Rèn luyện kĩ năng dùng từ cho học sinh lớp 4,5 thông qua phân môn luyện từ và câu

70 7 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/09/2018, 14:34

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC ====== NGUYỄN THỊ NHỊ RÈN LUYỆN KĨ NĂNG DÙNG TỪ CHO HỌC SINH LỚP 4, THÔNG QUA PHÂN MƠN LUYỆN TỪ VÀ CÂU KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Phƣơng pháp dạy học Tiếng Việt Tiểu học HÀ NỘI - 2018 LỜI CẢM ƠN Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy cô giáo trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội 2, thầy cô giáo khoa Giáo dục Tiểu học, cô giáo học sinh trƣờng Tiểu học Tiến Thắng A Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới cô giáo – tiến sĩ Khuất Thị Lan – ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn em làm khóa luận Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nôi, Ngày… Tháng 05 năm 2018 Sinh viên Nguyễn Thị Nhị LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan khóa luận cơng trình nghiên cứu riêng tơi Những kết nêu khóa luận chƣa đƣợc cơng bố cơng trình Hà Nơi, Ngày… Tháng 05 năm 2018 Sinh viên Nguyễn Thị Nhị DANH MỤC VIẾT TẮT GV: giáo viên HS: học sinh MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Lịch sử nghiên cứu vấn đề Mục đích nghiên cứu Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Cấu trúc khóa luận NỘI DUNG CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN 1.1 Cơ sở lí luận 1.1.1 Đặc điểm học sinh lớp 4, 1.1.2 Các lớp từ tiếng Việt 1.1.3 Vai trò dùng từ tiếng Việt 12 1.1.4 Quan niệm dùng từ văn nghệ thuật 12 1.2 Cơ sở thực tiễn 16 1.2.1 Vị trí, nhiệm vụ phân môn Luyện từ câu 16 1.2.2 Vai trò phân mơn Luyện từ câu 17 1.2.3 Chƣơng trình sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 4, phân môn Luyện từ câu 18 1.2.4 Thực trạng dùng từ học sinh lớp 4A, 5A trƣờng Tiểu học Tiến Thắng A 19 1.2.5 Các lỗi dùng từ thƣờng gặp 23 CHƢƠNG 2: BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG DÙNG TỪ CHO HỌC SINH TIỂU HỌC 29 2.1 Các biện pháp rèn luyện kĩ dùng từ 29 2.1.1 Luyện dùng từ tả 29 2.1.2 Luyện dùng từ nghĩa 32 2.1.3 Luyện dùng từ hay 37 2.1.4 Xây dựng tập Luyện kĩ dùng từ cho học sinh lớp 4, 40 CHƢƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 49 3.1 Mục đích thực nghiệm 49 3.2 Đối tƣợng, thời gian thực nghiệm 49 3.2.1 Đối tƣợng thực nghiệm 49 3.2.2 Thời gian thực nghiệm 49 3.3 Nội dung thực nghiệm 49 3.4 Kết thực nghiệm 62 KẾT LUẬN 63 TÀI LIỆU KHAM KHẢO 64 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Tiểu học đƣợc xem cấp học tảng đặt sở ban đầu cho việc hình thành phát triển nhân cách ngƣời, đặt móng vững cho giáo dục phổ thơng cho toàn hệ thống giáo dục quốc dân Do đó, nhà trƣờng Tiểu học trì dạy học tồn diện việc giúp em học tốt mơn học, học có phƣơng pháp mục tiêu hàng đầu đƣợc đặt tiết học, góp phần vào việc phát triển kĩ năng, kĩ xảo, lực, tƣ khả em Mỗi môn học Tiểu học góp phần hình thành phát triển nhân cách nhƣ cung cấp cho em tri thức cần thiết để phục vụ cho sống, học tập sinh hoạt cho tốt có hiệu cao.Trong đó, Tiếng Việt mơn học quan trọng học sinh, Tiếng Việt cơng cụ, sở để hình thành vốn ngôn ngữ chuẩn, làm tảng cho lớp học sau Đây môn học rèn cho học sinh thao tác tƣ duy, cung cấp cho em kiến thức sơ giản, hiểu biết xã hội, tự nhiên, ngƣời, văn hóa,…của Việt Nam nƣớc ngồi Do vậy, ngƣời giáo viên Tiểu học cần có phƣơng pháp để cho học sinh tiếp thu đƣợc kiến thức, kĩ môn học Luyện từ câu phân môn quan trọng Tiếng Việt Ở phân môn này, học sinh đƣợc học kiến thức thức từ, từ loại, câu,… Nếu không nắm vững kiến thức làm tảng học sinh dễ nhầm lẫn, mắc phải lỗi sai Đồng thời, không đƣợc củng cố kiến thức từ cấp Tiểu học gặp nhiều khó khăn việc phát triển ngơn ngữ viết Xuất phát từ lí nêu chúng tơi định chọn đề tài: “ Rèn luyện kĩ dùng từ cho học sinh lớp 4,5 thông qua phân môn luyện từ câu ” với mong muốn góp phần nâng cao khả dùng từ cho học sinh Tiểu học nói chung học sinh lớp 4, nói riêng Lịch sử nghiên cứu vấn đề Môn Tiếng Việt đặc biệt phân môn Luyện từ câu có vai trò quan trọng học sinh Tiểu học.Việc học từ Tiểu học tạo cho học sinh lực từ ngữ, giúp học sinh nắm tiếng mẹ đẻ, tạo điều kiện để học tập cấp học phát triển toàn diện Vốn từ học sinh giàu khả lựa chọn từ lớn, xác, trình bày tƣ tƣởng, tình cảm rõ ràng, sâu sắc nhiêu Vì việc vận dụng phƣơng pháp khác để rèn kĩ dùng từ cho học sinh đặc biệt học sinh lớp 4,5 vấn đề đƣợc nhiều nhà nghiên cứu quan tâm Đã có nhiều ngƣời nghiên cứu vấn đề Một số tài liệu nhƣ giáo trình “ Phương pháp dạy học Tiếng Việt Tiểu học” tác giả Lê Phƣơng Nga – Đặng Kim Nga (NXB ĐHSPHN,2003) nêu lên vai trò Luyện từ câu Tiểu học nhằm mở rộng, hệ thống hóa làm phong phú vốn từ học sinh “ Dạy học Luyện từ câu Tiểu học” (2007), NXB Đại học Sƣ phạm tác giả Chu Thị Thúy đề cập đến dạy học sinh sử dùng từ ngữ cho phù hợp với ngữ cảnh giao tiếp Trong dạy học Tiếng Việt, nhà biên soạn chƣơng trình sách giáo khoa trọng tới việc dạy dùng từ việc đƣa hệ thống tập, câu hỏi để giúp học sinh sử dụng từ ngữ cách phù hợp, hiệu nâng cao vốn từ Một số giáo trình sở, định hƣớng quan trọng việc rèn luyện kĩ dùng từ cho học sinh Tuy nhiên tác giả dừng lại lí thuyết chung mà chƣa đƣa đƣợc biện pháp để khắc phục , cải thiện kĩ dùng từ trình nghiên cứu Chính để kế thừa phát huy tƣ tƣởng cơng trình nghiên cứu thực đề tài “ Rèn luyện kĩ dùng từ cho học sinh lớp 4, thông qua phân môn Luyện từ câu” Thông qua đề tài này, xin kế thừa phát huy cơng trình nghiên cứu trƣớc đồng thời đƣa số ý kiến cá nhân Đó kinh nghiệm mà chúng tơi tìm hiểu đƣợc qua trình nghiên cứu, qua học hỏi kinh nghiệm từ thầy Từ đó, góp phần cải thiện việc dùng từ cho học sinh lớp 4, trƣờng Tiểu học Tiến Thắng A nói riêng học sinh Tiểu học nói chung Mục đích nghiên cứu Rèn cho học sinh lớp 4, kĩ dùng từ ngày thành thạo nhằm nâng cao hiệu dùng từ nhà trƣờng Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tƣợng nghiên cứu: Kĩ dùng từ Luyện từ câu cho học sinh iểu học 4.2 Phạm vi nghiên cứu: Là em học sinh lớp 4A, 5A trƣờng Tiểu học Tiến Thắng A Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu lý thuyết từ ngữ, cách dùng từ số vấn đề liên quan đến vốn từ - Tìm hiểu thực trạng việc học sinh sử dụng từ vốn từ có sẵn em q trình học tập - Tìm hiểu tiến hành xây dựng biện pháp giúp học sinh tích cực hóa vốn từ - Đề xuất số ý kiến nâng cao vốn từ ngữ cho học sinh giao tiếp ngôn ngữ nhƣ trình bày văn Phƣơng pháp nghiên cứu Khi nghiên cứu sử dụng số phƣơng pháp sau: - Phƣơng pháp nghiên cứu lý luận : nhằm mục đích tìm chọn khái niệm tƣ tƣởng sở cho lý luận đề tài - Phƣơng pháp quan sát: đem lại cho ngƣời nghiên cứu tài liệu cụ thể, cảm tính trực quan, song có ý nghĩa khoa học lớn, đem lại cho khoa học giá trị thực - Phƣơng pháp thống kê: để thu thập xử lí số liệu - Phƣơng pháp tổng hợp: phƣơng pháp liên quan kết mặt,những phận, mối quan hệ thông tin từ lý thuyết thu thập đƣợc thành chỉnh thể để tạo hệ thống lý thuyết đầy đủ sâu sắc chủ đề nghiên cứu - Phƣơng pháp điều tra: nhằm thu thập thông tin khách quan nói lên nhận thức thái độ ngƣời điều tra Cấu trúc khóa luận Khóa luận bao gồm ba phần: Mở đầu, nội dung, kết luận Riêng phần nội dung khóa luận đƣợc tổ chức thành chƣơng Chƣơng 1: Cơ sở lí luận thực tiễn hoạt động dùng từ phân môn Luyện từ câu Chƣơng 2: Các lỗi dùng từ thƣờng gặp biện pháp rèn luyện kĩ dùng từ cho học sinh Tiểu học Chƣơng 3: Thực nghiệm sƣ phạm GIÁO ÁN BÀI GIẢNG LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP Bài Mở rộng vốn từ: Nhân hậu- Đoàn kết I Mục tiêu: - Về kiến thức: Giúp học sinh mở rộng vốn từ ngữ theo chủ điểm nhân hậu, đoàn kết Đồng thời giúp học sinh hiểu đƣợc ý nghĩa số câu thành ngữ, tục ngữ thuộc chủ điểm - Về kĩ năng: Rèn luyện để sử dụng tốt vốn từ - Về thái độ: Giáo dục học sinh có thái độ học tập tốt II Đồ dùng dạy học -Giấy khổ to kẻ sẵn cột BT 1, BT 2, bút - Bảng lớp viết sẵn câu thành ngữ - Từ điển Tiếng Việt (Nếu có) phơ tơ vài trang cho nhóm HS III Hoạt động lớp: Nội dung Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Ổn định - Quản ca cho lớp hát tổ chức 2.Kiểm tra - Gọi HS lên bảng trả lời câu - HS lên bảng thực yêu cầu cũ: hỏi: 1) Tiếng dùng để làm gì? Từ dùng để làm gì? Cho ví dụ? 2) Thế từ đơn? Thế từphức? Cho ví dụ - Gọi HS lên bảng chữa tập luyện tập giao 50 - HS lên bảng chữa - Nhận xét, cho điểm HS 3.Bài - Hỏi: Tuần - Chủ điểm: Thương người thể a) Giới học chủ điểm có tên gì? Tên thương thân.Tên nói lên thiệu bài: nói lên điều gì? ngƣời biết thƣơng yêu - Bài học hôm giúp em có thêm vốn từ cách sử dụng từ ngữ thuộc chủ điểm học b) Hƣớng Bài dẫn làm - Gọi HS đọc yêu cầu tập - HS đọc thành tiếng yêu cầu - Yêu cầu HS sử dụng từ điển SGK tra từ - Phát giấy + bút cho nhóm - Sử dụng từ điển - Hỏi HS cách tra từ điển - Hoạt động nhóm - Yêu cầu HS huy động - HS viết từ bạn nhớ trí nhớ nhóm tìm từ sau - Mở từ điển để kiểm tra lại kiểm tra lại từ điển xem tìm đƣợc số lƣợng - Yêu cầu nhóm dán phiếu lên bảng Các nhóm khác nhận - Dán phiếu, nhận xét, bổ sung 51 xét, bổ sung - Tun dƣơng nhóm tìm đƣợc nhiều từ - GV hỏi lại HS nghĩa Ví dụ: từ vừa tìm đƣợc theo Từ chứa tiếng hiền : hiền hòa, hiền cách sau: thảo, hiền thục, hiền khô, hiền - Em hiểu từ hiền dịu ( …) lƣơng, dịu hiền) nghĩa ? Từ: chứa tiếng ác (hung ác, - Hãy đặt câu với từ hiền dịu ác nghiệt, ác độc, ác ôn, ác khẩu, tàn ác, ác liệt, ác cảm, ác mộng, ác quỷ, tội ác, ác thủ, ác chiến, ác hiểm, ác tâm) Bài - Gọi HS đọc yêu cầu - HS đọc thành tiếng yêu cầu SGK - Yêu cầu HS tự làm - Trao đổi làm nhóm - Gọi nhóm xong trƣớc dán - Dán bài, nhận xét, bổ sung lên bảng Các nhóm khác nhận xét, bổ sung - Chốt lại lời giải - GV hỏi nghĩa từ theo cách (ở BT 1) Lời giải: + Nhân hậu 52 – tàn ác nhân từ - Nhận xét, tuyên dƣơng nhân HS có hiểu biết từ vựng hiền hậu ác độc ác tàn bạo phúc hậu đôn hậu trung hậu Đoàn kết chia rẽ cƣu mang đè nén che chở áp đùm bọc Bài - Gọi HS đọc yêu cầu - HS đọc thành tiếng yêu cầu - Yêu cầu HS viết vào nháp SGK HS làm bảng - HS tự làm - Gọi HS nhận xét bạn - Nhận xét - Chốt lại lời giải - đến HS đọc thành tiếng a) Hiền nhƣ bụt (hoặc đất) b) Lành nhƣ đất (hoặc bụt) c) Dữ nhƣ cọp d) Thương chị em ruột - Tự phát biểu: - Hỏi: Em thích câu thành ngữ + Em thích câu thành ngữ: Hiền nhất? Vì sao? bụt câu so sánh hiền lành nhƣ ơng bụt 53 câu chuyện cổ tích + Em thích câu: Thương chị em ruột câu ý nói chị em ruột yêu thƣơng Bài - Gọi HS đọc yêu cầu - HS đọc thành tiếng yêu cầu - Gợi ý: Muốn hiểu đƣợc - Lắng nghe tục ngữ, thành ngữ, em phải hiểu đƣợc nghĩa đen lẫn nghĩa bóng Nghĩa bóng suy từ nghĩa đen - Yêu cầu HS thảo luận cặp - Thảo luận cặp đôi đôi - Gọi HS phát biểu (GV - Tự phát biểu tiếp nối gọi tiếp nối HS có câu trả lời gần chốt lại) - Hỏi: Câu thành ngữ (tục ngữ) em vừa giải thích dùng tình nào? a) Môi hở lạnh Môi phận miệng ngƣời Môi che chở, bao bọc Mơi hở lạnh Những ngƣời ruột thịt, gần gũi, xóm giềng phải biết che chở, đùm bọc Một ngƣời yếu kém, bị hại ngƣời khác 54 bị ảnh hƣởng Khuyên ngƣời gia đình, hàng xóm b)Máu chảy ruột mềm Máu chảy đau tận ruột gan Ngƣời thân gặp họan nạn, ngƣời khác đau đớn Nói đến ngƣời thân c)Nhường cơm sẻ áo Nhƣờng cơm áo cho Giúp đỡ, san sẻ cho lúc khó khăn, họan nạn Khuyên ngƣời phải biết giúp đỡ d)Lá lành đùm rách Lấy lành bọc rách cho khỏi hở Ngƣời khỏe mạnh, cƣu mang, giúp đỡ kẻ yếu Ngƣời may mắn, giúp đỡ ngƣời bất hạnh Ngƣời giàu giúp ngƣời nghèo Khuyên ngƣời có điều kiện giúp đỡ ngƣời khó khăn Củng cố, - Nhận xét tiết học dặn dò: -HS lắng nghe - Dặn dò HS nhà học thuộc từ, thành ngữ, tục ngữ có viết vào tình có sử dụng tục ngữ hay thành ngữ 55 GIÁO ÁN BÀI GIẢNG LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP Bài Mở rộng vốn từ: thiên nhiên (tiết 1) I Mục tiêu - Kiến thức: Mở rộng, hệ thống hóa vốn từ vật, tƣợng thiên nhiên; làm quen với thành ngữ, tục ngữ mƣợn vật, tƣợng thiên nhiên để nói vấn đề đời sống xã hội - Kĩ năng: Nắm đƣợc số từ ngữ để miêu tả thiên nhiên - Thái độ: Giúp học sinh có tình u đẹp với thiên nhiên, quê hƣơng nơi sinh sống II Phƣơng tiện dạy học - Sách giáo khoa - Bút giấy - Sách tập III Hoạt động dạy học chủ yếu Nội Hoạt động dạy học giáo dung viên 1.Ổn - Hỏi định + Gọi học sinh lên làm lớp tập tiết luyện từ câu 2.Kiểm tiết trƣớc tra + Giáo viên tuyên dƣơng học cũ sinh Hoạt động học sinh - Hát - Học sinh lên thực hiên - Lắng nghe - Thiên nhiên có quan hệ mật 56 thiết đời sống 3.Bài ngƣời Những từ tiếng việt nói thiên nhiên nhƣ - Lắng nghe cô giáo giới thiệu a.Giới nào? Tiết học hơm chúng thiệu ta tìm hiểu qua luyện từ câu: Mở rộng vốn từ thiên nhiên - Giáo viên ghi tên lên bảng Bài tập - Giáo viên gọi học sinh - Nhắc lại tên đầu ghi đọc yêu cầu nội dung vào b.Hƣớng tập dẫn học - Yêu cầu học sinh suy nghĩ sinh trả lời miệng tập luyện - Giáo viên hƣớng dẫn học sinh tập nhận xét phân tích - Học sinh đọc nêu nội dung - Kết luận: Thiên nhiên tất - Nhiều học sinh trả lời miệng ý khơng ngƣời kiến cảu tạo - Học sinh tham gia phân tích Bài tập 2: để rút kết luận - Giáo viên đƣa bảng phụ ghi - Học sinh lắng nghe sẵn tập Gọi học sinh đọc - Yêu cầu học sinh làm - Gọi học sinh đọc toàn trao đổi với bạn bên cạnh kết bảng, lớp theo dõi đọc 57 làm Gọi thầm học sinh lên bảng làm - Gọi học sinh trình bày, - Học sinh làm cá nhân Sau nhận xét bạn làm xong học sinh trao đổi theo nhóm đơi kết - Gọi học sinh nhận xét chữa làm Một bạn lên bảng cho bạn bảng làm bảng, chốt lại lời giải kết hợp với giải thích sơ qua thành ngữ tục ngữ - Năm đến bảy bạn lần lƣợt - Giáo viên kết luận đáp án trình bày kết làm đúng: Cả lớp theo dõi nhận xét Lên thác xuống ghềnh (gặp làm bạn nhiều gian lao vất vả) - Nhận xét, chữa Góp gió thành bão (tích nhiều nhỏ thành lớn) Qua sơng phải lụy đò (khi nhờ cậy ngƣời khác giúp đỡ đạt đƣợc cơng việc phải nhún nhƣờng) Khoai đất lạ, mạ đất quen (khoai phải trồng đất lại, mạ phải trồng đất quen tốt) - Ai cho biết khoai mạ có phải vật vốn có thiên nhiên 58 - Lắng nghe khơng? - Kết luận: Khoai, mạ vật vốn có thiên nhiên Dù ngƣời có trồng, cấy - Có khơng phải vật nhân tạo Bài tập 3: -Yêu cầu học sinh đọc toàn - Một học sinh đọc toàn bài, lớp theo dõi đọc thầm a Tìm từ theo nhóm -u cầu học sinh làm tập theo nhóm đơi tìm từ miêu -Học sinh nhóm thảo luận, tả khơng gian Giáo viên phát trao đổi, bạn viết nhanh bút giấy cho học sinh làm từ lên giấy -Yêu cầu học sinh trình bày kết - Đại diện số nhóm dán kết quả lên bảng lớp - Giáo viên lớp nhận xét -Học sinh thực u cầu xem nhóm tìm đƣợc nhiều từ b Đặt câu - Yêu cầu học sinh làm việc cá -Học sinh làm việc cá nhân nhân, em đặt câu với từ vừa tìm đƣợc - Gọi học sinh dƣới lớp đọc nối - Học sinh lần lƣợt đứng lên 59 tiếp câu văn vừa tìm đƣợc đọc kết làm mình Giáo viên ý sửa lỗi ngữ pháp cách dùng từ cho học sinh học sinh sai - Gọi nhận sinh nhận xét, - Học sinh nhận xét làm tuyên dƣơng bạn đặt câu bạn hay GỢI Ý: Tìm từ: + Tả chiều rộng: bao la, mênh mơng, bát ngát, vô tận, bất tận, khôn cùng,… + Tả chiều dài: xa tí tắp, xa tít, xa khơi, muôn trùng khơi, thăm thẳm, vời vợi, ngút ngát, dài dằng dặc, dài lê thê, dài lƣớt thƣớt, dài thƣợt, dài ngêu, dài loằng ngoằng, dài ngoẵng,… + Tả chiều cao: cao vút, cao chót vót, cao ngất, cao chất ngất, cao vời vợi, + Tả chiều sâu: hun hút, thăm thẳm, sâu hoắm, sâu hoăm hoẳm, Đặt câu: 60 + Biển rộng mênh mơng + Sóng vỗ ào… Bài tâp 4: Tổ chức tƣơng tự tập GỢI Ý: Tìm từ: + Tả tiếng sóng: ì ầm, ầm ầm, ầm ào, rì rào, ì oạp, ồm oạm, lao xao, thầm,… + Tả sóng nhẹ: lăn tăn, dập dềnh, lững lờ, trƣờn lên, bò lên,… + Tả sóng mạnh: cuồn cuộn, trào dâng, ạt, cuộn trào, điên cuồng, tợn, khủng 4.Củng khiếp,… cố dặn Đặt câu: dò + Tiếng sóng vỗ ầm ầm vào bờ - Học sinh lắng nghe - Giáo viên nhận xét học, tuyên dƣơng bạn học tập tích cực - Về nhà làm tập , chuẩn bị 61 3.4 Kết thực nghiệm Giờ dạy thực tiến trình thời lƣợng tiết học Giờ dạy giải đƣợc tất biện pháp chọn dạy thử nghiệm Nhƣ vậy, nói nhìn chung biện pháp mà luận văn đề xuất có khả thực thi đem lại hiệu định cho tiết dạy Những điểm chưa tốt: Giáo viên lúng túng hƣớng dẫn học sinh làm tập 62 KẾT LUẬN Một kĩ quan trọng cần hình thành phát triển cho học sinh tiểu học kĩ dùng từ.Đây sở để em bƣớc vào giới trí thức nhân loại Sống thời đại khoa học phát triển nhƣ ngày việc dùng từ để tiếp nhận thơng tin lớn Để có kĩ nói viết học sinh cần có kĩ dùng từ thật tốt Học sinh có tài liệu phục vụ cho nói, viết Học sinh biết dùng từ xác, hay phƣơng tiện giao tiếp sống Ở cấp học đầu tiên, học sinh cần luyện tập thục kĩ dùng từ, giúp em có cơng cụ để tiếp tục học lên lớp Qua khảo sát thống kê, thấy rõ thực trạng dùng từ học sinh học sinh lớp 4,5 trƣờng Tiểu học Tiến Thắng A Từ đây, đƣa số biện pháp nhằm giúp em luyện dùng từ tập thực hành cho em Với biện pháp trên, chúng tơi tin tƣởng góp phần khắc phục đƣợc hạn chế việc dùng từ cho học sinh Nhƣ nghiên cứu đề tài này, thêm lần bồi dƣỡng chuyên môn nghiệp vụ cho thân Từ khóa luận này, chúng tơi mong muốn tiếp tục tìm tòi, khám phá biện pháp rèn luyện kĩ dùng từ phù hợp với đối tƣợng học sinh để giúp em giao tiếp, làm tập tốt hơn.Đó hành trang để em đến bến bờ tri thức Đó mong muốn ngƣời giáo viên tâm huyết với nghề 63 TÀI LIỆU KHAM KHẢO 1.Lê Phƣơng Nga- Đặng Kim Nga, Phƣơng pháp dạy học Tiếng Việt Tiểu học (NXB ĐHSPHN,2003) 2.Chu Thị Thúy, Luyện từ câu Tiểu học( NXB Đại học Sƣ phạm, 2007) Nguyễn Minh Thuyết (chủ biên), sách giáo khoa Tiếng Việt 4(tập 1-2), NXB Giáo dục, 2008 Nguyễn Minh Thuyết (chủ biên), sách giáo khoa Tiếng Việt 5(tập 1-2), NXB Giáo dục, 2008 Bộ Giáo dục Đào tạo, Chƣơng trình Tiểu học, NXB Giáo dục,2002 Bộ Giáo dục Đào tạo, Tiếng Việt lớp 4, tập , Nhà xuất Giáo dục Bộ Giáo dục Đào tạo, Tiếng Việt lớp 5, tập, Nhà xuất Giáo dục Nhiều tác giả, (2006), sách giáo viên Tiếng Việt 4, nhà xuất Giáo dục Nhiều tác giả, (2006), sách giáo viên Tiếng Việt 5, nhà xuất Giáo dục 10 Lê Phƣơng Nga (chủ biên), (2006), Tiếng Việt nâng cao 4, nhà xuất Giáo dục 11 Lê Phƣơng Nga (chủ biên), (2006), Tiếng Việt nâng cao 5, nhà xuất Giáo dục 64 ... chọn đề tài: “ Rèn luyện kĩ dùng từ cho học sinh lớp 4,5 thông qua phân môn luyện từ câu ” với mong muốn góp phần nâng cao khả dùng từ cho học sinh Tiểu học nói chung học sinh lớp 4, nói riêng... pháp rèn luyện kĩ dùng từ 29 2.1.1 Luyện dùng từ tả 29 2.1.2 Luyện dùng từ nghĩa 32 2.1.3 Luyện dùng từ hay 37 2.1.4 Xây dựng tập Luyện kĩ dùng từ cho học sinh lớp. .. thiện kĩ dùng từ trình nghiên cứu Chính để kế thừa phát huy tƣ tƣởng cơng trình nghiên cứu thực đề tài “ Rèn luyện kĩ dùng từ cho học sinh lớp 4, thông qua phân môn Luyện từ câu Thông qua đề
- Xem thêm -

Xem thêm: Rèn luyện kĩ năng dùng từ cho học sinh lớp 4,5 thông qua phân môn luyện từ và câu, Rèn luyện kĩ năng dùng từ cho học sinh lớp 4,5 thông qua phân môn luyện từ và câu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay