Đánh giá khả năng thu hút khách du lịch nội địa đối với điểm đến hội an quảng nam

128 2 0
  • Loading ...
1/128 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/09/2018, 11:14

Khóa luận tốt nghiệp Đại học Hạnh GVHD: ThS Dương Thị Dung  Để hoàn thành Khoá luận tốt nghiệp thân thật nỗ lực nhận giúp đỡ từ nhiều phía Với tình cảm chân thành sâu sắc nhất, cho phép bày tỏ lòng biết ơn tới tất cá nhân quan tạo điều kiện giúp đỡ trình học tập nghiên cứu đề tài Lời đầu tiên, xin bày tỏ lòng biết ơn đến quý thầy cô giáo Khoa Du lòch Đại Học Huế nhiệt tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức giúp đỡ suốt năm học vừa qua Đặc biệt xin chân thành cảm ơn Thạc só Dương Thò Dung HạnhQuản Bá Chính, người dành nhiều thời gian quan tâm tận tình bảo cho suốt trình thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo, anh chò nhân viên Khách sạn JasmineTrung Tâm Thông Tin Xúc Tiến Du Lòch Thành Phố Hội An tạo điều kiện, nhiệt tình giúp đỡ cung cấp tài liệu thực tế thông tin cần thiết để hoàn thành chuyên đề Tôi xin cảm ơn người thân, bạn bè giúp đỡ, động viên suốt năm học vừa qua trình thực Khoá luận tốt nghiệp Do hạn chế thời gian, kiến thức kinh nghiệm nên Khoá luận không tránh khỏi thiếu sót Tôi mong nhận ý kiến đóng góp SVTH: Phan Trần Nhật Nhung_K48KTDL Khóa luận tốt nghiệp Đại học Hạnh GVHD: ThS Dương Thị Dung thầy cô bạn để chuyên đề hoàn thành tốt Huế, tháng năm 2018 Sinh viên Phan Trần Nhật NhungNguyễn Thò Nô Hên SVTH: Phan Trần Nhật Nhung_K48KTDL Khóa luận tốt nghiệp Đại học Hạnh GVHD: ThS Dương Thị Dung LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đề tài tơi thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực, đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Huế, tháng 05 năm 2018 Sinh viên thực Hoàng Thị NaNguyễn Thị Nô Hên SVTH: Nguyễn Thị Nô Hên Lớp: K48-KTDL Khóa luận tốt nghiệp Đại học Hạnh GVHD: ThS Dương Thị Dung MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN .i LỜI CAM ĐOAN ii MỤC LỤC iii MỤC LỤCDANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ vi PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu .2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Quy trình nghiên cứu 6 Cấu trúc nội dung báo cáo PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .7 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN LÍ LUẬN VỀ KHẢ NĂNG THU HÚT KHÁCH DU LỊCH CỦA ĐIỂM ĐẾN 1.1 Một số khái niệm du lịch 1.1.1 Khái niệm du lịch 1.1.2 Khái niệm khách du lịch 1.1.3 Điểm đến du lịch 1.2 Một số vấn đề liên quan đến du lịch Văn hóa 13 1.2.1 Khái niệm du lịch văn hóa 13 1.2.2 Đặc trưng du lịch văn hóa .13 1.2.3.Tài nguyên du lịch văn hóa 13 1.3 Một số vấn đề liên quan đến khả thu hút du khách điểm đến .14 1.3.1 Khả thu hút điểm đến 14 1.3.2 Vai trò việc thu hút khách du lịch đến với điểm đến .14 1.3.3 Ý nghĩa việc thu hút khách du lịch đến điểm đến du lịch 15 1.4 Các nhân tố tác động đến hoạt động thu hút khách nội địa địa phương 16 1.4.1 Các nhân tố liên quan đến cầu .16 SVTH: Nguyễn Thị Nơ Hên Lớp: K48-KTDL Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS Dương Thị Dung Hạnh 1.4.2 Các nhân tố liên quan đến cung 17 1.4.3 Các nhân tố cản trở khác .20 1.5 Mối quan hệ khả thu hút tính cạnh tranh điểm đến 21 1.6 Mơ hình nghiên cứu đề xuất giả thiết nghiên cứu 23 CHƯƠNG II ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THU HÚT KHÁCH DU LỊCH NỘI ĐỊA CỦA ĐIỂM ĐẾN HỘI AN – QUẢNG NAM 26 2.1 Tổng quan phố cổ Hội An- Quảng Nam 26 2.1.1 Quá trình hình thành 26 2.1.2 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội Hội An – Quảng Nam 27 2.2 Thực Trạng Thu Hút Khách Du Lịch Của Hội An (Giai Đoạn 2015-2017) .33 2.3 Đánh giá khả thu hút khách du lịch nội địa điểm đến Hội An – Quảng Nam 35 2.3.1 Đặc điểm đối tượng điều tra 35 2.3.2.Thông tin chuyến .37 2.4 Đánh giá độ tin cậy thang đo (Cronbach ‘s Anpha) 41 2.3.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA 44 2.3.4 Đặt tên giải thích nhân tố rút trích 50 CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO 57 KHẢ NĂNG THU HÚT KHÁCH DU LỊCH 57 NỘI ĐỊA CỦA ĐIỂM ĐẾN HỘI AN - QUẢNG NAM 57 3.1 Chú trọng công tác bảo tồn phát huy giá trị văn hóa lịch sử Hội An 57 3.2 Đẩy mạnh hoạt động quảng bá, tiếp thị, cung cấp thông tin cho du khách 57 3.3 Đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ cho người làm du lịch .58 3.4 Hồn thiện đa dạng hóa dịch vụ điểm đến 58 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 60 Kết luận 60 Kiến nghị 61 2.1 Đối với Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Quảng Nam 61 2.2 Đối với quyền Hội An 62 2.3 Đối với công ty lữ hành 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 64 SVTH: Nguyễn Thị Nơ Hên Lớp: K48-KTDL Khóa luận tốt nghiệp Đại học Hạnh PHỤ LỤC GVHD: ThS Dương Thị Dung PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý chọn đề tài .1 Mục đích nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Về thời gian 7.Mơ hình nghiên cứu đề xuất .10 PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I: TỔNG QUAN LÍ LUẬN VỀ DU LỊCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN KHẢ NĂNG THU HÚT CỦA ĐIỂM ĐẾN 12 1.1 Một số khái niệm du lịch .12 1.1.1 Khái niệm du lịch .12 1.1.2 Khái niệm khách du lịch 13 1.1.3 Điểm đến du lịch .14 1.2 Các nhân tố tác đông đến hoạt đ ông thu hut khách nội địa cua m ôt địa phương 18 1.2.1 Các nhân tố liên quan đến cầu 18 1.2.2 Các nhân tố liên quan đến cung 19 1.2.2.1 Nhóm nhân tố tài nguyên người, văn hóa thiên nhiên cho du lịch 20 1.2.2.2 Nhóm nhân tố môi trường kinh doanh sở hạ tầng cho du lịch .20 1.2.2.3 Nhóm nhân tố khung sách quy định cho hoạt động du lịch 21 1.2.3 Các nhân tố cản trở khác 22 1.3 Khái niệm du lịch văn hóa .23 1.3.1.Đặc trưng cua du lịch văn hóa .23 1.3.2.Tài nguyên du lịch văn hóa 24 1.4 Một số vấn đề liên quan đến khả thu hut du khách cua điểm đến .24 1.4.1 Khả thu hut cua điểm đến 24 SVTH: Nguyễn Thị Nô Hên Lớp: K48-KTDL Khóa luận tốt nghiệp Đại học Hạnh GVHD: ThS Dương Thị Dung 1.4.2 Vai trò cua viêc thu hut khách tham quan đến với phố cổ Hội An điểm du lịch khác Tỉnh Quảng Nam 24 1.4.3 Ý nghĩa cua việc thu hut khách du lịch đến điểm đến du lịch 25 1.4.3.1 ý nghĩa mặt kinh tế 25 1.4.3.2 ý nghĩa mặt xã hội 25 1.5 Mối quan hệ khả thu hut tính cạnh tranh cua điểm đến 26 1.5.1 Các thuộc tính cấu thành khả thu hut tính cạnh tranh cua điểm đến: .28 TÓM TẮT CHƯƠNG 30 II Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội cua Hội An – Quảng Nam 30 2.1 Điều kiện tự nhiên 30 2.1.1 Vị trí địa lý .30 2.1.2 Khí hậu - thuy văn 31 2.1.3 Địa hình - Địa mạo 32 2.2 Điều kiện kinh tế xã hội cua thành phố Hội An – Quảng Nam 32 2.2.1 Về phát triển kinh tế 32 Chương II ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THU HÚT CỦA KHÁCH DU LỊCH NỘI ĐỊA CỦA ĐIỂM ĐẾN HỘI AN – QUẢNG NAM .36 2.1 Tổng quan phố cổ Hội An- Quảng Nam 36 2.1.1 Quá trình hình thành 36 2.1.2 Thực Trạng Thu Hut Khách Du Lịch Cua Hội An (Giai Đoạn 2015-2017) 37 2.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 40 2.3 Kết quả nghiên cứu 41 2.3.1.Thông tin chuyến 43 2.3.1.1 Số lần đến Hội An 43 2.3.1.2 Kênh thông tin: 44 2.3.1.3 Loại hình đến với Hội An .45 2.3.1.4Mục đích đến Hội An 47 SVTH: Nguyễn Thị Nô Hên Lớp: K48-KTDL Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS Dương Thị Dung Hạnh 2.3.1.5 Ấn tượng Hội An 47 2.3.2.Đánh giá độ tin cậy thang đo (Cronbach ‘s Anpha) 48 2.3.3.Phân tích nhân tố khám phá EFA 51 2.3.4.Đặt tên giải tích nhân tố rut trích 56 2.3.5.Phân tích hồi quy .58 2.3.5.1.Mơ hình điều chỉnh 58 2.3.5.2 Giả thiết điều chỉnh 58 2.3.6 Xây dựng mơ hình hồi quy tuyến tính 59 2.3.6.1 Đánh giá độ phù hợp cua mơ hình hồi quy tuyến tính bội 61 2.3.6.2.Kiểm định độ phù hợp cua mơ hình .62 2.3.6.3 Kiểm tra phân phối chuẩn cua phần dư 63 2.3.6.4 Kiểm định giả thiết 64 Chương III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG THU HÚT KHÁCH THAM QUAN NỘI ĐỊA CỦA ĐIỂM ĐẾN HỘI AN – QUẢNG NAM 65 3.1 Chu trọng công tác bảo tồn phát huy giá trị văn hóa lịch sử cua Hội An 65 3.2 Đẩy mạnh hoạt động quảng bá, tiếp thị, cung cấp thông tin cho du khách .65 3.3 Đào tạo, nâng cao nhận thức, cải thiện phương tiện, trang thiết bị phục vụ du lịch 66 3.4 Hoàn thiện đa dạng hóa dịch vụ điểm đến 66 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 68 kết luận 68 Kiến nghị 69 2.2 Đối với quyền Hội An .69 2.3 Đối với công ty lữ hành .70 TÀI LIỆU THAM KHẢO 72 SVTH: Nguyễn Thị Nơ Hên Lớp: K48-KTDL Khóa luận tốt nghiệp Đại học Hạnh GVHD: ThS Dương Thị Dung MỤC LỤCDANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Sự khác điểm đến du lịch, điểm du lịch địa điểm du lịch 12 Bảng 2.1: Các tiêu kinh tế thành phố Hội An giai đoạn 2015 đến 2017 30 Bảng 2.2: GTSX(GO) toàn ngành (theo giá hành) giai đoạn 2015-2017 31 Bảng 2.3: Tình hình số lượt khách Hội An giai đoạn (2015 - 2017) .33 Bảng 2.4: Thông tin đối tượng điều tra 35 Bảng 2.5: Kênh thông tin 38 Bảng 2.6: Ấn tượng du khách sau chuyến tham quan .40 Bảng 2.7: Hệ số Cronbach’s Alpha tổng 42 Bảng 2.8: Cronbach’s Alpha nhân tố 42 Bảng 2.9: Hệ số KMO and Bartlett’s Test 44 Bảng 2.10: Kiểm định KMO lần 45 Bảng 2.11: Kiểm định KMO lần 46 Bảng 2.12: Kiểm định KMO lần 46 Bảng 2.13: Kiểm định KMO lần 47 Bảng 2.14: Kết xoay nhân tố EFA 48 Bảng 2.15: Kiểm định KMO cho nhân tố khả thu hút điểm đến Hội An .49 Bảng 2.16: Kết phân tích nhân tố EFA cho nhân tố khả thu hút điểm đến Hội An 49 Bảng 2.17: Đặt tên nhóm nhân tố thành lập .50 Bảng 2.18: Kết thống kê mô tả biến mơ hình 51 Bảng 2.19: Mối quan hệ tương quan biến độc lập phụ thuộc 52 Bảng 2.20: Phân tích hồi qui bội thực với biến độc lập phương pháp Stepwise 53 Bảng 2.21: Kết hồi quy theo phương pháp Stepwise 54 Bảng 2.22: Kiểm định độ phù hợp mơ hình .56 SVTH: Nguyễn Thị Nơ Hên Lớp: K48-KTDL Khóa luận tốt nghiệp Đại học Hạnh GVHD: ThS Dương Thị Dung DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 1.1: Khung lý thuyết liên hệ khả thu hút khả cạnh tranh điểm đến (TDCA Vengesayi, S (2003) 22 Sơ đồ 1.2: Hệ thống đo lường khả thu hút điểm đến .22 Sơ đồ 1.3: Mơ hình nghiên cứu đề xuất khả thu hút khách du lịch nội địa điểm đến Hội An 23 Biểu đồ 2.1: Tình hình số lượt khách đến Hội An giai đoạn (2015 -2017) 34 Biểu đồ 2.2: Số lần đến Hội An 37 Biểu đồ 2.3: Hình thức chuyến 39 Biểu đồ 2.4: Mục đích đến Hội An 40 SVTH: Nguyễn Thị Nô Hên 10 Lớp: K48-KTDL Model Summaryd Adjusted R Std Error of Model R R Square Square the Estimate a 789 622 620 435 b 880 774 771 337 c 901 812 808 309 a Predictors: (Constant), F2 b Predictors: (Constant), F2, F3 c Predictors: (Constant), F2, F3, f1 d Dependent Variable: KNTH DurbinWatson 1.879 ANOVAa Model Regression Sum of Squares Mean Square df 45.739 45.739 27.782 73.521 147 148 189 Residual Total Regression 56.901 28.450 16.621 73.521 146 148 114 Residual Total Regression 59.713 19.904 145 148 095 Residual 13.809 Total 73.521 a Dependent Variable: KNTH b Predictors: (Constant), F2 c Predictors: (Constant), F2, F3 d Predictors: (Constant), F2, F3, f1 F Sig 242.015 000b 249.917 000c 209.006 000d Coefficientsa Standardize Unstandardized d Coefficients Coefficients B Std Error Beta Model (Consta 637 nt) F2 826 (Consta 162 nt) F2 524 F3 449 (Consta 006 nt) F2 342 F3 408 f1 247 a Dependent Variable: KNTH t Collinearity Statistics Sig Tolerance VIF 214 2.968 003 053 789 15.557 000 173 936 351 051 045 501 10.239 484 9.902 000 000 161 040 968 5.941 9.691 5.434 000 000 000 058 042 046 327 441 282 1.000 1.000 647 647 1.546 1.546 428 627 481 2.337 1.596 2.079 Excluded Variablesa Partial Correlation 425 634 411 Model Beta In t Sig b f1 371 5.681 000 F3 484b 9.902 000 f1 282c 5.434 000 a Dependent Variable: KNTH b Predictors in the Model: (Constant), F2 c Predictors in the Model: (Constant), F2, F3 Collinearity Statistics Minimu m Toleranc Toleranc e VIF e 497 2.013 497 647 1.546 647 481 2.079 428 Collinearity Diagnosticsa Variance Proportions Mod Dimensio Eigenval Condition (Consta el n ue Index nt) F2 F3 f1 1 1.986 1.000 01 01 014 11.958 99 99 2.968 1.000 00 00 00 020 12.175 63 00 65 012 15.790 37 1.00 35 3.953 1.000 00 00 00 00 020 14.051 59 00 65 00 018 14.780 34 04 28 45 008 21.662 07 96 07 55 a Dependent Variable: KNTH Statistics N Mean Valid Missin g Cơng trình kiến Cảnh trúc quan di Tiện điểm di 22 Giao tích nghi cơng tích Bãi đỗ xe thơng lại giữ gìn, cộng thuận bảo tồn tốt thuận tiện thuận tiện bảo vệ tốt lợi 149 149 149 149 149 0 0 4.28 4.11 4.21 4.21 4.05 Cơng trình kiến trúc điểm di tích bảo tồn tốt Frequenc Valid Cumulative y Percent Percent Percent Valid Hồn tồn khơng 6.0 6.0 6.0 đồng ý Trung lập 3.4 3.4 9.4 Đồng ý 61 40.9 40.9 50.3 Hoàn toàn đồng ý Total 74 149 49.7 100.0 Bãi đỗ xe thuận tiện Frequenc y Percent Valid Hồn tồn khơng đồng ý Trung lập Đồng ý Hoàn toàn đồng ý Total 49.7 100.0 Valid Percent 100.0 Cumulative Percent 5.4 5.4 5.4 17 66 58 149 11.4 44.3 38.9 100.0 11.4 44.3 38.9 100.0 16.8 61.1 100.0 22 Giao thông lại thuận tiện Frequenc Valid Cumulative y Percent Percent Percent Valid Hồn tồn khơng 5.4 5.4 5.4 đồng ý Không đồng ý 2.0 2.0 7.4 Trung lập 5.4 5.4 12.8 Đồng ý 61 40.9 40.9 53.7 Hoàn toàn đồng ý 69 46.3 46.3 100.0 Total 149 100.0 100.0 Cảnh quan di tích giữ gìn, bảo vệ tốt Frequenc Valid Cumulative y Percent Percent Percent Valid Hồn tồn khơng 2.0 2.0 2.0 đồng ý Không đồng ý 1.3 1.3 3.4 Trung lập 13 8.7 8.7 12.1 Đồng ý 74 49.7 49.7 61.7 Hoàn toàn đồng ý 57 38.3 38.3 100.0 Total 149 100.0 100.0 Tiện nghi công cộng thuận lợi Frequenc Valid Cumulative y Percent Percent Percent Valid Hồn tồn khơng 3.4 3.4 3.4 đồng ý Không đồng ý 1.3 1.3 4.7 Trung lập 19 12.8 12.8 17.4 Đồng ý 77 51.7 51.7 69.1 Hoàn toàn đồng ý 46 30.9 30.9 100.0 Total 149 100.0 100.0 Nhóm Statistics 17 Khơng có tình trạng trộm cắp, móc túi N Valid 149 Missing Mean 3.69 14 Dịch vụ lưu trú Người dân (home stay) đáp ứng nhu Phong cách nằm 16 Không có cầu dịch vụ 13 Ẩm thực phục vụ 12 Các khu vực phố tình trạng cách đa dạng mang cơng đồng chương trình cổ thuận tiện chèo kéo nhanh chóng đậm chất chuyên thả đèn hoa cho việc lại khách, ăn xin kịp thời miền trung nghiệp đăng đặc sắc 149 149 149 149 149 149 0 0 0 4.11 3.85 4.00 4.05 4.11 4.09 17 Khơng có tình trạng trộm cắp, móc túi Frequenc Valid Cumulative y Percent Percent Percent Valid Hoàn tồn khơng 3.4 3.4 3.4 đồng ý Khơng đồng ý 7 4.0 Trung lập 50 33.6 33.6 37.6 Đồng ý 72 48.3 48.3 85.9 Hoàn toàn đồng ý 21 14.1 14.1 100.0 Total 149 100.0 100.0 14 Dịch vụ lưu trú (home stay) nằm khu vực phố cổ thuận tiện cho việc lại Frequenc Valid Cumulative y Percent Percent Percent Valid Hồn tồn khơng 3.4 3.4 3.4 đồng ý Không đồng ý 7 4.0 Trung lập 16 10.7 10.7 14.8 Đồng ý 77 51.7 51.7 66.4 Hoàn toàn đồng ý 50 33.6 33.6 100.0 Total 149 100.0 100.0 16 Khơng có tình trạng chèo kéo khách, ăn xin Frequenc Valid Cumulative y Percent Percent Percent Valid Hồn tồn khơng 3.4 3.4 3.4 đồng ý Không đồng ý 7 4.0 Trung lập 33 22.1 22.1 26.2 Đồng ý 83 55.7 55.7 81.9 Hoàn toàn đồng ý 27 18.1 18.1 100.0 Total 149 100.0 100.0 Người dân đáp ứng nhu cầu dịch vụ cách nhanh chóng kịp thời Frequenc Valid Cumulative y Percent Percent Percent Valid Hồn tồn khơng 2.7 2.7 2.7 đồng ý Không đồng ý 7 3.4 Trung lập 29 19.5 19.5 22.8 Đồng ý 72 48.3 48.3 71.1 Hoàn toàn đồng ý 43 28.9 28.9 100.0 Total 149 100.0 100.0 13 Ẩm thực đa dạng mang đậm chất miền trung Frequenc Valid Cumulative y Percent Percent Percent Valid Hồn tồn khơng 3.4 3.4 3.4 đồng ý Không đồng ý 1.3 1.3 4.7 Trung lập 15 10.1 10.1 14.8 Đồng ý 86 57.7 57.7 72.5 Hoàn toàn đồng ý 41 27.5 27.5 100.0 Total 149 100.0 100.0 Phong cách phục vụ công đồng chuyên nghiệp Frequenc Valid Cumulative y Percent Percent Percent Valid Hồn tồn khơng 2.7 2.7 2.7 đồng ý Không đồng ý 7 3.4 Trung lập 16 10.7 10.7 14.1 Đồng ý 82 55.0 55.0 69.1 Hoàn toàn đồng ý 46 30.9 30.9 100.0 Total 149 100.0 100.0 12 Các chương trình thả đèn hoa đăng đặc sắc Frequenc Valid Cumulative y Percent Percent Percent Valid Hồn tồn khơng 3.4 3.4 3.4 đồng ý Trung lập 18 12.1 12.1 15.4 Đồng ý 80 53.7 53.7 69.1 Hoàn toàn đồng ý 46 30.9 30.9 100.0 Total 149 100.0 100.0 Nhóm Statistics N Mean Valid Missing 18 Di tích có giá trị kiến trúc độc đáo 149 3.58 19 Các khu nhà cổ mang 20 Di tích có đậm tính lịch giá trị văn sử hóa hấp dẫn 149 149 0 3.74 3.68 21 Thơng tin, vị trí dễ dàng tiếp cận,có bảng dẫn rõ ràng 149 3.92 18 Di tích có giá trị kiến trúc độc đáo Frequenc Valid Cumulative y Percent Percent Percent Valid Hồn tồn khơng 3.4 3.4 3.4 đồng ý Không đồng ý 10 6.7 6.7 10.1 Trung lập 48 32.2 32.2 42.3 Đồng ý 66 44.3 44.3 86.6 Hoàn toàn đồng ý 20 13.4 13.4 100.0 Total 149 100.0 100.0 19 Các khu nhà cổ mang đậm tính lịch sử Frequenc Valid Cumulative y Percent Percent Percent Valid Hồn tồn khơng 4.7 4.7 4.7 đồng ý Không đồng ý 4.0 4.0 8.7 Trung lập 31 20.8 20.8 29.5 Đồng ý 79 53.0 53.0 82.6 Hoàn toàn đồng ý 26 17.4 17.4 100.0 Total 149 100.0 100.0 20 Di tích có giá trị văn hóa hấp dẫn Frequenc Valid Cumulative y Percent Percent Percent Valid Hồn tồn khơng 3.4 3.4 3.4 đồng ý Không đồng ý 3.4 3.4 6.7 Trung lập 44 29.5 29.5 36.2 Đồng ý 74 49.7 49.7 85.9 Hoàn toàn đồng ý 21 14.1 14.1 100.0 Total 149 100.0 100.0 21 Thơng tin, vị trí dễ dàng tiếp cận,có bảng dẫn rõ ràng Frequenc Valid Cumulative y Percent Percent Percent Valid Hồn tồn khơng 4.0 4.0 4.0 đồng ý Không đồng ý 2.7 2.7 6.7 Trung lập 20 13.4 13.4 20.1 Đồng ý 85 57.0 57.0 77.2 Hoàn toàn đồng ý 34 22.8 22.8 100.0 Total 149 100.0 100.0 Mã số:… PHIẾU ĐIỀU TRA KHẢO SÁT PHIẾU ĐIỀU TRA “ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THU HÚT KHÁCH DU LỊCH NỘI ĐỊA ĐỐI VỚI ĐIỂM ĐẾN HỘI AN – QUẢNG NAM” Kính chào q khách! Tơi tên Nguyễn Thị Nô Hên sinh viên ngành Kinh tế du lịch – Khoa du lịch Đại Học Huế Hiện nay, thực khảo sát đề tài “Đánh giá khả thu hút khách du lịch nội địa điểm đến Hội An – Quảng Nam” Các thông tin từ quý khách cần thiết để tơi nghiên cứu cách tốt nhất.Xin quý khách vui lòng dành chút thời gian để điền vào câu hỏi Tôi xin cam kết tất thông tin ý kiến quý khách nhằm mục đích thống kê, nghiên cứu khơng nhằm vào mục đích khác Xin vui lòng đánh dấu (X) vào đáp án mà quý khách đồng ý: PHẦN I: THÔNG TIN CHUYẾN ĐI CỦA QUÝ KHÁCH Đây lần thứ quý khách đến Hội An?  Lần đầu  Lần thứ  Lần thứ  Trên lần Quý khách biết Hội An thông qua phương tiện thơng tin nào? ( Có thể chọn nhiều đáp án)  Bạn bè, người thân, đồng nghiệp  Ti vi, đài  Doanh nghiệp lữ hành  Internet  Báo, tạp chí  Khác … Loại hình mà q khách lựa chọn đến di tích Hội An?  Đi  Đi với bạn bè, người thân  Đi theo tour  Khác… Mục đích q khách đến Hội An gì?(Có thể chọn nhiều đáp án)  Tham quan di tích,vui chơi giải trí SVTH: Nguyễn Thị Nơ Hên Thăm nguời thân  Công tác Lớp: K48-KTDL  Nghiên cứu lịch sử  Thỏa mãn trí tò mò  Khác PHẦN II:Đánh giá khả thu hút khách du lịch nội địa Hội An Xin vui lòng đánh giá mức độ đồng ý quý khách khả thu hút Hội An yếu tố sau (1= Hoàn tồn khơng đồng ý; 2= Khơng đồng ý; 3= Trung lập; 4= Đồng ý; 5= Hoàn toàn đồng ý) Stt Các tiêu chí A.Cơ sở hạ tầng điểm du lịch Cơng trình kiến trúc điểm di tích bảo tồn tốt Bãi đỗ xe thuận tiện Tiện nghi công cộng thuận lợi Mức độ đồng ý B Cảnh quan, môi trường Cảnh quan phố cổ đẹp, lành Môi trường vệ sinh phố cổ Cảnh quan di tích giữ gìn, bảo vệ tốt C.Người dân Người dân nhiệt tình du khách cần giúp đỡ Người dân đáp ứng nhu cầu dịch vụ cách nhanh chóng kịp thời Phong cách phục vụ cơng đồng chuyên nghiệp D.Dịch vụ hoạt động hỗn hợp 10 11 Quầy hàng lưu niệm phong phú Dịch vụ xe đạp tạo thuận lợi tham quan 12 13 tổng thể Hội An Các chương trình thả đèn hoa đăng đặc sắc Ẩm thực đa dạng mang đậm chất miền SVTH: Nguyễn Thị Nô Hên Lớp: K48-KTDL 14 trung Dịch vụ lưu trú (home stay) nằm khu vực phố cổ thuận tiện cho việc lại E An ninh, trật tự 15 16 17 18 19 20 Tình hình an ninh trật tự đảm bảo Khơng có tình trạng chèo kéo khách, ăn xin Khơng có tình trạng trộm cắp, móc túi F Giá trị điểm di tích Di tích có giá trị kiến trúc độc đáo Các khu nhà cổ mang đậm tính lịch sử Di tích có giá trị văn hóa hấp dẫn G Khả tiếp cận 21 Thơng tin, vị trí dễ dàng tiếp cận,có bảng 22 23 dẫn rõ ràng Giao thông lại thuận tiện Khoảng cách đến điểm tham quan hợp 24 25 26 lý H Khả thu hút điểm đến Hội An Tôi thấy hôi an thu hút, hấp dẫn Tôi quay lại hội an có hội Tơi giới thiệu bạn bè , người thân đến du lịch hội an Quý khách ấn tượng điều sau chuyến tham quan?( Có thể chọn nhiều đáp án)  Cảnh quan đẹp  Nhân viên chu đáo  Kiến trúc độc đáo  An ninh đảm bảo  Lịch sử văn hóa thú vị  Khác  Vệ sinh môi trường tốt PHẦN III: PHẦN THÔNG TIN CÁ NHÂN Xin cho biết giới tính quý khách:  Nam  Nữ Qúy khách đến từ Vùng/ Miền nào?  Miền Bắc SVTH: Nguyễn Thị Nô Hên  Miền Trung  Miền Nam Lớp: K48-KTDL Độ tuổi  Dưới 18 tuổi  18-30  31-50  Trên 50 10 Trình độ học vấn:  Trung học Phổ thông  Trung cấp  Đại học  Sau đại học  Cao đẳng  Khác 11 Nghề nghiệp:  Học sinh, sinh viên  Kinh doanh  Lao động phổ thông  Nghỉ hưu  Cán công chức  Khác Xin chân thành cám ơn! SVTH: Nguyễn Thị Nô Hên Lớp: K48-KTDL ... giá khả thu hút khách du lịch nội địa Hội An – Quảng Nam Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao khả thu hút khách du lịch nội địa đến Hội An – Quảng Nam Đ i địa đến Hội An – Quảng Nam + Đối tượng... Việt Nam đề cập đến khái niệm khu du lịch điểm du lịch Bảng 1.1: Sự khác điểm đến du lịch, điểm du lịch địa điểm du lịch Nội dung phân biệt Điểm đến du lịch Điểm du lịch Địa điểm du lịch Là khái... trò việc thu hút khách du lịch đến với điểm đến .14 1.3.3 Ý nghĩa việc thu hút khách du lịch đến điểm đến du lịch 15 1.4 Các nhân tố tác động đến hoạt động thu hút khách nội địa địa phương
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá khả năng thu hút khách du lịch nội địa đối với điểm đến hội an quảng nam , Đánh giá khả năng thu hút khách du lịch nội địa đối với điểm đến hội an quảng nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay