TÀI LIỆU THAM KHẢO QUAN hệ QUỐC tế và TRẬT tự THẾ GIỚI HIỆN NAY

23 3 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/09/2018, 16:27

Quan hệ quốc tế (QHQT) là tổng hoà các mối liên hệ, quan hệ và sự tương tác lẫn nhau giữa các chủ thể cấu thành đời sống quốc tế trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội...Sự hình thành QHQT là nhu cầu khách quan, thiết yếu của sự vận động và phát triển của mỗi cộng đồng dân tộc trong quá trình lịch sử. Trong mỗi hình thái kinh tế xã hội, hình thành những hình thức cộng đồng người thích ứng và mang tính phổ biến. Để tồn tại và phát triển, con người lao động phải sản xuất, phải cư trú trên một địa vực nhất định và hình thành các quan hệ xã hội. Do đó, ngay từ xã hội nguyên thuỷ, các thành viên thị tộc không chỉ có quan hệ trong nội bộ thị tộc, mà giữa các thị tộc cũng có những quan hệ với nhau, trước hết là quan hệ hôn nhân và quan hệ kinh tế. Đã từng có nhiều cuộc tranh chấp, xung đột và chiến tranh giữa các thị tộc và bộ lạc. Có thể nói đây là những mầm mống sơ khai của quan hệ quốc tế. Chuyên đề QUAN HỆ QUỐC TẾ VÀ TRẬT TỰ THẾ GIỚI HIỆN NAY Khái niệm quan hệ quốc tế Quan hệ quốc tế (QHQT) tổng hoà mối liên hệ, quan hệ tương tác lẫn chủ thể cấu thành đời sống quốc tế tất lĩnh vực trị, kinh tế, văn hố, xã hội Sự hình thành QHQT nhu cầu khách quan, thiết yếu vận động phát triển cộng đồng dân tộc trình lịch sử Trong hình thái kinh tế - xã hội, hình thành hình thức cộng đồng người thích ứng mang tính phổ biến Để tồn phát triển, người lao động phải sản xuất, phải cư trú địa vực định hình thành quan hệ xã hội Do đó, từ xã hội nguyên thuỷ, thành viên thị tộc khơng có quan hệ nội thị tộc, mà thị tộc có quan hệ với nhau, trước hết quan hệ hôn nhân quan hệ kinh tế Đã có nhiều tranh chấp, xung đột chiến tranh thị tộc lạc Có thể nói mầm mống sơ khai quan hệ quốc tế Đặc biệt, xã hội xuất giai cấp nhà nước đời, hình thành quan hệ quốc tế nhà nước cộng đồng tộc người Trong lịch sử diễn chiến tranh xâm lược chống xâm lược, thơn tính lãnh thổ vùng lên giải phóng cộng đồng quốc gia dân tộc Đồng thời cộng đồng quốc gia hình thành phát triển quanhệ kinh tế, trị, ngoại giao Tuy nhiên, xã hội nô lệ phong kiến quan hệ nhà nước cộng đồng người chật hẹp khơng gian lĩnh vực quan hệ Thông thường quan hệ với bên ngồi chịu quy định trình độ phát triển kinh tế, xã hội, khả vươn tới giới hạn địa lý - lịch sử mà người ta biết đến lĩnh vực thực mối liên hệ Khi CNTB đời, thực sách thực dân, xâm lược nước lạc hậu phạm vi tồn cầu, khơng gian QHQT mở rộng phạm vi tồn giới Trong Tun ngơn Đảng Cộng sản, Các Mác Ph.Ăng ghen viết: "Vì ln bị thúc đẩy nhu cầu mối tiêu thụ sản phẩm, giai cấp tư sản xâm chiếm khắp hoàn cầu Nó phải xâm nhập vào khắp nơi, trụ lại khắp nơi thiết lập mối liên hệ khắp nơi Do bóp nặn thị trường giới, giai cấp tư sản làm cho sản xuất tiêu dùng tất nước mang tính chất giới" "Thay cho tình trạng lập trước địa phương dân tộc tự cung tự cấp, ta thấy phát triển quan hệ phổ biến, phụ thuộc phổ biến dân tộc Mà sản xuất vật chất sản xuất tinh thần không Những thành hoạt động tinh thần dân tộc trở thành tài sản chung tất dân tộc" Dưới thống trị, bóc lột giai cấp tư sản CNTB, tính chất quan hệ quốc tế mang tính bất bình đẳng, bất cơng quốc gia dân tộc bị áp chủ thể quan hệ ngược lại lợi ích chúng Với thắng lợi cách mạng XHCN Tháng 10 Nga 1917, đời nhà nước XHCN Xô Viết mở thời đại - thời đại độ từ CNTB lên CNXH phạm vi toàn giới; tiếp thắng lợi lực lượng hồ bình, dân chủ, tiến chiến tranh giới thứ hai; hình thành hệ thống nước XHCN, dậy mạnh mẽ phong trào GPDT ĐLDT, sụp đổ chủ nghĩa thực dân tan rã hệ thống thuộc địa, giới hình thành cục diện quan hệ quốc tế mới, xu quan hệ quốc tế Đặc biệt, ngày cách mạng khoa học - công nghệ đại phát triển vũ bão, tác động thâm nhập vào lĩnh vực đời sống quốc tế, thúc đẩy nhan xu quốc tế hố, tồn cầu hố đời sống trị, kinh tế, văn hố, xã hội tính chỉnh thể phụ thuộc cao, không gian thời gian bị tốc độ sống hiểu biết người làm cho trở nên chật hẹp rút ngắn Như vậy, phát triển chung văn minh nhân loại, tiến xã hội, trí tuệ lực người cộng đồng quốc gia dân tộc Các Mác Ph.Ăng ghen, Toàn tập, Tập 4, Nxb CTQG, H 1995, tr 601 - 602 3 đạt được, nhu cầu khách quan phát triển hướng tới tương lai dân tộc, quy định phát triển ngày sâu rộng mối quan hệ quốc tế Ngày nay, nhân loại bước vào thiên nhiên kỷ mới, mối quan hệ xã hội ngày rộng mở, QHQT trở thành quan hệ xã hội người loài người Mối quan hệ quốc tế lĩnh vực tác động to lớn tới quan hệ xã hội quốc gia, cộng đồng, chí tới cá nhân người QHQT ngày trở nên đa dạng phức tạp, biến đổi mau lẹ, đòi hỏi phải nghiên cứu có hệ thống, bản, với tính cách phận khoa học tương đối độc lập, từ tìm quy luật chi phối trình vận động, biến đổi chủ thể mối quan hệ đời sống quốc tế Các chủ thể QHQT Thứ quốc gia có chủ quyền Đây chủ thể quan hệ chủ yếu, cấu thành thực thể trị đời sống quốc tế Các quốc gia có chủ quyền tế bào giới; nơi xuất phát, điểm hội tụ môi trường xã hội hình thành thể đầy đủ nội dung nguyên tắc QHQT Trong đời sống quốc tế mối quan hệ thực thể trị giới, quốc gia có chủ quyền biểu trưng trọn vẹn cho vị quyền lợi cộng đồng xã hội ổn định, quốc gia dân tộc; thực thể trị có đủ tư cách giải mối quan hệ trị, kinh tế, văn hố, xã hội, có quyền bảo vệ lợi ích chủ quyền mình, có quyền đòi hỏi cộng đồng giới cơng nhận mặt trị cơng pháp quốc tế; đồng thời, mặt khác quốc gia có chủ quyền phải chịu trách nhiệm thực nghĩa vụ trước cộng đồng giới giải quan hệ quốc tế tham gia vào đời sống quốc tế Hiện nay, giới có 210 quốc gia có chủ quyền cộng đồng quốc tế cơng nhận, có 192 quốc gia thành viên thức Liên Hợp Quốc Xét chế độ trị - xã hội, quốc gia có chủ quyền bao gồm nước XHCN, nước TBCN trình độ phát triển khác với nhiều thể chế trị khác Xét trình độ phát triển kinh tế - xã hội, quốc gia có chủ quyền gồm có nước phát triển, nước phát triển nước chậm phát triển Khi nghiên cứu chủ thể QHQT quốc gia có chủ quyền, khoa học QHQT nghiên cứu vị trí, vai trò, ảnh hưởng quốc gia nhóm quốc gia đời sống quốc tế; mối liên hệ, quan hệ thực dự báo vị trí, xu hướng vận động biến đổi quốc gia mối quan hệ quốc tế mà tham gia Thứ hai phong trào trị - xã hội lớn giới Đây phong trào trị - xã hội có vị trí, vai trò ảnh hưởng quan trọng đời sống quốc tế, quan tâm rộng rãi cộng đồng giới Chẳng hạn phong trào Hồ Bình giới, phong trào Khơng liên kết, phong trào Thanh niên dân chủ giới, phong trào Cơng đồn giới, phong trào Đấu tranh quyền lợi phụ nữ giới, trào lưu xã hội - dân chủ, phong trào GPDT ĐLDT, đặc biệt phong trào Cộng sản công nhân giới Khi nghiên cứu phong trào trị - xã hội lớn giới, khoa học QHQT điều kiện bối cảnh lịch sử đời, q trình vận động, biến đổi vận động biến đổi nói chung đời sống quốc tế, hoạt động chủ yếu ảnh hưởng phong trào QHQT vấn đề đặt va xu hướng phát triển trước tác động nhân tố thời đại Thứ ba tổ chức quốc tế tổ chức khu vực Ngày nay, tổ chức quốc tế khu vực có vai trò quan trọng đời sống kinh tế, trị giới Các tổ chức quốc tế thừa nhận tham gia quốc gia giới với chủ thể khác góp phần giải có hiệu vấn đề quốc tế, quan hệ đa phương quan hệ nước lĩnh vực trị, kinh tế, thương mại; tổ chức quốc tế lớn Liên Hợp Quốc; nhiều vấn đề cần giải cấu tổ chức, chế hoạt động song Liên Hợp Quốc ngày có vai trò ảnh hưởng to lớn đến vấn đề gìn giữ hồ bình, củng cố an ninh, tăng cường hợp tá phối hợp hoạt động giải vấn đề khu vực quốc gia hồ bình, tiến xã hội phát triển Ngoài ra, khu vực, tiểu khu vực, tổ chức quốc tế tổ chức khu vực ngày phát huy vai trò liên kết, điều phối hoạt động chung nước hữu quan lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội Đó số tổ chức như: Tổ chức Thương mại giới (WTO), tổ chức nước sản xuất xuất dầu mỏ (OPEC), Liên minh Châu Âu (EU), Hiệp hội nước Đông Nam Á (ASEAN), khu vực tự thương mại Bắc Mỹ (NAFTA), tổ chức thống Châu Phi (OAU), tổ chức nước Châu Mỹ (OEA) Thứ tư khu vực tiểu khu vực Hiện nay, với xu tồn cầu hố, xu dân tộc nâng cao ý thức độc lập tự chủ, tự lực tự cường, xu quốc gia lớn nhỏ tham gia ngày nhiều vào trình hợp tác liên kết khu vực kinh tế, thương mại lĩnh vực khác ngày tăng lên Một mặt, có yếu tố tương đồng định địa lý - tự nhiên, địa lý - trị, địa lý - kinh tế, gần gũi lịch sử - văn hoá mặt khác xuất phát từ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp định lợi ích, quốc gia khu vực dần hình thành mối liên hệ, quan hệ chung, tìm tiếng nói chung, liên kết với tạo thành thực thể quan trọng đời sống trị, kinh tế giới Sự liên kết khu vực, tiểu khu vực, giúp cho nước có điều kiện bổ sung, hỗ trợ, giúp đỡ hợp tác với thúc đẩy phát triển kinh tế nước trình độ phát triển đồng khu vực Đồng thời, làm cho nước phối hợp khai thác tiềm năng, trao đổi kinh nghiệm, chuyên gia, triển khai thực chương trình dự án chung Sự liên kết khu vực làm cho nước liên quan thông qua trao đổi, thương lượng, bàn bạc, giải vấn đề lịch sử để lại, vấn đề nảy sinh, tranh chấp lợi ích lãnh thổ, biên giới, vấn đề trị, dân tộc, tơn giáo, an ninh, vấn đề xã hội nước toànkhu vực Đặc biệt, liên kết nhiều mặt quốc gia khu vực, tiểu khu vực tạo nước có sức mạnh cạnh tranh phát huy ảnh hưởng, uy tín cao đời sống quốc tế Trật tự giới đấu tranh cho trật tự giới hoà bình, cơng bằng, dân chủ tiến 3.1 Xu hình thành trật tự giới đa cực 3.1.1 Quan niệm trật tự giới Trong tiến trình phát triển lịch sử xã hội loài người, với phát triển người hình thức cộng đồng người, mối quan hệ xã hội ngày đa dạng phức tạp Khi giai cấp Nhà nước xuất hiện, thời điểm đánh dấu hình thành hình thức quan hệ xã hội mới; quan hệ quốc gia - quan hệ quốc tế Lịch sử quan hệ quốc tế cho thấy, tham gia vào đời sống quốc tế quốc gia, mà bao gồm nhiều chủ thể quốc tế khác với tính cách thực thể trị - xã hội có tính độc lập tương đối Đồng thời, nội dung, hình thức, quan hệ ngày phong phú đa dạng; quy mô phạm vi quan hệ ngày sâu rộng Toàn chủ thể mối quan hệ tác động qua lại, đan xen chủ thể tạo nên hệ thống cấu trúc quan hệ quốc tế giai đoạn lịch sử định Các mối quan hệ quốc tế diễn biến phức tạp biến đổi không ngừng, với tác động nhiều chiều, song gắn bó với chỉnh thể có tính hệ thống tn theo quy luật xã hội khách quan Chính vậy, tượng tự nhiên tượng xã hội khác, giới lồi người với tính hệ thống chỉnh thể q trình vận động khơng ngừng theo quy luật định Q trình vận động đó, đến giới hạn đạt tới trạng thái ổn định tương đối - trạng thái cân động Lúc thành tố nằm hệ thống mà chủ thể hệ thống quan hệ quốc tế có mối liên hệ bền vững, tác động, chi phối lẫn nhau, tạo nên trạng thái ổn định bền vững hệ thống quan hệ quốc tế Trong hệ thống quan hệ quốc tế tồn vận động ổn định bền vững đó, chủ thể có vị vai trò, ảnh hưởng khác Từ vị vai trò ảnh hưởng đó, chủ thể tham gia vào đời sống quốc tế, chi phối mối quan hệ quốc tế lựa chọn đối sách đối ngoại phù hợp lợi ích Do đó, hệ thống quan hệ quốc tế, thông thường chủ thể có tiềm lực kinh tế, vị trị lợi chủ thể khác, dĩ nhiên có vị trí vai trò chi phối mạnh mẽ đến đời sống kinh tế, trị giới Sự vận động, biến đổi cục diện quốc tế thời điểm lịch sử xác định, tạo nên hình thành trật tự giới Trật tự giới phản ánh trạng thái tồn tại, tính tương đối ổn định, vị thế, vai trò ràng buộc, chế định lẫn chủ thể cấu thành hệ thống quan hệ quốc tế Sự biến đổi cục diện quốc tế phá vỡ, ổn định trật tự để lại tạo nên trật tự giới Sự tồn trật tự giới quy định tính ổn định bền vững tương đối cấu trúc hệ thống chủ thể quan hệ quốc tế Sự phá vỡ trật tự giới tất nhiên sụp đổ hệ thống quan hệ quốc tế Trật tự giới hình thành tồn giai đoạn lịch sử có vai trò chi phối, chế định hoạt động chủ thể thông qua điều kiện, nhân tố, chuẩn mực thích ứng mà tạo Cho nên, trật tự giới cũ bị phá vỡ khơng thể không tạo nên biến đổi điều kiện, nhân tố chuẩn mực nguyên tắc quan hệ quốc tế tương ứng trật tự quốc tế Như vậy, khái niệm trật tự giới dùng để trạng thái ổn định tương đối kết cấu hệ thống quan hệ quốc tế tương quan so sánh lực lượng chủ thể cấu thành hệ thống tạo nên, quy định vị trí, vai trò chủ thể; đồng thời chế định chuẩn mực, nguyên tắc quan hệ quốc tế hành vi chủ thể đời sống quốc tế giai đoạn lịch sử định Cơ sở hình thành trật tự giới Sự hình thành trật tự giới giai đoạn lịch sử - cụ thể quy định xung lực tương tác lực lượng trị - xã hội giới Do đó, tiềm lực sức mạnh tổng hợp chủ thể tham gia vào đời sống quốc tế nhân tố trực tiếp tạo nên kết tổng hoà tương quan so sánh lực lượng chủ thể Đồng thời, tương quan so sánh lực lượng tạo nên trạng thái cân ổn định tương đối hệ thống cấu trúc Trong hệ thống cấu trúc đó, chủ thể có vị thế, vai trò ảnh hưởng lớn trở thành mắt khâu chủ yếu, điểm nút cấu trúc hệ thống quan hệ quốc tế Vì vậy, rung chuyển, đứt gãy điểm nút, mắt khâu chủ yếu gây nên chấn động, rung chuyển kết cấu trật tự giới "Trật tự giới" kết phản ánh tương quan so sánh lực lượng chủ thể Do đó, dù có tính độc lập, ổn định giai đoạn lịch sử cụ thể tương đối dài, song trật tự giới vượt khỏi phạm vi tính quy định thời đại Nội dung, tính chất, đặc điểm, mâu thuẫn xu thời đại nhân tố suy đến - định nội dung, tính chất, đặc điểm trật tự giới Tuy nhiên, quan hệ thời đại trật tự giới giai đoạn lịch sử định, thấy trật tự giới không phản chiếu nội dung, tính chất thời đại cách đơn giản, mà quanh co, phức tạp Song, tồn vận động trật tự giới biểu tính lịch sử - cụ thể thời đại giai đoạn xác định mà phủ định nội dung, tính chất xu thời đại Trật tự giới có vai trò chi phối vận động, phát triển giới giai đoạn lịch sử mà tồn tại, phản ánh mối liên hệ, quan hệ, đặc trưng mâu thuẫn bản, xu chủ yếu thời đại giai đoạn lịch sử Để nhìn nhận, đánh giá trật tự giới tồn tại, bị phá vỡ, xác lập cách đắn, cần phải đứng vững giới quan, phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng Mác xít Mọi nhìn nhận cách chủ quan, phiến diện, siêu hình, dẫn đến nhận định, đánh giá sai lầm trật tự giới, trật tự giới cũ tan rã, trật tự giới chưa định hình rõ nét Bởi vậy, thời kỳ đó, xuất nhiều quan điểm khác trật tự giới Những quan điểm khác trật tự giới phản ảnh lăng kính chủ quan, bị chi phối lập trường, lợi ích giai cấp, lợi ích dân tộc định Song, trật tự giới thực có một, thực khách quan, khơng tuỳ thuộc vào ý muốn chủ quan Bởi vậy, cần có thái độ khách quan, khoa học phân tích, đánh giá trật tự giới thực Tuy nhiên, quan hệ quốc tế, trật tự giới lại kết tổng hoà xung lực tác động chủ thể, kết tương quan so sánh lực lượng trường quốc tế, kết hoạt động thực tiễn người, giai cấp, quốc gia xác định với ý đồ, mục tiêu, lợi ích, tiềm sức mạnh khác Vì vậy, phân tích đánh giá trật tự giới phải mang tính lịch sử - cụ thể; phải đứng lập trường lợi ích giai cấp dân tộc định Có vậy, thấy hết tính đa dạng, phức tạp đấu tranh lực lượng trị - xã hội giới cho trật tự giới Phân tích đặc điểm, xu biến đổi trật tự giới nay, cần thiết phải phân tích biến đổi phương thức sản xuất, trước hết lực lượng sản xuất, quan hệ kinh tế phạm vi nước tồn cầu, với biến đổi cấu xã hội đời sống trị quốc gia quốc tế Chính vận động đời sống kinh tế - xã hội đời sống trị xã hội nước, khu vực tồn giới, trực tiếp góp phần tạo nên tương quan so sánh lực lượng chủ thể quan hệ quốc tế, từ dẫn đến trạng thái bền vững thứ bậc vị trí, vai trò ảnh hưởng chủ thể quan hệ quốc tế Như vậy, có vào nghiên cứu phát triển lực lượng sản xuất, cách mạng khoa học công nghệ, quan hệ kinh tế; đồng thời phân tích nội dung, đặc điểm đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc, mâu thuẫn xã hội diễn phạm vi quốc gia giới rút kết luận khách quan, khoa học trật tự giới Những luận chứng lại khẳng định đời sống quốc tế thực, trật tự giới bao hàm trật tự kinh tế giới trật tự trị giới, phản ánh quan hệ trị quốc tế quan hệ kinh tế 10 quốc tế Hiện nay, đấu tranh cho trật tự kinh tế quốc tế không phần gay go, liệt, phức tạp so với đấu tranh cho trật tự trị quốc tế 3.1.2 Trật tự giới cực sau chiến tranh giới thứ hai (1945) đến cuối năm 80 (thế kỷ XX) Như vậy, biến đổi to lớn sâu sắc cục diện quốc tế sau chiến tranh giới thứ hai dần tạo nên trật tự giới hai cực: CNXH Liên Xô đứng đầu CNTB Mỹ cầm đầu Đây hai giới đối lập Mâu thuẫn CNXH CNTB mâu thuẫn bản, chủ yếu chi phối tới tồn tiến trình giới, đến quan hệ quốc tế chiến lược đối ngoại chủ thể quan hệ quốc tế suốt thập niên kỷ XX Có thể nói, hình thành trật tự giới cực sau CTTG lần thứ kết biến đổi to lớn cục diện quốc tế sau CTTG lần thứ Sự đời nhà nước Xô Viết phá vỡ trật tự giới cũ mở đầu cho hình thành trật tự giới hai cực Đặc biệt, cục diện quốc tế sau CTTG lần thứ đẩy nhanh trình xác lập định hình rõ nét trật tự giới cực mà rõ rệt vào năm 60, 70 kỷ XX - Liên Xô hệ thống XHCN lập cân chiến lược quân so với Mỹ Phương Tây Trật tự giới cực: CNXH thực Liên Xô đứng đầu CNTB Mỹ cầm đầu có số đặc điểm chủ yếu sau: Thứ nhất, tồn trật tự giới cực trì có sức mạnh tổng hợp to lớn lực lượng cách mạng tiến Mặc dù đời tồn nhà nước XHCN Xô Viết, lớn mạnh phong trào cách mạng giới sau cách mạng XHCN Tháng 10 Nga 1917 phá vỡ trật tự giới thống trị độc tôn CNĐQ mở đầu cho định hình trật tự giới cực hệ thống trị - xã hội đối lập Song đến sau chiến tranh giới thứ 2, với đời hệ thống XHCN giới, phát triển vũ bão phong trào giải phóng dân tộc, độc lập dân tộc lực lượng cách mạng khác, ba dòng thác cách mạng tiến cơng 11 CNXH thực ngày trở thành nhân tố định chiều hướng phát triển xã hội loài người, lực lượng cách mạng, tiến tạo cân chiến lược, đủ sức răn đe, ngăn chặn âm mưu, hành động hiếu chiến CNĐQ Mỹ cầm đầu, trật tự giới cực xác lập rõ ràng ổn định tồn thập kỷ qua Đồng thời nữa, sức mạnh đấu tranh lực lượng cách mạng tiến giới hệ thống XHCN làm nòng cốt, chống CNĐQ lực lượng phản động khác mở xu mới, nhân tố điều kiện cho hình thành trật tự giới tương lai Trật tự giới hồ bình, cơng bằng, dân chủ tiến - Thứ hai, trật tự giới hai cực bị tác động thường xuyên "chiến tranh lạnh" CNĐQ phát động tiến hành Mặc dù nguyên tắc quan hệ Đông - Tây đạt thoả thuận quan hội nghị Ianta Pốtxđam khẳng định Hiến chương Liên Hiệp quốc Song Mỹ Phương Tây với chất hiếu chiến, phản động không từ bỏ âm mưu xố bỏ Liên Xơ CNXH giới, ngăn chặn phát triển lực lượng cách mạng tiến Vì vậy, sau chiến trnh giới thứ 2, Mỹ Phương Tây tiến hành "chiến tranh lạnh" chống Liên Xô nước XHCN, gây căng thẳng, đối đầu giữ hai hệ thống, tìm thủ đoạn thâm độc, xảo quyệt để chống CNXH giới Cuộc "chiến tranh lạnh" sách thù địch Mỹ Phương Tây chống lại nước XHCN làm cho phân cực, phân tuyến chủ thể quan hệ quốc tế cực rõ rệt, mang tính đối lập triệt để làm cho đời sống quốc tế bị đe doạ chiến tranh giới Thứ ba, trật tự giới cực tồn trạng thái cân bên miệng hố chiến tranh Với tồn lớn mạnh CNXH thực, phát triển đấu tranh chống CNĐQ lực phản động dòng thách cách mạng, làm cho giới hình thành hai lực lượng đối lập nhau, tìm cách phủ 12 định Trong tư trị hành động thực tiễn, CNXH CNTB theo đuổi biện pháp loại bỏ nhau, khơng chấp nhận tồn Vì vậy, CNĐQ muốn tạo ưu sức mạnh CNXH, quân sự, để cần thiết điều kiện có lợi loại bỏ CNXH Ngược lại, để đối phó với Mỹ Phương Tây nên Liên Xô nước XHCN phải tăng cường sức mạnh phòng thủ Từ đó, dẫn đến vòng xốy chạy đua vũ trang, bao gồm vũ khí chiến tranh thơng thường vũ khí huỷ diệt hàng loạt Đặc biệt, nhờ phát triển mạnh mẽ cách mạng khoa học - công nghệ đại, ứng dụng rộng rãi nhanh chóng thành tựu khoa học cơng nghệ vào lĩnh vực quân sự, làm cho chạy đua vũ trang trở nên tốn vô nguy hiểm Cả siêu cường Xô, Mỹ khối trị - quân đối lập, kho tàng đầy ắp vũ khí đại, cơng nghệ cao mà sức cơng phá huỷ diệt nhiều lần tất sống trái đất Loài người đứng trước nguy huỷ diệt CCTG nổ Tuy vậy, xét góc độ đó, cần vũ khí chiến lược, vũ trang siêu cường hai hệ thống chi phối tới tồn trật tự giới hai cực Nhưng đồng thời thập kỷ vừa qua, giới diễn hàng chục chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, tạo điểm nóng lâu dài Cùng với đấu tranh tư tưởng - lý luận, đấu tranh ý thức hệ gay gắt, liệt, phức tạp, chi phối quan hệ quốc tế Nhìn vào tổng thể, kể từ sau CTTG thứ đến năm 70, tính cực trật tự giới thể rõ nét Trật tự giới chi phối đời sống trị giới Mặc dù trật tự giới cực bị phá vỡ với kiện chế độ XHCN Liên Xô Đông Âu sụp đổ cuối thập niên 80 đến thập niên 90; thập niên 70, 80, cực có suy giảm, biến đổi cục diện giới thời kỳ suy giảm Liên Xô Mỹ lớn mạnh Nhật, Đức, Pháp (EU) Trung Quốc Nói cách khác, thập niên 70, 80, cục diện giới đa trung tâm định hình 13 Thực tế lịch sử cho thấy, chiến tranh lạnh diễn gay gắt, Xô, Mỹ lâm vào suy thối kinh tế, trái lại CHLB Đức, Nhật Bản lại đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao thập niên 60, 70 Từ cuối thập niên 70 suốt thập niên 80 đến nhờ cải cách, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng với tốc độ cao, trung bình > 10% năm Rõ ràng giới thời kỳ lên nhiều trung tâm kinh tế Đồng thời với sức mạnh kinh tế, trung tâm không dấu giếm tham vọng trị, xác lập củng cố vị trí, vai trò, ảnh hưởng đến đời sống quốc tế, cạnh tranh với hai siêu cường Sự biến đổi vị trung tâm kinh tế - trị mới, tác động đến hai siêu cường Cả Liên Xô Mỹ phải có điều chỉnh chiến lược Từ 1983 Xơ - Mỹ đàm phán cắt giảm vũ khí chiến lược; từ 1984 Xô -Mỹ khối Nato - Vácsava đàm phán giảm lực lượng thông thường Châu Âu diễn tập quân Năm 1987, Liên Xô Mỹ ký hiệp ước huỷ bỏ tên lửa tầm trung đất liền, hai bên có giảm chi phí quân Mặt khác, lớn mạnh Tây Âu, Nhật Bản, Trung Quốc quan hệ quốc tế, quan hệ song phương đa phương nước lớn có biến đổi mang tính đa dạng Đồng thời, hai hệ thống XHCN TBCN, xu hướng độc lập, tự chủ quan hệ quốc tế, đa dạng, đa phương quan hệ quốc tế chủ thể phát triển vượt ngồi kiểm sốt khống chế Xơ, Mỹ trước để tìm kiếm theo đuổi lợi ích dân tộc mình, làm cho QHQT đa dạng, phong phú 3.1.3 Xu hướng hình thành trật tự giới đa cực từ chế độ XHCN Liên Xô Đông Âu sụp đổ (1991) đến Cuối thập niên 80 đầu thập niên 90, chế độ XHCN Liên Xô Đông Âu sụp đổ sau 70 năm tồn (ở nước Đông Âu gần 1/2 kỷ) Đây kiện làm rung chuyển giới, tác động trực tiếp sâu xa đến cục diện giới Trật tự giới cực với tính đối đầu trực tiếp phân tuyến triệt để lực lượng Xô, Mỹ hai hệ thống XHCN 14 TBCN, thực tế bị phá vỡ tan rã cực Liên Xô CNXH Đông Âu Tuy nhiên, cần rằng, tan vỡ trật tự giới cực Xơ, Mỹ khơng có nghĩa tan vỡ CNXH giới với tính cách chế độ trị - xã hội đối lập với CNTB; khơng làm thay đổi nội dung, tính chất thời đại - thời đại độ từ CNTB lên CNXH phạm vi toàn giới Mặt khác, cần khẳng định rằng, sụp đổ CNXH Liên Xô Đông Âu tất yếu khách quan, định mệnh CNXH Sự sụp đổ có nguyên nhân sâu sa trực tiếp, nguyên nhân khách quan chủ quan, nguyên nhân quan trọng sai lầm đường lối trị, tư tưởng tổ chức cán bộ, suy yếu vai trò lãnh đạo đảng cộng sản, phá hoại chủ nghĩa hội, xét lại chủ nghĩa chống cộng trình cải tổ Liên Xô Đông Âu Sự tan rã CNXH Liên Xô Đông Âu, thúc đẩy xu đa trung tâm đa cực trật tự giới thập niên đầu kỷ XXI Như phân tích trên, tính đặc trưng tiêu biểu trật tự giới cực thể đậm nét thập niên 60, 70 kỷ Cuối thập niên 70, 80 đến trước CNXH Liên Xô Đông Âu sụp đổ, thực tế, kết cấu hệ thống quốc tế, trật tự giới hai cực có suy yếu, xuất lên số lực lượng có xu hướng hạn chế phụ thuộc vào Xô, Mỹ; chí cạnh tranh với Xơ, Mỹ quan hệ quốc tế Chẳng hạn, Nhật Bản, Tây Âu Mỹ; Trung Quốc Liên Xô; xu hướng độc lập tìm kiếm quan hệ song phương đa phương quan hệ Đông - Tây, dựa lợi ích quốc gia chủ thể Vì vậy, thập niên 80, trật tự giới có khuynh hướng "tán cực", hình thành trung tâm làm giảm "lực hấp dẫn" hai cực Xô - Mỹ Sự sụp đổ CNXH Liên Xơ Đơng Âu coi kiện có tính định thời điểm đánh dấu kết thúc giới hai cực, mở phát triển xu hướng đa trung tâm, đa cực trật tự giới 15 Sau Liên Xô Đông Âu sụp đổ, với tham vọng bá chủ giới với tiềm lực kinh tế, trị, quân siêu cường nhất, Mỹ coi thời thuận lợi để thực giấc mơ bá chủ giới, đặt điều khiển giới theo ý muốn Mỹ Ở thập kỷ cuối kỷ XX, âm mưu hành động Mỹ cho thấy, Mỹ không dấu diếm tham vọng Dư luận giới có lo ngại, trật tự giới hình thành theo xu hướng cực Mỹ khống chế Những thái độ trịch thượng, kẻ cả, chà đạp lẽ phải công lý Mỹ thể trắng trợn qua chiến tranh I rắc (1991); Mỹ trực tiếp can dự lợi dụng danh nghĩa LHQ để can thiệp vào khu vực khắp giới; gần việc Mỹ phớt lờ LHQ tiến hành chiến tranh chống Nam Tư (1999), lợi dụng chống khủng bố, tình hình xâm lược Ápganixtan, tiến cơng xâm lược I rắc 3/2003, vi phạm độc lập, chủ quyền tồn vẹn lãnh thổ quốc gia có chủ quyền thành viên LHQ vũ khí, phương tiện chiến tranh công nghệ cao chứng tỏ tham vọng bá chủ giới Mỹ Thực tế cho thấy, nay, Mỹ có tiềm lực mạnh, có khả định khuyếch trương bạo lực, dùng áp lực kinh tế, trị, quân áp đặt ý đồ Mỹ với dân tộc, buộc đồng Mỹ bao vây, cấm vận, can thiệp, chí tiến hành chiến tranh, hòng thực vai trò lãnh đạo Mỹ Tuy nhiên, năm gần thực tiễn cục diện giới chứng tỏ rõ ràng rằng, Mỹ khó thực tham vọng Xu đa trung tâm, đa cực ngày mạnh hơn, làm hạn chế sức mạnh Mỹ, kìm hãm Mỹ thực giấc mộng thống trị giới Nhận định dựa sở khách quan sau đây: Thứ nhất, xuất phát từ yếu có hạn tiềm lực sức mạnh Mỹ Năm 1950, GNP Mỹ chiếm 52% giới, đến cuối thể kỷ từ 23 - 25% Hiện nay, Mỹ độc quyền vũ khí hạt nhân; thực tế chứng tỏ, quan hệ quốc tế Mỹ vô địch, không chịu thất bại cay đắng bất lực nỗ lực hết sức, ví dụ thất bại Mỹ Việt Nam nhiều nơi khác 16 Nền kinh tế Mỹ mạnh, song khơng phải khơng có khó khăn lớn Hiện nay, nợ liên bang tới > 10.000 tỉ USD; Mỹ thường xuyên thâm hụt thương mại so với Tây Âu, Nhật Bản, Trung Quốc xuất lao động, thu hút đầu tư kinh tế Mỹ tăng chậm; khả kinh tế Mỹ kém, từ chỗ chiếm 50% mậu dịch toàn cầu 18%; sức mạnh đồng la ngày suy giảm so với đồng tiền khác Năm 2008, kinh tế Mỹ biến đổi theo hướng suy thoái cuối 2008 khủng hoảng tài giới bắt đầu diễn Mỹ với khủng hoảng đổ vỡ hàng loạt ngân hàng thương mại Mỹ Đến nay, sau năm, kể từ năm 2003, Mỹ nguỵ tạo chứng cớ IRắc có sản xuất, tàng trữ vũ khí giết người hàng loạt để tiến hành chiến tranh xâm lược lật đổ quyền Tổng thống Xadam Hutsen, Mỹ chi phí 600tỷ USD (con số thực >2000 tỷ USD), gần 4500 lính Mỹ bị giết, 32.000 lính Mỹ bị thương, giết hại hàng trăm dân thường, làm gần triệu người phải di tản nước ngồi tình hình IRắc bất ổn, Mỹ lún sâu vào vùng lầy IRắc Tân Tổng thống Mỹ Barắc Ôbama phải tuyên bố rút hết quân Mỹ IRắc 18 tháng Ở Ápganixtan, kể từ sau chiến tranh Mỹ phát động lơi kéo số nước NATƠ tham gia lật đổ quyền Taliban, tình hình qn sự, an ninh tồi tệ IRắc Tại hàng ngàn lính Mỹ liên quân bị tiêu diệt, Taliban ngày mạnh hơn, chiếm giữ phần lớn diện tích Cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố Mỹ tiến hành chưa có dấu hiệu kết thúc Tình hình buộc Mỹ phải tập trung lực lượng quân để giải vấn đề Ápganixtan Mỹ điều động phận lớn quân Mỹ rút từ IRắc sang chiến trường Ápganixtan Song, động thái cho thấy, Mỹ khơng dễ giải tình hình biện pháp quân Tổng thống Mỹ Barắc Ôbama tuyên bố khả đàm phán với Taliban Điều cho thấy, sức mạnh Mỹ có hạn khơng thể dễ dàng lúc tiến hành hai chiến tranh kéo dài, tốn Hơn nữa, khủng hoảng kinh tế toàn cầu gây nên hậu 17 nghiêm trọng Mỹ gia tăng thất nghiệp, trì trệ suy thối nhiều ngành kinh tế Mỹ phải sử dụng gói kích cầu kinh tế gần 1000 tỷ USD, xem chưa hiệu Hiện nay, Mỹ trở thành nợ lớn giới Thâm hụt ngân sách lên tới 1.800 tỷ USD năm khoá 20082009 gấp lần so với năm khố trước Ngồi ra, xã hội Mỹ đầy rẫy mâu thuẫn phức tạp, khơng dễ giải quyết: nạn thất nghiệp cao; đạo đức, lối sống xuống cấp, suy đồi, y tế, giáo dục trì trệ; bất công xã hội ngày tăng Hơn nữa, Mỹ khó huy động tiềm lực sức mạnh cho mục tiêu đạt hiệu cao nhất, phải đương đầu với vấn đề quốc tế phức tạp, kéo dài, trước đối thủ có lĩnh, kiên định khơn khéo Thứ hai, vươn lên chủ thể khác tiềm lực, vai trò ảnh hưởng họ giới Nhật Bản tiếp tục tăng cường sức mạnh kinh tế cường quốc thứ hai kinh tế sau Mỹ Ở nhiều khu vực, ảnh hưởng kinh tế Nhật mạnh Mỹ Một số khu vực vốn trước "sân sau" Mỹ Mỹ La tinh, Nhật Bản có chỗ đứng cạnh tranh với Mỹ Nhật Bản có khả khống chế nhiều lĩnh vực công nghệ cao Hơn nữa, với sức mạnh kinh tế mình, Nhật Bản khơng muốn bị lép vế trị Hiện nay, Nhật Bản có tham vọng chi phối định nhiều vấn đề trị quốc tế Chẳng hạn, Nhật Bản thông qua dự luật PKO cho phéo điều quân đội nước ngồi tham dự lực lượng gìn giữ hồ bình LHQ, tìm cách tăng ngân sách qn sự, tăng cường đầu tư, quan hệ song phương đa phương với nước lớn khu vực, sức vận động đòi cải cách cấu tổ chức LHQ, mở rộng số uỷ viên thường trực Hội đồng bảo an đó, Nhật Bản chiếm ghế tổ chức đầy quyền lực tương xứng với tầm vóc kinh tế Nhật Bản Liên minh Tây Âu (EU) với chương trình mở rộng nước thành viên, thể hoá tiền tệ, kinh tế trị đầy tham vọng có tính 18 thực thực trung tâm kinh tế, trị lớn giới Hiện nay, Liên minh Châu Âu thực thể kinh tế - trị trải dài diện tích từ Bắc Âu đến Nam Âu, từ Đại Tây Dương đến Ban Căng, chiếm gần hết diện tích Châu Âu (trừ Nga), với số dân 370 triệu người, với tiềm lực kinh tế mạnh Nhật Bản EU có trình độ cơng nghệ cao, chiếm giữ nhiều lĩnh vực kinh tế mũi nhọn, có quan hệ truyền thống kinh tế, văn hố, ngơn ngữ, chủng tộc với nhiều quốc gia khu vực giới Những năm gần đây, EU thành viên chủ chốt ngày trở nên động hơn, chủ động mở rộng tăng cường quan hệ quốc tế Thông qua số tổ chức "khối thịnh vượng chung" quốc gia nằm Liên Hiệp Anh "cộng đồng Pháp ngữ", đối thoại Á - Âu (ASEM); EU với ASENA; quan hệ song phương đa phương Pháp, Đức, Anh với Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, ASEAN tham gia vào giải điểm nóng Châu Phi, Trung Đông cho thấy EU thật cạnh tranh với quyền bá chủ Mỹ Trong hội nghị quốc tế, quan hệ song phương đa phương, diễn đàn LHQ, nước Đức, Pháp, Anh cơng khai bày tỏ quan điểm đòi thiết lập trật tự giới đa cực, bác bỏ tham vọng Mỹ trở thành cực trật tự giới Trung Quốc trở thành đối thủ đáng gờm Mỹ kỷ XXI Là quốc gia rộng lớn với gần 1,3 tỉ người; Trung Quốc đầy tham vọng quan hệ quốc tế Với thành tựu kỳ diệu đạt kinh tế trình cải cách, mở cửa, tốc độ tăng trưởng kinh tế Trung Quốc tăng liên tục Nhiều chiến lược gia kinh tế nhận định kỷ XXI kỷ Trung Quốc; Trung Quốc vượt Mỹ, Nhật trở thành siêu cường kinh tế giới Năm 2008, Trung Quốc vươn lên vượt Đức, trở thành kinh tế thứ ba giới; chuyên gia kinh tế khẳng định năm 2009 Trung Quốc vượt qua Nhật bản, trở thành kinh tế thứ hai giới Trong quan hệ trị giới, Trung Quốc ứng xử cách độc lập, tự chủ, lấy lợi ích quốc gia làm tảng Những năm gần đây, Trung Quốc thực 19 chiến lược đối ngoại đa phương "Đông - Tây, Nam - Bắc" để mở rộng ảnh hưởng khắp khu vực; thành lập quan hệ hợp tác chiến lược với Nga, hữu hảo với Nhật, thân thiện với Pháp, Đức, Anh, hoà dịu với Ấn Độ, đối thoại với ASEAN tăng cường vị với nước phát triển làm cho Trung Quốc ngày có vai trò trung tâm kinh tế, trị giới cạnh tranh cản trở Mỹ thực tham vọng bá chủ, đồng thời thực tham vọng lớn, sâu xa Việc Trung Quốc Nga số nước Trung Á thành lập nhóm Thượng Hải, tổ chức tập trận quân diễn tập chống khủng bố với quy mô lớn, thể sức mạnh răn đe đối trọng với Mỹ khu vực nhạy cảm giới Liên bang Nga chủ thể thừa kế trực tiếp Liên Xô - siêu cường giới trước Hơn thập niên, sau Liên Xô tan rã, Liên bang Nga lâm vào khủng hoảng kinh tế, trị, xã hội Tuy nhiên, Liên bang Nga cường quốc quân thực tế kinh tế đầy tiềm năng, có sức mạnh tiềm tàng để trở thành cường quóc giới Từ năm 2000 đến nay, thời Tổng thống Putin, Nga thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, trị có phát triển mạnh mẽ Gần Liên bang Nga phần lấy lại vị mình, tìm cách để khơi phục lại ảnh hưởng, vai trò cường quốc quan hệ quốc tế Nga nòng cốt SNG, có ảnh hưởng lớn Châu Âu, thiết lập liên minh với Bêlarút, tăng cường hợp tác với Ấn Độ, Trung Quốc, EU, Nhật Bản; tham gia giải xung đột Trung Đơng, chương trình hạt nhân IRan, CHĐCN Triều tiên, tỏ cứng rắn với chủ nghĩa ly khai dân tộc vùng Cápcadơ Đẩy mạnh đại hoá quân tăng cường sức mạnh răn đe hạt nhân Những động thái cho thấy Liên bang Nga khơng cam chịu đánh lại sau Liên Xơ tan vỡ, mà tìm lại vị siêu cường Ngoài ra, quán trình tồn cầu hố, khu vực hố tạo thực thể kinh tế - trị có vảitò ngày lớn ASEAN, Ấn Độ, Braxin, Châu Mỹ la tinh, Châu Phi Đặc biệt biến động dội kỷ XX, loài người tiến bộ, quốc gia dân tộc phát triển ngày 20 thức tỉnh Xu vững độc lập tự chủ, tự lực tự cường, mở rộng hợp tác quốc tế, khát vọng giới hồ bình, cơng bằng, bình đẳng tiến ngày mạnh mẽ Tất tác động to lớn đó, rõ ràng làm cho tham vọng bá chủ giới, thiết lập trật tự giới đơn cực Mỹ khơng có khả thực Thế giới sau "chiến tranh lạnh", trật tự hai cực tan rã, trình vận động theo xu hướng hình thành nhiều trung tâm nhiều cực Mặc dù nay, cục diện giới diễn biến phức tạp, song xu phân cực ngày bộc lộ rõ rệt Đối với lồi người tiến bộ, đấu tranh trật tự giới mới: hồ bình, cơng bằng, dân chủ tiến ngày sâu rộng mạnh mẽ Xu QHQT Một là, hoà bình, hợp tác phát triển xu lớn, ngày trở nên cấp thiết đòi hỏi xúc dân tộc Các nước XHCN đẩy mạnh đổi mới, cải cách điều chỉnh sách để phát triển; nước chậm phát triển phát triển cần thời gian để xây dựng; nước lớn nước phát triển cần ổn định để tăng cường lực, ảnh hưởng Sau trật tự giới hai cực tan rã, giới nước phát triển có điều chỉnh chiến lược, xếp lực lượng, tìm kiếm đối tác, lợi ích mâu thuẫn nước lớn đan xen nhau, tạo cục diện vừa đấu tranh vừa hợp tác Trên giới diễn trình hình thành trật tự giới đa trung tâm, đa cực Cuộc đấu tranh chủ thể QHQT cho trật tự giới diễn phức tạp Tuy nhiên, hồ bình, hợp tác phát triển xu lớn giới Hai là, tồn cầu hố khu vực hoá xu khách quan ngày rõ nét đời sống quốc tế Do phát triển cách mạng khoa học công nghệ đại, lực lượng sản xuất, bùng nổ thông tin, đời Intert kinh tế tri thức, giao lưu kinh tế , trị, văn hố, xã hội nhu cầu động cơ, mục tiêu lợi ích khác chủ thể QHQT, làm cho trình tồn cầu hố, khu vực hố ngày tăng lên, 21 chi phối đến đời sống quốc tế, mở triển vọng cho kinh tế tham gia phân cơng lao động quốc tế Tồn cầu hố xu khách quan, lôi ngày nhiều nước tham gia, lại chủ thể lợi dụng với động mục đích khác Thực tế quan hệ quốc tế chứng tỏ, toàn cầu hoá bị chủ nghĩa đế quốc lợi dụng sử dụng trình để giành giật nhiều lợi ích, thúc đẩy tự hố thương mại, dịch vụ, đầu tư toàn cầu với lợi áp đảo Tuy nhiên, nước phát triển lợi dụng hội để tiếp thu khoa học, công nghệ cao, vốn đầu tư, kinh nghiệm quản lý, đội ngũ cơng nhân lành nghề Vì vậy, giới, nước lớn, nhỏ, phát triển, phát triển ngày tham gia rộng rãi vào trình hợp tác, liên kết khu vực, liên kết quốc tế kinh tế, thương mại hợp tác đấu tranh, liên kết cạnh tranh tồn hồ bình đan xen, liền với diễn biến liệt Cạnh tranh kinh tế, thương mại, giành giật nguồn tài nguyên, lượng, thị trường, nguồn vốn, công nghệ nước ngày gay gắt Đặc biệt, đặt cho nước phát triển thời thách thức to lớn có ý nghĩa sống độc lập, chủ quyền khả phát triển Ba là, mâu thuẫn lớn thời đại gay gắt, đấu tranh đó, dân tộc nâng cao ý thức độc lập tự chủ, tự lực tự cường, đấu tranh chống lại áp đặt can thiệp nước ngoài, bảo vệ độc lập chủ quyền văn hoá dân tộc Hiện nay, chủ nghĩa tư bản, lực xâm lược, hiếu chiến, bá quyền, không từ bỏ tham vọng nô dịch dân tộc Họ sử dụng sức mạnh kinh tế, thủ đoạn trị xảo quyệt để áp đặt tư tưởng trị, áp đặt giá trị; can thiệp vào cơng việc nội bộ, chí khơng từ bỏ dùng sức mạnh bạo lực tàn bạo để đạt mục tiêu Hành động ngược lại lợi ích đáng dân tộc Mặt khác, dân tộc ngày thức tỉnh chủ quyền sức mạnh mình, khơng dễ dàng chấp nhận áp đặt, can thiệp từ bên 22 Bởi vậy, nâng cao ý thức độc lập tự chủ, bảo vệ chủ quyền, sắc văn hoá dân tộc xu quan hệ quốc tế không với nước phát triển mà số nước phát triển Trong công đổi mới, cải cách, nước XHCN giữ vững ổn định trị, phát triển kinh tế - xã hội, nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, đổi cải cách tiếp tục đẩy mạnh theo định hướng XHCN, lòng tin nhân dân với Đảng cộng sản chế độ XHCN ngày cao Phong trào độc lập dân tộc, nước không liên kết tăng cường đoàn kết, đấu tranh bảo vệ quyền lợi chủ quyền dân tộc, tăng cường hợp tác quốc tế, tìm tòi đường phát triển đất nước, tích cực đấu tranh trật tự giới kinh tế, trị, hồ bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến xã hội Phong trào công nhân, đảng cộng sản nhiều nước giới phục hồi, củng cố, giành nhiều thắng lợi đấu tranh hồ bình, dân sinh, dân chủ tiến xã hội Các phong trào hồ bình, dân chủ giới ngày trở thành lực lượng to lớn Như vậy, thực tế cho thấy, xu ngày tỏ rõ chuyển biến mạnh mẽ, biểu chiều hướng phát triển tốt lực lượng cách mạng tiến thập niên đầu kỷ XXI Bốn là, xung đột vũ trang, chiến tranh cục bộ, xung đột dân tộc, tôn giáo, chạy đua vũ trang, hoạt động can thiệp, lật đổ ly khai, hoạt động khủng bố, tranh chấp biên giới lãnh thổ, biển đảo tài nguyên thiên nhiên tiếp tục diễn nhiều nơi với tính chất ngày phức tạp Năm là, vấn đề toàn cầu ngày xúc đòi hỏi quốc gia tổ chức quốc tế phối hợp giải như: chênh lệch giàu nghèo, nước phát triển phát triển ngày lớn; gia tăng dân số, tình hình di cư, khan lượng, cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường, thiên tai, dịch bệnh lớn, tội phạm xuyên quốc gia… Sáu là, khu vực châu Á- Thái Bình Dương Đơng Nam Á xu hồ bình, hợp tác phát triển tiếp tục gia tăng tiềm ẩn nhân tố 23 bất ổn định tranh chấp ảnh hưởng quyền lực, biên giới, lãnh thổ, biển đảo, tài nguyền nước; bất ổn kinh tế, trị, xã hội số nước Các xu tình hình quốc tế tạo thúc đẩy tính đa phương, đa dạng quan hệ quốc tế sách đối ngoại nước ... quan hệ trị quốc tế quan hệ kinh tế 10 quốc tế Hiện nay, đấu tranh cho trật tự kinh tế quốc tế không phần gay go, liệt, phức tạp so với đấu tranh cho trật tự trị quốc tế 3.1.2 Trật tự giới cực sau... quốc gia giới rút kết luận khách quan, khoa học trật tự giới Những luận chứng lại khẳng định đời sống quốc tế thực, trật tự giới bao hàm trật tự kinh tế giới trật tự trị giới, phản ánh quan hệ. .. nước xuất hiện, thời điểm đánh dấu hình thành hình thức quan hệ xã hội mới; quan hệ quốc gia - quan hệ quốc tế Lịch sử quan hệ quốc tế cho thấy, tham gia vào đời sống quốc tế khơng có quốc gia,
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU THAM KHẢO QUAN hệ QUỐC tế và TRẬT tự THẾ GIỚI HIỆN NAY, TÀI LIỆU THAM KHẢO QUAN hệ QUỐC tế và TRẬT tự THẾ GIỚI HIỆN NAY

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay