So sánh chủ đề phân số trong chương trình môn toán lớp 4 ở tiểu học của việt nam và new zealand

63 1 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/09/2018, 13:19

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC BÙI THỊ HOA SO SÁNH CHỦ ĐỀ PHÂN SỐ TRONG CHƢƠNG TRÌNH MƠN TỐN LỚP Ở TIỂU HỌC CỦA VIỆT NAM VÀ NEW ZEALAND KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chun ngành: Tốn PPDH Toán Tiểu học Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: ThS PHẠM HUYỀN TRANG HÀ NỘI, 2018 LỜI CẢM ƠN Trƣớc tiên, em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu tồn thể q thầy giảng viên trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội Em xin chân thành cảm ơn thầy cô giảng viên khoa Giáo dục Tiểu học trực tiếp giảng dạy chúng em suốt trình học tập trƣờng Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới - ThS Phạm Huyền Trang, ngƣời tận tình hƣớng dẫn, bảo cho em nhiều kinh nghiệm quý báu để em hồn thiện khóa luận tốt nghiệp Do thời gian có hạn vấn đề thân em, khóa luận em khơng tránh khỏi thiếu sót, em kính mong nhận đƣợc góp ý q thầy nhằm hồn thiện đề tài Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Sinh viên thực Bùi Thị Hoa LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi, có hỗ trợ từ giáo viên hƣớng dẫn ThS Phạm Huyền Trang Các nội dung nghiên cứu đề tài trung thực chƣa đƣợc công bố cơng trình nghiên cứu trƣớc Đề tài sử dụng số nhận xét, đánh giá tác giả, quan tổ chức khác đƣợc thể phần tài liệu tham khảo Nếu phát có gian lận tơi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc Hội đồng, nhƣ kết khóa luậncủa Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Sinh viên thực Bùi Thị Hoa MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Cấu trúc khóa luận: PHẦN NỘI DUNG CHƢƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1 Vai trò mạch phân số chƣơng trình mơn Tốn Tiểu học 1.2 Cơ sở lí luận việc hình thành phân số 1.3 Cơ sở việc hình thành phép toán Chƣơng NGHIÊN CỨU SO SÁNH CHỦ ĐỀ PHÂN SỐ TRONG CHƢƠNG TRÌNH TỐN LỚP Ở TIỂU HỌC CỦA VIỆT NAM VÀ NEW ZEALAND 11 2.1 Mục tiêu dạy - học Toán lớp Tiểu học Việt Nam New Zealand 11 2.1.1 Mục tiêu dạy - học Toán lớp Tiểu học New Zealand 11 2.1.2 Mục tiêu dạy - học Toán Tiểu học Việt Nam 11 2.2 Nội dung chủ đề phân số chƣơng trình tốn lớp Tiểu học New Zealand 13 2.2.1 Khái niệm phân số chương trình Tốn lớp Tiểu học New Zealand 13 2.2.2 Các phép tốn với phân số chương trình Tốn lớp Tiểu học New Zealand 15 2.2.3 Các tính chất phân số chương trình Toán lớp Tiểu học New Zealand 21 2.2.4 Kết luận nội dung chủ đề phân số chương trình Tốn Tiểu học New Zealand 21 2.3 Nội dung chủ đề phân số chƣơng trình tốn lớp Tiểu học Việt Nam 24 2.3.1 Khái niệm phân số chương trình Tốn lớp Tiểu học Việt Nam 24 2.3.2 Các phép toán với phân số chương trình Tốn lớp Tiểu học Việt Nam 29 2.3.3 Các tính chất phân số chương trình Tốn lớp Tiểu học Việt Nam 37 2.3.4 Kết luận nội dung chủ đề phân số chương trình Tốn Tiểu học Việt Nam 40 2.3.5 Tổ chức minh họa dạy học “Phân số”: 47 2.4 Phƣơng pháp dạy học Toán lớp Tiểu học Việt Nam New Zealand 54 2.4.1 Phương pháp dạy – học toán lớp Tiểu học New ZealandError! Bookmark 2.4.2 Phương pháp dạy – học toán lớp Tiểu học Việt NamError! Bookmark no PHẦN KẾT LUẬN 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO 57 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT GV : Giáo viên HS : Học sinh PPDH : Phƣơng pháp dạy học SGK : Sách giáo khoa PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trang Tử nói: “Đời sống có hạn mà học vơ hạn”, khơng cân, đong, đo, đếm đƣợc khối lƣợng tri thức khoa học nhân loại Muốn tồn phát triển, phải luôn cập nhật, tiếp thu tinh hoa, mới, không ngừng học hỏi lẫn Để đất nƣớc ngày giàu đẹp, đòi hỏi phải có giáo dục tốt, đáp ứng cho việc dạy học thời đại cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nƣớc Vì lẽ trên, chủ tịch nƣớc Trần Đại Quang nhấn mạnh: “Đầu tƣ cho giáo dục đầu tƣ phát triển”, đầu tƣ cho giáo dục – đầu tƣ cho tƣơng lai Học sinh Tiểu học – lứa tuổi măng non đất nƣớc, hệ tiếp bƣớc cha anh đƣa đất nƣớc lên tầm cao Vì vậy, giáo dục cho em từ bƣớc đầu đem lại hiệu lớn, tạo móng vững để em tự tin, tích cực, chủ động, sáng tạo hoạt động học tập Và Giáo dục Tiểu học có nhiệm vụ thực điều Một mơn học có vai trò quan trọng, đồng thời đƣợc học sinh u thích mơn Tốn Ở Tiểu học, Toán học gồm mạch kiến thức nhƣ: số học, yếu tố thống kê, yếu tố hình học, đại lƣợng đo lƣờng, giải tốn có lời văn.Tuy nhiên, xét khối lƣợng kiến thức có nhiều phải kể đến nội dung số học Tiểu học Số học Tiểu học có vai trò quan trọng, phản ánh thực khách quan Từ vấn đề thực tế, tác giả viết sách xuất đƣợc tốn hay, có ý nghĩa Số học phân số chủ đề của nội dung số học Vì vậy, có ứng dụng rộng rãi đời sống ngƣời Hiện nay, nhờ có sở vật chất, trang thiết bị đại với chƣơng trình đào tạo chất lƣợng, New Zealand đƣợc đánh giá mơi trƣờng phát triển lí tƣởng cho học sinh Tiểu học Theo chƣơng trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) OECD, hệ thống giáo dục New Zealand đƣợc xếp thứ giới, lực đƣợc học sinh thể đặc biệt tốt đọc, tốn học, khoa học Chƣơng trình học Việt Nam thời kì cải cách, thay đổi sách giáo khoa Vì vây việc tiếp thu, học hỏi lĩnh vực giáo dục nƣớc việc làm cần thiết để có đƣợc bƣớc tiến Do đó, nghiên cứu so sánh nội dung chủ đề phân số chƣơng trình mơn Tốn lớp Tiểu học Việt Nam New Zealand việc làm cần thiết, đáp ứng cho nhu cầu học hỏi giáo dục Việt Nam giáo dục quốc gia giới Trong phạm vi nghiên cứu khóa luận tốt nghiệp Đại học (bậc Tiểu học), lựa chọn đề tài nghiên cứu: “So sánh chủ đề phân số chương trình mơn Tốn lớp Tiểu học Việt Nam New Zealand” với mong muốn đóng góp phần nhỏ bé, có ý nghĩa tích cực cho giáo dục Việt Nam thời kì hội nhập quốc tế nhƣ giai đoạn cải cách, đổi sách giáo khoa Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu so sánh nội dung chủ đề phân số chƣơng trình mơn Tốn lớp Tiểu học Việt Nam New Zealand lĩnh vực: khái niệm phân số, phép tính với phân số, tính chất phân số, phƣơng pháp dạy học chƣơng trình mơn Tốn lớp để thấy đƣợc điểm tƣơng đồng khác biệt chƣơng trình Tốn Tiểu học Việt Nam New Zealand Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Mục tiêu dạy - học Toán lớp Tiểu học Việt Nam New Zealand - Nội dung chủ đề phân số chƣơng trình mơn Tốn lớp Việt Nam New Zealand - Phƣơng pháp dạy học mơn Tốn lớp Tiểu học với nội dung phân số Việt Nam New Zealand Giả thuyết khoa học Nếu việc nghiên cứu so sánh nội dung chủ đề phân số chƣơng trình mơn Tốn lớp Tiểu học Việt Nam New Zealand để tìm điểm tƣơng đồng khác biệt tạo điều kiện để góp phần đổi nâng cao chất lƣợng dạy - học chƣơng trình Toán Tiểu học Việt Nam Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu khung chƣơng trình mơn Tốn lớp New Zealand nội dung phân số - Nghiên cứu khung chƣơng trình mơn Tốn lớp Việt Nam nội dung phân số - Nghiên cứu so sánh nội dung phân số chƣơng trình mơn Toán lớp Tiểu học Việt Nam New Zealand Phƣơng pháp nghiên cứu - Phƣơng pháp nghiên cứu lý luận: Đọc, dịch tài liệu nƣớc tài liệu New Zealand - Phƣơng pháp so sánh: Xác định đối tƣợng so sánh, nội dung cần so sánh kết so sánh Cấu trúc khóa luận: Ngồi phần mở đầu kết luận, khóa luận gồm nội dung nhƣ sau: Chƣơng 1: Cơ sở lí luận thực tiễn Chƣơng 2: Nghiên cứu so sánh chủ đề phân số chƣơng trình mơn Tốn lớp Tiểu học Việt Nam New Zealand Trƣớc thực thao tác cộng, trừ phân số khác mẫu số, học sinh cần phải hiểu phân số tƣơng đƣơng cách gọi khác phân số Cộng, trừ phân số khác mẫu số liên quan đến việc biến đổi phần phân số để đƣợc hai phân số có mẫu số Trên sở xác định đƣợc ý tƣởng, HS phát giải nhiệm vụ học tập Trong trình tiếp cận tri thức, GV hƣớng dẫn HS, HS thực hành chủ yếu HS đƣợc thực hành gấp giấy, vẽ mơ hình để tìm kết Điều giúp HS hiểu đƣợc chất vấn đề, ghi nhớ lâu HS chủ yếu sử dụng mơ hình để khái qt hóa kiến thức Từ mơ hình đó, HS giải đƣợc đề tƣơng tự cách dễ dàng Nhận xét: Nhƣ dễ dàng thấy đƣợc với học mới, GV thƣờng cho HS thao tác đồ dùng trực quan, mơ hình chuẩn bị sẵn để giúp HS tự rút kiến thức Với phƣơng pháp này, HS không ghi nhớ máy móc mà khái quát hóa để thuận tiện cho việc làm tập vận dụng Quá trình chiếm lĩnh tri thức đƣợc HS thực dƣới hƣớng dẫn, điều khiển GV, HS hoạt động 2.4.2 Phương pháp dạy – học toán lớp Tiểu học Việt Nam 2.4.2.1 Phương pháp trực quan Phƣơng pháp trực quan dạy học Toán Tiểu học phƣơng pháp dạy học GV tổ chức, hƣớng dẫn HS hoạt động trực tiếp tƣợng, vật cụ thể Từ HS lĩnh hội đƣợc kiến thức, kĩ mơn Tốn Phƣơng pháp trực quan trình kết hợp cụ thể trừu tƣợng Từ cụ thể, HS vận dụng khái niệm trừu tƣợng để giải nhiệm vụ học tập 43 Phƣơng pháp trực quan đƣợc sử dụng dạy học phân số lớp phong phú đa dạng Kiến thức phân số kiến thức mà trƣớc HS chƣa đƣợc học lớp dƣới, mới, hầu hết có hình ảnh minh họa để HS dễ hiểu, hình ảnh minh họa hình sách giáo khoa, hình HS chuẩn bị,… Khi dạy “Phân số”, giải thích cho HS rằng: Chia hình tròn thành phần nhau, tơ màu phần, ta đƣợc phân số HS khó hiểu đƣợc lại có phân số đó, khó áp dụng vào tình tƣơng tự Vì vậy, GV cần đƣa hình ảnh minh họa để giúp HS dễ hiểu Khi dạy “Phân số nhau”, từ hai băng giấy nhƣ nhau, chia băng giấy thứ thành phần nhau, tô màu phần, chia băng giấy thứ hai thành phần nhau, tô màu phần,nếu không sử dụng phƣơng pháp trực quan HS khó hiểu đƣợc phân số phân số Sử dụng phƣơng pháp trực quan tạo biểu tƣợng hình thành kiến thức dựa sở hoạt động trực tiếp với vật, tƣợng cụ thể Đồ dùng trực quan có vai trò quan trọng dạy học, giúp học sinh dễ nhớ, dễ hiểu Hình ảnh minh họa biểu tƣợng kiến thức đƣợc lƣu giữ trí nhớ học sinh, từ học sinh biết cách áp dụng vào toán tƣơng tự Tuy nhiên GV không nên lạm dụng phƣơng pháp trực quan dạy mình, lạm dụng phƣơng pháp trực quan khiến trẻ lƣời suy nghĩ, không phát triển tƣ trừu tƣợng Khi sử dụng hình ảnh, video, GV cần xác định rõ mục tiêu quan sát để HS không bị sa đà vào chi tiết nhỏ lẻ 2.4.2.2 Phương pháp thực hành – luyện tập Phƣơng pháp thực hành - luyện tập phƣơng pháp dạy học liên quan đến hoạt động thực hành – luyện tập kiến thức, kĩ môn học 44 Phƣơng pháp thực hành luyện tập đƣợc sử dụng thƣờng xun dạy học mơn Tốn Tiểu học Luyện tập nhiều học sinh hiểu nắm vững kiến thức.Ví dụ: Khi dạy “Phép cộng phân số”, sau GV HS phân tích xong ví dụ SGK, hoạt động trực tiếp đồ dùng trực quan đến ghi nhớ: muốn cộng hai phân số mẫu số, ta cộng hai tử số với giữ nguyên mẫu số, GV yêu cầu HS làm tập thực hành Các phép tính SGK trang 126 phép cộng phân số có mẫu số Sau nắm rõ phần ghi nhớ, HS thực hành – luyện tập làm tập dễ dàng 2.4.2.3 Phương pháp gợi mở - vấn đáp Phƣơng pháp gợi mở - vấn đáp phƣơng pháp dạy học khơng trực tiếp đƣa kiến thức hồn chỉnh mà sử dụng hệ thống câu hỏi để hƣớng dẫn học sinh suy nghĩ lần lƣợt trả lời câu hỏi, bƣớc tiến dần đến kết luận cần thiết, giúp học sinh tự tìm kiến thức Phƣơng pháp gợi mở - vấn đáp thích hợp với dạng học tốn Tiểu học vì: dạy học kiến thức mới, thực hành luyện tập, kiểm tra đánh giá, ôn tập củng cố kiến thức… sử dụng phƣơng pháp Phƣơng pháp gợi mở - vấn đáp tạo điều kiện cho HS tích cực, chủ động, độc lập suy nghĩ để tìm kiến thức Đồng thời góp phần làm cho khơng khí lớp học sơi nổi, gây hứng thú học tập HS Khi dạy “Phân số phép chia số tự nhiên”, GV cần sử dụng hàng loạt câu hỏi gợi mở để hƣớng dẫn HS tiếp cận tri thức Ở ví dụ: Có bánh, chia cho em Hỏi em đƣợc phần bánh.”, GV sử dụng câu hỏi nhƣ: ? Em thực hiên phép chia 3:4 tƣơng tự nhƣ thực : đƣợc không? 45 ? Hãy tìm cách chia bánh cho bạn? ? Có bánh, chia cho bạn bạn nhận đƣợc bánh Vậy :  ? ? Thƣơng phép chia 3: có khác so với thƣơng phép chia 8: ? ? Em có nhận xét tử số mẫu số thƣơng số bị chia, số chia phép chia 3: ? HS dễ dàng phát giải vấn đề dựa vào câu hỏi gợi mở 2.4.2.4 Phương pháp giảng giải – minh họa Phƣơng pháp giảng giải – minh họa phƣơng pháp dùng lời nói để giải thích tài liệu Tốn kết hợp với phƣơng tiện trực quan (đồ dùng dạy học, sơ đồ, hình vẽ, ví dụ cụ thể…) để hỗ trợ cho việc giải thích Phƣơng pháp thƣờng đƣợc sử dụng dạy học mới, hƣớng dẫn học sinh luyện tập thực hành, tổ chức cho học sinh ơn tập kiến thức học Ví dụ, dạy “So sánh hai phân số”, GV dùng lời nói để giải thích  , kết hợp sử dụng hình vẽ minh họa 5 SGK trang 119 để đến kết luận: Phân số có tử số bé bé hơn, phân số có tử số lớn lớn hơn, tử số hai phân số GV nên hạn chế sử dụng phƣơng pháp giảng giải – minh họa phƣơng pháp đặt HS tình trạng thụ động, phát huy tính tích cực HS q trình học tập Nhận xét: Với học mới, GV thƣờng cho HS quan sát đồ dùng trực quan, dựa vào đó, GV hƣớng dẫn HS câu hỏi gợi mở giúp 46 HS phát giải vấn đề, đồng thời, GV giải thích HS chƣa hiểu Sau HS tiếp cận tri thức mới, GV cho HS làm tập luyện tập để khắc sâu thêm kiến thức vừa học Nói chung, phƣơng pháp dạy học đƣợc GV sử dụng linh hoạt, tùy vào học phù hợp với trình độ HS 24.3 Tổ chức minh họa dạy học “Phân số”: Từ việc nghiên cứu chủ đề phân số chƣơng trình mơn Tốn lớp Việt Nam New Zealand, thấy đƣợc điểm tƣơng đồng khác biệt giảng dạy hai nƣớc Qua việc tiếp thu, học hỏi đổi giảng dạy, đề xuất dạy học nhƣ sau: Mơn: Tốn – Tiết 96 BÀI: PHÂN SỐ I Mục tiêu: Kiến thức - Giúp HS làm quen với phân số - Có đƣợc biểu tƣợng ban đầu phân số Kĩ năng: - Bƣớc đầu nhận biết phân số, tử số mẫu số - Biết đọc, biết viết phân số Thái độ: Học sinh có thái độ u thích mơn Tốn,sơi nổi,tích cực học tập II Đồ dùng dạy học: 1.Giáo viên: -Máy chiếu phóng to hình sách giáo khoa - Bảng phụ kẻ sẵn tập 2 Học sinh: - Sách giáo khoa, hình chữ nhật chuẩn bị, viết, bút chì, màu 47 III Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động GV Nội dung Khởi động: Hoạt động HS Cho HS hát bài: “Thiếu nhi - Cả lớp đồng hát, giới liên hoan” vỗ tay Kiểm tra cũ: - HS giải tốn sau: Một hình - HS lên bảng thực bình hành có đáy 82cm, đáy hiện, HS dƣới lớp làm gấp đôi chiều cao Tính chu vi nháp diện tích hình - Muốn tính diện tích hình bình - Diện tích hình bình hành ta làm nhƣ nào? hành độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo) Bài mới: A Giới thiệu bài: - Cơ có bánh, muốn -HS lắng nghe chia cho ba bạn bạn nhận đƣợc số lƣợng bánh bao nhiêu? Kết có phải số ngun hay khơng? Để biết bạn nhận đƣợc phần bánh, vào học ngày hôm “Phân số” - GV ghi tên lên bảng B động: Các -HS ghi vào hoạt - GV yêu cầu lớp lấy hình -HS lấy hình chữ nhật chữ nhật chuẩn bị ra, kiểm chuẩn bị 48 Hoạt động 1: tra chuẩn bị học sinh Giới thiệu phân - Em suy nghĩ để tìm cách -HS suy nghĩ tìm cách số chia hình chữ nhật chuẩn bị chia làm phần nhau? (bằng cách gấp giấy) - Làm để gấp hình chữ -Gấp đơi hình chữ nhật nhật làm phần nhau? -GV nhận xét cách gấp HS - HS tiến hành gấp hình Nếu HS không làm đƣợc, GV chữ nhật làm phần làm mẫu - GV kiểm tra việc gấp giấy -HS gấp giấy HS - Hãy mở giấy cho biết -Hình chữ nhật đƣợc hình chữ nhật đƣợc chia làm chia làm phần phần nhau? - Hãy tô màu vào phần -HS tô màu vào phần hình chữ nhật - GV dán hình HS tơ màu lên bảng Hỏi: Hình bảng đƣợc tơ 49 - Hình đƣợc tơ màu màu phần? phần - Ta nói: tơ màu phần hai hình chữ nhật - Ta viết: , đọc phần -4 HS nhắc lại nối tiếp hai - GV hƣớng dẫn HS cách viết: -2 HS nhắc lại ta viết số trƣớc, kẻ gạch ngang dƣới số 1, viết số dƣới dấu gạch ngang - Ta gọi - Phân số phân số có tử số 1, mẫu số Mẫu số số tự nhiên khác - Khi viết phân số , mẫu số -Mẫu số đƣợc viết đƣợc viết hay dƣới vạch ngang, mẫu số phân số cho biết điều gì? dƣới gạch ngang, mẫu số cho biết hình chữ nhật đƣợc chia làm phần - Ta nói mẫu số tổng số phần đƣợc chia Mẫu số -HS lắng nghe luôn phải khác - Khi viết phân số , tử số -Tử số đƣợc viết đƣợc viết đâu, tử số phân gạch ngang, tử số cho biết có phần 50 số B Hoạt động 2: Đọc, viết phân số cho biết điều gì? đƣợc tơ màu Ta nói tử số số phần đƣợc tô màu -GV yêu cầu HS đọc, viết phân -HS quan sát hình số số phần tơ màu hình tròn, hình vng, hình zích zắc nhƣ phần học SGK trang 106 hình - Chiếu hình tròn hỏi: Đã tơ -Đã tơ màu phần màu phần hình hình tròn tròn? -Cho biết tử số mẫu số phân số -Phân số có tử số -Đƣa hình vng hỏi: Đã 1, mẫu số tô màu phần hình -Đã tơ màu vng? -Em cho biết tử số mẫu số phân số 4 hình vng -Phân số có tử số 3, mẫu số -Đƣa hình zích zắc hỏi: Đã tơ màu phần -Đã tơ màu hình zích zắc? zắc 51 hình zích - Em cho biết tử số mẫu -Phân số có tử số số phân số -Vậy ; ; đƣợc gọi gì? 7 4, mẫu số -Đƣợc gọi phân số -Mỗi phân số gồm phần -Mỗi phân số có tử số nào? Các thành phần thuộc mẫu số Tử số số tự loại số gì? Đƣợc viết nhƣ nhiên viết gạch nào? ngang Mẫu số số tự nhiên khác viết dƣới gạch ngang -Yêu cầu HS đọc lại phần ghi -2 HS đọc lại phần ghi nhớ nhớ SGK Bài C Hoạt động 3: - HS đọc yêu cầu làm bài, -HS làm Thực hành sau lần lƣợt gọi HS đọc, -6 HS báo cáo trƣớc lớp viết giải thích phân số Ví dụ: hình Hình 1: viết đọc hai phần năm, mẫu số cho biết hình chữ nhật đƣợc chia làm phần nhau, tử số cho biết có phần đƣợc tơ màu -GV mời HS nhận xét sau 52 GV kết luận Bài 2: -GV treo bảng phụ có kẻ sẵn -2 HS lên bảng làm bài tập 2, gọi HS lên bảng vào bảng phụ, HS dƣới làm yêu cầu HS làm lớp làm vào SGK vào SGK - GV mời HS nhận xét sau GV kết luận - GV hỏi: Mẫu số phân số -Mẫu số số tự nhiên số tự nhiên nhƣ nào? khác GV kết luận Bài 3: - GV mời HS đọc yêu cầu - Mời HS lên bảng, sau lần -3 HS lên bảng viết, HS lƣợt đọc phân số cho HS dƣới lớp viết vào viết - GV mời HS nhận xét sau Gv kết luận Bài - GV mời HS đọc yêu cầu - Tổ chức cho HS chơi trò chơi -HS lớp tham gia “Bắn tên”: HS A trả lời phân số thứ đƣợc “bắn tên” sang bạn B để bạn B trả lời, bạn B trả lời tiếp tục bắn tên sáng bạn C, nhƣ 53 kết thúc tập - GV nhận xét trò chơi Củng cố-dặn - Hơm đƣợc học -Chúng ta đƣợc học dò: gì? “Phân số” - Phân số gồm phần? - Phân số gồm phần - Số tự nhiên đƣợc viết dấu - Tử số gạch ngang đƣợc gọi gì? - Số tự nhiên đƣợc viết dƣới -Mẫu số dấu gạch ngang đƣợc gọi gì? - Em nêu cách viết phân -1 HS nêu -1 HS đọc ghi nhớ số? - Mời 1HS đọc phần ghi nhớ - HS lắng nghe SGK - GV nhận xét tiết học - Tuyên dƣơng HS tích cực - Dặn dò HS xem trƣớc “Phân số phép chia số tự nhiên” 54 PHẦN KẾT LUẬN Trên sở nghiên cứu so sánh nội dung chủ đề phân số chƣơng trình mơn Tốn lớp Tiểu học Việt Nam New Zealand, rút đƣợc số kết nhƣ sau: Thấy đƣợc mục tiêu dạy - học mơn Tốn hai nƣớc nói chung mục tiêu dạy - học chủ đề phân số nói riêng Thấy đƣợc điểm tƣơng đồng khác biệt chủ đề phân số phƣơng diện: khái niệm phân số, phép tính với phân số, tính chất phân số chƣơng trình mơn Tốn lớp Tiểu học Việt Nam New Zealand Nghiên cứu nội dung chủ đề phân số chƣơng trình mơn Tốn lớp Tiểu học Việt Nam New Zealand khía cạnh: khái niệm phân số, phép tính với phân số, tính chất phân số rút kết luận phần Sự khác biệt đƣợc nhận thấy khái niệm phân số chƣơng trình mơn Tốn lớp Tiểu học New Zealand rộng, có ứng dụng nhiều thực tế sống Phân số thể qua nhiều toán khác Kiến thức phân số đƣợc lồng ghép vào kiến thức khác nhƣ: xác suất, tỉ lệ,… Ở Việt Nam, khái niệm phân số đƣợc hiểu đơn giản Phƣơng pháp giảng dạy New Zealand Việt Nam có điểm khác biệt Ở New Zealand chủ yếu sử dụng phƣơng pháp tích hợp vào giảng dạy, nhƣ lúc truyền tải tới HS nhiều kiến thức Còn Việt Nam, phƣơng pháp dạy học có linh hoạt 55 giảng dạy, bên cạnh chƣa thực phát huy đƣợc tính tích cực HS HS đƣợc thực hành chƣa nhiều Tơi thấy chƣơng trình mơn Tốn lớp Tiểu học New Zealand nhƣ phƣơng pháp giảng dạy tiến bộ, góp phần nâng cao chất lƣợng giảng dạy Chúng ta học hỏi, chọn lọc phần mà ta áp dụng vào chƣơng trình Việt Nam nhằm đổi phƣơng pháp, phát huy tính tích cực HS học tập Nhƣ vậy, giả thuyết khoa học khóa luận chấp nhận đƣợc nhiệm vụ đề khóa luận hồn thành Do thời gian có hạn vấn đề thân tơi, nên khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót, tơi kính mong nhận đƣợc góp ý q thầy, bạn nhằm hồn thiện đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn! 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt [1] Vũ Quốc Chung (chủ biên) (2005), Phương pháp dạy học Toán Tiểu học, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam, Hà Nội [2] Mạc Thị Hà (2017), So sánh nội dung yếu tố thống kê môn Toán Tiểu học Việt Nam Singapore, Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội [3] Trần Diên Hiển (2014), Lý thuyết số, Nhà xuất Đại học Sƣ phạm, Hà Nội [4] Đỗ Trung Hiệu (2010), Phương pháp dạy học mơn Tốn Tiểu học, Nhà xuất Đại học Sƣ phạm [5] Đỗ Đình Hoan (chủ biên) (2005), Toán 4, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam, Hà Nội [6] Nguyễn Văn Quang (2007), Nội dung phương pháp dạy phân số mơn Tốn lớp 4, Trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Ngô Gia Tự, Bắc Giang Tài liệu tiếng nước trang web [7] Ministry of Education (2008), Teaching Fraction, Decimals, and Percentages, New Zealand [8] http://nzmaths.co.nz 57 ... CỨU SO SÁNH CHỦ ĐỀ PHÂN SỐ TRONG CHƢƠNG TRÌNH MƠN TỐN LỚP Ở TIỂU HỌC CỦA VIỆT NAM VÀ NEW ZEALAND 2.1 Mục tiêu dạy - học Toán lớp Tiểu học Việt Nam New Zealand 2.1.1 Mục tiêu dạy - học Toán lớp Tiểu. .. - học Toán lớp Tiểu học Việt Nam New Zealand - Nội dung chủ đề phân số chƣơng trình mơn Tốn lớp Việt Nam New Zealand - Phƣơng pháp dạy học mơn Tốn lớp Tiểu học với nội dung phân số Việt Nam New. .. dạy - học Toán Tiểu học Việt Nam 11 2.2 Nội dung chủ đề phân số chƣơng trình toán lớp Tiểu học New Zealand 13 2.2.1 Khái niệm phân số chương trình Toán lớp Tiểu học New Zealand
- Xem thêm -

Xem thêm: So sánh chủ đề phân số trong chương trình môn toán lớp 4 ở tiểu học của việt nam và new zealand, So sánh chủ đề phân số trong chương trình môn toán lớp 4 ở tiểu học của việt nam và new zealand

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay