Đánh giá thực trạng thu hút khách du lịch nội địa tại bảo tàng cổ vật cung đình huế

61 2 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/09/2018, 11:15

ĐẠI HỌC HUẾ KHOA DU LỊCH -   - CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG THU HÚT KHÁCH DU LỊCH NỘI ĐỊA TẠI BẢO TÀNG CỔ VẬT CUNG ĐÌNH HUẾ Giảng viên hướng dẫn : PGS TS Trần Hữu Tuấn Sinh viên thực : Ngô Thị Hương Giang Lớp : K48 Quản lí lữ hành Huế, tháng 05 năm 2018 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Trần Hữu Tuấn MỤC LỤC PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp thu thập số liệu 4.2 Phương pháp phân tích xử lí số liệu Cấu trúc nội dung đề tài PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở lí luận vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Du lịch 1.1.1.1 Khái niệm 1.1.1.2 Phân loại 1.1.2 Khách du lịch 1.1.2.1 Khái niệm 1.1.2.2 Phân loại 1.1.3 Bảo tàng 1.1.3.1 Khái niệm 1.1.3.2 Phân loại bảo tàng 1.1.3.3 Nhiệm vụ và quyền hạn 1.1.4 Mối liên hệ bảo tàng du lịch 1.1.4.1 Tác động bảo tàng đến phát triển du lịch 1.1.4.2 Tác động hoạt động du lịch đến bảo tàng 1.1.5 Điểm đến du lịch 1.1.5.1 Khái niệm 1.1.5.2 Đặc điểm điểm đến du lịch 1.1.5.3 Các yếu tố cấu thành điểm đến du lịch 1.1.6 Hình ảnh điểm đến SVTH: Ngô Thị Hương Giang Lớp: K48 QLLH2 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Trần Hữu Tuấn 1.1.6.1 Khái niệm 1.1.6.2 Các yếu tố cấu thành hỉnh ảnh điểm đến 1.1.7 Phương pháp đánh giá khả thu hút khách điểm đến du lịch 1.1.7.1 Khả thu hút điểm đến du lịch 1.1.7.2 Khả cạnh tranh điểm đến du lịch 1.1.7.3 Các nhân tố tác động đến việc đánh giá khách tham quan Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế 1.1.7.4 Tầm quan trọng vấn đề thu hút khách tham quan Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế 1.2 Cơ sở thực tiễn vấn đề nghiên cứu 1.2.1 Tình hình phát triển du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế 1.2.2 Hoạt động thu hút khách du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế năm gần CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BẢO TÀNG CỔ VẬT CUNG ĐÌNH HUẾ VÀ THỰC TRẠNG THU HÚT KHÁCH THAM QUAN TẠI BẢO TÀNG 2.1 Tổng quan Trung tâm Bảo tờn Di tích Cố Huê 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 2.1.3 Chức Trung tâm Bảo tờn Di tích Cố Huế 2.1.4 Hoạt động thu hút khách du lịch Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố Huế 2.1.5 Thực trạng thu hút khách Quần thể di tích cố Huế năm gần 2.2 Giới thiệu chung Bảo tàng Cở vật Cung đình H 2.2.1 Lịch sử hình thành phát triển 2.2.2 Chức năng, nhiệm vụ 2.2.3 Kiến trúc Điện Long An – Nhà trưng bày vật Bảo tàng 2.2.4 Cơ sở vật chất tư liệu vật lưu giữ Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế 2.3 Phân tích kêt hoạt động thu hút khách du lịch nội địa đên với Bảo tàng Cở vật Cung đình H 2.4 Tởng quan mẫu điều tra 2.4.1 Sơ lược trình điều tra SVTH: Ngô Thị Hương Giang Lớp: K48 QLLH2 Chuyên đề tốt nghiệp 2.5 GVHD: PGS.TS Trần Hữu Tuấn 2.4.2 Thông tin chung đối tượng điều tra 2.4.3 Thông tin chuyến đối tượng điều tra Phân tích đánh giá khách tham quan nội địa Bảo tàng Cở vật Cung đình H 2.5.1 Kiểm định độ tin cậy thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha 2.5.2 Phân tích đánh giá du khách nội địa mức độ hài lòng Bảo tàng Cở vật Cung đình Huế 2.5.3 Phân tích phương sai yếu tố 2.5.4 Đánh giá chung khách du lịch nội địa CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP THU HÚT KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ ĐẾN VỚI BẢO TÀNG CỔ VẬT CUNG ĐÌNH HUẾ 3.1 Đẩy mạnh xúc tiên, quảng bá du lịch cung cấp thông tin 3.2 Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 3.3 Nâng cao chất lượng trưng bày 3.4 Phát triển sở vật chất kỹ thuật 3.5 Tăng cường hoạt động nghiên cứu, tìm hiểu nhu cầu khách du lịch nội địa PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ SVTH: Ngô Thị Hương Giang Lớp: K48 QLLH2 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Trần Hữu Tuấn DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Biến động số lượng khách du lịch đến Thừa Thiên Huế (2015 – 2017) Bảng 2: Biến động số lượng khách du lịch lưu trú Thừa Thiên Huế (2015 – 2017) Bảng Biến động doanh thu du lịch Thừa Thiên Huế giai đoạn (2015 – 2017) Bảng Số lượng khách đến tham quan Quần thể di tích cố Huế (2015 – 2017) Bảng Số lượng khách đến tham quan Bảo tàng giai đoạn (2014 – 2016) Bảng Tổng hợp thông tin khách tham quan nội địa phiếu điều tra Bảng Kiểm định độ tin cậy thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha Bảng Đánh giá du khách yếu tố bảo tàng Bảng Kiểm định sự khác biệt ý kiến đánh giá du khách tiêu chí thu hút khách nội địa SVTH: Ngơ Thị Hương Giang Lớp: K48 QLLH2 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Trần Hữu Tuấn DANH MỤC BIỂU ĐÔ Biểu đồ Biến động số lượng khách du lịch đến Thừa Thiên Huế (2015 – 2017) Biểu đồ 2: Biến động số lượng khách du lịch lưu trú Thừa Thiên Huế (2015 – 2017) Biểu đồ Biến động doanh thu du lịch Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015 – 2017 Biểu đờ Cơ cấu theo giới tính Biểu đồ Cơ cấu theo độ tuổi Biểu đồ Cơ cấu theo nghề nghiệp Biểu đồ Số lần đến với Bảo tàng Cở vật Cung đình Huế Biểu đờ Mục đích đến tham quan Bảo tàng Cở vật Cung đình Huế Biểu đờ Kênh thơng tin tiếp cận Biểu đờ 10 Mức đờ hài lòng du khách Bảo tàng Cở vật Cung đình Huế Biểu đồ 11 Dự định quay lại tham quan Bảo tàng Cở vật Cung đình Huế Biểu đờ 12 Dự định giới thiệu cho bạn be DANH MỤC SƠ ĐƠ Sơ đờ Khung lý thuyết liên hệ khả thu hút khả cạnh tranh điểm đến (TDCA, Vengesayi, S (2003)) SVTH: Ngô Thị Hương Giang Lớp: K48 QLLH2 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Trần Hữu Tuấn PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài Trong năm gần du lịch đã trở thành tượng, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn nhiều quốc gia giới nói chung Việt Nam nói riêng Du lịch Việt Nam không ngừng tăng trưởng tác động mạnh mẽ đến ngành kinh tế nước nhà, bước khẳng định vị trí cấu kinh tế đất nước cũng đánh dấu dấu ấn đờ du lịch giới Du lịch mang lại tác động kinh tế to lớn cho mỗi địa phương, đặc biệt nguồn lợi mà du lịch mang lại góp phần mang lại thu nhập, cải thiện đời sống quảng bá hình ảnh, văn hóa quốc gia địa phương đến bạn be khắp nơi giới Cùng với xu thế giới, du lịch Việt Nam năm gần trọng phát triển mạnh mẽ, khai thác tiềm sẵn có riêng biệt lịch sử, văn hóa, người, danh lam thắng cảnh,… tạo nên dấu ấn riêng cho du lịch Việt Nam Nói đến tiềm du lịch, với lịch sử hàng ngàn năm dựng nước giữ nước với văn hóa sắc dân tộc năm mươi tư dân tộc anh em hòa chung tạo nên sự đặc sắc cho văn hóa Việt Nam việc phát huy phát triển du lịch lịch sử, văn hóa người phần cực kì quan trọng cho du lịch Và phận quan trọng thiếu hệ thống đó di vật, vật, bảo vật quốc gia mang tính vật thể đó bao gờm di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh hoặc phi vật thể bảo tồn bảo tàng, nơi chứa đựng vật chứng lịch sử, văn hóa, thực tế nhất xác nhất thông qua đó du khách sẽ phần có nhìn tởng qt văn hóa lịch sử, phong tục tập quán nơi tham quan Ngày bảo tàng khai thác, xây dụng phục vụ nhu cầu tham quan tìm hiểu cho du khách điểm đến không kém phần quan trọng Không đơn phục vụ mục đích tham quan nó đem lại giá trị nhân văn nhu phục vụ nhu cầu nhiên cứu, học tập hưởng thụ văn hóa công chúng Bảo tàng làm phong phú ý nghĩa tour du lịch với giá trị mà nó mang lại, đặc biệt giới trẻ mà thành phần học sinh, sinh viên dần lu mờ, mù quáng dần kiến thức lịch sử nhân loại Sự tác động công nghệ kĩ thuật ngày phát triển, công nghệ thông tin, internet, mạng xã hội ảo dần chiếm hết nửa đời người Nhu cầu thưởng thức văn hóa nhu cầu giải trí người ngày biến đổi lớn cao Khi mà người có thể dễ dàng tiếp cận thông tin, sự lựa chọn trở nên đa dạng việc đến tận nơi tìm hiểu giá trị lịch sử văn hóa điểm di tích hay bảo tàng ngày giảm mạnh mẽ Sự thật lịch sử bị cân đo internet đó phải làm để xây dựng phát triển chiến lược đưa bảo tàng dễ dàng tiếp cận với công chúng hơn, để du khách cũng hệ trẻ hiểu biết rõ sự thật xác lịch sử văn hóa cần thiết hết Đồng thời cũng thách thức không nhỏ đến sự tồn phát triển bảo tàng Để SVTH: Ngô Thị Hương Giang Lớp: K48 QLLH2 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Trần Hữu Tuấn đáp ứng nhu cầu đó bảo tàng cần làm để làm mới, thu hút, hấp dẫn tương xứng với tiềm bảo tàng thực tế ng̀n khách đến với bảo tàng chưa thực sự xứng đáng với tiềm Nhận thức tầm quan trọng vấn đề cũng lý thiết thực nêu trên, đã lựa chọn đề tài: “Đánh giá thực trạng thu hút khách du lịch nội địa Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huê” để làm nghiên cứu tìm giải pháp tốt cho du lịch Thừa Thiên Huế Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lí luận thực tiễn bảo tàng thực trạng thu hút khách du lịch - Đánh giá thực trạng khả thu hút khách du lịch phân tích nhân tố ảnh hưởng đến khả thu hút khách du lịch Bảo tàng Cở vật Cung đình Huế - Đề x́t giải pháp nhằm thu hút khách du lịch đến với Bảo tàng Cở vật Cung đình Huế Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Khách du lịch nội địa đến tham quan sử dụng chương trình du lịch có tham quan Bảo tàng Cở vật Cung đình Huế 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế - Về thời gian: + Tài liệu thứ cấp: nguồn từ Sở du lịch Thừa Thiên Huế, Trung tâm bảo tờn di tích Cố Huế từ năm 2015 – 2017 + Tài liệu sơ cấp: từ 05/01 – 05/04/2018 Khảo sát trực tiếp ý kiến khách du lịch đến với Bảo tàng Cở vật Cung đình Huế Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp thu thập số liệu - Số liệu thứ cấp: Tiến hành thu thập từ nguồn Sở Du lịch Thừa Thiên Huế, Trung tâm bảo tờn di tích Cố Huế (bao gờm thơng tin từ thư viện phòng kế hoạch – tài chính) - Số liệu sơ cấp: Ng̀n số liệu sơ cấp tiến hành thu thập qua điều tra, phỏng vấn bằng bảng hỏi khách du lịch quốc tế địa bàn thành phố Huế • Phương pháp điều tra: Phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên Mỗi đơn vị tổng thể chọn với sự ngẫu nhiên nhau, hay nói cách khác đơn vị tổng thể chọn vào mẫu với hội bằng SVTH: Ngô Thị Hương Giang Lớp: K48 QLLH2 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Trần Hữu Tuấn 4.2 Phương pháp phân tích và xử lí số liệu Sử dụng phương pháp phân tích thống kê bằng phần mềm SPSS phiên 20 để phân tích số liệu thứ cấp + Đối với vấn đề định tính nghiên cứu đề tài sử dụng thang điểm Likert để lượng hóa mức độ du khách + Phương pháp thống kê số liệu, so sánh tương đối so sánh tuyệt đối số liệu thứ cấp + Kiểm định độ tin cậy thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha + Phân tích phương sai yếu tố (One – Way Anova) để xem xét sự khác biệt ý kiến đánh giá du khách Cấu trúc nội dung đề tài  PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ  PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU • Chương 1: Cơ sở lí luận thực tiễn vấn đề nghiên cứu • Chương 2: Giới thiệu chung bảo tàng cổ vật cung đình Huế thực trạng thu hút khách tham quan bảo tàng • Chương 3: Một số giải pháp thu hút khách du lịch nội địa đến với Bảo tàng cở vật Cung đình Huế  PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  TÀI LIỆU THAM KHẢO  PHỤ LỤC SVTH: Ngô Thị Hương Giang Lớp: K48 QLLH2 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Trần Hữu Tuấn PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở lí luận vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Du lịch 1.1.1.1 Khái niệm Có rất nhiều định nghĩa khác du lịch, nó tùy thuộc vào quan điểm nhà nghiên cứu, quốc gia, tổ chức khác Theo Tổ chức Du lịch Thế giới (World Tourist Organization), tổ chức thuộc Liên Hiệp Quốc đã đưa định nghĩa du lịch sau: “Du lịch hành động rời khỏi nơi cư trú để đến nơi khác, môi trường khác thời gian ngắn nhằm mục đích tìm hiểu, khám phá, vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng Du lịch bao gồm mọi hoạt động người du hành, tạm trú mục đích tham quan, khám phá tìm hiểu, trải nghiệm hoặc mục đích nghỉ ngơi, thư giãn, cũng mục đích hành nghề mục đích khác nữa, thời gian liên tục không vượt năm, bên ngồi mơi trường sống định cư, loại trừ dù hành mà có mục đích thu lợi nhuận.” Theo Liên hiệp quốc tế tổ chức lữ hành thức (International Union of Official Travel Organization: IUOTO): “Du lịch hiểu hành động du hành đến nơi khác với địa điểm cư trú thường xuyên nhằm mục đích khơng phải để làm ăn, tức để làm nghề hay việc kiếm tiền sinh sống,…” Theo Luật du lịch Việt Nam (2005): “Du lịch hoạt động liên quan đến chuyến người nơi cư trú thường xuyên nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu, giải trí, nghỉ dưỡng khoảng thời gian nhất định.” 1.1.1.2 Phân loại du lịch Việc phân loại loại hình du lịch có ỹ nghĩa to lớn, cho phép xác định cấu khách hàng, mục tiêu điểm du lịch Các loại hình du lịch phân theo tiêu thức sau: • Phân loại theo hình thức tở chức chuyến đi: o o Khách du lịch có tổ chức: - Du lịch theo tour trọn gói - Du lịch theo tour không trọn gói Khách tự tở chức chuyến • Phân loại theo môi trường tài nguyên SVTH: Ngô Thị Hương Giang 10 Lớp: K48 QLLH2 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Trần Hữu Tuấn *Với tiêu chí lịch sử cổ vật có 0/50 ý kiến đánh giá mức độ rất khơng hài lòng khơng hài lòng 9/50 ý kiến đánh giá kiến trúc Bảo tàng mức độ bình thường, 25/50 ý kiến đánh giá hài lòng, 16/50 ý kiến đánh giá rất hài lòng kiến trúc Bảo tàng Giá trị trung bình tiêu chí 4.14 hầu hết ý kiến cho rằng lịch sử cở vật hài lòng với khách nội địa, cần phát huy nửa chí *Với tiêu chí chất lượng cở vật 0% ý kiến đánh giá mức độ rất không hài lòng khơng hài lòng, 20% đánh giá bình thường, đó tới 52% đánh giá hài lòng 28% đánh giá rất hài lòng Giá trị trung bình tiêu chí 4.08, qua ta thấy tiêu chất lượng cổ vật du khách đánh giá cao hài lòng *Với tiêu chí sự đa dạng cở vật có 0/50 ý kiến đánh giá mức độ rất không hài lòng khơng hài lòng 11/50 ý kiến đánh giá kiến trúc Bảo tàng mức độ bình thường, 26/50 ý kiến đánh giá hài lòng, 13/50 ý kiến đánh giá rất hài lòng kiến trúc Bảo tàng Giá trị trung bình tiêu chí 4.04 hầu hết ý kiến cho rằng sự đa dạng cở vật hài lòng với khách nội địa, nhiên không ngừng đó, bảo tàng cần phải sưu tầm nửa số vật, cổ vật để ngày phong phú hơn, nâng cao mức độ hài lòng du khách nhằm thu hút khách du lịch đến với bảo tàng nửa *Với tiêu chí có 0/50 ý kiến đánh giá mức độ rất khơng hài lòng khơng hài lòng 18/50 ý kiến đánh giá kiến trúc Bảo tàng mức độ bình thường, 23/50 ý kiến đánh giá hài lòng, 9/50 ý kiến đánh giá rất hài lòng kiến trúc Bảo tàng Giá trị trung bình tiêu chí 3.82 hầu hết ý kiến hài lòng với khơng gian trưng bày, nhiên tỷ lệ ý kiến cho bình thường vẫn cao chiếm 32%, phần trưng bày, cần có sự thay đởi hợp lý bố trí nửa, làm bắt mắt, hấp dẫn du khách *Với tiêu chí hướng dẫn viên 0% ý kiến đánh giá mức độ rất khơng hài lòng khơng hài lòng, 12% đánh giá bình thường, đó tới 26% đánh giá hài lòng 12% đánh giá rất hài lòng Giá trị trung bình tiêu chí 4.00, qua ta thấy tiêu hướng dẫn viên du khách hài lòng, bảo tàng không ngừng đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên, hướng dẫn viên mặt đại diện bảo tàng, nên trọng cao không ngừng nâng cao chất lượng *Với tiêu an ninh trật tự, 0% ý kiến đánh giá mức độ rất khơng hài lòng khơng hài lòng, 9% đánh giá bình thường, đó tới 28% đánh giá hài lòng 13% đánh giá rất hài lòng Giá trị trung bình tiêu chí 4.08, nhìn chung du khách nội địa đánh giá hài lòng với tiêu chí an ninh trật tự, bảo tàng tọa lạc vị trí cạnh Hồng thành Huế thuộc kinh thành Huế, thành phố Huế, thành phố cho yên bình trật tự an ninh cao, nơi tập trung nhiều di sản, trọng công tác bảo vệ tốt, nên mặt an ninh đảm bảo SVTH: Ngô Thị Hương Giang 47 Lớp: K48 QLLH2 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Trần Hữu Tuấn *Cuối cùng tiêu chí nhà vệ sinh chưa đánh giá cao, 3/50 đánh giá rất khơng hài lòng, 8/50 ý kiến khơng hài lòng, 22/50 cho rằng bình thường, 14/50 hài lòng, 3/50 rất hài lòng Điều đó cho thấy khu vực vệ sinh công cộng bảo tàng vẫn chưa tốt, cần có biện pháp khắc phục, đảm bảo vệ sinh sẽ, cùng với việc tạo ý thức giữ vệ sinh chung người tham gia 2.5.3 Phân tích phương sai yếu tố Các yếu giới tính, độ t̉i, nghề nghiệp củ du khách khác thường có sự nhìn nhận, mức độ cảm nhận khả khả thu hút Bảo tàng cở vật cung đình Huế Vì tơi sử dụng phương phân tích phương sai yếu tố (One way Anova) để kiểm định sự khác biệt yếu tố đến mức độ đánh giá du khách khả thu hút Bảo tàng cở vật cung đình Huế Chú thích: Sig.(p-value) > 0.1 (Ns): không có sự khác biệt ý kiến nhóm khách 0.05 < Sig.(p-value)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng thu hút khách du lịch nội địa tại bảo tàng cổ vật cung đình huế , Đánh giá thực trạng thu hút khách du lịch nội địa tại bảo tàng cổ vật cung đình huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay