Tổ chức thông tin kế toán trong chu trình thu viện phí tại bệnh viện tỉnh ninh thuận

119 5 0
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2018, 15:41

ðẠI HỌC ðÀ NẴNG TRƯỜNG ðẠI HỌC KINH TẾ - TRẦN THỊ THANH NGA TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN TRONG CHU TRÌNH THU VIỆN PHÍ TẠI BỆNH VIỆN TỈNH NINH THUẬN LUẬN VĂN THẠC SỸ KẾ TOÁN Mã số: 60.34.03.01 Người hướng dẫn khoa học: TS HUỲNH THỊ HỒNG HẠNH ðà Nẵng - Năm 2018 LỜI CAM ðOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Trần Thị Thanh Nga MỤC LỤC MỞ ðẦU 1 Tính cấp thiết ñề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 ðối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục ñề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN TRONG CHU TRÌNH THU VIỆN PHÍ TẠI CÁC BỆNH VIỆN 1.1 KHÁI NIỆM VÀ BẢN CHẤT CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN 1.1.1.Khái niệm hệ thống thơng tin kế tốn 1.1.2.Bản chất hệ thống thơng tin kế tốn 1.2 TỔ CHỨC HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN BỆNH VIỆN 11 1.2.1.ðặc điểm tổ chức kế tốn bệnh viện 11 1.2.2.Tổ chức thông tin kế tốn điều kiện ứng dụng phần mềm giải pháp quản lý tổng thể bệnh viện 12 1.2.3.Tổ chức hệ thống thơng tin kế tốn bệnh viện theo chu trình 17 1.3 TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN TRONG CHU TRÌNH THU VIỆN PHÍ TẠI BỆNH VIỆN 23 1.3.1.Chức chu trình thu viện phí 23 1.3.2.Mối quan hệ phận chu trình thu viện phí 23 1.3.3.Tổ chức thơng tin kế tốn hoạt động xác định viện phí 25 1.3.4.Tổ chức thơng tin kế tốn hoạt động thu viện phí 28 1.3.5.Tổ chức thơng tin kế tốn hoạt động báo cáo viện phí 31 CHƯƠNG ðÁNH GIÁ TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN TRONG CHU TRÌNH THU VIỆN PHÍ TẠI BỆNH VIỆN TỈNH NINH THUẬN 35 2.1 TỔNG QUAN VỀ BỆNH VIỆN TỈNH NINH THUẬN 35 2.1.1.Giới thiệu Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận 35 2.1.2.Cơ cấu tổ chức máy quản lý 38 2.1.3.Cơ cấu tổ chức máy kế toán 40 2.2 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC THÔNG TIN KẾ TỐN TRONG CHU TRÌNH THU VIỆN PHÍ TẠI BỆNH VIỆN TỈNH NINH THUẬN 43 2.2.1.Thực trạng tổ chức thơng tin kế tốn hoạt động xác định viện phí 45 2.2.2.Thực trạng tổ chức thơng tin kế tốn hoạt động thu viện phí 56 2.2.3.Thực trạng tổ chức thơng tin kế tốn hoạt động báo cáo viện phí 64 2.3 ðÁNH GIÁ VỀ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN TRONG CHU TRÌNH THU VIỆN PHÍ TẠI BỆNH VIỆN TỈNH NINH THUẬN 67 2.3.1.Những kết ñạt ñược 67 2.3.2.Những hạn chế 69 CHƯƠNG ðỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THÔNG TIN KẾ TỐN TRONG CHU TRÌNH THU VIỆN PHÍ TẠI BỆNH VIỆN TỈNH NINH THUẬN 73 3.1 ðỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN TRONG CHU TRÌNH THU VIỆN PHÍ TẠI BỆNH VIỆN TỈNH NINH THUẬN 73 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN TRONG CHU TRÌNH THU VIỆN PHÍ TẠI BỆNH VIỆN TỈNH NINH THUẬN 75 3.2.1.Giải pháp tổ chức ứng dụng CNTT vào công tác kế toán 75 3.2.2.Giải pháp xây dựng mã ñối tượng 76 3.2.3.Giải pháp xây dựng quy trình chuẩn 81 3.2.4.Giải pháp ñề xuất bổ sung biểu mẫu báo cáo 88 KẾT LUẬN 91 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC QUYẾT ðỊNH GIAO ðỀ TÀI (BẢN SAO) BIÊN BẢN HỌP HỘI ðỒNG ðÁNH GIÁ LUẬN VĂN (BẢN SAO) NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN (BẢN SAO) NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN (BẢN SAO) BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHXH : Bảo hiểm xã hội BHYT : Bảo hiểm y tế BN : Bệnh nhân BS : Bác sĩ CBVC : Cán viên chức CNTT : Công nghệ thông tin HTTTKT : Hệ thống thơng tin kế tốn KCB : Khám chữa bệnh KSNB : Kiểm soát nội KTTT : Kế toán toán SXKD : Sản xuất kinh doanh TCKT : Tài kế tốn TK : Tài khoản DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng Trang 2.1 Kết thực tiêu năm 2017 37 2.2 Báo cáo hoạt ñộng thu năm 2017 37 2.3 Cấu trúc mã y tế 47 2.4 Bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú 53 2.5 Bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh nội trú 54 2.6 Bảng kê dịch vụ y tế nội trú theo số hố đơn 60 2.7 Bảng kê thu tiền tạm ứng nội trú 60 2.8 Bảng kê tốn thu viện phí nội trú 61 2.9 Bảng kê tốn chi viện phí nội trú 61 3.1 Danh mục bệnh nhân theo phần mềm FPT e.Hospital 78 3.2 Cấu trúc mã y tế theo phần mềm FPT e.Hospital 78 3.3 Cấu trúc mã y tế ñược ñề xuất theo định hướng 79 3.4 Quy trình thu nộp viện phí bệnh nhân ngoại trú 82 3.5 Quy trình thu nộp viện phí bệnh nhân nội trú 84 3.6 Quy trình thu nộp kiểm sốt viện phí hàng ngày 86 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình hình Trang 1.1 Mối quan hệ phận ñiều trị ngoại trú 24 1.2 Mối quan hệ phận ñiều trị nội trú 25 1.3 Sơ đồ dòng liệu chu trình thu viện phí 33 2.1 Sơ đồ tổ chức máy quản lý Bệnh viện tỉnh 39 2.2 Sơ ñồ tổ chức máy kế toán Bệnh viện tỉnh 40 2.3 Sơ đồ mơ tả nghiệp vụ viện phí ngoại trú 44 2.4 Sơ đồ mơ tả nghiệp vụ viện phí nội trú 45 2.5 Mơ hình tổng thể hệ thống ngoại trú 46 2.6 Mơ hình tổng thể hệ thống nội trú 46 2.7 Giao diện hình tiếp nhận bệnh nhân 49 2.8 Giao diện xác nhận viện phí nội trú 51 2.9 Quy trình ln chuyển chứng từ viện phí ngoại trú 56 2.10 Quy trình ln chuyển chứng từ viện phí nội trú 57 2.11 Phiếu thu tạm ứng ngoại trú 58 2.12 Phiếu thu hoàn ứng 59 2.13 Hố đơn thu viện phí 59 2.14 Sổ tài khoản 5311-Doanh thu dịch vụ y tế (viện phí) 63 2.15 Giao diện hình báo cáo viện phí ngoại trú, nội trú, BHYT 64 2.16 Danh sách đề nghị tốn chi phí KCB ngoại trú 66 2.17 Danh sách đề nghị tốn chi phí KCB nội trú 67 3.1 Mơ hình liên kết phân hệ 76 MỞ ðẦU Tính cấp thiết ñề tài Con người nguồn tài nguyên quý báu, ñịnh phát triển quốc gia, sức khoẻ vốn q người tồn xã hội Vì vậy, đầu tư cho sức khoẻ đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội ñất nước Những năm gần đây, ngành Y tế tích cực ñạo tăng cường thực giải pháp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, có thực đổi chế tài đơn vị nghiệp y tế cơng lập gắn với thực lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế (BHYT) tồn dân, bước tính đúng, tính đủ chi phí dịch vụ y tế Thực Nghị định 85/2012/Nð-CP quy ñịnh chế hoạt ñộng, chế tài đơn vị nghiệp y tế công lập giá dịch vụ khám chữa bệnh sở khám chữa bệnh công lập, buộc bệnh viện phải chủ ñộng hoạt ñộng quản lý sử dụng hiệu nguồn lực tài Trong đó, theo chế tự chủ nguồn kinh phí thường xun ngân sách nhà nước cấp hàng năm có tỷ trọng giảm dần nguồn thu từ viện phí BHYT nhanh chóng trở thành nguồn thu chủ yếu cho Bệnh viện Vì vậy, hệ thống y tế việc quản lý nguồn thu từ viện phí BHYT để ñảm bảo xác ñịnh viện phí, thu viện phí báo cáo viện phí cho phù hợp, hiệu quả, bước tính đúng, tính đủ, tính kịp thời chi phí trực tiếp bệnh nhân quan trọng Tuy nhiên, nguồn thu nhiều bất cập chi phí trực tiếp phục vụ bệnh nhân chưa tính đúng, tính đủ, xác định sai viện phí, sai đối tượng BHYT, tình hình bệnh nhân trốn viện, bỏ về, bệnh nhân nghèo khơng có BHYT xảy làm thất thu viện phí, công tác quản lý bệnh nhân BHYT bệnh viện quản lý chi phí khám chữa bệnh (KCB) BHYT quan BHYT chưa ñược chặt chẽ, thiếu tính chun nghiệp ðây điều kiện thiết yếu yếu tố then chốt ñể tăng nguồn thu quan trọng đảm bảo tính minh bạch, cơng tài y tế Trong năm qua, Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận có bước phát triển có nhiều đổi mơ hình quản lý hoạt động Bệnh viện chủ động cấu lại máy tổ chức, tăng cường công tác quản lý trọng đến nâng cao vai trò thơng tin kế tốn Tuy nhiên, việc tổ chức thơng tin kế tốn nói chung tổ chức thơng tin kế tốn chu trình thu viện phí nói riêng bệnh viện nhiều hạn chế chuyển đổi sang chế quản lý Thơng tin kế tốn mang lại chưa ñáp ứng ñược nhu cầu quản lý Thực tế Bệnh viện ứng dụng cơng nghệ thơng tin (CNTT) phần mềm giải pháp quản lý tổng thể bệnh viện FPT e.Hospital từ năm 2014 ñáp ứng cho công tác chuyên môn khám chữa bệnh chủ yếu, tổ chức cơng tác kế tốn hành nghiệp sử dụng phần mềm kế tốn riêng (phần mềm IMAX 8.0) mà chưa tích hợp lại hệ thống thơng tin quản lý thống Chính đơn vị sử dụng hai phần mềm độc lập nên số liệu kế tốn khơng có tính kế thừa, chưa có liên kết cao phận, khoa phòng dẫn đến cơng việc chồng chéo, tốn thời gian nhân lực, vật lực, khó khăn cơng tác kiểm tra, đối chiếu, giám sát nguồn thu Vì vậy, tổ chức thơng tin kế tốn nói chung tổ chức thơng tin kế tốn chu trình thu viện phí nói riêng đơn vị cần phải hồn thiện để đáp ứng ñược nhu cầu thông tin phục vụ quản trị cách hiệu Xuất phát từ tình hình nghiên cứu tổ chức thơng tin kế tốn, nhằm góp phần nâng cao tổ chức thơng tin kế tốn hoạt ñộng thu viện phí, tác giả ñã chọn ñề tài: “Tổ chức thơng tin kế tốn chu trình thu viện phí Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận” làm đề tài nghiên cứu cho Luận văn Thạc sỹ PHỤ LỤC 3.1b SỞ Y TẾ NINH THUẬN BỆNH VIỆN TỈNH NINH THUẬN ĐT: 0683.822660 CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BẢNG KÊ THU TIỀN NGOẠI TRÚ/ NỘI TRÚ THEO BHYT: 5%, 20% Thời gian từ: …/…/… - …/…/… S T T Họ tên bệnh Ngày nhân Mã y tế Tổng cộng Khoa NTH NTM Ngoại TH - - - Ngoại CT Nhi Nhiễm - - - Sản TMH … Số phải nộp … - Số tiền phải nộp: Bằng chữ: Người lập bảng Kế toán trưởng Ngày … tháng … năm … Thủ trưởng đơn vị PHỤ LỤC 3.1c SỞ Y TẾ NINH THUẬN BỆNH VIỆN TỈNH NINH THUẬN ĐT: 0683.822660 CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BẢNG KÊ THU TIỀN NGOẠI TRÚ/ NỘI TRÚ THEO DỊCH VỤ (VIỆN PHÍ) Thời gian từ: …/…/… - …/…/… S T T Ngày Họ tên bệnh nhân Tổng cộng Mã y tế Khoa NTH NTM Ngoại TH - - - Ngoại CT Nhi Nhiễm - - - Sản TMH … Số phải nộp … - Số tiền phải nộp: Bằng chữ: Người lập bảng Kế toán trưởng Ngày … tháng … năm … Thủ trưởng đơn vị PHỤ LỤC 3.2 SỞ Y TẾ NINH THUẬN BỆNH VIỆN TỈNH NINH THUẬN ĐT: 0683.822660 CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BÁO CÁO TỔNG HỢP DOANH THU NGOẠI TRÚ/ NỘI TRÚ THEO KHOA Thời gian từ: …/…/… - …/…/… STT Mã khoa Mã y tế Họ tên bệnh nhân Tuổi Giới tính Ngày vào viện Ngày viện Số ngày điều trị Chi phí điều trị, miễn giảm, thất thu Giảm, Tổng chi Thất miễn phí thu giảm Số phải nộp Viện phí Dịch vụ Suất ăn - - - Số tạm ứng Thu thêm Chi trả - - - NTH NTM Ngoại TH Ngoại CT Nhi Nhiễm Sản … Tổng cộng Người lập bảng Kế toán trưởng - - Ngày … tháng … năm … Thủ trưởng đơn vị CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VItT NAM D(ic — Tti —141th phtic GIAY DE NGHI BAO V LUAN VAN THAC Si Kinh - Wu truang Trugng Dai hgc Kinh t6; - Trading Phang Dao tao; - Trugng Khoa Ke Ican Ten Vol la: Tran Thi Thanh Nga Lop: K33.KTO.DN Chuyen nganh: Ke_'! toan dien thoai: 0972987206 Ten de tai luan van: TO chdc thong tin ke toan chu trinh thu vien pill tai Berth vie.n tinh Ninh Thua'n Sau nghien ky- Quy che dao to thac Si dm BO Gido dpc va Dao to va cüa Trugng Dal h9c Kinh t6, Di h9c Da Nang, toi nha.n thy minh c6 dü dieu kien a cluvc bac) ve luan van thac si Vi vay toi lam dun kinh d nghi Qu)', cap L'anh dao Nha trugng chip thu'an cho toi dugc bao ve Wan van thac si Toi xin cam doan day la cong trinh nghien dru cüa rieng toi, cac s6 Ho, ick qua nghien ciru luan van la trung thuc va chua timg duvc cong b6 bat cong trinh nao khac kie'n dôngS7cüa ngurZri hurthig &in (10, ghi r5 /09 ten) Da Nang, AJ thang nam 2018 H9c vien ten Tran Tlii Thanh Nga 4,- 0=7 Ghi chti: HOC vien np oan b0 h6 save oa quan 1j, chuyen DT-ThS.LV1 ... thu viện phí 28 1.3.5 .Tổ chức thơng tin kế tốn hoạt động báo cáo viện phí 31 CHƯƠNG ðÁNH GIÁ TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN TRONG CHU TRÌNH THU VIỆN PHÍ TẠI BỆNH VIỆN TỈNH NINH THU N 35 2.1 TỔNG... nghiên cứu - Tổng hợp lý luận tổ chức thơng tin kế tốn chu trình thu viện phí bệnh viện - Khảo sát đánh giá thực trạng tổ chức thơng tin kế tốn chu trình thu viện phí Bệnh viện tỉnh Ninh Thu n - ðịnh... Chương 1: Cơ sở lý luận tổ chức thông tin kế tốn chu trình thu viện phí bệnh viện Chương 2: ðánh giá tổ chức thơng tin kế tốn chu trình thu viện phí Bệnh viện tỉnh Ninh Thu n Chương 3: ðịnh hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức thông tin kế toán trong chu trình thu viện phí tại bệnh viện tỉnh ninh thuận, Tổ chức thông tin kế toán trong chu trình thu viện phí tại bệnh viện tỉnh ninh thuận

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay