ĐÁNH GIÁ sự hài LÒNG của NHÂN VIÊN bộ PHẬN NHÀ HÀNG tại VINPEARL NHA TRANG BAY RESORT AND VILLAS

89 0 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/09/2018, 11:15

Chuyên đề tốt nghiệp đại học GVHD: PGS.TS Trần Hữu Tuấn  Để hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy cô giáo giảng dạy ngành Quản trò Dòch vụ Du lòch Lữ hành Khoa Du Lòch – Đại Học Huế hết lòng giảng dạy, trang bò kiến thức cho em suốt trình học tập trường Đặc biệt, em xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến PGS.TS Trần Hữu Tuấn – người trực tiếp hướng dẫn, nhiệt tình giúp đỡ, động viên em suốt trình làm chuyên đề Em xin gửi lời cảm ơn đến quý anh chò Vinpearl Nha Trang Bay Resort and Villas tạo điều kiện thuận lợi cho trình thực tập, giúp em tiếp xúc gần với công việc, điều tra, thu thập số liệu, tài liệu phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài chuyên đề Xin cảm ơn hỗ trợ nhiệt tình, giúp đỡ, động viên toàn thể bạn bè, người thân suốt trình làm chuyên đề Mặc dù có cố gắng song chuyên đề tránh khỏi thiếu sót Kính mong quý thầy cô toàn SVTH: Trần Quang Khánh Lớp: K48HDDL Chun đề tốt nghiệp đại học GVHD: PGS.TS Trần Hữu Tuấn theå bạn bè góp ý để đề tài hoàn thiện Huế, tháng năm 2018 Sinh viên thực Trần Quang Khánh LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan đề tài “Đánh giá hài lòng cơng việc nhân viên Vinpearl Nha Tra Bay Resort and Villas” kết trình học tập nghiên cứu Những số liệu đề tài thu thập từ thực tế, có nguồn gốc rõ ràng, đáng tin cậy, xử lý trung thực khách quan Tôi xin chịu trách nhiệm nghiên cứu Huế, tháng năm 2018 Sinh viên thực (Ký ghi rõ họ tên) Trần Quang Khánh SVTH: Trần Quang Khánh Lớp: K48HDDL Chuyên đề tốt nghiệp đại học GVHD: PGS.TS Trần Hữu Tuấn MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN .i LỜI CAM ĐOAN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC SƠ ĐỒ vi PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ .1 Lí chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu .2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu đề tài PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Khái niệm người lao động 1.1.2 Khái niệm nguồn nhân lực 1.2 Lý thuyết hài lòng nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng nhân viên 1.2.1 Khái niệm hài lòng nhân viên 1.2.2 Các yếu tố hảnh hưởng đến hài lòng người lao động .5 1.2.3 Lợi ích từ hài lòng nhân viên 1.3 Các học thuyết thoả mãn công việc nhân viên 1.3.1 Thuyết nhu cầu Maslow 1.3.2 Thuyết công J Stacey Adams .8 1.3.3 Thuyết thành tựu J.L.McClelland 1.3.4 Nghiên cứu Wiley C (1997) 1.3.5 Nghiên cứu Schemerhon (1993) 10 1.3.6 Mơ hình đặc điểm công việc Hackman & Oldman (1975) 10 1.4 Đề xuất mơ hình nghiên cứu giả thiết 12 CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LỊNG TRONG CƠNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN BỘ PHẬN NHÀ HÀNG TẠI VINPEARL NHA TRANG BAY RESORT AND VILLAS 15 SVTH: Trần Quang Khánh Lớp: K48HDDL Chuyên đề tốt nghiệp đại học GVHD: PGS.TS Trần Hữu Tuấn 2.1 Giới thiệu khái quát Tập đoàn Vingroup .15 2.2 Một số nét khái quát Vinpearl Nha Trang Bay Resort and Villas 16 2.2.1 Giới thiệu Vinpearl Nha Trang Bay Resort and Villas 16 2.2 Cơ cấu tổ chức chức nhiệm vụ phận 18 2.2.3 Kết hoạt động kinh doanh Vinpearl Nha Trang Bay Resort and Villas 19 2.2.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Vinpearl Nha Trang Bay Resort and Villas qua năm (2015-2017) .20 2.3 Thông tin mẫu điều tra .20 2.3.1 Thông tin phiếu điều tra 20 2.3.2 Đặc điểm cuả đối tượng nghiên cứu 21 2.4 Đánh giá nhân viên công việc .21 2.4.1 Kiểm định độ tin cậy thang đo hệ số Crombach’s Alpha 21 2.4.2 Đánh giá mức độ hài lòng nhân viên chất công việc .23 2.4.3 Đánh giá nhân viên sách đãi ngộ 27 2.4.4 Đánh giá nhân viên điều kiện, phương tiện hỗ trợ công việc 32 2.4.5 Đánh giá nhân viên sách đào tạo, huấn luyện thăng tiến khách sạn 35 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN BỘ PHẬN NHÀ HÀNG TẠI VINPEARL NHA TRANG BAY RESORT AND VILLAS 45 3.1 Giải pháp chất công việc 45 3.2 Giải pháp chế độ đãi ngộ 45 3.3 Giải pháp điều kiện, phương tiện hỗ trợ công việc .46 3.4 Giải pháp sách đào tạo, huấn luyện thăng tiến 46 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 48 Kết luận 48 Hạn chế đề tài .48 Kiến nghị 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO .51 PHỤ LỤC SVTH: Trần Quang Khánh Lớp: K48HDDL Chuyên đề tốt nghiệp đại học GVHD: PGS.TS Trần Hữu Tuấn DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1: 10 nhân tố động viên nhân viên thay đổi theo thời gian .10 Bảng 2: Tiêu chí đánh giá thang đo nhân tố .13 Bảng 3: Tình hình khách đến khách sạn giai đoạn 2015-2017 19 Bảng 4: Tình hình kinh doanh Vinpearl Nha Trang Bay Resort and Villas 20 Bảng 5: Hệ số Crombach’s Alpha tiêu chí .22 Bảng 6: Mức độ hài lòng nhân viên chất công việc 23 Bảng 7: Phân tích độ hài lòng nhân viên theo nhân tố 25 Bảng 8: Mức độ hài lòng nhân viên sách đãi ngộ 28 Bảng 9: Kiểm định mức độ hài lòng nhân viên theo nhân tố .30 Bảng 10: Mức độ hài lòng nhân viên điều kiên, phương tiện hỗ trợ công việc 33 Bảng 11: Kiểm định mức độ hài lòng nhân viên theo nhân tố .34 Bảng 12: Mức độ hài lòng nhân viên sách đào tạo hội thăng tiến 35 Bảng 13: Kiểm định mức độ hài lòng nhân viên theo nhân tố .37 Bảng 14: Mức độ hài lòng nhân viên văn hóa tổ chức 39 Bảng 15: Kiểm định mức độ hài lòng nhân viên theo nhân tố .42 SVTH: Trần Quang Khánh Lớp: K48HDDL Chuyên đề tốt nghiệp đại học GVHD: PGS.TS Trần Hữu Tuấn DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1: Thứ bậc tháp nhu cầu Maslow .7 Sơ đồ 2: Thuyết thành tựu J.L.McClelland Sơ đồ 3: Cơ cấu tổ chức phận Ẩm thực 18 SVTH: Trần Quang Khánh Lớp: K48HDDL Chuyên đề tốt nghiệp đại học GVHD: PGS.TS Trần Hữu Tuấn PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Lí chọn đề tài: Bắt đầu từ năm 2000, tổ chức bắt đầu phải tập trung vào khái niệm quản trị nhân tài với mục tiêu tìm kiếm, phát hiện, tuyển chọn, phát triển trì nguồn nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp Tuy nhiên, việc phát tuyển chọn nguồn lực bên tương đối khó khăn đến mức người ta phải gọi “cuộc chiến” tuyển chọn nhân tài Vì vậy, nhiều doanh nghiệp lựa chọn đường, thuyết nhằm hướng tới nguồn lực sẵn sàng cho phát triển tương lai đảm bảo suất lao động Vì vậy, việc tìm hiểu “tâm tư, nguyện vọng” người lao động coi bước kế hoạch quản trị nhân tài xây dựng môi trường làm việc đường với chiến lược phát triển doanh nghiệp Rất nhiều khảo sát nghiên cứu khác cho thấy hài lòng nhân viên đóng vai trò then chốt việc thực cơng việc Người ta thường nói "Một nhân viên hạnh phúc nhân viên có suất." Một nhân viên hạnh phúc thường nói nhân viên hài lòng với cơng việc Đối với nhân viên, hài lòng cơng việc khơng giúp họ gắn bó với doanh nghiệp mà giúp củng cố niềm tin yêu họ với doanh nghiệp Nhân viên bắt đầu quan tâm đến công việc thay lo lắng vấn đề khác, họ cảm thấy có trách nhiệm tổ chức cố gắng cố gắng tạo kết tốt để có đánh giá cao từ công ty Họ giao dịch với khách hàng tốt xây dựng mối quan hệ mạnh mẽ với họ Vinpearl Nha Trang Bay Resort & Villas xây dựng đảo Hòn Tre, hướng nhìn vịnh Nha Trang – vịnh biển đẹp hành tinh, với bãi tắm nguyên sơ thảm thực vật xanh mướt Khu biệt thự nghỉ dưỡng Nha Trang Bay Resort & Villas phản chiếu tinh hoa kiến trúc đại không gian mở chan hòa với thiên nhiên Để làm nên thành công Vinpearl Nha Trang Bay Resort and Villas khơng thể nhắc đến đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, song bên cạnh tồn số hạn chế, bất cập định SVTH: Trần Quang Khánh Lớp: K48HDDL Chuyên đề tốt nghiệp đại học GVHD: PGS.TS Trần Hữu Tuấn Hơn nữa, thực tế dễ thấy là, khơng cơng ty đạt mục tiêu khơng có hài lòng nhân viên yếu tố quan trọng định thành công công ty Đây lý chọn đề tài “ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN BỘ PHẬN NHÀ HÀNG TẠI VINPEARL NHA TRANG BAY RESORT AND VILLAS” làm chuyên đề tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu: 2.1 Mục tiêu chung: Đề tài nhằm đ- Đánh giá hài lòng cơng việc nhân viên Vinpearl Nha trang Bay Resort and Villas; Từ tìm điểm mạnh điểm yếu công ty Vinpearl Nha Trang Bay Resort and Villas gặp phải vấn đề quản lý nhân để đề giải pháp để phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu đưa chiến lược phát triển bền vững cho công ty 2.2 Mục tiêu cụ thể: - Hệ thống hóa sở lí luận, thực tiễn hài lòng cơng việc nhân viên nhà hàng, khách sạntại Vinpearl Nha Trang Bay Resort and Villas - Tiến hành điều tra khảo sát để nắm rõ tâm lý nhân viên vấn đề việc làm - Đánh giá mức độ hài lòng nhân viên nhà hàng Vinpearl Nha Trang Bay Resort and Villas thời điểm - Phân tích yếu tố dẫn đến hài lòng nhân viên - Đề xuất giải pháp cụ thể để nâng cao mức độ hài lòng nhân viên nhân viên phận nhà hàng thuộc Vinpearl Nha Trang Bay Resort and Villasgiải vấn đề công ty gặp phải Đối tượng phạm vi nghiên cứu: 3.1 Đối tượng nghiên cứu: Là vấn đề liên quan đến - Ssự hài lòng cơng việc nhân viên phận nhà hàng Vinpearl Nha Trang Bay Resort and Villas 3.2 Phạm vi nghiên cứu: - Về nội dung: đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng cơng việc nhân viên phận nhà hàng Vinpearl Nha Trang Bay Resort and Villas thông qua học thuyết hài lòng nhân viên - Phạm vi không gian: Vinpearl Nha Trang Bay Resort and Villas SVTH: Trần Quang Khánh Lớp: K48HDDL Chuyên đề tốt nghiệp đại học GVHD: PGS.TS Trần Hữu Tuấn - Phạm vi thời gian: số liệu điều tra từ tháng 1/2018 – tháng 4/2018 Phương pháp nghiên cứu 4.1 Nghiên cứu định tính (Qualitative research) Nghiên cứu định tính hướng tiếp cận nhằm thăm dò, mơ tả giải thích dựa vào phương tiện khảo sát kinh nghiệm, nhận thức, động thúc đẩy, dự định, hành vi, thái độ Chúng hướng đến việc xây dựng giả thuyết giải thích Phương pháp nghiên cứu định tính phù hợp để trả lời câu hỏi “thế nào” (how), “tại sao” (why) “cái gì” (what) - Quan sát - Phỏng vấn - ThPhỏng vấnhóm.: 4.21 Phương pháp nghiên cứu định lượng (Quantitative research) Tiếp cận định lượng xem xét tượng theo cách đo lường đối tượng nghiên cứu Nói chung, nghiên cứu định lượng thường áp dụng tượng diễn tả quy đổi số - Bảng hỏi - Kiểm định - Thu Thập số liệu thứ cấp - Thu thập số liệu sơ cấp cách khảo sát 55 nhân viên phận nhà hàng 4.21 Nghiên cứu định tính (Qualitative research) Nghiên cứu định tính hướng tiếp cận nhằm thăm dò, mơ tả giải thích dựa vào phương tiện khảo sát kinh nghiệm, nhận thức, động thúc đẩy, dự định, hành vi, thái độ Chúng hướng đến việc xây dựng giả thuyết giải thích Phương pháp nghiên cứu định tính phù hợp để trả lời câu hỏi “thế nào” (how), “tại sao” (why) “cái gì” (what) - Quan sát - Phỏng vấn - Thảo luận nhóm Kết cấu đề tài: Ngồi phần mở đầu kết luận, nội dung đề tài gồm chương: PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ SVTH: Trần Quang Khánh Lớp: K48HDDL Chuyên đề tốt nghiệp đại học GVHD: PGS.TS Trần Hữu Tuấn PHẦN II: NỘI DUNG + Chương 1: Ttổng quan vấn đề nghiên cứutài liệu + Cchương 2: phân tích hài lòng nhân viên phận nhà hàng Vinpearl Nha Trang Bay Resort And Villas + Cchương 3: Giải pháp đề nhằm nâng cao hài lòng nhân viên phận nhà hàng Vinpearl Nha Trang Bay Resort and Villas PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ SVTH: Trần Quang Khánh Lớp: K48HDDL Phụ lục 5.2 Kiểm định Anova điều kiện, phương tiện hỗ trợ công việc Chỉ tiêu đánh giá Anh(Chị) cảm thấy hài lòng với điều kiện làm việc Khơng gian làm việc thuận tiện Có hệ thống hỗ trợ trang thiết bị đầy đủ Anh(Chị) cho cần tăng cường thiết bị hỗ trợ công việc Thời Trình Vị trí Giới Độ gian độ Mức tính tuổi làm chu lương việc n mơn làm việc 0,882 0,975 0,194 0,063 0,273 0,190 0,351 0,263 0,447 0,004 0,139 0,700 0,503 0,054 0,843 0,732 0,319 0,251 0,025 0,254 0,518 0,999 0,296 0,162 Phụ lục 5.3 Mức độ hài lòng nhân viên điều kiện, phương tiện hỗ trợ cơng việc theo giới tính Mức ý nghĩa Tiêu chí Nam Nữ Anh(Chị) cảm thấy hài lòng với điều kiện làm việc Khơng gian làm việc thuận tiện Có hệ thống hỗ trợ trang thiết bị đầy đủ Anh(Chị) cho cần tăng cường thiết bị hỗ trợ 3,38 3,08 3,54 3,43 3,38 3,29 (Sig) 0,882 0,351 0,503 3,54 4,10 0,025 cơng việc Phụ lục 5.4 Mức độ hài lòng nhân viên điều kiện, phương tiện hỗ trợ cơng việc theo độ tuổi Dưới Tiêu chí Từ 21 21 tuổi đến 39 Anh(Chị) cảm thấy hài lòng với điều kiện làm việc Không gian làm việc thuận tiện Có hệ thống hỗ trợ trang thiết bị đầy đủ Anh(Chị) cho cần tăng cường thiết bị hỗ trợ công việc 3,43 3,71 4,14 4,29 3,42 3,25 3,23 3,92 Mức ý nghĩa (Sig) 0,975 0,263 0,054 0,254 Phụ lục 5.5 Mức độ hài lòng nhân viên điều kiện, phương tiện hỗ trợ công việc theo thời gian làm việc Tiêu chí SVTH:Trần Quang Khánh Dưới Từ – Từ – Mức ý Lớp: K48HDDL Anh(Chị) cảm thấy hài lòng với điều kiện làm việc Khơng gian làm việc thuận tiện Có hệ thống hỗ trợ trang thiết bị đầy đủ Anh(Chị) cho cần tăng cường thiết bị hỗ trợ công việc SVTH:Trần Quang Khánh nghĩa năm năm năm 3,21 3,63 3,71 0,194 3,24 3,34 3,53 3,26 3,00 3,57 0,447 0,843 3,93 3,89 4,29 0,518 (Sig) Lớp: K48HDDL Phụ lục 5.6 Mức độ hài lòng nhân viên điều kiện, phương tiện hỗ trợ cơng việc theo trình độ chun mơn Lao động Tiêu chí phổ Trung cấp thơng Sơ cấp Cao Mức ý Đẳng, nghĩa Đại Học (Sig) Anh(Chị) cảm thấy hài lòng với (12/12) 3,50 2,60 2,00 3,53 0,063 điều kiện làm việc Khơng gian làm việc thuận tiện Có hệ thống hỗ trợ trang thiết bị 4,00 3,33 2,40 2,80 1,00 3,00 3,37 3,42 0,004 0,732 đầy đủ Anh(Chị) cho cần tăng 4,00 4,00 4,00 3,95 0,999 cường thiết bị hỗ trợ công việc Phụ lục 5.7 Mức độ hài lòng nhân viên điều kiện, phương tiện hỗ trợ cơng việc theo mức lương Tiêu chí Từ – Từ – Từ – 10 Trên 10 triệu triệu triệu triệu đồng/thán đồng/thán đồng/thán đồng/thán g g g g 3,35 3,23 4,00 4,00 0,273 3,47 2,77 3,33 4,00 0,139 3,50 2,85 3,33 4,00 0,319 3,94 3,85 4,00 5,00 0,296 Mức ý nghĩa (Sig) Anh(Chị) cảm thấy hài lòng với điều kiện làm việc Khơng gian làm việc thuận tiện Có hệ thống hỗ trợ trang thiết bị đầy đủ Anh(Chị) cho cần tăng cường thiết bị hỗ trợ công việc Phụ lục 5.8 Mức độ hài lòng nhân viên điều kiện, phương tiện hỗ trợ cơng việc theo vị trí làm việc SVTH:Trần Quang Khánh Lớp: K48HDDL Tiêu chí Anh(Chị) cảm thấy hài lòng với điều kiện làm việc Khơng gian làm việc thuận tiện Có hệ thống hỗ trợ trang thiết bị đầy đủ Anh(Chị) cho cần tăng cường thiết bị hỗ trợ công việc Giám Nhân Mức ý nghĩa sát 4,00 3,50 4,00 viên 3,37 3,29 3,29 (Sig) 0,190 0,700 0,251 4,50 3,92 0,162 Phụ lục 6.1 Bảng mức độ hài lòng nhân viên sách đào tạo hội thăng tiến Chỉ tiêu Được tham gia khóa huấn luyện cần thiết nâng cao cấp bậc nghề SL % Các khóa đào tạo cung cấp nhiều thông SL % tin, kỹ cần thiết cho công việc Quản lý trực tiếp thường dẫn công việc cho Anh (Chị) Anh (Chị) cảm thấy có khả thăng tiến cơng ty SVTH:Trần Quang Khánh SL % SL % 0 0 1,8 3,6 Mức độ hài lòng 6 31 10, 10, 56, 12 21, 9 16, 30 54, 13 23, 10, 36 65 20 36, 18 32, 11 20, 14, 5,5 Trung 7,3 bình 3,89 3,85 3,62 7,3 2,91 Lớp: K48HDDL Phụ lục 6.2 Bảng phân loại mức độ hài lòng nhân viên theo nhân tố Chỉ tiêu đánh giá Thời Trình Vị trí Giới Độ gian độ Mức tính tuổi làm chuyê lương việc n mơn làm việc Được tham gia khóa huấn luyện cần thiết nâng 0,612 0,728 0,001 0,973 0,021 0,150 0,495 0,094 0,086 0,289 0,035 0,013 0,030 0,096 0,493 0,066 0,644 0,379 0,066 0,515 0,070 0,035 0,029 0,225 cao cấp bậc nghề Các khóa đào tạo cung cấp nhiều thông tin, kỹ cần thiết cho công việc Quản lý trực tiếp thường dẫn công việc cho Anh (Chị) Anh (Chị) cảm thấy có khả thăng tiến công ty Phụ lục 6.3 Mức độ hài lòng nhân viên chất cơng việc theo giới tính Tiêu chí Được tham gia khóa huấn luyện cần thiết nâng cao cấp bậc nghề Các khóa đào tạo cung cấp nhiều thơng tin, kỹ cần thiết cho công việc Quản lý trực tiếp thường dẫn công việc cho Anh (Chị) Anh (Chị) cảm thấy có khả thăng tiến cơng ty Mức ý nghĩa Nam Nữ 4,00 3,86 0,051 3,69 3,90 0,229 3,15 3,76 0,265 2,46 3,05 0,174 (Sig) Phụ lục 6.4 Mức độ hài lòng nhân viên chất cơng việc theo độ tuổi Tiêu chí SVTH:Trần Quang Khánh Dưới Từ 21 Mức ý Lớp: K48HDDL 21 tuổi đến 39 Được tham gia khóa huấn luyện cần thiết nâng cao cấp bậc nghề Các khóa đào tạo cung cấp nhiều thông tin, kỹ cần thiết cho công việc Quản lý trực tiếp thường dẫn công việc cho Anh (Chị) Anh (Chị) cảm thấy có khả thăng tiến công ty nghĩa (Sig) 4,00 3,88 0,728 4,43 3,77 0,094 4,14 3,54 0,096 3,14 2,88 0,515 Phụ lục 6.5 Mức độ hài lòng nhân viên chất công việc theo thời gian làm việc Tiêu chí Được tham gia khóa huấn luyện cần thiết nâng cao cấp bậc nghề Các khóa đào tạo cung cấp nhiều thông tin, kỹ cần thiết cho công việc Quản lý trực tiếp thường dẫn cơng việc cho Anh (Chị) Anh (Chị) cảm thấy có khả thăng tiến công ty SVTH:Trần Quang Khánh Dưới Từ – Từ – Mức ý nghĩa năm năm năm 3,52 4,21 4,57 0,001 3,59 4,11 4,29 0,086 3,48 3,79 3,71 0,493 2,83 2,74 3,71 0,070 (Sig) Lớp: K48HDDL Phụ lục 6.6 Mức độ hài lòng nhân viên chất cơng việc theo trình độ chun mơn Lao động Trung phổ cấp thơng (12/12) Tiêu chí Được tham gia khóa huấn luyện cần thiết nâng cao cấp bậc nghề Các khóa đào tạo cung cấp nhiều thơng tin, kỹ cần thiết cho công việc Quản lý trực tiếp thường dẫn công việc cho Anh (Chị) Anh (Chị) cảm thấy có khả thăng tiến cơng ty Sơ cấp Cao Đẳng, Đại Học Mức ý nghĩa (Sig) 4,00 4,00 4,00 3,86 0,973 3,83 3,80 2,00 3,91 0,289 3,00 3,60 2,00 3,74 0,066 3,67 2,00 2,00 2,93 0,035 Phụ lục 6.7 Mức độ hài lòng nhân viên chất cơng việc theo mức lương Tiêu chí Từ – triệu đồng/thán g Từ – triệu đồng/thán g Từ – 10 triệu đồng/thán g Được tham gia khóa huấn luyện cần 3,76 3,69 4,69 thiết nâng cao cấp bậc nghề Các khóa đào tạo cung cấp nhiều thông 3,74 3,62 4,67 tin, kỹ cần thiết cho công việc Quản lý trực tiếp thường dẫn công 3,56 3,54 4,00 việc cho Anh (Chị) Anh (Chị) cảm thấy có khả thăng 2,94 2,38 3,83 tiến công ty Phụ lục 6.8 Mức độ hài lòng nhân viên theo vị trí làm việc SVTH:Trần Quang Khánh Trên 10 triệu đồng/thán g Mức ý nghĩa (Sig) 5,00 0,021 5,00 0,035 4,00 0,644 3,00 0,029 Lớp: K48HDDL Tiêu chí Được tham gia khóa huấn luyện cần thiết nâng cao cấp bậc nghề Các khóa đào tạo cung cấp nhiều thơng tin, kỹ cần thiết cho công việc Quản lý trực tiếp thường dẫn công việc cho Anh (Chị) Anh (Chị) cảm thấy có khả thăng tiến cơng ty Mức ý Giám Nhân sát viên 4,50 3,84 0,150 5,00 3,76 0,013 4,00 3,59 0,379 3,50 2,86 0,225 nghĩa (Sig) Phụ lục 7.1 Bảng mức độ hài lòng nhân viên văn hóa tổ chức (mơi trường làm việc, cấp trên, đồng nghiệp) Chỉ tiêu Anh(Chị) hài lòng với môi trường làm việc Môi trường làm việc Anh(Chị) tốt nơi khác mà Anh(Chị) biết Áp lực công việc cao SL % SL % SL % Anh(Chị) hài lòng với cấp SL % Cấp quan tâm đến nhân viên Cấp biết lắng nghe, tôn trọng ý kiến Anh(Chị) Cấp đối xử công với tất nhân viên SVTH:Trần Quang Khánh SL % SL % SL % 0 Mức độ hài lòng 15 29 16, 27, 52, Trung 3,6 0 16, 12 21, 20 36, 14 25, 3,71 0 13 23, 12, 26 47, 16, 3,56 0 7,3 13 23, 31 56, 12, 3,75 0 14, 14 25, 29 52, 7,3 3,53 3,6 10, 18 32, 22 40, 12, 3,47 3,6 10 18, 17 30, 11 20, 15 27, 3,49 bình 3,44 Lớp: K48HDDL Cấp người có lực, 7,3 13 23, 19 34, 14 25, 9,1 3,05 0 14, 14 25, 25 45, 14, 3,60 SL % 0 14, 10 18, 19 34, 18 32, 3,85 Đồng nghiệp thường sẵn lòng giúp đỡ SL % 0 13 23, 14, 25 45, 16, 3,55 5 điều hành tốt Nhân viên đồn kết, hợp tác tốt cơng viêc, khơng có mâu thuẫn Học tập nhiều kinh nghiệm từ đồng nghiệp SL % SL % Phụ lục 7.2 Bảng phân loại mức độ hài lòng nhân viên theo nhân tố Chỉ tiêu đánh giá Giới Độ Thời Trình Mức Vị trí tính tuổi gian độ lương làm làm chu n mơn 0,502 0,184 0,151 việc Anh(Chị) hài lòng với môi 0,518 0,337 việc 0,020 trường làm việc Môi trường làm việc 0,397 0,688 0,019 0,109 0,007 0,112 khác mà Anh(Chị) biết Áp lực công việc cao Anh(Chị) hài lòng với cấp 0,479 0,597 0,715 0,011 0,351 0,457 0,328 0,688 0,884 0,755 0,900 0,500 Cấp quan tâm đến 0,145 0,009 0,757 0,750 0,789 0,947 nhân viên Cấp biết lắng nghe, tôn 0,963 0,017 0,441 0,293 0,245 0,320 trọng ý kiến Anh(Chị) Cấp đối xử công 0,715 0,008 0,509 0,212 0,946 0,987 với tất nhân viên Cấp người có 0,210 0,549 0,400 0,800 0,119 0,183 lực, điều hành tốt Nhân viên đoàn kết, hợp tác 0,431 0,021 0,127 0,092 0,369 Anh(Chị) tốt nơi 0,537 tốt công viêc, không SVTH:Trần Quang Khánh Lớp: K48HDDL có mâu thuẫn Học tập nhiều kinh 0,570 0,697 0,123 0,264 0,018 0,202 nghiệm từ đồng nghiệp Đồng nghiệp thường sẵn 0,526 0,752 0,334 0,327 0,892 0,928 lòng giúp đỡ Phụ lục 7.3 Mức độ hài lòng nhân viên chất cơng việc theo giới tính Tiêu chí Nam Nữ Mức ý Anh(Chị) hài lòng với mơi trường làm việc Mơi trường làm việc Anh(Chị) tốt 3,31 3,92 3,48 3,64 nghĩa (Sig) 0,518 0,397 nơi khác mà Anh(Chị) biết Áp lực cơng việc cao Anh(Chị) hài lòng với cấp Cấp ln quan tâm đến nhân viên Cấp biết lắng nghe, tôn trọng ý kiến 3,38 3,85 3,23 3,46 3,62 3,71 3,62 3,48 0,479 0,597 0,145 0,963 Anh(Chị) Cấp đối xử công với tất 3,38 3,52 0,715 nhân viên Cấp người có lực, điều hành 3,38 2,95 0,210 tốt Nhân viên đoàn kết, hợp tác tốt cơng 3,46 3,64 0,537 viêc, khơng có mâu thuẫn Học tập nhiều kinh nghiệm từ đồng 4,00 3,81 0,570 nghiệp Đồng nghiệp thường sẵn lòng giúp đỡ 3,38 3,60 0,526 SVTH:Trần Quang Khánh Lớp: K48HDDL Phụ lục 7.4 Mức độ hài lòng nhân viên chất cơng việc theo độ tuổi Tiêu chí Dưới 21 Từ 21 Mức ý tuổi 3,71 đến 39 3,40 nghĩa (Sig) 0,337 3,86 3,69 0,688 3,43 4,43 4,29 3,58 3,65 3,42 0,715 0,011 0,009 4,29 3,35 0,017 4,57 3,33 0,008 3,29 3,02 0,549 3,86 3,56 0,431 4,00 3,83 0,697 3,43 3,56 0,752 Anh(Chị) hài lòng với mơi trường làm việc Môi trường làm việc Anh(Chị) tốt nơi khác mà Anh(Chị) biết Áp lực công việc cao Anh(Chị) hài lòng với cấp Cấp quan tâm đến nhân viên Cấp biết lắng nghe, tôn trọng ý kiến Anh(Chị) Cấp đối xử công với tất nhân viên Cấp người có lực, điều hành tốt Nhân viên đoàn kết, hợp tác tốt cơng viêc, khơng có mâu thuẫn Học tập nhiều kinh nghiệm từ đồng nghiệp Đồng nghiệp thường sẵn lòng giúp đỡ Phụ lục 7.5 Mức độ hài lòng nhân viên chất cơng việc theo thời gian làm việc Tiêu chí Anh(Chị) hài lòng với môi trường làm việc Môi trường làm việc Anh(Chị) tốt nơi khác mà Anh(Chị) biết Áp lực cơng việc cao Anh(Chị) hài lòng với cấp Cấp ln quan tâm đến nhân viên Cấp biết lắng nghe, tôn trọng ý kiến Anh(Chị) Cấp đối xử công với tất SVTH:Trần Quang Khánh Dưới Từ – Từ – Mức ý nghĩa năm năm năm 3,17 3,63 4,00 0,020 3,59 3,53 4,71 0,019 3,52 3,62 3,45 3,79 3,89 3,63 3,14 3,86 3,57 0,351 0,457 0,757 3,62 3,37 3,14 0,441 3,55 3,58 3,00 0,509 (Sig) Lớp: K48HDDL nhân viên Cấp người có lực, điều hành tốt Nhân viên đoàn kết, hợp tác tốt cơng viêc, khơng có mâu thuẫn Học tập nhiều kinh nghiệm từ đồng nghiệp Đồng nghiệp thường sẵn lòng giúp đỡ 3,00 2,95 3,57 0,400 3,38 3,63 4,43 0,021 3,83 3,63 4,57 0,123 3,48 3,79 3,14 0,334 Phụ lục 7.6 Mức độ hài lòng nhân viên chất cơng việc theo trình độ chun mơn Lao động Tiêu chí phổ thơng Trung cấp Sơ cấp Cao Mức ý Đẳng, nghĩa Đại Học (Sig) (12/12) Anh(Chị) hài lòng với mơi 3,67 3,00 4,00 3,44 0,502 Anh(Chị) tốt nơi khác 4,00 2,80 5,00 3,74 0,109 mà Anh(Chị) biết Áp lực công việc cao Anh(Chị) hài lòng với cấp 4,00 3,40 2,00 3,56 0,328 3,67 4,00 3,00 3,74 0,688 3,33 3,80 3,00 3,53 0,750 3,50 4,00 2,00 3,44 0,293 3,50 3,60 1,00 3,53 0,212 3,17 3,00 2,00 3,07 0,800 4,00 3,00 5,00 3,58 0,127 trường làm việc Môi trường làm việc của Cấp ln quan tâm đến nhân viên Cấp biết lắng nghe, tôn trọng ý kiến Anh(Chị) Cấp đối xử công với tất nhân viên Cấp người có lực, điều hành tốt Nhân viên đoàn kết, hợp tác tốt cơng viêc, khơng có mâu SVTH:Trần Quang Khánh Lớp: K48HDDL thuẫn Học tập nhiều kinh nghiệm từ đồng nghiệp Đồng nghiệp thường sẵn lòng giúp đỡ 4,17 3,00 4,00 3,91 0,264 4,00 3,40 2,00 3,53 0,327 Phụ lục 7.7 Mức độ hài lòng nhân viên chất công việc theo mức lương Từ – Từ – Từ – 10 Trên 10 Mức triệu triệu triệu triệu ý đồng/thán đồng/thán đồng/thán đồng/thán nghĩa g g g g (Sig) 3,38 3,23 4,00 4,00 0,184 3,65 3,23 4,67 5,00 0,007 3,59 3,54 3,33 4,00 0,884 3,74 3,62 4,00 4,00 0,755 3,56 3,46 3,33 4,00 0,789 3,68 3,08 3,33 3,00 0,245 công với tất 3,53 3,46 3,50 3,00 0,946 nhân viên Cấp 2,94 2,85 4,00 3,50 0,119 Tiêu chí Anh(Chị) hài lòng với mơi trường làm việc Môi trường làm việc Anh(Chị) tốt nơi khác mà Anh(Chị) biết Áp lực công việc cao Anh(Chị) hài lòng với cấp Cấp quan tâm đến nhân viên Cấp biết lắng nghe, tôn trọng ý kiến Anh(Chị) Cấp ln đối xử người có lực, SVTH:Trần Quang Khánh Lớp: K48HDDL điều hành tốt Nhân viên đoàn kết, hợp tác tốt cơng viêc, khơng có 3,59 3,23 4,33 4,00 0,092 3,85 3,31 4,67 5,00 0,018 3,56 3,54 3,33 4,00 0,892 mâu thuẫn Học tập nhiều kinh nghiệm từ đồng nghiệp Đồng nghiệp thường sẵn lòng giúp đỡ SVTH:Trần Quang Khánh Lớp: K48HDDL Phụ lục 7.8 Mức độ hài lòng nhân viên theo vị trí làm việc Tiêu chí Anh(Chị) hài lòng với mơi trường làm việc Môi trường làm việc Anh(Chị) tốt nơi khác mà Anh(Chị) biết Áp lực công việc cao Anh(Chị) hài lòng với cấp Cấp quan tâm đến nhân viên Cấp biết lắng nghe, tôn trọng ý kiến Anh(Chị) Cấp đối xử công với tất nhân viên Cấp người có lực, điều hành tốt Nhân viên đoàn kết, hợp tác tốt cơng viêc, khơng có mâu thuẫn Học tập nhiều kinh nghiệm từ đồng nghiệp Đồng nghiệp thường sẵn lòng giúp đỡ SVTH:Trần Quang Khánh Giám Nhân Mức ý sát 4,00 viên 3,39 nghĩa (Sig) 0,151 4,50 3,65 0,112 3,50 4,00 3,50 3,57 3,73 3,53 0,900 0,500 0,947 3,00 3,51 0,320 3,50 3,49 0,987 3,75 3,00 0,183 4,00 3,57 0,369 4,50 3,80 0,202 3,50 3,55 0,928 Lớp: K48HDDL ... tích hài lòng nhân viên phận nhà hàng Vinpearl Nha Trang Bay Resort And Villas + Cchương 3: Giải pháp đề nhằm nâng cao hài lòng nhân viên phận nhà hàng Vinpearl Nha Trang Bay Resort and Villas. .. nhân viên phận nhà hàng Vinpearl Nha Trang Bay Resort and Villas 3.2 Phạm vi nghiên cứu: - Về nội dung: đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng cơng việc nhân viên phận nhà hàng Vinpearl Nha Trang. .. tiêu khơng có hài lòng nhân viên yếu tố quan trọng định thành công công ty Đây lý chọn đề tài “ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN BỘ PHẬN NHÀ HÀNG TẠI VINPEARL NHA TRANG BAY RESORT AND VILLAS làm
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ sự hài LÒNG của NHÂN VIÊN bộ PHẬN NHÀ HÀNG tại VINPEARL NHA TRANG BAY RESORT AND VILLAS , ĐÁNH GIÁ sự hài LÒNG của NHÂN VIÊN bộ PHẬN NHÀ HÀNG tại VINPEARL NHA TRANG BAY RESORT AND VILLAS

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay