Đào tạo nguồn nhân lực cho UBND huyện thăng bình, tỉnh quảng nam

111 8 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2018, 15:41

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHAN HOÀNG LONG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHO UBND HUYỆN THĂNG BÌNH, TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2018 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHAN HOÀNG LONG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHO UBND HUYỆN THĂNG BÌNH, TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS NGUYỄN QUỐC TUẤN Đà Nẵng - Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “Đào tạo nguồn nhân lực cho UBND huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam” cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu kết nêu luận văn hồn tồn trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Tác giả luận văn Phan Hoàng Long MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tƣợng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG TỔ CHỨC 1.1 KHÁI NIỆM, VAI TRÒ VÀ CÁC PHƢƠNG PHÁP ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG TỔ CHỨC 1.1.1 Các khái niệm nguồn nhân lực đào tạo nguồn nhân lực 1.1.2 Vai trò cơng tác đào tạo nguồn nhân lực tổ chức 11 1.1.3 Các phƣơng pháp đào tạo nguồn nhân lực tổ chức 13 1.2 NỘI DUNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG TỔ CHỨC 21 1.2.1 Đánh giá nhu cầu đào tạo 21 1.2.2 Xác định mục tiêu đào tạo 27 1.2.3 Lựa chọn đối tƣợng đào tạo 29 1.2.4 Xây dựng chƣơng trình đào tạo lựa chọn phƣơng pháp đào tạo 30 1.2.5 Lựa chọn phƣơng tiện, giáo viên, tài liệu 32 1.2.6 Dự tính chi phí đào tạo 32 1.2.7 Đánh giá kết đào tạo 33 1.3 HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VIỆT NAM HIỆN NAY 35 1.3.1.Thực trạng công tác đào tạo công chức, viên chức Việt Nam 46 1.3.2 Đặc điểm công tác đào tạo công chức, viên chức Việt Nam Error! Bookmark not defined 1.3.3 Kinh nghiệm đào tạo, bồi dƣỡng công chức số nƣớc giới 40 1.3.4 Những khái niệm hành nhà nƣớc: 46 TÓM TẮT CHƢƠNG 49 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CỦA UBND HUYỆN THĂNG BÌNH, TỈNH QUẢNG NAM 50 2.1 TỔNG QUAN VỀ UBND HUYỆN THĂNG BÌNH 50 2.1.1 Giới thiệu chung 50 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ UBND huyện Thăng Bình 50 2.1.3 Tổ chức máy UBND huyện Thăng Bình 51 2.1.4 Đặc điểm nguồn nhân lực UBND huyện Thăng Bình 54 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI UBND HUYỆN THĂNG BÌNH 55 2.2.1.Thực trạng công tác đánh giá nhu cầu đào tạo 55 2.2.2 Thực trạng công tác xác định mục tiêu đào tạo 57 2.2.3 Thực trạng công tác lựa chọn đối tƣợng đào tạo 57 2.2.4 Thực trạng xây dựng chƣơng trình đào tạo lựa chọn phƣơng pháp đào tạo 58 2.2.5 Thực trạng công tác lựa chọn phƣơng tiện, giảng viêng tài liệu 59 2.2.6 Thực trạng cơng tác dự trù chi phí đào tạo 60 2.2.7 Thực trạng đánh giá kết đào tạo 61 2.3 NHỮNG ƢU ĐIỂM, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN TỒN TẠI HẠN CHẾ TRONG VIỆC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHO UBND HUYỆN THĂNG BÌNH 61 2.3.1 Ƣu điểm 61 2.3.2 Hạn chế 61 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 62 TÓM TẮT CHƢƠNG 63 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHO UBND HUYỆN THĂNG BÌNH, TỈNH QUẢNG NAM 64 3.1 CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 64 3.1.1 Các văn Trung ƣơng công tác đào tạo nguồn nhân lực 64 3.1.2 Các văn tỉnh, huyện Thăng Bình cơng tác đào tạo nguồn nhân lực 64 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI UBND HUYỆN THĂNG BÌNH 65 3.2.1 Đánh giá nhu cầu đào tạo 65 3.2.2 Xác địch mục tiêu đào tạo lựa chọn đối tƣợng đào tạo 68 3.2.3 Hoàn thiện nội dung đào tạo 72 3.24 Lựa chọn phƣơng pháp đào tạo 76 3.2.5 Lựa chọn phƣơng tiện, tài liệu giảng viên 77 Đảm bảo nguồn kinh phí đào tạo 78 Đánh giá kết đào tạo 79 TÓM TẮT CHƢƠNG 81 KẾT LUẬN 82 PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (BẢN SAO) DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CBCC : Cán bộ, cơng chức TPP : Trƣởng, phó phòng CV : Chuyên viên UBND : Ủy ban Nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng Trang 1.1 Các phƣơng pháp đào tạo phát triển nguồn nhân lực 14 1.2 Tổng hợp ƣu điểm, nhƣợc điểm phƣơng pháp 19 đào tạo ngồi doanh nghiệp 1.3 Mơ hình đánh giá đào tạo tiến sĩ Donal Kirkpatrick 35 2.1 Thống kê phân tích nguồn nhân lực giới tính độ 54 tuổi UBND huyện Thăng Bình nay: 2.2 Thống kê phân tích nguồn nhân lực trình độ 55 UBND huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam 3.1 Nhu cầu đào tạo kỹ năng, kiến thức cần thiết cho vị trí 71 lãnh đạo UBND huyện 3.2 Nhu cầu đào tạo kỹ năng, kiến thức cần thiết cho vị trí 71 Cán cấp TPP 3.3 Nhu cầu đào tạo kỹ năng, kiến thức cần thiết cho vị trí chuyên viên UBND huyện 72 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Số hiệu sơ đồ Tên sơ đồ Trang 1.1 Sơ đồ quy trình đào tạo nguồn nhân lực 21 1.2 Đánh giá nhu cầu đào tạo 26 1.3 Các bƣớc đánh giá nhu cầu đào tạo tổ chức 26 2.1 Sơ đồ tổ chức máy UBND huyện 52 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong thời đại ngày vai trò nguồn nhân lực ngày đƣợc thừa nhận yếu tố quan trọng bên cạnh vốn cơng nghệ tác động đến tăng trƣởng kinh tế yêu cầu để hòa nhập vào kinh tế khu vực nhƣ giới phải có đƣợc nguồn nhân lực có đủ sức đáp ứng yêu cầu trình độ phát triển khu vực, giới Vai trò nguồn nhân lực tăng trƣởng kinh tế đƣợc ghi nhận lý thuyết tăng trƣởng nội sinh Romer (1986), Lucas (1988), Squire (1993), Schultz (1999), Bassanini & Scarpetta (2001) xác định nguồn nhân lực trở thành yếu tố định tăng trƣởng kinh tế giảm nghèo Chính lẽ mà đào tạo phát triển nguồn nhân lực vấn đề sống đất nƣớc, định phát triển xã hội, giải pháp để chống lại thất nghiệp Đầu tƣ cho đào tạo giáo dục khoản đầu tƣ chiến lƣợc chủ chốt cho phồn vinh đất nƣớc Đất nƣớc ta thời kì phát triển hội nhập vào kinh tế toàn cầu, với hội thách thức chƣa có, đòi hỏi phải có nguồn nhân lực thích ứng Tuy nhiên chất lƣợng nguồn nhân lực nƣớc ta thấp, chƣa đáp ứng đƣợc mục tiêu phát triển xã hội Chính vậy, nhu cầu đào tạo nâng cao trình độ cho ngƣời lao động ngày trở nên quan trọng cần thiết Chất lƣợng nguồn nhân lực Việt Nam trải qua thời gian dần đƣợc nâng cao Tuy nhiên, so sánh tƣơng quan chất lƣợng nguồn nhân lực nƣớc ta với nƣớc khu vực nhƣ giới, dễ dàng nhận thấy nguồn nhân lực nƣớc ta chƣa đƣợc quan tâm mức tồn nhiều yếu kém, hạn chế Vì vậy, yêu cầu cấp thiết đƣợc đặt cần phải có sách, phƣơng pháp phù hợp để khắc phục tồn yếu kém, nâng cao chất lƣợng Câu Anh (chị) có đồng ý với phƣơng pháp đào tạo UBND huyện áp dụng khơng? a Đồng ý b Bình thƣờng c Không đồng ý Câu Anh(chị ) nhận đƣợc hỗ trợ từ nguồn kinh phí dƣới cho việc đào tạo (nếu có)? a Ngân sách nhà nƣớc chi trả toàn b Ngân sách nhà nƣớc hỗ trợ phần c Bản thân tự chi trả d Khác (xin ghi rõ): Câu Anh (chị) có đồng ý với phƣơng pháp đào tạo UBND huyện khơng a Đồng ý b Bình thƣờng c Khơng đồng ý Câu Theo anh (chị) sở vật chất phục vụ cho công tác đào tạo nguồn nhân lực có phù hợp đáp ứng yêu cầu ngƣời không? a Rất phù hợp b Phù hợp c Tƣơng đối phù hợp d Không phù hợp Câu Trong q trình đào tạo, anh chị thấy cơng tác tổ chức đào tạo UBND huyện có tốt khơng? a Tốt c Trung bình b Khá d Yếu Câu 10 Chất lƣợng đội ngủ giảng viên trình đào tạo nào? a Tốt b Khá c Trung bình d Yếu Câu 11 Tinh thần trách nhiệm đội ngũ giảng viên sao? a Tinh thần trách nhiệm cao b Tinh thần trách nhiệm thấp c Khơng có tinh thần, trách nhiệm Xin trân trọng cảm ơn cơng tác, giúp đỡ đồng chí để tơi hồn thành chƣơng trình này./ PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT MỨC ĐỘ PHÙ HỢP ĐỐI VỚI KỸ NĂNG CẦN ĐƢỢC ĐÀO TẠO ĐỐI VỚI CÁC NHÓM ĐỐI TƢỢNG Mọi thông tin cung cấp dƣới nhằm đánh giá mức độ phù hợp kỹ năng, kiến thức vị trí cơng việc UBND huyện Câu Có nhiều kỹ năng, kiến thức phù hợp với vị trí lãnh đạo UBND Anh (chị) đánh giá mức độ phù hợp kỹ sau? (Mức độ phù hợp kỹ đƣợc đánh giá theo thang điểm từ đến 5, với đạt mức quan trọng cao Hãy khoanh tròn lựa chọn đó) Rất phù hợp Kỹ quản lý lãnh đạo, quản lý Hồn Phù Bình Ít phù hợp Thƣờng hợp tồn không phù hợp 5 3 Kỹ giao tiếp, thuyết trình 4 Kiến thức ngoại ngữ-tin học 5 2 Kỹ lập kế hoạch tổ chức cơng việc hiệu Kỹ phân tích, tổng hợp, viết báo cáo Câu Có nhiều kỹ năng, kiến thức phù hợp với vị trí cơng việc TPP Anh (chị) đánh giá mức độ phù hợp kỹ sau? (Mức độ phù hợp kỹ đƣợc đánh giá theo thang điểm từ đến 5, với đạt mức quan trọng cao Hãy khoanh tròn lựa chọn đó) Rất phù hợp Kỹ quản lý lãnh đạo, quản lý Hồn Phù Bình Ít phù hợp Thƣờng hợp tồn khơng phù hợp 5 3 Kỹ giao tiếp, thuyết trình 4 Kiến thức ngoại ngữ-tin học 5 2 Kỹ lập kế hoạch tổ chức công việc hiệu Kỹ phân tích, tổng hợp, viết báo cáo Câu Có nhiều kỹ năng, kiến thức phù hợp với vị trí cơng việc chun viên Anh (chị) đánh giá mức độ phù hợp kỹ sau? (Mức độ phù hợp kỹ đƣợc đánh giá theo thang điểm từ đến 5, với đạt mức quan trọng cao Hãy khoanh tròn lựa chọn đó) Rất phù hợp Kỹ quản lý lãnh đạo, quản lý Hồn Phù Bình Ít phù hợp Thƣờng hợp tồn khơng phù hợp 5 3 Kỹ giao tiếp, thuyết trình 4 Kiến thức ngoại ngữ-tin học 5 2 Kỹ lập kế hoạch tổ chức công việc hiệu Kỹ phân tích, tổng hợp, viết báo cáo PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ NHU CẦU ĐÀO TẠO ĐỐI VỚI CÁC NHÓM ĐỐI TƢỢNG CẦN ĐÀO TẠO TẠI UBND HUYỆN Câu Đồng chí làm việc vị trí nào? a Lãnh đạo UBND huyện b Cán cấp Trƣởng, Phó phòng c Chun viên Nếu câu trả lời a vui lòng đánh dấu vào câu 2; Nếu câu trả lời b vui lòng trả lời câu 3; Nếu câu trả lời c vui lòng trả lời câu Câu Anh/ chị chọn kiến thức kỹ cần thiết mà anh chị cần đào tạo để hồn thành tốt cơng việc vị trí lãnh đạo UBND huyện Hãy đánh dấu X lựa chọn □ Kỹ quản lý lãnh đạo, quản lý □ Kỹ lập kế hoạch tổ chức công việc hiệu Câu Anh/ chị chọn kiến thức kỹ cần thiết mà anh chị cần đào tạo thêm để hồn thành tốt cơng việc vị trí cán cấp TPP Hãy đánh dấu X lựa chọn □ Kỹ lãnh đạo, quản lý; □ Kỹ giao tiếp, thuyết trình; □ Kiến thức ngoại ngữ, tin học Câu Anh/ chị chọn kiến thức kỹ cần thiết mà anh chị cần đào tạo thêm để hoàn thành tốt cơng việc vị trí chun viên Hãy đánh dấu X lựa chọn □ Kỹ phân tích, tổng hợp, viết báo cáo; □ Kỹ giao tiếp, thuyết trình; □ Kiến thức ngoại ngữ-tin học PHỤ LỤC 5– PHỎNG VẤN ĐỂ XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU VÀ PHƢƠNG PHÁP ĐÀO TẠO PHÙ HỢP Tác giả tiến hành xác định mục tiêu đào tạo phƣơng pháp đào tạo phù hợp thông qua bƣớc vấn tƣơng tự nhƣ phụ lục áp dụng đối tƣợng cụ thể nhƣ sau: I- Đối với lãnh đạo UBND huyện: 1- Mục tiêu mà anh (chị) cần đạt đƣợc khóa học kỹ quản lý lãnh đạo, quản lý gì? 2- Mục tiêu mà anh (chị) cần đạt đƣợc khóa học Kỹ lập kế hoạch tổ chức cơng việc hiệu gì? 3- Phƣơng pháp đào tạo khóa học kỹ quản lý lãnh đạo, quản lý gì? 4- Phƣơng pháp đào tạo khóa học Kỹ lập kế hoạch tổ chức công việc hiệu gì? II- Đối với cán cấp TPP: 1- Mục tiêu mà anh (chị) cần đạt đƣợc khóa học kỹ lãnh đạo, quản lý gì? 2- Mục tiêu mà anh (chị) cần đạt đƣợc khóa học Kỹ giao tiếp, thuyết trìnhlà gì? 3- Mục tiêu mà anh (chị) cần đạt đƣợc khóa học kiến thức tin học, ngoại ngữ gì? 4- Phƣơng pháp đào tạo thích hợp với khóa học khóa học kỹ lãnh đạo, quản lý gì? 5- Phƣơng pháp đào tạo khóa học khóa học Kỹ giao tiếp, thuyết trìnhlà gì? 6- Phƣơng pháp đào tạo thích hợp với kiến thức tin học, ngoại ngữ gì? III- Đối với chuyên viên: 1- Mục tiêu mà anh (chị) cần đạt đƣợc khóa học Kỹ phân tích, tổng hợp, viết báo cáo gì? 2- Mục tiêu mà anh (chị) cần đạt đƣợc khóa học Kỹ giao tiếp, thuyết trìnhlà gì? 3- Mục tiêu mà anh (chị) cần đạt đƣợc khóa học kiến thức tin học, ngoại ngữ gì? 4- Phƣơng pháp đào tạo thích hợp với khóa học Kỹ phân tích, tổng hợp, viết báo cáo gì? 5- Phƣơng pháp đào tạo khóa học khóa học Kỹ giao tiếp, thuyết trìnhlà gì? 6- Phƣơng pháp đào tạo thích hợp với kiến thức tin học, ngoại ngữ gì? PHỤ LỤC 6: KẾT QUẢ KHẢO SÁT VỀ MỨC ĐỘ PHÙ HỢP CỦA MỘT SỐ KỸ NĂNG, KIẾN THỨC ĐỐI VỚI CÁC VỊ TRÍ CƠNG VIỆC CẦN ĐƢỢC ĐÀO TẠO Bảng 6.1 Kết mức độ phù hợp với vị trí công việc lãnh đạo UBND huyện kỹ cần thiết đƣợc đào tạo Mức độ ảnh hƣởng Rất phù hợp Kỹ cần Hoàn toàn Phù hợp Bình thƣờng Ít phù hợp khơng phù hợp thiết Kỹ quản Số Tỷ Số Tỷ Số Tỷ Số Tỷ Số Tỷ phiếu lệ phiếu lệ phiếu lệ phiếu lệ phiếu lệ chọn (%) chọn (%) chọn (%) chọn (%) chọn (%) 45/103 43,7 30/103 29,1 20/103 19,4 5/103 4,9 3/103 2,9 40/103 38,8 35/103 34 15/103 14,6 3/103 2,9 10/103 9,7 20/103 19,4 10/103 9,7 15/103 14,6 35/103 34 23/103 22,3 15/103 14,6 10/103 9,7 27/103 26,2 36/103 35 15/103 14,6 lý lãnh đạo, quản lý Kỹ lập kế hoạch tổ chức công việc hiệu Kỹ giao tiếp, thuyết trình Kiến thức, ngoại ngữ, tin học Kỹ phân tích, tổng hợp, viết báo cáo 5/103 4,9 18/103 17,5 12/103 11,7 38/103 36,9 30/103 29,1 Bảng 6.2- Kết mức độ phù hợp với vị trí cơng việc cán TPP huyện kỹ cần thiết đƣợc đào tạo Mức độ ảnh hƣởng Rất phù hợp Kỹ cần Hồn tồn Phù hợp Bình thƣờng Ít phù hợp không phù hợp thiết Kỹ quản Số Tỷ Số Tỷ Số Tỷ Số Tỷ Số Tỷ phiếu lệ phiếu lệ phiếu lệ phiếu lệ phiếu lệ chọn (%) chọn (%) chọn (%) chọn (%) chọn (%) 40/103 38,8 30/103 29,1 20/103 19,4 7/103 6,8 6/103 5,8 12/103 11,7 11/103 10,7 20/103 19,4 32/103 31 28/103 27,2 lý lãnh đạo, quản lý Kỹ lập kế hoạch tổ chức công việc hiệu Kỹ giao 36/103 34,9 34/103 33 15/103 14,6 15/103 14,6 3/103 2,9 tiếp, thuyết trình Kiến thức, 25/103 24,3 28/103 27,2 20/103 19,4 15/103 14,6 15/103 14,6 ngoại ngữ, tin học Kỹ phân tích, tổng hợp, viết báo cáo 16/103 15,5 14/103 13,6 30/103 29,1 23/103 22,3 10/103 9,7 Bảng 6.3- Kết mức độ phù hợp với vị trí cơng việc chun viên huyện kỹ cần thiết đƣợc đào tạo Mức độ ảnh hƣởng Rất phù hợp Kỹ cần Hoàn toàn Phù hợp Bình thƣờng Ít phù hợp khơng phù hợp thiết Số phiếu chọn Kỹ Tỷ lệ (%) Số Tỷ Số Tỷ Số phiếu lệ phiếu lệ phiếu chọn (%) chọn (%) chọn Tỷ lệ (%) 33,9 Số Tỷ phiếu lệ chọn (%) 5/103 4,9 8/103 7,8 15/103 14,6 35/103 40/103 38,8 7/103 6,8 6/103 5,8 20/103 19,4 37/103 35,9 33/103 32 22/103 21,4 28/103 27,1 30/103 29,1 10/103 9,7 3/103 2,9 25/103 24,3 27/103 26,2 21/103 20,4 17/103 16,5 13/103 12,6 55/103 53,4 35/103 33,9 10/103 1,9 1/103 quản lý lãnh đạo, quản lý Kỹ lập kế hoạch tổ chức công việc hiệu Kỹ giao tiếp, thuyết trình Kiến thức, ngoại ngữ, tin học Kỹ phân tích, tổng hợp, viết báo cáo 9,7 2/103 0,9 PHỤ LỤC 7: PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐÀO TẠO Bảng hỏi số 1: Đánh giá học viên mức độ Ý kiến anh (chị) công tác đội ngũ giảng viên; (Xin vui lòng cho ý kiến đánh giá tiêu chí theo thang điểm sau) STT Tiêu chí đánh giá Mức độ đánh giá 1 Kiến thức chuyên môn Tay nghề Khả truyền đạt dễ hiểu Sự nhiệt tình Mức độ hài lòng anh (chị) yếu tố sau? (Mức độ hài lòng nhân tố đƣợc đánh giá theo thang từ đến 5, với mức độ hài lòng cao Hãy đánh dấu V vào ô phù hợp nhất) STT Tiêu chí đánh giá Mức độ đánh giá 1 Chất lƣợng giảng viên Cách thơng báo chƣơng trình đào tạo Tài liệu đào tạo Mức độ tƣơng tác giảng viên học viên Tiếp nhận phản hồi phản hồi lại ngƣời quản lý lớp học Bảng hỏi số 2: Đánh giá học viên mức độ 2: Anh (chị) có áp dụng đƣợc kỹ năng, kiến thức học đƣợc vào công việc không? (Xin đánh dấu V vào câu trả lời phù hợp nhất) Hoàn toàn áp dụng đƣợc  Áp dụng phần  Không áp dụng đƣợc  Nếu hoàn toàn áp dụng đƣợc, đề nghị tiếp tục trả lời từ câu 20 Nếu không áp dụng đƣợc áp dụng đƣợc phần lý sao? (Xin đánh dấu V vào câu trả lời phù hợp) Kiến thức, kỹ  Kiến thức, kỹ không gắn với công việc  Do khả thân không áp dụng đƣợc  Thiếu nguồn lực tài chính, nhân lực, phƣơng tiện  Khơng đƣợc bố trí tạo điều kiện  Lý khác (Xin vui lòng ghi rõ)……………………………… Anh (chị ) thấy trình độ tay nghề thay đổi nhƣ sau đƣợc đào tạo? Xin vui lòng cho ý kiến đánh giá yếu tố thang điểm sau: 1: khơng thay đổi 2: thay đổi 3: thay đổi nhiều (khoảng 40-50%) 4: thay đổi nhiều (khoảng 60-80%) 5: hoàn toàn thay đổi (thay đổi 100%) STT Loại kiến thức kỹ học đƣợc Hiểu công việc, nhiệm vụ, trách nhiệm Ý thức làm việc tự giác Mức độ đánh giá STT Loại kiến thức kỹ Mức độ đánh giá học đƣợc u thích cơng việc Tự tin Tay nghề thành thạo Làm việc an toàn Hợp tác đồng nghiệp tốt Phát triển nghề nghiệp tƣơng lai Bảng hỏi số 3: Đánh giá học viên mức độ 3: Anh (chị) đánh giá trình độ tay nghề thân đáp ứng yêu cầu công việc sau đƣợc đào tạo nhƣ nào? (Xin vui lòng cho ý kiến đánh giá yếu tố thang điểm sau: 1: STT 2: 3: đạt yêu cầu Tiêu chí đánh giá Hiểu biết cơng việc Sự thành thạo tay nghề Ý thức, thái độ lao động Kinh nghiệm Khả phát triển nghề nghiệp 5: tốt) Mức độ đánh giá 1 4:tốt DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT [1] Nguyễn Quốc Tuấn, Đoàn Gia Dũng, Đào Hữu Hòa, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Phúc Nguyên, Nguyễn Thị Bích Thu (2006), Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực, NXB Thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh [2] Vũ Thị Mai, Phạm Thúy Hƣơng (2011), Quản trị nhân lực, Nhà Xuất Đại học KTQD, Hà Nội [3] Nguyễn Vân Điềm & Nguyễn Ngọc Quân (2012) Giáo trình quản trị nhân lực Nhà xuất lao động-xã hội [4] Trần Thị Thu & Vũ Hoàng Ngân (2013), Giáo trình quản lý nguồn nhân lực tổ chức công, NXB Đại học kinh tế quốc dân [5] Nguyễn Văn Phong Trƣờng Đại học Nội vụ Hà Nội (2017), Nâng cao chất lƣợng đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức, viên chức nƣớc ta nay, Tạp chí tổ chức nhà nƣớc [6] Theo Tom Gormam (2009) MBA bản, Nhà xuất lao động xã hội [7] Tác động nguồn nhân lực đến tăng trƣởng kinh tế Việt Nam, Tạp chí Tài kỳ I (số tháng 8/2016) [8] Bộ Tài (2010), Thơng tƣ số 139/2010/TT-BTC ban hành ngày 21/09/2010 quy định việc lập dự tốn, quản lý sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nƣớc cho công tác đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức [9] Business Edge (2004) Đào tạo nguồn nhân lực để khỏi “ném tiền qua cửa sổ”? Bộ sách quản trị nguồn nhân lực Nhà xuất trẻ [10] Kinh nghiệm đào tạo, bồi dƣỡng công chức số nƣớc giới Tạp chí tổ chức nhà nƣớc, đăng ngày 27/02/2014 TIẾNG ANH [11] Nicholas Henry (2006)- Public Administration and Public afairss [12] Nick Moore (1980) Manpower planning in libraries, London: Library Association [13] George T.Milkovich and John W.Boudreau (1997)- Hurman resourses management [14] R.Wayne Mondy Robenrt M No(2005) - Human Resoureces Management ... thuyết đào tạo nguồn nhân lực Chƣơng 2: Thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực UBND huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Chƣơng 3: Một số giải pháp đào tạo nguồn nhân lực cho UBND huyện Thăng Bình,. .. trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực UBND huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam - Đề xuất số giải pháp chƣơng trình đào tạo nguồn nhân lực cho UBND huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Đối tƣợng... Các khái niệm nguồn nhân lực đào tạo nguồn nhân lực Không giống nhƣ số nguồn lực khác nhƣ: nguồn lực tài chính, nguồn lực vật chất, nguồn lực công nghệ… nguồn nhân lực nguồn lực đặc biệt khơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đào tạo nguồn nhân lực cho UBND huyện thăng bình, tỉnh quảng nam, Đào tạo nguồn nhân lực cho UBND huyện thăng bình, tỉnh quảng nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay