Dạy học từ hán việt cho học sinh lớp 5 trong trường tiểu học

70 9 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/09/2018, 14:34

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC =======o0o======= NGUYỄN THỊ THU THỦY DẠY HỌC TỪ HÁN VIỆT CHO HỌC SINH LỚP TRONG TRƢỜNG TIỂU HỌC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: PPDH môn Tiếng Việt Tiểu học Ngƣời hƣớng dẫn khoa học TS LÊ THỊ THÙY VINH HÀ NỘI - 2018 LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc đến TS Lê Thị Thùy Vinh, ngƣời tận tình hƣớng dẫn giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu đề tài đƣợc hồn thành Tơi xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu, tập thể giáo viên học sinh trƣờng Tiểu học Tích Sơn, trƣờng Tiểu học Trƣng Nhị trƣờng tiểu học Xuân Hòa, đặc biệt giáo viên chủ nhiệm em học sinh khối lớp ba trƣờng giúp đỡ q trình khảo sát thực tế Tơi xin gửi lời cảm ơn tới thầy cô giáo bạn sinh viên khoa Giáo dục Tiểu học tạo điều kiện giúp đỡ có ý kiến đóng góp bổ ích vào thành cơng đề tài Trong q trình nghiên cứu, thời gian có hạn bƣớc đầu làm quen với phƣơng pháp nghiên cứu khoa học nên khó tránh khỏi thiếu xót, mong nhận đƣợc đóng góp ý kiến thầy để đề tài đƣợc hồn thiện Hà Nội, ngày 04 tháng năm 2018 Ngƣời thực Nguyễn Thị Thu Thủy LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Những số liệu ý kiến khóa luận “Dạy học từ Hán Việt cho học sinh lớp trƣờng Tiểu học” hoàn toàn trung thực, chƣa đƣợc cơng bố cơng trình khác Nếu có điều sai tơi xin chịu trách nhiệm Hà Nội, ngày 04 tháng năm 2018 Ngƣời thực Nguyễn Thị Thu Thủy MỤC LỤC MỞ ĐẦU .1 Lý chọn đề tài .1 Lịch sử vấn đề Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 5 Phƣơng pháp nghiên cứu .5 Cấu trúc khóa luận Chƣơng CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1.Một số vấn đề khái quát từ Hán Việt 1.1.1 Khái niệm từ Hán Việt .7 1.1.2 Quá trình hình thành lớp từ Hán Việt .8 1.1.3 Đặc điểm từ Hán Việt 1.2 Thực trạng dạy học từ Hán Việt .14 1.2.1 Khái quát chung 14 1.2.2 Thực trạng dạy học từ Hán Việt trường Tiểu học nói chung dạy học từ Hán Việt lớp nói riêng .15 1.2.3 Thực trạng dạy học từ Hán Việt số trƣờng Tiểu học tỉnh Vĩnh Phúc 16 1.2.4 Tổng quan từ Hán Việt sách Tiếng Việt Tiểu học .18 1.2.5 Tìm hiểu vốn từ Hán Việt sách giáo khoa Tiếng Việt 20 TIỂU KẾT 21 Chƣơng MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG DẠY VÀ HỌC TỪ HÁN VIỆT CHO HỌC SINH LỚP .23 2.1 Nhận diện từ Hán Việt .23 2.1.1 Dựa vào đặc điểm ý nghĩa 23 2.1.2 Dựa vào trật tự phân bố yếu tố từ .23 2.1.3 Dựa vào sắc thái tu từ 23 2.2 Giải nghĩa từ Hán Việt .25 2.2.1 Giải nghĩa từ Hán Việt cách thuyết minh cấu tạo nghĩa quan hệ chúng 25 2.2.2 Giải nghĩa từ Hán Việt dựa vào ngữ cảnh .29 2.2.3 Giải nghĩa từ Hán Việt cách đối chiếu với từ Việt đồng nghĩa 33 2.3 Một số biện pháp khác .35 2.3.1 Lập sổ tay Hán Việt .35 2.3.2 Dạy học qua thành ngữ Hán Việt 36 2.3.3 Cung cấp thêm cho học sinh nghĩa số yếu tố gốc Hán nghĩa mà sách giáo khoa cung cấp 36 2.3.4 Tạo lập từ Hán Việt dựa vào đặc điểm cấu tạo nghĩa yếu tố Hán Việt 37 2.3.5 Hƣớng dẫn học sinh dùng từ phù hợp để đặt câu, viết đoạn 37 2.3.6 Giúp học sinh biết cách sử dụng từ Hán Việt giá trị phong cách từ, phù hợp với văn cảnh 38 2.3.7 Phƣơng pháp “học biết nhiều” .40 2.3.8 Phƣơng pháp “học ít, hiểu kĩ” 41 2.3.9 Dạy yếu tố Hán Việt theo chủ đề - trƣờng nghĩa 42 2.3.10 Dạy từ Hán Việt thơng qua trò chơi .43 2.4 Bổ sung kiến thức Hán Việt vào giáo án giảng dạy 44 2.4.1 Bổ sung từ Hán Việt cho phân môn Luyện từ câu .44 2.4.2 Bổ sung từ Hán Việt cho phân môn Tập đọc 45 2.4.3 Bổ sung từ Hán Việt cho phân môn Tập làm văn 46 2.4.4 Nâng cao kĩ sử dụng từ Hán Việt thông qua môn học khác 47 TIỂU KẾT 49 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO 52 PHỤ LỤC MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Tiếng Việt tiếng nói phổ thơng, ngơn ngữ quốc gia, tiếng nói dùng giao tiếp thức cộng đồng dân tộc Việt Nam Dạy tiếng Việt chiếm vị trí vai trò đặc biệt quan trọng đời sống ngƣời Dạy học tiếng Việt gắn liền với phát triển đất nƣớc, chịu tác động to lớn mạnh mẽ q trình lịch sử, phát triển khoa học- cơng nghệ Đặc biệt vai trò việc dạy học tiếng Việt nghiệp giáo dục bậc học nói chung bậc học Tiểu học nói riêng Tiểu học bậc học đặt sở ban đầu cho việc hình thành phát triển nhân cách ngƣời, nắm giữ vị trí đặc biệt quan trọng, đặt tảng cho tồn bậc học phổ thơng, bậc học đại học suốt đời ngƣời Ở nhà trƣờng Tiểu học, môn Tiếng Việt vừa mơn học chính, vừa mơn học có tính chất công cụ giúp học sinh học tốt môn học khác Tiếng Việt cung cấp cho học sinh tri thức hệ thống tiếng Việt đồng thời hình thành kỹ giao tiếp, trang bị cho học sinh số công cụ để tiếp nhận diễn đạt kiến thức Trong hệ thống tiếng Việt, từ Hán Việt lớp từ có vai trò quan trọng Theo thống kê Cao Xuân Hạo từ Hán Việt chiếm 70% hệ thống từ vựng tiếng Việt, phận quan trọng hệ thống từ tiếng Việt Lƣợng từ Hán Việt góp phần khơng nhỏ bƣớc đƣờng phát triển tiếng Việt, đủ khả đáp ứng tốt yêu cầu sống văn hóa - xã hội đề Dạy học từ Hán Việt nhà trƣờng Tiểu học mà cần thiết Dạy từ Hán Việt nhà trƣờng Tiểu học giúp học sinh Tiểu học phát triển đƣợc vốn từ tiếng Việt, từ học sinh hiểu cảm thụ đƣợc tốt nội dung văn Tập đọc, sử dụng cách hiệu q trình viết văn Ngồi dạy từ Hán Việt giúp học sinh Tiểu học hiểu đƣợc nội dung mơn học khác, đóng vai trò không nhỏ việc phát triển khả giao tiếp em Tuy nhiên, thực tế cho thấy, học sinh chƣa có vốn từ Hán Việt phong phú, việc nhận biết sử dụng từ Hán Việt hạn chế Điều có ảnh hƣởng lớn việc học tập giao tiếp học sinh Bên cạnh đó, q trình giảng dạy từ Hán Việt, giáo viên lúng túng phƣơng pháp dạy tiếp thu học sinh chƣa cao Vậy làm để nâng cao hiệu giảng dạy từ Hán Việt nhà trƣờng Tiểu học? Câu hỏi thúc chọn đề tài “Dạy học từ Hán Việt cho học sinh lớp trƣờng Tiểu học” Lịch sử vấn đề Trên thực tế, trƣớc có nhiều cơng trình nghiên cứu, chuyên luận bàn từ Hán Việt nhiều khía cạnh khác điều tra tình hình hiểu sử dụng từ Hán Việt học sinh, sinh viên Nhìn chung cơng trình trƣớc phân thành hai loại sau đây: 1) Những cơng trình, viết đề cập đến vấn đề chung cấu tạo ngữ nghĩa từ Hán Việt Từ Hán Việt, khái niệm đƣợc xác định mặt lí thuyết nhƣng chƣa đƣợc khảo sát đầy đủ hoạt động chúng thực tiễn Nguyễn Văn Tu (1976) đề cập đến khái niệm: Từ Hán cổ, từ gốc Hán Hán Việt Tác giả trình bày kĩ giá trị phong cách (ƣu điểm) nhƣ hạn chế từ vay mƣợn từ góc nhìn nhà nghiên cứu Với viết “Tiếp xúc ngữ nghĩa tiếng Việt tiếng Hán”, Phan Ngọc (1983) phân tích thuyết phục sức thuyết phục tiếng Việt tiếng Hán hệ Tác giả nêu vấn đề để giải quyết: Sự tiếp xúc Hán Việt kéo dài hàng nghìn năm nên đơn vị Hán Việt có thay đổi nghĩa so với nghĩa trƣớc tiếng Hán nhƣ so với từ đồng nghĩa với tiếng Việt Vấn đề đƣợc đặt với cách nhìn có hệ thống tồn ngơn ngữ.Tác giả tiếp cận vấn đề tiếp xúc ngôn ngữ, phải đến việc xác định đặc điểm cấu trúc ngữ nghĩa từ Hán Việt phƣơng diện đồng đại Cũng nhƣ Phan Ngọc, Đặng Đức Siêu, với viết “Từ Hán Việt từ góc độ tiếp xúc ngơn ngữ văn học” khẳng định q trình tiếp xúc ngơn ngữ Hán Việt kéo dài hàng nghìn năm Tác giả rằng: Từ Hán Việt từ Việt gốc Hán (vay mƣợn trực tiếp vay mƣợn qua trung gian) hoạt động làng tiếng Việt dƣới chi phối ngữ âm, ngữ nghĩa ngữ pháp tiếng Việt 2) Từ Hán Việt với tƣ cách đối tƣợng dạy học nhà trƣờng phổ thông sở Theo hƣớng có tác giả tiêu biểu: Phan Thiều, Nguyễn Văn Khang, Phan Văn Các, Lê Xuân Thại Với viết “Xử lý yếu tố gốc Hán ngôn ngữ sách giáo khoa phổ thông”, Phan Văn Các sâu khảo sát thống kê từ Hán Việt có sách giáo khoa Văn học cấp tiểu học Từ tác giả nêu số nhận xét từ ngữ Hán Việt, dấu hiệu Việt hóa, xét hình thức tìm thấy khía cạnh ngữ âm ngữ pháp Tác giả thiếu sót soạn giả sách giáo khoa, đồng thời nêu đề xuất phƣơng pháp dạy từ Hán Việt cấp Tiểu học Tác giả Đặng Đức Siêu cơng trình “Dạy học từ Hán Việt trƣờng phổ thông” ý nghiên cứu khía cạnh nhận diện từ Hán Việt qua nhìn lịch sử để từ đề phƣơng hƣớng nắm vững vốn từ Hán Việt Tác giả Nguyễn Tài Cẩn chuyên luận “Sự hình thành cách đọc Hán Việt” lại ý phƣơng diện cách đọc xuất xứ cách đọc Hán Việt Ngoài ra, thấy nghiên cứu tác giả Nguyễn Văn Khang: “Tiếng Việt trƣờng học” đề cập đến phƣơng pháp dạy học từ Hán Việt nhà trƣờng phổ thông Phan Thiều với báo “Dạy học cho học sinh nắm yếu tố kiểu quan hệ ngữ nghĩa đơn vị, địa danh” đề xuất phƣơng pháp dạy từ Hán Việt cách tiết kiệm có hiệu nhằm “Tạo cho học sinh vốn sở để tự suy ngữ nghĩa từ ghép mà gặp” Tác giả Lê Xn Thại cơng trình “Xung quanh vấn đề dạy học từ Hán Việt” đề cập đến vai trò yếu tố cấu tạo từ việc lý giải ý nghĩa từ Hán Việt Tác giả nhấn mạnh việc tìm hiểu từ không hiểu ý nghĩa từ, hiểu yếu tố cấu tạo từ Từ yếu tố hiểu nghĩa đen, nghĩa bóng, nghĩa phát sinh từ Thấp thống phía sau yếu tố cấu tạo từ hình ảnh sinh động, phong phú từ đạt đến giá trị thẩm mĩ làm tăng thêm kỳ thú từ Đặc biệt với vấn đề nghiên cứu “Từ Hán Việt dạy học từ Hán Việt Tiểu học” Hoàng Trọng Canh không giới thiệu vấn đề từ ngữ Hán Việt có tính chất nâng cao chuyên sâu mà hƣớng dẫn sinh viên kỹ phƣơng pháp dạy học từ ngữ Hán Việt cần thiết, theo tinh thần đổi giảng dạy đại học Điểm qua cơng trình trƣớc tác giả, nhận thấy nhà nghiên cứu đề cập tới vấn đề giải vấn đề theo hai hƣớng: Các tác giả cố gắng trình bày lý thuyết, khái niệm từ Hán Việt từ rút đặc điểm giá trị phong cách từ Hán Việt vốn từ tiếng Việt Tuy việc giải vấn đề cụ thể việc cấp độ hóa kiến thức phải truyền thụ cho học sinh nhà trƣờng chƣa đƣợc ngƣời ý Vì thiếu cấp độ hóa nên nhà nghiên cứu khó kiểm tra trình độ hiểu biết, khả tiếp nhận giáo viên học sinh, từ chƣa có giải pháp đảm bảo cung cấp cho học sinh hƣớng kiến thức cần thiết từ ngữ Hán Việt thời gian chƣơng trình quy định Các tác giả đề xuất vài cách dạy từ Hán Việt cấp phổ thơng sở nhƣng chƣa có thống định hƣớng cụ thể Nhìn chung vấn đề từ Hán Việt cách giảng dạy đƣợc giới ngôn ngữ quan tâm, nhƣng việc khảo sát từ Hán Việt có sách giáo khoa Tiếng Việt lớp trƣờng Tiểu học Tích Sơn, Trƣng Nhị, Xuân Hòa chƣa quan tâm nghiên cứu Vì chúng tơi mạnh dạn sâu khảo sát từ Hán Việt sách giáo khoa lớp tập đọc, tập làm văn, luyện từ câu để tìm đƣợc thực trạng giảng dạy từ Hán Việt trƣờng Tiểu học thơng qua đề xuất số biện pháp giảng dạy từ Hán Việt cấp bậc Tiểu học với mong muốn nâng cao chất lƣợng dạy học từ Hán Việt Tiểu học Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở thực trạng dạy học từ Hán Việt trƣờng Tiểu học nói chung số trƣờng Tiểu học tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng, chúng tơi đặt vấn đề nghiên cứu đề tài Dạy học từ Hán Việt cho học sinh lớp trƣờng Tiểu học nhằm giúp giáo viên học sinh nâng cao việc giảng dạy học tập từ Hán Việt trƣờng Tiểu học Đồng thời cơng trình có tính khả chấp tài liệu tham khảo cho học sinh, sinh viên, trình học tập, nghiên cứu, giảng dạy 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu + Nghiên cứu sở lí luận từ Hán Việt, việc dạy học từ Hán Việt nhà trƣờng nói chung + Khảo sát thực trạng dạy học từ Hán Việt trƣờng Tiểu học Tích Sơn + Đề xuất số biện pháp nhằm nâng cao chất lƣợng dạy học từ Hán Việt trƣờng Tiểu học Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu đề tài thực trạng dạy học từ Hán Việt áp dụng số biện pháp nâng cao chất lƣợng dạy học từ Hán Việt 4.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu đề tài thực trạng dạy học từ Hán Việt học sinh lớp số trƣờng khu vực thành phố Vĩnh Yên thành phố Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc (trƣờng Tiểu học Tích Sơn - thành phố Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc, trƣờng Tiểu học Trƣng Nhị - thành phố Phúc Yên - tỉnh Vĩnh Phúc, trƣờng Tiểu học Xuân Hòa - thành phố Phúc Yên - tỉnh Vĩnh Phúc) Phƣơng pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp khảo sát Ở phƣơng pháp này, chúng tơi thực thơng qua hai hình thức chủ yếu: Thứ nhất, đến dự tiết dạy cụ thể, quan sát khả sử dụng từ Hán Việt học sinh trả lời giáo viên Thứ hai, vấn ngẫu nhiên số học sinh khối hứng thú học nhƣ khả hiểu từ Hán Việt học sinh Trên sở phƣơng pháp khắc phục đƣợc thiếu sót lựa chọn phƣơng pháp phù hợp để bổ sung vào chƣơng trình giảng dạy từ Hán Việt cho học sinh tiểu học đề tài thêm phần hoàn thiện Khuyến nghị Với kết nghiên cứu đề tài, chúng tơi có số khuyến nghị nhƣ sau: Thứ nhất: Cần cung cấp từ Hán Việt có hệ thống hơn, có tính tích hợp cao phần Văn (bài tập đọc) phần từ Ngữ (bài từ ngữ) Cụ thể, từ đƣa phần từ ngữ nên gắn bó với từ đọc, để hệ số sử dụng chúng cao hơn, tạo điều kiện cho học sinh nhớ kĩ dùng thạo Thứ hai: Tăng cƣờng số lƣợng từ đƣợc giải nghĩa hai phần đọc từ ngữ Nếu từ đa nghĩa nên giải tất nghĩa chúng Thứ ba: Nếu nên tăng phần luyện tập, tập từ Hán Việt lên để học sinh thực hành nhiều, sử dụng từ Hán Việt có hiệu Thứ tƣ: Nên bồi dƣỡng cho giáo viên kiến thức phƣơng pháp giảng dạy từ Hán Việt thƣờng xuyên để giáo viên nắm bắt đƣợc, từ giáo viên giảng dạy tốt Thứ năm: Nên tổ chức nhiều hoạt động ngồi trời, trò chơi học tập có sử dụng nhiều từ Hán Việt để học sinh làm quen nhƣ hiểu sử dụng chúng tốt học tập hay sống ngày 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO Hoàng Trọng Canh (2009), Từ Hán Việt việc dạy học từ Hán Việt tiểu học, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam Nguyễn Tài Cẩn (1979), Nguồn gốc trình hình thành cách đọc Hán Việt, Nhà xuất Khoa học Xã hội, Hà Nội Đỗ Hữu Châu (1996), Từ vựng ngữ nghĩa tiếng Việt, Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Thiện Giáp (1987), Từ vựng học tiếng Việt, Nhà xuất Đại học thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Khang (1995), Tiếng Việt trường học, Nhà xuất Khoa Học Xã hội, Hà Nội Nguyễn Văn Khang (2013), Từ ngoại lai tiếng Việt, Nhà xuất Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh Đặng Thị Lanh - Bùi Minh Toán - Lê Hữu Thỉnh (1998), Tiếng Việt (tập một), Nhà xuất Giáo dục Phan Ngọc (1991), Mẹo giải nghĩa từ Hán Việt, Nhà xuất Đà Nẵng Lê Xuân Thại (2005), Từ Hán Việt việc giảng dạy từ Hán Việt sách giáo khoa Ngữ văn Trung học sở, Nhà xuất Giáo Dục 10 Nguyễn Minh Thuyết (chủ biên) - Hoàng Hòa Bình - Trần Mạnh Hƣờng - Trần ThịHiền Lƣơng - Nguyễn Trí (2012), Tiếng Việt 5,tập một, Nhà xuất Giáo Dục Việt Nam 11 Nguyễn Minh Thuyết (chủ biên) - Nguyễn Thị Hạnh - Nguyễn Thị Ly Kha - Đặng Thị Lanh - Lê Phƣơng Nga - Lê Hữu Tỉnh (2013), Tiếng Việt 5, tập hai, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam 12 Vụ tiểu học (Bộ GD - ĐT - 2001), Dự thảo chương trình tiểu học (môn Tiếng Việt) báo Giáo dục Thời đại, số 38 13 Nguyễn Huyền Trang (chủ biên) - Phạm Thị Thu Hà (2012), Thiết kế giảng Tiếng Việt tập một, Nhà xuất Hà Nội 14 Nguyễn Nhƣ Ý (1996), Từ điển giải thích thật ngữ ngơn ngữ học, Nhà xuất Giáo dục 52 PHỤ LỤC Phiếu khảo sát Bảng thống kê từ Hán Việt Họ tên: Lớp: Trƣờng: PHIẾU KHẢO SÁT (Dành cho học sinh lớp trƣờng Tiểu học) Để tìm phương pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao kết học tập từ Hán Việt học sinh trường, em vui lòng trả lời câu hỏi sau cách khoanh tròn vào phương án trả lời mà em cho phù hợp Phần I: Trắc nghiệm (Hãy khoanh tròn vào đáp án mà em cho đúng) Câu 1: Các từ có tiếng phúc như: Phúc đức, phúc hậu, phúc lợi, phúc lộc Trong từ tiếng phúc có nghĩa “điều may mắn, tốt lành” hay sai? A Đúng B Sai Câu 2: Nghĩa từ “truyền thống” là: A Phong tục tập quán tổ tiên, ông bà B Cách sống nếp nghỉ nhiều ngƣời nhiều địa phƣơng khác C Lối sống nếp nghĩ hình thành từ lâu đời đƣợc truyền từ hệ sang hệ khác D Những hành vi thói quen ứng xử nhóm xã hội Câu 3: Trong Việt Nam thân yêu từ đồng nghĩa với từ Tổ quốc là: A Đất nƣớc, quê hƣơng B Non nƣớc, nƣớc, nƣớc nhà C Nƣớc nhà, quê hƣơng D Nƣớc, non nƣớc, đất nƣớc Câu 4: Câuca dao tục ngữ nói tinh thần đồn kết dân tộc ta là: A Một làm chẳng nên non, Ba chụm lại lên núi cao B Chịu thƣơng chịu khó C Ăn nhặt chặt bị D Có cơng mài sắt có ngày nên kim Câu 5: Điền từ thích hợp vào chỗ chấm ( ) để hoàn thành câu sau: Nghĩa từ…… là: tổng thể nói chung tồn xung quanh người mà người tạo A Không gian B Thời gian C Thiên nhiên D Thiên Câu 6: Câu tục ngữ Ăn nhớ kẻ trồng nói truyền thống nhân dân tộc ta hay sai? A Đúng B Sai Câu 7: Điền từ thích hợp vào chỗ chấm (…) Ơng Đỗ Đình Thiện nhà…………… Hà Nội, chủ nhiều đồn điền, nhà máy tiệm bn tiếng, có đồn điền Chi Nê huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình A Khoa học B Thƣơng gia C Văn D Tƣ sản Câu 8: Nối nghĩa từ Hán Việt cột A với cột B cho nghĩa A B 1.Điều mà pháp luật xã hội công nhận cho ngƣởi a.Nghĩa vụ công dân dân đƣợc hƣởng, đƣợc làm, đƣợc đòi hỏi 2.Sự hiểu biết nghĩa vụ quyền lợi ngƣời dân b.Quyền công dân đối vơi đất nƣớc 3.Điều mà pháp luật hay đạo đức bắt buộc ngƣời dân c.Ý thức công dân phải làm đất nƣớc Câu 9: Đặt câu với từ “hạnh phúc”: Câu 10: Đặt câu với từ “đoàn kết”: Cám ơn em tham gia trả lời câu hỏi! BẢNG THỐNG KÊ TỪ HÁN VIỆT (Sách giáo khoa Tiếng Việt - phần tập đọc) STT Từ STT Từ Âm dƣơng 143 Nam Âm nhạc 144 Ngâm Đông 145 Ngạc nhiên Đình 146 Nghệ sĩ Đình cơng 147 Ngoại ô Đơn sơ 148 Ngụy quyền Đại đội 149 Ngun sối Đại đồn 150 Nhân đức Đa mang 151 Nhân dân 10 Đa tình 152 Nhân hậu 11 Đặc biệt 153 Nhân loại 12 Đam mê 154 Nhàn 13 Đồng bào 155 Phán 14 Đồng chí 156 Phân đội 15 Độ lƣợng 157 Phƣơng pháp 16 Độ trì 158 Phƣơng phi 17 Đội 159 Phàm phù 18 Đội hình 160 Phản đối 19 Đội viên 161 Phần tử 20 Động 162 Phù sa 21 Đột ngột 163 Phấn khởi 22 Đấu tranh 164 Phi thƣờng 23 Điều độ 165 Phù 24 Đoàn 166 Phục tùng 25 Định cƣ 167 Phong cảnh 26 Anh 168 Phong phú 27 Bình minh 169 Quân 28 Bình yên 170 Quân giới 29 Bàn học 171 Quần đảo 30 Bảo vệ 172 Quần chúng 31 Bãi công 173 Quần tụ 32 Bạo tàn 174 Quốc tế ca 33 Bất tử 175 Qúy 34 Biên đội 176 Quyền 35 Biên phòng 177 Quyến luyến 36 Binh khí 178 Quyến rũ 37 Biểu tình 179 Sƣ đồn 38 Bệ hạ 180 Sáng tạo 39 Cách mạng 181 Sản vật 40 Cán 182 Sa nhân 41 Côn đồ 183 Sinh 42 Công 184 Tâm hồn 43 Công an 185 Tâu 44 Công 186 Tổ quốc 45 Công nghiệp 187 Tổ tiên 46 Công nhận 188 Tố nữ 47 Công phẫu 189 Tấn công 48 Công viên 190 Tập quán 49 Cơ đồ 191 Tập trung 50 Cảnh sát 192 Thôn 51 Cảnh vật 193 Thơng minh 52 Cổ kính 194 Thâm sơn 53 Canh gác 195 Thâm thúy 54 Cao quý 196 Thân hình 55 Cầu khẩn 197 Thân thể 56 Cộng hòa 198 Thơ ấu 57 Cƣờng quốc 199 Thành công 58 Cộng sản 200 Thành phố 59 Chân thật 201 Thảo 60 Chất 202 Thắng cảnh 61 Chiêu đãi 203 Tham gia 62 Chiến sĩ 204 Tham lịch 63 Chiến trƣờng 205 Du kích 64 Chức trách 206 Tạo hóa 65 Chí 207 Du lịch 66 Chinhs trị viên 208 Thanh niên 67 Dân chủ 209 Thanh tâm 68 Dân tộc 210 Thanh thản 69 Di chuyển 211 Thao trƣờng 70 Diễn viên 212 Thần 71 Diệu kỳ 213 Thiên nhiên 72 Du lịch 214 Thiếu niên 73 Dung hòa 215 Thế giới 74 Ẩn 216 Thế hệ 75 Giáo dục 217 Thị trấn 76 Giáp 218 Thực phẩm 77 Giải phóng 219 Thủy điện 78 Giải thích 220 Thu 79 Giản dị 221 Thủy thủ 80 Gian khổ 222 Thủy tinh 81 Giang sơn 223 Tiên 82 Giao thơng 224 Tiên phong 83 Hình dung 225 Tiên sa 84 Hữu 226 Tiêu diệt 85 Hƣơng vị 227 Tiêu hóa 86 Hàng hóa 228 Tƣớng sĩ 87 Hành 229 Tinh tƣớng 88 Hành quân 230 Tinh tế 89 Hành trình 231 Tiến 90 Hạnh phúc 232 Tiền tuyến 91 Hóa học 233 Tiếp giáp 92 Học hành 234 Tiết kiệm 93 Sinh học 235 Trạng sƣ 94 Học tập 236 Trầm bổng 95 Hồng bạch 237 Trầm mặc 96 Hội 238 Trầm tƣ 97 Hội họa 239 Trẫm 98 Hấp dẫn 240 Trƣờng 99 Hiên ngang 241 Trƣởng thành 100 Hùng vĩ 242 Trù phú 101 Hiếm 243 Trùng điệp 102 Hiệu lực 244 Trinh bạch 103 Hiệu nghiệm 245 Trung đội trƣởng 104 Hợp tác xã 246 Trung sĩ 105 Hoàn cầu 247 Truyền 106 Hồng 248 Truyền hình 107 Hoạt động 249 Tịch thu 108 Hoan nghiêng 250 Tự 109 Hịch 251 Tự hòa 110 Huyên náo 252 Tự nhiên 111 Huyên ảo 253 Tung hoành 112 Hy sinh 254 Tựu trƣờng 113 Hy vọng 255 Tuyên án 114 Không gian 256 Ủy ban 115 Khơng khí 257 Uy nghi 116 Khổ sai 258 Uy quyền 117 Khai trƣờng 259 Uyển chuyển 118 Khẩu hiệu 260 Văn minh 119 Khu 261 Vơ 120 Khuyến khích 262 Vơ hạn 121 Kiên nhẫn 263 Vô sản 122 Kim hƣơng 264 Vô số 123 Kết thúc 265 Vô tƣ 124 Kỷ niệm 266 Vô tận 125 Kũ thuật 267 Vô tuyến 126 Lƣơng tâm 268 Vơ ích 127 Lao động 269 Vạn vật 128 Liên hồi 270 Vinh quang 129 Liên hoan 271 Vũ khí 130 Liên khu 272 Vũ nữ 131 Liên lạc 273 Vị thần 132 Lệnh 274 Vĩ đại 133 Lƣu thành 275 Xâm lƣợc 134 Lực lƣỡng 276 Xây dựng 135 Lũy 277 Xã hội 136 Lũy thành 278 Xã viên 137 Luyện tập 279 Xao động 138 Mãnh liệt 280 Xuất 139 Mờ ảo 281 Xung phong 140 Mật vụ 282 Ý nghĩa 141 Náo động 283 Yên tâm 142 Nô lệ 284 Yên tĩnh BẢNG THỐNG KÊ TỪ HÁN VIỆT (Phần từ ngữ) STT Từ STT Từ Ƣu tú 120 Nông dân Ái 121 Nông giang Âm nhạc 122 Nông trƣờng Ân cần 123 Nữ Đình 124 Nam Đơn ca 125 Nghiên cứu Đơn vị 126 Nghệ sĩ Đài phát 127 Ngoại Đài truyền hình 128 Nhân dân 10 Đảm 129 Nhân hậu 11 Đại hội 130 Nhi đồng 12 Đại vàng 131 Nhục 13 Đại lộ 132 Oai hùng 14 Đạn dƣợc 133 Oanh liệt 15 Đạo đức 134 Phát minh 16 Đồn 135 Phì nhiêu 17 Đồng 136 Phân loại 18 Đồng bào 137 Phố xá 19 Đồng hao 138 Phƣờng 20 Độc lập 139 Phi 21 Đế quốc 140 Phù sa 22 Đoàn kết 141 Phong tục 23 Đức tính 142 Qn đội 24 Định cƣ 143 Qn đồn 25 Anh dũng 144 Quân dụng 26 Anh 145 Quận 27 Bác học 146 Sƣ đoàn 28 Bác sĩ 147 Sƣ tử 29 Bản than 148 Sáng kiến 30 Bảo vệ 149 Sáng tạo 31 Bạn hữu 150 Sân (vận động) 32 Bàn học 151 Sản xuất 33 Bổ túc văn hóa 152 Sầm uất 34 Ban cơng 153 Sinh 35 Bần 154 Sinh hoạt 36 Bộ đội 155 Sỹ quan 37 Bất khuất 156 Tình cảm 38 Binh lính 157 Tâm 39 Binh sĩ 158 Tâm tình 40 Bệ vệ 159 Tài 41 Bệnh nhân 160 Tổ quốc 42 Bệnh viện 161 Tổ tiên 43 Cán 162 Tổng hợp 44 Công cộng 163 Tận tình 45 Cơng nghiệp 164 Tần tụy 46 Cơng nhân 165 Tập quán 47 Công trƣờng 166 Thƣ viện 48 Công viên 167 Thái độ 49 Câu lạc 168 Thôn 50 Cơ quan 169 Thông minh 51 Cải tiến 170 Thân thiết 52 Cảm 171 Thƣơng yêu 53 Canh gác 172 Thành phố 54 Cần cù 173 Thắng cảnh 55 Cấp bậc 174 Thổ lộ 56 Châu thổ 175 Thanh niên 57 Chia rẽ 176 Thiên niên 58 Chiến 177 Thiên tai 59 Chiến đấu 178 Thiêng liêng 60 Chiến sĩ 179 Thƣơng du 61 Chiến trƣờng 180 Thiện chiến 62 Chỉ huy 181 Thủ đô 63 Chung thủy 182 Thủ công 64 Chuyên cần 183 Thế kỷ 65 Chì 184 Thị trấn 66 Cƣu mang 185 Thị xã 67 Cung văn hóa 186 Thực dân 68 Dân tộc 187 Thực hành 69 Di tích lịch sử 188 Thủy chung 70 Diệt 189 Thủy lợi 71 Doanh trại 190 Thủy tiên 72 Dũng cảm 191 Tiên tiến 73 Du kích 192 Tƣợng hình 74 Gan 193 Tƣợng 75 Giáo viên 194 Tinh nhuệ 76 Giải trí 195 Tiểu đội 77 Giản dị 196 Tiểu đoàn 78 Gia đình 197 Tiểu học 79 Gia súc 198 Tế nhuyễn 80 Giang sơn 199 Tốn 81 Hình ảnh 200 Trạm y tế 82 Hải đƣờng 201 Tri thức 83 Hải sản 202 Trinh sát 84 Học 203 Trụ sở 85 Học hành 204 Trực 86 Học hỏi 205 Trực ban 87 Học sinh 206 Trực chiến 88 Học tập 207 Trực thăng 89 Học thức 208 Trung 90 Hùng vĩ 209 Trung đội 91 Hiếu 210 Trung đoàn 92 Hiếu thảo 211 Trung du 93 Hiệu trƣởng 212 Trung hậu 94 Hợp tác xã 213 Trung thu 95 Hòa thuận 214 Thống 96 Khơng khí 215 Tự cƣờng 97 Khai hoang 216 Tự 98 Khoa học 217 Tự hào 99 Kinh nghiệm 218 Tự hòa dân tộc 100 Kiến thiết 219 Tự nhiên 101 Kiến thức 220 Ủy ban nhân dân 102 Kỷ niệm 221 Văn hóa 103 Kỹ thuật 222 Văn minh 104 Kỷ vật 223 Văn nghệ sĩ 105 Kính mến 224 Văn phòng 106 Kính trọng 225 Vinh 107 Lƣơng thực 226 Vinh quang 108 Lao động 227 Viên nghiên cứu 109 Liên hoan 228 Xây dựng 110 Lễ phép 229 Xã 111 Lịch 230 Xã hội 112 Lƣu luyến 231 Xứ sở 113 Luyện tập 232 Xứng đáng 114 Môn học 233 Xuất sắc 115 Mẫu giáo 234 Xung phong 116 Năng khiếu 235 Xí nghiệp 117 Năng lực 236 118 Náo nhiệt 237 119 Nô lệ 238 ... Thực trạng dạy học từ Hán Việt trường Tiểu học nói chung dạy học từ Hán Việt lớp nói riêng Từ ngữ Hán Việt dạy cho học sinh Tiểu học đƣợc thực nhiều hình thức khác nhau, nhƣ cung cấp vốn từ thông... sự, trang nghiêm Từ Hán Việt bao gồm: Từ Hán Việt cổ, từ Hán Việt từ Hán Việt bị Việt hóa Từ Hán Việt góp phần làm phong phú vốn từ tiếng Việt, nhiều từ Hán Việt khơng tìm đƣợc từ Việt tƣơng đƣơng... văn hóa - xã hội đề Dạy học từ Hán Việt nhà trƣờng Tiểu học mà cần thiết Dạy từ Hán Việt nhà trƣờng Tiểu học giúp học sinh Tiểu học phát triển đƣợc vốn từ tiếng Việt, từ học sinh hiểu cảm thụ đƣợc
- Xem thêm -

Xem thêm: Dạy học từ hán việt cho học sinh lớp 5 trong trường tiểu học, Dạy học từ hán việt cho học sinh lớp 5 trong trường tiểu học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay