Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành phục vụ quản trị chi phí ở công ty sữa đậu nành – vinasoy

116 1 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2018, 15:41

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ THỊ HƢƠNG SEN KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH PHỤC VỤ QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY SỮA ĐẬU NÀNH VINASOY LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Đà Nẵng – Năm 2018 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ THỊ HƢƠNG SEN KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH PHỤC VỤ QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY SỮA ĐẬU NÀNH VINASOY LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Mã số: 60 34 03 01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Công Phƣơng Đà Nẵng – Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn công trình nghiên cứu độc lập thân tơi Các số liệu kết đƣợc nêu luận văn hồn tồn trung thực chƣa đƣợc cơng bố cơng trình nghiên cứu Tác giả Lê Thị Hƣơng Sen MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3 Mục tiêu nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa thực đề tài Bố cục luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TÍNH GIÁ THÀNH PHỤC VỤ QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ VAI TRÕ CỦA GIÁ THÀNH SẢN PHẨM ĐỐI VỚI QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT 1.1.1 Đặc điểm quản trị chi phí sản xuất 1.1.2 Vai trò kế tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm quản trị chi phí sản xuất 14 1.2.TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM PHỤC VỤ QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT 16 1.2.1 Đối tƣợng, phƣơng pháp tập hợp chi phí sản xuất 16 1.2.2 Quy trình tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành 19 KẾT LUẬN CHƢƠNG 33 CHƢƠNG THỰC TRẠNG KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM NHẰM PHỤC VỤ CHO VIỆC QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY SỮA ĐẬU NÀNH – VINASOY 34 2.1 ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ 34 2.1.1 Giới thiệu Công ty 34 2.1.2 Đặc điểm quy trình sản xuất tổ chức sản xuất kinh doanh 34 2.1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý Công ty 40 2.1.4 Đặc điểm tổ chức kế tốn Cơng ty 43 2.2 ĐẶC ĐIỂM QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ YÊU CẦU THÔNG TIN GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY SỮA ĐẬU NÀNH – VINASOY 46 2.2.1 Lập kế hoạch chi phí sản xuất 46 2.2.2 Tổ chức thực phản ánh chi phí sản xuất 49 2.2.3 Phân tích đánh giá định 53 2.3 TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY SỮA ĐẬU NÀNH - VINASOY 54 2.3.1 Đối tƣợng, phƣơng pháp tập hợp chi phí sản xuất 54 2.3.2 Quy trình tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành theo phƣơng pháp truyền thống 56 2.4 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TỐN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH ĐÁP ỨNG QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY 66 2.4.1 Về đối tƣơng tập hợp chi phí 66 2.4.2 Quy trình tập hợp chi phí 66 2.4.3 Tính giá thành 69 KẾT LUẬN CHƢƠNG 70 CHƢƠNG HOÀN THIỆN PHƢƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH PHỤC VỤ QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY SỮA ĐẬU NÀNH VINASOY 72 3.1 NHẬN DIỆN U CẦU THƠNG TIN CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH PHỤC VỤ QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY SỮA ĐẬU NÀNH VINASOY 72 3.1.1 Thơng tin phục vụ lập kế hoạch chi phí 75 3.1.2 Thông tin phục vụ tổ chức thực chi phí 76 3.1.3 Thơng tin phục vụ phân tích đánh giá định 78 3.2 VẬN DỤNG PHƢƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH ABC PHỤC VỤ QUẢN TRỊ CHI PHÍ THEO HOẠT ĐỘNG TẠI CƠNG TY SỮA ĐẬU NÀNH - VINASOY 78 3.2.1 Vận dụng phƣơng pháp tính giá thành ABC nhằm cung cấp thơng tin cho quản trị chi phí Cơng ty 78 3.2.2 Quy trình, nội dung vận dụng tính giá thành theo phƣơng pháp ABC 80 3.2.3 Thông tin cung cấp từ phƣơng pháp tính giá thành ABC phục vụ quản trị chi phí 102 KẾT LUẬN CHƢƠNG 103 KẾT LUẬN 104 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN(Bản sao) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ABC : Phƣơng pháp tính giá thành dựa sở hoạt động AFTA : Hiệp định chƣơng trình ƣu đãi thuế quan CPNCTT : Chi phí nhân cơng trực tiếp ĐVT : Đơn vị tính ISO : International Organization for Standardization ( Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lƣợng) KCS : Kiểm tra chất lƣợng sản phẩm NCTT : Nhân công trực tiếp NVL : Nguyên vật liệu NVLTT : Nguyên vật liệu trực tiếp QC : Kiểm tra trƣớc nhập kho QLDN : Quản lý doanh nghiệp SC : Sửa chữa SXC : Sản xuất chung TNHH TM : Trách nhiệm hữu hạn Thƣơng mại TSCĐ : Tài sản cố định UHT : Ultra High Temperature (Xử lý nhiệt độ cực cao) XNK : Xuất nhập WTO : Tổ chức Thƣơng mại Thế giới DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Kế hoạch chi phí NVL trực tiếp 2016 sản phẩm Minh họa kế hoạch chi phí sản xuất chung sản phẩm sữa năm 2016 Cơ cấu chi phí sản xuất năm 2016 Bảng theo dõi CP NVLTT sản phẩm tháng 12/ 2016 Bảng phân bổ tiền lƣơng khoản trích theo lƣơng tháng 12/ 2016 Trang 47 48 52 58 60 2.6 Phân bổ khấu hao 12/2016 62 2.7 Bảng phân bổ chi phí sản xuất chung tháng 12/2016 63 2.8 Tổng hợp chi phí tính giá thành tháng 12/ 2016 65 3.1 Tổng hợp hoạt động vào nhóm hoạt động 82 3.2 3.3 3.4 Bảng phân bổ chi phí khấu hao theo hoạt động tháng 12/2016 Bảng phân loại CCDC theo hoạt động tháng 12/2016 Bảng tổng hợp chi phí tiền điện theo hoạt động tháng 12/2016 84 86 88 3.5 Bảng tổng hợp chi phí sửa chữa bảo trì máy móc thiết bị 90 3.6 Chi phí gián tiếp nguồn phát sinh chi phí 93 3.7 Bảng xác định nguồn sinh phí cho hoạt động 94 3.8 Bảng ma trận EDA 96 3.9 Bảng hệ số tỷ lệ EDA tháng 12/2016 96 Số hiệu Tên bảng bảng Trang 3.10 Bảng giá trị tiền ma trận EDA tháng 12/2016 97 3.11 Bảng ma trận ADP 98 3.12 Giá trị tiền ma trân APD tháng 12/2016 98 3.13 Bảng tính giá thành sản phẩm tháng 12/2016 100 3.14 Bảng so sánh giá thành theo phƣơng pháp tính giá ABC 101 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Số hiệu Tên sơ đồ sơ đồ Trang 1.1 Tổng hợp chi phí theo cơng việc 20 1.2 Tổng hợp chi phí theo q trình sản xuất 20 1.3 Lý thuyết ABC Colin Drury (2001) 24 1.4 Mơ hình phƣơng pháp tính giá dựa sở hoạt động 25 1.5 Mối quan hệ Chi phí – Hoạt động – Sản phẩm 30 2.1 Quy trình sản xuất sản phẩm 36 2.2 Tổ chức sản xuất Cơng ty 39 2.3 Mơ hình tổ chức máy quản lý 40 2.4 Tổ chức máy kế tốn 44 3.1 Mơ hình tính giá dựa hoạt động Công ty Sữa đậu nành - Vinasoy 95 92 HOẠT ĐỘNG TSCĐ Tạo dịch đậu nành Hòa trộn Tiệt trùng Đóng gói thành phẩm KCS Hỗ trợ chung Máy photo 18.376 Máy Fax 23.626 Máy vi tính 26.251 Bộ tích điện 7.875 Tổng cộng (1,360,148) Tỷ lệ (%) 410.765 223.064 195.861 149.616 118.333 262.509 30,20 16,40 14,40 11 8,70 19,30 93 - Chi phí tiền khác Chi phí khắc tiền nhƣ: chi phí vật liệu, chi phi xử lý mơi trƣờng, chi phí th mặt , chi phí nƣớc,… phát sinh hoạt động hỗ trợ chung nên phát sinh chi phí đƣợc tính vào hoạt động hỗ trợ sản xuất * Dựa vào phân tích nguyên tắc nhân – (nguồn phát sinh chi phí nguyên nhân, chi phí tính cho đối tƣợng hệ quả) với việc quan sát trực tiếp phân xƣởng, ta có bảng 3.6 chi phí gián tiếp nguồn phát sinh chi phí nhƣ sau: Bảng 3.6 Chi phí gián tiếp nguồn phát sinh chi phí Chi phí Nguồn phát sinh chi phí Khấu hao tài sản cố định Tính chi tiết cho hoạt động Cơng cụ dụng cụ Tính chi tiết cho hoạt động Tiền điện Số KW điện sử dụng Chi phí sửa chữa bảo trì MMTB Tính chi tiết cho hoạt động Chi phí khác tiền Tính cho hoạt động hỗ trợ chung Các sản phẩm Công ty đa dạng chủng loại kích cỡ nhƣng có quy trình cơng nghệ sản xuất qua cơng đoạn giống Do hầu hết sản phẩm trải qua hoạt động nhƣ Đối với hoạt động tạo dịch đậu nành, giai đoạn sử dụng trực tiếp nguyên vật liệu nên ta chọn nguồn phát sinh chi phí chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Điều có nghĩa sản phẩm có chi phí ngun vật liệu lớn chi chí cho hoạt động tạo dịch đậu nành lớn Các hoạt động lại nhƣ hoạt động hòa trộn, hoạt động tiệt trùng, hoạt động đóng gói thành phẩm, hoạt động KCS, hoạt động hỗ trợ sản xuất ta chọn chi phí nhân cơng trực tiếp nguồn phát sinh chi phí Nhƣ sản phẩm có chi phí nhân cơng trực tiếp lớn chi phí cho hoạt 94 động lớn Dựa vào mối quan hệ hoạt động sản phẩm, xác định nguồn sinh phí cho hoạt động nhƣ sau: Bảng 3.7 Bảng xác định nguồn sinh phí cho hoạt động Hoạt động Nguồn sinh phí Hoạt động tạo dịch đậu nành Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Hoạt động hòa trộn Chi phí nhân cơng trực tiếp Hoạt động tiệt trùng Chi phí nhân cơng trực tiếp Hoạt động đóng gói thành phẩm Chi phí nhân cơng trực tiếp Hoạt động KCS Chi phí nhân cơng trực tiếp Hoạt động hỗ trợ sản xuất Chi phí nhân cơng trực tiếp Dựa vào phân tích trên, mơ hình tính giá dựa hoạt động Công ty Sữa đậu nành Việt Nam – Vinsoy đƣợc khái quát nhƣ sau: 95 Chi phí khấu hao Chi phí CCDC Chi phí điện Chi phí SC MMTB Chi phí khác Chi tiết HĐ Chi tiết HĐ Số KW điện sử dụng Chi tiết HĐ Nguồn PS chi phí Hoạt động tạo dịch ĐN Hoạt động hòa trộn Hoạt động tiệt trùng Hoạt động đóng gói Hoạt động… Sữa Fami Sữa Fami Kid Sữa ĐN mè đen Sữa Fami Canxi Sữa … Chi phí NVLTT, chi phí NCTT Sơ đồ 3.1 Mơ hình tính giá dựa hoạt động Cơng ty Sữa đậu nành Vinasoy Bƣớc 3: Tập hợp chi phí cho hoạt động Dựa vào phân tích kết trên, ma trận Chi phí – Hoạt động gọi tắc EAD (Expense – Activity – Dependence) đƣợc thiết lập Trong ma trận hoạt động “i” tiêu dùng chi phí “j” dấu “X” đƣợc đánh vào ô (i,j) nhƣ bảng 3.8 sau: 96 Bảng 3.8 Bảng ma trận EDA HOẠT ĐỘNG Tạo dịch CHI PHÍ đậu nành Khấu hao tài sản cố định x Hòa Tiệt trộn trùng x x Đóng gói thành KCS phẩm x x Hỗ trợ chung x Công cụ dụng cụ x Tiền điện x x x x x x x x x x x x Sửa chữa bảo trì MMTB x x Chi phí khác x tiền Bảng 3.9 Bảng hệ số tỷ lệ EDA tháng 12/2016 (ĐVT: %) HOẠT ĐỘNG CHI PHÍ Tạo dịch đậu nành Khấu hao tài sản cố định Công cụ dụng cụ Tiền điện Sửa chữa bảo trì MMTB Chi phí khác tiền 36,2 Hòa Tiệt trộn trùng 16,4 14,4 Đóng gói thành KCS phẩm 8,7 20,1 Hỗ trợ chung 19,3 79,9 29,75 16,66 16,5 15,9 2,08 19,11 30,2 16,4 14,4 11 8,7 19,3 100 97 Để có đƣợc giá trị tiền hoạt động, áp dụng công thức đƣợc trình bày phần 1.2.2.2 chƣơng Ta có số liệu bảng 3.10 ma trận Chi phí – Hoạt động nhƣ sau: Bảng 3.10 Bảng giá trị tiền ma trận EDA tháng 12/2016 (ĐVT:1000 đồng) HOẠT ĐỘNG CHI PHÍ Tạo dịch đậu nành Đóng gói Hòa trộn Tiệt trùng thành KCS phẩm Hỗ trợ chung Khấu hao tài sản cố định Công cụ dụng cụ Tiền điện 2.655.293 1.202.950 1.056.249 366.753 638.151 1.415.667 204.246 811.901 307.847 172.394 170.739 164.530 21.523 197.746 410.765 223.064 195.861 149.616 118.333 262.509 Sửa chữa bảo trì MMTB Chi phí khác tiền Tổng cộng 1.400.052 3.578.150 1.598.409 1.422.849 680.900 778.007 4.087.876 Bƣớc 4: Tập hợp chi phí hoạt động cho đối tƣợng (hay nhóm đối tƣợng tính giá thành) Sau chi phí hoạt động đƣợc xác định, chi phí từ hoạt động đƣợc kết chuyển hay phân bổ cho sản phẩm thể qua ma trận Hoạt động – Sản phẩm (ADP – Activity – Product – Dependence) Trong ma trận này, sản phẩm, dịch vụ “i” tiêu dùng hoạt động “j” dấu “x” đƣợc đánh vào ô (i,j) nhƣ bảng 3.11 sau: 98 Bảng 3.11 Bảng ma trận ADP Sản phẩm HOẠT ĐỘNG Sữa ĐN Sữa Fami Sữa Kid mè đen Canxi VNS x x x x x Hoạt động hòa trộn x x x x x Hoạt động tiệt trùng x x x x x x x x x x Hoạt động KCS x x x x x Hoạt động hỗ trợ chung x x x x x Sữa Fami Hoạt động tạo dịch đậu nành Hoạt động đóng gói thành phẩm Sữa Fami Để tính đƣợc giá trị tiền sản phẩm, áp dụng cơng thức đƣợc trình bày phần 1.2.2.2 chƣơng Ta có số liệu Bảng 3.12 phân phối chi phí sản xuất chung đến sản phẩm Bảng 3.12 Giá trị tiền ma trân APD tháng 12/2016 Sản phẩm HOẠT ĐỘNG Sữa Fami Sữa Fami Sữa ĐN Sữa Fami Kid mè đen Canxi Sữa VNS Hoạt động tạo dịch đậu nành 1.021.799 617.123 659.256 740.251 539.721 Hoạt động hòa trộn 751.935 183.196 251.010 265.335 146.933 Hoạt động tiệt trùng 669.347 163.075 223.441 236.192 130.795 320.314 78.039 106.927 113.029 62.591 365.996 89.168 122.176 129.149 71.518 1.923.048 468.517 641.950 678.585 375.776 5.052.438 1.599.118 2.004.760 2.162.541 1.327.333 Hoạt động đóng gói thành phẩm Hoạt động KCS Hoạt động hỗ trợ chung Tổng cộng 99 Bƣớc 5: Tính giá thành cho loại sản phẩm Sau chi phí trực tiếp chi phí gián tiếp loại sản phẩm đƣợc xác định, ta lập bảng tính giá thành loại sản phẩm đƣợc xác định Bảng 3.13 100 Bảng 3.13 Bảng tính giá thành sản phẩm tháng 12/2016 (ĐVT: 1000 đồng) Sản phẩm Chi phí Sữa ĐN mè Sữa Fami Sữa VNS đen Canxi 21.832.740.600 13.186.049.906 14.086.290.000 15.816.912.000 11.532.194.000 Sữa Fami NVLTT Sữa Fami Kid NCTT 4.822.023.295 1.174.801.570 1.609.684.000 1.701.546.000 SX chung.Trong đó: 5.052.437.989 1.599.117.966 2.004.760.380 2.162.541.343 1.327.333.321 Hoạt động tạo dịch đậu nành 942.254.000 1.021.799 617.123 659.256 740.251 539.721 Hoạt động hòa trộn 751.935 183.196 251.010 265.335 146.933 Hoạt động tiệt trùng 669.347 163.075 223.441 236.192 130.795 Hoạt động đóng gói thành phẩm 320.314 78.039 106.927 113.029 62.591 Hoạt động KCS 365.996 89.168 122.176 129.149 71.518 1.923.048 468.517 641.950 678.585 375.776 Hoạt động hỗ trợ chung Tổng giá thành Số lƣợng sản phẩm Giá thành 31.707.201.884 15.959.969.442 17.700.734.380 19.680.999.343 13.801.781.321 3.046.000 1.181.000 1.430.000 1.510.000 1.390.000 10.409 13.514 12.378 13.034 9.929 101 So sánh kết tính tốn theo phƣơng pháp ABC với số liệu Công ty Số liệu so sánh Bảng 3.14 sau: Bảng 3.14 Bảng so sánh giá thành theo phương pháp tính giá ABC Sản phẩm Phƣơng pháp Phƣơng pháp truyền thống ABC Chênh lệch Sữa Fami 10.409 9.731 678 Sữa Fami Kid 13.514 14.384 (870) Sữa ĐN mè đen 12.378 13.742 (1.364) Sữa Fami Canxi 13.034 13.277 (243) 9.929 10.038 (109) Sữa VNS Qua kết nghiên cứu trên, so sánh phƣơng pháp tính giá thành truyền thống phƣơng pháp ABC ta thấy giá thành sản phẩm tăng lên, giá thành sản phẩm giảm xuống Điều dẫn đến cách nhìn nhận khác kết kinh doanh loại sản phẩm sản xuất ra, nhƣ ảnh hƣởng đến vấn đề định giá bán sản phẩm, ảnh hƣởng đến cạnh tranh thị trƣờng tiêu thụ với sản phẩm nhà cung sản phẩm cung loại Trong điều kiện cạnh tranh nhƣ nay, việc tính giá thành dựa sở hoạt động cho phép nhà quản lý định giá bán sản phẩm có tính cạnh tranh hơn, hay có giải pháp cắt giảm chi phí có sở khoa học sở thiết kế lại q trình sản xuất Việc tính giá thành sản phẩm dựa sở hoạt động ABC hoàn thiện hệ thống tính giá thành Cơng ty góc độ sau: - Gia tăng số lƣợng tiêu thức phân bổ chi phí sản xuất chung - Gia tăng phạm vi tập hợp chi phí sản xuất chung Mỗi phạm vi tập hợp chi phí điều liên qua đến hoạt động định tạo thay đổi chi 102 phí Ban lãnh đạo quan tâm đến khía cạnh mối quan hệ nhân hoạt động chi phí Các biện pháp nhằm kiểm sốt cắt giảm chi phí phát thơng qua phƣơng pháp tính giá - Làm thay đổi chất chi phí sản xuất chung Nếu trƣớc chi phí sản xuất chung đƣợc xem chi phí gián tiếp tính giá dựa sở hoạt động (ABC) nhìn chi phí chi phí trực hoạt động 3.2.3 Thơng tin cung cấp từ phƣơng pháp tính giá thành ABC phục vụ quản trị chi phí Qua việc áp dụng phƣơng pháp ABC Công ty Sữa đậu nành – Vinasoy, ta thấy giá thành sản phẩm đƣợc tính xác Điều giúp cho nhà quản trị Cơng ty đƣa định xác cơng tác quản trị Cơng ty - Từ đó, Vinasoy đƣa định xác cấu sản phẩm nhà quản trị Cơng ty định đƣa chiến lƣợc sản phẩm - Áp dụng phƣơng pháp ABC giúp nhà quản trị Công ty định tăng giá giảm giá để cạnh tranh giá nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh công ty, giá thành phản ánh hợp lý chi phí - Đặc biệt, việc áp dụng phƣơng pháp ABC vào Công ty Vinasoy giúp nhà quản trị Cơng ty kiểm sốt đƣợc chi phí hoạt động sản xuất sản phẩm 103 KẾT LUẬN CHƢƠNG Chƣơng luận văn tập trung giải vấn đề sau đây: Thứ nhất, luận văn đƣa nhận diện u cầu thơng tin chi phí giá thành phục vụ quản trị chi phí Cơng ty sữa đậu nành – Vinasoy Trên sở đó, luận văn đƣa giải pháp triển khai thơng tin phục vụ lập kế hoạch chi phí, thơng tin phục vụ tổ chức thực chi phí thơng tin phục vụ phân tích, đánh giá định Công ty Thứ hai, giải pháp vận dụng phƣơng pháp tính giá thành ABC phục vụ quản trị chi phí theo hoạt động Cơng ty Giải pháp đƣợc xây dựng sở tảng lý luận thực tiễn, nhƣ gợi ý Công ty sữa đậu nành – Vinasoy nhằm tiếp nhận thực ABC 104 KẾT LUẬN Đối với nhà quản lý chi phí mối quan tâm hàng đầu lợi nhuận thu đƣợc nhiều hay chịu ảnh hƣởng trực tiếp chi phí tạo Do việc quản trị kiểm sốt chi phí vơ khó khăn quan trọng Luận văn “Kế tốn chi phí tính giá thành sản phẩm phục vụ quản trị chi phí Cơng ty Sữa đậu nành – Vinasoy” hy vọng đem đến nhìn cho Ban quản trị Công ty Sữa đậu nành – Vinasoy cơng tác quản trị chi phí Bằng việc hồn thiện cơng tác quản trị chi phí tính giá thành, nhƣ xây dựng lại phƣơng pháp tính giá thành mới, luận văn đƣợc trình bày thay đổi phần lớn cách quản trị chi phí sản xuất Công ty, cung cấp thêm cho Ban giám đốc nhiều thơng tin chi phí quan trọng để đánh giá định Mặc dù có nhiều cố gắng q trình thực Luận văn, song nhiều vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện, Luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót định Do vậy, luận văn đƣợc trình bày mong đóng góp ý kiến nhà khoa học, thầy để Luận văn đƣợc hồn thiện DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyển Văn Hải (2012), Kế toán quản trị với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, NXB Giáo dục Thái Thị Thu Hiền (2009), Tìm hiểu thực trạng cơng tác quản trị chi phí sản xuất Cơng ty cổ phần Thăng Long Hà Nội Lê Thị Thu Hiền (2010) Hoàn thiện hệ thống kiểm sốt chi phí sản xuất Cơng ty giày Thượng Đình Nguyễn Thị Phƣơng Loan (2009), Quản trị chi phí, Trường Đại học Mở TPHCM Huỳnh Lợi (2001), Giáo trình kế tốn quản trị, NXB Thống kê, Thành Phố Hồ Chí Minh Lê Hồng Minh (2012), Tổ chức kế tốn quản trị chi phí Cơng ty cổ phần thủy sản thương mại Thuận Phước, TP Đà Nẵng Vũ Thị Thu Nga (2016), Hoàn thiện cơng tác kế tốn hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty TNHH TM XNK DVD Võ Văn Nhị (2009), Kế toán tài chính, NXB Tài chính, Hà nội Phạm Thị Tố Nhƣ (2012), Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty TNHH Xây lắp Điện Thuận Phát Phạm Rin (2006), Kế tốn chi phí dựa hoạt động(Activity-Based Costing-ABC), www.tapchiketoan.info , ngày 11/11/2006 Trƣơng Bá Thanh cộng (2008), Giáo trình kế tốn quản trị, NXB Giáo dục, Đà Nẵng Trƣơng Bá Thanh Đinh Thị Thanh Hƣờng (2009), "Vận dụng phƣơng pháp tính giá dựa sở hoạt động doanh nghiệp In", Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Đà Nẵng – Số tháng 3/2009, tr32 Hilton R.W (2002), Managerial Accounting – Creating value in a dynamic business Environment, Irwin Mcgraw-Hill Nazcyz Roztocti (1999), A proceduce for smooth in implementation of ABC in small enterprise, State University of New York, Department of Business Admistration Colin Drury (2001), Management Accounting for Business Decision, 2nd, Thomson learing Trang web http://www.wattpad.com/146390-ke-qt-full?p=15#.Ue1MuY0XH8Q http://old.voer.edu.vn/module/kinh-te/ban-chat-va-vai-tro-cua-chi-phi-sanxuat-va-tinh-gia-thanh-san-pham-trong-doanh-nghiep.html ... điểm quản trị chi phí sản xuất 1.1.2 Vai trò kế tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm quản trị chi phí sản xuất 14 1.2.TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM PHỤC VỤ... trọng công tác quản trị chi phí sản xuất doanh 1.2 TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM PHỤC VỤ QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT 1.2.1 Đối tƣợng, phƣơng pháp tập hợp chi phí sản xuất Chi phí. .. GIÁ THÀNH SẢN PHẨM NHẰM PHỤC VỤ CHO VIỆC QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY SỮA ĐẬU NÀNH – VINASOY Chƣơng 3: HOÀN THIỆN PHƢƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH PHỤC VỤ QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY SỮA ĐẬU NÀNH VINASOY
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành phục vụ quản trị chi phí ở công ty sữa đậu nành – vinasoy, Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành phục vụ quản trị chi phí ở công ty sữa đậu nành – vinasoy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay