Rèn luyện kỹ năng phản hồi đánh giá văn bản cho học sinh lớp 4, 5 trong quá trình dạy học đọc hiểu văn bản truyện

102 0 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/09/2018, 14:34

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC ====== ĐÀO THỊ PHƢƠNG THẢO RÈN LUYỆN KĨ NĂNG PHẢN HỒI ĐÁNH GIÁ VĂN BẢN CHO HỌC SINH LỚP 4, TRONG QUÁ TRÌNH DẠY HỌC ĐỌC HIỂU VĂN BẢN TRUYỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Phƣơng pháp dạy học Tiếng Việt Tiểu học Ngƣời hƣớng dẫn khoa học PGS.TS ĐỖ HUY QUANG HÀ NỘI - 2018 LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Đỗ Huy Quang, ngƣời tận tình giảng dạy, hƣớng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện cho em hồn thiện khóa luận Thầy cung cấp tài liệu truyền thụ cho em kiến thức phƣơng pháp nghiên cứu khoa học Thiếu giúp đỡ thầy, khóa luận khơng thể hồn thành Em xin cảm ơn Ban Chủ nhiệm Khoa Giáo dục Tiểu học Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội thầy cô giáo tạo điều kiện thuận lợi cho em suốt trình học tập nghiên cứu Em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo trƣờng Tiểu học Thị Trấn A, đặc biệt cô Nguyễn Thị Thảo ( GVCN lớp 4A), cô Bùi Thị Thanh Hằng (GVCN lớp 4C), cô Nguyễn Thị Hiền ( GVCN lớp 5A), cô Dƣơng Thị Thắng (GVCN lớp 5C) giúp đỡ tạo điều kiện cho em hồn thành khóa luận Cuối cùng, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn đến gia đình, ngƣời thân dành tình cảm, cổ vũ, động viên giúp đỡ tơi vƣợt qua khó khăn để hồn thành khóa luận Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2018 Sinh viên Đào Thị Phƣơng Thảo LỜI CAM ĐOAN Khóa luận em đƣợc hoàn thành dƣới hƣớng dẫn PGS.TS Đỗ Huy Quang với cố gắng thân em Trong trình nghiên cứu thực khóa luận, em có tham khảo tài liệu số tác giả (đã nêu mục tài liệu tham khảo) Em xin cam đoan kết khóa luận kết nghiên cứu thân, không trùng với kết tác giả khác Nếu sai em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2018 Sinh viên Đào Thị Phƣơng Thảo DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Giải thích GV Giáo viên HS Học sinh TV4 Tiếng Việt 4 TV5 Tiếng Việt 5 SGK Sách giáo khoa NXB Nhà xuất GVCN Giáo viên chủ nhiệm MỤC LỤC MỞ ĐẦU l Lý chọn đề tài Lịch sử vấn đề 3 Mục đích nghiên cứu 4 Đối tƣợng- phạm vi nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Gỉa thuyết nghiên cứu Chƣơng : CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC DẠY HỌC ĐỌC HIỂU Ở TIỂU HỌC 1.1 Cơ sở lí luận việc dạy đọc đọc hiểu cho học sinh lớp ,5 dạy học đọc hiểu văn truyện 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.1.1 Đọc, đọc hiểu 1.1.1.2 Phản hồi đánh giá 1.1.1.3 Phản hồi đánh giá dạy học đọc hiểu văn 1.1.2 Cơ sở ngôn ngữ 1.1.2.1 Văn truyện nhìn từ ngơn ngữ học cấu trúc 1.1.2.2 Văn truyện nhìn từ ngữ dụng học 14 1.1.3 Cơ sở văn học 15 1.1.3.1 Đọc hiểu văn truyện theo lí thuyết tiếp nhận văn học 15 1.1.3.2 Đọc hiểu văn truyện theo lí thuyết ứng đáp 16 1.1.4 Cơ sở giáo dục học 18 1.1.4.1 Phát triển lực ngƣời học trình dạy học đọc hiểu 18 1.1.4.2 Học sinh lớp ,5 với nhiệm vụ phát triển lực đọc hiểu 20 1.2 Cơ sở thực tiễn dạy đọc đọc hiểu cho học sinh lớp 4,5 dạy học văn truyện 21 1.2.1 Khảo sát chƣơng trình dạy học Tập đọc sách giáo khoa 21 1.2.2 Khảo sát quy trình dạy học Tập đọc lớp ,5 23 1.2.3 Khảo sát hệ thống câu hỏi hƣớng dẫn văn truyện 26 1.2.4 Khảo sát qua giáo viên 27 1.2.5 Khảo sát qua học sinh 28 Kết luận chƣơng 28 Chƣơng 2: BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG PHẢN HỒI ĐÁNH GIÁ VĂN BẢN CHO HỌC SINH LỚP 4, TRONG QUÁ TRÌNH DẠY HỌC ĐỌC HIỂU VĂN BẢN TRUYỆN 30 2.1 Biện pháp rèn luyện kĩ phản hồi đánh giá khâu nhận diện văn truyện 30 2.1.1 Phản hồi đánh giá khâu nhận diện văn truyện 30 2.1.2 Biện pháp rèn luyện kĩ phản hồi đánh giá khâu nhận diện văn truyện 30 2 Biện pháp rèn luyện kĩ phản hồi đánh giá trình đọc hiểu chi tiết văn truyện 33 2.2.1 Phản hồi đánh giá nhân vật văn truyện 33 2.2.2 Phản hồi đánh giá lời kể văn truyện 37 2.2.3 Phản hồi đánh giá cốt truyện 39 2.3 Biện pháp rèn luyện kĩ phản hồi, đánh giá giá trị nội dung, nghệ thuật văn truyện 41 2.4 Biện pháp rèn luyện kĩ đọc đƣợc thông điệp, lời nhắn gửi, học, lời khuyên từ ngƣời kể chuyện phản hồi đánh giá 43 2.5 Biện pháp rèn luyện kĩ đọc diễn cảm văn truyện 46 Kết luận chƣơng 49 Chƣơng 3: THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 50 3.1 Mục đích đối tƣợng thực nghiệm 50 3.1.1 Mục đích thực nghiệm 50 3.1.2.Địa điểm, đối tƣợng thực nghiệm 50 3.2 Nội dung thực nghiệm 50 3.3 Tổ chức thực nghiệm 51 3.3.1 Thiết kế giáo án 51 3.3.2 Điểm khác tổ chức tiết dạy thông thƣờng tiết dạy thực nghiệm 61 3.3.3 Xây dựng phiếu hỏi 62 3.4 Kết thực nghiệm 64 3.4.1.Thống kê kết 64 3.4.2.Nhận xét 65 Kết luận chƣơng 66 KẾT LUẬN 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO 68 PHỤ LỤC PL1 MỞ ĐẦU l Lý chọn đề tài Trong năm tháng chuyển đất nƣớc có nhiều vấn đề đặt nhƣ kinh tế tri thức, phát triển cơng nghệ thơng tin, xu hƣớng quốc tế hóa, tồn cầu hóa,…Những thay đổi phản ánh vào giáo dục đòi hỏi phải có tƣ phát triển giáo dục Trƣớc xu phát triển xã hội Đảng Nhà nƣớc nhƣ Bộ Giáo dục Đào tạo có nghị quyết, thị nhằm đạo, đổi mới, cải cách chƣơng trình giảng dạy phƣơng pháp học tập nhiều mơn, có mơn Tiếng Việt cụ thể phân môn Tập đọc bậc Tiểu học Chúng ta thấy Tập đọc với tƣ cách phân môn môn Tiếng Việt có nhiệm vụ đáp ứng u cầu hình thành phát triển lực đọc cho học sinh Bởi đọc bƣớc giúp ngƣời tiếp nhận kinh nghiệm đời sống, thành tựu văn hóa khoa học, tƣ tƣởng, tình cảm hệ trƣớc đƣợc ghi lại chữ viết Khi biết đọc, ngƣời khơng tìm hiểu sống xã hội mà có thêm phƣơng tiện văn hóa giúp họ giao tiếp đƣợc với giới bên ngƣời khác Đặc biệt qua thức tỉnh rung cảm tâm hồn ngƣời, nảy sinh ƣớc mơ, tình cảm tốt đẹp, khơi gợi lực hoạt động Trong trình đọc, ngƣời không tiếp nhận văn mặt ngôn từ mà thông qua việc đọc ngƣời đọc phải hƣớng tới lĩnh hội nội dung đích văn bản, tức ngƣời đọc biết phân tích văn để từ hiểu đƣợc nội dung, tƣ tƣởng, tình cảm văn Vì dạy học Tập đọc dạy học đọc hiểu có ý nghĩa to lớn Tiểu học Tiếng mẹ đẻ có vai trò quan trọng đời sống cộng đồng đời sống ngƣời, cơng cụ để giao tiếp tƣ Do tầm quan trọng tiếng mẹ đẻ nên quốc gia đặc biệt trọng day học môn học Điều dễ nhận thấy mơn học chiếm thời gian học tập nhiều bậc tiểu học Tuy nhiên chƣơng trình dạy học nƣớc ta, giáo viên ngƣời truyền thụ kết đọc hiểu cho học sinh học sinh bị động tiếp nhận nội dung, tƣ tƣởng tác phẩm Chính điều khiến học sinh khả đọc hiểu nhƣ cảm thụ văn học Theo chƣơng trình dạy học mơn Tiếng Việt hành, chƣơng trình lớp gồm mục: kiến thức- kĩ năng- ngữ liệu Trong đó, yêu cầu kiến thức- kĩ phân môn Tập đọc đƣợc chia thành hai giai đoạn, lớp 1-2-3 chủ yếu hình thành kĩ đọc thơng thạo hiểu số văn ngắn ; học sinh lớp 4-5 có số u cầu mức độ cao nhƣ hiểu nội dung văn bƣớc đầu biết đọc diễn cảm văn ngắn, biết nói ngắn đề tài quen thuộc Do việc dạy học đọc hiểu tập trung phát triển học sinh lớp 4,5 phù hợp Trƣớc đây, tài liệu hƣớng dẫn tập huấn, sách tham khảo, bồi dƣỡng giáo viên, hệ thống sách hỗ trợ có nhiều nhƣng dừng lại hiểu biết chung nhƣ “Thế đọc?”, “ rèn luyện kỹ nhƣ đọc đúng- đọc nhanh- đọc diễn cảm”,….và cung cấp nội dung hiểu văn mà chƣa ấn định đƣợc cách đọc hiểu Là giáo viên tiểu học tƣơng lai, nhận thấy việc dạy học tập đọc cho học sinh không nên dừng lại việc rèn luyện kỹ đọc có hiểu biết đơn nội dung mà điều quan trọng thông qua đọc học sinh hiểu đƣợc thơng điệp, lời nhắn gửi tác giả gửi gắm vào tác phẩm, học sinh có phản hồi, ứng đáp câu chuyện Với tất lí nêu tơi định chọn thực đề tài: “Rèn luyện kỹ phản hồi đánh giá văn cho học sinh lớp 4, trình dạy học đọc hiểu văn truyện” Lịch sử vấn đề Đã có nhiều tác phẩm, cơng trình nghiên cứu vấn đề dạy học tập đọc dạy học đọc hiểu phân môn tập đọc Tiểu học nhƣ: Theo tác giả Lê Phƣơng Nga viết “Dạy tập đọc cho học sinh tiểu học” (2003), NXB Giáo dục – Đã xem xét việc dạy học cách dạy tìm hiểu, đánh giá sống Trong Phƣơng pháp dạy học Tiếng Việt (2004) Lê Phƣơng Nga- Nguyễn Trí trình bày sở khoa học, quy trình dạy học cách tổ chức dạy học tập đọc Tiểu học Cuốn “ Dạy học đọc hiểu tiểu học” tác giả Nguyễn Thị Hạnh đƣa trình dạy học đọc hiểu Tiểu học chƣa sâu vào rèn luyện kỹ đọc hiểu văn cho học sinh lớp 4, Hồng Hòa Bình khẳng định: “ Văn học bậc học tất yếu Kết nghiên cứu sách dẫn có giá trị phƣơng pháp dạy số phân mơn Tiếng Việt có phân mơn Tập đọc” -trích Dạy văn cho học sinh tiểu học (1997), NXB Giáo dục Trần Đình Sử khẳng định: “Đọc hiểu văn nhƣ khâu đột phá việc đổi dạy học thi môn Ngữ văn, yêu cầu thiết với việc đào tạo nguồn nhân lực cho đất nƣớc tiến theo nƣớc tiên tiến” Trong “ Đọc- hiểu văn ngữ văn 6” , NXB Giáo dục Việt Nam tác giả Nguyễn Trọng Hoàn sách đƣợc xét phƣơng diện văn trung học sở nhƣng lí luận tác giả lại dẫn chứng quan trọng dạy học đọc hiểu giáo viên Tiểu học chung lúc ? Dù trái đất quay - Ga-li-lê viết sách nhằm mục đích ? Vì tòa án lúc xử phạt ơng ? - Lòng dũng cảm Cơ-péc-ních Ga-li-lê thể chỗ ? - Trên đƣờng - Vì tác giả chó thấy ? bày tỏ lòng kính Theo em, định phục làm ? sẻ nhỏ bé ? - Việc Con sẻ khiến xảy chó dừng lại - Hình ảnh sẻ mẹ lao xuống cứu đƣợc miêu tả nhƣ ? - Ma-gien-lăng - Hạm đội - Câu thực Ma-gien-lăng giúp em chuyện hiểu thám hiểm với theo hành trình mục đích ? nào? PL12 Chọn ý nhà thám hiểm ? - Đồn thám hiểm : Hơn nghìn gặp khó A, Châu Âu – Đại ngày vòng quanh khăn trái đất dọc Tây đƣờng ? Dƣơng – Châu Mĩ – Châu - Đoàn thám hiểm Âu đạt kết B, Châu Âu – Đại Tây ? Dƣơng – Thái Bình Dƣơng - Châu Á – Châu Âu C, Châu Âu – Đại Tây Dƣơng – Châu Mĩ – Thái Bình Dƣơng - Châu Âu - Tìm chi - Vì - Phan vai đọc lại tiết cho thấy sống sống vƣơng quốc Vƣơng quốc vắng quốc buồn nụ cƣời vƣơng toàn buồn chuyện chán nhƣ ? quốc - Nhà vua làm - Vì cƣời” để thay đổi chuyện buồn cƣời ? tình hình ? - Kết việc nhà vua làm ? - Cậu bé phát PL13 câu “Vƣơng vắng nụ chuyện buồn cƣời đâu ? - Tiếng cƣời thay đổi sống vƣơng quốc u buồn nhƣ ? - Vì chúa - Em có nhận xét Trịnh muốn ăn nhân vật mầm đá ? Trạng Quỳnh ? - Trạng Quỳnh chuẩn bị ăn cho chúa nhƣ Ăn “mầm đá” ? - Cuối cùng, chúa có ăn đƣợc “mầm đá” khong ? Vì ? - Vì cháu ăn tƣơng thấy ngon miệng ? PL14 BẢNG THỐNG KÊ HỆ THỐNG CÂU HỎI HƢỚNG DẪN Ở MỖI VĂN BẢN TRUYỆN LỚP Tên văn Câu hỏi luyện đọc hiểu truyện Câu hỏi tái Câu hỏi làm rõ ngôn ngữ nghĩa ngôn từ - Xa-xa-cô bị - Các bạn nhỏ - Nếu đƣợc đững trƣớc tƣợng đài, nhiễm phóng xạ làm : Những sếu giấy nguyên tử Câu hỏi phản hồi a, Để tỏ tình đồn em nói với nào? kết với Xa-xa-cơ Xa-xa-cơ - Cô bé hy vọng ? kéo dài sống b, Để bày tỏ nguyện vọng hòa cách ? Một chuyên gia máy xúc bình ? - Anh Thuyer gặp - Chi tiết anh A-lếch-xây khiến đâu ? em nhớ ? Vì - Dáng vẻ A- ? lếch-xây có đặc khiến biệt anh Thủy ý ? - Cuộc gặp gỡ hai ngƣời bạn đồng nghiệp diễn nhƣ ? - Dƣới chế độ a- PL15 - Hãy giới thiệu ngƣời vị Tổng thống dân đƣợc đối xử nƣớc nhƣ ? Nam Phi pác-thai - Ngƣời dân Nam Phi làm để Sự sụp đổ xóa bỏ chế độ chế độ a-pác-thai phân biệt chủng tộc ? - Theo em, đấu tranh chống chế độ ađƣợc pác-thai đông đảo ngƣời giới ủng hộ ? - Vì tên sĩ - Lời đáp ông - Em hiểu thái độ quan Đức có thái cụ cuối truyện ơng cụ đối độ bực tức với ngụ ý ? với ngƣời Đức ngƣời tiếng Đức nhƣ Tác phẩm Si- ơng le tên phát xít cụ Pháp ? ? - Nhà văn Đức Si-le đƣợc ông cụ ngƣời Pháp đánh giá ? - Vì nghệ sĩ - A-ri-ôn phải nhay chuyện, em thấy xuống biển ? cá heo đáng yêu, PL16 Qua câu - Điều kì lạ xảy đáng quý điểm Những ngƣời bạn nghệ sĩ cất ? tốt tiếng hát giã biệt - Em có suy nghĩ đời ? cách đối xử đám thủy thủ đàn cá heo nghệ sĩ A-riơn ? - Cái q Theo Hùng, - Chọn tên khác Qúy, Nam, cho văn q đời nêu lí ? em chọn tên gọi - Mỗi bạn đƣa lí lẽ nhƣu để bảo vệ ý kiến ? - Vì thầy giáo cho ngƣời lao động quý ? - Bé Thu thích - Em hiểu “ Đất ban công để làm lanh chim đậu” gi ? ? - Mỗi loài Chuyện khu ban cơng nhà vƣờn nhỏ bé Thu có đặc điểm PL17 bật ? - Vì thấy chim đậu ban công, Thu muốn báo cho Hằng biết ? - Theo lối ba - Kể việc - Trao đổi với bạn tuần rừng, bạn làm bạn nhỏ lớp để làm nhỏ phát cho thấy : đƣợc điều ? rõ ý sau : a, Bạn ngƣời a, Vì bạn nhỏ Ngƣời gác rừng tí thông minh hon b, Bạn ngƣời gia bắt bọn trộm dũng cảm tự nguyện tham gỗ b, Em học tập đƣợc bạn nhỏ điều ? - Cơ bé mua - Em nghic chuỗi ngọc lam nhân vật để tặng ? Cô bé câu chuyện có đủ tiền để mua chuỗi ngọc khơng ? Chi tiết cho biết điều ? - Chị bé Chuỗi ngọc lam tìm gặp Pi-e làm ? - Vì Pi-e nói PL18 cô bé trả giá cao để mua chuỗi ngọc ? - Cô giáo Y Hoa - Những chi tiết đến buôn Chƣ cho thấy dân Lênh làm ? làng háo hức - Ngƣời dân Chƣ hức chờ đợi Bn Chƣ Lênh Lênh đón tiếp u đón giáo q “cái giáo trạng trọng chữ” va thân tình nhƣ - Tình cảm nguƣời ? Tây Nguyên với cô giáo, với chữ nói lên điều gì? - Tìm chi - Vì tiết nói lên lòng nói Lãn Ơng nhân Lãn ngƣời khơng Ông việc màng danh lợi ? ông chữa bệnh - Em hiểu nội cho ngƣời dung hai câu thơ Thầy thuốc nhƣ thuyền chài, mẹ hiền cuối ? - Điều thể lòng nhân Lãn Ơng việc ơng chữa bệnh cho ngƣời phụ nữ ? PL19 - Cụ Ún làm nghề - Nhờ đâu cụ Ún ? khỏi bệnh ? Câu - Khi mắc bệnh, nói cuối giúp cụ tự chữa em hiểu cụ Ún Thầy cúng bệnh viện cách ? thay đổi cách - Vì bị sỏi nghĩ nhƣ thận thận mà cụ ? không chịu mổ, trốn bệnh viện nhà ? - Khi có ngƣời - Những lời nói muốn xin chức việc làm câu đƣơng, Trần Trần Thụ Độ cho Thụ Độ làm thấy ông ngƣời nhƣ ? ? Thái sƣ Trần Thụ - Trƣớc việc làm Độ ngƣời quân hiệu, Trần Thụ Độ xử lí sao? - Khi biết có viên quan tâu với vua chuyên quyền, Trần Thụ Độ nói ? - Kể lại - Việc làm đóng góp to lớn ông liên tục phẩm PL20 Thiện thể ơng Thiện qua chất ? thời kì : Nhà tài trợ đặc a, biệt Trƣớc - Từ câu chuyện trên, em suy nghĩ cách mạng nhƣ b, Khi cách mạng trách nhiệm thành công công dân với đất c, Trong kháng nƣớc chiến d, Sau hòa bình lặp lại - Sứ thần Giang - Vì Văn Minh làm nói ơng cách để vua Văn nhà Minh bãi bỏ ngƣời Giang Minh trí dũng lệ “góp giỗ Liễu song tồn Trí tồn dũng song Thăng”? - Nhắc lại nội dung đáp đối ông Giang Văn Minh với đại thần nhà Minh - Vì vua nhà Minh sai ngƣời ám hại ông Giang Văn Minh - Đám cháy xảy - Chi tiết - Câu chuyện PL21 vào lúc ? chuyện gây gợi cho em suy - Ngƣời dũng bất Tiếng rao đêm ngờ cho nghĩ trách cảm cứu em bé ngƣời đọc ? nhiệm công dân ? Con ngƣời ngƣời hành động sống ? anh có đặc biệt ? - Bố ơng - Tìm chi Nhụ bàn với tiết cho thấy ông Nhụ suy nghĩ việc ? - Việc lập làng kĩ cuối đảo đồng tình Lập làng giữ biển có lợi ? với kế hoạch lập - Nhụ nghĩ kế làng giữ biển hoạch bố nhƣ bố Nhụ ? - Hai ngƣời đàn - Vì quan án bà đến công dùng cách ? đƣờng nhờ quan Chọn ý trả lời phân xử việc ? : - Quan án a, Vì tin thóc dùng biện tay kẻ gian pháp để tìm nảy mầm Phân xử tài tình ngƣời lấy cắp b, Vì biết kẻ gian vải ? Vì thƣờng lo lắng quan ngƣời cho nên bại lộ khơng c, Vì cần có thời PL22 khóc gian để thu thập ngƣời lấy cắp ? chứng - Kể lại cách quan án tìm kẻ lấy trộm tiền nhà chùa - Ngƣời liên lạc - Nêu cách lấy - Hoạt động ngụy trang hộp thƣ gửi thƣu vùng địch thƣ mật khéo léo hai Long chiến sĩ tình báo nhƣ ? Hộp thƣ mật Vì làm có ý nghãi nhƣ - Qua vật nhƣ ? hình chữ V, nghiệp bảo vệ Tổ ngƣời liên lạc quốc ? muốn nhắn gửi hai Long điều ? - Các môn sinh - Những thành cụ giáo Chu ngữ, tục ngữ đến nhà thầy để dƣới nói lên làm ? Tìm học mà chi tiết cho mơn sinh nhận thấy học trò đƣợc ngày tơn kính cụ giáo mừng thọ cụ giáo Nghĩa thầy trò Chu Chu - Tình cảm cụ a, Tiên học lễ, giáo Chu hậu học văn ngƣời thầy dạy b, Uống nƣớc nhớ PL23 cho cụ từ thƣở nguồn, học vỡ lòng c, Tơn sƣ trọng ? Tìm cạo chi tiết biểu d, Nhất tự vi sƣ, tình cảm bán tự vi sƣ - Nêu hồn cảnh mục chuyến Quyết đích nhƣờng định - Hãy nêu cảm bạn nghĩ em xuống xuồng cứu hai nhân Ma-ri-ơ Giu- nạn Ma-ri-nơ nói lên điều chuyện li-et-ta Một vụ đắm tàu vật -Giu-li-et-ta chăm cậu bé ? sóc Ma-ri-ơ nhƣ bạn bị thƣơng ? - Những chi tiết - Đọc câu chuyện cho này, em có suy thấy làng q nghĩ ? Mơ tƣ tƣởng xem thƣờng gái ? - Những chi tiết chứng tỏ Mơ Con gái khơng thua bạn trai ? - Sau chuyện Mơ cứu em Hoan, PL24 ngƣời thân Mơ có thay đổi quan niệm “con gái” khơng? Những chi tiết cho thấy điều đó? - Ha-li-ma đến - Vì gặp gặp vị giáo sĩ để ánh mắt Hali-ma, sƣ tử làm ? - Ha-li-ma nghĩ giận cách để làm “cụp mắt thân với sƣ tử ? xuống, lẳng Thuần phục sƣ tử lặng bỏ đi” ? - Theo vị giáo sƣ, điều làm nên sức mạnh ngƣời phụ nữ? - Công việc đầu - Vì Út muốn tiên anh Ba giao đƣợc li ? cho Út giao cho chị Út ? Công việc đầu - Những chi tiết tiên cho thấy chị Út hồi hộp nhận công việc ? PL25 - Chị Út nghĩ cách để rải hết truyền đơn ? - Đoạn đƣờng sắt - Em học tập gần nhà Út Vịnh đƣợc năm Út Vịnh điều ? thƣờng có cố ? - Út Vịnh làm để thực Út Vịnh nhiệm vụ giữ gìn an tồn đƣờng sắt ? - Út Vịnh hành động nhƣ để cứu hai em nhỏ chơi đƣờng tàu ? - Rê-mi học chữ - Tìm hình - Qua câu chuyện hoàn cảnh ảnh cho thấy Rê- này, em có suy Lớp học đƣờng nhƣ ? mi cậu bé nghĩ quyền - Lớp học Rê- hiếu học học tập trẻ mi em ? có ngộ nghĩnh ? PL26 ... lực đọc hiểu cho học sinh, cụ thể phát triển kỹ phản hồi đánh giá văn cho ngƣời học Mục đích nghiên cứu Xây dựng biện pháp rèn luyện kỹ phản hồi đánh giá văn cho học sinh lớp 4, trình dạy học đọc. .. khảo sát thực trạng dạy học đọc hiểu văn truyện tập đọc trƣờng tiểu học - Xây dựng biện pháp rèn luyện kỹ phản hồi đánh giá văn cho học sinh lớp 4 ,5 trình dạy học đọc hiểu văn truyện - Thực nghiệm... BẢN CHO HỌC SINH LỚP 4, TRONG QUÁ TRÌNH DẠY HỌC ĐỌC HIỂU VĂN BẢN TRUYỆN 30 2.1 Biện pháp rèn luyện kĩ phản hồi đánh giá khâu nhận diện văn truyện 30 2.1.1 Phản hồi đánh giá
- Xem thêm -

Xem thêm: Rèn luyện kỹ năng phản hồi đánh giá văn bản cho học sinh lớp 4, 5 trong quá trình dạy học đọc hiểu văn bản truyện, Rèn luyện kỹ năng phản hồi đánh giá văn bản cho học sinh lớp 4, 5 trong quá trình dạy học đọc hiểu văn bản truyện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay