Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu phương thức biểu đạt cho học sinh lớp 5 trong quá trình dạy học đọc hiểu văn bản truyện

75 3 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/09/2018, 13:35

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ====== \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG RÈN LUYỆN KĨ NĂNG ĐỌC HIỂU PHƢƠNG THỨC BIỂU ĐẠT CHO HỌC SINH LỚP TRONG QUÁ TRÌNH DẠY HỌC ĐỌC HIỂU VĂN BẢN TRUYỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Phƣơng pháp dạy học Tiếng Việt Tiểu học HÀ NỘI – 2018 LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Đỗ Huy Quang, ngƣời tận tình giảng dạy, hƣớng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện cho em hoàn thiện luận văn Thầy cung cấp tài liệu truyền thụ cho em kiến thức phƣơng pháp nghiên cứu khoa học Thiếu giúp đỡ thầy, luận văn hoàn thành Em xin cảm ơn Ban Chủ nhiệm Khoa Giáo dục Tiểu học Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội thầy cô giáo tạo điều kiện thuận lợi cho em suốt trình học tập nghiên cứu Cuối cùng, xin bày tỏ lòng biết ơn đến gia đình, ngƣời thân dành tình cảm, cổ vũ, động viên giúp đỡ tơi vƣợt qua khó khăn để hồn thành luận văn Hà Nội, tháng năm 2018 Sinh viên Nguyễn Thị Quỳnh Trang LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài nghiên cứu “ Rèn luyện kĩ đọc hiểu phƣơng thức biểu đạt cho học sinh lớp trình dạy học đọc hiểu văn truyện” kết mà tơi tơi trực tiếp tìm tòi, nghiên cứu Trong q trình nghiên cứu, tơi có sử dụng số tài liệu số tác giả để tham khảo Đó sở để tơi rút đƣợc vấn đề cần tìm hiểu đề tài Tơi xin cam đoan kết cá nhân tơi, hồn tồn khơng trùng khớp với kết tác giả khác Hà Nội, tháng năm 2018 Sinh viên thực Nguyễn Thị Quỳnh Trang KÍ HIỆU Kí hiệu GV HS TV5 Giải thích Giáo viên Học sinh Tiếng Việt KN NXB SL Kĩ Nhà xuất Số lƣợng MỤC LỤC MỞ ĐẦU .1 Lí chọn đề tài Lịch sử nghiên cứu vấn đề 3 Mục đích nghiên cứu .4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu .4 Cấu trúc khóa luận NỘI DUNG CHƢƠNG I: CƠ SƠ LÍ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Cơ sở lí luận 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.1.1 Kĩ 1.1.1.2 Văn 1.1.1.3 Văn truyện .8 1.1.1.4 Một số mơ hình đọc hiểu văn truyện .8 1.1.1.5 Phƣơng thức biểu đạt 10 1.1.1.5.1 Các phƣơng thức biểu đạt 10 1.1.2 Cơ sở ngôn ngữ .14 1.1.2.1 Lí luận ngôn ngữ học cấu trúc văn truyện nhìn từ ngơn ngữ học cấu trúc 14 1.1.2.2 Lí luận ngữ dụng học văn truyện nhìn từ ngữ dụng học .16 1.1.2.2.1 Lí luận ngữ dụng học 16 1.1.2.2.2 Văn truyện nhìn từ ngữ dụng học .17 1.1.3 Cơ sở văn học 18 1.1.3.1 Đọc hiểu văn truyện theo lí thuyết tiếp nhận văn học 18 1.1.3.2 Đọc hiểu văn truyện theo lí thuyết ứng đáp .19 1.1.4 Cơ sở giáo dục 19 1.1.4.1 Đổi giáo dục theo định hƣớng phát triển lực, phát triển cá tính khai thác tiềm ngƣời học 19 1.1.4.2 Dạy học theo lí thuyết kiến tạo 22 1.1.4.2.1 Khái niệm 22 1.1.4.2.2 Đặc trƣng phƣơng pháp dạy học theo Lý thuyết kiến tạo .22 1.1.4.2.3 Hoạt động giáo viên dạy học theo lí thuyết kiến tạo .24 1.2 Cơ sở thực tiễn 25 1.2.1 Chƣơng trình sách giáo khoa Tiếng Việt 25 1.2.2 Quy trình dạy Tập đọc lớp 26 1.2.3 Thực trạng việc dạy học đọc hiểu phƣơng thức biểu đạt cho học sinh lớp trình đọc hiểu văn truyện 29 CHƢƠNG 2: BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG ĐỌC HIỂU PHƢƠNG THỨC BIỂU ĐẠT CHO HỌC SINH LỚP TRONG QUÁ TRÌNH ĐỌC HIỂU VĂN BẢN TRUYỆN 33 2.1 Biện pháp rèn kĩ nhận biết hay đẹp nghệ thuật biểu đạt qua nhân vật, quan hệ nhân vật văn truyện Xác định nhân vật Nhận vẻ ngồi nhân vật, lời nói, ý nghĩ, hành động nhân vật 33 2.1.1 Biện pháp củng cố kiến thức nghệ thuật xây dựng nhân vật văn truyện cho học sinh tập đọc .33 2.1.2 Biện pháp sử dụng hệ thống câu hỏi, tập để hƣớng dẫn học sinh phân tích nhân vật 35 2.1.2.1 Xây dựng hệ thống câu hỏi 36 2.1.2.2 Xây dựng tập đóng vai 37 2.2 Biện pháp rèn kĩ nhận hay đẹp biểu đạt diễn biến câu chuyện (cốt truyện) Kể tóm tắt diễn biến câu chuyện Cảm nhận đƣợc bƣớc đầu câu chuyện (hay/khơng hay; thích/ khơng thích; thích chi tiết nào, đoạn nào) 38 2.2.1 Đọc văn tóm tắt văn ngắn gọn ( Giải pháp thƣờng dành cho học sinh , giỏi) 39 2.2.1.1.Yêu cầu chung 39 2.2.1.2 Cách tiến hành 39 2.2.2 Cho kiện sẵn ( Nhân vật, nội dung chính, việc bản) sau yêu cầu học sinh tóm tắt ( Áp dụng với học sinh trung bình, yếu) 40 2.2.2.1 Yêu cầu chung: .40 2.2.2.2 Cách tiến hành: .40 2.2.3 Giáo viên giới thiệu tranh ảnh ( dùng bảng phụ máy chiếu) để học sinh dựa vào tóm tắt 41 2.2.3.1 Yêu cầu chung: .41 2.2.3.2 Cách tiến hành 42 2.3 Biện pháp rèn luyện kĩ nhận hay đẹp biện pháp tu từ giá trị biểu đạt biện pháp tu từ văn truyện 42 2.3.1 Phép tu từ so sánh 42 2.3.1.1 Cách nhận biết 42 2.3.1.2 Cách tìm giá trị biểu đạt .43 2.3.2 Phép tu từ ẩn dụ: .45 2.3.3 Phép tu từ nhân hóa 46 2.4 Biện pháp rèn kĩ nhận giá trị phƣơng thức biểu đạt văn bản: đoạn kể, đoạn tả, đoạn biểu cảm, đoạn lập luận, đoạn đối thoại, đoạn độc thoại Đọc diễn cảm để thể khác biệt phƣơng thức biểu đạt 48 2.4.1 Rèn kĩ phân tích văn bản, tác phẩm: 49 2.4.2 Rèn kĩ tìm ngữ điệu 50 2.4.3 Rèn kĩ thể giọng đọc .51 Tiểu kết 53 CHƢƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM .54 3.1 Mục đích thực nghiệm .54 3.2 Địa điểm, đối tƣợng thực nghiệm 54 3.3 Nội dung thực nghiệm 54 3.4 Kết thực nghiệm 63 KẾT LUẬN .65 TÀI LIỆU THAM KHẢO 67 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Trong chƣơng trình tiểu học, mơn Tiếng Việt có vị trí vơ quan trọng Mục tiêu môn Tiếng Việt đƣợc xác định rõ: - Hình thành phát triển học sinh kĩ sử dụng tiếng Việt (nghe, nói, đọc, viết) để học tập giao tiếp môi trƣờng hoạt động lứa tuổi Thông qua việc dạy học tiếng Việt, góp phần rèn luyện thao tác tƣ - Cung cấp cho học sinh kiến thức sơ giản Tiếng Việt hiểu biết sơ giản tự nhiên, xã hội, ngƣời, văn hóa, văn học Việt Nam nƣớc ngồi - Bồi dƣỡng tình u Tiếng Việt, hình thành thói quen giữ gìn sáng, giàu đẹp Tiếng Việt, góp phần hình thành nhân cách ngƣời Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa Tập đọc phân mơn chƣơng trình Tiếng Việt bậc Tiểu học Đây phân mơn có vị trí đặc biệt quan trọng chƣơng trình đảm nhiệm việc hình thành phát triển cho học sinh kỹ đọc - kỹ quan trọng hàng đầu học sinh bậc học - bậc Tiểu học Biết đọc, ngƣời có khả chế ngự phƣơng tiện văn hóa bản, giúp họ giao tiếp đƣợc với giới bên ngoài, với ngƣời khác; thơng hiểu tƣ tƣởng, tình cảm ngƣời khác Đặc biệt đọc tác phẩm văn chƣơng, em không đƣợc thức tỉnh nhận thức mà rung động tình cảm, nảy nở ƣớc mơ tốt đẹp, đƣợc khơi dậy lực hành động, sức mạnh sáng tạo nhƣ đƣợc bồi dƣỡng tâm hồn Năng lực đọc học sinh đƣợc tạo nên từ bốn kỹ phận bốn yêu cầu chất lƣợng “đọc”: đọc đúng, đọc trôi chảy, đọc có ý thức (đọc hiểu) đọc diễn cảm Trong bốn kỹ đó, kỹ đọc hiểu đƣợc coi kỹ quan trọng, “bậc thang cuối cùng” để giúp cho học sinh đạt đƣợc yêu cầu chất lƣợng cao việc đọc - đọc diễn cảm Chỉ biết cách hiểu, hiểu sâu sắc, thấu đáo văn đƣợc đọc học sinh có cơng cụ hữu hiệu để lĩnh hội tri thức, tƣ tƣởng, tình cảm ngƣời khác chứa đựng văn bản, có công cụ để lĩnh hội tri thức học mơn học khác nhà trƣờng Chính nhờ biết cách đọc hiểu văn mà học sinh có khả đọc để tự học, tự bồi dƣỡng kiến thức sống, từ hình thành thói quen, hứng thú với việc đọc sách, với việc tự học thƣờng xuyên - Theo dự thảo đề xuất Chương trình Tiếng Việt tiểu học sau 2015, đọc hiểu văn văn học gồm bốn hành động: 1/ Đọc hiểu ngôn từ Nhận diện ngôn từ văn Hiểu nghĩa từ ngữ văn Nhận biết chi tiết quan trọng truyện: thời gian, không gian, nhân vật, việc 2/ Đọc hiểu quan hệ liên nhân Nhận xét nhân vật truyện Nhận xét ngƣời phát ngôn văn Tác giả muốn ngƣời đọc có nhận thức gì, hành động gì, thái độ tình cảm 3/ Đọc hiểu phƣơng thức biểu đạt Nhận biết hay đẹp nhân vật, chi tiết, biện pháp tu từ, cốt truyện, tình có xung đột, phƣơng thức biểu đạt văn (tả, kể, biểu cảm, thuyết minh, lập luận, đối thoại) 4/ Liên hệ so sánh văn Nêu điều cần học, cần tránh qua nhân vật Nêu tác động làm thay đổi nhận thức, tình cảm, hành vi thân ngƣời xung quanh truyện, kịch, thơ, miêu tả mang lại Bốn hành động liên quan với nhau, tác động vào nhau, bổ sung cho nhau, tạo hiệu đọc hiểu Trong đó, trƣờng tiểu học việc dạy đọc hiểu bên cạnh thành cơng nhiều hạn chế Học sinh chƣa đọc đƣợc nhƣ mong muốn Học sinh đọc mà khơng nắm đƣợc điều cốt lõi văn Kết đọc học sinh chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu việc hình thành kỹ giao tiếp quan trọng Một số giáo viên lúng túng dạy kỹ đọc hiểu: Làm để em hiểu cách chân thực sâu sắc văn đƣợc đọc, để đọc đƣợc tác động vào sống em? Vận dụng phƣơng pháp Tiểu kết Năng lực học sinh tiểu học dạng tiềm năng, phát triển Mỗi học lớp HS đƣơc rèn luyện cách học, đƣợc thầy cô giáo tổ chức hoạt động, thông qua tập để HS tự chiếm lĩnh tri thức, HS vừa tiếp nhận nội dung học, vừa đƣợc rèn khả tự học, tự đọc Biện pháp rèn kỹ đọc hiểu văn truyện từ phƣơng thức phƣơng tiện biểu đạt theo đƣờng tiếp nhận văn học, từ hình thức đến nội dung, từ dấu hiệu văn để tìm nghĩa ý nghĩa Con đƣờng tiếp nhận đƣợc sử dụng hiệu từ xa xƣa mang tính khoa học Vấn đề đặt phải hiểu rõ cấu trúc văn truyện yếu tố văn nhƣ cửa, nhìn qua thấy nghĩa ý nghĩa Cốt lõi kỹ đọc hiểu kỹ thuật Kỹ phải đƣợc rèn luyện theo chƣơng trình, thời gian dài Kỹ phải thực hành để đạt kết thực tế nhƣ mục tiêu, thế, cần có hƣớng dẫn tỉ mỉ để học sinh biết làm 53 CHƢƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 3.1 Mục đích thực nghiệm Mục đích q trình sƣ phạm nhằm đánh giá tính khả thi biện pháp rèn luyện kĩ đọc hiểu phƣơng thức biểu đạt cho học sinh lớp trình đọc hiểu văn truyện Trên sở thực nghiệm tiến hành so sánh, đối chiếu điều chỉnh biện pháp cho phù hợp với trình giảng dạy 3.2 Địa điểm, đối tƣợng thực nghiệm Chúng tiến hành tổ chức thực nghiệm Trƣờng Tiểu học Tiến Thịnh B (huyện Mê Linh - thành phố Hà Nội ) Đối tƣợng thực nghiệm :Học sinh lớp 5B3, Trƣờng Tiểu học Tiến Thịnh B 3.3 Nội dung thực nghiệm - Thiết kế tổ chức dạy thử nghiệm hai giáo án: - Xây dựng phiếu hỏi để kiểm tra chất lƣợng đọc hiểu (phƣơng thức biểu đạt) HS tiết: tiết thực nghiệm tiết đối chứng Giáo án giảng dạy Tập đọc NGƢỜI GÁC RỪNG TÍ HON I-MỤC TIÊU Đọc trơi chảy, lƣu lốt tồn Biết đọc diễn cảm văn với giọng kể chậm rãi, nhanh hồi hộp đoạn kể mƣu trí hành động dũng cảm cậu bé có ý thức bảo vệ rừng Hiểu ý nghĩa truyện : Biểu dƣơng ý thức bảo vệ rừng, thông minh dũng cảm công dân nhỏ tuổi II-ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC - Tranh minh họa đọc SGK - Giáo án điện tử III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC 54 Hoạt động dạy Hoạt động học A-Kiểm tra cũ: -Hs đọc thơ Hành trình - Gọi HS lên bảng bầy ong - GV nhận xét, chấm điểm -Trả lời câu hỏi nội dung B- Bài Giới thiệu Cho HS quan sát tranh minh họa mơ tả - Quan sát tranh minh họa vẽ tranh mơ tả vẽ tranh Hƣớng dẫn luyện đọc tìm hiểu a)Luyện đọc - Gọi học sinh giỏi đọc toàn - HS giỏi đọc toàn - Bài đƣợc chia làm đoạn? - đoạn: Đoạn 1: Từ đầu bìa rừng chƣa? Đoạn 2: Tiếp theo thu lại gỗ Đoạn 3: Còn lại * Gọi HS tiếp nối đọc toàn (lần 1) ý - Hs nối tiếp đọc sửa lỗi phát âm cho HS, kết hợp luyện đọc từ khó - Hs luyện đọc câu hội thoại: Loanh quanh rắn rỏi lách cách loay hoay “ Hai ngày nay/ đâu có đồn khách tham quan nào?” “ Mày dặn lão Sáu Bơ / tối đánh xe bìa rừng chƣa? “ A lơ! Cơng an huyện đây!” - HS nối tiếp đọc * Gọi HS tiếp nối đọc toàn (lần 2) kết - HS giải nghĩa từ 55 Hoạt động dạy Hoạt động học hợp giải nghĩa từ khó: Rơ bốt Còng tay * Luyện đọc theo nhóm đơi - HS luyện đọc theo nhóm * Gv đọc mẫu: đơi Chú ý cách đọc: toàn đọc với giọng chậm rãi, nhanh hồi hộp đoạn kể mƣu trí hành động dũng cảm cậu bé có ý thức bảo vệ rừng Nhấn giọng từ ngữ: loanh quanh, thắc mắc, bàn bạc, rắn rỏi, lửa đốt, bành bạch b)Tìm hiểu HS đọc đoạn trả lời câu hỏi: - HS đọc thầm - Ba bạn nhỏ làm nghề gì? - Ba bạn nhỏ làm nghề gác rừng - Bạn nhỏ đƣợc thừa hƣởng điều từ ba? - Thừa hƣởng tình yêu rừng, yêu thiên nhiên -Theo lối ba tuần rừng, bạn nhỏ phát -Hai ngày đâu có đồn đƣợc điều ? khách tham quan -Lần theo dấu chân, bạn nhỏ nhìn thấy -Hơn chục to bị chặt gì, nghe thấy ? thành khúc dài ; bọn trộm gỗ bàn dùng xe để chuyển gỗ ăn trộm vào buổi tối - Kể việc làm bạn nhỏ cho thấy bạn + ngƣời thông minh: 56 Hoạt động dạy Hoạt động học ngƣời thông minh, dũng cảm ? Thắc mắc thấy dấu chân ngƣời lớn rừng ; lần theo dấu chân để tự giải đáp thắc mắc Khi phát bọn trộm gỗ, chạy theo đƣờng tắt, gọi điện thoại báo công an + ngƣời dũng cảm : chạy gọi điện thoại báo công an hành động kẻ xấu Phối hợp công an bắt bọn trộm gỗ Gv giảng bài: Tình yêu rừng mà cậu bé thừa hƣởng đƣợc từ ngƣời bố làm cho cậu cảnh giác trƣớc việc làm đáng khả nghi Đó việc phát bọn trộm gỗ bàn chuyển gỗ khỏi - Nhóm đơi thảo luận rừng Cậu bé kịp thời báo cáo cho công nối tiếp nêu an để ngăn chặn hành động bọn trộm - Nội dung đoạn 1? - Tinh thần dũng cảm thông minh, cảnh giác bạn nhỏ HS đọc đoạn trả lời câu hỏi: -Vì bạn nhỏ tự nguyện tham gia bắt bọn trộm - HS trả lời theo hiểu biết gỗ ? - Nội dung đoạn 2? - Bạn nhỏ tình nguyện tham gia bắt trộm Gv giảng bài: Tuy nhỏ tuổi nhƣng bạn nhỏ 57 Hoạt động dạy Hoạt động học có ý thức bảo vệ tài nguyên rừng, dũng cảm, thơng minh, mƣu trí để ngăn chặn hành động kẻ gian - Em học tập đƣợc bạn nhỏ điều gì? - Tinh thần trách nhiệm bảo vệ tài sản chung - Đức tính dũng cảm, táo bạo, thơng minh, bình tĩnh xử lí tình bất ngờ - Biểu dƣơng ý thức bảo vệ - Nêu nội dung bài? rừng, thơng minh, dũng cảm công dân nhỏ tuổi c) Luyện đọc diễn cảm: - Gv đọc mẫu văn - Nghe đọc để tìm cách đọc - Em rút đƣợc cách đọc hay cho văn nhƣ diễn cảm Thảo luận nêu nào? từ đƣợc nhấn giọng + Giọng kể chuyện chậm rãi đoạn + Chú ý nhấn giọng từ : lửa đốt, bành bạch, loay hoay, lao tới, khựng lại, lách cách, là, dũng cảm + Đọc câu hội thoại theo giọng điệu GV hƣớng dẫn phần luyện đọc - Luyện đọc diễn cảm theo nhóm Gv theo dõi, -Từng nhóm Hs luyện đọc uốn nắn diễn cảm - Thi đọc diễn cảm -Một vài hs thi đọc diễn 58 Hoạt động dạy Hoạt động học cảm trƣớc lớp - Nhận xét, chấm điểm Củng cố , dặn dò : - Hãy nêu ý nghĩa truyện ? - Biểu dƣơng ý thức bảo vệ rừng, thông minh dũng cảm công dân nhỏ tuổi - Nhận xét tiết học, hƣớng dẫn chuẩn bị sau: Trồng rừng ngập mặn Tập đọc ÚT VỊNH (lớp tuần 32) I MỤC TIÊU: Biết đọc diễn cảm đƣợc đoạn toàn văn Hiểu nội dung: Ca ngợi gƣơng giữ gìn an tồn giao thơng đƣờng sắt hành động dũng cảm cứu em nhỏ Út Vịnh ( Trả lời đƣợc câu hỏi SGK) Khâm phục tinh thần dũng cảm Út Vịnh Lời khuyên không chơi đùa đƣờng sắt, nguy hiểm II CHUẨN BỊ : - Tranh minh họa nội dung đọc - Bảng phụ III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học A Kiểm tra cũ: -Kiểm tra HS - Đọc thuộc Bầm trả lời câu 59 Hoạt động dạy Hoạt động học - Nhận xét cho điểm hỏi B Bài - HS lắng nghe Giới thiệu bài: Giới thiệu qua tranh minh họa Hƣớng dẫn luyện đọc tìm hiểu a Luyện đọc - Gọi HS giỏi đọc toàn - HS đọc bài, lớp lắng nghe - Bài đƣợc chia làm đoạn? - đoạn: Đoạn 1: từ đầu ném đá lên tàu Đoạn 2: hứa không chơi dại nhƣ Đoạn 3: Tiếp theo tàu hỏa đến Đoạn 4: lại * Gọi HS tiếp nối đọc ( lần - HS tiếp nối đọc 1), ý sửa lỗi phát âm cho HS, kết hợp luyện đọc từ khó, câu khó * Gọi Hs tiếp nối đọc (lần 2), kết hợp giải nghĩa từ khó - HS giải nghĩa từ * Luyện đọc theo cặp - Học sinh luyện đọc theo cặp - Giáo viên đọc mẫu: b) Tìm hiểu - Đoạn đƣờng sắt gần nhà út Vịnh - Lúc tảng đá nằm chềnh ềnh năm thƣờng có cố đƣờng tàu chạy, lúc tháo ốc gắn ray Nhiều bọn gì? trẻ chăn trâu ném đá lên tàu 60 Hoạt động dạy Hoạt động học tàu chạy qua - Út Vịnh làm để thực - Vịnh tham gia phong trào “Em nhiệm vụ giữ gìn an tồn đƣờng sắt? u đƣờng sắt q em” nhận việc thuyết phục Sơn… - Khi nghe tiếng còi tàu vang lên - Vịnh thấy Hoa Lan ngồi hồi giục giã, út Vịnh nhìn đƣờng sắt chơi… thấy điều gì? - Út Vịnh hành động nhƣ - Để cứu hai bạn nhỏ chơi để cứu em nhỏ? đƣờng tàu, Vịnh lao khỏi nhà nhƣ tên bắn, la lớn báo tàu hỏa đến Hoa giật ngã lăn khỏi đƣờng tàu, Lan đứng ngây ngƣời khóc thét Đoàn tàu ầm ầm lao tới Vịnh nhào tới ôm Lan - Em học út Vịnh điều gì? lăn xuống mép ruộng - Em học tập đƣợc Út Vịnh ý thức trách nhiệm, tôn trọng quy định an tồn giao thơng, tinh thần dũng cảm cứu em nhỏ - Nội dung gì? - Nội dung: Ca ngợi Út Vịnh có ý thức chủ nhân tƣơng lai, thực tốt nhiệm vụ giữ gìn an tồn đƣờng sắt, dũng cảm cứu em nhỏ Lời khuyên: không chơi đùa đƣờng sắt, nguy hiểm c) Đọc diễn cảm -Gv đọc diễn cảm mẫu đoạn: “ Thấy lạ gang tấc” 61 Hoạt động dạy Hoạt động học - Cho học sinh phát cách đọc - Học sinh trả lời diễn cảm Đọc với giọng hồi hộp, căng thẳng, cần nhấn mạnh từ in đậm sau: “Thấy lạ, Vịnh nhìn đƣờng tàu Thì hai bé Hoa Lan ngồi chơi chuyền thẻ đó, Vịnh lao nhƣ tên bắn, la lớn: - Hoa, Lan, tàu hỏa đến! Nghe tiếng la, bé Hoa giật mình, ngã lăn khỏi đƣờng tàu, bé Lan đứng ngây ngƣời, khóc thét Đồn tàu vừa réo còi vừa ầm ầm lao tới Không chút dự, Vịnh nhào tới ôm Lan lăn xuống mép ruộng, cứu sống cô bé trƣớc chết gang tấc.” - Thi đọc diễn cảm - HS thi đọc Củng cố, dặn dò: - Hãy nêu ý nghĩa truyện ? - Ca ngợi Út Vịnh có ý thức chủ nhân tƣơng lai, thực tốt nhiệm vụ giữ gìn an toàn đƣờng sắt, dũng cảm cứu em nhỏ - Nhận xét tiết học, hƣớng dẫn HS chuẩn bị sau 62 Hệ thống câu hỏi kiểm tra chất lƣợng đọc hiểu phƣơng thức biểu đạt: Tập đọc: Ngƣời gác rừng tí hon Câu hỏi 1: Kể việc làm bạn nhỏ cho thấy bạn ngƣời thông minh, dũng cảm ? Câu hỏi 2: Em học tập đƣợc bạn nhỏ điều gì? Câu hỏi 3: Em rút đƣợc cách đọc hay cho văn nhƣ nào? Tập đọc: Út Vịnh Câu hỏi 1: Út Vịnh hành động nhƣ để cứu em nhỏ? Câu hỏi 2: Em học tập đƣợc điều từ bạn nhỏ? Câu hỏi 3: Tìm cách đọc hay cho đoạn văn luyện đọc diễn cảm? 3.4 Kết thực nghiệm Bảng 1: Kết chất lƣợng dạy đọc hiểu văn truyện tiết đối chứng Tên Ngƣời gác rừng tí hon Út Vịnh Số HS trả lời 34 34 Câu hỏi Số HS % trả lời 23 67 27 Câu hỏi Số HS % trả lời 18 53 79 20 59 Câu hỏi Số HS % trả lời 12 36 16 47 Bảng 2: Kết chất lƣợng dạy đọc hiểu văn truyện tiết thực nghiệm Tên Ngƣời gác rừng tí hon Út Vịnh Số HS trả lời 34 34 Câu hỏi Số HS % trả lời 26 76 31 Câu hỏi Số HS % trả lời 19 56 91 22 63 65 Câu hỏi Số HS % trả lời 15 44 20 58 Nhƣ vậy, qua số liệu khảo sát chất lƣợng đọc hiểu văn truyện tiết học đối chứng tiết học thực nghiệm nhận thấy rằng: Nhờ áp dụng biện pháp mà đề xuất trên, chất lƣợng đọc hiểu phƣơng thức biểu đạt em tăng lên đáng kể Khả trả lời câu hỏi dạng nhận biết (câu 1) rút học liên hệ thân ( câu 2) cao Tuy nhiên, khả phát cách đọc diễn cảm( câu hỏi 3) em chƣa cao so với hai dạng câu hỏi Vì vậy, giáo viên cần trọng nhiều đến việc rèn cho học sinh kĩ phát thể giọng đọc cho 64 KẾT LUẬN Dạy học theo định hƣớng phát triển lực HS đặt cho phân môn Tập đọc tiểu học nhiều việc phải làm, phải đổi Tập đọc văn truyện để HS hiểu biết câu chuyện, có thêm học, lời khuyên sâu sắc từ câu chuyện mà phải giúp HS biết cách đọc hiểu để em có lực ngƣời đọc độc lập Rèn kỹ đọc hiểu phƣơng thức biểu đạt cho HS trình dạy học đọc hiểu văn truyện đề tài nghiên cứu nhằm mục đích giúp HS làm chủ văn truyện, biết cách đọc hiểu văn truỵện từ yếu tố phƣơng thức phƣơng tiện biểu đạt Đọc hiểu văn truyện theo đặc trƣng thể loại phải ý đến điều: cốt truyện, nhân vật, lời kể Đọc hiểu truyện từ phƣơng thức, phƣơng tiện biểu đạt, đặc trƣng thể loại phải ý đến yếu tố mang nghĩa văn nhƣ từ, câu, đoạn, bài, dấu câu, biện pháp tu từ, đoạn đối thoại, lời kể, giọng kể, trình tự kể ngƣời kể chuyện, đoạn kể, tả, thuyết minh, biểu cảm văn Những yếu tố ngƣời đọc HS phải nhận diện đƣợc phải có khả đọc đƣợc nghĩa, ý nghĩa Trong khn khổ khóa luận này, chúng tơi tiến hành khảo sát tìm hiểu thực trạng kĩ đọc hiểu phƣơng thức biểu đạt cho học sinh lớp trình dạy học đọc hiểu văn truyện học sinh lớp 5B3 trƣờng Tiểu học Tiến Thịnh B, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội Trong trình khảo sát, chúng tơi gặp phải số khó khăn, nhƣng nhờ giúp đỡ tận tình thầy cô giáo trƣờng Tiểu học Tiến Thịnh B, thu đƣợc kết khảo sát khách quan nhất, phản ánh thực trạng mắc lỗi mà học sinh gặp phải Qua q trình khảo sát, tơi nhận thấy em học sinh gặp nhiều khó khăn đọc hiểu phƣơng thức biểu đạt , từ đề biện pháp giúp em có kĩ đọc hiểu nhanh xác Nếu biết cách vận dụng nghiên túc biện pháp đem lại hiệu cao Vì vậy, cần đẩy mạnh việc sử dụng biện pháp vào dạy học đọc 65 hiểu phƣơng thức biểu đạt văn truyện, nhằm nâng cao hiệu chất lƣợng dạy học đọc hiểu Tiểu học Với khoảng thời gian không nhiều, phạm vi khảo sát hạn hẹp, hiểu biết hạn chế, chúng tơi khơng tránh khỏi sai lầm thiếu sót nội dung lẫn hình thức Chúng tơi mong muốn nhận đƣợc góp ý bổ sung thầy bạn để đề tài đƣợc hồn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn! 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO Hồng Hòa Bình, Nguyễn Minh Thuyết (2012) “ Phƣơng pháp dạy học Tiếng Việt nhìn từ tiểu học”, NXB GD Việt Nam Hồng Hòa Bình (1997)“Dạy văn cho học sinh Tiểu học”, NXB Giáo Dục, Hà Nội Đỗ Hữu Châu, Bùi Minh Toán (1993) “ Đại cƣơng ngôn ngữ học”, NXB Giáo dục, Hà Nội Đỗ Hữu Châu (2003) “Cơ sở ngữ dụng học” tập 1, NXB ĐHSP Hà Nội Trần Thanh Đạm (chủ biên) (1970) “ Vấn đề giảng dạy tác phẩm văn học theo thể loại”, NXB Giáo dục, Hà Nội Nguyễn Thiện Giáp (2000) “Dụng học Việt ngữ”, NXB Đại học quốc gia Hà Nội Nguyễn Thị Hạnh (2002) “ Dạy học đọc hiểu Tiểu học” , NXB ĐHQG Hà Nội Nguyễn Thái Hòa (2000) “ Những vấn đề thi pháp truyện” , NXB Giáo dục, Hà Nội Nguyễn Thanh Hùng (2011) “Kỹ đọc hiểu văn”, NXB Giáo dục Hà Nội 10 Lê Phƣơng Nga, Nguyễn Trí (2004) “ Phƣơng pháp dạy học Tiếng Việt 2” 11 Lê Phƣơng Nga (2001) “Dạy học Tập đọc Tiểu học” NXB Giáo dục 12 Nguyễn Trí (2002) “Dạy học mơn Tiếng Việt Tiểu học theo chƣơng trình mới”, NXB Giáo dục 13 Lê Hữu Tỉnh Trần Mạnh Hƣớng (2001) “ Giải đáp 88 câu hỏi giảng dạy Tiếng Việt Tiểu học”, NXB Giáo dục 14 Trần Đình Sử (chủ biên) (2003) “ Giáo trình lí luận văn học” tập 2, NXB ĐHSP 67 ... cứu kĩ đọc hiểu phƣơng thức biểu đạt cho học sinh lớp trình dạy học đọc hiểu văn truyện Chƣơng 2: Một số biện pháp rèn kĩ đọc hiểu phƣơng thức biểu đạt cho học sinh lớp trình dạy học đọc hiểu văn. .. việc dạy học đọc hiểu phƣơng thức biểu đạt cho học sinh lớp trình đọc hiểu văn truyện 29 CHƢƠNG 2: BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG ĐỌC HIỂU PHƢƠNG THỨC BIỂU ĐẠT CHO HỌC SINH LỚP TRONG QUÁ TRÌNH... đề dạy học đọc hiểu phƣơng thức biểu đạt cho học sinh lớp trình dạy học đọc hiểu văn truyện - Dựa sở lí luận thực tiễn để tìm biện pháp rèn kĩ đọc hiểu phƣơng thức biểu đạt cho học sinh lớp trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu phương thức biểu đạt cho học sinh lớp 5 trong quá trình dạy học đọc hiểu văn bản truyện, Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu phương thức biểu đạt cho học sinh lớp 5 trong quá trình dạy học đọc hiểu văn bản truyện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay