Thực trạng giáo dục phòng chống bạo lực học đường cho học sinh lớp 4, lớp 5 thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học i xã kiên mộc huyện đình lập tỉnh lạng sơn

109 2 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2018, 13:50

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC NÔNG THỊ LOAN THỰC TRẠNG GIÁO DỤC PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƢỜNG CHO HỌC SINH LỚP 4, LỚP THƠNG QUA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGỒI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƢỜNG TIỂU HỌC I XÃ KIÊN MỘC HUYỆN ĐÌNH LẬP - TỈNH LẠNG SƠN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Giáo dục học HÀ NỘI, 2018 TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC NÔNG THỊ LOAN THỰC TRẠNG GIÁO DỤC PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƢỜNG CHO HỌC SINH LỚP 4, LỚP THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƢỜNG TIỂU HỌC I XÃ KIÊN MỘC HUYỆN ĐÌNH LẬP - TỈNH LẠNG SƠN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Giáo dục học Ngƣời hƣớng dẫn khoa học Th.S TRẦN THỊ LOAN HÀ NỘI, 2018 LỜI CẢM ƠN Trong trình thực luận văn tốt nghiệp, em nhận đƣợc nhiều quan tâm, giúp đỡ từ phía thầy cơ, gia đình, bạn bè Em xin bày tỏ biết ơn chân thành sâu sắc đến: - Th.S Trần Thị Loan – Ngƣời tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ em giai đoạn, bƣớc để em hoàn thành luận văn tốt nghiệp - Ban Giám hiệu, thầy cô chủ nhiệm, em học sinh trƣờng Tiểu học I xã Kiên Mộc – Huyện Đình Lập – Tỉnh Lạng Sơn tạo điều kiện giúp đỡ em suốt thời gian làm luận văn - Ban chủ nhiệm khoa, thầy cô khoa Tâm lí – Giáo dục trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ em thời gian em học tập thực luận văn Mặc dù cố gắng nhƣng trình độ, kiến thức, kỹ hạn hẹp nên luận văn nhiều thiếu xót Kính mong nhận đƣợc góp ý, bổ sung thầy để luận văn tốt nghiệp em đƣợc hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội 01 tháng 05 năm 2018 Sinh viên Nông Thị Loan MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tƣợng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Cấu trúc đề tài CHƢƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VIỆC GIÁO DỤC PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƢỜNG CHO HỌC SINH LỚP 4, LỚP THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP 1.1 Sơ lƣợc lịch sử nghiên cứu 1.1.1 Trên giới 1.1.2 Tại Việt Nam 1.2 Một số vấn đề bạo lực học đƣờng 1.2.1 Khái niệm bạo lực 1.2.2 Khái niệm bạo lực học đƣờng 1.2.3 Phân loại bạo lực học đƣờng 11 1.2.4 Nguyên nhân bạo lực học đƣờng 12 1.2.5 Hậu bạo lực học đƣờng 16 1.3 Giáo dục phòng chống bạo lực học đƣờng 19 1.3.1 Khái niệm giáo dục phòng chống bạo lực học đƣờng 19 1.3.2 Tầm quan trọng giáo dục phòng chống bạo lực học đƣờng 20 1.4 Một số vấn đề lí luận hoạt động giáo dục lên lớp 21 1.4.1 Hoạt động giáo dục lên lớp 21 1.4.2 Vị trí, vai trò hoạt động giáo dục ngồi lên lớp 22 1.4.3 Nhiệm vụ hoạt động giáo dục lên lớp 23 1.4.4 Đặc điểm hoạt động giáo dục lên lớp tiểu học 24 1.5 Giáo dục phòng chống bạo lực học đƣờng cho học sinh lớp 4, lớp thông qua hoạt động giáo dục lên lớp 24 1.5.1 Bản chất giáo dục phòng chống bạo lực học đƣờng cho học sinh lớp 4, lớp5 thơng qua hoạt động giáo dục ngồi lên lớp 24 1.5.2 Nội dung giáo dục phòng chống bạo lực học đƣờng hoạt động giáo dục lên lớp trƣờng Tiểu học 25 1.6 Một số đặc điểm tâm sinh lí học sinh Tiểu học lớp 4, lớp 28 1.6.1 Đặc điểm mặt thể giới tính 28 1.6.2 Đặc điểm trình nhận thức (sự phát triển trí tuệ ) 28 1.6.3 Đặc điểm mặt tình cảm 30 1.6.4 Sự phát triển nhân cách 31 1.7 Những khó khăn thực GDPCBLHĐ cho học sinh lớp 4, lớp thông qua HĐGDNGLL 31 1.8 Cách thức, đƣờng để thực GDPCBLHĐ cho học sinh lớp 4, lớp thông qua HĐGDNGLL 32 Tiểu kết chƣơng 33 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CỦA VIỆC GIÁO DỤC PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƢỜNG CHO HỌC SINH LỚP 4, LỚP THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƢỜNG TIỂU HỌC I XÃ KIÊN MỘC - HUYỆN ĐÌNH LẬP - TỈNH LẠNG SƠN 34 2.1 Vài nét địa bàn, phạm vi nghiên cứu 34 2.1.1 Vài nét địa bàn nghiên cứu 34 2.1.2 Vài nét phạm vi nghiên cứu 35 2.2 Thực trạng bạo lực học đƣờng học sinh lớp 4,5 trƣờng Tiểu học I xã Kiên mộc- huyện Đình Lập- Tỉnh Lạng Sơn 36 Bảng 2.1 Hiểu biết học sinh trƣờng Tiểu học I xã Kiên Mộc - huyện Đình Lập - tỉnh Lạng Sơn bạo lực học đƣờng 36 Bảng 2.2 Mức độ học sinh chứng kiến nạn nhân BLHĐ 38 Bảng 2.3 Tỉ lệ học sinh Tiểu học nạn nhân BLHĐ 41 Bảng 2.4 Tỉ lệ học sinh Tiểu học có hành vi BLHĐ 41 Bảng 2.5: Mức độ xảy bạo lực học đƣờng trƣờng Tiểu học I xã Kiên Mộc – Huyện Đình Lập – Tỉnh Lạng Sơn 42 Bảng 2.6 Các loại bạo lực thƣờng hay xảy trƣờng Tiểu học I xã Kiên 42 Mộc – Huyện Đình Lập – Tỉnh Lạng Sơn 42 2.3 Thực trạng việc thực giáo dục phòng chống bạo lực học đƣờng cho học sinh lớp 4, lớp thông qua hoạt động giáo dục lên lớp trƣờng Tiểu học I xã Kiên mộc - huyện Đình Lập - tỉnh Lạng Sơn 43 2.3.1 Thực trạng nhận thức cán quản lí, nhân viên, giáo viên, phụ huynh, học sinh vai trò GDPCBLHĐ cho học sinh lớp 4, lớp thông qua HĐGDNGLL trƣờng Tiểu học I xã Kiên Mộc – Huyện Đình Lập – Tỉnh Lạng Sơn 43 Bảng 2.7 Nhận thức cán quản lí,nhân viên, giáo viên, phụ huynh, học sinh vai trò GDPCBLHĐ cho học sinh lớp 4, lớp thông qua HĐGDNGLL 44 2.3.2 Mức độ triển khai nội dung GDPCBLHĐ cho học sinh lớp 4, lớp thông qua HĐGDNGLL trƣờng Tiểu học I xã Kiên Mộc - Huyện Đình Lập - Tỉnh Lạng Sơn 48 Bảng 2.8 Thực trạng triển khai nội dung GDPCBLHĐ cho học sinh lớp 4, lớp thông qua chủ đề HĐGDNGLL trƣờng Tiểu học I xã Kiên Mộc - Huyện Đình Lập - Tỉnh Lạng Sơn 48 2.3.3 Nội dung GDPCBLHĐ cho học sinh lớp 4, lớp thông qua HĐGDNGLL trƣờng Tiểu học I xã Kiên Mộc - Huyện Đình Lập - Tỉnh Lạng Sơn 51 Bảng 2.9 Đánh giá học sinh nội dung GDPCBLHĐ trƣờng Tiểu học I xã Kiên Mộc - Huyện Đình Lập - Tỉnh Lạng Sơn 51 Bảng 2.10 Đánh giá giáo viên nội dung GDPCBLHĐ trƣờng Tiểu học I xã Kiên Mộc- Huyện Đình Lập- Tỉnh Lạng Sơn 52 2.3.4 Thực trạng sử dụng phƣơng pháp hình thức tổ chức GDPCBLHĐ cho học sinh lớp 4, lớp thông qua HĐGDNGLL 53 Bảng 2.11 Đánh giá học sinh mức độ phù hợp tần suất sử dụng phƣơng pháp GDPCBLHĐ cho học sinh lớp 4, lớp thông qua HĐGDNGLL trƣờng Tiểu học I xã Kiên Mộc - Huyện Đình Lập - Tỉnh Lạng Sơn 54 Bảng 2.12 Đánh giá giáo viên mức độ phù hợp tần suất sử dụng phƣơng pháp GDPCBLHĐ cho học sinh lớp 4, lớp thông qua HĐGDNGLL trƣờng Tiểu học I xã Kiên Mộc - Huyện Đình Lập - Tỉnh Lạng Sơn 55 Bảng 2.13 Các hình thức tổ chức HĐGDNGLL để GDPCBLHĐ cho học sinh lớp 4, lớp trƣờng Tiểu học I xã Kiên Mộc - Huyện Đình Lập - Tỉnh Lạng Sơn 57 2.4.1 Nguyên nhân ảnh hƣởng đến BLHĐ học sinh lớp 4,lớp trƣờng Tiểu học I xã Kiên Mộc - Huyện Đình Lập- Tỉnh Lạng Sơn 60 Bảng 2.14 Nguyên nhân ảnh hƣởng đến BLHĐ học sinh lớp 4, lớp trƣờng Tiểu học I xã Kiên Mộc- Huyện Đình Lập- Tỉnh Lạng Sơn 60 2.4.2 Các nguyên nhân ảnh hƣởng không tốt tới việc GDPCBLHĐ cho HS thông qua HĐGDNGLL 62 Bảng 2.15 Các nguyên nhân ảnh hƣởng không tốt tới việc GDPCBLHĐ cho học sinh lớp 4, lớp thông qua HĐGDNGLL trƣờng Tiểu học I xã Kiên Mộc- Huyện Đình Lập- Tỉnh Lạng Sơn 62 2.5 Hiệu sử dụng phƣơng pháp GDPCBLHĐ cho học sinh lớp 4, lớp thông qua HĐGDNGLL trƣờng Tiểu học I xã Kiên Mộc – Huyện Đình Lập – Tỉnh Lạng Sơn 63 Bảng 2.16 Hiệu sử dụng phƣơng pháp GDPCBLHĐ cho học sinh lớp 4, lớp thông qua HĐGDNGLL trƣờng Tiểu học I xã Kiên Mộc – Huyện Đình Lập – Tỉnh Lạng Sơn 64 Tiểu kết chƣơng 67 CHƢƠNG BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT THỰC TRẠNG 68 3.1 Cơ sở đề xuất biện pháp 68 3.3 Đề xuất số biện pháp nhằm nâng cao hiệu GDPCBLHĐ cho học sinh lớp 4, lớp thông qua HĐGDNGLL 69 Tiểu kết chƣơng 77 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Cụm từ Viết tắt Học sinh HS Giáo viên GV Học sinh tiểu học HSTH Cán quản lí CBQL Tiểu học TH Trung học sở THCS Trung học phổ thông THPT Cao đẳng CĐ Đại học ĐH Giáo dục GD Bạo lực học đƣờng BLHĐ Giáo dục phòng chống bạo lực học đƣờng Hoạt động giáo dục lên lớp GDPCBLHĐ HĐGDNGLL DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Hiểu biết học sinh trường Tiểu học I xã Kiên Mộc - huyện Đình Lập - tỉnh Lạng Sơn bạo lực học đường 366 Bảng 2.2: Mức độ học sinh chứng kiến nạn nhân BLHĐ 38 Bảng 2.3: Tỉ lệ học sinh Tiểu học nạn nhân BLHĐ 41 Bảng 2.4: Tỉ lệ học sinh Tiểu học có hành vi BLHĐ 41 Bảng 2.5: Mức độ xảy bạo lực học đường trường Tiểu học I xã Kiên Mộc – Huyện Đình Lập – Tỉnh Lạng Sơn 42 Bảng 2.6: Các loại bạo lực thường hay xảy trường Tiểu học I xã Kiên Mộc – Huyện Đình Lập – Tỉnh Lạng Sơn 44 Bảng 2.7: Nhận thức cán quản lí, nhân viên, giáo viên, phụ huynh, học sinh vai trò GDPCBLHĐ cho học sinh lớp 4, lớp thông qua HĐGDNGLL 45 Bảng 2.8: Thực trạng triển khai nội dung GDPCBLHĐ cho học sinh lớp 4, lớp thông qua chủ đề HĐGDNGLL trường Tiểu học I xã Kiên Mộc - Huyện Đình Lập - Tỉnh Lạng Sơn 49 Bảng 2.9: Đánh giá học sinh nội dung GDPCBLHĐ trường Tiểu học I xã Kiên Mộc - Huyện Đình Lập - Tỉnh Lạng Sơn 53 Bảng 2.10: Đánh giá giáo viên nội dung GDPCBLHĐ trường Tiểu học I xã Kiên Mộc- Huyện Đình Lập- Tỉnh Lạng Sơn 54 Bảng 2.11: Đánh giá học sinh mức độ phù hợp tần suất sử dụng phương pháp GDPCBLHĐ cho học sinh lớp 4, lớp thông qua HĐGDNGLL trường Tiểu học I xã Kiên Mộc - Huyện Đình Lập - Tỉnh Lạng Sơn 56 Bảng 2.12: Đánh giá giáo viên mức độ phù hợp tần suất sử dụng phương pháp GDPCBLHĐ cho học sinh lớp 4, lớp thông qua 28) Việt Nam thiếu mơ hình chuẩn phòng chống bạo lực học đường - Báo Công Lý, http://viet-nam-thieu-mo-hinh-chuan-ve-phong-chong-bao-luchoc-duong/c/20906084.epi 29) WHO, http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/thaoluande-tai-bao-luc-hoc- duong.903299.html, ngày 05/10/2015 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Phiếu hỏi ý kiến dành cho học sinh PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN Kính gửi em học sinh thân mến ! Kính mong em dành chút thời gian cho biết ý kiến, quan điểm cách đánh dấu X khoanh tròn vào đáp án lựa chọn Những ý kiến em thơng tin q báu giúp tơi hồn thành tốt đề tài Tôi mong nhận đƣợc giúp đỡ từ phía em Tơi xin đảm bảo thơng tin em phục vụ mục đích học tập Xin chân thành cảm ơn! Phần I: Thông tin cá nhân ( điền khơng ) Họ tên : Giới tính: Nam Nữ Độ tuổi: Lớp: Trƣờng theo học: Phần II: Hệ thống câu hỏi Câu 1: Theo em, đƣợc gọi bạo lực học đƣờng? A Đánh B Đe dọa, gây gổ, đánh C Những hành vi cố ý sử dụng vũ lực quyền lực để bạo lực thể xác, bạo lực tinh thần gây tổn thƣơng veè thể xác tinh thần cho nạn nhân Câu 2: Trong thời gian gần em chứng kiến, nạn nhân hay số tƣợng dƣới đây? Mức độ STT Hiện tƣợng BLHĐ Thƣờng xuyên Xé rách quần áo, khăn quàng cào, cắn, vẩy mực vào quần áo Đánh đập, tát, đấm đá, xơ ngã Nói xấu, chê bai bạn khác Lăng mạ, xỉ nhục, miệt thị, bôi nhọ danh dự Cãi nhau, chửi Viết thƣ gửi tin nhắn đe Đôi Chƣa dọa Dùng vũ khí nhƣ dao, mảnh sành, gạch đá, thƣớc kẻ,…để công Bắt ép phải cho nhìn bài, cho đồ dùng học tập, cho tiền Bắt phải xem phim bạo 10 lực, khiêu dâm, game bạolực Bị xé rách thi, kiểm tra sách Câu 3.Bản thân em nạn nhân bạo lực học đƣờng hay chƣa? A Có B Khơng Câu 4: Bản thân em thực hành vi nhƣ: chửi mắng, xúc phạm, đe dọa, cô lập, ép thực việc không muốn, hành hung, đánh đập, trấn lột, bắt nộp tiềnbạc,…đối với bạn chƣa? A Đã B Chƣa Câu 5.Theo em, giáo dục phòng chống bạo lực học đƣờng có vai trò nhƣ nào?  Rất quan trọng  Quan trọng  Không quan trọng Câu 6: Các em cho biết nội dung GDPCBLHĐ dƣới đƣợc triển khai đầy đủ thông qua HĐGDNGLL trƣờng em theo học chƣa? STT Chủ đề Triển khai Không GDPCBLHĐ GDPCBL sơ triển khai đầy đủ sài GDPCBLHĐ Truyền thống nhà trƣờng Chăm ngoan học giỏi Tôn sƣ trọng đạo Uống nƣớc nhớ nguồn Mừng Đảng mừng Xuân Tiến bƣớc lên Đoàn Hòa bình hữu nghị Kính u Bác Hồ Triển khai Hè vui bổ ích Câu 7: Theo em, HĐGDNGLL nội dung GDPCBLHĐ cần khai thác, nội dung không cần phải khai thác? STT Nội dung GDPCBLHĐ Cần thiết Không cần thiết SL% Những kiến thức BLHĐ( hậu quả, nguyên nhân;nhận thức BLHĐ; phân biệt biểu khác BLHĐ; kĩ PCBLHĐ; thái độ ứng xử hành vi BLHĐ ) Thái độ tôn trọng yêu thƣơng ngƣời khác Lòng bao dung Tinh thần đồn kết Tình bạn gia đình Câu 8: Em cho biết phƣơng pháp dạy học phù hợp để GDPCBLHĐ cho học sinh Tiểu học trƣờng em theo học? Mức độ sử dụng phƣơng pháp nhƣ nào? Các phƣơng pháp Thảo luận nhóm Đóng vai Trò chơi Hoạt động nhóm nhỏ Diễn đàn Hội thi Tun truyền dƣới hình thức mít tinh Mức độ phù hợp Phù Khơng Bình hợp phù thƣờng hợp Mức độ sử dụng Thƣờng Đôi Không xuyên Câu 9: Em cho biết hình thức giáo dục dƣới đây, hình thức thực được, hình thức khó thực để GDPCBLHĐ cho học sinh lớp 4, lớp trƣờng em theo học? Khẳ thực STT Các hình thức Văn nghệ Vẽ tranh Sinh hoạt câu lạc Trò chơi Hội thi theo chủ đề Tọa đàm Diễn kịch Thực Khó thực đƣợc Phân vân Câu 10: Các em cho biết, việc sử dụng phƣơng pháp GDPCBLHĐ thông qua HĐGDNGLL trƣờng em đạt đƣợc hiệu nhƣ nào? Hiệu Các phƣơng pháp Rất hiệu SL Thảo luận nhóm Đóng vai Trò chơi Hoạt động nhóm nhỏ Diễn đàn Hội thi % Hiệu SL % Ít hiệu Khơng hiệu SL % SL % Tuyên truyền dƣới hình thức mít tinh Câu 11: Theo em nguyên nhân ảnh hƣởng đến hành vi BLHĐ học sinh Tiểu học? STT Các nguyên nhân ảnh hƣởng Hiếu động, em chƣa biết kiểm sốt hành vi thân Bố mẹ quan tâm, chăm sóc, giáo dục Mâu thuẫn gia đình: Bố mẹ cãi nhau, ly hôn, đánh đập cái… Nhà trƣờng, GVCN tổ chức hoạt động GDPCBLHĐ cho em Chơi game, xem phim đọc truyện tranh có tính chất bạo lực Các ngun nhân khác Phụ lục 2: Phiếu hỏi ý kiến dành cho giáo viên, nhân viên, cán quản lí cơng tác trƣờng PHIẾU THĂM DỊ Ý KIẾN Kính gửi q Thầy/ Cơ! Kính mong q Thầy/ Cơ vui lòng dành chút thời gian cho biết ý kiến, quan điểm cách đánh dấu X khoanh tròn vào đáp án lực chọn Những ý kiến quý Thầy/ Cơ thơng tin q báu giúp tơi hồn thành đề tài Tôi mong nhận đƣợc giúp đỡ từ phía Thầy/Cơ Tơi xin đảm bảo thông tin quý Thầy/ Cô phục vụ mục đích học tập Xin chân thành cảm ơn! Phần I: Thơng tin cá nhân ( Có thể điền khơng ) Họ tên: ……………………………………………………………… Giới tinh: Nam: Nữ: Độ tuổi: ………………………………………………………………… Trƣờng công tác: ……………………………………………………… Số năm công tác: ……………………………………………………… Phần II: Hệ thống câu hỏi Câu : Qúy Thầy/ Cơ cho biết bạo lực học đƣờng có thƣờng xun xảy trƣờng thầy/cơ công tác không?  Thƣờng xuyên  Thỉnh thoảng  Chƣa Câu 2: Qúy Thầy/ Cơ cho biết loại bạo lực hay xảy trƣờng thầy, cô công tác?  Bạo lực thể chất  Bạo lực tinh thần  Bạo lực vật chất Câu 3: Theo quý Thầy/ Cô, CBQL Phụ huynh học sinh, giáo dục phòng chống bạo lực học đƣờng có vai trò nhƣ nào?  Rất quan trọng  Quan trọng  Không quan trọng Câu 4: Qúy Thầy/Cơ cho biết nội dung GDPCBLHĐ dƣới đƣợc triển khai đầy đủ thông qua HĐGDNGLL trƣờng quý Thầy/Cô công tác hay chƣa? STT Chủđề Triểnkhai Không triển GDPCBLHĐ GDPCBL khai đầyđủ sơsài GDPCBLHĐ Truyền thống nhà trƣờng Chăm ngoan học giỏi Tôn sƣ trọng đạo Uống nƣớc nhớ nguồn Triểnkhai Mừng Đảng mừng Xuân Tiến bƣớc lên Đồn Hòa bình hữu nghị Kính yêu Bác Hồ Hè vui bổ ích Câu 5: Theo quý Thầy/Cô, HĐGDNGLL nội dung GDPCBLHĐ cần khai thác, nội dung không cần phải khai thác? STT Nội dung GDPCBLHĐ Những kiến thức BLHĐ( hậu quả, nguyên nhân;nhận thức BLHĐ; phân biệt biểu khác BLHĐ; kĩ PCBLHĐ; thái độ ứng xử hành vi BLHĐ ) Thái độ tôn trọng yêu thƣơng ngƣời khác Lòng bao dung Tinh thần đồn kết Tình bạn gia đình Cầnthiết Khơng cần thiết Câu 6: Qúy Thầy/Cơ cho biết phƣơng pháp dạy học phù hợp GDPCBLHĐ cho học sinh Tiểu học thông qua HĐGDNGLL trƣờng quý Thầy/Cô công tác? Mức độ sử dụng phƣơng pháp nhƣ nào? Các phƣơng pháp Thảo luận nhóm Đóng vai Trò chơi Hoạt động nhóm nhỏ Diễn đàn Hội thi Tun truyền dƣới hình thức mít tinh Mức độ phù hợp Phù hợp Bình thƣờng Mức độ sử dụng Không Thƣờng phù xuyên hợp Đơi Khơng Câu 7: Qúy Thầy/Cơ cho biết hình thức giáo dục dƣới đây, hình thức thực đƣợc, hình thức khó thực để GDPCBLHĐ cho học sinh lớp 4, lớp Tiểu học? Khẳ thực STT Thực Khó thực đƣợc Các hình thức Văn nghệ Vẽ tranh Sinh hoạt câu lạc Trò chơi Hội thi theo chủ đề Tọa đàm Diễn kịch Phân vân Câu 8: Qúy Thầy/Cơ cho biết, việc sử dụng phƣơng pháp GDPCBLHĐ thông qua HĐGDNGLL trƣờng quý Thầy/Cô công tác đạt đƣợc hiệu nhƣ nào? Hiệu Các phƣơng pháp Rất hiệu SL Thảo luận nhóm Đóng vai Trò chơi % Hiệu SL % Ít hiệu Khơng hiệu SL % SL % Hoạt động nhóm nhỏ Diễn đàn Hội thi Tun truyền dƣới hình thức mít tinh Câu 9: Theo quý Thầy/Cô nguyên nhân ảnh hƣởng đến hành vi BLHĐ học sinh Tiểu học? STT Các nguyên nhân ảnh hƣởng Hiếu động, em chƣa biết kiểm soát hành vi thân Bố mẹ quan tâm, chăm sóc, giáo dục Mâu thuẫn gia đình: Bố mẹ cãi nhau, ly hơn, đánh đập cái… Nhà trƣờng, GVCN tổ chức hoạt động GDPCBLHĐ cho em Chơi game, xem phim đọc truyện tranh có tính chất bạo lực Các nguyên nhân khác Câu 10: Theo quý Thầy/Cô nguyên nhân ảnh hƣởng không tốt đến hiệu GDPCBLHĐ thông qua HĐGDNGLL cho học sinh lớp 4,5? STT Các nguyên nhân ảnh hƣởng GV chƣa đƣợc huấn luyện cách GDPCBLHĐ Nhà trƣờng, GV, CBQL quan tâm đến việc GDPCBLHĐ cho HS thông qua HĐGDNGLL Phụ huynh HS chƣa nhận thức rõ đƣợc việc GDPCBLHĐ Phụ huynh nhà trƣờng chƣa gắn kết với việc GDPCBLHĐ Học sinh không chƣa tích cực, khơng hứng thú Các ngun nhân khác Câu 11 : Thầy có đề xuất để giúp cho việc GDPCBLHĐ thông qua HĐGDNGLL cho học sinh Tiểu học đƣợc hiệu khả thi? Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ quý Thầy/Cô ! ... THỰC TRẠNG CỦA VIỆC GIÁO DỤC PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƢỜNG CHO HỌC SINH LỚP 4, LỚP THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGO I GIỜ LÊN LỚP Ở TRƢỜNG TIỂU HỌC I XÃ KIÊN MỘC - HUYỆN ĐÌNH LẬP - TỈNH LẠNG SƠN... bạo lực học đường cho học sinh lớp 4, lớp thơng qua hoạt động giáo dục ng i lên lớp 5. 2 Tìm hiểu thực trạng việc giáo dục phòng chống bạo lực học đường cho học sinh lớp 4, lớp thông qua hoạt động. .. trạng việc thực giáo dục phòng chống bạo lực học đƣờng cho học sinh lớp 4, lớp thông qua hoạt động giáo dục lên lớp trƣờng Tiểu học I xã Kiên mộc - huyện Đình Lập - tỉnh Lạng Sơn 43 2.3.1 Thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng giáo dục phòng chống bạo lực học đường cho học sinh lớp 4, lớp 5 thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học i xã kiên mộc huyện đình lập tỉnh lạng sơn, Thực trạng giáo dục phòng chống bạo lực học đường cho học sinh lớp 4, lớp 5 thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học i xã kiên mộc huyện đình lập tỉnh lạng sơn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay