vốn tiền: .3 1.1.2 Kế toán tiền mặt quỹ: 1.1.3 Kế toán tiền gửi ngân hàng: .8 1.1.4 Kế toán tiền chuyển: 11 1.2 Kế toán khoản phải thu: 13 1.2.1 Những vấn đề chung kế toán khoản phải thu: .13 1.2.2 Kế toán khoản phải thu khách hàng: 14 1.2.3 Kế toán thuế giá trị gia tăng khấu trừ: 17 1.2.4 Kế toán khoản thu khác: 19 1.2.5 Kế toán khoản tạm ứng cho nhân viên: 21 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM: .24 2.1 Giới thiệu khái quát Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam: 24 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Công ty: 24 2.1.2 Đặc điểm hoạt động, tầm nhìn sứ mệnh cơng ty: .25 2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ Công ty : .27 2.1.4 Tổ chức máy quản lý công ty: .28 2.1.5 Tổ chức công tác kế toán : 32 2.2 Thực trạng kế toán vốn tiền khoản phải thu Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam: 37 2.2.1 Quy trình chung phần mềm Rosy: 37 Báo cáo thực tập SVTH: Nguyễn Thị Phương Trang GVHD: Th.S Lê Văn Tuấn 2.2.2 Kế tốn vốn tiền Cơng ty: 41 2.2.3 Kế toán khoản phải thu: 54 CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ: 68 3.1 Nhận xét: .68 3.1.1 Về hoạt động tổ chức công ty: 68 3.1.2 Về phần mềm kế toán .68 3.1.3 Về chứng từ, sổ sách 68 3.1.4 Về cách hạch toán: 68 3.2 Kiến nghị: 70 KẾT LUẬN: 72 Báo cáo thực tập SVTH: Nguyễn Thị Phương Trang GVHD: Th.S Lê Văn Tuấn LỜI MỞ ĐẦU  Đặt vấn đề: - Sau trở thành thành viên thức tổ chức thương mại giới WTO, Việt Nam có nhiều hội để hội nhập phát triển, song gặp khơng khó khăn thách thức Trong chế này, cạnh tranh khắc nghiệt mối đe dọa cho doanh nghiệp yếu Chính mà doanh nghiệp phải phấn đấu nỗ lực không ngừng để giữ vững chỗ đứng thị trường Để tiến hành hoạt động kinh doanh cần phải có nguồn vốn định, khơng thể khơng kể đến tầm quan trọng vốn tiền Vốn tiền phận thuộc vốn lưu động doanh nghiệp tồn hình thức tiền tệ , có tính khoản cao dung để đáp ứng nhu cầu toán doanh nghiệp Hơn nữa, tiền loại tài sản “nhạy cảm” nhất, dễ mát , gian lận việc quản lý tiền phải quan tâm nhiều mặt kiểm soát chặt chẽ Không việc quản lý khoản tốn nói chung , khoản nợ phải thu nói riêng vấn đề cấp thiết Sự đầy đủ vốn tiền quản lý tốt khoản tốn khơng góp phần cho doanh nghiệp trì hoạt động có, giữ vững cải thiện, tạo lập niềm tin với khách hàng mà mở rộng kinh doanh, nắm bắt tận dụng thời kinh doanh Đây yêu cầu đặt cho công tác kế toán vốn tiền khoản phải thu doanh nghiệp, từ xác định nhu cầu vốn, sử dụng vốn hợp lý mang lại hiệu cao cho doanh nghiệp Qua kiến thức học thực tế biết công ty, nắm bắt tầm quan trọng đặc điểm chúng, mà em chọn chuyên đề “Kế Toán Vốn Bằng Tiền Và Các Khoản Phải Thu Tại Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam – Vinasun Corp” để làm báo cáo thực tập tốt nghiệp  Mục tiêu nghiên cứu: - Tìm hiểu cơng tác kế tốn vốn tiền khoản nợ phải thu, trình tự luân chuyển chứng từ, trình tự nhập liệu vào phần mềm lưu trữ Công ty - Đánh giá điểm mạnh điểm yếu tồn Công ty để có đóng góp ý kiến nhằm góp phần hồn thiện cơng tác kế tốn Cơng ty Báo cáo thực tập SVTH: Nguyễn Thị Phương Trang GVHD: Th.S Lê Văn Tuấn  Phạm vi thực đề tài: Phạm vi khơng gian: Phòng kế tốn Cơng ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam Phạm vi thời gian: Số liệu sử dụng để nghiên cứu tháng năm 2014  Phương pháp thực đề tài : Phương pháp vấn trực tiếp: phương pháp hỏi trực tiếp người cung cấp thông tin, liệu cần thiết cho việc nghiên cứu đề tài Phương pháp sử dụng giai đoạn thu thập thông tin cần thiết số liệu thơ có liên quan tới đề tài Phương pháp thống kê: phương pháp thống kê thông tin, liệu thu thập phục vụ cho việc làm đề tài  Kết cấu đề tài: Đề tài nghiên cứu gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận Kế toán vốn tiền khoản phải thu Chương 2: Thực trạng Kế toán vốn tiền khoản thu Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam Chương 3: Nhận xét kiến nghị Báo cáo thực tập SVTH: Nguyễn Thị Phương Trang GVHD: Th.S Lê Văn Tuấn Doanh thu Vũng Tàu ngày 21/09/2014 không nộp vào TK Cơng ty Ngân hàng giữ lại số doanh thu tiền mặt ngày 20/09/2014 để chi trả lương cho tài xế chi nhánh Kế toán định khoản sau: Doanh thu TPHCM: Nợ TK 112102: 126.240.000 Nợ TK 112106: 195.700.000 Nợ TK 112107: 1.276.962.920 Nợ TK 112108: 65.850.000 Nợ TK 112109: 39.811.000 Nợ TK 112116: 63.100.000 Có TK 131111: 1.767.663.920 Doanh thu Bình Dương : Nợ TK 112101 : 224.133.160 Có TK 131112: 224.133.160 Doanh thu Đồng Nai: Nợ TK 112101: 33.111.000 Nợ TK 112107: 35.050.400 Nợ TK 112113: 92.300.000 Có TK 131113: 160.426.400 (xem chứng từ nghiệp vụ thu tiền doanh thu tiền mặt: Báo cáo nộp doanh thu taxi chuyển khoản PL 13, sổ TK 131 PL 03.3 Nhật ký chung PL 15)  Thanh tốn trả sau: Ví dụ 1: KH trả tiền taxi card chuyển khoản Báo cáo thực tập SVTH: Nguyễn Thị Phương Trang GVHD: Th.S Lê Văn Tuấn Ngày 30/09/2014, nhận Lệnh chuyển Có NH Vietinbank Cty TNHH Theu Jin Ho Việt Nam toán tiền taxi tháng7/2014, số tiền 12.476.146 đồng, kế toán định khoản: ( xem chứng từ PL 08.3) Nợ TK 112109: 12.476.146 Có TK 13112: 12.476.146 Ví dụ 2: Xuất HĐ GTGT Ngày 30/09/2014, vào Hóa đơn GTGT số 0151370, Cty xuất cho KH Cơng ty TNHH Freyssinet Việt Nam, số tiền phí dịch vụ taxi tháng 08/2014 32.595.850 đồng, KH chiết khấu thương mại số tiền 2.134.345 đồng, thuế GTGT 10%, Kế toán nhập liệu định khoản: (Xem HĐ GTGT PL 14.1) Nợ TK 13112: 33.507.655 Có TK 511312: 30.461.505 Có TK 3331: 3.046.345 2.2.3.2 Kế tốn thuế giá trị gia tăng khấu trừ: 2.2.3.2.1 Nguyên tắc kế tốn: Cơng ty hạch tốn thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Khi nghiệp vụ kinh tế phát sinh, có khoản thuế GTGT khấu trừ Kế toán viên kê khai phần mềm thời điểm ghi nhận doanh thu chi phí Cuối tháng, Kế toán tổng hợp số liệu từ phần mềm mục báo cáo thuế, in phần thuế GTGT đầu vào Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào tờ khai thuế GTGT để nộp cho quan thuế 2.2.3.2.2 Chứng từ trình tự luân chuyển chứng từ:  Chứng từ: Hóa đơn GTGT hàng hóa dịch vụ mua vào; Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào; Tờ khai thuế GTGT; Bảng kê tình hình sử dụng hóa đơn  Mơ tả quy trình ln chuyển chứng từ: Sơ đồ 2.11: Trình lự luân chuyển chứng từ cho nghiệp vụ thuế GTGT Báo cáo thực tập SVTH: Nguyễn Thị Phương Trang GVHD: Th.S Lê Văn Tuấn (1) Hằng ngày, phát sinh nghiệp vụ có khoản thuế GTGT khấu trừ KH người mua hàng hóa hay dịch vụ, nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm lập Giấy đề nghị tốn kèm theo hóa đơn chuyển lên phòng kế tốn (2) Căn vào Giấy đề nghị toán, KTTT tiến hành kiểm tra khoản tiền thuế GTGT Sau KTTT chuyển lên KTT GĐ ký duyệt chi (3) Sau chứng từ ký duyệt, KTTT nhập liệu vào phần mềm, phần mềm tự động kết chuyển khoản thuế vào Bảng kê khai thuế GTGT hàng hóa dịch vụ mua vào bán ra, đồng thời kết chuyển vào Sổ chi tiết 133 (4) Đầu tháng sau, KTTT sử dụng Bảng kê phần mềm hỗ trợ kê khai thuế để lập Tờ khai thuế GTGT, Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào, Bảng kê dịch vụ hàng hóa bán Sau chuyển lên KTT GĐ ký duyệt, nộp cho quan thuế trước ngày 20 hàng tháng 2.2.3.2.3 Tài khoản sử dụng: Công ty sử dụng TK 133 “Thuế GTGT khấu trừ” TK chi tiết sau: - TK 1331 “Thuế VAT khấu trừ hàng hóa dịch vụ” - TK 1332 “Thuế VAT khấu trừ TSCĐ” 2.2.3.2.4 Phương pháp hạch toán: Một số nghiệp vụ chủ yếu phát sinh Công ty (1) Cùng ngày 29/09/2014, nhận Hóa đơn GTGT số 0000950 Công ty TNHH Hai Lúa với tổng số tiền tốn 4.013.000 đồng, thuế GTGT 10%, vào Báo cáo đề xuất Trần Thanh Liêm, ngày 30/09/2014, Báo cáo thực tập SVTH: Nguyễn Thị Phương Trang GVHD: Th.S Lê Văn Tuấn KTTM lập Phiếu chi số 1610/09 toán số tiền trên, sau nhập liệu vào phần mềm: (xem chứng PL 04.5) Nợ TK 6278: 3.648.182 Nợ TK 1331: 364.818 Có TK 1111: 4.013.000 (2) Ngày 30/09/2014, vào Hóa đơn GTGT số 0093644, hóa đơn tốn tiền taxi thu ngân phát lương cho tài xế, số tiền dịch vụ 1.308.909 đồng, thuế GTGT 10%, tổng số tiền phải toán 1.439.800 đồng, Kế toán nhập liệu vào phần mềm ROSY định khoản: (xem chứng từ PL 14.2) Nợ TK 6277: 1.308.909 Nợ TK 1331: 130.891 Có TK 3314: 1.439.800 (3) Cuối tháng kế toán tổng hợp số tiền thuế GTGT đươc khấu trừ 825.500.136 đồng, Kế toán nhập liệu định khoản sau: (Xem sổ chi tiết TK thuế GTGT khấu trừ tháng 09/2014 PL 05.5) Nợ TK 3331: 1.439.800 Có TK 1331: 1.439.800 2.2.3.3 Kế tốn khoản phải thu khác: 2.2.3.3.1 Nội dung: Các khoản phải thu khác công ty gồm: Thu ngân taxi để phát lương hàng tuần cho tài xế; Tiền taxi cán cơng tác; Phí cầu đường; Tiền thuế GTGT xăng, hàng hóa, vật tư mà cuối tháng chưa nhận hóa đơn Nhà cung cấp; Thu tiền vé máy bay; Nhờ Ngân hàng Vietinbank – Trung tâm phát hành thẻ thu hộ số tiền mà KH phải trả taxi tài xế chưa quẹt thẻ đủ số tiền cần toán;… 2.2.3.3.2 Chứng từ sử dụng trình tự luân chuyển chứng từ:  Chứng từ sử dụng: Hóa đơn lẻ, Hóa đơn GTGT, Phiếu thu, Bảng kê  Trình tự luân chuyển chứng từ: Báo cáo thực tập SVTH: Nguyễn Thị Phương Trang GVHD: Th.S Lê Văn Tuấn - Khi cán bộ, Ban giám đốc công tác hay thứ sáu hàng tuần, Thu ngân phát lương cho tài xế, tiền phí taxi Cty tốn (trong mức cho phép), mức quy định cá nhân tự chịu trách nhiệm Tiền phí taxi cấn trừ vào doanh thu ngày hơm đó, cuối ngày tập hợp lên Bảng kê, Thu ngân làm phiếu đề xuất trình KTTT, duyệt chi, vào Phiếu đề xuất chứng từ liên quan KTTM hạch toán: Nợ TK 13881: < số tiên cấn trừ doanh thu> Có TK 1111: < số tiền cấn trừ doanh thu> - Nếu phí cầu đường, tài xế mang Phiếu phí cầu đường về, Thu ngân tập hợp lại lên Bảng kê Nội dung hạch toán phản ánh - Cty làm đại lý bán vé cho Hãng Hàng Không Vietnam Airlines, bán giá hưởng hoa hồng, thu tiền KH hạch tốn vào TK 13881 2.2.3.3.3 Tài khoản sử dụng: Công ty sử dụng TK 138 “Phải thu khác” mở tài khoản chi tiết sau: - TK 1381 “Tài sản thiếu chờ xử lý” TK 1388 “Phải thu khác” TK 13881 “Phải thu khác” TK 13882 “Phải thu khác dài hạn” TK 13883 “Phải thu khác – Phát hành cổ phiếu” TK 13884 “Phải thu khác – Lãi, lợi nhuận chia” TK 13885 “Phải thu khác – Trung tâm Du lịch” 2.2.3.3.4 Phương pháp hạch toán:  Một số nghiệp vụ chủ yếu phát sinh Công ty (1) Ngày 18/09/2014, nhận tiền vé máy bay từ phòng vé, tổng số tiền quy đổi từ USD sang VNĐ 6.044.800 đồng( 60 USD*20.810 đồng/USD + 100 USD*20.870 đồng/USD + 130 USD*20.840 đồng/USD), KTTM lập Phiếu thu số 0749/09, tiến hành nhập liệu hạch toán sau: (xem Phiếu thu PL 02.5) Nợ TK 1111: 6.044.800 Có TK 13881: 6.044.800 Báo cáo thực tập SVTH: Nguyễn Thị Phương Trang GVHD: Th.S Lê Văn Tuấn (2) Ngày 21/09/2014, Kế toán tập hợp số tiền cán công tác 5.240.000 đồng, KTTM lập Phiếu thu số 0925/09, nhập liệu hạch toán: (xem chứng từ PL 02.6) Nợ TK 1111: 5.240.000 Có TK 13881: 5.240.000 (3) Ngày 29/09/2014, tổng số tiền phí cầu đường 1.021.000 đồng, Kế toán lập Phiếu chi số 1533/09, nhập liệu hạch toán: (xem chứng từ PL 04.6) Nợ TK 13881: 1.021.000 Có TK 1111: 1.021.000 (4) Ngày 30/09/2014, vào số tiền 10.442.000 đồng Phiếu chi số 1591/09 với nội dung chi tiền hoàn vé máy bay, Kế toán nhập liệu, hạch toán:(xem chứng từ PL 04.7) Nợ TK 13881: 10.442.000 Có TK 1111: 10.442.000 2.2.3.4 Kế toán khoản tạm ứng: 2.2.3.4.1 Nội dung, nguyên tắc tạm ứng: a) Nội dung: Các khoản tạm ứng Cty bao gồm: tạm ứng để mua vật tư, tạm ứng cho cán công tác, tạm ứng cho tài xế b) Nguyên tắc tạm ứng: - Chỉ chi tạm ứng cho người làm việc Công ty - Người nhận tạm ứng phải chịu trách nhiệm số tiền tạm ứng sử dụng tạm ứng theo mục đích nội dung công việc phê duyệt, không chuyển giao tiền tạm ứng cho người khác - Lần tạm ứng trước phải toán xong tạm ứng lần - Kế toán mở sổ chi tiết theo dõi đối tượng tạm ứng 2.2.3.4.2 Chứng từ, sổ sách sử dụng trình tự luân chuyển chứng từ  Chứng từ: Giấy đề nghị tạm ứng, Phiếu tạm ứng, Giấy toán tạm ứng, Phiếu chi, Lệnh chi, Ủy nhiệm chi, Phiếu thu kèm chứng từ gốc Hóa đơn, Biên lai, Biên nhận,…  Sổ sách sử dụng: Sổ Cái TK 141, Sổ chi tiết TK, Sổ Nhật ký chung Báo cáo thực tập SVTH: Nguyễn Thị Phương Trang GVHD: Th.S Lê Văn Tuấn  Mô tả quy trình luân chuyển chứng từ cho nghiệp vụ phát sinh tạm ứng Sơ đồ 2.12: Trình tự luân chuyển chứng từ cho ngiệp vụ phát sinh tạm ứng: (1) Khi phát sinh nhu cầu tạm ứng, người cần tạm ứng viết Giấy đề nghị tạm ứng (xem chứng từ 04.8 ), ký vào sau chuyển cho Trưởng phòng ký duyệt, sau ký duyệt xong chuyển cho KTTM (2) Sau nhận Giấy đề nghị tạm ứng, KTTM xem xét chứng từ có liên quan đối chiếu với Sổ chi tiết tạm ứng xem lần tạm ứng trước toán xong chưa, thấy nội dung tạm ứng hợp lý KTTM ký vào Giấy đề nghị tạm ứng, sau chuyển cho KTT ký duyệt KTT xem xét, nội dung tạm ứng hợp lý ký duyệt (3) Căn vào số tiền Giấy đề nghị tạm ứng ký duyệt, KTTM lập Phiếu chi (3 liên), sau có đủ chữ ký, Phiếu chi chuyển cho Thủ quỹ (4) (5) Thủ quỹ thực chi tiền cho người tạm ứng Sau ký vào Phiếu chi, ghi vào Sổ quỹ, liên giao cho KTTM để nhập liệu vào phần mềm, liên giao cho người nhận tạm ứng, liên thũ quỷ giữ để ghi sổ quỹ Cuối ngày, chuyển toàn chứng từ chứng từ có liên quan cho KTTM ghi sổ kế tốn  Mơ tả quy trình ln chuyển chứng từ cho nghiệp vụ tốn tạm ứng: Sơ đồ 2.13: Trình tự luân chuyển chứng từ cho ngiệp vụ toán tạm ứng: Báo cáo thực tập SVTH: Nguyễn Thị Phương Trang GVHD: Th.S Lê Văn Tuấn (1) Người tạm ứng tập hợp chứng từ liên quan đến cơng việc hồn thành Hóa đơn, Biên lai, Biên nhận lập Giấy đề nghị toán tạm ứng chuyển đến cho KTTM (2) KTTM nhận Giấy đề nghị toán tạm ứng chứng từ gốc kèm theo, thấy hợp lệ ký nháy chuyển cho GĐ KTT ký duyệt Sau KTT GĐ ký duyệt, KTTM lập Phiếu thu thu lại toàn số tiền tạm ứng, đồng thời lập Phiếu chi chi số tiền mua hàng hóa, dịch vụ chuyển cho GĐ KTT ký duyệt (3) GĐ KTT vào chứng từ gốc kèm theo, thấy số tiền chi thực tế hợp lệ ký vào Giấy đề nghị toán tạm ứng chuyển cho KTTM, sau ký vào Phiếu thu, Phiếu chi mà KTTM lập chi cho số tiền thực tế Giấy đề nghị toán (4) Căn vào chứng từ gốc kèm theo KTTM chuyển, Thủ quỹ thu lại số tiền tạm ứng thừa hay chi thêm số tiền thiếu cho nhân viên 2.2.3.4.3 Tài khoản sử dụng: Công ty sử dụng TK 141 “Tạm ứng” mở tài khoản chi tiết sau: - TK 1411 “Tạm ứng nhân viên” - TK 1412 “Tạm ứng tài xế” (báo cáo) - TK 1413 “Tạm ứng tài xế” 2.2.3.4.4 (1) Phương pháp hạch toán Ngày 04/09/2014, Đặng Văn Có lập Giấy đề nghị tạm ứng số tiền 20.000.000 đồng để mua vật tư bảo dưỡng cho xưởng Căn vào Giấy đề nghị tạm ứng Báo cáo thực tập SVTH: Nguyễn Thị Phương Trang GVHD: Th.S Lê Văn Tuấn ký duyệt, KTTM lập Phiếu chi số 0018/09, nhập liệu hạch toán sau: (xem chứng từ PL 04.8 sổ Cái PL 03.4, sổ chi tiết PL 05.7) Nợ TK 1411: 20.000.000 Có TK 1111: 20.000.000 (2) Ngày 29/09/2012, Kế toán lập Phiếu chi số 1525/09 chi tạm ứng tour, số tiền 20.000.000 đồng, Kế toán Phiếu chi nhập liệu hạch toán sau: (xem chứng từ PL 04.9) Nợ TKL 1411: 20.000.000 Có TK 1111: 20.000.000 (3) Ngày 21/09/2014, Mai Toàn Trung lập Giấy đề nghị tạm ứng để chi tiền điện thoại, vào Giấy đề nghị tạm ứng Mai Toàn Trung ký duyệt, số tiền 2.000.000, KTTM lập Phiếu chi số 0995/09 hạch toán sau: Nợ TK 1411: 2.000.000 Có TK 1111: 2.000.000 Sang ngày 30/09/2014, sau hồn thành xong cơng việc, Mai Tồn Trung mang chứng từ gốc lập Phiếu toán tạm ứng, KTTM kiểm tra, đối chiếu lập Phiếu chi số 1567/09 chi cho nội dung nộp tiền điện thoại Tổng số tiền toán 574.545 đồng, thuế GTGT 10%, kế tốn hạch toán sau: Nợ TK 6428: 522.313 Nợ TK 1331: 52.232 Có TK 1111: 574.545 Đồng thời lập Phiếu thu số 1552/09 thu lại toàn số tiền tạm ứng: Nợ TK 1111: 2.000.000 Có TK 1411: 2.000.000 (xemchứng từ: PC tạm ứng PL 04.10, PT tạm ứng PL 02.7, PC tiền điện thoại, Giấy toán tiền tạm ứng PL 04.11) Báo cáo thực tập SVTH: Nguyễn Thị Phương Trang GVHD: Th.S Lê Văn Tuấn Báo cáo thực tập SVTH: Nguyễn Thị Phương Trang GVHD: Th.S Lê Văn Tuấn chương 3: 3.1 NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ: Nhận xét: 3.1.1 Về hoạt động tổ chức cơng ty: - Cơng ty có máy tổ chức quản lý phân công nhiệm vụ rõ ràng phòng ban - Ban Giám Đốc cán công nhân viên Vinasun Corp làm việc với tinh thần trách nhiệm cao để hoàn thành tốt nhiệm vụ đưa Công ty phát triển lên 3.1.2 Về phần mềm kế tốn - Cơng ty áp dụng hình thức nhật ký chung máy tính trợ giúp phần mềm ROSY giúp công việc kế tốn thuận lợi, dễ dàng, nhanh chóng vừa tiết kiệm nhân lực, thời gian vừa mang lại hiệu - Tuy nhiên, phần mềm ROSY đôi lúc bị lỗi, khơng truy xuất liệu, chí liệu, bị đứng máy, tự động đăng xuất,… gây khó khăn cho cơng tác quản lý 3.1.3 Về chứng từ, sổ sách - Công ty lập đầy đủ chứng từ sổ sách theo quy định chế độ kế toán đảm bảo theo quy định tài - Các sổ sách quản lý chặt chẽ Kế tốn trưởng, phát sai sót cách kịp thời từ có biện pháp xử lý cụ thể 3.1.4 Về cách hạch toán:  Về nghiệp vụ thu tiền mặt: Rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ tiền mặt, Công ty nhận Giấy báo Nợ Ngân hàng ngày, Thủ quỹ mang tiền đồng thời KTTM lập Phiếu thu, Kế toán nên hạch toán chi tiết thêm TK 112 (chi tiết)  Về nghiệp vụ chi tiền mặt: Kế toán hạch toán thu chi tiền mặt theo chế độ kế tốn hành, chi phí kiểm tra chặt chẽ trước chi nên khơng có sai sót Thủ quỹ KTTM kiểm tra đối chiếu sổ quỹ Sổ kế toán thường xuyên Báo cáo thực tập SVTH: Nguyễn Thị Phương Trang GVHD: Th.S Lê Văn Tuấn  Về nghiệp vụ tiền gửi ngân hàng: - Các nghiệp vụ kế toán tiền gửi ngân hàng phát sinh công ty không khác nhiều so với lý thuyết Đối với nghiệp vụ tiền gửi ngân hàng chi tiền gửi ngân hàng, nhân viên Công ty mang Lệnh chi, Ủy nhiệm chi đến để Ngân hàng thực chi tiền Ngân hàng gửi Giấy báo Nợ cho Cơng ty, Kế tốn vào Giấy báo Nợ để ghi nhận nghiệp vụ giảm tiền gửi ngân hàng với chế độ kế toán hành  Về nghiệp vụ tiền chuyển: Công tác theo dõi tiền chuyển doanh nghiệp chặt chẽ, chi tiết nên khơng có sai sót xảy  Về nghiệp vụ nợ phải thu khách hàng: - Việc hạch toán ghi chép kê tốn chặt chẽ xác nên phục vụ tốt cho việc quản lý Kế tốn tồn Cơng ty - Các chứng từ Cơng ty (Biên lai, Hóa đơn, Phiếu coupon…) Thu ngân kê vào Bảng kê, sau tập hợp lại để xuất Hóa đơn GTGT - Mặc dù lý thuyết, kế toán mở sổ chi tiết để theo dõi công nợ khách hàng thực tế cơng ty, kế tốn mở sổ chi tiết theo dõi nguồn phải thu ngắn hạn dài hạn, cơng ty có khoảng 10.000 khách hàng , nên mở sổ chi tiết cho khách hàng lý thuyết Đây nhược điểm cơng tác kế tốn , cơng ty tổ chức công tác công nợ chặt chẽ cơng ty có phận thu nợ khách hàng động nhạy bén nên công tác quản lý công nợ công ty tương đối tốt - Quy trình lưu chuyển chứng từ dễ xảy thất lạc, mát Khơng có hóa đơn, chứng từ tài xế khơng ghi nhận doanh thu  Về nghiệp vụ thuế GTGT khấu trừ: - Các hóa đơn, chứng từ kiểm tra kĩ trước nhập liệu vào phần mềm nên khơng có sai sót - Đối với chi phí tiếp khách nghiệp vụ (1), theo em nên hạch tốn vào chi phí quản lý doanh nghiệp TK 6428 hợp lý  Về nghiệp vụ khoản thu khác: Báo cáo thực tập SVTH: Nguyễn Thị Phương Trang GVHD: Th.S Lê Văn Tuấn Việc hạch toán nghiệp vụ khoản phải thu khác phát sinh công ty tương tự lý thuyết học  Về nghiệp vụ khoản tạm ứng: - Các khoản tạm ứng Công ty chủ yếu tạm ứng công tác mua vật tư, tạm ứng cho tài xế, số tiền tạm ứng tương đối nhỏ nên việc chi tạm ứng chặt chẽ nhanh gọn - Mẫu Giấy đề nghị tạm ứng mẫu Giấy tốn tiền tạm ứng mẫu Cơng ty tự soạn 3.2 Kiến nghị: - Quan tâm đến đời sống cán công nhân viên, giải thỏa đáng chế độ tiền lương chế độ khen thưởng nhằm nâng cao tinh thần làm việc  Về kế toán khoản nợ phải thu: Trong nghiệp vụ kế tốn phải thu khách hàng, ngồi việc mở chi tiết cho khoản phải thu ngắn hạn dài hạn, kế toán cần mở thêm sổ chi tiết cơng nợ cho khách hàng nhằm nắm bắt xác khoản phải thu khách hàng khoản khách hàng trả dư phải hoàn lại Điều giúp cho doanh nghiệp việc xử lý, tổ chức tốn cơng nợ tốt  Trong công ty sử dụng phần phầm mềm kế tốn bên cạnh phần mềm số hạn chế : ta thực lệnh giống lúc phần mềm không nhận lỗi sai mà phải sau thời gian phần mềm báo cho người nhập biết ghi trùng nghiệp vụ Tuy có phần mềm diệt virus đôi lúc phần mềm bị lỗi, điều làm liệu kế toán kế toán cần xuất excel lưu vào đĩa mềm , đồng thời nâng cấp phần mềm ROSY để phục vụ cơng tác kế tốn Cty tốt  Đối với khoản tạm ứng: Mẫu Giấy đề nghị tốn tiền tạm ứng, Cơng ty nên dùng theo mẫu Giấy đề nghị toán tạm ứng mẫu số 03 – TT mẫu Giấy đề nghị toán tạm ứng theo mẫu số 04 – TT (ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ – BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) sau: Báo cáo thực tập SVTH: Nguyễn Thị Phương Trang GVHD: Th.S Lê Văn Tuấn Báo cáo thực tập SVTH: Nguyễn Thị Phương Trang GVHD: Th.S Lê Văn Tuấn KẾT LUẬN: Tóm lại, Gần hai tháng thực tập công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam, em đúc kết nhiều kinh nghiệm thực tế cơng tác kế tốn doanh nghiệp cách tổ chức quản lý vốn doanh nghiệp cho hoạt động kinh doanh diễn cách bình thường ngày phát triển Vấn đề phải nói đến cấu máy quản lý doanh nghiệp Với cấu máy quản lý theo kiểu trực tiếp, Ban giám đốc trực tiếp đạo, nắm bắt thơng tin cách nhanh chóng từ phòng ban Mỗi phòng ban có nhiệm vụ, chức khác lại có mối liên hệ chặt chẽ, thống với để hồn thành cơng việc Giám đốc đạo, phòng ban đề xuất, tham mưu cho Ban Giám đốc nhằm tìm phương hướng tối ưu giúp cơng ty hoạt động ngày có hiệu Hình thức tổ chức máy kế tốn tập trung đơn giản gọn nhẹ với phần hành kế toán khác quản lý điều hành kế tốn trưởng giúp cho quy trình ghi chép, xử lý nghiệp vụ kế toán phát sinh nhanh chóng, xác, đảm bảo có thống phần hành với Nội dung nghiệp vụ kế toán vốn tiền khoản nợ phải thu cơng ty có điểm khác với kiến thức học song đảm bảo xác, nhanh chóng, chặt chẽ quy trình xử lý nghiệp vụ kế tốn đảm bảo tuân thủ theo chuẩn mực kế tốn Bộ tài đề Đồng thời, việc quan sát số dư tài khoản làm để tăng khả tổ chức, chu chuyển thu hồi vốn linh lọat có hiệu quả, tăng thu giảm chi, khơng lãng phí nguồn vốn kinh doanh doanh nghiệp Phần cuối báo cáo, em mạnh dạn đưa số nhận xét kiến nghị Song nhận thức trình độ sinh viên có hạn chế nên ý kiến em không tránh khỏi thiếu sót mang tính lý thuyết Em mong thầy cơ, anh chị kế tốn bảo em thêm Báo cáo thực tập SVTH: Nguyễn Thị Phương Trang ... VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU .3 1.1 Kế toán vốn tiền: .3 1.1.1 Những vấn đề chung kế toán vốn tiền: .3 1.1.2 Kế toán tiền mặt quỹ: 1.1.3 Kế toán. .. SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU 1.1 Kế toán vốn tiền: 1.1.1 Những vấn đề chung kế toán vốn tiền: 1.1.1.1 Khái niệm, phân loại: Khái niệm: Vốn tiền phận thu c tài sản... toán tiền gửi ngân hàng: .8 1.1.4 Kế toán tiền chuyển: 11 1.2 Kế toán khoản phải thu: 13 1.2.1 Những vấn đề chung kế toán khoản phải thu: .13 1.2.2 Kế toán khoản phải thu
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN vốn BẰNG TIỀN và các KHOẢN PHẢI THU, KẾ TOÁN vốn BẰNG TIỀN và các KHOẢN PHẢI THU

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay