TMDT: chuong 3 co so ha tang phap ly TMDT

48 8 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/09/2018, 16:01

Chương Cơ sở hạ tầng pháp lý Thương mại Điện tử Nội dung Giới thiệu Một số vấn đề pháp lý liên quan tới Thương mại Điện tử Luật mẫu UNCITRAL luật giao dịch điện tử số quốc gia giới Các văn pháp quy giao dịch Thương mại Điện tử Việt Nam Giới thiệu Khuôn khổ pháp lý điều chỉnh từ thương mại truyền thống không đủ để đáp ứng yêu cầu EC Hệ thống luật dựa sở sử dụng văn chứng thực giấy tờ chữ ký tay làm sở pháp lý  cần có khn khổ pháp lý cho thương mại điện tử Giới thiệu (tt) Khuôn khổ pháp lý cho thương mại điện tử dựa nguyên tắc ◦ Khuôn khổ pháp lý thương mại điện tử phải xây dựng sở tảng khuôn khổ pháp lý điều chỉnh giao dịch thương mại truyền thống ◦ Khuôn khổ pháp lý thương mại điện tử phải xóa bỏ rào cản kiềm chế phát triển thương mại điện tử Nội dung Giới thiệu Một số vấn đề pháp lý liên quan tới Thương mại Điện tử Luật mẫu UNCITRAL luật giao dịch điện tử số quốc gia giới Các văn pháp quy giao dịch Thương mại Điện tử Việt Nam Một số vấn đề pháp lý  Giới thiệu  Các vấn đề liên quan đến luật thương mại  Các vấn đề liên quan đến bí mật cá nhân bảo vệ thơng tin cá nhân  Các vấn đề liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ  Các vấn đề liên quan tới thuế thuế quan  Các vấn đề liên quan đến luật áp dụng giải tranh chấp  Về qui định tiêu chuẩn hóa cơng nghiệp thương mại Giới thiệu Việc xây dựng khuôn khổ pháp lý thương mại điện tử thuận lợi, quán toàn giới  niềm tin vào giao dịch điện tử  phát triển thương mại điện tử thương mại tồn cầu Khn khổ pháp lý thương mại điện tử số kết định số tổ chức: Hội đồng châu Âu (EC), Phòng thương mại quốc tế (ICC), tổ chức hợp tác phát triển kinh tế (OECD), Ủy ban liên hiệp quốc tế luật thương mại quốc tế (UNCITRAL)… Giới thiệu (tt) Một số vấn đề cấp bách liên quan đến thương mại điện tử ◦ Văn chứng thực giấy ◦ Chữ ký tay ◦ Bản gốc chứng từ ◦ Thông tin cá nhân ◦ Bảo vệ liệu ◦ Luật áp dụng chế giải tranh chấp ◦ Thuế ◦ Thuế quan ◦ Quyền sở hữu trí tuệ ◦ Quản lý tên miền Các vấn đề liên quan đến luật thương mại Yêu cầu văn Yêu cầu chữ ký Yêu cầu văn gốc Yêu cầu văn Luật pháp hầu công ước quốc tế yêu cầu số giao dịch pháp lý phải ký kết chứng thực văn  Các hợp đồng không ký kết văn trở nên vô hiệu 10 Nội dung Giới thiệu Một số vấn đề pháp lý liên quan tới Thương mại Điện tử Luật mẫu UNCITRAL luật giao dịch điện tử số quốc gia giới Các văn pháp quy giao dịch Thương mại Điện tử Việt Nam 34 Các văn pháp quy Việt Nam Sự cần thiết xây dựng sở pháp lý cho giao dịch điện tử Việt Nam Luật giao dịch điện tử Việt Nam 35 Sự cần thiết (đọc sách Tr 74-77) 36 Luật giao dịch điện tử VN Nguyên tắc xây dựng Luật giao dịch điện tử Các nội dung Luật giao dịch điện tử 37 Nguyên tắc xây dựng Luật phải thể chế hóa đường lối, chủ trương Đảng, sách Nhà nước; Tổ chức, cá nhân lựa chọn sử dụng không sử dụng thông điệp liệu giao dịch Việc sử dụng thơng điệp liệu giao dịch phải bên tham gia giao dịch chấp thuận Không công nghệ coi giao dịch điện tử Tổ chức, cá nhân thỏa thuận sử dụng thơng điệp liệu giao dịch phải tuân thủ quy định Luật giao dịch điện tử 38 Các nội dung Phạm vi điều chỉnh Thông điệp liệu Chữ ký điện tử Hợp đồng điện tử Bảo mật thông tin liệu điện tử Sở hữu trí tuệ giao dịch điện tử 39 Phạm vi điều chỉnh Tất lĩnh vực ◦ Dân ◦ Thương mại ◦ Hành nhà nước Không bao gồm giao dịch điện tử ◦ Di chúc ◦ Kế thừa ◦ Bất động sản ◦ Quyền nhân thân ◦ Thương phiếu ◦ Các giấy tờ có giá khác 40 Thơng điệp liệu Thơng điệp liệu ◦ Tồn vẹn ◦ Khơng thể thay đổi Thơng điệp liệu ◦ Sử dụng làm sở pháp lý ◦ Có giá trị pháp lý văn gốc ◦ Làm chứng  Xác định danh tính người gởi  Đảm bảo tin cậy ◦ Lưu trữ văn giấy truyền thống  Có thể truy cập cần thiết  Đảm bảo tin cậy  Có thể xác định nguồn gốc, nơi gởi, nơi nhận ngày 41 Chữ ký điện tử Có giá trị pháp lý chữ ký thông thường ◦ Cho phép xác minh người ký ◦ Chứng tỏ chấp thuận người ký nội dung thông tin thông điệp liệu tin cậy 42 Hợp đồng điện tử Quy định giá trị pháp lý hợp đồng điện tử nhà nước công nhận Quy định bên giao kết hợp đồng điện tử có quyền thỏa thuận yêu cầu kỹ thuật, nội dung thơng tin, điều kiện đảm bảo tính tồn vẹn, bảo mật, chứng thực có liên quan tới hợp đồng điện tử 43 Bảo mật thông tin liệu điện tử Quy định nghĩa vụ bảo vệ liệu điện tử, nghiêm cấm thay đổi liệu điện tử trái phép Quy định nghĩa vụ bảo mật thông tin cá nhân, cấm sử dụng, cung cấp tiết lộ thơng tin bí mật đời tư người khác khơng chấp thuận người 44 Sở hữu trí tuệ giao dịch điện tử Quy định cấm đăng ký, chiếm giữ quyền sử dụng tên miền sử dụng từ khóa tra cứu trùng tương tự với nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại, tên gọi xuất xứ dẫn địa lý nhằm mục đích trục lợi làm thiệt hại đến uy tín, danh tiếng chủ sở hữu tài sản trí tuệ 45 Câu hỏi ơn tập Phân tích vai trò việc xây dựng khuôn khổ pháp lý phát triển Thương mại Điện tử Phân tích vấn đề liên quan đến luật thương mại cần phải ý xây dựng khuôn khổ pháp lý cho Thương mại Điện tử Phân tích vấn đề liên quan đến bí mật cá nhân bảo vệ thông tin cá nhân cần phải ý xây dựng khuôn khổ pháp lý cho Thương mại Điện tử 46 Phân tích vấn đề liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ cần phải ý xây dựng khuôn khổ pháp lý cho thương mại điện tử Phân tích vấn đề liên quan tới thuế, luật áp dụng cần phải ý xây dựng khuôn khổ pháp lý cho thương mại điện tử Phân tích số qui định chung khn khổ pháp lý thương mại điện tử toàn cầu Nêu số nguyên tắc chung nội dung (dự thảo) luật giao dịch điện tử Việt Nam 47 48 ... tồn, an ninh bí mật riêng tư cho quan cung cấp dịch vụ cho tất người tham gia giao dịch 30 Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ WIPO so n thảo hiệp ước quyền hiệp ước biểu diễn tín hiệu ghi âm WIPO tiếp... phân phối điện tử hay không? 17 Luật áp dụng giải tranh chấp Khó xác định địa điểm giao dịch tiêu thụ sản phẩm hoạt động thương mại điện tử Cần phải có qui định cụ thể để bên tham gia giao dịch... cầu 21 Danh sách chọn lọc luật mẫu Trang 62, 63, 64, Trần Văn Hòe, Giáo trình thương mại điện tử bản, nhà xuất đại học kinh tế quốc dân, 2007 22 23 24 25 Một số qui định chung Đối tượng điều
- Xem thêm -

Xem thêm: TMDT: chuong 3 co so ha tang phap ly TMDT, TMDT: chuong 3 co so ha tang phap ly TMDT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay