Hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP việt nam thịnh vượng – chi nhánh đà nẵng

127 3 0
  • Loading ...
1/127 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2018, 15:41

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HOÀNG TÚ ANH HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Ðà Nẵng – Năm 2018 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HOÀNG TÚ ANH HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã số: 60 34 02 01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Hòa Nhân Ðà Nẵng – Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Hoàng Tú Anh MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục luận văn Tổng quan tình hình nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 11 1.1 KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 11 1.1.1 Khái niệm hoạt động cho vay tiêu dùng NHTM 11 1.1.2 Đặc điểm hoạt động cho vay tiêu dùng 11 1.1.3 Phân loại cho vay tiêu dùng 13 1.1.4 Rủi ro hoạt động cho vay tiêu dùngError! Bookmark not defined 1.1.5 Các yếu tố ảnh hƣởng đến hoạt động cho vay tiêu dùng 15 1.2 NỘI DUNG CỦA HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG 20 1.2.1 Mục tiêu hoạt động cho vay tiêu dùng 20 1.2.2 Các hoạt động thực mục tiêu cho vay tiêu dùng NHTM 22 1.3 TIÊU CHÍ PHẢN ÁNH KẾT QUẢ CHO VAY TIÊU DÙNG 25 1.3.1 Tiêu chí phản ánh quy mơ 25 1.3.2 Tiêu chí phản ánh thị phần dƣ nợ bình quân khách hàng 27 1.3.3 Tiêu chí đánh giá cấu cho vay tiêu dùng 27 1.3.4 Tiêu chí chất lƣợng cung ứng dịch vụ 27 1.3.5 Tiêu chí kiểm soát rủi ro cho vay tiêu dùng 27 1.3.6 Tiêu chí thu nhập từ hoạt động cho vay tiêu dùng 29 KẾT LUẬN CHƢƠNG 30 CHƢƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 31 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 31 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vƣợng – Chi nhánh Đà Nẵng 31 2.1.2 Cơ cấu tổ chức chức nhiệm vụ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vƣợng – Chi nhánh Đà Nẵng 32 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vƣợng - Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn từ 2015-2017 34 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG TRONG GIAI ĐOẠN 2015 – 2017 40 2.2.1 Bối cảnh hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vƣợng – Chi nhánh Đà Nẵng thời gian qua 40 2.2.2 Các quy định, sách hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vƣợng – Chi nhánh Đà Nẵng 44 2.2.3 Thực trạng hoạt động triển khai cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vƣợng – Chi nhánh Đà Nẵng 53 2.2.4 Kết cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vƣợng – Chi nhánh Đà Nẵng 57 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG 69 2.3.1 Những kết 69 2.3.2 Những hạn chế 70 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 72 KẾT LUẬN CHƢƠNG 76 CHƢƠNG KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 77 3.1 ĐỊNH HƢỚNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 77 3.1.1 Định hƣớng chung 77 3.1.2 Định hƣớng cho vay tiêu dùng giai đoạn 2017- 2019 79 3.2 KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 81 3.2.1 Đối với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vƣợng – Chi nhánh Đà Nẵng 81 3.2.2 Đối với Ngân hàng Nhà Nƣớc 94 3.2.3 Đối với Chính phủ Bộ ngành liên quan 99 KẾT LUẬN 101 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (Bản sao) GIẤY ĐỀ NGHỊ BẢO VỆ LUẬN VĂN (Bản sao) KIỂM TRA HÌNH THỨC LUẬN VĂN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Ý NGHĨA TỪ VIẾT TẮT VPBank VPBank Đà Nẵng CIC CBCNVC CVTD Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng – Chi nhánh Đà Nẵng Trung tâm thơng tin tín dụng Ngân hàng Nhà nƣớc Cán công nhân viên chức Cho vay tiêu dùng ĐVT Đơn vị tính KH Khách hàng NHTM Ngân hàng thƣơng mại NHNN Ngân hàng Nhà Nƣớc NH Ngân hàng TSĐB Tài sản đảm bảo TCTD Tổ chức tín dụng CN TMCP Chi nhánh Thƣơng mại cổ phần DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 Tên bảng Kết hoạt động huy vốn VPBank – chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2015 – 2017 Tình hình cho vay VPBank – chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2015– 2017 Kết hoạt động kinh doanh VPBank – chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2015 – 2017 Những yếu tố cấu thành chất lƣợng dịch vụ cho vay tiêu dùng VPBank – Đà Nẵng Dƣ nợ cho vay tiêu dùng giai đoạn 2015 - 2017 Số lƣợng khách hàng dƣ nợ bình quân cho vay tiêu dùng khách hàng giai đoạn 2015 - 2017 Thị phần CVTD ngân hàng địa bàn giai đoạn 2015 - 2017 Cơ cấu dƣ nợ CVTD theo kỳ hạn giai đoạn 2015 - 2017 Cơ cấu dƣ nợ CVTD theo hình thức đảm bảo giai đoạn 2015 - 2017 Dƣ nợ cho vay tiêu dùng phân theo sản phẩm CVTD giai đoạn 2015-2017 Bảng kết khảo sát chất lƣợng dịch vụ cho vay VPBank Đà Nẵng thời gian qua Thực trạng kiểm soát dịch vụ cho vay tiêu dùng giai đoạn 2015 - 2017 Thu nhập cho vay tiêu dùng giai đoạn 2015-2017 Trang 34 37 39 55 58 59 60 61 62 63 66 67 68 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Số hiệu 1.1 1.2 Tên bảng Cơ cấu tổ chức máy quản lý VPBank – chi nhánh Đà Nẵng (về mặt pháp lý) Cơ cấu tổ chức máy quản lý VPBank – chi nhánh Đà Nẵng (về mặt hệ thống quản lý kinh doanh) Trang 32 33 2.1 Kết huy động vốn theo thành phần kinh tế 36 2.2 Kết huy động vốn theo thời hạn 36 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hoạt động cho vay tiêu dùng trở thành mục tiêu nhiều TCTD, TCTD nhà nƣớc Cùng với phát triển mạnh mẽ kinh tế, đời sống nhân dân đƣợc cải thiện đáng kể, nhu cầu chi tiêu phục vụ đời sống ngày cao, điều kiện thuận lợi cho hoạt động ngân hàng nói chung, lĩnh vực cho vay tiêu dùng nói riêng phát triển Với tốc độ phát triển kinh tế mạnh mẽ nhƣ với số dân 90 triệu ngƣời cho thấy tiềm phát triển thị trƣờng cho vay tiêu dùng Việt Nam lớn, điều kiện vô thuận lợi thị trƣờng tiềm to lớn vay tiêu dùng phát triển Mặt khác, việc Chính phủ tiếp tục có nhiều nỗ lực cải thiện thủ tục hành chính, thuế quan với tình hình an ninh trị ổn định tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tƣ nƣớc yên tâm phát triển thu hút nhà đầu tƣ mới, có đầu tƣ vào lĩnh vực cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng từ lâu đặt mục tiêu phấn đấu Ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam, có nỗ lực nghiên cứu, xây dựng triển khai gói sản phẩm cho vay chƣơng trình ƣu đãi lớn dành cho khách hàng cá nhân Là chi nhánh lớn hệ thống VPBank, chi nhánh Đà Nẵng nằm địa bàn có tốc độ thị hóa mạnh mẽ, có tốc độ tăng trƣởng cao, quan, doanh nghiệp liên tiếp đƣợc thành lập, khu dân cƣ tập trung ngày nhiều đông hơn, nhu cầu đời sống không ngừng gia tăng nên điều kiện thuận lợi để ngân hàng đầu tƣ vào lĩnh vực tín dụng tiêu dùng Mặt khác, Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam ban hành thông tƣ số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 “Quy định hoạt động cho vay tổ ... NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 77 3.1 ĐỊNH HƢỚNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH... dùng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vƣợng – Chi nhánh Đà Nẵng 44 2.2.3 Thực trạng hoạt động triển khai cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vƣợng – Chi nhánh Đà Nẵng 53 2.2.4 Kết cho. .. doanh Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vƣợng - Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn từ 2015-2017 34 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP việt nam thịnh vượng – chi nhánh đà nẵng, Hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP việt nam thịnh vượng – chi nhánh đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay