Câu hỏi ôn tập sử 8 HKI

35 4 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/09/2018, 15:49

MÔN LỊCH SỬ LỚP Chủ đề 1: Thời Kì Xác Lập CNTB ( Từ thế kỉ XVI đến nữa sau thế kỉ XX) I BIẾT TRẮC NGHIỆM  Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu Câu 1: Nguyên nhân sâu xa làm bùng nổ cách mạng tư sản Hà Lan A mâu thuẩn nông dân với địa chủ phong kiến B mâu thuẩn vô sản với tư sản C mâu thuẩn tư sản với thống trị Vương quốc Tây Ban Nha D mâu thuẩn nhân dân với thống trị Vương quốc Tây Ban Nha Câu : Kết bật Cách mạng tư sản Anh A lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, mở đường cho CNTB phát triển mạnh mẽ B trì đặc quyền lực phong kiến, đời sống nông dân không cải thiện C cộng hoà dân chủ thiết lập Anh D lực giai cấp TS củng cố, quyền lợi nhân dân lao động đàm bảo Câu 3: Sự kiện mở đầu cho thắng lợi cách mạng tư sản Pháp A hội nghị ba đẳng cấp cung điện Vécxây B phái lập hiến bị lật đổ C công pháo đài nhà tù Baxti D thiết lập chun dân chủ cách mạng Giacơbanh Câu : Lực lượng chủ yếu đưa CMTS Pháp đạt đến đỉnh cao A tư sản Pháp B quyền dân chủ CM Giacơbanh C quần chúng nhân dân Pháp D lực lượng quân đội cách mạng Câu : Từ sau kĩ XVIII Anh đã diễn ra: A cách mạng tư sản B cách mạng công nghiệp C cách mạng khoa học kỉ thuật D cách mạng vô sản Câu : Xã hội Pháp trước cách mạng có đẳng cấp: A tăng lữ, quý tộc, nông dân B tăng lữ, quý tộc, tư sản C tăng lữ, quý tộc, đẳng cấp thứ ba D nông dân, tư sản, tầng lớp khác Câu 7: Ở Anh máy móc sử dụng ngành A khai mỏ B luyện kim C dệt D đóng tàu Câu 8: Người hoàn thành việc phát minh máy nước là: A Giêm-ha-ri-vơ B Ét-mơn-các-rai C Ác-rai-tơ D Giêm –Oát Câu 9: Nền sản xuất TBCN, với hình thành hai giai cấp đó là: A tư sản tiểu tư sản B tư sản công nhân C tư sản vô sản D tư sản nông dân Câu 10: Năm 1784 Anh đã diễn kiện lịch sử A Xti-phen-xơn chế tạo thành cơng đầu máy xe lửa B Giêm-ốt hồn thành việc phát minh máy nước C nước Anh khánh thành đoạn đương sắt đẩu tiên D cách mạng cơng nghiệp hồn thành Anh TỰ ḶN Câu 1: Em hãy nêu khái quát tình hình kinh tế, trị, xã hội Pháp trước cách mạng? Câu 2: Trình bày phát triển CNTB Anh hệ nó? Câu 3: Trình bày cách mạng công nghiệp Anh diễn nào? Câu 4: Trình bày phong trào cơng nhân đầu kỉ XIX ? Câu 5: Cho biết ý nghĩa lịch sử cách mạng tư sản Anh ? Câu 6: Cho biết kết quả, ý nghĩa chiến tranh giành lập lập thuộc địa Anh Bắc Mĩ ? Câu 7: Cho biết ý nghĩa lịch sử cách mạng tư sản Pháp ? ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM Câu 1: C Câu 2: A Câu 3: C Câu 4: C Câu 5: B Câu 6: C Câu 7: C Câu 8: D Câu 9: C Câu 10: B TỰ LUẬN Câu 1: Tình hình kinh tế - NNghiệp :la lạc hậu, mùa, đói công cụ canh tác thô sơ, xuất thấp đời sống nhân dân khổ cực - CTN : kinh tế TBCN phát triển bị chế độ phong kiến kìm hãm, cản trỏ Nước Pháp chưa có thống đơn vị đo lường tiền tệ Tình hình trị xã hội - Nước Pháp theo chế độ quân chủ chuyên chế vua Lui 16 đứng đầu - Xã hội có đẳng cấp : tăng lữ, quý tộc ( có quyền , k đóng thuế) đẳng cấp thứ ba k có quyền , đóng thuế), mâu thuẩn với gay gắt - Vì lãnh đạo GCTS, nông dân P hăng hái tham gia CM lật đổ CĐPK Câu 2: - Đến TK XVII k/t TBCN Anh p/tr mạnh: + Nhiều công trường thủ công : luyện kim, làm đồ sứ, dệt, len dạ….Luân Đôn trở thành trung tân công nghiệp, thương mại tài lớn nước Anh + Ở nơng thơn quý tộc p/k chuyển k/doanh theo đường TB cách “ rào đất cướp ruộng” Họ trở thành tầng lớp q/tộc mới, n/dân trở nên nghèo khổ - CĐ P/K tiếp tục kìm hãm GCTS Q/tộc mới, ngăn cản họ p/tr theo đường TBCN Vì GCTS vả QTM liên minh lật đổ CĐPK c/chế xác lập q/hệ sản xuất TBCN Câu 3: - Từ nắm 60 TK XVIII Anh nước t/g tiến hành CMCN với phát minh máy móc ngành dệt + 1764 Giêm-ha-ri-vơ sáng chế máy kéo sợi Gien-ni nâng suất cao gấp lần + 1769 Ác-rai-tơ phát minh máy kéo sợi chạy sức nước + 1785 Ác-rai-tơ chế tạo thành công máy dệt chạy sức nước, nâng suất cao gấp 40 lần so với dệt tay - 1784 Giêm-oát phát minh máy nước, khắc phục tất nhươc điểm máy móc trước Thúc đẩy ngành k/t khác đời luyện kim, khai mỏ, gtvt - Nhờ CMCN Anh sớm diễn trình chuyển biến từ sản xuất nhỏ thủ công sang sản xuất lớn máy móc, nước tiến hành CNH Từ nước NN Anh trở thành nước CN p/tr t/g , công xương t/g Câu 4: - Cùng với p/tr CN GCCN sớm đời Ngay từ buổi đầu, họ đã bị GCTS bóc lột nặng nề, thời gian làm việc 14-16h ngày điều kiện thiếu an tồn, tiền lương khơng đủ sống Cả phụ nữ trẻ em bị bóc lột, nên CN dậy đ/tr - Hình thức đập phá máy móc, đốt công xưởng - Đến đầu kỉ 19 CN chuyển sang đ/tr với hình thức bãi cơng, đồi tăng lương giảm làm, thành lập cơng đồn để bảo vệ 2.Phong trào công nhân năm 1830-1840 - Pháp 1831 CN dệt li ong đ/tr đòi tăng lương giảm làm, hiệu sống lao động chết chiến đấu->Thất bại - Đức 1844 CN dệt vùng sơ-lê-din đấu tranh chống hà khắc chủ xưởng->Thất bại - Anh 1836-1847 phong trào hiến chương có qui mô, có tổ chức mà mang tính chất trị rõ nét>Thất bại Câu 5: -CMTS Anh tầng lớp quí tộc liên minh với GCTS lảnh đạo đông đảo quần chúng nhân ủng hộ thắng lợi đưa Anh p/t theo đường TBCN - Là CM không triệt để ngơi vua, có GCTS QTM hưởng quyền lợi nhân dân khơng Câu 6: - Kết quả: + Anh thừa nhận độc lập 13 thuộc địa hợp chúng quốc mĩ đời + 1787 Mĩ ban hành hiến pháp quy định Mĩ nước CHL bang, đứng đầu tổng thống -Ý nghĩa: + Thực chất CMTS, nó thực n/v lật đổ ách thống trị thực dân mở đường cho CNTB p/tr _ Là CMTS k tr/để có GCTS chủ nơ hưởng quyền lợi nh/dân l/động k Câu 7: - CMTS Pháp lật đổ CĐPK đưa GCTS lên cầm quyền - Xoá bỏ nhiều trở ngạy đường p/tr TBCN Q/ chunh nhd lực lượng chủ yếu đưa CM đạt tới định cao với CCDC Gia-co-banh - CMTS P coi CMTS tr/để nhất, nó vẩn chưa đáp ứng đầy đủ quyền lợi cho nhd, chưa hồn tồn xố bỏ CĐPK , có GCTS hưởng quyền lợi II HIỂU TRẮC NGHIỆM Câu 1: Cách mạng tư sản ? giai cấp tư sản lãnh đạo lật đổ chế độ p/k đưa đất nước p/tr theo đường TBCN giai cấp vô sản lãnh đạo A: 1,2,3 B: 4,2,3 C: 4,3 D: 1,2 Câu 2: Tại GCTS PHáp chống lại ché độ p/k A Vì vua bắt tư sản đóng thuế nhiều B Vì vua ngăn can k cho tư làm giàu C Vì tư sản có lực k/t, học thức k có lực trị D Vì tư sản k ủng hộ nhà vua Câu : Đỉnh cao CMTS Pháp 1789 giai đoạn nào? A Sau chém vua Lui XVI B Nền chuyên dân chủ Giacobanh C Chế độ quân chủ lập hiến D Sau phá ngục Ba-xti Câu : Tầng lớp đứng đầu đẳng cấp thứ ba A Thợ thủ công B Nông dân C Tư sản D Trí thức Câu : Đến kỉ XVIII cơng nghiệp Pháp p/tr biểu qua xuất nhiều trung tâm luyện kim xuất nhiều máy móc ruộng đất bị bỏ hoang nhiều mùa đói thường xuyên A 1, B 1,3 C 1,4 D 2,3 Câu 6: Nguyên nhân trực tiếp làm bùng nổ cách mạng tư sản A mâu thuẩn nông dân với phong kiến B mâu thuẩn nông dân với tư sản C mâu thuẩn tư sản với phong kiến D mâu thuẩn tư sản vô sản Câu 7: Thực chất cách mạng công nghiệp A chuyển trọng tâm sản xuất nông thôn lên thành thị B xây dựng trung tâm công nghiệp lớn thay xưởng sản xuất nhỏ C thay sản xuất nhỏ bắng thủ công sang sản xuất lớn máy móc D đưa kinh tế đất nước phát triển mạnh Câu 8: Tại phủ Anh kìm hảm p/tr kinh tế Bắc Mĩ: A sợ nô lệ da đen dậy B sợ người thuộc địa chiếm quyền Anh C sợ cơng nghiệp quốc bi cạnh tranh D sợ Bắc Mĩ không chịu nộp thuế Câu 9: Cuộc ch/tr giành độc lập thuôc địa Anh Bắc Mĩ tiếng chuông cảnh tỉnh đối với: A Pháp B Anh C Đức D Nga Câu 10: Mục đích giai cấp tư sản chống p/k ? A Giành quyền lãnh đạo, đem lại sống hanh phúc cho nh/d B Giành quyền lãnh đạo, tiếp tục áp bức bóc lột nh/d C Chia ruộng đất cho nông dân D Chia quyền lợi với giai cấp p/k TỰ LUẬN: Câu 1: Vì cách mạng Hà Lan bùng nổ ? Tính chất, hình thức đấu tranh ? Câu 2: Tại CM TS Anh CM k triệt để ? Câu 3: Tại CM Pháp gọi < Đại cách mạng> Câu 4: Vì CM TS Pháp bùng nổ ? Câu : Vì ch/tr giành độc lập thuôc địa Anh Bắc Mĩ CMTS ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM Câu 1: A Câu 2: C Câu 3: B Câu 4: C Câu : A Câu 6: C Câu 7: C Câu 8: C Câu 9: A Câu 10: B TỰ LUẬN Câu 1: - Vì: Vào TK 16 KT TBCN Ne-đéc-lan p/t mạnh châu Âu, bị vương quốc TBN thống trị ngăn cản p/t - Chính sách cai trị hà khắc P/k TBN làm tăng mâu thuẩn dân tộc - Tính chất: Cách mạng tư sản - Hình thức: đấu tranh giải phóng dân tộc Câu 2: - Lãnh đạo CM liên minh TS QTM, nên nhiều tàn dư p/k k bị xố bỏ, ngơi vua tồn Nơng dân k hưởng quyền lợi mà tiếp tục bị áp bức đẩy tới chổ phá sản hoàn toàn Câu 3: Đây CM TS triệt để, điển hình CM TS, nó để lại dấu ấn sâu sắc lịch sử toàn TG chổi khổng lồ quét sach rác rưởi chế độ p/k C Âu, thúc đẩy lực lượng dân chủ tiến đứng lên chống chế độ p/k chuyên chế chế độ thực dân Câu 4: - Sự khủng hoảng chế độ quân chủ chuyên chế - Nhiều k/ng nông dân nổ khắp nơi - Mâu thuẩn vua, quý tộc p/k với đẳng cấp thứ ba sâu sắc, k hoà => CM chống p/k , g/cấp TS lãnh đạo nổ điểm tất yếu Câu 5: - Do giai cấp tư sản lãnh đạo - Lật đổ chế độ p/k Anh, thành lập Hợp Chúng quốc Mĩ - Đưa đất nước p/tr theo đường TBCN III VẬN DỤNG TRẮC NGHIỆM Câu 1: Tính chất lạc hậu nến nông nghiệp Pháp thể : A công cụ phương pháp canh tác thô sơ, lạc hậu B chủ yếu dùng cày cuốc nên suất thấp C ruộng đất bị bỏ hoang D mùa đói xảy thường xuyên Câu : Dấu ấn cách mạng công nghiệp Anh năm 1784 là: A cách mạng cơng nghiệp hồn thành Anh B Giêm-ha-ri-vơ sáng chế máy kéo sợi Gien-ni C Giêm-Oát hoàn thành việc phát minh máy nước D nước Anh trở thành công xưởng giới Câu : Hoàn thành bảng so sánh sau : CM tư sản Anh 13 thuộc địa Anh Bắc Mĩ - Hình thức cách mạng -Kết cách mạng Câu 4: Quan hệ tư chủ nghĩa phát triển mạnh Anh thể bởi: A phát triển công trường thủ công B phát triển ngành ngoại thương C phát triển công trường thủ công ngành ngoại thương D xuất trung tâm công nghiệp Câu Tiền đề để nước Anh tiến hành cách mạng công nghiệp : A tư bản, nhân công phát triển kĩ thuật B vốn, công nhân làm thuê thuộc địa C tư bản, công nhân thị trường D tư bản, công nhân, nô lệ thị trường Câu 6: Phong trào công nhân đầu kỉ XIX: có bước phát triển chưa phát triển nhận thức kẽ thù đấu tranh từ thấp lên cao TL: A: 1,2,3 B: 1,3,4 C: 2,3,4 D: 1,4 TỰ LUẬN Câu : Nhận xét cách mạng công nghiệp diễn Anh ? Câu : Nhận xét cách mạng tư sản Pháp ? Câu : Phân tích nguyên nhân thất bại phong trào công nhân đầu kỉ XIX ? Câu : Phân tích lí mâu thuẩn tư sản vô sản ? Câu : Em có đánh giá kiện công vào pháo đài Ba- xti ? ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM Câu 1: A Câu 2: C Câu : CM tư sản Anh 13 thuộc địa Anh Bắc Mĩ - Hình thức cách mạng - Nội chiến - chiến tranh giành độc lập - -Kết cách mạng - Thiết lập chế độ quân chủ thiết lập chế độ cộng lập hoà hiến Câu : C Câu 5: A Câu 6: B TỰ LUẬN Cấu 1: - Gạt bỏ trở ngạy trị xã hội tạo điều kiện cho cách mạng sản xuất - Có nhiều tiến kĩ thuật - Sự tích luỹ tư diễn sớm - Sự bóc lột nước kết hợp với việc buôn bán cướp bóc thuộc địa Câu 2: Là cách mạng tư sản triệt để : - Cách mạng thi hành nhiều biện pháp kiên trừng trị bọn phản cách mạng - Lật đổ chế độ p/k, giải vấn đề ruộng đất cho nông dân, đưa g/cấp TS lên cầm quyền - Thiết lập cộng hoà - Cách mạng đạt tới đỉnh cao với chuyên dân chủ Gia-cơ-banh Câu 3: - Trình độ giác ngộ tổ chức giai cấp cơng nhân yếu - Chưa có lí luận khoa học cách mạng - Thiếu lãnh đạo đảng cách mạng - Giai cấp tư sản mạnh Câu : - Nhân dân lao động người sáng tạo, chủ nhân thành tựu kĩ thuật giai cấp tư sản lại nắm kinh tế, thống trị xã hội Vô sản người lao động làm thuê, bị áp bức bóc lột-> mâu thuẩn Câu 5: - Pháo đài xây dựng để bảo vệ kinh thành Pari, giam cầm giết hại người chống đối chế độ phong kiến - Ngục Ba-xti tương trưng cho uy quyền chế độ phong kiến Tấn công ngục Ba-xti -> chế độ quân chủ chuyen chế bị giáng đòn quan trọng MƠN LỊCH SỬ LỚP Chủ đề 2: Các Nước Âu Mĩ Cuối Thế Kỉ XIX Đầu Thế Kỉ XX) I BIẾT TRẮC NGHIỆM * Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu Câu : Napoleong III đã phát động c/tr với nước nào? A Ý B Phổ C Áo D Anh Câu 2: Ngày 26-3-1871 người trúng cử hội đồng công xã là: cơng nhân trí thức nơng dân tư sản TL: A: 1,2 B: 1,3 C: 2,4 D: 1,4 Câu : Cuối kỉ XIX cơng nghiệp Anh so với giới chiếm vị trí: A thứ B thứ C thứ D thứ Câu 4: Phát minh lớn khoa học kĩ thuật kỉ XVIII-XIX A chủ nghĩa vật phép biện chứng Hêghen Phoi bách B thuyết trị kinh tế học tư sản Anh C học thuyết chủ nghĩa xã hội khoa học không tưởng D học thuyết chủ nghĩa xã hội khoa học Mác- Ăng-ghen đề xướng Câu : Từ sau 1871, công nghiệp Pháp đứng sau nước: A Mĩ, Đức, Anh B Mĩ ,Nga, Trung Quốc C Đức, Nga,Mĩ D Nga, Pháp, Hà Lan Câu 6: Từ sau kỉ XVIII Anh đã diễn ra: A cách mạng tư sản B cách mạng công nghiệp C cách mạng khoa học kỉ thuật D cách mạng văn học nghệ thuật Câu 7: Đầu kỉ XVIII nhà bác học Niuton (Anh) tìm : A thuyết vạn vật hấp dẫn B định luật bảo toàn vật chất lượng C thuyết tiến hoá di truyền D khám phá đời sống mô động vật TỰ LUẬN Câu 1: Em hãy trình bày tình hình kinh tế, trị Anh, Pháp cuối kỉ XIX đầu kỉ XX ? Câu 2: Trình bày hồn cảnh đời công xã Pari ? Câu 3: Trình bày khởi nghĩa ngày 18-3-1871 thành lập cơng xã ? Câu 4: Trình bày ngun nhân, diễn biến cách mạng Nga năm 1905-1907 ? Câu 5: Trình bày tiến thành tựu kỉ thuật kỉ XIX ? Câu 6: Công xã Pari có ý nghĩa lịch sử nào? Tính chất? Câu 7: CM Nga 1905-1907 có ý nghĩa nào? ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM Câu 1: B Câu 2: A Câu 3: B Câu 4: D Câu 5: A Câu 6: C Câu 7: A TỰ LUẬN Câu 1: *Anh a Kinh tế: - Trước 1870 đứng đầu t/g sx CN, sau 1870 Anh dần vị trí tụt xuống hàng thứ t/g - Tuy vai trò bá chủ t/g CN , Anh đứng đầu t/g xuất TB, TM thuộc địa, Nhiều công ty độc quyền CN tài đời chi phối tồn k/t nước Anh b Chính trị - Là nước quân chủ lập hiến - Hai đảng tự bảo thủ thay cầm quyền bảo vệ quyền lợi GCTS - Đẩy mạnh xâm lược thuộc địa bóc lột Anh CNĐQTD *Pháp a kinh tế - Trước 1870 CN P đứng hàng thứ t/g, sau 1870 đứng hàng thứ - P p.tr mạnh số ngàng CN dầu khí, hố chất, chế tạo ô tô… Nhiều công ty độc quyền đời chi phối k/t P, đặc biệt lĩnh vực ngân hàng P cho nước chậm tiến vay với lãi xuất cao nên goi P CNĐQ cho vay lãi b Chính trị: - Sau 1870 cộng hồ thứ thành lập thi hành sách đàn áp ngd, tích cực xâm lược thuộc địa P nước có hệ thống thuộc địa lớn thứ t/g Câu 2: - Để giam bớt mâu thuẩn nước, ngăn cản p/tr nước Đức thống nhất, P tuyên chiến với Phổ, song c/tr đã gây cho P nhiều khó khăn - 2/9/1870 Napoleong III 10 vạn quân chủ lực bị quân Phổ bắt - 4/9/1870 nhd Pa ri đứng lên k/ng lật đổ NPLO III GCTS đã cướp thành CM quần chúng nhd thành lập phủ lâm thời TS mang tên phủ vệ quốc - Trước sức mạnh qn Phổ, phủ TS hèn nhát xin đình chiến, nhd lần đứng lên kiên c/đ b/v tồ quốc Câu 3: - Khi mâu thuẩn phủ TS với nhd ngày gay gắt, Chi e tiến hành âm mưu bắt hết uỷ viên uỷ ban trung ương đại diện cho nhd - 18/3/1871 Chie đánh úp đồi Mông- Mác nơi tập trung đại bác quốc dân quân-> thất bại Chie cho quân chạy Véc- xay Nhd làm chủ Pa ri đảm nhiệm vai trò phủ lâm thời - 26/3/1871 nhd Pari tiến hàng bầu cử hội đống công xà theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu, người trúng cử cơng nhân trí thức đại diện cho nhd l/đ Pari Câu 4: aNguyên nhân - Đầu TK XX Nga lâm vào khủng hoảng trầm trọng, đời sống nhd nói chung C/ nh cực khổ họ phải l/đ 12-.14 h ngày, tiền lương k đủ sống - 1905-1907 Nga hoàng đẩy nhd vào c/tr với nhật để giành thuộc địa, bị thất bại, nên nhd chán ghét chế độ Nga hồng Nhiếu bãi cơng cô với hiệu đã đảo chế độ chuyên chế, đã đảo chiến tranh b Diễn biến -CM 1905-1907 có tham gia C/nh, nd binh lính -9/1/1905, 14 vạn c/nh Petecbua gia đình tay k vũ khí kéo đến cung điện mùa đơng đưa yêu sách đến Ngá hoàng, Nga hoàng lệnh cho quân đội nổ súng vào đoàn người, làm 1000 người chết bị thương trở thành ngày chủ nhật đẩm máu Lập tức c/ nh dậy cầm vũ khí k/ng -5/1905 nd dậy phá vinh địa chủ p/k -6/1905 binh lính chiếm hạm Potemkin k/ng -Đỉnh cao k/ng vũ trang Mcva 12/1905 kéo dài tuần khiến phủ Nga hồng khiếp sợ-P/tr CM tiếp tục diễn nhiều nơi đến 1907 tạm dừng Câu - Cách mạng công nghiệp bắt đầu Anh, sau đó Pháp, Đức, Mĩ tạo nên cách mạng sản xuất , chuyển từ lao động thủ công sang lao động máy móc , đưa kinh tế tư nước phát triển nhanh chóng - Việc phát minh máy nước thúc đẩy ngành giao thông vận tải đường thủy đường sắt đời + Năm 1807 Phơn-tơn (Mĩ ) đóng tàu thuỷ chạy động nước đầu tiêncó thể vượt đại dương + Năm 1814 thợ máy Xti-phen-xơn (Anh ) chế tạo xe lữa chạy đường sắt chở nhiểu hành khách hàng hoá toa, đạt tốc độ km/giờ, mở đầu cho đời ngành đường sắt - Máy điện tín phát minh Nga , Mĩ tiêu biểu Moóc-xơ (Mĩ ) kỉ XIX - Nnghiệp : tiến kỉ thuật , phương pháp canh tác gớp phần nâng cao xuất lao động - Quân : sản xuất nhiều loại vũ khí đại : đại bác , súng trường bắn nhanh , ngư lơi , khí cầu phục vụ chiến tranh Câu - Ý nghĩa: Tuy tồn 72 ngày CXPRi có ý nghĩa LS to lớn, Công xà hình ảnh thu nhỏ ch/độ xh mới, d0em lại tương lai tốt đẹp cho nhd l/đ - Tính chất : cách mạng vơ sản Câu -Ý nghĩa + CM Nga 1905-1907 thất bại làm lung lai phủ Nga hồng bọn Ts + Là bước chuẩn bị cần thiết cho CM XHCN diễn 10 năm sau đó Đồng thời cổ vũ mạnh mẽ cho p/tr gpdt nước thuộc địa phụ thuộc t/g II HIỂU TRẮC NGHIỆM Câu 1: Sau c/tr Pháp - Phổ phủ vệ quốc đời phủ lâm thời giai cấp A Giai cấp tư sản B Giai cấp vô sản Pháp C Tầng lớp quý tộc p/k D Liên minh giai cấp công nhân nông dân Câu 2: Ý sau Không phải học công xã Pari A Phải kiên trấn áp kẽ thù, xây dựng nhà nước dân, dân, dân B Phải thực đồn kết liên minh cơng nơng C Phải xây dựng đảng chân vơ sản D Phải đồn kết liên minh với vô sản quốc tế Câu : Tại Pháp tuyên chiến với Phổ? Phổ bắt giữ vua Pháp Phổ nợ Pháp số tiền lớn Pháp muốn giảm nhẹ mâu thuẩn nước Pháp muốn ngăn cản nước Đức thống A: 1,2 B: 2,3 D: 3,4 C: 1,4 Câu : Ngày 28/5/1871 ghi dấu kiện cơng xã Pari A ngày cuối tuần lễ đẩm máu B 200 chiến sĩ công xã chiến đấu đến người cuối C ngày Uỷ ban cứu quốc đời D toàn quốc dân quân đầu hàng Câu 5: Pháp tuyên chiến với Phồ nhằm mục đích: A mở rộng lãnh thổ Pháp B làm chậm trình thống nước Đức C giảm nhẹ mâu thuẩn nước, ngăn trình thống nước Đức D đánh bại lực lượng hùng mạnh hiếu chiến Phổ Câu 6: Ngày 26-3-1789 Pháp xảy kiện: A Quốc dân đánh chiếm trụ sở phủ lâm thời B công xã ban bố sắc lệnh phục vụ quyền lợi cho nhân dân C tổ chức bầu cử hội đồng công xã D hội đồng công xã mắt trước nhân dân Câu 7: Chủ nghĩa đế quốc Đức mệnh danh là: A Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi B Chủ nghĩa đế quốc thực dân C Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến D Chủ nghĩa đế quốc bành trướng Câu 8: Lực lượng tham gia cách mạng 1905-1907 là: công nhân, nông dân công nhân, tiểu tư sản binh lính nơng dân TL: A: 1,4 B: 2,3 C: 1,3 D: 2,4 Câu 9: Công nghiệp Đức phát triển nhanh do: lợi nhuận sau chiến tranh Pháp - Phổ áp dụng thành tựu khoa học kỉ thuật trữ lượng than đá dồi lợi nhuận từ thuộc địa TL: A: 1,2,3 B: 1,3,4 C: 2,3,4 D: 1,2,4 Câu 10:Tại chủ nghĩa đế quốc Anh gọi chủ nghĩa đế quốc thực dân? A Có nhiều thuộc địa B có công khai hoá nhiều thuộc địa C Phát triển nhờ bóc lột thuộc địa D.Chú trọng xuất cang tư TỰ ḶN: Câu 1: Vì cơng xã Pari thất bại ? Câu 2: Vì kinh tế Mĩ phát triển nhanh chóng 30 năm cuối kỉ XIX ? Câu 3: Vì cách mạng Nga năm 1905-1907 thất bại ? Câu 4: Tại kinh tế Pháp cuối kỉ XIX phát triển chậm lại ? Câu 5: Tại nói Đức “ hổ đói đến bàn tiệc muộn” Câu 6: Tại nói kỉ XIX kỉ sắt, máy móc động nước ? TỰ LUẬN Cấu 1: - Quy mô: Khởi nghĩa rộng lớn , - Lực lượng: có binh lính, quần chúng nhdân - Kết quả: Gìanh thắng lợi lớn - Ý nghĩa: Mở đầu cho ptr đtr gpdt sau cho nhdân AĐộ Câu 2: - Liên tục, mạnh mẽ với tham gia nhiều tầng lớp giai cấp - Phản ánh bất bình mâu thuẩn sâu sắc tầng lớp nhd AĐộ với TDAnh - Vì: Sự đàn áp, chia rẽ TD Anh Chưa có lãnh đạo thống nhất, chua liên kết chưa có đường lối đ/tr đắn Câu 3: - Các nước ĐNA lệ thuộc vào CNTD, trừ Xiêm - Các đế quốc thi hành sách cai trị hà khắc, khai thác bóc lột dã man - Ptr gpdt ptriển mạnh mẽ , nhiều hình thức chống thực dân, phong kiến - Có liên kết, thất bại song làm sở cho phát triển sau Câu : Thời gian 1857 - 1859 Phong trào đấu tranh - khởi nghĩa Xi-pay, binh lính nhân dân đứng dậy - Khởi nghĩa vũ trang 1875 – 1885 Phong trào đấu tranh nông dân, công nhân Ấn thúc đẩy giai cấp tư sản Ấn lên chống thực dân Anh 7-1908 Tổng bải công bom bay -> đấu tranh trị lớn giai cấp vơ sản Ấn -> xem đỉnh cao phong trào giải phóng dân tộc Ấn Câu 5: - Nhận xét: + Sự tàn phá khủng khiếp c/tr người của, tổn hại to lớn cho nhân loại vật chất lẫn tinh thần + Đây c/tr phi nghĩa, quyền lợi mình, g/cấp TS đã đẩy nhân dân nước vào c/tr tàn khóc đau thương - Suy nghĩ: chiến tranh nhằm toán lẫn để chia lại thuộc địa, lám bá chủ giới, nhân dân lao động người phái gánh chịu hy sinh mát người Chiến tranh đã gây bao đau thương mát cho nhân loại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển quốc gia, đến tình hình chung giới Chủ đề 4: LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1917-1945) I BIẾT TRẮC NGHIỆM * Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu Câu : Lực lượng tham gia cách mạng tháng năm 1917 Nga là: A phụ nữ, nông dân, binh lính B phụ nữ, nơng dân, cơng nhân C phụ nữ, cơng nhân, binh lính D cơng nhân, nơng dân Câu 2: Ngày 23-2-1917 Nga diễn kiện: A bãi công công nhân nổ khắp thành phố B 66 nghìn binh lính biểu tình C biểu tình vạn nữ cơng nhân Pê- tơ-rơ- grat D Nga hồng Ni-cơ-lai II tuyên bố thoái vị Câu : Sau cách mạng tháng 2, điểm bậc tình hình nước Nga là:: A hai quyền song song tồn B phủ lâm thời tiếp tục tham gia chiến tranh C quyền Xơ Viết tun bố Nga rút khỏi chiến tranh D quần chúng nhân dân phản đối mạnh mẽ chiến tranh Câu 4: Chính sách kinh tế đã thay chế độ trưng thu lương thực thừa bằng: A thuế lương thực nộp tiền B thuế lương thực nộp công lao động C thuế lương thực nộp vật D thuế lương thực nộp sản phẩm hàng tháng Câu : Nước Nga hồn thành cơng khơi phục kinh tế vào: A năm 1925 B năm 1926 C năm 1927 D năm 1928 Câu 6: Liên bang Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Xơ Viết ( Liên Xơ) thành lập vào: A tháng 12.1921 B tháng 12.1922 C tháng 12.1923 D tháng 12.1924 Câu 7: Đến năm 1940 số nước cộng hồ gia nhập Liên Xơ nâng tổng số nước lên : có thêm 10 nước, có thêm 11 nước, nâng tổng số lên 14 nước nâng tổng số lên 15 nước TL: A: 1,3 B:1,4 C: 2,3 D: 2,4 Câu 8: Trong năm 1923-1929 trữ lượng vàng giới Mĩ nắm: A 40% B 50% C 60% D 70% Câu 9: Lực lượng lãnh đạo phong trào công nhân Mĩ A Đảng cộng sản Mĩ B Đảng cộng hoà Mĩ C Đảng dân chủ Mĩ D tổ chức cơng đồn Mĩ Câu 10: trước chịu tác động khủng hoảng kinh tế 1929-1933 Nhật Bản đã rơi vào tình trạng: A khủng hoảng sản xuất cơng nghiệp B khủng hoảng tài C khủng hoảng sản xuất công nghiệp D khủng hoảng ngoại thương Câu 11: Để giải khủng hoảng k/t 1929 - 1933 nước Đức, Italia, NB đã làm ? A phát xít hố máy quyền, phát dộng c/tr chia lại thị trường TG B kêu gọi giúp đở nước đồng minh từ bên ngoà C đẩy mạnh cải cách dân chủ nước D đàn áp dậy nh/d Câu 12: Lực lượng chủ yếu tham gia vào phong trào Ngũ tứ: A công nhân, nông dân, tiểu tư sản B công nhân, học sinh C nông dân,tư sản dân tộc D công nhân, nông dân Câu 13: Trong phong trào Ngũ tứ quần chúng nêu cao hiệu: A trả quyền độc lập cho người Trung Quốc B nước đế quốc rút khỏi Trung Quốc C Trung Quốc người Trung Quốc D đánh đổ Mãn Câu 14: Phong trào Ngũ tứ mở đầu bắng biểu tình của: A 300 học sinh Bắc Kinh B 300 công nhân Bắc Kinh C 300 nông dân Bắc Kinh D 300 cơng nhân , trí thức Bắc Kinh Câu 15: An-be-anh-tanh người đã phát minh ra: A lí thuyết tương đối B lí thuyết nguyên tử đại C khái niệm vật lí không gian thời gian D lượng nguyên tử Câu 16: Những phát minh khoa học xuất vào cuối kỉ XIX đầu kỉ XX là: A điện tín, điện thoại B đa, hàng khơng C điện ảnh với phim có tiếng nói phim màu D điện tín, điện thoại, đa, hàng khơng,điện ảnh Câu 17: Từ 1937 cách mạng Trung Quốc chuyển sang thời kì: A hợp tác Quốc – Cộng chống lại đế quốc B hợp tác Quốc – Cộng chống Nhật C hợp tác Quốc – Cộng chống phong kiến Mãn Thanh D hợp tác Quốc – Cộng xây dựng nhà nước Trung Quốc Câu 18 Để đưa Mĩ thoát khỏi khủng hoảng , phủ Mĩ đã thực sách: A tiến hành chiến tranh mở rộng thị trường B thực sách C thực sách kinh tế D gây ảnh hưởng với nước Mĩ- Latinh Câu 19 : Trong thập niên 30 kỉ XX Nhật diễn kiện A trình thiết lập chế độ phát xít B phong trào đấu tranh nhân dân lan rộng C nhiều đảo quân lan rộng D lâm vào khủng hoảng sâu sắc TỰ LUẬN Câu 1: Em hãy trình bày diễn biến, kết cách mạng tháng 2/1917 ? Câu 2: Trình bày diễn biến cách mạng tháng 10/1917 ? Câu 3: Trình bày sách kinh tế cơng khôi phục kinh tế Liên Xô 1921-1925 ? Câu 4: Trình bày tựu mà Liên Xơ đạt năm 1925-1941 ? Câu 5: Cho biết năm 1918-1929 Châu Âu có nét chung ? Câu 6: Em hãy cho biết tình hình Nhật Bản sau chiến tranh giới thứ ? Câu 7: Cho biết tình hình Nhật năm 1929-1933 ? Câu 8: Trình bày cách mạng Trung Quốc năm 1919-1939 ? Câu 9: Em hãy cho biết nguyên nhân bùng nổ chiến tranh giới thứ hai ? kết quả, hậu ? Câu 10: Trình bày thành tựu KHKT giới đầu kĩ XX ? Câu 11: Trình bày thành tựu văn hố Xơ Viết ? Câu 12: Cho biết ý nghĩa lịch sử cách mạng tháng 10 Nga 1917 ? ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM Câu 1: C Câu 2: C Câu 6: B Câu 7: B Câu 11: A Câu 12: B Câu 16: D Câu 17: B TỰ LUẬN Câu 1: a Diễn biến : Câu 3: A Câu 4:C Câu 8: C Câu 9: A Câu 13: C Câu 14: A Câu 18: B Câu 19: A Câu 5: A Câu 10: B Câu 15: A - Mở đầu biểu tình 23/2 vạn nữ công nhân Pê-tơ-rô-grát Ba ngày sau tổng bãi công bao trùm khắp thành phố , biến thành khởi nghĩa vũ trang, binh lính ủng hộ thắng lợi b Kết : - Chế độ quân chủ chuyên chế bị lật đổ , nước Nga trở thành nước cộng hoà - Thành lập hai quyền với đường lối trị khác nhau: +Các xô viết đại biểu công nhân , nơng dân binh lính thành lập + Gcts lập phủ lâm thời nhằm giành lại quyền Xơ Viết Câu 2: Cách mạng tháng 10/1917 - Đầu tháng 10 Lnin bí mật từ Phần Lan trở Pê-tơ-rô-grát trực tiếp lãnh đạo CM - Đêm 24/10 khởi nghĩa bùng nổ, CM làm chủ toàn thành phố - Đêm 25/10 Cung điện Mùa Đông , nơi ẩn náo cuối Chính phủ lâm thời bị đánh chiếm Chính phủ lâm thời TS sụp đổ Câu 3: - Năm 1921 nước Nga Xơ Viết bước vào thời kì hồ bình, xây dựng đất nước Sau năm c/tr nội chiến đã tàn phá hầu hết lĩnh vực k/tế - cn, nn thương mại Đói chống phá điên cuồng lực phản CM - 3/1921 Nga thực sách k/tế LNin đề xướng - Nội dung : + Thay chế độ trưng thu lương thực thừa thu thuế lương thực ( vật ) + Thực tự buôn bán , cho phép tư nhân mở xí nghiệp nhỏ - Kết : nn ngành k/tế khác phục hồi p/triển , đời sống nhdân cải thiện - Tháng 12/1922 liên bang cộng hòa xhcn XViết ( LXơ) thành lập sở tự nguyện bình đẳng dân tộc , nhằm củng cố liên minh giúp đở công bảo vệ p/triển liên bang XViết Câu 4: * Thành tựu - Kinh tế: +Công nghiệp: đứng đầu Châu Âu thứ hai giới + NNghiệp : tiến hành tập thể hố nơng nghiệp, có quy mơ sản xuất lớn giới hoá - Văn hóa-giáo dục : LXơ đã tốn nạn mù chữ , p/triển hệ thống giáo dục quốc dân - Khkt ,vh-ngth : p/triển rực rở - XH : xoá bỏ g/cấp bóc lột lại g/cấp :CN , ndân tầng lớp trí thức xhcn Câu - Sau c/tr TG thứ C Âu có nhiều biến đổi : + Một số quốc gia đời từ tan ĐQ Áo-Hung thất bại Đức + Hầu C Âu thắng hay thua bị suy sụp k/tế ( Pháp 1,4 triệu người chết, Đức với 1,7 triệu người chết toàn thuộc địa) + Một cao trào CM bùng nổ nứơc C Âu , thống trị gcts bị chấn động , khủng hoảng + Trong năm 1924-1929 nước TB C Âu trở lại ổn định trị , phục hồi p/triển k/tế Câu 6: - Nhật Bản không tham gia chiến trận chiến tranh giới thứ , thu nhiều lợi nhuận kinh tế - Sau chiến tranh Nhật Bản gặp nhiều khó khăn nơng nghiệp lạc hậu, khơng có thay đổi so với cơng nghiệp Gía gạo tăng cao đời sống nơng dân khó khăn Vì năm 1918 “ bạo động lúa gạo” đã nổ ra, lôi 10 triệu người tham gia - Phong trào bãi công diễn sôi ; tháng 7/1922 đảng cộng sản Nhật Bản thành lập trở thành lực lượng lãnh đạo phong trào công nhân - Năm 1927 Nhật Bản lại lâm vào khủng hoảng tài Câu 7: - Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 đã giáng đòn nặng nề vào kinh tế Nhật Bản ( sản lượng công nghiệp giảm 1/3) - Giới cầm quyền NBản chủ trương quân hoá đất nước , phát động chiến tranh xâm lược - Tháng 9/1931 Nhật Bản công vùng đông bắc Trung Quốc , dẫn tới việc hình thành lò lữa chiến tranh giới - Trong thập niên 30 Nhật Bản thiết lập chế độ phát xít với việc sử dụng triệt để máy quân cảnh sát chế độ quân chủ chuyên chế Nhật Bản - Giai cấp công nhân tầng lớp nhân dân, kể binh sĩ, đã tiến hành đấu tranh mạnh mẽ , góp phần làm chậm q trình phát xít hoá Nhật Bản Câu 8: - Phong trào ngũ tứ 4/5/1919 : + Hình thức : biểu tình + Lực lượng : 3000 học sinh-> giai cấp công nhân + Mục đích : chống lại âm mưu xâu xé Trung Quốc nước đế quốc + Phạm vi : Bắc kinh -> nước - Phong trào ngũ tứ mở đầu cho cao trào chống đế quốc, chống phong kiến Từ đó nghĩa Mác – Lênin truyền bá sâu rộng , ngày 1/7/1921 Đảng cộng sản Trung Quốc thành lập - Trong 10 năm (1926-1937) tình hình trị có nhiều biến động: + 1926-1927 chiến tranh Bắc phạt lực lượng cách mạng đánh đổ tập đoàn quân phiệt , chia thống trị nhiều vùng nước +1927-1937 nội chiến Quốc dân đảng- Tưởng Giới Thạch Đảng cộng sản Trung Quốc - 7/1937 Nhật Bản phát động xâm lược nhằm thơn tính tồn Trung Quốc-> Câu 9: * Nguyên nhân - Cuộc khủng hoảng k/tế TG 1929-1933 làm gay gắt thêm mâu thuẩn c/tr TG - Chính sách thù địch chống LXơ thúc đẩy nước đế quốc phát động chiến tranh xâm lược nhằm xoá bỏ nhà nước xhcn TG - Từ năm 30 , hình thành hai khối ĐQ đối địch với sách đối ngoại khác +Khối phát xít: Đức , Italia , NB : sách hiếu chiến xâm lược , phát động c/tr TG +Khối: Anh , Pháp , Mĩ thực đường lối nhân nhượng , thoả hiệp với p/xít , làm cho nước chĩa mũi nhọn c/tr phía LXơ - Với tính tốn , Đức cơng nước TB C Âu trước công LXô Sau thơn tính nước Áo (3/1938 ) Tiệp Khắc (3/1939 ) “khúc dạo đầu” Ngày 1/9/1939 Đức công Ba Lan , sau đó Anh , Pháp tuyên chiến với Đức  c/tr TG bùng nổ - Kết quả: C/tr TG kết thúc với thất bại hoàn toàn Đức , Italia , NB Khối đồng minh ( LXô , Mĩ , Anh ) c/thắng - Hậu quả: C/tr TG c/tr lớn , khốc liệt tàn phá nặng nề lịch sử loài người ( 60 triệu người chết , 90 triệu người tàn tật thiệt hại vật chất khổng lồ ) - C/tr kết thúc đã dẫn đến biến đổi tình hình TG Câu 10: - Bước vào đầu kỉXX, sau cách mạng công nghiệp, nhân loại tiếp tục đạt thành tựu rực rỡ kh-kt - Các ngành khoa học : hóa học , sinh học , khoa học trái đất đạt tiến phi thường , vật lí với đời lí thuyết nguyên tử đại , đặc biệt lí thuyết tương đối có ảnh hưởng nhà bác học Đức An-be-anh-xtanh - Nhiều phát minh khác cuối TK XIX đầu TK XX : điện tín , điện thoại , hàng khơng , điện ảnh - Những phát minh khkt làm cho sống vật chất tinh thần người nâng cao rỏ rệt Tuy nhiên thành tựu khoa học đó lại sử dụng để sản xuất vũ khí giết người hàng loạt Câu 11: - Thành tựu : + Xố bỏ tình trạng mù chữ nạn thất học , sáng tạo chữ viết cho dtộc chưa có chữ viết + P/triển hệ thống gdục quốc dân với chế độ gdục phổ cập bắt buộc năm , trở thành nước mà đa số ngườI dân có trình độ vh cao đội ngũ trí thức có lực sáng tạo - KHKT XViết chiếm lĩnh nhiều đỉnh cao kkhkt TG Nền vh-nghthuật có cống hiến xuất sắc vào kho tàng vh-nghthuật nhân loại Câu 12: * Ý nghĩa lịch sử CM T10 Nga a Đối với nước Nga : - Làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh nước Nga - Lần người lao động lên nắm quyền xây dựng chế độ xã hội - chế độ XHCN đất nước rộng lớn b Đối với giới + Làm thay đổi to tớn TG cổ vũ mạnh mẽ tạo điều kiện thuận lợi cho đ/tr giải phóng GCVS dân tộc bị áp bức toàn giới II HIỂU TRẮC NGHIỆM Câu 1: Khi L Xơ tham chiến tính chất c/tr TG thứ II thay đổi thành: A c/tr đế quốc, phát xít với lực lượng u chuộng hồ bình B c/tr nước đế quốc với nước đế quốc C đối đầu nước đế quốc nước phát xít D đối đầu CNTB CNXH Câu 2: Mâu thuẩn gay gắt lòng nước Mĩ năm 1929- 1939 dẫn đến hệ A biểu tinh tuần hành diễn sôi nước B khủng hoảng k/t diễn nhiều lĩnh vực C bóc lột phân biệt chủng tộc diễn D ĐCS Mĩ tuyên bố ngừng hoạt động Câu 3: Trong năm 30, giới cầm quyền NB chủ trương quân hoá đất nước, phát động c/tr xâm lược muốn A khỏi khủng hoảng B khẳng định sức mạnh quân C xâm chiếm hệ thống thuôc địa D đàn áp đ/tr nước Câu : Các biểu tình, tuần hành “…………………” lôi hàng triệu người tham gia A người nghèo B đòi tăng lương, giảm làm C đói D giải việc làm cho người lao động Câu : Nội dung k phản anh kết thưc sách tổng thống Rudoven ? A Tạo tiềm lực k/t để xuất TB B Đã giải nạn thất nghiệp C Phục hồi p/tr ngành k/t- tài D Giữ quyền kiểm soát nhà nước Câu : Điểm chung tình hình C.Âu C.Á năm 1929-1939 A k/t có chuyển biến lớn B chiụ tác động k/hoảng k/t C p/trào công nhân p/tr mạnh D nhà nước giải triệt để k/hoảng Câu : Nội dung sau k phản ánh tình hình chung p/trào độc lập dân tộc C.Á 1929-1939 ? A Giai cấp vô sản từng bước trưởng thành tham gia đ/tr B Nhiều ĐCS đời ỏ nhiều nước ĐNA C Chính quyền thực dân buộc phải trao trả độc lập cho nhiều nước D P/trào DCTS ĐNA có bước tiến rỏ rệt Câu 8: Kẽ thù chinh p/trào độc lập dân tộc C.Á ăm 1940 A Chủ nghĩa phát xít B Chủ nghĩa phát xít, đế quốc C Chủ nghĩa đế quốc p/k tay sai D Chủ nghĩa đế quốc Câu 9: Việc Nga hoàng tham gia chiến tranh giới thứ đã đẩy Nga hồng vào tình trạng: A khủng hoảng trầm trọng kinh tế B tỉ lệ thất nghiệp tăng, nạn đói xảy C khủng hoảng trầm trọng kinh tế, trị- xã hội D bị nước đế quốc thơn tính Câu 10: Nga tham gia vào chiến tranh, khổ đề nặng lên tầng lớp nhân dân, đặc biệt là: A thợ thủ công B công nhân C binh lính D nơng dân Câu 11: Kết lớn cách mạng tháng năm 1917 là: A chiếm cơng sở, bắt tướng tá Nga hồng B lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế C quyền Xơ Viết thành lập D phủ lâm thời tư sản thãnh lập Câu 12: Nguyên nhân buộc nước Nga phải thực sách kinh tế là:: A chiến tranh đã phá hoại nặng nề kinh tế B sản lượng công nghiệp, nông nghiệp bị giảm sút C nhiều vùng lâm bệnh dịch nạn đói D chống phá bọn phản cách mạng Câu 13: Sau chiến tranh giới thứ nhất, kinh tế Mĩ: A bị tàn phá nặng nề B bình thường mức trước chiến tranh C bị khủng hoảng trầm trọng D đạt mức tăng trưởng cao Câu 14: Cuộc khủng hoảng kinh tế Mĩ diễn vào: A 7.1929 lĩnh vực nông nghiệp B 8.1929 lĩnh vực tài C 9.1929 lĩnh vực công nghiệp D 10.1929 lĩnh vực tài ngân hàng Câu 15: Cuộc khủng hoảng kinh tế Mĩ bắt đầu từ lĩnh vực: A nông nghiệp C tài ngân hàng B cơng nghiệp D tài Câu 16: Năm 1918 phong trào đấu tranh quần chúng nhân dân Nhật gọi cuộc: A phá kho thóc chia cho dân nghèo B bạo động lúa gạo C đánh chiếm kho gạo D giải nan đói cho nông dân Câu 17: Phong trào Ngũ Tứ mở đầu cho cao trào cách mạng Trung Quốc chống lực: A đế quốc phong kiến B đế quốc tư sản mại C tư sản phong kiến D triều đình phong kiến Câu 18: Những năm 20 kỉ XX phong trào đấu tranh giành độc lập nước ĐNÁ xuất nét là: A Đảng cộng sản thành lập số nước B giai cấp vô sản trưởng thành, tham gia lãnh đạo cách mạng C phong trào mang tính dân chủ tư sản D phong trào đấu tranh có liên minh công – nông Câu 19: Hai khối tư mâu thuẩn vì: A phát triển khơng đồng điều nước đế quốc B mâu thuẩn thị trường thuộc địa C thù địch sau chiến tranh giới thứ D mâu thuẩn đế quốc già đế quốc trẻ Câu 20 : Chiến tranh giới thứ hai bùng nổ với kiện: A phát xít Đức cơng Tiệp Khắc B phát xít Đức cơng Ba Lan C Anh, Pháp tuyên chiến với Đức D phát xít Đức công Liên Xô Câu 21: Chiến tranh kết thúc Châu Âu với thất bại hoàn toàn giữa: A phát xít I-ta-li-a B phát xít I-ta-li-a Đức c phát xít Đức D phát xít Nhật Câu 22: Nền văn hố Xơ Việt xây dựng sở: A tiếp thu tin hoa văn hoá nhân loại B tư tưởng chủ nghĩa Mác-lenin, kế thừa tin hoa di sản văn hoá nhân loại C bảo tồn giá trị văn hoá dân tộc Nga D phát huy bảo tồn di sản văn hố dân tộc Xơ viết Câu 23: Nội dung chủ yếu sách Mĩ là: A thực biện pháp giải thất nghiệp B phục hồi phát triển kinh tế tài C nhà nước kiểm soát chặc chẽ ngành kinh tế D ổn định trật tự xã hội Câu 24 : Các yếu tố khơng phản ánh sở hình thành văn hố Xơ Viết? A: Thắng lợi CM T10 Nga B Tư tưởng chủ nghĩa Mác- Lênin C Thành tưu cùa công xd CNXH D Kế thừa tinh hoa di sản văn hoá nhân loại TỰ LUẬN: Câu 1: Vì nước Nga năm 1917 lại có hai cách mạng ? Câu 2: Vì CM T 10 Nga 1917 đánh giá kiện lịch sử vĩ đại lịch sử nhân loại TK XX ? Câu 3: Vì C.Âu 1929-1933 xảy khủng hoảng k/t ?, hậu quả, biện pháp giải khủng hoảng đó ? Câu 4: Vì nước Mĩ 1929-1933 xảy khủng hoảng k/t ?, hậu quả, biện pháp giải khủng hoảng đó ? Câu 5: Vì sau c/tr TG thứ nhất, p/trào độc lập d/tộc C Á bùng nổ mạnh mẽ ? Câu 6: Vì giới cầm quyền Nhật chọn Trung Quốc điểm sách xâm lược vào thập niên 20 kỉ XX ? Câu 7: Em hày chọn kiện tiêu biểu lịch sử giới cận đại ? Câu 8: Vì Nga Xơ viết phải thực sách kinh tế ? Câu 9: Lê-nin cơng lao thắng lợi cách mạng tháng 10 Nga ? Câu 10: Tại nói khủng hoảng kinh tế giới 1929-1933 khủng hoảng lớn nhất, kéo dài nhất, gây thiệt hại nặng nề nhất? ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM Câu 1: A Câu 2: A Câu 3: A Câu 4: C Câu 5: A Câu 6: B Câu 7: C Câu 8: A Câu 9: C Câu 13: D Câu 17: A Câu 21: B TỰ LUẬN Câu 10: D Câu 14: D Câu 18: B Câu 22: B Câu 11: B Câu 15: C Câu 19: B Câu 23: B Câu 12: D Câu 16: B Câu 20: B Câu 24: C Câu 1: - Cách mạng tháng 2: lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, tồn quyền song song-> cách mạng dân chủ tư sản - Cách mạng tháng 10 Lê-nin đảng Bơn –sê-vích lãnh đạo, vạch kế hoạch lật đổ phủ lâm thời tư sản, thiết lập quyền thống tồn quốc Xô-viết -> đó cách mạng vô sản Câu 2: CM T 10 đưa đến việc thành lập nhà nước XHCN TG, có ý nghĩa to lớn nước Nga toàn TG + Đối với nước Nga: đời nhà nước XHCN đưa nhd lên nắm quyền nước chiếm 1/6 diện tích TG + Đối với TG: có ảnh hưởng đến p/trào CM TG, đặc biệc p/trào đ/tr giành độc lập d/tộc nước thuộc địa phụ thuộc Câu 3: *nguyên nhân: - Các nước TB sản xuất ạt , chạy đua theo lợi nhuận  hàng hố thừa , người mua khơng có tiền mua , thiếu thị trường tiêu thụ - Pháp thiệt hại sau chiến tranh Pháp - Phổ - Thiếu nguyên liệu, nhiên liệu, thị trường nước thu hẹp *Hậu quả: - Tháng 10/1929 khủng hoảng k/tế bùng nổ TG TB , khủng hoảng trầm trọng , kéo dài , có sức tàn phá chưa từng thấy , đã đẩy lùi sức sản xuất hàng chục năm , hàng chục triệu người thất nghiệp , hàng trăm triệu người đói khổ * Để thoát khỏi khủng hoảng : + Anh , Pháp : cải cách k/tế , xh + Đức , NB , Italia : phát xít hố chế độ thống trị phát động c/tr chia lại TG Câu 4: -Cuối 10/1929 Mĩ lâm vào khủng hoảng chưa từng thấy, khủng hoảng thừa Nền k/tế tài chình bị chấn động dội - Năm 1932 sản xuất CN giảm lần so với 1929 , khoảng 75% dân trại bị phá sản Hàng chục triệu người thất nghiệp Mâu thuẩn xã hội gay gắt , đưa tới biểu tình , tuần hành diễn Để thoát khỏi khủng hoảng , tổng thống Mĩ Ru-dơ-ven đã đưa sách k/tế - Nội dung sách : phục hưng CN , NN , ngân hàng nhằm giải nạn thất nghiệp , phục hồi p/triển ngành k/tế, tài đặt kiểm sốt nhà nước - Tác dụng sách góp phần giải khó khăn k/tế , đưa Mĩ thoát dần khỏi khủng hoảng Câu 5: - Do hậu c/tr TG thứ nhất, nhd nước thuộc địa phụ thuộc phải gánh chịu nhiều tai hoạ sach khai thác thuộc địa nước đế quốc sau c/tr Đặc biệc dước tác động CMT 10 Nga 1917, quan trọng vai trò g/cấp c/nhân ĐCS nước Câu 6: - Nhằm thực tham vọng mở phạm vi ảnh hưởng đế quốc Nhật vùng đông bắc Á - Đáp ứng yêu cầu Nhật việc thiếu nguyên liệu thị trường tiêu thụ hàng hoá – thị trường Trung Quốc rộng lớn luôn đối tượng mà Nhật muốn chiếm từ lâu, đặc biệt vùng đông bắc Câu 7: - Cách mạng Hà Lan: mở đầu thời kì lịch sử giới cận đại - Cách mạng tư sản Pháp: cách mạng triệt để - Phong trào công nhân: đấu tranh giai cấp vô sản chống tư sản - Sự đời chủ nghĩa mác - Sự thắng lợi cách mạng tháng 10 Nga 1917 mở thời kì – thời kì lịch sử giới cận đại Câu 8: - Do tàn phá nặng nề kinh tế sau chiến tranh - Đời sống nhân dân hết sức khổ cực - Bọn phản cách mạng dậy chống quyền khắp nơi - Tư đế quốc bên chống phá quyền cách mạng, bao vây, cấm vận Câu 9: - Là người sáng lập đảng Bơn-sê-vích Nga - Vạch đường lối cách mạng dúng đắn - Chỉ đạo trực tiếp cách mạng - Là người đoán táo bạo, sáng suốt, hành động mau lẹ, thời Câu 10: - Lớn vì: ảnh hưởng lan rộng tới tất nước: tư ban, thuộc địa phụ thuộc - Kéo dài nhất: kéo dài năm, dài khủng hoảng trước đó - Thiệt hại nặng nề nhất: thiệt hại khơng thể tính được, gây hậu đến kinh tế, trị, xã hội, tai hai nạn thất nghiệp, phong trào đấu tranh nhân dân nước ngày cao, chủ nghĩa phát xít lên nắm quyền nhiều nước III VẬN DỤNG TRẮC NGHIỆM Câu 1: sụp đổ chủ nghĩa phát xít Đức, Italia, Nb c/tr TG thứ II đã để lại học cho quốc gia, dân tộc giới A K chế tạo vũ khí sát thương B Giải tranh chấp, xung đột biện pháp hoà bình C Đẩy mạnh p/tr k/t, văn hố quân D Mở rộng liên kết để p/tr Câu 2: Sự kiện tạo nên bước ngoặt c/tr TG thứ II? A Chiến thắng Xtalinrgat Hồng quân LX B Đức công tiến sâu vào lãnh thổ LX C NB bất ngờ tập kích hạm đội Mĩ Trân Châu cảng D Khối đồng minh chống phát xít thành lập Câu 3: Hậu nghiêm trọng nước Nga phải gánh chịu chiến tranh đế quốc 1914 để lại là: A kinh tế suy sụp B liên tiếp thua trận, xã hội không ổn định C kinh tế suy sụp, quân đội thiếu vũ khí, lương thực D kinh tế suy sụp, mâu thuẩn xã hội gay gắt Câu : Nhân dân chán ghét Nga hồng , A Nga hoàng bóc lột nhân dân tệ B Nga hoàng đẩy nhân dân vào chiến tranh đế quốc C Nga hoàng đánh thuế ruộng đất cao D Nga hồng khơng trang bị đầy đủ vũ khí nên thua trận Câu 5: Với Nhật Bản chiến tranh giới thứ đã : A kìm hảm phát triển kinh tế B biến Nhật Bản thành bãi chiến trường C khơng gây tác động đến kinh tế D thúc đẩy kinh tế Nhật Bản phát triển mạnh mẽ Câu Khó khăn lớn Nhật Bản thời kì khủng hoảng kinh tế 1929-1933 : A thiếu nhân công để sản xuất công nghiệp B thiếu nguyên liệu thị trường tiêu thụ hàng hoá C cạnh tranh liệt Mĩ Tây Âu D thiếu nguồn vốn để đầu tư vào sản xuất Câu : Nét phong trào giải phóng dân tộc Châu Á sau chiến tranh giới thứ : A phong trào nổ liên tục, khắp B Đảng cộng sản thành lập đóng vai trò lãnh đạo C nước liên kết với chống kẽ thù chung D phong trào có quy mô lớn nổ khắp Châu Á Câu 8: năm 1926-1927 nhân dân Trung Quốc đã tiến hành chiến tranh cách mạng nhằm: A đánh đổ tập đoàn quân phiệt chia thống trị Trung Quốc B đánh đổ tập đoàn quốc dân đảng Tưởng Giới Thạch C đánh đổ ách thống trị triều đình phong kiến Mãn Thanh D đánh đổ xâu xé nước phương tây Câu 9: Trận Trân Châu cảng mở đầu chiến tranh Thái Bình Dương nước: A Nhật Bản với Mĩ B Nhật Bản với Pháp C Nhật Bản với Anh D Nhật Bản với Mĩ, Anh, Pháp Câu 10: Mặt trận đồng minh thành lập nhằm mục đích: A chống lại cơng phát xít Đức Châu Âu B trả thù công Nhật vào hạm đội Mĩ C đoàn kết, hợp tác giới tiêu diệt chủ nghĩa phát xít D liên kết khối phát xít nước đế quốc chơng Liên Xô Câu 11: Khi chiến tranh giới thứ diễn liệt, kiện mở cho lịch sử nhân loại bước ngoăc là: A cách mạng tháng mười Nga thắng lợi B nước Nga Xô Viết rút khỏi chiến tranh C Nga kí hồ ước với Đức D Mĩ nhảy vào tham gia chiến tranh Câu 12: Tính chất cách mạng tháng Nga năm 1917 A cách mạng tư sản B cách mạng vô sản C chiến tranh giải phóng dân tộc D cách mạng dân chủ tư sản Câu 13: Để đưa Nhật thoát khỏi khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 giới cầm quyền Nhật Bản đã: tăng cường sách qn hố đất nước tiến hành cải cách kinh tế xã hội đất nước Ban hành đạo luật phục hưng công – nông nghiệp gây chiến tranh, bành trướng bên TL: A: 1,2 B: 2,3 C: 3,4 D: 1.4 Câu 14: Điểm giống q trình phát xít hố Nhật so với Đức là: A chuyển đổi chế độ dân chủ tư sản sang chế độ chuyên chế độc tài phát xít B thơng qua việc qn phiệt hố máy nhà nước C thông qua ciệc xâm lược nước D gây chiến tranh để chia lại thị trường Câu 15: Nhiệm vụ trọng tâm Liên Xô công xây dựng chủ nghã xã hội 19251941 là: A khôi phục phát triển kinh tế B tiến hành cơng nghiệp hố xã hội chủ nghĩa C cải tạo nông nghiệp lạc hậu D phát triển văn hố giáo dục Câu 16: Giai cấp vơ sản dân tộc bi áp bức toàn giới đã rút học từ ý nghĩa CM 10 Nga 1917 cho cược đ/tr giải phóng A phục vụ quyền lợi cho nhd lao động B sử dụng bạo lực CM để giành quyền C xây dựng quyền chun chinh vơ sản D tranh thủ ủng hộ bạn bè quốc tế Câu 17: Nhận xét cơng cc cơng nghiệp hố XHCN LX năm 1928- 1937? A Xây dựng tiềm lực to lớn công xd CNXH LX B Đưa LX trở thành nước công nghiệp đứng đầu C Âu, thứ hai giới sau Mĩ C Xây dựng xã hội nhân văn k có người bóc lột người D LX trở thành cường quốc giáo dục với thành tựu rực rở vế văn hoá giá dục, khoa học, kĩ thuật Câu 18: Nhận xét p/trào độc lập d/tộc C Á năm 1929 – 1939 A p/trào p/tr mạnh, giành thắng lợi quan trọng B g/cấp công nhân động lực p/trào C g/cấp TS giữ v/trò lãnh đạo p/tr D diễ mạnh mẽ tác động CM T 10 Nga Câu 19: Nhận xét nguyên nhân định dẫn đến hình thành p/tr văn hố Xơ Viết A thắng lợi CM T10 Nga B chủ trương đắn nhà nước LX C ý thức xd văn hoá tự chủ người dân D truyền thống lâu đời văn hoá Nga Câu 20: Nội dung k phản ánh tựu to lớn rực rỡ văn hố Xơ Viết đạt đầu TK XX A Đứng đầu TG phát minh khoa học, nhiều nhà khoa học vinh danh B Xố bỏ tình trang mù chữ nạn thất học, sáng tạo chữ viết cho dân tộc trước chưa có chữ viết C P/tr hệ thống giáo dục quốc dân, đất nước có trình độ văn hố cao, đội ngũ tri thức sáng tạo D Nền khoa học kĩ thuật Xô Viết đã chiếm lĩnh nhiều đỉnh cao khoa học kĩ thuật TG Câu 21:Yếu tố có tác động định đưa đến thành tựu KHKT TG đầu TK XX A CM CN p/tr B tiến bộ, phát minh từ ngành khoa học C nhiều phát minh khoa học đời D đời sống nhân dân nâng cao TỰ LUẬN Câu 1: Em hãy chứng minh khác cách mạng tháng cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 ? Câu 2: Em hãy so sánh tình hình Châu Âu nước Mĩ năm 1918-1939? (Mẩu) Nội dung Các nước tư Châu Âu Nước Mĩ Kinh tế -chính trị 1918-1929 Kinh tế-chính trị 1929-1939 Câu 3: Em có nhận xét q trình phát xít hố Nhật Bản so với Đức? Câu 4: Em có nhận xét phong trào độc lập dân tộc nước Đông Nam Á (1918-1939)? Câu : Em có nhận xét Đảng cộng sản Trung Quốc đời sau phong trào Ngũ tứ ? Câu 6: Em có nhận xét hiệu phong trào Ngũ tứ so với hiệu cách mạng Tân Hợi ? Câu 7: Vì nói cách mạng tháng 10 Nga 1917 đánh giá kiện lịch sử vĩ đại lịch sử nhân loại ? Câu 8: Trong thập niên 20 ki XX, kinh tế Mĩ Nhật Bản có điểm giống khác ? Câu 9: Cho biết điểm giống khác nguyên nhân bùng nổ chiến tranh giới thứ thứ hai ? Nêu suy nghĩ em chiến tranh giới thứ ? Câu 10: So sánh hai cách mạng Nga 1917 ? Nội dung Cách mạng tháng Hai (a) Cách mạng tháng Mười (b) 1.Lãnh đạo 2.Động lực Nhiệm vụ Tính chất Câu 11: Em có nhận xét phong trào đ/tr giành độc lập dân tộc nước C.Á ? ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM Câu 1: B Câu 2: D Câu : D Câu 4: B Câu 7: B Câu 8: A Câu 11: A Câu 12: D Câu 15: B Câu 16: A Câu 19: A Câu 20: A Câu 5: D Câu 9: C Câu 13: D Câu 17: A Câu 21: A Câu 6: D Câu 10: C Câu 14: A Câu 18: D TỰ LUẬN Cấu 1: - Cách mạng tháng 2: lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, tồn quyền song song-> cách mạng dân chủ tư sản - Cách mạng tháng 10 Lê-nin đảng Bơn –sê-vích lãnh đạo, vạch kế hoạch lật đổ phủ lâm thời tư sản, thiết lập quyền thống tồn quốc Xơ-viết -> đó cách mạng vơ sản Câu 2: Nội dung Kinh tế -chính trị 1918-1929 Các nước tư Châu Âu - Suy sụp , ổn định - Không ổn định Nước Mĩ - Hồng kim - ổn định Kinh tế-chính trị - Khủng hoảng - Khủng hoảng 1929-1939 - Không ổn định - Không ổn định Câu 3: - Thời gian sớm Đức - Sử dụng máy quyền tồn triệt để - Tổ chức chặc chẽ , tàn bạo Câu - GCVS từng bước trưởng thành tham gia lãnh đạo đ/tr , ĐCS đời nhiều nước - ĐCS lãnh đạo nhiều đ/tr diễn khởi nghĩa Gia-va , Xu-ma-tơ-ra In đô, p/tr XViết Nghệ Tỉnh 1930 -11931 VN thất bại - P/triển sôi , liên tục nhiều hình thức , tham gia đơng đảo tầng lớp nhdân - P/tr đ/tr gpdt nước ĐNÁ chưa thắng lợi có ý nghĩa định , đã đánh dấu trưởng thành p/triển p/tr , chuẩn bị cho việc thắng lợi sau Câu 5: - Khẳng định trưởng thành giai cấp công nhân - Khẳng định đường đắn mà cách mạng Trung Quốc đã chọn - Là bước ngoặc quan trọng lịch sử Trung Quốc Câu 6: - Cách mạng Tân Hợi dừng lại tính chất chống phong kiến - Phong trào ngũ tứ :tiến khơng mang tính chất chống phong kiến mà nêu cao tính chất chống đế quốc Câu 7: - Cách mạng tháng 10 Nga đưa đến việc thành lập nhà nước xã hội chủ nghiã giới, có ý nghĩa to lớn nước Nga giới - Đối với nước Nga : - Làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh nước Nga - Lần người lao động lên nắm quyền xây dựng chế độ xã hội - chế độ XHCN đất nước rộng lớn - Đối với giới + Làm thay đổi to tớn TG cổ vũ mạnh mẽ tạo điều kiện thuận lợi cho đ/tr giải phóng GCVS dân tộc bị áp bức toàn giới Câu 8: - Giống: nước thắng trận, thu nhiều lợi nhuận, khơng mát chiến tranh, đất nước hồ bình - Khác: + kinh tế Mĩ phát triển nhanh chóng, cải tiến kĩ thuật, tăng cường độ bóc lột công nhân + Nhật phát triển không đồng đều, cân đối lâm vào khủng hoảng, cơng nghiệp khơng cải thiện, nơng nghiệp trì tuệ, kinh tề phát triển chậm chạp, bấp bênh Câu 9: - Giống : giải mâu thuẩn thị trường thuộc địa nước đế quốc - Khác: chiến tranh giới thứ nhằm giải mâu thuẩn nước đế quốc với Liên Xô, nhà nước XHCN giới * Ngăn chặn , phản đối , kêu gọi chống c/tr , ủng hộ kêu gọi hồ bình - Biểu tình ,phản đối , vẽ tranh , viết thơ , hồ bình Câu 10: Nội dung Cách mạng tháng Hai (a) Cách mạng tháng Mười (b) 1.Lãnh đạo Đảng Bơn-sê-vích Lê-nin Đảng Bơn-sê-vích 2.Động lực Cơng, nơng, binh lính Cơng, nơng, binh lính Nhiệm vụ Lật đổ phủ Nga hồng Lật đổ phủ lâm thời tư sản Tính chất Cách mạng dân chủ tư sản Cách mạng vô sản Câu 11: - Quy mô: P/trào lên cao lan rộng khắp nước C.Á - Hình thức đ/tr: phong phú : đ/tr trị, bãi cơng, vũ trang - Kết quả: nhiều p/trào đ/tr giành thắng lợi CM Mơng Cổ, Thổ Nhĩ Kì ... NGHIỆM Câu 1: A Câu 2: A Câu 3: A Câu 4: C Câu 5: A Câu 6: B Câu 7: C Câu 8: A Câu 9: C Câu 13: D Câu 17: A Câu 21: B TỰ LUẬN Câu 10: D Câu 14: D Câu 18: B Câu 22: B Câu 11: B Câu 15: C Câu 19:... 16: D Câu 17: B TỰ LUẬN Câu 1: a Diễn biến : Câu 3: A Câu 4:C Câu 8: C Câu 9: A Câu 13: C Câu 14: A Câu 18: B Câu 19: A Câu 5: A Câu 10: B Câu 15: A - Mở đầu biểu tình 23/2 vạn nữ công nhân... Câu 7: Vì nói tân Minh Trị cách mạng tư sản ? ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM Câu 1: A Câu 2: B Câu 3: D Câu 4: A Câu : C Câu 6: B Câu 7: C Câu 8: C Câu 9: C Câu 10: C Câu 11: A Câu 12: D TỰ LUẬN Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi ôn tập sử 8 HKI, Câu hỏi ôn tập sử 8 HKI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay