Đánh giá của du khách quốc tế về chất lượng tour du lịch golf trọn gói do công ty TNHH happy green tổ chức

156 1 0
  • Loading ...
1/156 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/09/2018, 11:13

MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ BIỂU ĐỒ PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài vii Mục tiêu .ix Đối tượng phạm vi nghiên cứu .ix Phương pháp nghiên cứu x Kết cấu đề tài .xii PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TOUR DU LỊCH A CƠ SỞ LÝ LUẬN xiii 1.1 Một số vấn đề du lịch khách du lịch .xiii 1.1.1 Khái niệm du lịch xiii 1.1.2 Khách du lịch xiii 1.2 Sản phẩm du lịch xiv 1.2.1 Khái niệm xiv 1.2.2 Đặc điểm sản phẩm du lịch xv 1.3 Công ty lữ hành .xv 1.3.1 Định nghĩa công ty lữ hành xv 1.3.2 Phân loại công ty lữ hành xvi 1.3.3 Vai trò cơng ty lữ hành xvi 1.3.4 Hệ thống sản phẩm công ty lữ hành xvii 1.4 Chương trình du lịch xviii 1.4.1 Khái niệm chương trình du lịch xviii 1.4.2 Phân loại chương trình du lịch xix 1.4.3 Nội dung chương trình du lịch .xx 1.4.4 Đặc điểm chương trình du lịch .xx 1.5 Chất lượng dịch vụ du lịch xx 1.5.1 Khái niệm chất lượng dịch vụ du lịch xx 1.5.2 Các mức độ chất lượng dịch vụ du lịch xxi 1.5.3 Các yếu tố cấu thành nên chất lượng dịch vụ xxi 1.5.4 Những nhân tố ảnh hưởng đến đánh giá khách chất lượng dịch vụ xxii 1.5.5 Các tiêu đánh giá chất lượng tour du lịch: .xxii B CƠ SỞ THỰC TIỄN xxiii 1.1 Tình hình khách quốc tế đến Việt Nam giai đoạn 2015 – 2017 xxiii 1.2 Tình hình khách quốc tế đến Thành Phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 - 2017 xxvi CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ CỦA DU KHÁCH VỀ CHẤT LƯỢNG TOUR DU LỊCH GOLF TRỌN GĨI DO CƠNG TY TNHH HAPPY GREEN TỔ CHỨC xxviii 2.1 Giới thiệu công ty TNHH Happy Green .xxviii Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: PGS.TS Bùi Thị Tám 2.1.1 Khái quát công ty Happy Green, tầm nhìn, sứ mệnh xxviii 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển cơng ty TNHH Happy Green xxix 2.1.3 Giới thiệu chức , nhiệm vụ công ty TNHH Happy Green xxx 2.1.4 Các thị trường khách số thống kê hoạt động kinh doanh công ty xxxiii 2.2 đánh giá khách hàng tour du lịch Golf Công ty Happy Green xxxv 2.2.1 Khái quát trình điều tra xxxv 2.2.2 Đo lường chất lượng dịch vụ tour du lịch Golf trọn gói qua đánh giá du khách xxxvi 3.1.Một số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng tour .lxi 3.1.1 Cơ sở đề xuất giải pháp lxi 3.2 Đề xuất số giải pháp phát triển tour Golf trọn gói cơng ty Happy Green lxii PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận lxv Kiến nghị lxv DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC SVTH: Trần Thị Thu Thảo ii Lớp: K48 - TC&QLSK Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: PGS.TS Bùi Thị Tám DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT TCDL : Tổng cục Du lịch WTO : World Trade Organization Tổ chức kinh tế Thế giới UNWTO : United National World Tourist Organization Tổ chức Du lịch Thế giới UNESCO : United Nations Educational Scientific Cultural Organization Tổ chức Giáo dục, Khoa học, Văn hoá Liên hiệp quốc TNHH : Trách nhiệm hữu hạn PATA : Pacific Asia Travel Association - Hiệp hội Du lịch Châu Á Thái Bình Dương ATF : Diễn đàn Du lịch Châu Á F&B : Food and Beverage XHCN : Xã hội chủ nghĩa VHTT&DL : Văn hoá thể thao du lịch UBND : Uỷ ban nhân dân SVTH: Trần Thị Thu Thảo iii Lớp: K48 - TC&QLSK Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: PGS.TS Bùi Thị Tám DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ BIỂU ĐỒ Hình 1: Sơ đồ cấu tổ chức máy nhân cơng ty Hình 2: Số lần du khách sử dụng tour du lịch Golf trọn gói cơng ty TNHH Happy Green tổ chức xxxviii Hình 3: Đối tượng với du khách .xxxix Hình 4: Mục đích chuyến du khách SVTH: Trần Thị Thu Thảo iv Lớp: K48 - TC&QLSK Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: PGS.TS Bùi Thị Tám DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1: Thống kê lượt khách quốc tế đến Việt Nam giai đoạn 2015 - 2017 Bảng 2: Thống kê lượt khách quốc tế đến Thành Phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 2017 Bảng 3: Các thị trường Happy Green xxxiii Bảng 4: Tình hình khách quốc tế đến chi nhánh giai đoạn 2015 – 2017 xxxiv Bảng 5: Tình hình bán chương trình du lịch công ty giai đoạn 2015 - 2017 .xxxiv Bảng 6: Tình hình hoạt động kinh doanh cơng ty giai đoạn 2015– 2017 .xxxiv Bảng 7: Đặc điểm du khách đến công ty xxxvi Bảng 8: Nguồn thông tin giúp du khách biết đến công ty TNHH Happy Green Bảng 9: Hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha thang đo dịch vụ đặt Golf Bảng 10: Hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha thang đo lịch trình Bảng 11: Hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha thang đo phương tiện vận chuyển Bảng 12: Hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha thang đo hướng dẫn viên Bảng 13: Hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha thang đo nhân viên chăm sóc khách hàng Bảng 14: Hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha thang đo sở lưu trú Bảng 15: Hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha thang đo mức giá Bảng 16: Mức độ đánh giá du khách nhóm dịch vụ đặt Golf Bảng 17: Kiểm định Anova khác biệt việc đánh giá du khách nhóm dịch vụ đặt Golf Bảng 18: Mức độ đánh giá du khách nhóm lịch trình Bảng 19: Kiểm định Anova khác biệt việc đánh giá du khách nhóm lịch trình Bảng 20: Mức độ đánh giá du khách nhóm phương tiện vận chuyển Bảng 21: Kiểm định Anova khác biệt việc đánh giá du khách nhóm phương tiện vận chuyển Bảng 22: Mức độ đánh giá du khách nhóm hướng dẫn viên Bảng 23: Kiểm định Anova khác biệt việc đánh giá du khách nhóm hướng dẫn viên SVTH: Trần Thị Thu Thảo v Lớp: K48 - TC&QLSK Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: PGS.TS Bùi Thị Tám Bảng 24: Mức độ đánh gía du khách nhóm nhân viên chăm sóc khách hàng Bảng 25: Kiểm định Anova khác biệt việc đánh giá du khách nhóm nhân viên chăm sóc khách hàng Bảng 26: Mức độ đánh giá du khách nhóm sở lưu trú Bảng 27: Kiểm định Anova khác biệt việc đánh giá du khách nhóm sở lưu trú Bảng 28: Mức độ đánh giá du khách nhóm mức giá Bảng 29: Kiểm định Anova khác biệt việc đánh giá du khách nhóm mức giá SVTH: Trần Thị Thu Thảo vi Lớp: K48 - TC&QLSK Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: PGS.TS Bùi Thị Tám PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài Khái niệm “du lịch” xuất từ lâu, xã hội ngày nay, trở thành nhu cầu sống người Cũng đó, ngành cơng nghiệp du lịch trở thành ngành công nghiệp không khói mang lại nguồn lợi nhuận lớn ảnh hưởng mạnh mẽ tới phát triển kinh tế quốc gia Khơng nằm ngồi xu đó, du lịch Việt Nam có bước phát triển rõ rệt, lượng khách du lịch nước ngày gia tăng Tính chung năm 2017, ước tính có khoảng 12,922,151 lượt khách đến Việt Nam, tăng 29,1%% so với năm 2016 Đây số lạc quan ngành du lịch Việt Nam Và thu nhập từ hoạt động kinh doanh lĩnh vực du lịch đóng vai trò quan trọng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước Thị trường khách du lịch quốc tế thị trường vô rộng lớn tiềm mà ngành du lịch Việt Nam hướng đến Một tín hiệu đáng mừng khác theo số liệu Tổng cục Thống kê Báo cáo TCDL cho biết, khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1/2018 ước tính đạt 1.430.242 lượt khách, tăng 12,1 % so với tháng 12 năm 2017 tăng 42% so với kỳ năm 2017 Tuy nhiên, lượng tăng yếu thấp so với lượng khách du lịch quốc tế đến Thái Lan hay nước lân cận Có nhiều lý dẫn đến điều này, ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế giới tới mức sống người, dịch bệnh cản trở nguyên nhân chủ quan, trọng yếu chất lượng tour du lịch chưa đáp ứng nhu cầu khách Chất lượng tour trọn gói q nhiều nhược điểm khiếm khuyết đặc biệt yếu tố người Để Thu hút khách quốc tế đến Việt Nam, đòi hỏi tồn ngành phải liên kết có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến vấn đề này, vấn đề cần trọng hàng đầu đưa sản phẩm du lịch chất lượng, độc đáo, từ doanh nghiệp lữ hành ngồi nước tạo chương trình du lịch phù hợp để hấp dẫn thị trường tiềm Hiện nay, Việt Nam điểm thu hút du khách quốc tế “vùng đất màu mỡ” cho nhiều loại hình du lịch phát triển, có loại hình du lịch mệnh danh “du lịch quý tộc” hình thức kết hợp du lịch môn thể thao SVTH: Trần Thị Thu Thảo vii Lớp: K48 - TC&QLSK Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: PGS.TS Bùi Thị Tám “quý tộc” – golf Nắm bắt hội này, Việt Nam hình thức du lịch kết hợp với chơi golf trọng phát triển mang lại doanh thu cho nghành du lịch Và Thái Lan có lẽ điểm du lịch kết hợp với chơi golf lớn giới Đây vừa nhu cầu, trào lưu có thực tầng lớp du khách thuộc giới thương gia, VIP, doanh nhân Tuy nhiên Golf mơn thể thao mẻ Việt Nam, đặc biệt điểm đến du lịch, mà Việt Nam ln mảnh đất đầy tiềm để phát triển du lịch golf Điều mà cần làm quảng bá cho người yêu golf giới biết Việt Nam điểm đến chơi golf hấp dẫn Du lịch kết hợp với golf Việt Nam đánh giá tạo đà cho phát triển mạnh mẽ tương lai Vì vậy, đầu tư trang thiết bị chơi golf sân golf đạt tiêu chuẩn giới chìa khóa để phát triển loại hình du lịch Hòa xu hướng du lịch cao cấp, Việt Nam nhiều sân golf quy hoạch đưa vào hoạt động như: khách sạn Sofitel Dalat Palace với sân golf 18 lỗ, Novotel Ocean Dunes & Golf Resort - Phan Thiết, Sealink, Montgomerie Links, Danang Golf Club, sân golf Đà Lạt, Long Thành… Đặc biệt, hình thức du lịch tăng trưởng mạnh khu vực miền Trung với địa danh Đà Nẵng, Quảng Nam với đời Hội Vietnam Golf Coast địa điểm gần khu di tích lịch sử, du lịch tiếng Trên thực tế cho thấy, du khách bắt đầu đến khu du lịch sử dụng dịch vụ golf Ông John Blanco, Tổng giám đốc Khu nghỉ dưỡng The Nam Hải khẳng định, khoảng 30% khách du lịch lưu trú The Nam Hải chơi golf Trong đa số khách nghỉ dưỡng khách đoàn Tại Danang Golf Club số lượng khách đăng ký theo hình thức du lịch kết hợp chơi golf bắt đầu phát triển Bên cạnh , nhiều khu nghỉ dưỡng, sân golf, câu lạc golf nước như: The Nam Hải, Danang Golf Club, Montgomerie Links… tiến hành liên kết với hãng lữ hành TP HCM, Hà Nội nhiều địa phương nước việc thúc đẩy loại hình du lịch kết hợp với golf Ngoài ra, Danang Golf Club làm việc với nhiều công ty du lịch công ty điều hành tour khắp giới, châu Âu, Úc, Singapore, Hồng Kông, Trung Quốc… nhằm giới thiệu hình thức du lịch giàu tiềm đến du khách quốc tế, hứa hẹn mang lại nguồn ngoại tệ đáng kể cho ngành du lịch SVTH: Trần Thị Thu Thảo viii Lớp: K48 - TC&QLSK Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: PGS.TS Bùi Thị Tám Nắm bắt tình hình nhanh chóng cơng ty TNHH Happy Green đề hướng đắn, biến thách thức thành hội Bên cạnh mở rộng quy mơ cơng ty, đa dạng hóa sản phẩm, Happy Green tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, quảng bá hình ảnh cơng ty đến đối tác, khách hàng nước quốc tế dịch vụ Golf Trong , cơng ty đặc biệt trọng đến việc phát triển loại hình du lịch Golf , tour Golf thông qua việc thiết kế tổ chức trọn gói chuyến chơi Golf nước kết hợp du lịch nghỉ dưỡng Tới thời điểm Dịch vụ Golf - Event mang thương hiệu Happy Green trở thành địa yêu thích tin cậy cá nhân tổ chức Việt Nam du khách nước ngoài: Hàn Quốc, Trung Quốc,Đài Loan,Nhật Bản, Happy Green trở thành đối tác uy tín tập đồn, cơng ty hàng đầu Sonadezi, PVOIL, PV Drilling, Cargill, Dong Nai Port hàng ngàn khách lẻ năm Để làm điều này, yêu cầu quan trọng đặt phải đảm bảo không ngừng nâng cao chất lượng chương trình du lịch Chính vậy, thời gian thực tập công ty TNHH Happy Green, qua q trình tìm hiểu tích luỹ kinh nghiệm, em định chọn đề tài: “Đánh giá du khách quốc tế chất lượng tour du lịch Golf trọn gói cơng ty TNHH Happy Green tổ chức ” cho khố luận tốt nghiệp Mục tiêu 2.1 Mục tiêu chung Mục tiêu chủ yếu khóa luận đánh giá tiềm , thực trạng chất lượng sản phẩm tour du lịch Golf trọn gói cơng ty TNHH Happy Green từ đưa giải pháp hàm ý quản lý nhằm phát triển tour du lịch golf trọn gói cơng ty TNHH Happy Green 2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn chất lượng dịch vụ nói chung dịch vụ Tour Golf trọn gói nói riêng - Đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ, tour du lịch golf trọn gói cơng ty TNHH Happy Green - Đề xuất định hướng chủ yếu giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tour du lịch golf trọn gói cơng ty Happy Green thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu SVTH: Trần Thị Thu Thảo ix Lớp: K48 - TC&QLSK Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: PGS.TS Bùi Thị Tám - Đối tượng nghiên cứu: chất lượng tour du lịch Golf trọn gói công ty TNHH Happy Green tổ chức - Đối tượng khảo sát: khách du lịch quốc tế tham gia vào tour du lịch Golf trọn gói cơng ty TNHH Happy Green tổ chức - Phạm vi nghiên cứu: + Phạm vi nội dung: đánh giá khách du lịch chất lượng tour du lịch Golf trọn gói cơng ty TNHH Happy Green tổ chức, từ đưa giải pháp để nâng cao chất lượng tour du lịch + Phạm vi không gian: nghiên cứu thực trạng chất lượng tour du lịch Golf trọn gói cơng ty TNHH Happy Green tổ chức vấn đề có liên quan + Phạm vi thời gian: đề tài thực ba tháng đầu năm 2018 ( khoảng thời gian thực tập cuối khóa tác giả ) Phương pháp nghiên cứu 4.1.Phương pháp thu thập liệu - Thu thập liệu thứ cấp: Thông tin cung cấp từ phía cơng ty TNHH Happy Green bao gồm: báo cáo tài chính, bảng cân đối kế tốn, kết doanh thu, sách nhân sự, chứng từ, thuyết minh tài chính, báo cáo tổng hợp Nguồn liệu bên thường bao gồm: tài liệu cung cấp từ quan hữu quan, tài liệu doanh nghiệp khác, ấn phẩm Nhà nước nhân học tình hình kinh tế, xã hội, báo chí, mạng internet chủ yếu báo du lịch, báo kinh tế, cơng trình nghiên cứu trước Nguồn liệu thứ cấp đa dạng phong phú phạm vi đề tài nghiên cứu, giới hạn tìm hiểu nguồn liệu thứ cấp cụ thể sau: - Thứ nhất, thông tin cung cấp công ty TNHH Happy Green như: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh công ty năm gần đây, tình hình nhân cơng ty, số tour du lịch thiết kế gần cho khách quốc tế - Thứ hai, tài liệu thuộc chương trình học tập sách giáo trình Khoa Du lịch, Đại học Kinh tế Huế - Thứ ba, tài liệu tham khảo từ cơng trình nghiên cứu luận văn, luận án khóa trước vấn đề nâng cao chất lượng tour du lịch - Thứ tư, số liệu, tin tức tài liệu từ báo chí, internet Việt Nam giới −Nguồn sơ cấp: Khảo sát trực tiếp khách hàng bảng hỏi SVTH: Trần Thị Thu Thảo x Lớp: K48 - TC&QLSK Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df1 Chất lượng phòng khách 1,110 sạn Trang thiết bị dịch vụ bổ ,996 sung khách sạn Thái độ nhân viên khách 2,130 sạn Dịch vụ F&B khách sạn 2,083 ANOVA Sum of Squares df Chất lượng phòng khách sạn Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Trang thiết bị dịch vụ bổ sung khách sạn Thái độ Between nhân viên Groups khách sạn Within Groups Total Dịch vụ Between F&B Groups khách sạn Within Groups Total SVTH: Trần Thị Thu Thảo ,705 df2 Mean Square 136 ,347 136 ,397 136 ,099 136 ,105 F Sig ,466 ,706 ,987 ,401 ,325 ,807 ,417 1,104 ,350 ,235 68,516 136 69,221 139 ,504 1,262 Sig ,421 57,959 136 ,426 59,221 139 ,340 ,113 47,453 136 47,793 139 ,349 1,251 51,349 136 52,600 139 ,378 Lớp: K48 - TC&QLSK - VỀ QUỐC TỊCH Descriptives N Chất lượng phòng Việt Nam khách sạn Hàn Quốc Trung Quốc Đài Loan Châu Âu Total Trang thiết bị Việt Nam dịch vụ bổ Hàn Quốc sung khách sạn Trung Quốc Đài Loan Châu Âu Total Thái độ nhân Việt Nam viên khách sạn Hàn Quốc Trung Quốc Đài Loan Châu Âu SVTH: Trần Thị Thu Thảo 70 25 25 17 140 70 25 25 17 140 70 25 25 17 Mean 3,74 3,88 3,72 4,00 3,71 3,76 3,81 4,00 3,68 4,00 3,88 3,84 3,93 4,12 3,80 3,67 3,71 Std Devia Std tion Error ,755 ,090 ,600 ,120 ,678 ,136 1,000 ,577 ,686 ,166 ,706 ,060 ,748 ,089 ,408 ,082 ,557 ,111 1,000 ,577 ,600 ,146 ,653 ,055 ,598 ,071 ,526 ,105 ,500 ,100 ,577 ,333 ,686 ,166 95% Confidence Interval for Mean Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum 3,56 3,92 3,63 4,13 3,44 4,00 1,52 6,48 3,35 4,06 3,65 3,88 3,64 3,99 3,83 4,17 3,45 3,91 1,52 6,48 3,57 4,19 3,73 3,94 3,79 4,07 3,90 4,34 3,59 4,01 2,23 5,10 3,35 4,06 Lớp: K48 - TC&QLSK Dịch vụ F&B khách sạn SVTH: Trần Thị Thu Thảo Total Việt Nam Hàn Quốc Trung Quốc Đài Loan Châu Âu Total 140 70 25 25 17 140 3,91 ,586 3,93 ,644 4,04 ,539 3,68 ,557 4,00 1,000 3,88 ,600 3,90 ,615 ,050 ,077 ,108 ,111 ,577 ,146 ,052 3,81 3,77 3,82 3,45 1,52 3,57 3,80 Lớp: K48 - TC&QLSK 4,01 4,08 4,26 3,91 6,48 4,19 4,00 2 3 5 5 5 Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df1 Chất lượng phòng khách ,587 sạn Trang thiết bị dịch vụ bổ 3,981 sung khách sạn Thái độ nhân viên khách ,678 sạn Dịch vụ F&B khách sạn ,640 ANOVA Sum of Squares Chất lượng phòng khách sạn Between Groups Within Groups Total Trang thiết bị Between dịch vụ bổ sung Groups khách sạn Within Groups Total Thái độ nhân Between viên khách sạn Groups Within Groups Total Dịch vụ F&B Between khách sạn Groups Within Groups Total SVTH: Trần Thị Thu Thảo ,641 df2 Mean Square df 135 ,635 ,578 1,717 ,150 57,790 135 59,221 139 ,428 50,808 135 52,600 139 ,608 ,505 ,358 135 ,836 1,792 ,004 ,867 ,508 45,479 135 47,793 139 135 ,315 68,581 135 69,221 139 ,673 Sig ,160 2,314 135 F 1,431 Sig ,337 ,448 1,191 ,318 ,376 Lớp: K48 - TC&QLSK - VỀ NGHỀ NGHIỆP Descriptives Chất lượng phòng khách sạn Kinh doanh Cán bộ, công nhân viên chức Lao động phổ thông Nghỉ hưu Khác Total Trang Kinh doanh thiết bị Cán bộ, công nhân viên chức dịch vụ Lao động phổ thông bổ sung Nghỉ hưu Khác khách Total sạn Thái độ Kinh doanh nhân Cán bộ, công nhân viên viên chức SVTH: Trần Thị Thu Thảo 95% Confidence Interval for Mean Std Devia Std Lower Minim Maxi N Mean tion Error Bound Upper Bound um mum 56 3,77 ,603 ,081 3,61 3,93 27 3,63 ,839 ,161 3,30 3,96 39 10 140 56 3,72 3,90 4,25 3,76 3,86 ,793 ,568 ,463 ,706 ,586 ,127 ,180 ,164 ,060 ,078 3,46 3,49 3,86 3,65 3,70 3,98 4,31 4,64 3,88 4,01 5 5 27 3,67 ,832 ,160 3,34 4,00 39 10 3,79 4,00 4,25 ,656 ,471 ,463 ,105 ,149 ,164 3,58 3,66 3,86 4,01 4,34 4,64 5 140 3,84 ,653 ,055 3,73 3,94 56 27 3,84 3,78 ,565 ,641 ,075 ,123 3,69 3,52 3,99 4,03 2 5 Lớp: K48 - TC&QLSK khách sạn Lao động phổ thông Nghỉ hưu Khác Total Dịch vụ Kinh doanh F&B Cán bộ, công nhân khách viên chức sạn Lao động phổ thông Nghỉ hưu Khác Total SVTH: Trần Thị Thu Thảo 39 10 140 56 4,05 3,80 4,25 3,91 3,84 ,605 ,422 ,463 ,586 ,532 ,097 ,133 ,164 ,050 ,071 3,86 3,50 3,86 3,81 3,70 4,25 4,10 4,64 4,01 3,98 3 5 5 27 3,74 ,813 ,156 3,42 4,06 39 10 140 4,05 3,80 4,25 3,90 ,510 ,789 ,463 ,615 ,082 ,249 ,164 ,052 3,89 3,24 3,86 3,80 4,22 4,36 4,64 4,00 5 5 Lớp: K48 - TC&QLSK Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df1 Chất lượng phòng 2,218 khách sạn Trang thiết bị dịch vụ bổ 2,693 sung khách sạn Thái độ nhân viên khách ,155 sạn Dịch vụ F&B khách sạn 2,427 ANOVA Sum of Squares Chất lượng phòng Between khách sạn Groups Within Groups Total Trang thiết bị Between dịch vụ bổ Groups sung khách sạn Within Groups Total Thái độ nhân Between viên khách sạn Groups Within Groups Total Dịch vụ F&B Between khách sạn Groups Within Groups Total SVTH: Trần Thị Thu Thảo 2,646 df 4 56,716 135 59,221 139 2,575 45,218 135 47,793 139 2,864 49,736 135 52,600 139 Sig 135 ,070 135 ,034 135 ,961 135 ,051 Mean Square 66,576 135 69,221 139 2,505 df2 F ,661 1,341 Sig ,258 ,493 ,626 1,491 ,208 ,420 ,644 1,922 ,110 ,335 ,716 1,943 ,107 ,368 Lớp: K48 - TC&QLSK NHĨM VỀ MỨC GIÁ - VỀ GIỚI TÍNH Descriptives N Mức giá hợp lý với chất lượng tour Mức giá phù hợp với mong muốn yêu cầu khách SVTH: Trần Thị Thu Thảo Nam Nữ Total Nam Nữ Total 72 68 140 72 68 140 Mean 3,85 3,74 3,79 3,86 3,88 3,87 Std Deviation ,597 ,725 ,662 ,612 ,636 ,621 Std Error ,070 ,088 ,056 ,072 ,077 ,053 Lớp: K48 - TC&QLSK 95% Confidence Interval for Mean Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum 3,71 3,99 3,56 3,91 3,68 3,90 3,72 4,00 3,73 4,04 3,77 3,98 Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df1 Mức giá hợp lý với chất lượng 6,002 tour Mức giá phù hợp với mong ,010 muốn yêu cầu khách ANOVA Sum of Squares Mức giá hợp lý Between với chất lượng Groups tour Within Groups Total Mức giá phù Between hợp với mong Groups muốn yêu cầu Within Groups khách Total SVTH: Trần Thị Thu Thảo ,438 Mean Square df 60,555 138 60,993 139 ,016 df2 53,670 138 53,686 139 Sig 138 ,016 138 ,920 F ,438 ,998 Sig ,319 ,439 ,016 ,041 ,841 ,389 Lớp: K48 - TC&QLSK - VỀ ĐỘ TUỔI Descriptives N Mức giá hợp lý 55 tuổi Total Mức giá phù 55 tuổi Total SVTH: Trần Thị Thu Thảo 23 60 39 18 140 23 60 39 18 140 Mean 3,61 3,85 3,79 3,83 3,79 3,87 3,83 3,90 3,94 3,87 Std Deviati on Std Error ,656 ,137 ,547 ,071 ,767 ,123 ,786 ,185 ,662 ,056 ,626 ,130 ,587 ,076 ,680 ,109 ,639 ,151 ,621 ,053 Lớp: K48 - TC&QLSK 95% Confidence Interval for Mean Lower Upper Mini Bound Bound mum Maximum 3,32 3,89 3,71 3,99 3,55 4,04 3,44 4,22 3,68 3,90 3,60 4,14 3,68 3,98 3,68 4,12 3,63 4,26 3,77 3,98 Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df1 Mức giá hợp lý với chất lượng 2,366 tour Mức giá phù hợp với mong ,311 muốn yêu cầu khách ANOVA Sum of Squares Mức giá hợp Between lý với chất Groups lượng tour Within Groups Total Mức giá phù Between hợp với mong Groups muốn yêu cầu Within Groups khách Total SVTH: Trần Thị Thu Thảo 1,006 df 3 53,476 136 53,686 139 Sig 136 ,074 136 ,817 Mean Square 59,987 136 60,993 139 ,209 df2 F ,335 ,760 Sig ,518 ,441 ,070 ,178 ,911 ,393 Lớp: K48 - TC&QLSK - VỀ QUỐC TỊCH Descriptives N Mức giá hợp lý với chất lượng tour Mức giá phù hợp với mong muốn yêu cầu khách Việt Nam Hàn Quốc Trung Quốc Đài Loan Châu Âu Total Việt Nam Hàn Quốc Trung Quốc Đài Loan Châu Âu Total SVTH: Trần Thị Thu Thảo 70 25 25 17 140 70 25 25 17 140 Mean 3,77 3,96 3,48 4,00 4,06 3,79 3,93 3,92 3,60 4,00 3,94 3,87 Std Devia tion ,705 ,611 ,653 ,000 ,429 ,662 ,598 ,572 ,764 1,000 ,429 ,621 Std Error ,084 ,122 ,131 ,000 ,104 ,056 ,071 ,114 ,153 ,577 ,104 ,053 95% Confidence Interval for Mean Upper Lower Bound Bound Minimum Maximum 3,60 3,94 3,71 4,21 3,21 3,75 4,00 4,00 4 3,84 4,28 3,68 3,90 3,79 4,07 3,68 4,16 3,28 3,92 1,52 6,48 3,72 4,16 3,77 3,98 Lớp: K48 - TC&QLSK Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df1 Mức giá hợp lý với chất lượng 3,980 tour Mức giá phù hợp với mong 2,989 muốn yêu cầu khách ANOVA Sum of Squares Mức giá hợp lý với chất lượng tour Mức giá phù hợp với mong muốn yêu cầu khách SVTH: Trần Thị Thu Thảo Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total 4,509 df 4 51,424 135 53,686 139 Sig 135 ,004 135 ,021 Mean Square 56,484 135 60,993 139 2,262 df2 F 1,127 2,694 Sig ,034 ,418 ,565 1,484 ,210 ,381 Lớp: K48 - TC&QLSK - VỀ NGHỀ NGHIỆP Descriptives N Mức giá hợp lý với chất lượng tour Kinh doanh Cán bộ, công nhân viên chức Lao động phổ thông Nghỉ hưu Khác Total Mức Kinh doanh giá phù Cán bộ, công nhân hợp với viên chức mong Lao động phổ thông muốn Nghỉ hưu yêu cầu Khác khách Total SVTH: Trần Thị Thu Thảo 56 95% Confidence Interval for Mean Std Lower Mean Std Deviation Error Bound Upper Bound Minimum Maximum 3,84 ,626 ,084 3,67 4,01 27 3,59 ,888 ,171 3,24 3,94 39 10 140 56 3,82 3,70 4,13 3,79 3,96 ,601 ,483 ,354 ,662 ,602 ,096 ,153 ,125 ,056 ,080 3,63 3,35 3,83 3,68 3,80 4,02 4,05 4,42 3,90 4,13 2 5 5 27 3,59 ,694 ,134 3,32 3,87 39 10 3,92 3,70 4,13 ,623 ,483 ,354 ,100 ,153 ,125 3,72 3,35 3,83 4,13 4,05 4,42 5 140 3,87 ,621 ,053 3,77 3,98 Lớp: K48 - TC&QLSK Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df1 Mức giá hợp lý với chất lượng 3,953 tour Mức giá phù hợp với mong 1,780 muốn yêu cầu khách ANOVA Sum of Squares df Mức giá hợp lý với chất lượng tour Between Groups Within Groups Total Mức giá phù Between hợp với Groups mong muốn Within Groups yêu cầu Total khách SVTH: Trần Thị Thu Thảo 2,202 Mean Square ,551 58,791 135 60,993 139 ,435 3,494 ,874 50,191 135 ,372 df2 Sig 135 ,005 135 ,136 F Sig 1,264 ,287 2,350 ,057 53,686 139 Lớp: K48 - TC&QLSK ... cứu: chất lượng tour du lịch Golf trọn gói công ty TNHH Happy Green tổ chức - Đối tượng khảo sát: khách du lịch quốc tế tham gia vào tour du lịch Golf trọn gói cơng ty TNHH Happy Green tổ chức. .. nghiên cứu: + Phạm vi nội dung: đánh giá khách du lịch chất lượng tour du lịch Golf trọn gói cơng ty TNHH Happy Green tổ chức, từ đưa giải pháp để nâng cao chất lượng tour du lịch + Phạm vi không... ĐÁNH GIÁ CỦA DU KHÁCH VỀ CHẤT LƯỢNG TOUR DU LỊCH GOLF TRỌN GĨI DO CƠNG TY TNHH HAPPY GREEN TỔ CHỨC 2.1 Giới thiệu công ty TNHH Happy Green 2.1.1 Khái quát công ty Happy Green, tầm nhìn, sứ mệnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá của du khách quốc tế về chất lượng tour du lịch golf trọn gói do công ty TNHH happy green tổ chức , Đánh giá của du khách quốc tế về chất lượng tour du lịch golf trọn gói do công ty TNHH happy green tổ chức

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay