TÀI LIỆU THAM KHẢO tín NGƯỠNG tôn GIÁO và THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH tín NGƯỠNG tôn GIÁO ở VIỆT NAM HIỆN NAY

186 12 0
  • Loading ...
1/186 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/09/2018, 16:27

Tín ngưỡng ra đời từ rất sớm ngay trong xã hội nguyên thuỷ và sau đó từng bước hình thành tôn giáo, nhưng nhận thức đúng đắn về tín ngưỡng, tôn giáo là một quá trình lâu dài, là sự đấu tranh gay go và quyết liệt giữa quan điểm duy vật với quan điểm duy tâm thần bí. Chỉ đến khi chủ nghĩa Mác Lênin ra đời, việc nhận thức và giải quyết vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo mới mang tính khoa học và cách mạng. Phần thứ TÌNH HÌNH, ĐẶC ĐIỂM TÍN NGƯỠNG, TƠN GIÁO Ở VIỆT NAM I MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÍN NGƯỠNG, TƠN GIÁO Tín ngưỡng đời từ sớm xã hội nguyên thuỷ sau bước hình thành tơn giáo, nhận thức đắn tín ngưỡng, tơn giáo q trình lâu dài, đấu tranh gay go liệt quan điểm vật với quan điểm tâm thần bí Chỉ đến chủ nghĩa Mác - Lênin đời, việc nhận thức giải vấn đề tín ngưỡng, tơn giáo mang tính khoa học cách mạng Quan niệm tín ngưỡng, tơn giáo Tín ngưỡng, tơn giáo phạm trù rộng, phức tạp mặt lý luận thực tiễn, nên có nhiều ý kiến tranh luận, chưa thật thống Tuỳ mục đích, góc độ tiếp cận nghiên cứu mà nhà khoa học đưa quan niệm khác quan niệm có hợp lý riêng Tín ngưỡng, theo nghĩa ban đầu, xuất phát từ chữ “tín” lòng tin, “ngưỡng” ngưỡng mộ, ngưỡng vọng vào Như vậy, tín ngưỡng niềm tin, ngưỡng vọng người vào tin vào cá nhân, chủ thuyết, lực lượng siêu nhiên Tuy nhiên, thực tế đời sống xã hội, tín ngưỡng thường dùng để tín ngưỡng mang tính tơn giáo - tín ngưỡng tơn giáo, tín ngưỡng khơng tơn giáo, thường gọi niềm tin hay ngưỡng mộ Tín ngưỡng tơn giáo sử dụng với nhiều nghĩa khác “Có tín ngưỡng tơn giáo coi niềm tin, ngưỡng mộ người vào lực lượng siêu nhiên, coi lực lượng siêu nhiên có khả chi phối, chí định số phận người, người ta thường nói tín ngưỡng thờ tổ tiên, tín ngưỡng Phật giáo, tín ngưỡng Kitơ giáo ” Có khi, tín ngưỡng quan niệm hình thức tơn giáo dân gian, chưa có hệ thống giáo lý, giáo luật, tổ chức giáo hội… tôn giáo, để phân biệt với tôn giáo đại, Phật giáo, Kitô giáo, đạo Cao Đài, Phật giáo Hồ Hảo Đó niềm tin thờ cúng mang tính cá nhân Tơ tem giáo, Bái vật giáo, Sa “Tín ngưỡng, tơn giáo, mê tín”, Tạp chí Cộng sản, số - 1996, tr 59 man giáo, thờ thành hồng, thờ tổ tiên Như vậy, theo nghĩa tín ngưỡng tôn giáo hiểu tượng có tính tơn giáo chưa phải tơn giáo theo nghĩa hẹp nói trên1 Tín ngưỡng lòng tin, ngưỡng vọng người vào lực lượng siêu nhiên, thần bí đó, lực lượng mang hình thức trừu tượng (hay biểu tượng) có sức mạnh hư ảo, vơ hình, mà người ta thường gọi “trời”, “Phật”, “thần thánh” Lực lượng tác động đến đời sống nội tâm người, người ta tin có thật , sùng bái tơn thờ Lòng tin tồn thực lực lượng siêu nhiên, tình cảm sợ hãi bị trừng phạt hay trông mong che chở, ban phúc lực lượng siêu nhiên, hạt nhân ý thức tôn giáo yếu tố ban đầu hình thành tơn giáo Lòng tin tình cảm sở cho tượng mê tín dị đoan2 Như vậy, khơng tín đồ tơn giáo có tín ngưỡng tơn giáo, mà có phận nhân dân, dù khơng phải tín đồ tôn giáo nào, không chịu ràng buộc giáo lý, giáo luật, hệ thống tổ chức tôn giáo (tôn giáo theo nghĩa hẹp) có tín ngưỡng tơn giáo mức độ khác Ở đây, tín ngưỡng tơn giáo hiểu niềm tin vào lực lượng siêu nhiên, tồn tôn giáo nguyên thủy, tôn giáo theo nghĩa hẹp sở cho tượng mê tín Chẳng hạn, người ta nói đến tín ngưỡng Phật giáo nói đến niềm tin tăng ni, phật tử vào giáo lý Phật giáo; tín ngưỡng Cơng giáo niềm tin tín đồ, chức sắc Công giáo vào đức Chúa Trời giáo lý Cơng giáo… Từ lý luận trên, tín ngưỡng vừa quan niệm niềm tin, ngưỡng mộ, sùng bái, tôn thờ người vào lực lượng siêu nhiên với quan niệm lực lượng siêu nhiên có khả chi phối, chí định số phận người; vừa quan niệm hình thức tơn giáo ngun thủy, để phân biệt với tôn giáo đại Trong sách này, chúng tơi sử dụng tín ngưỡng hai nghĩa đó, tùy điều kiện thiên hình thức tơn giáo dân gian Tơn giáo có nghĩa rộng nghĩa hẹp khác Nguyễn Chính, “Đảng viên với tín ngưỡng tơn giáo”, Tạp chí Cộng sản, số 11 - 1998, tr 38-42 “Tín ngưỡng, tơn giáo, mê tín”, Tạp chí Cộng sản, số 4-1996, tr 59 Tơn giáo, theo nghĩa rộng tượng xã hội, “hình thái ý thức xã hội gồm quan niệm dựa sở tin sùng bái lực lượng siêu tự nhiên, cho có lực lượng siêu tự nhiên định số phận người, người phải phục tùng tôn thờ” “Tôn giáo tin tưởng sùng bái sức mạnh siêu phàm thần linh, bắt đầu xuất từ cuối cơng xã ngun thuỷ, lúc đầu có hình thức sơ khai, gọi tôn giáo nguyên thủy, sùng bái tự nhiên bái vật giáo: thờ thần lửa, sinh thực khí; thờ Tơ tem, sau phát triển thành đa thần giáo, thần giáo thành tôn giáo quốc tế”2 Theo nghĩa hẹp, tôn giáo tượng xã hội mang tính lịch sử, bao gồm ý thức lực lượng siêu nhiên, tổ chức, hoạt động tôn thờ lực lượng siêu nhiên mà tồn phát triển phản ánh hư ảo thực khách quan vào đầu óc người Tơn giáo bao gồm tồn quan niệm, ý thức, tình cảm, hành vi, hoạt động, tổ chức tơn giáo Nó đồng nghĩa với đạo, để tổ chức tôn giáo đạo Phật, đạo Kitô, đạo Cao Đài Theo đó, tơn giáo khơng hình thái ý thức xã hội mà thiết chế xã hội - lực lượng xã hội có tổ chức Ở nước ta, mặt quản lý nhà nước, tổ chức tôn giáo công nhận có đủ điều kiện sau: “Là tổ chức người có tín ngưỡng, có giáo lý, giáo luật, lễ nghi không trái với phong, mỹ tục, lợi ích dân tộc; có hiến chương, điều lệ thể tơn chỉ, mục đích, đường hướng hành đạo gắn bó với dân tộc khơng trái với quy định pháp luật; có đăng ký hoạt động tơn giáo hoạt động tơn giáo ổn định; có trụ sở, tổ chức người đại diện hợp pháp; có tên gọi không trùng tên tổ chức tôn giáo quan có thẩm quyền cơng nhận”3 Trong cơng trình nghiên cứu chúng tơi sử dụng thuật ngữ tín ngưỡng, tơn giáo theo nghĩa rộng, bao hàm tất tượng người tin sùng bái lực lượng siêu nhiên, không phân biệt nội dung giáo lý, qui mô tổ chức giáo hội, số lượng tín đồ mức độ ảnh hưởng đến đời sống xã hội Trung tâm từ điển học, Từ điển tiếng Việt, Nxb KHXH Hà Nội, 1994 “Tơn giáo”, Tạp chí Cộng sản, số - 2000, tr 56 Điều 16, Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tơn giáo, số 21/2004/ PL-UBTVQH 11 Với tính cách hình thái ý thức xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo phản ánh bị qui định tồn xã hội, “sự phản ánh hư ảo - vào đầu óc người - lực lượng bên chi phối sống hàng ngày họ; phản ánh lực lượng trần mang hình thức lực lượng siêu trần thế” Thông qua chức đặc thù đền bù hư ảo, giới quan, điều chỉnh hành vi, liên kết, giao tiếp mà tín ngưỡng tơn giáo tác động đến lĩnh vực đời sống tinh thần xã hội theo hai chiều tích cực tiêu cực, thiên tiêu cực Con người sáng tạo tín ngưỡng, tơn giáo tự nguyện làm nơ lệ cho Với tính cách dạng niềm tin, tín ngưỡng, tôn giáo niềm tin hư ảo, hoang đường, phi lơgíc Tín ngưỡng, tơn giáo đưa quan niệm lực lượng siêu nhiên từ chối việc chứng minh tồn thực lực lượng siêu nhiên Theo người có tín ngưỡng, tơn giáo, lực lượng siêu nhiên không lệ thuộc vào qui luật giới vật chất, ngồi vòng mối liên hệ phụ thuộc nhân Lực lượng siêu nhiên “sáng tạo” giới tự nhiên người Lực lượng siêu nhiên có thật, có khả phi phàm giúp đỡ, cứu vớt họ vượt qua hoạn nạn, khó khăn để đạt sống an lành Họ tin giới tại, người tiếp tục sống giới khác Nhiều người tin có mối liên hệ thật với tổ tiên, ma quỷ, thần thánh Họ có mối quan hệ thực tiễn ảo tưởng đặc biệt với lực lượng siêu nhiên, hi vọng giúp đỡ lực lượng siêu nhiên để giải nhu cầu thực dụng họ giới kiếp sau Thiên đường, cõi Niết bàn hay chốn Tây phương cực lạc Là niềm tin phi lơgíc, tín ngưỡng tơn giáo mơ tả tượng khơng thể kiểm tra thực nghiệm, khơng có hệ thống chung nhận thức hoạt động thực tiễn người Khách thể mà người có tín ngưỡng tơn giáo hướng tới khơng tồn giới thực, lại gần gũi với họ Họ tin hành động không theo qui trình thơng thường tư Với họ, giáo lý, tín điều lời Chúa, Phật, Thánh thần luôn chân lý, không phép nghi ngờ Cho nên họ có niềm tin, kiêng cữ siêu nhiên, mê tín khơng thể lý giải lý tính C.Mác Ph.Ăng-ghen, Tồn tập, tập 20, Nxb CTQG, Hà Nội, 1994, tr 437 Với tính cách tượng xã hội, tín ngưỡng, tơn giáo thông qua hành vi, lễ nghi, tổ chức, hoạt động người có tín ngưỡng, tơn giáo tạo nên cộng đồng xã hội đặc thù liên kết người tín ngưỡng có tác động, ảnh hưởng đến lĩnh vực đời sống tinh thần, đời sống xã hội Tuy ảnh hưởng có mặt tích cực định, phù hợp với văn hố, đạo đức mà cần xây dựng, thiên ảnh hưởng tiêu cực bị kẻ thù lợi dụng để chống phá cách mạng Mặc dù có chất chung lòng tin vào lực lượng siêu nhiên, tín ngưỡng, tơn giáo mê tín có khác biệt định hình thức thể cụ thể, qui mơ tổ chức mức độ, chiều hướng ảnh hưởng chúng đến đời sống xã hội, người Tín ngưỡng phần ý thức qui định chất, hành vi, lễ nghi, tổ chức tôn giáo Tôn giáo (cả nghĩa rộng nghĩa hẹp) phải dựa sở tín ngưỡng định mà thể hình thức, cộng đồng tơn giáo cụ thể Khơng có tơn giáo lại khơng dựa tín ngưỡng định Tín ngưỡng thuộc lĩnh vực tư tưởng, tình cảm, tinh thần Tơn giáo vừa có phần ý thức xã hội vừa thực thể xã hội, bao gồm ba thành tố: Tín ngưỡng (được thể hệ thống giáo lý, giáo luật); hệ thống lễ nghi (thể qui định, qui tắc thái độ, hành vi hành lễ tôn giáo - cách thức (hình thức) tín đồ giao tiếp với thần linh) tổ chức giáo hội (hệ thống đội ngũ chức sắc, tín đồ, sở vật chất đảm bảo ) Tất nhiên, tính tổ chức tơn giáo biểu qui mơ, trình độ khác “Xét mặt pháp lý, xã hội nhìn nhận tơn giáo (theo nghĩa hẹp) hình thành cộng đồng xã hội, hội đủ yếu tố niềm tin, giáo lý, nghi thức giáo hội Nếu thiếu tổ chức giáo hội coi tín ngưỡng, hình thức tín ngưỡng”1 Mê tín liên quan chặt chẽ với tín ngưỡng, tơn giáo, ranh giới phân biệt chúng mong manh Chúng có chung niềm tin vào lực lượng siêu nhiên, tồn đan xen vào nhau, có chuyển hố lẫn ảnh hưởng đến đời sống tinh thần cá nhân xã hội Dù vậy, cần phân biệt, làm rõ mặt lý luận để làm sở cho thực tiễn đấu tranh, trừ mê tín Mê tín vấn đề phức tạp, quan điểm khác quan niệm mê tín khác Thực tế cho thấy, người theo đạo Kitơ, ngồi Phúc “Tín ngưỡng, tơn giáo, mê tín”, Tạp chí Cộng sản, số 4-1996, tr 59 âm coi mê tín; tăng ni, phật tử, trái với giáo lý đạo Phật mê tín “Còn "chính tín" mà người ta tin theo đuổi Những niềm tin hành vi có giáo lý lẫn nghi thức tôn giáo”1 “Quá tin vào thiên đàng mơ hồ, bỏ rơi thực dạng mê tín Nói ra, tham gia vào tôn giáo tham gia vào trình hành động mê tín” Dù thực tế chẳng chức sắc, tín đồ tơn giáo tự thừa nhận điều Bởi vậy, xem xét, đánh giá mê tín, cần phải thận trọng khách quan, khơng thể quan điểm, niềm tin riêng người để xác định Hiện nay, người mácxít, mê tín hiểu theo nghĩa rộng, hẹp khác Theo nghĩa rộng, người ta thường vào chân lý khoa học để xem xét mê tín Theo đó, mê tín “tin cách mù quáng vào thần bí, vào chuyện thần thánh, ma quỷ, số mệnh ”3 Theo nghĩa hẹp, mê tín niềm tin theo nghĩa hẹp, hành vi cuồng tín, mê muội, phản văn hố, khơng phù hợp với tiến chung xã hội nhìn nhận, trái với lợi ích xã hội, bị lợi dụng, gây thiệt hại trực tiếp cho người tin theo Về mặt pháp lý, Nhà nước ta xác định, mê tín hoạt động “vi phạm pháp luật, trái phong mỹ tục, không thuộc giáo lý, luật lệ, lễ nghi tôn giáo nào, lừa mị, gây thiệt hại tiền bạc, tài sản, kể tính mạng nhân dân, bị Luật Hình nghiêm cấm Những hình thức như: cúng đốt vàng mã, bói tốn, thuốc thánh, hình, cầu cơ, xin quẻ, trừ tà, yểm ma mê tín”4 Tín ngưỡng, tơn giáo ảnh hưởng thường gián tiếp đến đời sống xã hội vừa có mặt tiêu cực có nội dung tích cực định Mê tín gây tác hại trực tiếp cho người tin theo dễ nhìn thấy hậu Tín ngưỡng, tơn giáo xã hội ta tôn trọng, thừa nhận hoạt động khuôn khổ pháp luật Mê tín bị xã hội lên án, pháp luật nghiêm cấm Chúng thừa nhận, sử dụng mê tín theo nghĩa hẹp Đặng Nghiêm Vạn, Về tơn giáo tín ngưỡng Việt Nam nay, Nxb KHXH Hà Nội, 1996, tr.29 Lê Trung Vũ Những vấn đề lý luận thực tiễn tôn giáo Việt Nam, Nxb KHXH Hà Nội, 1998, tr 296 Trung tâm từ điển học Từ điển tiếng Việt, Nxb KHXH., Hà Nội 1994 tr.607 Ban Tơn giáo Chính phủ , Các văn Nhà nước hoạt động tôn giáo , Lưu hành nội bộ, Hà Nội, 1997 Mặc dù, tượng mê tín khơng thuộc nội hàm tín ngưỡng, tơn giáo, mê tín phạm trù “cặp đơi” với tín ngưỡng, tơn giáo, tượng cực đoan, thái phái sinh từ tín ngưỡng tơn giáo thường bị kẻ xấu lợi dụng, gây tác hại trực tiếp cho người tin theo Do đó, nghiên cứu tín ngưỡng, tơn giáo, khơng thể khơng gắn với vấn đề mê tín Nguồn gốc tín ngưỡng, tơn giáo Tín ngưỡng, tơn giáo có nguồn gốc kinh tế - xã hội: Do trình độ sản xuất thấp kém, người bất lực trước sức mạnh tự nhiên, sức mạnh xã hội làm cho họ tìm đến với lực lượng siêu nhiên, thần thánh hy vọng che chở, cứu vớt V.I.Lênin khẳng định: “Sự bất lực giai cấp bị bóc lột đấu tranh chống bóc lột tất nhiên đẻ lòng tin vào đời tốt đẹp giới bên kia, giống hệt bất lực người dã man đấu tranh chống thiên nhiên đẻ lòng tin vào thần thánh, ma quỷ, vào phép màu”1 Tín ngưỡng, tơn giáo có nguồn gốc nhận thức: Do trình độ nhận thức thấp kém, người không lý giải tượng bí ẩn giới khách quan, họ tưởng tượng, gán cho sức mạnh siêu tự nhiên, tạo biểu tượng tôn giáo Ph.Ăngghen: “Tôn giáo nảy sinh ra… từ khái niệm sai lầm, nguyên thủy người chất họ giới tự nhiên bên ngồi, xung quanh họ” V.I.Lênin phân tích thêm: “Khả xuất tôn giáo nằm phép biện chứng trình nhận thức; nhận thức phát triển theo đường xoắn ốc, ngoằn ngo q trình dễ dẫn tới đơn giản, xơ cứng, phiến diện, ảo tưởng, trừu tượng hóa - cách xa vật ban đầu… dẫn đến chủ nghĩa tâm tôn giáo”3 Tín ngưỡng, tơn giáo có nguồn gốc tâm lý: Những trạng thái tâm lý tiêu cực sợ hãi, cô đơn, bất hạnh, đau khổ, sợ hãi trước chết, chí trạng thái tâm lý tình cảm tích cực như: lòng biết ơn, kính trọng, hài lòng ngưỡng mộ trước vẻ đẹp hùng vĩ thiên nhiên, xã hội làm nảy sinh nhu cầu tôn giáo V.I.Lênin cho rằng: “sự sợ hãi quần chúng trước lực mù quáng thiên nhiên, áp bức, bóc V.I.Lênin, Tồn tập, tập 12, Nxb Tiến bộ, Matxcơva, 1980, tr.169 C.Mác Ph.Ăngghen Toàn tập, tập 21, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tr 445 V.I.Lênin, Toàn tập, tập 27, Nxb Tiến bộ, Matxcơva, 1981 , tr.385 lột, bất công giai cấp thống trị hàng ngày, hàng đe doạ, đem lại cho họ phá sản “đột ngột”, “bất ngờ”, “ngẫu nhiên”, làm cho họ phải diệt vong, biến họ thành người ăn xin, kẻ bần dồn họ vào cảnh chết đói, nguồn gốc sâu xa tôn giáo đại” Ngồi ra, truyền thống, phong tục, tập qn, thói quen nguyên nhân dẫn đến hình thành phát triển tơn giáo Tính chất tín ngưỡng, tơn giáo Tín ngưỡng, tơn giáo có tính lịch sử Nó sản phẩm lịch sử, đời, tồn tại, biến đổi gắn với vận động, biến đổi xã hội loài người Điều kiện lịch sử khác nhau, dân tộc khác có tín ngưỡng, tơn giáo khác Tín ngưỡng, tơn giáo có tính quần chúng Nó phản ánh khát vọng quần chúng xã hội tự do, bình đẳng bác ái, nhu cầu tinh thần, niềm tin phận đông đảo quần chúng, nên đông đảo quần chúng tin theo Hiện nay, giới nước ta có nhiều người có tín ngưỡng, tơn giáo Tín ngưỡng, tơn giáo có tính trị, xã hội có đối kháng giai cấp, giai cấp thống trị sử dụng tôn giáo làm công cụ nô dịch mê hoặc, ru ngủ người lao động, để họ chấp nhận áp bức, bóc lột giai cấp thống trị, tơn giáo có tính trị Ngày nay, tín ngưỡng, tôn giáo bị lực trị phản động lợi dụng chống phá cách mạng nước ta Do đó, đòi hỏi cần cảnh giác kiên đấu tranh chống lại lợi dụng tôn giáo lực thù địch để chống phá nghiệp cách mạng nhân dân ta Tín ngưỡng, tơn giáo có tính đối lập với khoa học Chúng phản ánh hư ảo, sai lạc, tâm, thần bí giới thực vào đầu óc người Trong lịch sử, nhiều tổ chức tôn giáo, giáo hội sử dụng quyền lực tôn giáo để phủ nhận thành tựu khoa học, đàn áp nhà khoa học Tính chất đối lập với khoa học trở thành chất tín ngưỡng, tơn giáo, kìm hãm phát triển xã hội V.I.Lênin, Toàn tập, tập 17, Nxb Tiến bộ, Matxcơva, 1980 , tr.515 Bản chất, chức năng, vai trò xã hội tín ngưỡng, tơn giáo Bản chất tín ngưỡng, tơn giáo Tín ngưỡng, tơn giáo tượng xã hội, hình thái ý thức xã hội phản ánh xuyên tạc thực khách quan biến lực lượng tự nhiên, xã hội thành lực lượng siêu nhiên; “thế giới quan lộn ngược”, giải mối quan hệ người với tự nhiên, xã hội Tín ngưỡng, tơn giáo người sáng tạo ra, biểu khốn thực, đồng thời phản kháng chống lại khốn thực Đó phản kháng tiêu cực, yếu đuối, tự phát tầng lớp nhân dân bị áp Xét đến cùng, tín ngưỡng, tơn giáo áp người tinh thần, làm tha hóa người C.Mác rõ: “Tôn giáo tiếng thở dài chúng sinh bị áp bức, trái tim giới khơng có trái tim, giống tinh thần trật tự khơng có tinh thần Tơn giáo thuốc phiện nhân dân”1 Theo C.Mác, tín ngưỡng, tơn giáo làm cho người trở nên thụ động, cam chịu bị áp trở thành nô lệ cho lực lượng siêu nhiên thần bí Trong xã hội có giai cấp đối kháng, giai cấp thống trị sử dụng tôn giáo phương tiện để áp bức, nô dịch thủ tiêu ý chí đấu tranh quần chúng lao động Tuy nhiên, tín ngưỡng, tơn giáo hàm chứa giá trị văn hóa đạo đức định phù hợp với xã hội xây dựng, đòi hỏi phải biết kế thừa, phát huy Tín ngưỡng, tơn giáo ln mang dấu ấn lịch sử thời đại, dân tộc mà đời, tồn biến đổi, thích ứng với biến đổi xã hội Thông thường, đời tín ngưỡng, tơn giáo phản ánh nguyện vọng quần chúng, trình tồn tại, vận động phát triển thường bị lực, giai cấp thống trị lợi dụng biến thành cơng cụ phục vụ cho lợi ích chúng, chống lại lợi ích quần chúng Tín ngưỡng, tơn giáo tồn lâu dài, nhu cầu tinh thần phận quần chúng nhân dân Chức xã hội tín ngưỡng, tơn giáo Chức đền bù hư ảo chức xã hội chủ yếu, đồng thời đặc trưng tín ngưỡng, tơn giáo Trong đời sống xã hội, người nhiều khổ đau, bất lực, yếu đuối, nên tín ngưỡng, tơn giáo C Mác- Ph ăngghen, Toàn tập, tập 1, Nxb CTQG, Hà Néi, 1995, tr 570 10 chỗ dựa để an ủi, khuyên răn đầy huyền bí sức mạnh, quyền uy cứu độ thượng đế, góp phần tạo nên hài lòng, tin tưởng vào lực lượng siêu nhiên sống hạnh phúc thiên đường Nhờ tín ngưỡng, tơn giáo góp phần giải toả sợ hãi, nỗi bất hạnh đời, giảm nhẹ cách hư ảo bất hạnh sống người Tôn giáo hạnh phúc ảo tưởng nhân dân Chức giới quan: Tín ngưỡng, tơn giáo tạo cho người quan niệm giới, người, “thế giới quan lộn ngược” 1, “vì thân chúng giới lộn ngược” Sự phản ánh tín ngưỡng, tơn giáo phản ánh hư ảo giới nên định hướng suy nghĩ, nhận thức, hành động người, góp phần hình thành họ hệ thống quan niệm tâm giới chuẩn mực, hành động tôn giáo Trong quan niệm người có tín ngưỡng, tơn giáo, vai trò chủ thể sáng tạo người bị suy giảm, biến mất, họ dễ phó mặc cho thần thánh Chức điều chỉnh: Tín ngưỡng, tơn giáo có hệ thống “giá trị”, chuẩn mực đạo đức tôn giáo nhằm điều chỉnh suy nghĩ, hành vi ứng xử người với thân, với người khác, với xã hội với giới tự nhiên phù hợp với đức tin Trong vừa có yếu tố tiêu cực, vừa có chuẩn mực, giá trị đạo đức chân chính, có ý nghĩa tích cực định Tơn giáo điều chỉnh người, vừa có tính tự giác, vừa có tính bắt buộc tuân theo nội dung giáo lý, giáo luật, nghi lễ hành đạo Vai trò xã hội tín ngưỡng, tơn giáo Vai trò xã hội tín ngưỡng, tôn giáo xuất phát từ chất, chức chịu chi phối yếu tố: kinh tế, trị, văn hố, đạo đức Thực tế, tôn giáo, điều kiện lịch sử khác nhau, chế độ trị khác nhau, vai trò xã hội khác Trong xã hội có đối kháng giai cấp, vai trò xã hội tín ngưỡng, tơn giáo bị chi phối lớn ý thức trị - giai cấp Các giai cấp thống trị xã hội sử dụng tơn giáo để phục vụ lợi ích giai cấp Các giáo hội, ngồi chức tơn giáo thực chức ngồi tơn giáo như: thống trị xã C.Mác Ph.Ăngghen Toàn tập, tập 1, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tr 569 17 quần chúng nói chung, vai trò, nhiệm vụ cơng tác tơn giáo nói riêng, phải thực tốt Phải làm cho tín đồ chức sắc tôn giáo thực tốt yêu cầu giáo lý, giáo luật, lễ nghi quy định tổ chức tôn giáo mà họ theo Nhà nước công nhận cho phép hoạt động, sống thực “đẹp đạo” Người tham gia hoạt động tín ngưỡng, tơn giáo phải tơn trọng quy định sở tín ngưỡng, tơn giáo, lễ hội hương ước, quy ước cộng đồng Các tín đồ chức sắc tơn giáo phải có trách nhiệm bảo vệ tơn giáo mình, khơng để tà đạo xâm nhập kẻ xấu lợi dụng phá hoại cách mạng; phải kiên đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tín ngưỡng, tơn giáo, vi phạm lợi ích quốc gia dân tộc danh tơn giáo Đồng bào có tín ngưỡng, theo tơn giáo phải đồng thời cơng dân tích cực đất nước thực nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Chừng đồng bào có tín ngưỡng, tín đồ tơn giáo “đứng ngồi cuộc”, thờ ơ, thiếu trách nhiệm đất nước, coi nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa nhiệm vụ riêng Đảng, quyền, người khơng theo tơn giáo, chừng đồng bào chưa làm tròn bổn phận cơng dân đất nước, đó, tạo kẽ hở cho lực thù địch lợi dụng lôi kéo, chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc Công tác tôn giáo cần phải hướng mạnh vào việc nâng cao ý thức trách nhiệm công dân, giúp đỡ, động viên, tạo điều kiện cho đồng bào có tín ngưỡng, theo tơn giáo thực tốt trách nhiệm cơng dân mình, đóng góp công sức xứng đáng vào nghiệp xây dựng bảo vệ quê hương, đất nước, thực dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh Công tác tôn giáo trực tiếp đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tín ngưỡng, tơn giáo lực thù địch Đây nhiệm vụ quan trọng công tác tôn giáo cần phải thực tốt tình hình nay, góp phần trực tiếp làm phá sản lợi dụng tín ngưỡng, tơn giáo lực thù địch Nghị Đại hội XI Đảng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước nhân dân ta phải: “… chủ động phòng ngừa, kiên đấu tranh với hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tơn giáo để mê hoặc, chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc”1 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2011, tr 245 17 Cần nhận thức rõ rằng, đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn lực thù địch lợi dụng tín ngưỡng, tơn giáo phá hoại cách mạng thu thắng lợi mà quần chúng nhân dân nhận thức rõ chất sai trái âm mưu, thủ đoạn đó, ủng hộ tham gia với quan chức Nhà nước vạch mặt, tên bọn phản động đội lốt tôn giáo, hành vi mê tín dị đoan, phê phán, đấu tranh với cá nhân, tổ chức có biểu sai trái chấp hành sách tín ngưỡng, tơn giáo lợi dụng tín ngưỡng, tơn giáo để tiến hành hoạt động chống phá cách mạng Yêu cầu quan trọng công tác tôn giáo đấu tranh tình hình phải thực tốt nội dung, nhiệm vụ Công tác tôn giáo phải khẳng định rõ, xã hội Việt Nam, cơng dân bình đẳng trước pháp luật Dù người có tín ngưỡng, theo tơn giáo người khơng có tín ngưỡng, khơng theo tơn giáo, dù người đa số người dân tộc thiểu số, địa phương nào, dù người có cương vị xã hội người dân bình thường, lĩnh vực đời sống xã hội, bình đẳng trước pháp luật, vi phạm pháp luật bị pháp luật trừng trị, xử lý theo quy định pháp luật Cần khẳng định dứt khoát rõ ràng, hành động lợi dụng tín ngưỡng, tơn giáo vi phạm pháp luật, chia rẽ, gây ổn định xã hội, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc hành động kẻ "tà đạo", "đứa lạc lồi" làm danh giáo hội, làm vẩn đục tôn giáo Nhà nước ta thực chế tài pháp luật có hành động "tà đạo", lợi dụng tín ngưỡng, tơn giáo vi phạm pháp luật, khơng phải vi phạm tự tín ngưỡng, tơn giáo lực thù địch cố tình bóp méo, xun tạc đòi xếp nước ta quốc gia cần phải “đặc biệt quan tâm tự tơn giáo”, mà việc làm cần thiết quốc gia độc lập có chủ quyền để bào vệ quyền tự tín ngưỡng, tơn giáo đáng cơng dân Cơng tác tơn giáo phải hướng dẫn hoạt động đối ngoại tôn giáo phù hợp với chủ trương, sách tơn giáo Đảng Nhà nước, không để ảnh hưởng đến nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc nhân dân ta, không làm tổn hại đến quan hệ quốc tế Đảng Nhà nước ta Đây yêu cầu nhiệm vụ quan trọng bối cảnh phát triển mạnh mẽ xu tồn cầu hóa hội nhập quốc tế ngày sâu rộng Lợi dụng vấn đề tự tín ngưỡng, tơn giáo để chống phá cách mạng 17 khơng có lực lượng phản động bên trong, mà lực thù địch bên ngoài, chúng câu kết chặt chẽ với tạo nên “hợp lực” để chống phá Ngày giới, lực thù địch chưa từ bỏ mưu đồ lợi dụng vấn đề tín ngưỡng, tơn giáo để can thiệp vào cơng việc nội quốc gia dân tộc, có nước ta Việc hàng năm xem xét, đánh giá, xếp nước nước vào danh sách cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề tự tín ngưỡng, tơn giáo; u cầu đòi thực "tự tôn giáo Việt Nam"… việc làm cụ thể lợi dụng vấn đề tín ngưỡng, tơn giáo lực thù địch Vì vậy, với việc đẩy mạnh tuyên truyền đối ngoại, công tác tôn giáo có nhiệm vụ đẩy mạnh thơng tin tun truyền bên ngoài, đấu tranh làm thất bại mưu đồ lợi dụng tín ngưỡng, tơn giáo, xun tạc tình hình tín ngưỡng, tơn giáo sách tín ngưỡng, tôn giáo Đảng Nhà nước Việt Nam Thời gian qua, thực tốt công tác tôn giáo đạt tiến thực tự tín ngưỡng, tơn giáo đảm bảo, cải thiện sống vật chất, tinh thần cho đồng bào có tín ngưỡng, theo tơn giáo, cho tín đồ chức sắc tất tôn giáo, phát huy quyền làm chủ đồng bào với nhân dân nước thực nhiệm vụ trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại xây dựng bảo vệ đất nước Thực tiễn bác bỏ xuyên tạc, vu khống tình hình tín ngưỡng, tơn giáo nước ta, xuyên tạc sách tín ngưỡng, tơn giáo Đảng, Nhà nước ta Năm 2009, Đồn Ủy ban Tự tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ Phó chủ tịch M.L.Crơ-ma-li dẫn đầu đến thăm làm việc Việt Nam có nhận xét xác thực: “Tự tín ngưỡng, tơn giáo Việt Nam mở rộng có nhiều tiến bộ, nhiều điểm đáng khích lệ” Điều phản ánh phần kết công tác tôn giáo, thành tựu thực quyền tự tín ngưỡng, tơn giáo nước ta, phản ánh chủ trương, sách tín ngưỡng, tơn giáo đắn Đảng Nhà nước ta Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đồng bào có tín ngưỡng, theo tơn giáo Cách mạng xã hội chủ nghĩa nghiệp nhằm giải phóng quần chúng nhân dân khỏi áp bức, nơ dịch vật chất tinh thần Trong Tạp chí Quốc phòng tồn dân, số 7/2012, tr 79 17 trình xây dựng xã hội mới, việc quan tâm chăm lo cải thiện không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần tất tầng lớp nhân dân, có đồng bào có tín ngưỡng, theo tơn giáo mục tiêu, nhiệm vụ to lớn thường xuyên Đảng Nhà nước ta, cấp ủy quyền cấp Sự quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần đồng bào tơn giáo, có tín ngưỡng quan tâm theo sách chung Dù có thực tốt sách tín ngưỡng, tơn giáo nào; có thực nhiều nội dung giải pháp đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tín ngưỡng, theo tơn giáo lực thù địch sao, đấu tranh đạt hiệu mong muốn, không quan tâm mức không thực tốt việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đồng bào có tín ngưỡng, theo tơn giáo Nâng cao cải thiện đời sống vật chất, tinh thần đồng bào vừa mục đích, yêu cầu vừa giải pháp đặc biệt quan trọng, tạo tảng vững cho đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn lợi dụng chống phá Trong tình hình mới, trước diễn biến phức tạp khó khăn tình hình giới, kinh tế giới đất nước, Đảng, Nhà nước nhân dân ta tiếp tục đẩy mạnh nghiệp đổi mới, phấn đấu đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại Mục tiêu nghiệp sống ấm no, hạnh phúc nhân dân, đồng bào có tín ngưỡng, theo tơn giáo Đó thực việc “có lợi cho dân”, thiết phải làm thực thật tốt Trong hồn cảnh nào, khơng phải mục tiêu phát triển, mà xem nhẹ, không ý mức đến mục tiêu xã hội Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ ba khóa XI, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rõ mục tiêu tổng quát thời gian tới phải “… Bảo đảm phúc lợi xã hội an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân”; đồng thời nhấn mạnh: “… trường hợp, phải cố gắng đảm bảo thực mục tiêu xã hội như: tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo, bảo đảm an sinh xã hội” Trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đồng bào có tín ngưỡng, theo tơn giáo, phải quán triệt sâu sắc quan điểm quan trọng Đối với đồng bào có tín ngưỡng, theo tơn giáo, Đảng ta khẳng định Báo Nhân dân ngày 11/10/2011, tr 17 quan điểm tôn trọng bảo đảm quyền sinh hoạt tín ngưỡng, tơn giáo theo pháp luật đồng bào; đồng thời ln có chủ trương, sách phát triển kinh tế, văn hố, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, xây dựng đời sống văn hoá tinh thần phù hợp theo yêu cầu chế độ đồng bào Nhà nước hệ thống quyền cấp thường xuyên thực sách cụ thể chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần đồng bào, quan tâm đến phần đời phần đạo đồng bào có tín ngưỡng, theo tơn giáo Đồng bào có tín ngưỡng, theo tôn giáo phận dân tộc Việt Nam, sinh sống địa phương, chịu lãnh đạo quản lý cấp ủy quyền địa phương, quyền nhận chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đồng bào khơng có tín ngưỡng, tơn giáo Sau 25 năm đổi đất nước, kinh tế nước ta đạt thành tựu quan trọng tạo sở để cấp quyền cải thiện bước đời sống tầng lớp nhân dân, nhiều địa phương, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng tôn giáo, dân tộc thiểu số, đời sống phận nhân dân gặp nhiều khó khăn, có đồng bào theo tôn giáo Những kết đạt cải thiện đời sống vật chất tinh thần nhân dân nói chung, đồng bào có tín ngưỡng, theo tơn giáo nói riêng đáng khích lệ, góp phần quan trọng trực tiếp làm phá sản nhiều âm mưu, thủ đoạn lực thù địch chống phá cách mạng nước ta từ việc lợi dụng tín ngưỡng, tơn giáo Trên thực tế, Đảng Nhà nước ta thực nhiều dự án, chương trình nhằm xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, xã hội, cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc, tơn giáo Chương trình 135, Chương trình 30A Chính phủ, đạt nhiều kết đáng khích lệ, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần đồng bào có tín ngưỡng, theo tơn giáo Theo báo cáo kết thực mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2006 - 2010, tỷ lệ hộ nghèo đạt 31,2%; xã có đường xe giới từ trung tâm đến thôn, đạt 75,2%; xã có đủ trường trung học sở kiên cố đạt 94,7%; xã có học sinh tiểu học độ tuổi đến trường đạt 90%; xã có trạm y tế chuẩn quốc gia đạt 41,2%; số thôn, có điện đạt 73,8%; số hộ có đủ nước sinh hoạt đạt 67,8%1 Báo Quân đội nhân dân số ngày 14/4/2010, tr 17 Đó kết quan trọng đáng khích lệ Đảng Nhà nước chăm lo đời sống tầng lớp nhân dân, có đồng bào theo tôn giáo Trong thời gian tới, cần thực tốt nội dung, biện pháp cấp thiết sau: Một là, tiếp tục thực có hiệu chương trình phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đồng bào có tín ngưỡng, theo tơn giáo Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào có tín ngưỡng, theo tôn giáo câu hiệu, khái niệm chung chung trừu tượng, mà phải hành động cụ thể, thiết thực Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào có tín ngưỡng, theo tơn giáo thực quan điểm, sách Đảng Nhà nước phận nhân dân có tính đặc thù, phải có sách thoả đáng, phù hợp Thực có hiệu chương trình phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân, có đồng bào tơn giáo, tạo điều kiện để giáo dân vừa làm tốt việc đời, vừa chăm lo việc đạo, nội dung quan trọng cơng tác tơn giáo tình hình Chăm lo đời sống đồng bào có tín ngưỡng, theo tơn giáo khơng vấn đề sức khoẻ, không bữa cơm, áo, dù vấn đề tối cần thiết quan trọng, mà phải quan tâm chăm lo đến đời sống văn hóa tinh thần, đến tình cảm, tâm tư, nguyện vọng để đồng bào khoẻ thể chất tinh thần Đời sống vật chất, tinh thần bảo đảm sở quan trọng cho đồng bào có tín ngưỡng, theo tơn giáo nâng cao ý thức trách nhiệm thực nhiệm vụ trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh địa bàn, sở, xây dựng sống gia đình Trên sở đó, đồng bào tích cực đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tín ngưỡng, tơn giáo lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định, bảo vệ xây dựng quê hương, địa phương giàu mạnh Theo Báo cáo Đoàn kiểm tra 10-NQ/TW, ngày 10 tháng 12 năm 2007, sau năm thực Nghị 10-NQ/TW Bộ Chính trị Quyết định 168 Thủ tướng Chính phủ, vùng Tây Nguyên, địa bàn có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, tơn giáo sinh sống, có chuyển biến tất lĩnh vực Kinh tế - xã hội bước phát triển, đời sống vật chất, tinh thần nhân dân dân tộc cải thiện rõ nét; trận quốc phòng - an 17 ninh địa bàn xây dựng đồng lực lượng trận, “thế trận lòng dân” củng cố; giữ vững ổn định trị xã hội Kinh tế tỉnh Tây Ngun tồn vùng có tăng trưởng cao liên tục, bình quân hàng năm tới 9,7%, có năm lên tới 10%; cấu kinh tế điều chỉnh theo hướng hợp lý, ngành kinh tế phát triển Trong năm 2009 2010, có ảnh hưởng khủng khoảng tài suy thối kinh tế tồn cầu, kinh tế đất nước có nhiều khó khăn, kinh tế Tây Nguyên giữ đà tăng trưởng cao, tiếp tục phát triển, quốc phòng - an ninh giữ vững, củng cố tăng cường, làm thất bại nhiều âm mưu, thủ đoạn chống phá lực thù địch địa bàn Tuy nhiên, địa bàn Tây Nguyên chương trình trồng cao su đến đạt 25.735 chiếm khoảng 25% nhiều khó khăn, vướng mắc khó giải nhanh; tiến độ triển khai, giải ngân vốn dự án, chương trình mục tiêu quốc gia chậm, đạt trung bình khoảng 31% kế hoạch năm Điều ảnh hướng tiêu cực đến phát triển địa bàn đời sống đồng bào dân tộc có tín ngưỡng, theo tơn giáo nơi Đây tình hình chung nhiều địa phương, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo triển khai thực dự án, chương trình mục tiêu quốc gia Vì vậy, tình hình cần phải tiếp tục thực có hiệu dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội thực Phải rà soát lại, để hồn chỉnh, bổ sung dự án, chương trình phát triển vùng sâu, vùng xa, miền núi, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo cho phù hợp với yêu cầu phát triển Chú ý mức đến việc tạo điều kiện cho đồng bào phát triển sản xuất, xây dựng kinh tế gia đình; giúp đỡ đồng bào kiến thức, kỹ cần thiết khoa học kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt; thực hình thức giúp đỡ, tạo điều kiện vốn, kinh phí, sở vật chất phong phú, đa dạng, phù hợp với đặc điểm đồng bào đặc thù địa phương Tránh tình trạng thực chương trình xóa đói giảm nghèo, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội theo kiểu cho đồng bào “nồi cơm, cá”, không ý cho đồng bào “cần câu” hướng dẫn cách “câu cá” cho đồng bào, hiệu phát triển kinh tế - xã hội, hiệu xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống cho đồng bào dân tộc, tôn giáo không cao, Báo cáo Đoàn kiểm tra NQ-10/TW, ngày 10 tháng 12 năm 2007, tr 4.5 Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Chỉ đạo Tây Ngun, Đánh giá tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội Tây Nguyên 2006 - 2009, ngày 04/2/2010, tr 2 17 thiếu tính bền vững Khơng thể đòi hỏi cao điều kiện kinh tế - xã hội đất nước không cho phép; vin vào tình hình đất nước điều kiện kinh tế - xã hội nhiều khó khăn mà thiếu quan tâm chăm lo đến đời sống đồng bào có tín ngưỡng, theo tơn giáo Các cấp, ngành hệ thống trị cần đổi nhận thức nâng cao trách nhiệm thực sách phát triển kinh tế, xã hội, chăm lo đến đời sống đồng bào có tín ngưỡng, theo tơn giáo tình hình Phải kiên chống biểu tham ô, tham nhũng, thu vén cho cá nhân, lợi ích nhóm từ việc thực chủ trương, sách phát triển kinh tế, xã hội Vì điều khơng hành động làm trái với quan điểm, chủ trương quan trọng đắn Đảng, Nhà nước ta, làm cho đồng bào dân tộc, tôn giáo hiểu sai lệch quan điểm, sách đó, thiếu tin tưởng vào lãnh đạo Đảng, Nhà nước quyền địa phương, mà tạo kẽ hở lớn cho lực thù địch lợi dụng để chống phá cách mạng, chống phá Đảng chế độ Hai là, nêu cao trách nhiệm cấp ủy, quyền đội ngũ cán sở chăm lo đời sống đồng bào có tín ngưỡng, theo tôn giáo Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào có tín ngưỡng, theo tơn giáo trách nhiệm trực tiếp trước hết thuộc đội ngũ cán cấp, trực tiếp cấp ủy, quyền đội ngũ cán sở Cấp ủy, quyền đội ngũ cán sở tổ chức, lực lượng trực tiếp tổ chức thực quy định, định Nhà nước, giải yêu cầu, thắc mắc, xúc dân Đồng thời người trực tiếp thu nhận, lắng nghe, tiếp thu ý kiến, đề xuất, kiến nghị nhân dân, phản ánh nguyện vọng, mong muốn, nhu cầu người dân lên quan cấp đề xuất giải pháp giải vướng mắc, thoả mãn nhu cầu, mong muốn nhân dân nói chung người dân nói riêng Lý luận thực tiễn cho thấy, công việc sở, xã, thị trấn, phường cấp ủy, quyền đội ngũ cán sở định Cần nhận thức đắn rằng, sở cấp gần dân nhất, nơi triển khai thực tế đường lối, chủ trương, sách Đảng, Nhà nước đưa đường lối, chủ trương, sách vào sống, đến với người dân, cấp ủy, quyền đội ngũ cán sở lực lượng trực tiếp định tính hiệu quả, chất lượng q trình 18 Yêu cầu đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tín ngưỡng, tơn giáo lực thù địch tình hình đòi hỏi cao phải chăm lo đời sống đồng bào có tín ngưỡng, theo tơn giáo phát huy vai trò cấp ủy, quyền đội ngũ cán sở vùng đồng bào tôn giáo Trong đó, số nơi, cấp ủy quyền địa phương, phận khơng nhỏ đội ngũ cán sở thiếu lực, phẩm chất kém, chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ Điều dẫn đến tình hình số nơi thực chưa tốt sách Đảng Nhà nước dân tộc, tôn giáo Vấn đề lên xúc hoạt động quyền sở, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo nhiều hạn chế; nhiều nơi hiệu quả, chất lượng thấp chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Một phận khơng nhỏ cán quyền sở thối hố biến chất, có tư tưởng đặc quyền, trục lợi, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, suy thối đạo đức, lối sống Tình trạng khiếu kiện nhân dân quyền sở vùng tơn giáo, dân tộc có xu hướng gia tăng thời gian qua chủ yếu liên quan đến vấn đề dân chủ, đất đai, nơi thờ tự, đóng góp đồng bào, giáo dân Đây vấn đề đáng quan tâm nay, cần phải nhìn nhận thấu đáo có giải pháp giải tốt Cấp sở cấp cuối hệ thống trị nước ta; cấp gần dân nhất, sát dân nhất, nên quyền sở người trực tiếp quan hệ với nhân dân, giáo dân Là người sâu sát với dân, chung sống hàng ngày với dân, với đồng bào có tín ngưỡng, theo tơn giáo, am hiểu phong tục, tập quán, truyền thống địa phương, tín ngưỡng, tơn giáo địa bàn, nên người đại diện nhà nước sở phải giải công việc đa dạng, phức tạp đồng bào, cho không trái pháp luật, mang lại hiệu cao Đó vấn đề đặt cấp ủy quyền sở Cấp ủy quyền sở vùng đồng bào tôn giáo cần quan đến đời sống đồng bào, vật chất văn hóa tinh thần Cần nhận thức đắn góp phần quán triệt, tổ chức thực thắng lợi thực tế chủ trương, sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội địa phương Căn đặc điểm vùng, địa bàn mà thực sách phát triển kinh tế, chăm lo sống cho đồng bào phù hợp Kiên ngăn chặn tình trạng tham ơ, tham nhũng, lãng phí, lợi dụng việc thực 18 chương trình, dự án, đặc biệt vấn đề đất đai, giải phóng mặt bằng, đền bù, giải tỏa, để “lấy đất” dân, đồng bào sai pháp luật Thực tốt quy chế dân chủ sở, tạo môi trường dân chủ, văn hóa lành mạnh sở, làm cho đồng bào có tín ngưỡng, theo tơn giáo n tâm gắn bó với xóm làng, thơn bản, với địa phương chăm lo sản xuất, xây dựng sống, thực “tốt đời, đẹp đạo” Trên sở đó, củng cố đồng thuận xã hội, gắn kết cộng đồng dân cư địa bàn xây dựng bảo vệ quê hương, chủ động tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tín ngưỡng, tơn giáo, nhằm chia rẽ, gây đoàn kết, ổn định xã hội địa bàn lực thù địch Cần trọng việc nêu cao trách nhiệm cán sở chăm lo đời sống đồng bào có tín ngưỡng, theo tơn giáo, đội ngũ cán đảng, quyền sở Thực tế thời gian qua, điều kiện vùng đồng bào tơn giáo, dân tộc sinh sống nhiều khó khăn kinh tế - xã hội, thiếu thốn điều kiện bảo đảm, hoạt động địa bàn phức tạp, trực tiếp tiếp xúc với dân tộc thiểu số, tín đồ tơn giáo, lại thêm chống phá lực thù địch, đội ngũ cán sở yên tâm công tác, gắn bó với địa bàn, nắm tình hình, bám gần gũi nhân dân, sâu sát đồng bào, cố gắng vươn lên hoàn thành chức trách, nhiệm vụ Điều góp phần quan trọng vào ổn định phát triển vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo Đồng thời khắc phục tác động tiêu cực từ tình hình, dụ dỗ, lơi kéo, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo phá hoại bọn xấu, lực phản động, thù địch Việc thực nhiệm vụ vùng nhiều đồng bào có tín ngưỡng, theo tơn giáo, tình hình dân tộc, tơn giáo có nhiều diễn biến phức tạp gây nên trở ngại khơng mặt tư tưởng, tâm lý, đến chí tiến thủ, ý chí vươn lên số cán sở Đây khó khăn khơng dễ dàng khắc phục Cần phát huy tinh thần khắc phục khó khăn, tự phấn đấu vươn lên hoàn thành nhiệm vụ đội ngũ cán Cán sở chịu trách nhiệm phát triển địa phương, sống hạnh phúc nhân dân Nếu cán không đủ đức, đủ tài, không tận tâm, tận lực phấn đấu hạnh phúc người dân, lãnh đạm, bàng quan, thờ ơ, thiếu trách nhiệm trước tâm tư, tình cảm, sống quyền lợi nhân dân, đặc biệt đồng bào tó tín ngưỡng, theo tơn giáo, khơng thể có lòng 18 tin nơi quần chúng nhân dân, họ khó hoàn thành tốt nhiệm vụ Là người với đồng bào, hiểu rõ tình hình tín ngưỡng, tơn giáo địa bàn, nắm tâm tư nguyện vọng bà con, cán địa phương có đồng bào theo tơn giáo sinh sống phải thực dân, thương yêu nhân dân; phải nêu cao trách nhiệm chăm lo đời sống đồng bào có tín ngưỡng, theo tôn giáo, gương mẫu gương đạo đức cần kiệm, liêm chính, chống tham ơ, lãng phí, chống biểu biết thu vén lợi ích cho thân gia đình Đây vấn đề có ý nghĩa quan trọng Để đội ngũ cán hồn thành tốt nhiệm vụ, biết chăm lo đến sống đồng bào, biết giáo dục, động viên, tổ chức tầng lớp nhân dân địa bàn đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tín ngưỡng, tơn giáo lực thù địch, điều định phải quan tâm xây dựng, bồi dưỡng, tạo điều kiện chọ họ hồn thành nhiệm vụ Theo đó, cần qn triệt quan điểm Đảng xây dựng đội ngũ cán sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức sạch, có lực đáp ứng yêu cầu tình hình mới”; “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức lĩnh trị, phẩm chất đạo đức, lực lãnh đạo, đạo, điều hành, quản lý nhà nước” Đổi sách cán sở (xã, phường, thị trấn), tháo gỡ bất cập, tồn đọng chế độ, sách hành, để đổi tồn diện sách cán sở Đây vấn đề mà Đảng Nhà nước ta quan tâm Nghiên cứu thực phụ cấp mang tính đặc thù cho cán địa phương có dân số đơng, diện tích lớn, đơng đồng bào có tín ngưỡng, tơn giáo sinh sống Do tính chất hoạt động, mức độ đóng góp cơng sức vị trí vai trò ngày tăng cán thôn, bản, đặc biệt vùng tôn giáo, dân tộc, nên cần bổ sung chế độ phụ cấp cán thôn, Tăng cường kiểm tra giám sát quần chúng cán sở; kiểm tra giám sát cán cấp cán cấp ngược lại * * * Chia rẽ tôn giáo với tôn giáo khác, chia rẽ đồng bào có tín ngưỡng, theo tơn giáo với đồng bào khơng có tín ngưỡng, khơng tơn giáo, đặc Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2011, tr 252 18 biệt đồng bào tôn giáo với Đảng, Nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy “diễn biến hòa bình”, chống phá nghiệp cách mạng nhân dân ta âm mưu xuyên suốt lực thù địch lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo nước ta Thực âm mưu đó, chúng sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau, nhiều biện pháp hình thức khác nhau, kết hợp “quân binh chủng” bên bên nham hiểm, xảo quyệt Âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tín ngưỡng, tơn giáo lực thù địch đặc biệt nguy hiểm cách mạng Việt Nam đồng bào có tín ngưỡng, theo tơn giáo Nó trực tiếp “đẩy” đồng bào có tín ngưỡng, theo tơn giáo phía đối lập với quyền cách mạng Đấu tranh làm thất bại, phá sản âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo lực thù địch yêu cầu cấp bách nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc nhân dân ta tình hình mới, đòi hỏi nỗ lực tâm cao hệ thống trị, cấp, ngành, toàn xã hội, đồng bào có tín ngưỡng, theo tơn giáo Để đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tín ngưỡng, tơn giáo lực thù địch có hiệu quả, cần thực tổng hợp giải pháp phù hợp, trước hết cần thực tốt giải pháp chủ yếu: nâng cao nhận thức, trách nhiệm toàn xã hội; phát huy sức mạnh tổng hợp lực lượng; thực nội dung, hình thức, phương pháp đấu tranh phong phú, phù hợp, hiệu quả; thực tốt công tác tôn giáo; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đồng bào có tín ngưỡng, theo tơn giáo Các giải pháp quan hệ chặt chẽ với nhau, cần phải thực có hiệu thực tiễn 18 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Tư tưởng văn hoá Trung ương, Chuyên đề nghiên cứu Nghị Đại hội X Đảng (Dùng cho cán chủ chốt báo cáo viên) Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006 Ban Tơn giáo Chính phủ, Các văn Nhà nước hoạt động tôn giáo, Lưu hành nội bộ, Hà Nội, 1997 Ban Tư tưởng Văn hố Trung ương, Vấn đề tơn giáo sách tơn giáo Đảng Cộng sản Việt Nam (Chương trình chuyên đề dùng cho đảng viên sở) Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002 Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, Nhận diện quan điểm sai trái, thù địch, Hà Nội, 2005 Báo cáo Đoàn kiểm tra NQ-10/TW, ngày 10 tháng 12 năm 2007 Báo Người Công giáo số 25-5-1978 Trích theo Tư tưởng Hồ Chí Minh tơn giáo công tác tôn giáo, Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh, Nxb Tơn giáo, Hà Nội, 2003 Báo cáo tổng kết năm thực thị 01/2005/CT-TTg, ngày 04/2/2005 Thủ tướng Chính phủ số công tác đạo Tin lành An ninh lĩnh vực tôn giáo Việt Nam - vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Công an nhân dân, 2011 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ban Tơn giáo Chính phủ, Tơn giáo sách tơn giáo Việt Nam, Hà Nội, 2006 10 Đỗ Bang, Về sách tơn giáo triều Nguyễn kinh nghiệm lịch sử; Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo 11 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị lần thứ bẩy Ban Chấp hành Trung ương khố IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003 12 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006 13 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011 14 Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương, Ban đạo tổng kết lý luận: Báo cáo tổng kết lý luận thực tiễn qua 20 năm đổi (1986-2006), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005 18 15 Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo cáo trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khố IX Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ X Đảng, tháng năm 2006 16 Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Chỉ đạo Tây Ngun, Đánh giá tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội Tây Nguyên 2006 - 2009, ngày 04/2/2010 17 C Mác Ph Ăngghen, Toàn tập, tập 1, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995 18 C.Mác Ph.Ăngghen, Tồn tâp, tập 1, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002 19 C.Mác & Ph.Ăngghen, Toàn tâp, tập 6, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 20 C.Mác Ph.Ăngghen, Tồn tập, tập 20, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1994 21 C.Mác Ph.Ăngghen, Toàn tập, tập 21, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995 22 C.Mác Ph.Ăngghen, Tồn tập, tập 23, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002 23 V.I.Lênin, Toàn tập, tập 12, Nxb Tiến bộ, Matxcơva, 1980 24 V.I.Lênin, Toàn tập, tập 17, Nxb Tiến bộ, Matxcơva, 1980 25 V.I Lênin, Toàn tập, tập 17, NxbTB, Matxcơva, 1979 26 V.I.Lênin, Toàn tập, tập 17, Nxb TB, Matxcơva, 1979 27 V.I.Lênin, Toàn tập, tập 27, Nxb Tiến bộ, Matxcơva, 1981 28 V.I.Lênin, Toàn tập, tập 29, tiếng Việt, Nxb Tiến Bộ, Matxcơva, 1997 29 Hồ Chí Minh, Tồn tập, tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995 30 Hồ Chí Minh, Tồn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000 31 Hồ Chí Minh, Tồn tập, tập 6, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995 32 Hồ Chí Minh Tồn tập tập 6, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000 33 Hồ Chí Minh, Tồn tập, tập 9, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995 34 Hồ Chí Minh, Tồn tập, tập 10, Nxb, Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh tơn giáo cơng tác tôn giáo, Nxb Tôn giáo, Hà Nội, 2003 36 Nguyễn Chính, “Đảng viên với tín ngưỡng tơn giáo”, Tạp chí Cộng sản, số 11 - 1998 37 Dương Tự Đam, Những phương pháp tiếp cận niên nay, Nxb Thanh Niên, Hà Nội, 1996 38 Đỗ Quang Hưng, Hồ Chí Minh tảng pháp luật tơn giáo nước ta, Tạp chí Nghiên cứu Tơn giáo 18 39 Nguyễn Mạnh Hưởng (2012), Góp phần chống “diễn biến hồ bình” lĩnh vực qn sự, quốc phòng, Nxb CTQG, Hà Nội, 2012 40 Pháp lệnh tín ngưỡng, tơn giáo, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004 41 Trung tâm từ điển học, Từ điển tiếng Việt, Nxb KHXH, Hà Nội, 1994 42 Tài liệu học tập nghị Hội nghị lần thứ bảy BCHTW Đảng khố IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003 43 Tài liệu phổ biến Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo, Nxb Tôn giáo, Hà Nội, 2004 44 Điều 16, Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tơn giáo, số 21/2004/ PL-UBTVQH 11 45 Viện Nghiên cứu tôn giáo: Tài liệu tham khảo dành cho lớp Bồi dưỡng ngắn hạn khoa học tơn giáo, Hà Nội, 2004 46 “Tín ngưỡng, tơn giáo, mê tín”, Tạp chí Cộng sản, số - 1996 47 “Tơn giáo”, Tạp chí Cộng sản, số - 2000 48 Đặng Nghiêm Vạn, Về tơn giáo tín ngưỡng Việt Nam nay, Nxb KHXH, Hà Nội, 1996 49 Lê Trung Vũ, Những vấn đề lý luận thực tiễn tôn giáo Việt Nam, Nxb KHXH, Hà Nội, 1998 50 Viện Khoa học xã hội Việt Nam - Viện Nghiên cứu tôn giáo, Nghiên cứu tôn giáo, tín ngưỡng chặng đường 20 năm (1991 - 2011), Nxb CTQG, Hà Nội, 2011 51 Vấn đề tôn giáo chiến lược diễn biến hồ bình lực thù địch Việt Nam - thực trạng giải pháp, Nxb Công an nhân dân, 2011 52 Sự biến đổi tơn giáo tín ngưỡng Việt Nam , Nxb Thế giới, 2008 53 Lê Thanh Xuân (1996), Đạo Tin lành Việt Nam, Nxb Tôn giáo, Hà Nội, 1996 ... chức tôn giáo (tơn giáo theo nghĩa hẹp) có tín ngưỡng tôn giáo mức độ khác Ở đây, tín ngưỡng tơn giáo hiểu niềm tin vào lực lượng siêu nhiên, tồn tôn giáo ngun thủy, tơn giáo theo nghĩa hẹp sở cho... Kitơ Việt Nam Ở Việt Nam, Kitơ giáo có hai nhánh chính: Cơng giáo Tin lành Công giáo Việt Nam Công giáo truyền vào Việt Nam qua nhiều giai đoạn, khó khăn, phức tạp, gắn liền với trình xâm lược thực. .. lành Việt Nam (miền Bắc) - 1958; Tổng Liên hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) - 2001; Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam - 2007; Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam - 2008; Tổng hội Báp tít Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU THAM KHẢO tín NGƯỠNG tôn GIÁO và THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH tín NGƯỠNG tôn GIÁO ở VIỆT NAM HIỆN NAY, TÀI LIỆU THAM KHẢO tín NGƯỠNG tôn GIÁO và THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH tín NGƯỠNG tôn GIÁO ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay