skkn giới thiệu các tác giả, tác phẩm đạt giải thưởng hồ chí minh vào mĩ thuật 6, 7 THCS

29 11 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/09/2018, 20:12

tích hợp giới thiệu các tác phẩm, tác giả đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về Mĩ thuật trong chương trình Mĩ thuật THCS khối lớp 6, 7 có hình ảnh chân dung các họa sĩ và hình minh họa các tác phẩm. có thể tích hợp nội dung nà vào các bài học cụ thể có ví dụ kèm theo MỤC LỤC I.PHẦN MỞ ĐẦU:………………………………………………… … ……………2 I.1.Lý chọn đề tài:………………………………………………… ………….2 I.2 Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài:…………………………………… …………2 I.3.Đối tượng nghiên cứu:………………………………… ……………2 I.4.Giới hạn phạm vi nghiên cứu:……….…………………………… ………….2 I.5.Phương pháp nghiên cứu:………………………………………… ………….2 II PHẦN NỘI DUNG:………………………………………… ………… ………3 II.1 Cơ sở lý luận:……………………………………………………… ………3 II.2 Thực trạng:……………………………………………………… .………3 a Thuận lợi, khó khăn:…………………………………………… ……4 b Thành công – hạn chế:……………………… ………4 c Mặt mạnh – mặt yếu:……………………… .………5 d Các nguyên nhân, yếu tố tác động:……………………… ………6 e Phân tích, đánh giá vấn đề thực trang mà đề tài đặt ra:…………………6 II.3 Giải pháp, biện pháp: ………………………………………………… ………6 a Mục tiêu giải pháp, biện pháp:……………………… ………6 b Nội dung cách thức thực giải pháp, biện pháp: ……………………6 c Điều kiện thực giải pháp, biện pháp:………………………… ………11 d Mối quan hệ giải pháp, biện pháp:……………………… ………25 e Kết khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu:…………….……25 II.4 Kết thu qua khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu:……….25 III PHẦN KẾT LUẬN,KIẾN NGHỊ:……………………… ………………… ……26 III.1 Kết luận:………………………………………………………………… …26 III.2 Kiến nghị:……………………………………………………………… ……26 Tài liệu tham khảo……………………………………………… 27 I.PHẦN MỞ ĐẦU: I.1 Lý chọn đề tài: Hiện nay, tồn cầu hóa giới tất yếu lịch sử Nó làm cho dân tộc xích lại gần nhau, góp tiếng nói chung, thúc đẩy phát triển nhân loại Nhưng chứa đựng nguy thơn tính lẫn nhau, mạnh yếu thua Những văn hóa khơng có lĩnh có nguy bị hòa tan vào dòng xốy Việc gìn giữ, phát triển sắc văn hóa dân tộc cần thiết cấp bách Đối với Mĩ thuật việc tìm hiểu lịch sử văn hóa dân tộc, học hỏi ông cha, tìm nét tinh tuý, gạn lọc điều lỗi thời điều nên làm Đối với Mĩ thuật Việt Nam Mĩ thuật thời đại giai đoạn phát triển nhất, mĩ thuật làm đẹp cho xã hội, biểu cho trình độ văn hố - văn minh Việt Nam, vũ khí đấu tranh cho tiến xã hội ngày gắn chặt với nghiệp phát triển đất nước theo hướng giàu sang Việc giới thiệu tác giả, tác phẩm đạt giải thưởng Hồ Chí Minh Mĩ thuật có ý nghĩa quan trọng học sinh THCS Bởi lẽ, giải thưởng Hồ Chí Minh văn học - nghệ thuật giải thưởng danh giá Việt Nam Các tác giả, tác phẩm đạt giải thưởng Hồ Chí Minh Mĩ thuật tác giả có đóng góp lớn khơng hình thành phát triển Mĩ thuật đại Việt Nam mà có cơng lớn công cách mạng dân tộc Đồng thời có ảnh hưởng lớn hệ trẻ, hệ họa sĩ sau Tìm hiểu tác giả, tác phẩm đạt giải thưởng Hồ Chí Minh Mĩ thuật bồi đắp cho em hiểu biết mĩ thuật Việt Nam, đặc biệt giai đoạn cuối kỷ XIX đến 1975 Góp phần giáo dục lòng u nước, thái độ trân trọng, gìn giữ phát huy giá trị văn hóa - nghệ thuật mà hệ trước xây dựng, vun đắp nên Từ đó, định hướng cho em nhìn - cảm - nghĩ chân nghệ thuật, khơi gợi, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh học tập hoạt động khác Đó lý tơi lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Giới thiệu tác giả, tác phẩm đạt giải thưởng Hồ Chí Minh Mĩ thuật cho học sinh Trung Học Cơ Sở ” I.2 Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài: Những tác giả, tác phẩm đạt giải thưởng Hồ Chí Minh Mĩ thuật tích hợp giới thiệu vào học Mĩ thuật nhằm giúp học sinh hiểu khái quát mĩ thuật đại Việt Nam Góp phần hình thành lực thẩm mĩ cho học sinh THCS I.3 Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu tích hợp giới thiệu tác giả, tác phẩm đạt giải thưởng Hồ Chí Minh Mĩ thuật vào học Mĩ thuật THCS I.4 Giới hạn phạm vi nghiên cứu: Học sinh trường THCS Trần Hưng Đạo khối 6, 7, 8, năm học 2012-2013, 20132014 I.5 Phương pháp nghiên cứu:  Phương pháp tìm hiểu  Phương pháp quan sát  Phương pháp phân tích  Phương pháp thử nghiệm  Phương pháp tổng hợp  Phương pháp tích hợp  Phiếu điều tra II PHẦN NỘI DUNG: II.1 Cơ sở lý luận: Nghị Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương (khoá VIII) số 23NQlTW, ngày 16 tháng năm 2008 Bộ Chính trị tiếp tục xây dựng phát triển văn học, nghệ thuật thời kỳ Đảng ta nêu lên mục tiêu nhiệm vụ xây dựng văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc, đó, văn học, nghệ thuật phận quan trọng Báo cáo trị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI nêu rõ: “Đổi chương trình, nội dung, phương pháp dạy học, phương pháp thi, kiểm tra theo hướng đại, nâng cao chất lượng toàn diện, đặc biệt coi trọng giáo dục lý tưởng, giáo dục truyền thống lịch sử, cách mạng, đạo đức, lối sống, lực sáng tạo, kỹ thực hành, tác phong công nghiệp, ý thức trách nhiệm xã hội Là mơn học thức chương trình giáo dục THCS, Mĩ thuật dạy học sinh cảm nhận tạo đẹp Trong đó, phân mơn thường thức mĩ thuật đóng vai trò quan trọng việc hình thành lực thẩm mĩ cho học sinh Nghị định Số: 90/2014/NĐ- CP, tháng 09 năm 2014 “Giải thưởng Hồ Chí Minh” nêu rõ tác phẩm đạt giải thưởng là: “Các tác phẩm có giá trị đặc biệt xuất sắc văn học, nghệ thuật, nội dung tư tưởng hình thức nghệ thuật Có tác dụng to lớn phục vụ nghiệp cách mạng, có ảnh hưởng rộng lớn lâu dài đời sống xã hội, góp phần quan trọng vào việc thay đổi nhận thức nhân dân nghiệp phát triển văn học, nghệ thuật Việt Nam, xây dựng bảo vệ Tổ quốc” Qua việc giới thiệu tác giả, tác phẩm đạt giải thưởng Hồ Chí Minh Mĩ thuật tạo điều kiện cho học sinh làm quen, thường thức đẹp sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật tiêu biểu Việt Nam Lồng ghép giới thiệu tác phẩm, tác giả vào phân môn, học Mĩ thuật học sinh phát triển khả đánh giá, phân tích tác phẩm, hiểu khái quát mĩ thuật đại Việt Nam chương trình THCS Góp phần xây dựng nhân cách người Việt Nam đáp ứng nhu cầu ngày cao đa dạng chân, thiện, mỹ sở giữ gìn, phát triển, phát huy giá trị văn học, nghệ thuật dân tộc II.2 Thực trạng: Thực đổi giáo dục, toàn ngành, giáo viên trường tích cực tham gia lớp bồi dưỡng, tập huấn Phòng Giáo dục tổ chức Tổ chức chuyên đề, dạy mẫu, ngoại khóa, có mơn Mĩ thuật Mơn Mĩ thuật xây dựng cấu trúc đồng tâm Cho nên, thường thức mĩ thuật phân mơn có gắn kết chặt chẽ với phân môn khác, đặc biệt hoạt động quan sát – nhận xét đánh giá Với tỉ lệ 64% học sinh trường THCS Trần Hưng Đạo dân tộc thiểu số, đời sống người dân địa phương nghèo, trình độ nhu cầu đời sống nghệ thuật, đặc biệt Mĩ thuật thấp việc lồng ghép giới thiệu cho em tác giả, tác phẩm đạt giải thưởng Hồ Chí Minh Mĩ thuật bước gần để em tiến gần đến giá trị nghệ thuật dân tộc, nâng cao lực thẩm mĩ cho học sinh Hiện mơn Mĩ thuật đưa vào chương trình học bậc THCS hầu giới Mơn Mĩ thuật mơn học độc lập có mục tiêu, chương trình, sách giáo khoa, sách hướng dẫn, thiết bị riêng cho dạy học, giáo viên đào tạo bản, kết học tập học sinh đánh giá cách nghiêm túc Tuy nhiên việc dạy học thường thức nói chung việc giới thiệu tác giả, tác phẩm mĩ thuật đại Việt Nam nói riêng nhiều vấn đề cần quan tâm: a Thuận lợi - khó khăn:  Thuận lợi: Khi giới thiệu tác giả, tác phẩm đạt giải thưởng Hồ Chí Minh Mĩ thuật học sinh hiểu biết Mĩ thuật Việt Nam Được xem tranh, ảnh em thích thú Qua đó, thúc đẩy em tư duy, tăng khả quan sát, phân tích so sánh Dẫn đến việc nhớ hiểu Mĩ thuật Việt Nam chủ động em u thích khơng phải “học thuộc lòng” u cầu học Nhiều gia đình học sinh có điều kiện nên lắp đặt máy tính, mạng internet Đây nguồn học liệu vơ phong phú em biết khai thác, sử dụng cách Học sinh tìm tài liệu, hình ảnh cho mới, làm tập nhóm nhà dễ dàng  Khó khăn: - Về phía học sinh: Đa số học sinh chưa tích cực học hỏi, tìm tòi, tư Hơn 64% học sinh người dân tộc thiểu số nên kỹ đọc - viết, sử dụng Sách Giáo khoa yếu Trường lại nằm vùng đất Tây Nguyên, 18 họa sĩ đạt giải thưởng Hồ Chí Minh Mĩ thuật lại tỉnh khác (đa số Hà Nội) nên học sinh gần hội tiếp xúc thực tế Các nhà sách địa bàn tỉnh Đắk Lắk nguồn tư liệu, sách nghiên cứu mĩ thuật nói chung mĩ thuật Việt Nam nói riêng Vậy nên, cơng nghệ thông tin trở thành cách để em tiếp cận với học sau sách giáo khoa Điều nan giải phần đa em em gia đình nơng nên điều kiện để phụ huynh tập trung đầu tư cho học tập hạn chế Nhu cầu thường thức mĩ thuật chưa cao, chưa bắt kịp xu phát triển xã hội ảnh hưởng không nhỏ đến điều kiện, tinh thần học tập em - Về phía giáo viên: Chưa có nhiều hội giao lưu, trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp để chia sẻ, học hỏi, thống giảng dạy, soạn bài, chia sẻ nguồn tài liệu, hình ảnh - Về sở vật chất nhiều khó khăn, thiếu thốn: Thiếu phòng học mơn, phòng máy chiếu riêng Mỗi dạy học máy chiếu thường phải đổi phòng học lớp với gây lộn xộn, tốn thời gian lắp đặt ảnh hưởng định đến giáo viên môn khác Các học ngoại khóa khơng thực điều kiện thơn bn, tính an tồn HS Hằng năm có kiến nghị mua số sách, tư liệu giảng dạy mĩ thuật khơng thể mua sách Đắk Lắk khơng có b Thành công – hạn chế:  Thành công: Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy bước gần đưa hình ảnh đến với học sinh Nguồn tư liệu họa sĩ tác phẩm phong phú, đa dạng, hình ảnh tươi sáng giúp học sinh dễ tiếp cận, chủ động học Một số hình ảnh giới thiệu sách giáo khoa, sách thực hành, sách tập Mĩ thuật nên không xa lạ với em Bên cạnh 18 tác giả sinh viên trường Cao Đẳng Mĩ thuật Đông Dương, nhiều tác giả giữ chức vụ quan trọng ngơi trường này, Hội Mĩ thuật Việt Nam…nên học sinh liên hệ so sánh tìm hiểu tác giả  Hạn chế: Trừ số thường thức mĩ thuật hầu hết học khác tích hợp gi ới thiệu tác giả, tác phẩm vào học giới thiệu qua để em quan sát , nhận xét tác phẩm Cho nên, học sinh không chủ động tìm tòi, nghiên cứu thêm hiểu biết em mĩ thuật cách mạng việt nam phong phú Tuy nhiên cần biết chọn lọc tư liệu tin cậy, xác thực, có để đưa vào học Về tư liệu giải thưởng Hồ Chí Minh tơi mạnh dạn giới thiệu 18 tác giả theo kết trao giải thưởng đến đợt IV ngày 19/5/2012 Có số tư liệu cho ngày 2/9/2012 họa sĩ Nguyễn Gia Trí nhận giải thưởng Hồ Chí Minh, nguồn tư liệu tác phẩm chưa cụ thể nên tạm thời không giới thiệu Cũng mong qua đề tài nhận nhiều trao đổi, đóng góp đồng nghiệp tư liệu để tơi tiếp tục hoàn thiện đề tài c Mặt mạnh – mặt yếu:  Mặt mạnh: Giáo viên sưu tầm tư liệu, hình ảnh, bồi dưỡng chun mơn vững vàng, học tập nâng cao trình độ Tự làm đồ dùng dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy khiến tiết học sinh động, hấp dẫn, lôi học sinh nên áp dụng phương pháp dạy học tích cực vào dạy Học sinh chủ động tìm tòi, áp dụng kiến thức mơn học, học có liên quan để giải tình huống, nhiệm vụ giáo viên yêu cầu Bản thân em lứa tuổi trẻ, ưa tìm tòi, đặc biệt đổi mới, muốn bắt kịp xu thời đại nên việc nâng cao vốn hiểu biết Mĩ thuật em quan tâm Qua kiến thức học em chủ động thảo luận, trao đổi đưa ý kiến, quan điểm, cách nhìn tác giả, tác phẩm khiến tiết học trở nên sinh động, vui tươi nhiều  Mặt yếu: Một số lượng hình ảnh tác phẩm đạt giải thưởng Hồ Chí Minh mĩ thuật chưa thể tìm, sưu tầm nên giới thiệu cho học sinh giáo viên giới thiệu tên tác phẩm Cũng có số tác phẩm thuộc sưu tập cá nhân ngồi nước gây khó khăn việc sưu tầm hình ảnh như: Các kí họa họa sĩ Tô Ngọc Vân…Việc quan sát chủ yếu dựa hình ảnh chụp lại tranh nên khó để em cảm nhận, so sánh chất liệu khác như: Lụa, sơn dầu, sơn mài, màu nước…Chưa kể đến chụp lại màu sắc tác phẩm thay đổi nhiều ảnh hưởng lớn đến cảm nhận màu sắc tranh d Các nguyên nhân, yếu tố tác động: - Với bậc phụ huynh chưa quan tâm đầu tư mức cho em có học cụ, học liệu đầy đủ đáp ứng cho mơn học khiếu - Học sinh chưa tích cực học tập, chưa đổi phương pháp học thân, có quan niệm “học thuộc lòng” theo kiểu học vẹt sách, - Mỗi trường thường có giáo viên Mĩ thuật nên điều kiện trao đổi, học hỏi, góp ý giáo viên chuyên môn hạn chế Việc làm đồ dùng dạy học: In màu tranh ảnh tác phẩm, tác giả mĩ thuật khó có màu sắc đẹp hình ảnh mẫu chi phí cao Mà Mĩ thuật lại môn dùng nhiều hình ảnh Cho nên, đa số giáo viên thường nhờ đến máy chiếu trợ giúp kênh hình e Phân tích, đánh giá vấn đề thực trạng mà đề tài đặt ra: Những khó khăn, hạn chế yếu điểm đa phần thực tiễn, phần lại nỗ lực, cố gắng giáo viên, học sinh Khó khăn khơng dễ dàng khắc phục sớm chiều mà cần có thời gian, giải pháp cụ thể Nên tận dụng ưu thuận lợi, ưu điểm để khắc phục khó khăn Đó nguồn động lực lớn để giáo viên, học sinh tích cực hoạt động dạy – học; tìm tòi, đổi phương pháp dạy học để lĩnh hội tri thức nhân loại, nâng cao lực, trình độ thẩm mĩ thân Trong năm học qua thầy trò trường THCS Trần Hưng Đạo có nhiều đổi mới, vận dụng linh hoạt phương pháp dạy học tích cực, học tập đánh giá nghiêm túc, khách quan, phù hợp với đối tượng học sinh Vì mà từ thành cơng ban đầu phát huy tốt hơn, dần thay đổi quan niệm phụ huynh môn học mang tính nghệ thuật Mĩ thuật Điều cho thấy khả vận dụng nội dung đề tài dễ dàng phù hợp với nhiều đối tượng, hoàn cảnh II.3 Giải pháp, biện pháp: a Mục tiêu giải pháp, biện pháp: Các tác giả trực tiếp đưa vào nội dung dạy họa sĩ có cơng đầu tạo dựng móng cho mĩ thuật Việt Nam Đóng góp lớn cho mĩ thuật cách mạng Việt Nam Các họa sĩ tác phẩm xuất sắc họ làm nên diện mạo tươi sáng cho mĩ thuật đại Việt Nam mang đậm sắc dân tộc, có vị giới Qua đó, giúp học sinh hiểu biết sơ lược Mĩ thuật Việt Nam, phân tích sơ lược số nội dung, hình thức nghệ thuật tác phẩm mĩ thuật sách giáo khoa có vận dụng vào học tập, thực hành Giáo dục thẩm mĩ cho học sinh, góp phần tạo dựng môi trường thẩm mĩ cho xã hội b Nội dung cách thức thực giải pháp, biện pháp:  Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt trao giải: Giải thưởng Hồ Chí Minh giải thưởng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng cơng trình nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, cơng trình giáo dục văn học, nghệ thuật đặc biệt xuất sắc, có giá trị cao khoa học, văn học, nghệ thuật, nội dung tư tưởng, có tác dụng lớn phục vụ nghiệp cách mạng, có ảnh hưởng rộng lớn lâu dài đời sống nhân dân, góp phần quan trọng vào nghiệp phát triển kinh tế quốc dân, khoa học, kỹ thuật, văn học, nghệ thuật Đây xem giải thưởng danh giá Việt Nam Giải thưởng Hồ Chí Minh xét công bố năm năm lần vào dịp Quốc khánh 2-9 Các đợt trao giải:  Đợt vào năm 1996: Mĩ thuật có giải thưởng Đợt vào năm 2000: Mĩ thuật có 10 giải thưởng  Đợt vào năm 2005: Không xét thưởng văn học - nghệ thuật  Đợt vào 19-5 năm 2012: Mĩ thuật khơng có giải thưởng   Các tác giả, tác phẩm đạt giải thưởng Hồ Chí Minh Mĩ thuật:  Đợt vào năm 1996: Mĩ thuật có giải thưởng 1) Họa sĩ Tơ Ngọc Vân: Các tác phẩm: Bác Hồ làm việc Bắc Bộ Phủ - Sơn dầu (1946); Hồ Chủ tịch làm việc - Khắc gỗ - 60x40cm (1947); Bộ đội nghỉ chân bên đồi - Sơn mài 35x49,7cm (1948); Xưởng quân giới - Sơn dầu - 40x50cm (1951); Bừa đồi Bột màu (1953); Bộ tranh ký hoạ nông dân cải cách ruộng đất (1953); Bộ tranh ký hoạ đội chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) 2) Họa sĩ Nguyễn Sáng : Các tác phẩm: Giặc đốt làng - Sơn dầu - 80x130cm (1954); Kết nạp Đảng chiến hào Điện Biên Phủ - Sơn mài - 112x180cm (1963); Thành đồng Tổ quốc - Sơn mài - 112x200cm (1978); Bộ đội trú mưa - Sơn mài - 70x100cm (1970); Thiếu nữ bên hoa sen - Sơn dầu - 80x130cm (1972) 3) Họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm : Các tác phẩm: Con nghé thực - Sơn mài - 45x62cm (1957); Đêm giao thừa - Sơn mài - 70x150cm (1958); Nông dân đấu tranh chống thuế - Sơn mài 100x150cm (1958); Tranh Gióng - Sơn mài - 100x120cm (1976); Thánh Gióng Sơn mài - 190x120cm (1990); Điệu múa cổ - Sơn mài (1983) 4) Họa sĩ Trần Văn Cẩn: Các tác phẩm: Tát nước đồng chiêm - Sơn mài - 60x92cm (1958); Công nhân mỏ - Sơn dầu (1960); Nữ dân quân miền biển - Sơn dầu - 59x91cm (1960); Thằng cu đất mỏ - Sơn mài (1962); Mùa đông đến - Sơn mài - 70x120cm (1962); Mưa mai sông Kiến - Sơn mài (1972) 5) Họa sĩ Nguyễn Phan Chánh: Các tác phẩm: Chơi ô ăn quan - Lụa - 63x85cm (1931); Cô gái rửa rau Lụa (1931); Bữa cơm ngày mùa thắng lợi - Lụa - 63x78cm (1960); Sau trực chiến - Lụa - 52x73cm (1967); Trăng tỏ - Lụa (1967); Trăng lu - Lụa (1970); Chân dung tự họa - Lụa (1976) 6) Họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung: Các tác phẩm: Chân dung Bác Hồ - Sơn dầu - 31x22,7cm (1946); Du kích La Hai - Bột màu - 40x50cm (1947); Du kích tập bắn - Bột màu (1948); Học hỏi lẫn - Sơn dầu - 90x92cm (1960); Công nhân khí - Sơn dầu - 66x92cm (1962); Tan ca, mời chị em họp để thi thợ giỏi - Sơn dầu - 104x118cm (1976) 7) Họa sĩ Bùi Xuân Phái: Các tác phẩm: Hà Nội kháng chiến - Sơn dầu - 90x110cm (1954); Vợ chồng chèo - Sơn dầu (1967); Sân khấu chèo - Sơn dầu (1968); Hóa trang sân khấu chèo - Sơn dầu (1968); Xe bò phố cổ - Sơn dầu (1972); Phố cổ Hà Nội - Sơn dầu (1972); Phố vắng - Sơn dầu (1981); Trước biểu diễn - Sơn dầu 60x80cm (1984) 8) Họa sĩ – nhà điêu khắc Diệp Minh Châu: Các tác phẩm: Tranh Hồ Chủ tịch Thiếu nhi Trung Nam Bắc (vẽ máu lụa, 1947); Hương sen (tượng tròn, 1957); Tượng Võ Thị Sáu (1958); Bác Hồ bên suối Lênin (1980); Bác Hồ với thiếu nhi (tượng đồng, 1993)  Đợt vào năm 2000: Mĩ thuật có 10 giải thưởng 9) Họa sĩ Lê Quốc Lộc: Các tác phẩm: Qua cũ - Sơn mài - 93x 131cm (1957); Ánh sáng đến Sơn mài (1957); Tiêu thổ kháng chiến - Sơn mài - 86x180cm (1958); Giữ lấy hòa bình - Sơn mài - 70x120cm (1962); Từ bóng tối - Sơn mài - 121x121cm (1982) 10) Họa sĩ Huỳnh Văn Gấm: Các tác phẩm: Trái tim nòng súng - Sơn mài - 70x140 cm (1963); Em Liên - Sơn mài - 66x45cm (1958); Ngày chủ nhật - Sơn mài- 58x87cm (1972); Thừa thắng xông lên - Tranh cổ động (1967) 11) Nhà điêu khắc Nguyễn Hải: Các tác phẩm: Nguyễn Văn Trỗi - Tượng đồng - cao 1,4m; Thánh Gióng Tượng đồng - cao 1m (1972); Chiến thắng Điện Biên Phủ - Tượng đồng - cao 1,65m (1964); Mùa xuân chiến thắng - Tượng thạch cao (1976); Đài tưởng niệm hòa bình - Tượng đài - Đá - cao 5m; Thủ Khoa Huân - Tượng đài (1986) 12) Họa sĩ Hồng Tích Chù: Các tác phẩm: Tổ đổi công cấy lúa - 75x100cm - Sơn mài (1958); Bác Hồ trồng với thiếu nhi - Sơn mài - 112x270cm (1971); Mùa gặt - Sơn mài 100x150cm (1970); Đêm hậu - Sơn mài - 98x165cm (1966) 13) Nhà điêu khắc Nguyễn Thị Kim: Các tác phẩm: Chân dung Bác Hồ - Tượng đồng - cao 0,58m (1946); Hạnh phúc - Phù điêu - Sơn thếp - 100x56cm (1949); Chân dung cháu gái - Tượng đồng (1958); Nữ du kích - Tượng gỗ (1962); 11 cô tự vệ thành phố Huế - Phù điêu (1968) 14) Họa sĩ Nguyễn Khang: Các tác phẩm: Đánh cá đêm trăng - Sơn mài - 80x190cm (1943); Hồ bình hữu nghị - Sơn mài - 90x90cm (1958); Hành quân qua suối - Sơn mài (1962); Gia đình mục đồng - Sơn mài - 60x180cm (1982) 15) Họa sĩ Nguyễn Tiến Chung: Các tác phẩm: Được mùa - Lụa - 50x135cm (1958); Mùa gặt - Lụa (1962); Chợ Nhông - Khắc gỗ màu - 55x44cm (1958); Phong cảnh Sài Sơn - Khắc gỗ màu - 30x43cm (1970); Nữ dân quân trao đổi kinh nghiệm bắn máy bay - Sơn dầu - 90x110 cm (1971) 16) Họa sĩ Dương Bích Liên: Các tác phẩm: Bác Hồ cơng tác Việt Bắc - Sơn mài - 102x183cm (1980); Chiều vàng - Sơn mài - 63x92cm (1962); Mùa gặt - Sơn dầu - 74x94cm (1954); Đi học đêm - Sơn dầu - 90x130cm (1962) 17) Họa sĩ Nguyễn Sỹ Ngọc: Các tác phẩm: Tình quân dân (Cái bát) - Sơn mài - 80x60cm (1949); Đổi ca - Sơn mài - 75x100cm (1962); Chiến dịch Điện Biên Phủ - Sơn mài 80x120cm (1980); Một ngày lại bắt đầu - Sơn mài - 95x115cm (1982) 18) Họa sĩ Nguyễn Văn Tỵ: Các tác phẩm: Nhà tranh gốc mít - Sơn mài - 67x105cm (1958); Du kích Bắc Sơn - Sơn mài - 86x121cm (1958); Bắc Nam nhà - Sơn mài - 86x56cm (1961)  Các dạy chương trình Mĩ thuật THCS hành có liên quan đến thường thức mĩ thuật đại Việt Nam: Theo Phân phối chương trình Mĩ thuật hành Mĩ thuật THCS có 123 tiết năm Riêng Mĩ thuật lớp có 18 tiết, từ lớp đến lớp 35 tiết/năm.Trong đó, phân mơn thường thức mĩ thuật có trực tiếp giới thiệu tác giả, tác phẩm đạt giải thưởng Hồ Chí Minh Mĩ thuật Ngồi ra, tích hợp giới thiệu tác giả, tác phẩm đạt giải thưởng Hồ Chí Minh Mĩ thuật Vẽ tranh, Vẽ theo mẫu, Trang trí Cụ thể: Mơn: MĨ THUẬT Lớp: Bài Phân môn Vẽ tranh Nội dung Cách vẽ tranh Đề tài học tập (tiết 1) Vẽ tranh Đề tài học tập (tiết 2) 13 Vẽ tranh Đề tài Bộ đội (tiết 1) 14 Vẽ tranh Đề tài Bộ đội (tiết 2) 19 Thường thức mỹ thuật Tranh dân gian Việt Nam 23 Vẽ tranh Đề tài Ngày tết mùa xuân (tiết 1) 24 Vẽ tranh Đề tài Ngày tết mùa xuân (tiết 2) 27 Vẽ tranh Đề tài Mẹ em 33 Vẽ tranh Đề tài Quê hương em (tiết 1) 34 Vẽ tranh Đề tài Quê hương em (tiết 2) Môn: MĨ THUẬT Lớp: Bài Phân môn Nội dung Vẽ tranh Tranh phong cảnh (tiết 1) Vẽ tranh Tranh phong cảnh (tiết 2) 11 Vẽ tranh Đề tài Cuộc sống quanh em (tiết 1) 12 Vẽ tranh Đề tài Cuộc sống quanh em (tiết 2) 19 Vẽ Theo mẫu Ký họa 20 Vẽ Theo mẫu Ký họa trời 21 Thường thức mỹ thuật Mỹ thuật Việt Nam từ cuối kỷ XIX đến năm 1954 22 Thường thức mỹ thuật Một số tác giả tác phẩm tiêu biểu mỹ thuật Việt Nam từ cuối kỷ XIX đến năm 1954 32 Vẽ tranh Đề tài Trò chơi dân gian (tiết 1) 33 Vẽ tranh Đề tài Trò chơi dân gian (tiết 1) Mơn: MĨ THUẬT Lớp: Bài Phân môn Nội dung 10 Thường thức mỹ thuật Sơ lược mỹ thuật Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975 11 Thường thức mỹ thuật Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu mỹ thuật Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975 18 Vẽ tranh Đề tài Ước mơ em (tiết 1) 19 Vẽ tranh Đề tài Ước mơ em (tiết 2) 20 Vẽ theo mẫu Vẽ chân dung (tiết 1) 21 Vẽ theo mẫu Vẽ chân dung (tiết 2) 24 Vẽ Trang trí Vẽ tranh cổ động (tiết 1) 25 Vẽ Trang trí Vẽ tranh cổ động (tiết 2) 27 Vẽ theo mẫu Giới thiệu tỷ lệ thể người tập vẽ dáng người (tiết 1) 28 Vẽ theo mẫu Giới thiệu tỷ lệ thể người tập vẽ dáng người (tiết 2) 10 Bộ đội nghỉ chân bên đồi - Sơn mài - 35x49,7cm (1948)  10).Ví dụ 10: Mĩ thuật Bài 23 Thường thức mĩ thuật: Một số tác giả tác phẩm tiêu biểu mĩ thuật Việt Nam từ cuối kỷ XIX đến năm 1954 Tìm hiểu thân thế, nghiệp đóng góp to lớn số họa sĩ Mĩ thuật Việt Nam cuối kỉ XIX đến năm 1954 Tìm hiểu chất liệu tạo nên vẻ đẹp tác phẩm mĩ thuật thông qua số tác phẩm tiêu biểu Cụ thể sau: 1) Họa sĩ Tô Ngọc Vân: Thuộc tứ Mĩ thuật Việt Nam đại : “Nhất Trí, nhì Vân, tam Lân, tứ Cẩn”.Tơ Ngọc Vân đánh giá người có cơng việc sử dụng chất liệu sơn dầu Việt Nam Các tác phẩm: Bác Hồ làm việc Bắc Bộ Phủ - Sơn dầu (1946); Hồ Chủ tịch làm việc - Khắc gỗ - 60x40cm (1947); Bộ đội nghỉ chân bên đồi - Sơn mài - 5x49,7cm (1948); Xưởng quân giới - Sơn dầu - 40x50cm (1951); Bừa đồi - Bột màu (1953); Bộ tranh ký hoạ nông dân cải cách ruộng đất (1953); Bộ tranh ký hoạ đội chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) Bừa đồi - Bột màu (1953) 2) Họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung: Các tác phẩm: Chân dung Bác Hồ - Sơn dầu- 31x22,7cm (1946); Du kích La Hai Bột màu- 40x50cm (1947); Du kích tập bắn- Bột màu (1948); Học hỏi lẫn - Sơn dầu90x92cm (1960); Công nhân khí - Sơn dầu- 66x92cm (1962); Tan ca, mời chị em họp để thi thợ giỏi - Sơn dầu- 104x118cm (1976) 15 Cơng nhân khí - Sơn dầu- 66x92cm (1962) Hội đồng Giải thưởng Hồ Chí Minh Văn học - Nghệ thuật nhận xét: Ông hoạ sĩ đồng thời nhà nghiên cứu nghệ thuật truyền thống dân tộc, mở đầu cho việc đào tạo lớp nhà nghiên cứu sưu tầm lịch sử Mỹ thuật Việt Nam, có công lớn việc xây dựng Bảo tàng mỹ thuật Việt Nam Tác phẩm ông thời kháng chiến Liên khu V phản ánh tinh thần anh dũng quân dân ta ngày đầu kháng chiến với nghiên cứu, ơng có tìm tòi sáng tạo tranh lao động sản xuất công nghiệp, tác phẩm có giá trị cao 3) Họa sĩ Nguyễn Phan Chánh: Các tác phẩm: Chơi ô ăn quan - Lụa - 63x85cm (1931); Cô gái rửa rau - Lụa (1931); Bữa cơm ngày mùa thắng lợi - Lụa - 63x78cm (1960); Sau trực chiến - Lụa - 52x73cm (1967); Trăng tỏ - Lụa (1967); Trăng lu - Lụa (1970); Chân dung tự họa - Lụa (1976) Cô gái rửa rau - Lụa (1931) Hội đồng Giải thưởng Hồ Chí Minh nhận xét: Họa sĩ Nguyễn Phan Chánh người mở đầu cho nghệ thuật tranh lụa Việt Nam Những tranh lụa họa sĩ triển lãm Pháp làm cho giới biết đến hội họa Việt Nam Tranh ông chân thực, đậm đà sắc dân tộc, thể tác phẩm tính cách thiết tha, sâu sắc người quê hương Việt Nam Tác phẩm ông trưng bày nước nhiều nước giới, công chúng hâm mộ đánh giá cao 4) Họa sĩ – nhà điêu khắc Diệp Minh Châu: Các tác phẩm: Tranh Hồ Chủ tịch Thiếu nhi Trung Nam Bắc (vẽ máu lụa, 1947); Hương sen (tượng tròn, 1957); Tượng Võ Thị Sáu (tượng đồng, 1958); Bác Hồ bên suối Lênin (1980); Bác Hồ với thiếu nhi (tượng đồng, 1993) 16 Tượng Võ Thị Sáu (tượng đồng, 1958) Riêng tác phẩm: Hồ Chủ tịch Thiếu nhi Trung Nam Bắc cho em biết thêm thơng tin hồn cảnh, ý nghĩa tranh: Trong năm đầu kháng chiến chống Pháp, để thể tình cảm vị Cha già dân tộc, họa sĩ cứa tay lấy máu vẽ chân dung Người Bức huyết họa sau gửi Việt Bắc, dâng lên Bác kèm thư tác giả trẻ "Kính gửi Cha già Hồ Chí Minh" Bức thư có đoạn: "Hơm cảnh vĩ đại ngày lễ Độc lập chưa có Nam Bộ, sau nghe lời Tuyên ngôn Độc lập Cha, lời kêu gọi thống thiết hùng mạnh Cha Lời ca Hồ Chí Minh mn năm đồn thiếu nhi Nam Bộ, cảm xúc vô vừa khóc, vừa cắt lấy dòng máu cánh tay niên thiếu để vẽ hình Cha hình ba em bé Bắc Trung Nam chụm đầu lại chòm râu Cha lụa mà quân đội ta đánh tan quân địch chiếm lấy trận Giồng Dứa hồi tháng Tư năm Máu máu Cha truyền cho, máu máu dân tộc, có dám làm phung phí máu đâu Tất thân con, đời Cha Kính chào Cha Mười đêm 2/9/1947" Bốn tác giả đạt giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1-1996: Nguyễn Sáng, Trần Văn Cẩn, Nguyễn Phan Chánh tìm hiểu lớp 8; Giới thiệu họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm tác phẩm: Con nghé thực - Sơn mài - 45x62cm (1957); Đêm giao thừa - Sơn mài 70x150cm (1958); Nông dân đấu tranh chống thuế - Sơn mài - 100x150cm (1958); Tranh Gióng - Sơn mài - 100x120cm (1976); Thánh Gióng - Sơn mài - 190x120cm (1990); Điệu múa cổ - Sơn mài (1983) Con nghé thực - Sơn mài - 45x62cm (1957)  11).Ví dụ 11: Mĩ thuật Bài 34, 35 Vẽ tranh: Đề tài Trò chơi dân gian Giáo dục học sinh ý thức giữ gìn sắc văn hóa dân tộc qua việc giới thiệu số trò chơi dân gian xưa Học sinh thấy nét độc đáo bố cục, cách thể tác phẩm Chơi ô ăn quan họa sĩ Nguyễn Phan Chánh Họa sĩ ngồi dòng đề tên chữ nho đóng dấu son hay đề thơ ơng làm để nói lên ý Giải thích nội dung dòng chữ tranh: 17 "Đương ngây thơ chưa quen màu son phấn Chỉ biết đua đuổi bướm tranh hoa Nhưng lại đón màu xuân nơi lầu son gác tía Mà khơng học thói làm mây làm mưa núi Đương Đài" Chơi ô ăn quan - Lụa - 63x85cm (1931)  12).Ví dụ 12: Mĩ thuật Bài 10 Thường thức mĩ thuật: Sơ lược mĩ thuật Việt Nam giai đoạn 1954-1975 Học sinh hiểu biết thêm cống hiến giới văn nghệ sĩ nói chung, giới mĩ thuật nói riêng cơng xây dựng chủ nghĩa xã hội miền Bắc đấu tranh giải phóng miền Nam Nhận thức sơ lược số thành tựu Mĩ thuật Việt Nam giai đoạn 1954 – 1975 Biết thêm số chất liệu hội họa, điêu khắc Nhắc lại chất liệu sơn dầu, sơn mài; giới thiệu chất liệu:  Lụa: Là chất liệu truyền thống Phương Đông nói chung Việt Nam nói riêng Kĩ thuật vẽ chủ yếu vẽ màu theo mảng phẳng dùng nét bao quanh hình khối gợi tả, màu sắc nhẹ nhàng, có chuyển biến đột ngột Với cách thức hồ lụa dùng bút lông mềm để vẽ màu, kết hợp với cọ rửa vẽ để khai thác vẻ đẹp mềm mại óng ả thớ lụa Một số tác phẩm tiêu biểu: Được mùa - Lụa - 50x135cm (1958); Mùa gặt - Lụa (1962) họa sĩ Nguyễn Tiến Chung; Bữa cơm ngày mùa thắng lợi - Lụa - 63x78cm (1960); Sau trực chiến Lụa - 52x73cm (1967) họa sĩ Nguyễn Phan Chánh Mùa gặt - Lụa (1962)  Màu bột: Là chất liệu gọn nhẹ, đơn giản, dễ sử dụng, họa sĩ Việt Nam hay dùng để vẽ Có thể vẽ giấy, vải, lụa Một số tác phẩm tiêu biểu: Du kích La Hai - Bột màu - 40x50cm (1947); Du kích tập bắn - Bột màu (1948) họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung; Bừa đồi - Bột màu (1953) họa sĩ Tơ Ngọc Vân 18 Du kích tập bắn - Bột màu (1948)  Khắc gỗ: Chịu ảnh hưởng dòng tranh Đơng Hồ Hàng Trống (nhớ lại cách sản xuất tranh dân gian Mĩ thuật 6) Một số tác phẩm tiêu biểu: Chợ Nhông - Khắc gỗ màu - 55x44cm (1958); Phong cảnh Sài Sơn - Khắc gỗ màu - 30x43cm (1970) họa sĩ Nguyễn Tiến Chung; Hồ Chủ tịch làm việc - Khắc gỗ - 60x40cm (1947) họa sĩ Tô Ngọc Vân Hồ Chủ tịch làm việc - Khắc gỗ - 60x40cm (1947) Về điêu khắc giới thiệu Nhà điêu khắc tiêu biểu với tác phẩm sáng tác từ nhiều chất liệu khác nhau: 1) Họa sĩ – Nhà điêu khắc Diệp Minh Châu: Các tác phẩm: Tranh Hồ Chủ tịch Thiếu nhi Trung Nam Bắc (vẽ máu lụa, 1947); Hương sen (tượng tròn, 1957); Tượng Võ Thị Sáu (tượng đồng, 1958); Bác Hồ bên suối Lênin (1980); Bác Hồ với thiếu nhi (tượng đồng, 1993) Bác Hồ với thiếu nhi (tượng đồng, 1993) 2) Nhà điêu khắc Nguyễn Hải: Các tác phẩm: Nguyễn Văn Trỗi - Tượng đồng - cao 1,4m; Thánh Gióng - Tượng đồng - cao 1m (1972); Chiến thắng Điện Biên Phủ - Tượng đồng - cao 1,65m (1964); Mùa 19 xuân chiến thắng - Tượng thạch cao (1976); Đài tưởng niệm hòa bình - Tượng đài - Đá - cao 5m; Thủ Khoa Huân - Tượng đài (1986) Nguyễn Văn Trỗi - Tượng đồng - cao 1,4m 3) Nhà điêu khắc Nguyễn Thị Kim: Các tác phẩm: Chân dung Bác Hồ - Tượng đồng - cao 0,58m (1946); Hạnh phúc Phù điêu - Sơn thếp - 100x56cm (1949); Chân dung cháu gái - Tượng đồng (1958); Nữ du kích - Tượng gỗ (1962); 11 cô tự vệ thành phố Huế - Phù điêu (1968) Chân dung cháu gái - Tượng đồng (1958)  13).Ví dụ 13: Mĩ thuật Bài 11 Thường thức mĩ thuật: Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu mĩ thuật Việt Nam giai đoạn 1954-1975 Giúp học sinh hiểu biết thêm thành tựu Mĩ thuật Việt Nam giai đoạn 1954 1975 thông qua số tác giả tác phẩm tiêu biểu Hiểu biết thêm số chất liệu sáng tác mĩ thuật Cụ thể: Giới thiệu ba tác giả đạt giả thưởng Hồ Chí Minh Mĩ thuật đợt 1: 1) Họa sĩ Trần Văn Cẩn: Thuộc tứ Mĩ thuật Việt Nam đại : “Nhất Trí, nhì Vân, tam Lân, tứ Cẩn” Ơng có cơng lớn việc xây dựng phong trào xây dựng phương hướng mĩ thuật Việt Nam Các tác phẩm: Tát nước đồng chiêm - Sơn mài- 60x92cm (1958); Công nhân mỏ Sơn dầu (1960); Nữ dân quân miền biển - Sơn dầu- 59x91cm (1960); Thằng cu đất mỏ Sơn mài (1962); Mùa đông đến - Sơn mài- 70x120cm (1962); Mưa mai sông Kiến Sơn mài (1972) 20 Mùa đông đến - Sơn mài- 70x120cm (1962) 2) Họa sĩ Nguyễn Sáng : Thuộc tứ thứ hai Mĩ thuật Việt Nam đại : “Nghiêm, Liên, Sáng, Phái” Là họa sĩ có cơng đáng kể việc cách tân lĩnh vực tranh sơn mài sơn dầu Các tác phẩm: Giặc đốt làng - Sơn dầu- 80x130cm (1954); Kết nạp Đảng chiến hào Điện Biên Phủ - Sơn mài - 112x180cm (1963); Thành đồng Tổ quốc - Sơn mài 112x200cm (1978); Bộ đội trú mưa - Sơn mài - 70x100cm (1970); Thiếu nữ bên hoa sen Sơn dầu - 80x130cm (1972) Kết nạp Đảng chiến hào Điện Biên Phủ - Sơn mài - 112x180cm (1963) Riêng tranh “Kết nạp Đảng Điện Biên Phủ” họa sĩ Nguyễn Sáng công nhận bảo vật quốc gia theo Quyết định số 2599/QĐ-TTg (ngày 30/12/2013) Thủ tướng Chính phủ Hiện nay, tác phẩm lưu giữ Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (số 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội) 3) Họa sĩ Bùi Xuân Phái: Thuộc tứ thứ hai Mĩ thuật Việt Nam đại : “Nghiêm, Liên, Sáng, Phái” Các tác phẩm: Hà Nội kháng chiến - Sơn dầu- 90x110cm (1954); Vợ chồng chèo Sơn dầu (1967); Sân khấu chèo - Sơn dầu (1968); Hóa trang sân khấu chèo - Sơn dầu (1968); Xe bò phố cổ - Sơn dầu (1972); Phố cổ Hà Nội - Sơn dầu (1972); Phố vắng Sơn dầu (1981); Trước biểu diễn - Sơn dầu- 60x80cm (1984) Trước biểu diễn - Sơn dầu- 60x80cm (1984) Phố cổ tranh Bùi Xuân Phái gọi phố thứ 37: "Tôi gửi thư Phố Phái Người đưa thư mang tới phố anh." Văn Cao 21 Giới thiệu thêm vài nét họa sĩ Dương Bích Liên tác phẩm: Bác Hồ công tác Việt Bắc - Sơn mài - 102x183cm (1980); Chiều vàng - Sơn mài - 63x92cm (1962); Mùa gặt - Sơn dầu - 74x94cm (1954); Đi học đêm - Sơn dầu - 90x130cm (1962) Bác Hồ công tác Việt Bắc - Sơn mài - 102x183cm (1980) Ơng có đến 2/3 tác phẩm đề tài phụ nữ, có tác phẩm tuyệt tác hội hoạ Việt Nam đại, với hành ngữ giới mộ điệu: " Phố Phái, Gái Liên" hoặc: “Vẽ nhà Xuân Phái, vẽ gái Bích Liên”  14).Ví dụ 14: Mĩ thuật Bài 14,15 Vẽ tranh: Đề tài Gia đình Giới thiệu hình ảnh gia đình sống ngày từ nhiều góc nhìn, khía cạnh khác nhau: cảnh gia đình hạnh phúc, gia đình khơng hạnh phúc phải làm để gia đình hạnh phúc, vai trò người gia đình Từ giáo dục em biết u thương ông bà, bố mẹ, anh chị em thành viên dòng tộc Có thể giới thiệu tác phẩm: Bữa cơm vụ mùa thắng lợi, sau trực chiến họa sĩ Nguyễn Phan Chánh; Gia đình mục đồng Nguyễn Khang; Vợ chồng Chèo Bùi Xuân Phái Bữa cơm ngày mùa thắng lợi - Lụa - 63x78cm (1960)  15).Ví dụ 15: Mĩ thuật 8.Bài 19,20 Vẽ tranh: Đề tài Ước mơ em Học sinh hiểu ước mơ Phân tích, định hướng cho em để em lựa chọn cho ước mơ đẹp, thiết thực phù hợp với thân để biến ước mơ thành thực Ở tranh dân gian Việt Nam có nội dung chúc tụng thể ước mơ dản dị sống Các tác phẩm họa sĩ khai thác nhiều mảng đề tài này: Tác phẩm Hòa bình hữu nghị họa sĩ Nguyễn Khang, Giữ lấy hòa bình Họa sĩ Lê Quốc Lộc, Bắc Nam nhà họa sĩ Nguyễn Văn Tỵ 22 Hồ bình hữu nghị - Sơn mài - 90x90cm (1958)  16).Ví dụ 16: Mĩ thuật 8.Bài 21,22 Vẽ theo mẫu: Vẽ chân dung Học sinh phân biệt ảnh chân dung tranh chân dung Giới thiệu cho học sinh hiểu vẽ chân dung, loại tranh chân dung, cách vẽ tranh chân dung Chú ý đặc tả đặc đểm riêng trạng thái tình cảm nhân vật Giáo viên cho học sinh xem số tranh chân dung họa sĩ thành công việc đặc tả khơng đặc điểm hình thể mà nội tâm nhân vật như: Thiếu nữ bên hoa sen họa sĩ Nguyễn sáng; Em Liên họa sĩ Huỳnh Văn Gấm; Chân dung tự họa họa sĩ Nguyễn Phan Chánh;Chân dung Bác Hồ họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung Thiếu nữ bên hoa sen - Sơn dầu - 80x130cm (1972)  17).Ví dụ 17: Mĩ thuật 8.Bài 25,26 Vẽ trang trí: Vẽ tranh cổ động Học sinh hiểu tranh cổ động, vai trò, ý nghĩa tranh cổ động sống cách mạng Ở Việt Nam, tranh cổ động gắn liền với đấu tranh giải phóng bảo vệ độc lập dân tộc Trong kháng chiến chống Pháp, tranh cổ động thực trở thành công cụ đắc lực cho việc truyền bá chủ trương, đường lối, sách Đảng Nhà nước Bên cạnh truyền tải ý chí tâm quân dân ta chống lại thực dân Pháp Đồng thời, tranh cổ động hình thức tái tạo chân thực đời sống xã hội đương thời lúc Giới thiệu hình thức vẽ tranh cổ động tuyên truyền xưa Các tranh cổ động cách mạng thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mĩ cứu nước Tác phẩm “Thừa thắng xông lên” họa sĩ Huỳnh Văn Gấm tranh cổ động đạt giải thưởng Hồ Chí Minh Mĩ thuật  18).Ví dụ 18: Mĩ thuật Bài 28, 29 Vẽ theo mẫu: Giới thiệu tỉ lệ thể người tập vẽ dáng người 23 Giới thiệu tỉ lệ thể người, số dáng người Hiểu tầm quan trọng vẽ dáng người, tỉ lệ thể người để bổ trợ cho vẽ tranh, phân tích tranh Cho học sinh xem tranh, ảnh toàn thân: trẻ em, thiếu niên, niên Nhận thấy vẻ đẹp bên người phụ thuộc vào cân đối tỉ lệ phận Nên giới thiệu số dáng người tranh họa sĩ, dáng người ký họa như: Các tranh ký họa nông dân cải ruộng đất; Bộ đội chiến dịch Điện Biên Phủ họa sĩ Tô Ngọc Vân, tác phẩm: Nữ dân quân miền biển, Tát nước đồng chiêm họa sĩ Trần Văn Cẩn Nữ dân quân miền biển - Sơn dầu - 59x91cm (1960)  19).Ví dụ 19: Mĩ thuật Bài 5, Vẽ tranh: Đề tài Phong cảnh quê hương Nhớ lại tranh phong cảnh, cách chọn cắt cảnh Thể tình cảm , tình yêu quê hương đất nước qua cảnh đẹp quê hương Giáo viên liên hệ đến cảnh đẹp Tây Nguyên, Buôn Đôn Ngồi giới thiệu tình u q hương đất nước họa sĩ Họ yêu khóm lúa, bờ tre, gốc mít…: Các tranh vẽ Phố cổ Hà Nội họa sĩ Bùi Xuân Phái, Nhà tranh gốc mít họa sĩ Nguyễn Văn Tỵ; Chiều vàng, mùa gặt họa sĩ Dương Bích Liên Nhà tranh gốc mít - Sơn mài - 67x105cm (1958)  20).Ví dụ 20: Mĩ thuật Bài 8, Vẽ trang trí: Tập phóng tranh ảnh Giáo dục học sinh hiểu vai trò, ý nghĩa tầm quan trọng việc phóng tranh ảnh nghiên cứu, học tập sáng tạo Biết cách phóng tranh, ảnh Học sinh “chép” lại tranh họa sĩ mà u thích, sử dụng kĩ thuật phóng tranh, ảnh Có thể gợi ý tác phẩm: Em Liên họa sĩ Huỳnh Văn Gấm; Chân dung Bác Hồ họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung… 24 Em Liên - Sơn mài - 66x45cm (1958)  21).Ví dụ 21: Mĩ thuật Bài 14 Vẽ theo mẫu: Tập vẽ dáng người Giúp học sinh nắm rõ tỉ lệ thể người, tư thế, dáng người, tìm hiểu số dáng động Xem tranh họa sĩ dáng người: Bộ tranh ký họa nông dân cải cách ruộng đất Bộ tranh ký họa đội chiến dịch Điện Biên Phủ họa sĩ Tô Ngọc Vân; Tác phẩm Trái tim nòng súng họa sĩ Huỳnh Văn Gấm; Đổi ca, Tình quân dân (Cái bát) họa sĩ Nguyễn Sỹ Ngọc Trái tim nòng súng - Sơn mài - 70x140 cm (1963) d Mối quan hệ giải pháp, biện pháp: Phương pháp tích hợp, quan sát, phân tích tìm hiểu tác phẩm, hoạt động nhóm phương pháp dạy học ln cần có dạy Khi áp dụng nội dung vào trường hợp dạy, lớp học cụ thể cần có vận dụng linh hoạt, chủ động để phù hợp với điều kiện thực tế lớp, đối tượng học sinh Nên kết hợp nhuần nhuyễn phương pháp dạy học với để đạt kết tốt Người giáo viên cần đầu tư, tìm tòi cập nhật nhiều tư liệu, hình ảnh để làm phong phú nội dung học Đan xen thêm nhiều hoạt động “trò chơi ” nhằm củng cố nội dung khơi gợi hứng thú, tích cực, chủ động cho em Ngược lại, áp dụng cách máy móc, khơ cứng khơng phù hợp khơng thu kết tốt mà làm sai lệch trọng tâm dạy, nhiều học sinh thụ động, tiếp thu tham gia vào nghiên cứu, tìm tòi kiến thức Vì khơng thể đạt mục tiêu mà học hướng đến e Kết khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu: Qua thời gian áp dụng đề tài với khả vận dụng em học sinh thấy kết dạy - học có chuyển biến tốt Bản thân tơi ứng dụng công nghệ thông tin vào số tiết dạy, làm đồ dùng dạy học, chuyên đề mĩ thuật có sử dụng tranh ảnh tác phẩm mĩ thuật, họa sĩ Đã kết hợp phương pháp dạy học, đặc biệt phương pháp quan sát, tổ chức trò chơi mĩ thuật tạo hứng thú, sáng tạo cho em học sinh Tơi 25 tìm tòi, sưu tầm tư liệu, hình ảnh mĩ thuật nói chung mĩ thuật Việt Nam nói riêng làm giàu vốn kiến thức hiểu biết để tích hợp giới thiệu đến em học sinh qua học Học sinh chủ động, tích cực học tập yêu thích mĩ thuật cách mạng Việt Nam nói riêng phân mơn thường thức mĩ thuật nói chung Các em nhớ, cảm nhận vẻ đẹp ý nghĩa tác phẩm hội họa, điêu khắc Đã bắt đầu có “gu thẩm mĩ ” riêng, biết “thích” phong cách hội họa họa sĩ cụ thể Và hoạt động nhận xét đánh giá cuối thực hành em vận dụng kiến thức thường thức tác phẩm để nhận xét đánh giá tốt Đã phần có áp dụng vào hoạt động, thi năm như: Báo tường, lồng đèn, vẽ tranh…Giờ tiết học Mĩ thuật, đặc biệt thường thức mĩ thuật thực khơng khơ khan, nhàm chán mà em yêu thích, mong đợi có chuẩn bị tốt hơn, em nhớ tác giả, tác phẩm mĩ thuật qua học II.4 Kết thu qua khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu: Kết điều tra thăm dò ý kiến em học sinh việc học thường thức Mĩ thuật Việt Nam qua tìm hiểu tác giả, tác phẩm Mĩ thuật sau: Thời gian Tổng số học sinh Rất thích Tỉ lệ % Thích Tỉ lệ % Khơng thích Tỉ lệ % 5/2012 509 207 40,67 183 35,95 119 23,38 5/2014 526 327 62,17 124 23,57 75 14,29 áp dụng III PHẦN KẾT LUẬN,KIẾN NGHỊ: III.1 Kết luận: Mĩ thuật môn làm đẹp cho sống, cho xã hội Nếu âm nhạc lời ca, tiếng đàn, biểu diễn sân khấu mĩ thuật đến với người trước hết hình ảnh cụ thể đem đến cho họ nhiều cung bậc cảm xúc như: Thích thú, vui vẻ, phẫn nộ…, mà qua đơi mắt nhìn người có cách cảm nhận riêng tác phẩm Đó cách mà họa sĩ truyền tải tư tưởng, tình cảm mình, xã hội qua tác phẩm Việc giới thiệu tác giả tác phẩm đạt giải thưởng Hồ Chí Minh Mĩ thuật có ý nghĩa vơ quan trọng Học sinh tiếp cận với tác phẩm, tác giả nhiều qua học, em củng cố thêm kiến thức lịch sử cách mạng, thấy cống hiến giới văn nghệ sĩ nói chung, giới mĩ thuật nói riêng với kho tàng văn hóa dân tộc Nhận thức đắn thêm yêu quý tác phẩm hội họa phản ánh đề tài chiến tranh cách mạng Từ góp phần đẩy lùi loại hình văn hóa phẩm đồi trụy ảnh hưởng xấu đến tư tưởng, lối sống việc học tập học sinh Bồi đắp cho em tình yêu quê hương, đất nước, yêu người Việt Nam Biết trân trọng, gìn giữ phát huy giá trị văn hóa, nghệ thuật mà hệ cha anh trước để lại Để làm điều người giáo viên phải khơng ngừng đầu tư, tìm tòi thêm nhiều tư liệu, hình ảnh mĩ thuật, tự làm đồ dùng dạy học Đổi mới, lựa chọn, kết 26 hợp nhiều phương pháp dạy học tích cực phù hợp với đối tượng học sinh vùng, miền Đây kinh nghiệm tơi tích lũy, xây dựng hoàn thiện dựa điều kiện thực tế năm giảng dạy Mĩ thuật trường THCS Trần Hưng Đạo, chia sẻ đóng góp đồng nghiệp, ý kiến đóng góp từ số giảng viên, họa sĩ có nhiều kinh nghiệm giảng dạy Mĩ thuật Việt Nam, tư liệu, hình ảnh mĩ thuật Những vấn đề đạt kết tốt, phù hợp với đối tượng học sinh, với điều kiện dạy học Các giáo viên dễ dàng áp dụng, điều chỉnh phù hợp với dạy, đối tượng học sinh Các em học sinh chủ động , tích cực học tập yêu thích môn học hơn, 90% học sinh đạt yêu cầu nội dung học III.2 Kiến nghị: Đối với mơn Mĩ thuật tơi có số đề xuất sau: + Cần phải có phòng học riêng cho môn mĩ thuật + Nên tổ chức hội thi làm đồ dùng dạy học tạo điều kiện vật chất để giáo viên làm thêm nhiều đồ dùng dạy học + Tổ chức hoạt động ngoại khóa cho học sinh để em có hội học hỏi, trao đổi hiểu biết mĩ thuật + Tổ chức câu lạc Mĩ thuật để em có nơi sinh hoạt, thể niềm u thích mơn nghệ thuật + Trong chuyên môn cần tổ chức nhiều buổi sinh hoạt theo tổ, nhóm, cụm chuyên môn để trao đổi kinh nghiệm, thống nội dung, chương trình để việc dạy học tốt TÀI LIỆU THAM KHẢO Hướng dẫn thực chuẩn kiến thức, kĩ môn Mĩ thuật trung học sơ sở, NXB Giáo dục, 2000 Một số vấn đề đổi phương pháp dạy học môn mỹ thuật THCS – Đàm Luyện – Nguyễn Quốc Toản – Bạch Ngọc Diệp, NXB Giáo dục Tạp chí Mĩ thuật, Hội Mĩ thuật Việt Nam Bảo tàng Mĩ thuật đại Việt Nam, NXB Mĩ thuật, 1990 Tài liệu tập huấn giáo viên: Dạy học, kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ chương trình giáo dục phổ thơng mơn Mĩ thuật cấp THCS,Hà Nội,2010 Các tác giả Giải thưởng Hồ Chí Minh, NXB Mĩ thuật, 2000 Một số hình ảnh tác phẩm hội họa chân dung họa sĩ 27 PHỊNG GD&ĐT BN ĐƠN TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO —— «۞ » —— Đề tài : GIỚI THIỆU CÁC TÁC GIẢ, TÁC PHẨM ĐẠT GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ MĨ THUẬT CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ 28 NGƯỜI THỰC HIỆN: NGUYỄN THỊ THANH NHÀN Buôn Đôn, tháng 02, năm 2015 29
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn giới thiệu các tác giả, tác phẩm đạt giải thưởng hồ chí minh vào mĩ thuật 6, 7 THCS, skkn giới thiệu các tác giả, tác phẩm đạt giải thưởng hồ chí minh vào mĩ thuật 6, 7 THCS

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay