Đánh giá khả năng thu hút khách du lịch nội địa của công ty TNHH MTV lữ hành hương giang

92 4 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/09/2018, 11:14

Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS Lê Văn Hoài MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i LỜI CAM ĐOAN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC BIỂU ĐỒ ix PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu .2 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu .2 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu .2 1.4.1 Phương pháp thu thập số liệu 1.4.2 Phương pháp điều tra 1.4.3 Phương pháp quan sát, thực tế 1.4.4 Phương pháp xử lí số liệu .4 1.5 Cấu trúc nội dung báo cáo KLTN PHẦN NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Khái niệm du lịch khách du lịch 1.1.1.1 Khái niệm du lịch .6 1.1.1.2 Khách du lịch 1.1.2 Công ty lữ hành .10 1.1.2.1 Định nghĩa công ty lữ hành .10 1.1.2.2 Phân loại công ty lữ hành .10 1.1.2.3 Vai trò cơng ty lữ hành .11 1.1.2.4 Hệ thống sản phẩm công ty lữ hành 14 1.1.3 Một số sách kinh doanh chủ yếu công ty lữ hành 15 SVTH: Đình Thị Mỹ Lớp: K48 QLLH Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS Lê Văn Hồi 1.1.3.1 Chính sách sản phẩm 15 1.1.3.2 Chính sách giá 19 1.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc thu hút khách công ty lữ hành .24 1.1.4.1 Các nhân tố khách quan 24 1.1.4.2 Các nhân tố chủ quan 25 1.1.5 Vai trò ý nghĩa hoạt động thu hút khách .27 1.1.6 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 28 1.2 Cơ sở thực tiễn vấn đề nghiên cứu 29 1.2.1 Tình hình du lịch Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015 – 2017 29 1.2.2 Hoạt động thu hút khách du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế năm gần 31 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THU HÚT KHÁCH DU LỊCH NỘI ĐỊA CỦA CÔNG TY TNHH MTV LỮ HÀNH HƯƠNG GIANG 32 2.1 Khái quát chung Công ty TNHH MTV Lữ hành Hương Giang 32 2.1.1 Chức năng, nhiệm vụ doanh nghiệp: .33 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Công ty TNHH MTV Lữ hành Hương Giang 33 2.1.3 Các hoạt động Marketing 35 2.1.4 Đối tượng khách Cơng ty TNHH MTV Lữ hành Hương Giang 36 2.2 Tình hình hoạt động kinh doanh Công ty qua năm (2015 – 2017) .37 2.2.1 Biến động doanh thu Công ty giai đoạn (2015 -2017) 37 2.2.2 Biến động số lượt khách Công ty giai đoạn (2015 – 2017) 38 2.3 Kết điều tra khách du lịch nội địa Công ty TNHH MTV Lữ hành Hương Giang 39 2.3.1 Thông tin chung đối tượng điều tra 39 2.3.2 Thông tin chuyến du khách Công ty TNHH MTV Lữ hành Hương Giang 43 SVTH: Đình Thị Mỹ Lớp: K48 QLLH Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS Lê Văn Hoài 2.3.3 Đánh giá khách du lịch nội địa Công ty TNHH MTV Lữ hành Hương Giang 48 2.4 Đánh giá việc thu hút khách du lịch nội địa Công ty TNHH MTV Lữ hành Hương Giang .66 2.4.1 Ưu điểm 66 2.4.2 Hạn chế 66 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG THU HÚT KHÁCH DU LỊCH CỦA CÔNG TY TNHH MTV LỮ HÀNH HƯƠNG GIANG .68 3.1 Định hướng phát triển Công ty TNHH MTV Lữ hành Hương Giang 68 3.1.1 Định hướng chung 68 3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh Công ty 68 3.2 Một số giải pháp thu hút khách du lịch nội địa Công ty TNHH MTV Lữ hành Hương Giang .69 3.2.1 Chủ động việc khai thác, phát triển sản phẩm nâng cao chất lượng dịch vụ 69 3.2.2 Áp dụng sách giá linh hoạt 71 3.2.3 Hoàn thiện đẩy mạnh hoạt động quảng cáo 71 3.2.4 Hoàn thiện chế quản lí nguồn nhân lực Cơng ty 73 3.2.5 Tăng cường công tác quảng bá hình ảnh danh tiếng Cơng ty .74 3.2.6 Tăng cường công tác nghiên cứu khảo sát thị trường, nắm bắt nhu cầu khách du lịch 75 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .77 Kết luận 77 Kiến nghị 78 2.1 Đối với quyền địa phương 78 2.2 Đối với Công ty TNHH MTV Lữ hành Hương Giang 78 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 79 PHỤ LỤC SVTH: Đình Thị Mỹ Lớp: K48 QLLH Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS Lê Văn Hoài DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TNHH MTV UNESCO KLTN PGS TS TH.S WTO GDP HĐND UBND CP BP TCHC DL KD DV ĐVT Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên United Nations Educational, Scientific and Cultural Tổ chức giáo dục, khoa học văn hóa Liên hợp quốc Khóa luận tốt nghiệp Phó giáo sư Tiến sĩ Thạc sĩ World Tourism Organization Tổ chức du lịch giới Gross Domestic Products Tổng sản phẩm quốc nội Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân Cổ phần Bộ phận Tổ chức hành Du lịch Kinh doanh Dịch vụ Đơn vị tính SVTH: Đình Thị Mỹ Lớp: K48 QLLH Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS Lê Văn Hoài DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Doanh thu Công ty năm (2015 – 2017) 37 Bảng 2.2: Tình hình khách du lịch đến Cơng ty TNHH MTV Lữ hành Hương Giang năm (2015 – 2017) 38 Bảng 2.3: Thông tin chung đối tượng điều tra 39 Bảng 2.4: Kiểm định độ tin cậy thang đo mức độ đánh giá khách du lịch nhân tố thu hút khách du lịch Công ty 48 Bảng 2.5: Mức độ đánh giá du khách sản phẩm Công ty .50 Bảng 2.6: Kiểm định ANOVA khác biệt ý kiến đánh giá du khách sản phẩm Công ty 52 Bảng 2.7: Mức độ đánh giá du khách giá Công ty 54 Bảng 2.8: Kiểm định ANOVA khác biệt ý kiến đánh giá du khách giá Công ty 55 Bảng 2.9: Mức độ đánh giá du khách hoạt động quảng cáo Công ty .57 Bảng 2.10: Kiểm định ANOVA khác biệt ý kiến đánh giá du khách hoạt động quảng cáo Công ty 58 Bảng 2.11: Mức độ đánh giá du khách đội ngũ nhân viên Công ty 59 Bảng 2.12: Kiểm định ANOVA khác biệt ý kiến đánh giá du khách đội ngũ nhân viên Công ty .60 Bảng 2.13: Mức độ đánh giá du khách uy tín danh tiếng Cơng ty .61 Bảng 2.14: Kiểm định ANOVA khác biệt ý kiến đánh giá du khách uy tín danh tiếng Cơng ty .62 SVTH: Đình Thị Mỹ Lớp: K48 QLLH Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS Lê Văn Hoài DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Tỉ lệ giới tính du khách điều tra 40 Biểu đồ 2.2: Độ tuổi du khách điều tra 40 Biểu đồ 2.3: Nghề nghiệp du khách điều tra 41 Biểu đồ 2.4: Trình độ học vấn du khách điều tra 42 Biểu đồ 2.5: Thu nhập du khách điều tra 43 Biểu đồ 2.6: Hình thức du lịch du khách .44 Biểu đồ 2.7: Thời gian chuyến khách du lịch điều tra 44 Biểu đồ 2.8: Mục đích chuyến du khách điều tra .45 Biểu đồ 2.9: Nguồn thông tin du khách biết đến Công ty 46 Biểu đồ 2.10: Số lần sử dụng dịch vụ Cơng ty tính đến thời điểm điều tra .47 Biểu đồ 2.11: Lí sử dụng dịch vụ Cơng ty du khách điều tra 47 Biểu đồ 2.12: Cảm nhận du khách sau chuyến 63 Biểu đồ 2.13: Ý định giới thiệu Công ty du khách 64 Biểu đồ 2.14: Mong muốn quay trở lại Công ty du khách .65 DANH MỤC SƠ Đ YSơ đồ 1.1: Chu kì sống sản phẩm lữ hành du lịch (dạng có triệt tiêu) 17 Sơ đồ 1.2: Những nhân tố ảnh hưởng đến mức giá sản phẩm 20 Sơ đồ 1.3: Kết hợp sách giá với chất lượng sản phẩm kinh doanh lữ hành 23 Sơ đồ 1.4: Kết hợp sách giá với sách quảng cáo – khuếch trương .24 Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức Công ty TNHH MTV Lữ hành Hương Giang .33 Sơ đồ 2.2: Cơ cấu tổ chức Bộ phận Lữ hành Hương Giang 34 SVTH: Đình Thị Mỹ Lớp: K48 QLLH Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS Lê Văn Hoài PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Lý chọn đề tài Sự phát triển nhanh chóng kinh tế kéo theo chất lượng sống người nâng cao Vì thế, bên cạnh nhu cầu thiết yếu ăn mặc, người có nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn giải trí Chính ngành du lịch đời phát triển đáp ứng cho nhu cầu Du lịch phát triển cách chóng mặt góp phần đem lại hiệu kinh tế cao cho quốc gia; tạo hội việc làm thu nhập cho người lao động làm thay đổi mặt địa phương - nơi hoạt động du lịch phát triển mạnh Nhắc đến du lịch không nhắc đến Thừa Thiên Huế - trung tâm du lịch Việt Nam Với nguồn tài nguyên du lịch đa dạng, phong phú kinh đô vương triều Nguyễn nhiều thập kỉ Nơi chứa đựng nhiều giá trị văn hóa đặc sắc với đền đài, lăng tẩm, thành quách, miếu đài,… Trong đó, tiêu biểu bật Quần thể Di tích Cố đô Huế UNESCO công nhận Di sản văn hóa nhân loại vào năm 1993 Với lợi sẵn có với mốc son đặc biệt giúp cho hình ảnh du lịch Huế khắc sâu tâm trí khách du lịch Huế trở thành điểm đến hấp dẫn du khách gần xa đơn vị kinh doanh lữ hành đến để tìm kiếm thành cơng thị trường du lịch quốc tế nội địa Trong tổng số 70 công ty kinh doanh hoạt động du lịch, lữ hành hoạt động địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Cơng ty TNHH MTV Lữ hành Hương Giang trực thuộc Công ty Du lịch Hương Giang, thành lập ngày 01/01/2006, từ lâu khẳng định thương hiệu dịch vụ du lịch hoàn hảo, chất lượng cao thị trường du lịch nước quốc tế Trong nguồn khách nội địa đóng vai trò quan trọng chiếm tỷ trọng lượng khách lớn Việc thu hút đối tượng khách có ý nghĩa phát triển Công ty sau Qua thời gian thực tập Công ty TNHH MTV Lữ hành Hương Giang nhận thấy việc đánh giá cách khách quan, chân thực khả thu hút khách du lịch nội địa Công ty thị trường cạnh tranh khốc liệt SVTH: Đình Thị Mỹ Lớp: K48 QLLH Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS Lê Văn Hoài nhu cầu thiết yếu mang tính thực tiễn cao Do đó, tơi định chọn đề tài: “Đánh giá khả thu hút khách du lịch nội địa Công ty TNHH MTV Lữ hành Hương Giang” để làm đề tài khóa luận tốt nghiệp 1.2 Mục đích nghiên cứu  Hệ thống hóa sở lí luận thực tiễn vấn đề nghiên cứu  Đánh giá khả thu hút du khách nội địa Công ty TNHH MTV Lữ hành Hương Giang  Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao khả thu hút khách du lịch nội địa Công ty TNHH MTV Lữ hành Hương Giang 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu Khách du lịch nội địa đến với Công ty TNHH MTV Lữ hành Hương Giang 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu  Phạm vi không gian:  Địa điểm nghiên cứu: Công ty TNHH MTV Lữ hành Hương Giang  Địa chỉ: 11 Lê Lợi, Thành Phố Huế, Việt Nam  Điện thoại: (84-234) 94 95 96  Fax: (84-234) 383 2976  Email: hgtravel@huonggiangtravel.com/sales@huonggiangtravel.com  Website: www.huonggiangtravel.com  Phạm vi thời gian: Từ tháng 01 – 04/2018 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.4.1 Phương pháp thu thập số liệu  Nguồn số liệu thứ cấp: Thu thập từ phận doanh nghiệp Đó báo cáo kết kinh doanh, cấu tổ chức, tình hình nhân Cơng ty TNHH MTV Lữ hành Hương Giang qua năm 2015 – 2017 Công ty cung cấp Ngồi ra, thơng tin thu thập từ nguồn báo, tạp chí Internet,…  Nguồn số liệu sơ cấp: Điều tra, vấn trực tiếp khách du lịch nội địa thông qua bảng hỏi  Đối tượng điều tra: Khách du lịch nội địa tham gia sử dụng dịch vụ du lịch Công ty TNHH MTV Lữ hành Hương Giang SVTH: Đình Thị Mỹ Lớp: K48 QLLH Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS Lê Văn Hồi  Quy mơ mẫu: Xác định quy mơ mẫu theo cơng thức tính quy mơ mẫu Linus Yamane: Trong đó: N: kích thước tổng thể n: quy mô mẫu e: mức độ sai lệch e = 0,1 Ta có N = 885 (tổng lượt khách nội địa Công ty TNHH MTV Lữ hành Hương Giang năm 2017 885 lượt khách) Ta tính cỡ mẫu với độ tin cậy 90% sai số cho phép tỉ lệ mẫu tổng thể e = 0,1 Lúc đó: n = 885/ (1 + 885 * 0,12) = 89,8 => quy mơ mẫu 90 mẫu Số lượng n tính số lượng cần có để phân tích số liệu Trong thực tế, n+10% hay n+30%, số bảng hỏi mà nhà nghiên cứu cần phát để có số n mong đợi [11] Trong phạm vi này, để đạt số lượng mẫu cần thiết đề tài tiến hành phát 108 phiếu điều tra  Cách thức chọn mẫu ngẫu nhiên 1.4.2 Phương pháp điều tra  Số lượng phiếu điều tra: số phiếu phát 108 phiếu  Thực điều tra khách du lịch sử dụng dịch vụ Công ty TNHH MTV Lữ hành Hương Giang thời gian tháng 01 – 04/2018  Tham gia chương trình du lịch Cơng ty để gặp trực tiếp phát bảng hỏi cho khách  Cấu trúc bảng hỏi:  Câu hỏi đóng: Khách du lịch đọc đánh dấu vào ý kiến, mức độ phù hợp cá nhân thông qua câu hỏi có đáp án trả lời sẵn  Câu hỏi mở: Chọn ngẫu nhiên người số khách du lịch điều tra để trả lời câu hỏi mở “Xin q khách vui lòng đóng góp ý kiến, đề nghị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khả thu hút khách đến Công ty TNHH MTV Lữ hành Hương Giang?” Với câu hỏi khách du lịch phải điền ý kiến mà khơng có đáp án trả lời sẵn 1.4.3 Phương pháp quan sát, thực tế SVTH: Đình Thị Mỹ Lớp: K48 QLLH Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS Lê Văn Hoài Tiếp xúc với khách hàng nhằm nắm bắt hành vi, thái độ, mong muốn nhu cầu họ đến với Công ty Quan sát cung cách, thái độ làm việc đội ngũ nhân viên Cơng ty Trên sở đó, nhìn nhận khách quan, xác đánh giá khách du lịch nội địa Công ty TNHH MTV Lữ hành Hương Giang 1.4.4 Phương pháp xử lí số liệu Xử lí số liệu sơ cấp phần mềm SPSS 22.0 sử dụng thang đo Likert từ 1: khơng đồng ý, 2: khơng đồng ý, 3: bình thường, 4: đồng ý, 5: đồng ý  Thống kê mô tả: Về tần suất (Frequency), phần trăm (Percent), trung bình (Mean) Giá trị khoảng cách = (Maximum – Minimum)/ n = (5 – 1)/ = 0,8 Giá trị trung bình Ý nghĩa 1.00 – 1.80 Rất khơng đồng ý 1.81 – 2.60 Không đồng ý 2.61 – 3.40 Bình thường 3.41 – 4.20 Đồng ý 4.21 – 5.00 Rất đồng ý  Tính tốn Cronbach’s Alpha để kiểm tra độ tin cậy thang đo lường sử dụng Mức giá trị hệ số Cronbach’s Alpha: Từ 0,6 trở lên: thang đo lường đủ điều kiện Từ 0,7 đến gần 0,8: thang đo lường sử dụng tốt Từ 0,8 đến gần 1: thang đo lường tốt  Phân tích phương sai yếu tố (Oneway ANOVA): Để xem xét khác ý kiến đánh giá khách hàng theo số nhân tố giới tính, thu nhập, nghề nghiệp, độ tuổi, trình độ học vấn,… Giả thuyết kiểm định Ho: Khơng có khác biệt ý kiến đánh giá nhóm du khách khác H1: Có khác biệt ý kiến đánh giá nhóm du khách khác Nếu:  Sig > 0,05: Chấp nhận giả thuyết Ho SVTH: Đình Thị Mỹ Lớp: K48 QLLH Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS Lê Văn Hồi đối tượng khách nhằm phục vụ khách hàng lứa tuổi cách tốt Hơn nữa, dịch vụ du lịch bổ sung mà Cơng ty có khách du lịch đánh giá cao Chính vậy, Công ty cần nỗ lực việc tìm kiếm tạo dịch vụ bổ sung tận dụng tối đa tài nguyên địa phương có đảm bảo chất lượng có khả cạnh tranh cao với đối thủ thu hút nhiều du khách đến với Công ty  Mở rộng việc kết nối với địa phương nước để xây dựng chương trình phong phú hơn, phù hợp với xu hướng du lịch liên vùng du khách nội địa  Chủ động việc xây dựng chương trình, ln ln có đổi để không gây nhàm chán cho khách hàng Tùy theo yêu cầu đối tượng khách hay dựa vào đặc điểm khách đặt mua chương trình mà Cơng ty thêm bớt địa điểm thiết kế lại khung chương trình cho phù hợp Biết cách tạo điểm nhấn cho chương trình thơng qua việc đặt tên chương trình thật hay, thật hấp dẫn gây tò mò khách du lịch  Tăng cường chất lượng dịch vụ phục vụ nhằm tạo đồng chất lượng đem lại hài lòng thỏa mãn cho khách du lịch họ sử dụng dịch vụ Công ty Đặc biệt trọng đến dịch vụ hướng dẫn viên chăm sóc khách hàng dịch vụ có ảnh hưởng lớn đến mặt, uy tín nhân tố định quay trở lại Công ty khách du lịch tương lai  Tăng cường dịch vụ trung gian dịch vụ cho thuê xe, visa hộ chiếu, đặt phòng khách sạn Đơn giản hóa thao tác việc cung cấp dịch vụ cho khách du lịch  Nâng cao dịch vụ vận chuyển Công ty, quan tâm đến vấn đề bảo dưỡng phương tiện lại để tránh cố hư hỏng đường vận chuyển khách du lịch Bên cạnh phải thường xuyên tổ chức kiểm tra trình độ lái xe dành cho đội ngũ tài xế để kịp thời thay nhằm đảm bảo chất lượng vận chuyển SVTH: Đình Thị Mỹ 72 Lớp: K48 QLLH Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS Lê Văn Hồi 3.2.2 Áp dụng sách giá linh hoạt Xây dựng sách giá chương trình du lịch đảm bảo với mục tiêu lợi nhuận cạnh tranh với đơn vị kinh doanh lữ hành khác Mức giá chương trình nên để số lẻ để gây cho khách hàng cảm giác rẻ Áp dụng sách giá linh hoạt cho sản phẩm theo mùa cụ thể theo năm nhằm phù hợp với thay đổi cầu du lịch nhu cầu quỹ thời gian rảnh cạnh tranh thị trường Hơn với đối tượng khách, Công ty nên thiết kế chương trình du lịch có nhiều mức giá tương ứng với nghề nghiệp, trình độ mức thu nhập khách hàng thơng qua việc kí kết với đối tác du lịch có chất lượng dịch vụ phù hợp với yêu cầu khách điều chỉnh mức giá tăng lên giảm xuống mức độ cho phép nhằm gây thiện cảm với du khách thu hút họ đến với Công ty vào lần sau Đối với dịch vụ trung gian Công ty nên áp dụng mức giá chung thị trường để tạo đồng giá Điều khiến cho đối tượng khách hàng yên tâm mức giá, tạo lòng tin họ Cần có mức giá ưu đãi dành cho khách hàng thân thiết thường xuyên sử dụng dịch vụ Công ty Điều vừa trì lượng khách quen vừa thu hút thêm nhiều đối tượng khách nhờ thông tin truyền miệng lẫn 3.2.3 Hoàn thiện đẩy mạnh hoạt động quảng cáo Thông qua điều tra khách du lịch đánh giá họ đa dạng hình thức quảng cáo Cơng ty thấp Do đó, Cơng ty nên chọn nhiều hình thức quảng cáo phù hợp với khả tiếp cận đối tượng khách mà Công ty muốn hướng tới để thu hút quan tâm họ Hơn nữa, giao diện hình thức quảng cáo nên dễ sử dụng để khách hàng khai thác thơng tin Đặc biệt, tăng cường quảng bá hình ảnh, sản phẩm, dịch vụ Cơng ty Internet theo kết phân tích số liệu điều tra cho thấy hầu hết khách du lịch tìm kiếm thơng tin Cơng ty từ Internet Bên cạnh đó, lượng người dùng Facebook ngày tăng lên lượt người theo dõi thích trang Cơng ty lại khơng lớn Chính điều mà Cơng ty phải đổi trang cách cập nhật nhiều hình ảnh chuyến tham quan khách với thơng tin chương trình SVTH: Đình Thị Mỹ 73 Lớp: K48 QLLH Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS Lê Văn Hồi mà Cơng ty triển khai Có làm tăng lượt người tương tác với fanpage Công ty, đồng thời thông tin sản phẩm dịch vụ Công ty đông đảo người dùng biết đến Công ty cần xác định mục tiêu quảng cáo: Quảng cáo để khách hàng biết đến hình ảnh; biết đến sản phẩm dịch vụ Công ty; chiến lược quảng cáo mực, không khuếch trương chất lượng lên cao so với mà khách hàng nhận Đặc biệt, Cơng ty xây dựng nên chương trình du lịch việc quảng cáo giúp giới thiệu đến với khách hàng, hình thành nên nhu cầu thuyết phục họ mua Trang web Công ty có phần dành cho phản hồi du khách Tuy nhiên, để trở nên hồn thiện Cơng ty nên có đội ngũ nhân viên chuyên túc trực trang web để đáp lại phản hồi từ khách Làm vừa chứng tỏ quan tâm khách Cơng ty vừa đề phòng có trường hợp xấu đưa phản hồi ảnh hưởng đến uy tín danh tiếng Cơng ty Công ty nên thường xuyên đem tour chào bán thị trường; gửi chương trình cho đối tượng khách hàng thường xuyên cho nhà cung cấp dịch vụ Cơng ty để họ giới thiệu đến du khách đưa gợi ý cho khách sử dụng chương trình tương lai Công ty phát hành ấn phẩm du lịch nên sử dụng đồng thời hai ngơn ngữ Anh – Việt hình thức quảng cáo có hiệu kinh doanh lữ hành Có nhiều ưu đãi dành cho khách hàng thân thiết Cơng ty tặng q nho nhỏ có in logo Cơng ty nhằm thể quan tâm Công ty đến khách hàng; khắc họa hình ảnh Cơng ty tâm trí du khách tạo thiện cảm họ Sau chuyến nên có phiếu đánh giá chất lượng dịch vụ chương trình cung cách phục vụ hướng dẫn viên Dựa vào phản hồi khách Cơng ty phát huy vấn đề mà khách đánh giá cao khắc phục điều thiếu sót SVTH: Đình Thị Mỹ 74 Lớp: K48 QLLH Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS Lê Văn Hoài 3.2.4 Hoàn thiện chế quản lí nguồn nhân lực Cơng ty Con người nhân tố đóng vai trò quan trọng định thành bại hoạt động kinh doanh công ty lữ hành Môi trường làm việc ngành du lịch đầy áp lực cạnh tranh Vì thế, ngồi u cầu trình độ kĩ nghề nghiệp tinh thần thái độ yếu tố cần có Và kết điều tra khách du lịch nội địa cho thấy, thân thiện, vui vẻ nhiệt tình nhân viên Công ty du khách đánh giá cao Thế nên, đội ngũ nhân viên cần phát huy mạnh để đem lại hài lòng cao cho du khách Đặc biệt, trình độ nghiệp vụ nhân viên Công ty du khách đánh giá bình thường mà lại có khác biệt nghề nghiệp Với điều Công ty nên đào tạo đội ngũ nhân viên theo hướng đồng để phục vụ làm hài lòng khách hàng với nghề nghiệp khác Đối với cơng ty lữ hành đội ngũ hướng dẫn viên đóng vai trò vơ quan trọng Họ xem mặt đại diện cho cơng ty để khách hàng đánh giá cao, Công ty nên trọng đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên theo hướng chun nghiệp hóa  Ln tạo điều kiện cho hướng dẫn viên tham gia buổi tập huấn hay khóa nâng cao nghiệp vụ hướng dẫn  Tổ chức thi hướng dẫn viên giỏi để tạo nên động lực thi đua làm việc tồn đội ngũ  Hơn nữa, thiếu hướng dẫn viên mà nhiều nhân viên Công ty phải đảm nhận nhiều công việc lúc nên phát huy hết lực chun mơn Công ty thường xuyên phải tuyển thêm cộng tác viên thuê hướng dẫn bên nên tốn nhiều chi phí lại khơng đảm bảo chất lượng dịch vụ Cơng ty mong muốn Do đó, Cơng ty cần tuyển thêm hướng dẫn viên để đảm nhiệm hết cơng việc Cơng ty SVTH: Đình Thị Mỹ 75 Lớp: K48 QLLH Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS Lê Văn Hồi Cơng ty phải thường xun quan tâm đến nhân viên, có sách đãi ngộ thích đáng, khen thưởng cơng minh nhằm xóa bỏ đố kị nhân viên Làm khích lệ tinh thần làm việc tồn thể nhân viên Một nhân viên cảm thấy hài lòng phục vụ khách tốt, giúp cho khách hàng có thiện cảm Cơng ty Nếu có điều kiện Công ty nên liên kết với đơn vị đào tạo nhân lực du lịch nước quốc tế để gửi nhân viên đào tạo nâng cao tay nghề Quan tâm đến việc tái đào tạo cán cấp cao Công ty tạo nhiều hội thăng tiến nghề nghiệp cho đội ngũ nhân viên Thường xuyên tổ chức buổi gặp mặt giao lưu phận Công ty để tạo nên khăng khít nhân viên; tạo nên sức mạnh đoàn kết cố gắng công việc nhằm đem lại hiệu kinh doanh cao cho Công ty Tăng cường mối quan hệ nhân viên với khách hàng lãnh đạo với nhân viên thơng qua tờ phiếu đánh giá hòm thư góp ý Thơng qua dễ dàng giải vướng mắt mà lại xóa bỏ rào cản quan hệ thứ bậc đối tượng với Trong điều kiện tạo thoải mái đội ngũ nhân viên, giúp cho họ có tinh thần làm việc thoải mái Tác phong vẻ bề ngồi đội ngũ nhân viên Cơng ty góp phần khắc họa hình ảnh Cơng ty khách hàng Vì vậy, Cơng ty nên tổ chức buổi nghiệp vụ đào tạo lại kĩ tác phong nghề nghiệp cho nhân viên Thường xuyên có buổi kiểm tra bất ngờ tác phong, thái độ làm việc nhân viên để kịp thời chỉnh sửa nhằm phục vụ khách tốt Để du khách có ấn tượng định mình, Cơng ty nên thiết kế đồng phục cho nhân viên thật bắt mắt, dễ gây thiện cảm với khách hàng Đặc biệt, nhân viên làm việc văn phòng Cơng ty nên quy định ngày mặc đồng phục để tạo nên đồng toàn thể đội ngũ nhân viên 3.2.5 Tăng cường công tác quảng bá hình ảnh danh tiếng Cơng ty Trước sử dụng dịch vụ công ty lữ hành, ngồi chất lượng giá sản phẩm uy tín danh tiếng cơng ty có ảnh hưởng lớn đến việc định mua khách hàng Chính vậy, Cơng ty phải khơng ngừng nâng cao uy tín, định vị thương hiệu tâm trí du khách SVTH: Đình Thị Mỹ 76 Lớp: K48 QLLH Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS Lê Văn Hồi Cơng ty nên tăng cường việc quảng bá thương hiệu, nêu thành tích đạt nhiều phương tiện thơng tin đại chúng để khách hàng biết đến tin dùng sản phẩm Công ty Công ty nên tham gia vào hội chợ, triển lãm du lịch nhằm giới thiệu hình ảnh sản phẩm Công ty đến với công chúng Và để tạo nên điểm nhấn cho hình ảnh Cơng ty nên trang trí gian hàng thật bắt mắt ấn tượng để gây ý với người xem Công ty phải không ngừng nỗ lực nâng cao doanh thu lợi nhuận đem lại lợi ích kinh tế khơng cho tồn thể Cơng ty mà góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương Cơng ty nên tham gia phát động từ thiện tỉnh nhà phát động để khách hàng biết đến nhận đánh giá cao quan du lịch cấp tỉnh Từ đó, danh tiếng uy tín Cơng ty có khả nâng lên tầm cao Công ty nên tìm hiểu nhà cung ứng dịch vụ có uy tín chất lượng tốt để liên kết với họ việc phục vụ khách nhằm khẳng định uy tín thương trường Hơn nữa, để khẳng định chất lượng nhà cung ứng mà Cơng ty liên kết có thực phù hợp đáp ứng nhu cầu du khách hay không Công ty nên để khách hàng dùng thử, sau phát phiếu đánh giá cho khách nhận xét Từ phiếu đánh giá Công ty chắt lọc để lấy ý kiến chung khách hàng, sau có định đắn cho 3.2.6 Tăng cường công tác nghiên cứu khảo sát thị trường, nắm bắt nhu cầu khách du lịch Công tác diễn hai mảng gồm việc khảo sát nhà cung ứng dịch vụ mà Công ty liên kết để đưa khách đến nghiên cứu nhu cầu khách du lịch Đối với công tác khảo sát nhà cung ứng, công việc phải làm đến tận nơi nhà cung ứng tìm hiểu quy mô, chất lượng, giá mức độ đáp ứng u cầu Cơng ty Sau đó, cán khảo sát trao đổi với nhà cung ứng để có kết cuối Kết thúc buổi khảo sát có báo cáo kết thật SVTH: Đình Thị Mỹ 77 Lớp: K48 QLLH Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS Lê Văn Hồi cụ thể xác gửi cho Ban lãnh đạo từ Cơng ty có sở để xem xét, chọn lọc lại tiến hành liên lạc để liên kết phù hợp Mảng thứ hai nghiên cứu để nắm bắt nhu cầu khách du lịch Nhu cầu khách du lịch luôn thay đổi, cơng tác phải thực thường xuyên nhằm tránh khỏi đầu tư sai lầm, làm hao tốn tiền của Công ty Cụ thể công tác đội ngũ nhân viên Công ty phải di chuyển đến tận địa điểm du lịch hấp dẫn du khách để thực việc khảo sát thực địa Nắm bắt thông tin hoạt động đối tượng khách mà hướng đến, từ Cơng ty thiết kế nên chương trình du lịch có kết nối với địa điểm phù hợp với đối tượng khách mà thông qua khảo sát biết Với điều này, Công ty chủ động việc tạo nên chương trình du lịch vừa lạ lại vừa tạo nên nhu cầu du lịch cho khách Hoặc cơng tác tiến hành cách lấy ý kiến du khách địa điểm từ vấn trực tiếp, thành lập nhóm để vấn nhằm có hiểu biết sâu sắc cặn kẽ nhu cầu khách du lịch nội địa sở xây dựng sản phẩm du lịch thật chất lượng Thực tốt công tác nghiên cứu Công ty hạn chế sai lầm đầu tư, cắt giảm chi phí đáp ứng tốt nhu cầu khách du lịch SVTH: Đình Thị Mỹ 78 Lớp: K48 QLLH Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS Lê Văn Hoài PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Trong phát triển mạnh mẽ thị trường du lịch nay, việc thu hút khách du lịch tìm chỗ đứng vững cho khó khăn Điều đòi hỏi đơn vị lữ hành phải tự vạch cho hướng mục tiêu chiến lược riêng Tuy nhiên, việc thành công công ty không phụ thuộc vào thân mà nhiều yếu tố khác Điển hình Cơng ty TNHH MTV Lữ hành Hương Giang tọa lạc trung tâm thành phố Huế, nơi có nhiều tài nguyên thiên nhiên du lịch hấp dẫn điều kiện để Công ty khai thác Thế nhưng, với đạt Cơng ty phải cần nhiều thuận lợi để hoạt động tốt Xuất phát từ lí đó, đề tài “Đánh giá khả thu hút khách du lịch nội địa Công ty TNHH MTV Lữ hành Hương Giang” nghiên cứu rút số kết luận sau: Hầu hết khách du lịch nội địa khảo sát đồng ý chất lượng dịch vụ, sản phẩm, giá đội ngũ nhân viên Công ty Tuy có hoạt động quảng cáo danh tiếng Cơng ty đánh giá mức bình thường Điều cho thấy Công ty chưa trọng đến việc quảng bá hình ảnh nâng cao danh tiếng Cơng ty tâm trí du khách Ngồi ra, kết q trình nghiên cứu cho thấy có khác biệt tiêu thức độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp, trình độ học vấn thu nhập sản phẩm, giá chất lượng dịch vụ, cung cách phục vụ thái độ đội ngũ nhân viên Bởi vậy, Công ty nên biết kết hợp yếu tố tài nguyên người để thu hút khách đến với Cơng ty nhiều Sau q trình nghiên cứu, đề tài thu số kết định Tuy nhiên, hạn hẹp thời gian, kinh nghiệm kiến thức nên đề tài không tránh khỏi thiếu sót Do đó, đánh giá biện pháp đưa nhằm giúp cho lượng khách nội địa đến Cơng ty tăng lên mang tính chất chủ quan chưa hợp lí SVTH: Đình Thị Mỹ 79 Lớp: K48 QLLH Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS Lê Văn Hoài Kiến nghị 2.1 Đối với quyền địa phương Tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị lữ hành phát huy mạnh việc khai thác sản phẩm du lịch địa phương thông qua chế sách thể quan tâm hỗ trợ quyền họ Nâng cao hiệu quảng bá địa phương nhiều phương diện khác nhằm định vị hình ảnh tâm trí khách du lịch Tăng cường biện pháp kích cầu du lịch nhằm thu hút nhiều khách du lịch đến với địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh đơn vị lữ hành địa bàn Nâng cấp hệ thống sở hạ tầng, giao thông vận tải nhằm tạo thuận lợi việc đưa khách đến địa điểm du lịch trọng yếu địa phương Nghiêm khắc xử lí doanh nghiệp sai phạm kinh doanh nhằm làm gương cho đơn vị khác 2.2 Đối với Công ty TNHH MTV Lữ hành Hương Giang Công ty cần xác định mục tiêu chiến lược kinh doanh Từ đó, sở điểm mạnh điểm yếu Cơng ty đưa giải pháp để phát huy mạnh khắc phục điểm yếu Luôn đặt kế hoạch kinh doanh cụ thể để theo giám sát hoạt động Công ty theo quy chuẩn nhằm xác định làm chưa làm để cố gắng sửa chữa Đẩy mạnh hoạt động quảng bá sản phẩm, dịch vụ hình ảnh Công ty làm tăng khả tiếp cận thông tin thu hút khách du lịch Luôn trọng công tác đào tạo bồi dưỡng trình độ chun mơn nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên Công ty Công ty nên quan tâm đến kiện du lịch diễn địa phương để triển khai phương hướng kinh doanh hiệu nhằm khai thác tối đa nguồn khách đến địa phương dịp SVTH: Đình Thị Mỹ 80 Lớp: K48 QLLH Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS Lê Văn Hoài DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Th.S Nguyễn Thị Ngọc Cẩm (2010), Giáo trình Quản trị lữ hành, Nhà xuất Đại học Huế Nguyễn Văn Đính Trần Thị Minh Hòa (2004), Giáo trình Tổng quan du lịch, Nhà xuất Đại học Huế Luật Du lịch, Nhà xuất trị quốc gia, Hà Nội, 2005 PGS TS Nguyễn Văn Mạnh PGS TS Nguyễn Văn Hòa (2015), Giáo trình Marketing du lịch, Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân PGS.TS Bùi Thị Tám (2014), Giáo trình Tổng quan du lịch, Nhà xuất Đại học Huế Trung tâm lữ hành – Công ty TNHH MTV Lữ hành Hương Giang Trần Đức Thanh (1999), Giáo trình Tổng quan du lịch, Nhà xuất đại học Huế TÀI LIỆU TỪ INTERNET 8.https://baomoi.com/thua-thien-hue-phat-trien-du-lich-an-toan-than-thienvoi-du-khach/c/22679751.epi, truy cập ngày 17 tháng 01 năm 2018 Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế, Lượng khách đến Huế tháng đầu năm 2017 ước đạt 2.780 nghìn lượt, truy cập ngày 17 tháng 01 năm 2018, https://www.thuathienhue.gov.vn/vi-vn/Tin-tuc-su-kien/tid/Luong-khach-den-Hue9-thang-dau-nam-2017-uoc-dat-2780-nghin-luot/newsid/FEF70991-B5FE-4B84A4F1-A800008617BF/cid/2BEA0540-FCA4-4F81-99F2-6E8848DC5F2F 10 Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế, Thừa Thiên Huế kí kết chương trình kích cầu du lịch với ngành đường sắt, truy cập ngày 17 tháng 01 năm 2018, https://www.thuathienhue.gov.vn/vi-vn/Chinh-sach-moi/tid/Thua-Thien-Hue-ki-ketchuong-trinh-kich-cau-du-lich-voi-nganh-duong-sat/newsid/258BD923-029F-4C23BB70-A77800F0DC93/cid/2BEA0540-FCA4-4F81-99F2-6E8848DC5F2F 11 Đỗ Anh Thư (2004), Các dự án Thư viện Trung tâm học liệu, Đại học Quốc tế RMIT – Việt Nam, truy cập ngày 17 tháng 03 năm 2018 SVTH: Đình Thị Mỹ 81 Lớp: K48 QLLH Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS Lê Văn Hoài 12 Khóa luận tốt nghiệp, “Một số giải pháp nhằm thu hút khách du lịch quốc tế Công ty TNHH Du lịch An Bình”, Nguyễn Thị Yên VH 1002, truy cập ngày 24 tháng 04 năm 2018, 13 Sở Du lịch Thừa Thiên Huế, Báo cáo tình hình hình hoạt động kinh doanh du lịch năm 2017, truy cập ngày 17 tháng 01 năm 2018, https:// sdl thua thien hue gov.vn/?gd=4&cn=307&tc=2856 14 Tiểu luận, Một số biện pháp thu hút khách Nhật Công ty du lịch Thế giới, 2005, truy cập ngày 15 tháng 01 năm 2018, < s1 downloadmienphi net/file / downloadfile4/213/1389739.pdf> 15.tapchisonghuong.com.vn/hue/p1/c13/n22054/Tap-trung-cac-giai-phapphat-trien-du-lich-nam-2016.html, truy cập ngày 17 tháng 01 năm 2018 16.tintuc.hues.vn/de-du-lich-tro-thanh-nganh-kinh-te-mui-nhon-cua-tinh-thuathien-hue-trong-nam-2017/, truy cập ngày 15 tháng 01 năm 2018 SVTH: Đình Thị Mỹ 82 Lớp: K48 QLLH Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS Lê Văn Hoài PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA Ý KIẾN KHÁCH DU LỊCH NỘI ĐỊA TẠI CÔNG TY TNHH MTV LỮ HÀNH HƯƠNG GIANG Kính chào q khách! Tơi sinh viên năm Khoa Du Lịch – Đại Học Huế tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá khả thu hút khách du lịch nội địa Công ty TNHH MTV Lữ hành Hương Giang” Các thông tin cần thiết cho nghiên cứu việc đánh giá cách khách quan đưa giải pháp thiết thực nhằm tăng cường khả thu hút khách Công ty TNHH MTV Lữ hành Hương Giang Tôi xin đảm bảo thông tin mà quý khách cung cấp phục vụ cho mục đích nghiên cứu khơng sử dụng cho mục đích khác Rất mong nhận giúp đỡ, đóng góp ý kiến quý khách Tôi xin chân thành cảm ơn! PHẦN A: THƠNG TIN CHUYẾN ĐI Q khách vui lòng đánh dấu () vào đáp án lựa chọn Quý khách du lịch theo hình thức nào?  Du lịch nước  Du lịch nước Chuyến quý khách kéo dài bao lâu?  ngày  ngày  ngày Mục đích chuyến q khách gì?  Tham quan, nghỉ dưỡng  Thăm bạn bè, người thân  Hội nghị, hội thảo SVTH: Đình Thị Mỹ  Trên ngày  Học tập, nghiên cứu  Khác:………… Lớp: K48 QLLH Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS Lê Văn Hồi PHẦN B: THƠNG TIN VỀ CƠNG TY TNHH MTV LỮ HÀNH HƯƠNG GIANG Quý khách biết đến Công ty TNHH MTV Lữ hành Hương Giang thơng qua nguồn nào? (Q khách chọn nhiều đáp án)  Báo, tạp chí  Bạn bè, người thân  Internet  Tivi  Hội chợ triển lãm  Tờ rơi, băng rôn, bảng hiệu  Thư gửi trực tiếp Quý khách sử dụng dịch vụ Công ty lần?  lần  lần  lần  Trên lần Lí quý khách lựa chọn sử dụng dịch vụ Công ty TNHH MTV Lữ hành Hương Giang gì? (Q khách chọn nhiều đáp án)  Sản phẩm đa dạng, phong phú  Bạn bè, người thân giới thiệu  Giá hợp lí  Tình cờ, ngẫu nhiên  Quảng cáo hấp dẫn  Khác:…………  Thái độ nhân viên tốt PHẦN C: ĐÁNH GIÁ CỦA DU KHÁCH ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH MTV LỮ HÀNH HƯƠNG GIANG Quý khách vui lòng đánh giá Công ty TNHH MTV Lữ hành Hương Giang theo tiêu chí với thang đo: (1=Rất khơng đồng ý; 2=Khơng đồng ý; 3=Bình thường; 4=Đồng ý; 5=Rất đồng ý) Các tiêu chí Thang đánh giá Sản phẩm (các loại dịch vụ) a Có nhiều sản phẩm dịch vụ du lịch b Các sản phẩm du lịch hấp dẫn, độc đáo c Sản phẩm dịch vụ du lịch có chất lượng tốt d Có nhiều sản phẩm dịch vụ du lịch bổ sung e Các dịch vụ trung gian đa dạng, phong phú (Bán vé máy bay, tàu hỏa, ô tô, bảo hiểm,…) Giá a Sản phẩm dịch vụ du lịch có mức giá đa dạng theo nhu cầu du khách b Giá sản phẩm dịch vụ du lịch hợp lí c Giá sản phẩm dịch vụ du lịch thay đổi phù hợp thị trường du lịch SVTH: Đình Thị Mỹ Lớp: K48 QLLH Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS Lê Văn Hoài d Giá dịch vụ bổ sung thích hợp Hoạt động quảng cáo a Hoạt động quảng cáo đa dạng hình thức b Hoạt động quảng cáo có nội dung dễ hiểu, dễ nhớ c Quảng cáo với thực tế d Thường xuyên có nhiều hoạt động quảng bá e Có nhiều chương trình khuyến hấp dẫn Đội ngũ nhân viên a Nhân viên vui vẻ, thân thiện nhiệt tình b Trình độ nghiệp vụ chuyên nghiệp c Phục vụ khách chu đáo d Trang phục gọn gàng, phù hợp Uy tín danh tiếng Công ty a Thương hiệu Công ty tiếng, nhiều người biết đến b Công ty nhận nhiều giải thưởng, danh hiệu uy tín c Cơng ty liên kết với nhiều đối tác du lịch có thương hiệu tiếng Nhìn chung, cảm nhận quý khách chất lượng dịch vụ Công ty TNHH MTV Lữ hành Hương Giang sau tham gia chương trình du lịch?  Rất khơng hài lòng  Bình thường  Rất hài lòng  Khơng hài lòng  Hài lòng Xin vui lòng cho biết quý khách có định giới thiệu Cơng ty chúng tơi với gia đình, bạn bè khơng?  Có  Khơng  Chưa biết 10 Quý khách có muốn quay trở lại với Công ty tương lai không?  Có  Khơng  Chưa biết 11 Xin q khách vui lòng đóng góp ý kiến, đề nghị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khả thu hút khách đến Công ty TNHH MTV Lữ hành Hương Giang? (nếu có) SVTH: Đình Thị Mỹ Lớp: K48 QLLH Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS Lê Văn Hồi PHẦN D: THƠNG TIN CÁ NHÂN Giới tính:  Nam Độ tuổi:  Nữ  Dưới 18 tuổi Nghề nghiệp:  18 – 30 tuổi  31 – 55 tuổi  Trên 55 tuổi  Cán bộ, công nhân viên  Kinh doanh Trình độ học vấn:  Lao động phổ thơng  Học sinh, sinh viên  Nghỉ hưu  Khác:…………  Trung học phổ thông  Trung cấp/ Cao đẳng Thu nhập:  Đại học  Sau đại học  Khác:……………  Chưa có thu nhập  Dưới triệu  Từ – triệu  Trên triệu Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ quý khách! SVTH: Đình Thị Mỹ Lớp: K48 QLLH ... nghiên cứu  Đánh giá khả thu hút du khách nội địa Công ty TNHH MTV Lữ hành Hương Giang  Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao khả thu hút khách du lịch nội địa Công ty TNHH MTV Lữ hành Hương Giang 1.3... 66 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG THU HÚT KHÁCH DU LỊCH CỦA CÔNG TY TNHH MTV LỮ HÀNH HƯƠNG GIANG .68 3.1 Định hướng phát triển Công ty TNHH MTV Lữ hành Hương Giang ... Hương Giang  Trình bày tổng qt Cơng ty TNHH MTV Lữ hành Hương Giang  Phân tích đánh giá khách hàng khả thu hút khách du lịch Công ty Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao khả thu hút khách du
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá khả năng thu hút khách du lịch nội địa của công ty TNHH MTV lữ hành hương giang, Đánh giá khả năng thu hút khách du lịch nội địa của công ty TNHH MTV lữ hành hương giang

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay