Đánh giá chính sách đãi ngộ nhân sự của vinpearl đà nẵng resort villas

103 3 0
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/09/2018, 11:13

MỤC LỤC PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ .3 Lí chọn đề tài .3 Mục tiêu nghiên cứu .3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4 Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc đề tài 6 Kết dự kiến đạt PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Khái niệm Resort Villa 1.1.1 Khái niệm Resort 1.1.2 Khái niệm Villa .8 1.2 Các loại hình Resort Villa .8 1.2.1 Các loại hình Resort 1.1.2 Các loại hình Villa .12 1.3 Đặc điểm kinh doanh Resort Villa 14 1.4 Một số vấn đề sách đãi ngộ nhân doanh nghiệp .15 1.4.1 Khái niệm Quản trị nhân 15 1.4.2 Khái niệm Đãi ngộ nhân 15 1.4.3 Vai trò đãi ngộ nhân 15 1.4.4 Tầm quan trọng công tác đãi ngộ nhân .17 1.4.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến đãi ngộ nhân 18 1.4.6 Nội dung công tác đãi ngộ nhân doanh nghiệp .23 1.5 Một số sách đãi ngộ nhân Việt Nam 38 1.6 Lựa chọn mơ hình nghiên cứu 39 1.6.1 Một số học thuyết đãi ngộ nhân 39 1.6.2 Các mơ hình nghiên cứu tương tự trước .43 1.6.3 Mơ hình nghiên cứu 45 Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS Châu Thị Minh Ngọc CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ TẠI VINPEARL ĐÀ NẴNG RESORT & VILLAS 47 2.1 Tổng quan Vinperarl Đà Nẵng Resort & Villas .47 2.1.1 Giới thiệu chung Vinpearl Đà Nẵng Resort & Villas 47 2.1.2 Vị trí 47 2.1.3 Các sản phẩm dịch vụ cung ứng 47 2.1.4 Cơ cấu tổ chức .49 2.1.5 Đặc điểm cấu nhân Vinperarl Đà Nẵng Resort & Villas .52 2.1.6 Tình hình hoạt động kinh doanh Vinperarl Đà Nẵng Resort & Villas 55 2.2 Phân tích thực trạng sách đãi ngộ Vinperarl Đà Nẵng Resort & Villas 56 2.2.1 Thực trạng sách đãi ngộ tài 56 2.2.2 Thực trạng sách đãi ngộ phi tài 64 2.3 Kết nghiên cứu đánh giá người lao động sách đãi ngộ nhân Vinperarl Đà Nẵng Resort & Villas 67 2.3.1 Mơ tả q trình điều tra xử lý số liệu 67 2.3.2 Kiểm định độ tin cậy biến số phân tích với hệ số Cronbach’s Alpha 70 2.3.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA (Exploratory Factor Analysis) 71 2.3.4 Xây dựng mơ hình hồi quy tuyến tính 80 2.3.5 Đánh giá chung sách đãi ngộ nhân Vinpearl Đà Nẵng Resort & villas 83 2.3.6 Những ưu điểm sách đãi ngộ nhân 83 2.3.7 Những nhược điểm công tác đãi ngộ nhân Vinpearl Đà Nẵng Resort & villas .85 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ TẠI VINPEARL ĐÀ NẴNG RESORT & VILLAS 86 3.1 Nhóm giải pháp liên quan đến “chính sách đào tạo” 86 3.2 Nhóm giải pháp liên quan đến “tiền lương tiền thưởng” .87 3.2.1 Giải pháp cho tiền lương .87 3.2.2.Giải pháp cho tiền thưởng 90 SVTH: Phạm Thị Thúy Kiều Lớp: K48-QTKD Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS Châu Thị Minh Ngọc 3.3 Nhóm giải pháp liên quan đến “phụ cấp, trợ cấp phúc lợi” 92 3.4 Nhóm giải pháp liên quan đến “điều kiện làm việc” 94 3.5 Nhóm giải pháp liên quan đến “cơ hội thăng tiến đãi ngộ phi tài khác” .94 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 96 Kết luận 96 Kiến nghị 97 SVTH: Phạm Thị Thúy Kiều Lớp: K48-QTKD Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS Châu Thị Minh Ngọc DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tình hình nhân Vinpearl resort and villas 54 Bảng 2.2: Trình độ nhân Vinpearl resort and villas 55 Bảng 2.3: Bảng giới tính nhân Vinpearl resort and villas 56 Bảng 2.4: Cơ cấu lao động theo độ tuổi Vinpearl Resort and villas 56 Bảng 2.5: Tình hình khách đến Vinpearl Resort năm (2015 -2017) 57 Bảng 2.6: Tình hình hoạt động kinh doanh khách sạn từ năm 2015 – 2017 57 Bảng 2.7: Thu nhập bình quân nhân viên Vingroup 59 Bảng 2.8: Chính sách phúc lợi tập đoàn 61 Bảng 2.9: Chính sách ưu đãi dành cho CBNV người thân sử dụng dịch vụ Vinmec quỹ thiện tâm giúp đỡ 64 Bảng 2.10: Chế độ ưu đãi dịch vụ nội 65 Bảng 2.11: Cơ cấu mẫu điều tra theo nhóm đối tượng 69 Bảng 2.12: Hệ số Cronbach’s Alpha 73 Bảng 2.13: Kiểm định KMO Bartlett’s Test – Sự đánh giá .73 Bảng 2.14: Phân tích nhân tố - Sự đánh giá 74 Bảng 2.15: Kiểm định KMO Bartlett’s Test 74 Bảng 2.16: Ma trận xoay .75 Bảng 2.17: Kiểm định KMO Bartlett’s Test 76 Bảng 2.18: Ma trận xoay lần 77 Bảng 2.19: Kiểm định KMO Bartlett’s Test 78 Bảng 2.20: Ma trận xoay lần 79 Bảng 2.21: Đo lường độ tin cậy Cronbach’s Alpha cho nhân tố tạo thành .82 Bảng 2.22 : Ma trận hệ số tương quan 82 Bảng 2.23: Mức độ giải thích mơ hình 83 Bảng 2.24: Phân tích phương sai ANOVA 83 Bảng 2.25 : Hệ số chấp nhận biến độc lập 84 SVTH: Phạm Thị Thúy Kiều Lớp: K48-QTKD Khóa luận tốt nghiệp Đại học SVTH: Phạm Thị Thúy Kiều GVHD: ThS Châu Thị Minh Ngọc Lớp: K48-QTKD Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS Châu Thị Minh Ngọc DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Biểu đồ thể theo giới tính 71 Biểu đồ 2.2: Biểu đồ thể theo độ tuổi 71 Biểu đồ 2.3: Biểu đồ thể theo trình độ 72 Biểu đồ 2.4: Biểu đồ thể theo thời gian làm việc 72 Biểu đồ 2.5: Biểu đồ thể theo thu nhập 73 SVTH: Phạm Thị Thúy Kiều Lớp: K48-QTKD Khóa luận tốt nghiệp Đại học SVTH: Phạm Thị Thúy Kiều GVHD: ThS Châu Thị Minh Ngọc Lớp: K48-QTKD Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS Châu Thị Minh Ngọc PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Lí chọn đề tài Q trình hình thành phát triển xã hội chứng minh rằng, giai đoạn, người yếu tố đóng vai trò định phát triển Với thay đổi nhanh chóng kinh tế, xã hội mức độ cạnh tranh khốc liệt, nguồn nhân lực trở nên quan trọng cho phát triển bền vững doanh nghiệp Không hoạt động tổ chức mang lại hiệu thiếu công tác quản trị, quản trị suy cho quản trị người Vì vậy, thành cơng doanh nghiệp tách rời với yếu tố người Đặc biệt, ngành du lịch dịch vụ, nhân viên mặt doanh nghiệp, lực lượng tiếp xúc trực tiếp với khách hàng Họ trì lượng khách hàng cũ, phát triển thêm khách hàng hay làm giảm lượng khách hàng Chính vậy, doanh nghiệp cần phải có đội ngũ nhân viên có đủ lực nhiệt huyết cao Và đãi ngộ nhân cơng cụ quan trọng kích thích tinh thần , động thúc đẩy nhân viên làm việc với hiệu cao Tiền lương, tiền thưởng, cổ phần, phụ cấp,…là cơng cụ quan trọng khơng có ý nghĩa mặt vật chất, nâng cao chất lượng sống người lao động mà có ý nghĩa mặt tinh thần: thể giá trị, địa vị, uy tín người lao động gia đình, đồng nghiệp xã hội đãi ngộ nhân cơng cụ đắc lực giúp nhà quản trị thu hút nhân tài nước, trì đội ngũ lao động có tay nghề, trình độ cao, làm cho người lao động ngày gắn bó doanh nghiệp giúp nhà quản trị thực mục tiêu đề Xuất phát từ tình hình thực tiễn tơi định chọn đề tài: “Đánh giá sách đãi ngộ nhân Vinpearl Đà Nẵng Resort & Villas” Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát Thông qua việc đánh giá sách đãi ngộ nhân Vinpearl Đà Nẵng Resort & Villas để biết mức độ hài lòng nhân viên đưa giải pháp nhằm hoàn thiện sách đãi ngộ nhân Resort SVTH: Phạm Thị Thúy Kiều Lớp: K48-QTKD Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS Châu Thị Minh Ngọc 2.2 Mục tiêu cụ thể  Hệ thống hóa số vấn đề lý luận liên quan đến sách đãi ngộ nhân doanh nghiệp Tìm hiểu thực trạng sách đãi ngộ nhân tập đồn Vinpearl Đà Nẵng Resort & Villas  Điều tra bảng hỏi nhằm phân tích mức độ hài lòng nhân viên làm vệc Resort  Đánh giá mức độ hài lòng nhân viên sách đãi ngộ Vinpearl Đà Nẵng Resort & Villas đề giải pháp  Đối tượng điều tra: Nhân viên làm việc Vinpearl Đà Nẵng Resort & Villas  Đối tượng điều tra: Nhân viên làm việc vinpearl đà nẵng resort & villa Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu sách đãi ngộ nhân Vinpearl Đà Nẵng Resort & Villas  Đối tượng điều tra: Nhân viên làm việc Vinpearl Đà Nẵng Resort & Villas 3.2 Phạm vi nghiên cứu  Phạm vi không gian: Vinpearl Đà Nẵng Resort & Villas  Phạm vi thời gian: Đề tài thực từ 26/02/1018 đến 01/05/ 2018 Phương pháp nghiên cứu Đề tài thực thơng qua hai gian đoạn chính: (1) Nghiên cứu sơ nhằm xây dựng bảng hỏi (2) Nghiên cứu thức nhằm thu thập, phân tích số liệu thăm dò, xây dựng kiểm định mơ hình nghiên cứu - Nghiên cứu sơ bộ: Được thực thông qua phương pháp định tính sở nghiên cứu trước tài liệu công tác đãi ngộ nhân doanh nghiệp, đồng thời thông qua kỹ thuật tham vấn ý kiến thực theo phương pháp định lượng với kỹ thuật vấn trực nhân viên quan sát thực tế trình thực tập để điều chỉnh thang đo, thiết lập bảng câu hỏi sử dụng cho nghiên cứu thức SVTH: Phạm Thị Thúy Kiều Lớp: K48-QTKD Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS Châu Thị Minh Ngọc - Nghiên cứu thức: Phỏng vấn thơng qua bảng câu hỏi điều tra Mẫu điều tra gồm 120 nhân viên Vinpearl Đà Nẵng Resort & villas Kết có 120 phiếu điều tra hợp lệ Các liệu, thông số tiến hành kiểm tra, phân tích, đánh giá phần mềm SPSS 4.1 Phương pháp thu thập liệu  Phương pháp thu thập liệu thứ cấp: Đề tài thu thập liệu thứ cấp bao gồm : Nguồn thông tin chung Vinpearl Đà Nẵng Resort & Villas  Tình hình hoạt động kết hoạt động kinh doanh Resort  Thông tin nhân ,các sách đãi ngộ nhân Vinpearl Đà Nẵng Resort & Villas Các nguồn thu thập thông qua:  Nguồn nội bộ: Website cơng ty, phòng tổ chức – hành chính, phòng nhân sự, phòng kinh doanh Vinpearl Đà Nẵng Resort & Villas  Nguồn bên ngoài: Báo điện tử, internet, tạp chí khoa học, thư viện Khoa Du Lịch- ĐH Huế  Phương pháp thu thập liệu sơ cấp: Phương pháp điều tra bảng hỏi vấn trực tiếp nhân viên lãnh đạo công ty (Điều tra nghiên cứu với bảng câu hỏi thiết kế sẵn) + Thiết kế bảng hỏi: Dựa vào kết thu thập từ nghiên cứu định tính, tiến hành thiết kế bảng câu hỏi để đo lường mức độ đánh giá nhân viên công tác đãi ngộ công ty + Kích cỡ mẫu nghiên cứu: n= 120, thực nghiên cứu tổng thể toàn 120 nhân viên Nghiên cứu lựa chọn sử dụng thang đo Likert mức độ: từ điểm - thể mức độ Hồn tồn khơng đồng ý, đến điểm - thể mức độ hoàn toàn đồng ý 4.2 Phương pháp phân tích xử lý liệu Đề tài sử dụng phần mềm SPSS 20 để phân tích xử lý số liệu với giai đoạn nghiên cứu như: mã hóa liệu; làm liệu; kiểm định độ tin cậy SVTH: Phạm Thị Thúy Kiều Lớp: K48-QTKD Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS Châu Thị Minh Ngọc Công tác tiền thưởng: Công ty đẩy mạnh chế độ tiền thưởng Mức tiền thưởng cao động lực thúc đẫy công nhân viên làm việc hiệu nhằm vượt mục tiêu mà công ty đặt Trợ cấp, phụ cấp phúc lợi: Công tác chi trả, thực trợ cấp, phụ cấp, phúc lợi theo sách nhà nước Cơng ty tiến hành tốt tác động lớn tới người lao động Ngồi ra, nhân viên nhận sách trợ cấp, phụ cấp, phúc lợi riêng công ty đưa BHXH, BHYT: Để đảm bảo lợi ích quyền lợi người lao động, Công ty thực sách Nhà nước quy định đóng BHXH BHYT để người lao động hưởng quyền lợi từ quỹ BHXH quỹ BHYT gặp ốm đau, tai nạn, hưu Chính sách giúp cho người lao động yên tâm làm việc mà khơng phải khó khăn ốm đau, già, gặp tai nạn rủi ro Công tác đào tạo: Công ty quan tâm đến việc nâng cao trình độ tay nghề cho cán nhân viên Cơng ty Tổ chức đa dạng loại hình đào tạo Đào tạo năm tối thiểu 52 đào tạo, đào tạo thêm kiến thức sản phẩm tiêu chuẩn phục vụ sau giao ca; Gửi cán nhân viên tham dự khóa đào tạo, buổi hội thảo, tập huấn, tọa đàm… bên ngoài; mời giảng viên giảng cơng ty địa điểm ngồi cơng ty Cơng ty trọng đến việc cải thiện điều kiện làm việc cán công nhân viên Công ty luôn quan tâm đến việc tạo môi trường điều kiện làm việc tốt cho người lao động Những năm vừa qua Công ty đầu tư nguồn lực đáng kể cải tạo môi trường làm việc, trang thiết bị điều kiện an tồn lao động Mơi trường làm việc cán công nhân viên Công ty quan tâm xây dựng, đáp ứng nhu cầu cần thiết nhân viên Đó tổng thể hài hòa yếu tố: quan hệ cấp trên- cấp thân thiết, quan hệ đồng nghiệp chan hòa đồn kết, điều kiện làm việc thoải mái, sử dụng thời gian linh hoạt chủ động… Chính quan tâm thiết thực từ phía lãnh đạo tới đời sống vật chất tinh thần cán công nhân viên làm cho họ cố gắng hăng say làm việc Điều giúp Công ty đạt nhiều kết khả quan hoạt động kinh doanh công tác đãi ngộ nhân SVTH: Phạm Thị Thúy Kiều 88 Lớp: K48-QTKD Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS Châu Thị Minh Ngọc 2.3.7 Những nhược điểm công tác đãi ngộ nhân Vinpearl Đà Nẵng Resort & villas Tiền lương: Tiền lương trả chưa thực công bằng, rõ ràng cho nhân viên Tiền thưởng: Công ty chủ trọng thưởng vật chất, chưa thật trọng khen thưởng giá trị tinh thần Mặc dù có nhiều hình thức thưởng phân lớn hình thức thưởng chưa cao, chưa thực phát huy hết tác dụng, kích thích người lao động làm việc Trợ cấp, phụ cấp phúc lợi: Hiện kinh tế nước ta có nhiều biến động, giá tất mặt hàng tăng cao, nguy gặp rủi ro sống người lao động lớn…đời sống người lao động ngày gặp nhiều khó khăn Do hình thức, sách trợ cấp, phụ cấp phúc lợi Cơng ty nhiều hạn chế Nguồn tài hình thức q chưa tạo động lực, tạo an tâm thực cho người lao động làm việc, phần kìm hãm lực sáng tạo người lao động Công tác đãi ngộ phi tài chính: Cơng ty cần quan tâm đến đời sống nhân viên, để họ cảm nhận Cơng ty ngơi nhà thứ hai Văn hóa cơng ty lấy biên để xử lý nhân viên mắc sai lầm Môi trường áp lực công ty làm cho nhân viên cảm thấy chán nản trình làm việc, quản lý khắt khe dẫn đến ngột ngạt trình làm việc, gây thoải mái nguyên nhân làm giảm hiệu suất làm việc nhân viên SVTH: Phạm Thị Thúy Kiều 89 Lớp: K48-QTKD Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS Châu Thị Minh Ngọc CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ TẠI VINPEARL ĐÀ NẴNG RESORT & VILLAS Kết nghiên cứu cho thấy vấn đề như: lương thưởng phúc lợi, lãnh đạo, môi trường làm việc, đào tạo thăng tiến có mức điểm đánh giá mức cao Tuy nhiên, chưa phải mục tiêu cuối ban quản trị công ty Rõ ràng, nhà quản trị mong muốn cải thiện mức độ hài lòng cơng việc người lao động cao tốt Muốn cải thiện mức độ hài lòng cần phải tập trung vào giải pháp liên quan đến thành phần mơ hình hài lòng sách đãi ngộ Gồm có giải pháp chính: (1) nhóm giải pháp liên quan đến “chính sách đào tạo”, (2) nhóm giải pháp liên quan đến “tiền lương tiền thưởng”, (3) nhóm giải pháp liên quan đến “phụ cấp, trợ cấp phúc lợi”, (4) nhóm giải pháp liên quan đến “điều kiện làm việc”, (5) nhóm giải pháp liên quan đến “ hội thăng tiến đãi ngộ phi tài khác” 3.1 Nhóm giải pháp liên quan đến “chính sách đào tạo” Nhằm trang bị kiến thức cần thiết, kỹ làm việc chuyên môn người lao động cho phù hợp xác thực trước tuyển dụng công việc cụ thể công ty Cơ quan quản lý phải phối hợp thực đồng sở đào tạo doanh nghiệp việc xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo tuyển dụng sở số nội dung sau: Một là, gắn kết mục tiêu chiến lược phát triển doanh nghiệp công tác tuyển dụng cho giai đoạn cụ thể, cần phải xác định rõ công tác đào tạo chuyên môn chuẩn mực tuyển dụng cho người lao động phối hợp với sở đào tạo theo hướng ngắn hạn dài hạn, đảm bảo tuyển người, công việc cho người lao động Hai là, đẩy mạnh cơng tác kiểm tra chất lượng đào tạo có chọn lọc Để làm đượcđiều cần phải phối hợp chặt chẽ, có cam kết sở đào tạo công ty đánh giá kiểm tra sau đào tạo Do cần tập trung vào số nội dung sau: Những thay đổi cá nhân q trình thực cơng việc sau đào SVTH: Phạm Thị Thúy Kiều 90 Lớp: K48-QTKD Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS Châu Thị Minh Ngọc tạo; Phản hồi từ sở đào tạo học viên sau đào tạo; Thu thập chứng tiến người lao động đào tạo; Kết phải báo cáo lên cho ban lãnh đạo cơng ty để có hướng giải khác Ba là, hỗ trợ ngân sách giáo dục sách đào tạo cho doanh nghiệp Hiện tại, số sở đào tạo ngồi cơng lập tuyển sinh đào tạo theo mục đích khác (vì lợi nhuận, cắt giảm chi phí, đào tạo tự phát mục đích khác) Do đó, tuyển dụng, ban giám lãnh đạo thường phải đào tạo lại trước bắt đầu công việc Do vậy, vấn đề cần quan tâm để có nhân viên thực có đủ lực để làm tốt cơng việc giao 3.2 Nhóm giải pháp liên quan đến “tiền lương tiền thưởng” 3.2.1 Giải pháp cho tiền lương Đối với người lao động, tiền lương vấn đề quan trọng có ý nghĩa Tiền lương có chức tái sản xuất sức lao động, chức kích thích, chức bảo hiểm người lao động Vì vậy, muốn trì khả làm việc lâu dài cho người lao động, Công ty phải bù đắp lại sức lao động hao phí, tức cần tái tạo sức lao động hao phí Đồng thời, yếu tố cấu thành tiền lương phải đảm bảo không ngừng nâng cao suất lao động, chất lượng hiệu lao động, tiền lương phải khuyến khích lao động sáng tạo, lao động có tài Như nêu trên, bên cạnh mặt tích cực cơng tác tiền lương Vinpearl Đà Nẵng Resort & villas nhiều hạn chế cần phải khắc phục hoàn thiện Trước đưa giải pháp cụ thể hồn thiện cơng tác trả lương cho nhân viên,Công ty cần phải xây dựng chế trả lương phù hợp Cơ chế trả lương mối quan tâm hàng đầu người lao động doanh nghiệp, bên cạnh yếu tố quan trọng khác ngành nghề, uy tín doanh nghiệp, mơi trường làm việc, hội thăng tiến Một chế trả lương phù hợp có tác dụng nâng cao suất chất lượng lao động, giúpCông tythuhút trìđược nhân viêngiỏi Để đảm bảo chế trả lương phát huy tính hiệu thực tiễn, thực trở thành đòn bẩy kinh tế,Cơng ty cần nghiên cứu cân nhắc kỹ lưỡng yếu tố sau: - Mặt lương chung xã hội, ngành khu vực: Công ty phải SVTH: Phạm Thị Thúy Kiều 91 Lớp: K48-QTKD Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS Châu Thị Minh Ngọc xác định mặt mức lương bình qn vị trí lao động ngành khu vực địa lý Điều giúp ban lãnh đạo Công ty đưa mức tiền lương cạnh tranh, có khả thu hút lưu giữ nhân viên - Quy định pháp luật: Tìm hiểu tuân thủ quy định pháp luật vấn đề lao động trước xây dựng chế trả lương việc làm bắt buộc Công ty cần lưu ý đến vấn đề mức lương tối thiểu Nhà nước quy định hợp đồng lương thử việc, lương thời vụ, lương thời kỳ thai sản, ốm đau, nghỉ việc… Chính sách phát triển nhân lực Cơng ty Nhà quản lý phải biết xác định rõ Công ty cần loại lao động bao nhiêu? Cơng ty cần họ cống hiến nào? - Tính chất đặc thù cơng việc mức độ ưu tiên vị trí chức danh: Hãy liệt kê sơ phân loại lao động Công ty theo đặc thù công việc yêu cầu lực, trình độ khác Loại lao động hay nhóm vị trí chức danh then chốt Công ty, chịu cạnh tranh lớn từ thị trường lao động cần có mức độ ưu tiên thích đáng Tuy nhiên, dù lương cao trả lương cào bằng, khơng gắn với tính chất cơng việc, mục tiêu kết lao động lại khơng phát huy hiệu quả, chí phản tác dụng Việc phân loại lao động thành nhóm có vị trí, tính chất cơng việc, mức trách nhiệm khác để trả lương giúp Công tytrong việc xác lập nên chế trả lương công - Quan điểm ý kiến nhân viên: Thông qua trưng cầu ý kiến nhân viên, ban lãnh đạo Cơng ty biết ưu, nhược điểm chế trả lương vấn đề cần khắc phục Nhà quản lý nắm rõ mong muốn, nguyện vọng quan điểm họ tính hợp lý, cơng cách tính lương… Điềunày giúp ban lãnh đạoCơng tycó thể tránh sai lầm mang tính chủ quan, áp đặt Mặt khác, làm cho nhân viên cảm thấy tôn trọng việc trả lương họ xây dựng định - Khả chi trả Công ty: Vấn đề cuối mà ban lãnh đạo Công ty cần xem xét khả chi trả Cơng ty Lương phận chi phí ảnh hưởng đến kết kinh doanh Nhà quản lý cần tính tốn tỷ lệ tiền lương hợp lý doanh thu kế hoạch để vừa đảm bảo trả lương đủ khuyến khích nhân viên, vừa đảm bảo hiệu kinh doanh Cũng cần lưu ý, lúc SVTH: Phạm Thị Thúy Kiều 92 Lớp: K48-QTKD Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS Châu Thị Minh Ngọc việc có lãi hay khơng lãi sở để trả lương  Thanh tốn lương thời điểm: Cơng ty nên tính toán trả lương cho nhân viên theo thời gian quy định để tránh gây khó khăn cho nhân viên mà chi tiêu phụ thuộc chủ yếu vào thu nhập Việc hạch toán tiền lương trả cho nhân viên phải tiến hành trước khoảng thời gian để đảm bảo tiền lương đến tay nhân viên thời gian quy định Nếu lý đó, Cơng ty buộc phải trả lương chậm so với quy định Cơng ty phải đền bù cho nhân viên sau: + Nếu trả lương chậm 15 ngày khơng phải đền bù + Nếu thời gian trả chậm 15 ngày Cơng ty phải trả cho nhân viên khoản đền bù số tiền trả chậm nhân với lãi suất tiết kiệm không kỳ hạn Công ty thời điểm trả lương  Tiền lương phải trả tương xứng với tính chất cơng việc kết làm việc: Tiền lương phải trả giá trị sức lao động sở tính đúng, tính đủ chi phí lao động.Tiền lương thu nhập trả cho người lao động phải tương xứng với đóng góp lao động, tùy theo suất lao động cá nhân, tùy tính chất cơng việc hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Công ty cần phải làm tốt công tác đánh giá khả làm việc nhân viên để kịp thời đưa thay đổi sách tiền lương nhằm trả lương tương xứng với tính chất cơng việc kết làm việc nhân viên Từng bước thực sách tiền lương gắn với suất lao động, đảm bảo công chi trả lương cho nhân viên Công ty  Tiền lương phải đảm bảo sống nhân viên gia đình: Cơng ty cần xem xét mức lương tối thiểu để đảm bảo sống cho nhân viên gia đình họ Chỉ sống họ đảm bảo họ yên tâm làm việc phát huy khả sáng tạo mìnhđểđóng góp nhiều cho Cơngty  Tiền lương phải phân phối công hợp lí: Tiền lương trả cho người lao động phải tương xứng với lực công sức mà họ bỏ Phân phối cách công hợp lí giúp nhân viên có động lực để làm việc hiệu gắn bó lâu dài với doanh nghiệp SVTH: Phạm Thị Thúy Kiều 93 Lớp: K48-QTKD Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS Châu Thị Minh Ngọc 3.2.2.Giải pháp cho tiền thưởng  Nhữngnguyên tắc chung cần thực Khen thưởng cách đắn có tổ chức củng cố nỗ lực dẫn tới thành công Công ty Việc khen thưởng khơng thoả đáng gây bực cho người mong chờ khen thưởng họ cảm thấy thất vọng Vấnđề quan trọng lên kế hoạch thực khen thưởng nào? Để hồn thiện cơng tác tiền thưởng, nâng cao động lực cho nhân viên, Công ty cần lên kế hoạch thực theo yêu cầu sau: - Thứ xác định mục tiêu: Để việc khen thưởng đem lại hiệu mong muốn, gắn kết chúng với mục tiêu rõ ràng Đầu năm thời điểm tốt để đề mục tiêu Các mục tiêu cần phải cụ thể, không xa vời gắn liền với phát triển kinh doanh Công ty Các bước thực sau giúp Công ty lập mục tiêu khen thưởngđúng đắn: + Cùng nhân viên xác định mục tiêu: Nhân viên thường nguồn thông tin tốt mục tiêu gắn với cơng việc cụ thể nhằm góp phần làm tăng suất chung, khả đáp ứng hay mục tiêu kinh doanh khác Nhờ tham gia vào trình xác định mục tiêu, họ gạt bỏ khơng hài lòng việc áp đặt mục tiêu từ phía người quản lý +Thường xuyên đánh giá lại mục tiêu: Tối thiểu nửa năm lần để đảm bảo mục tiêu ý nghĩa nhân viên hướng +Đặt mục tiêu cụ thể đo được: Không nên đặt mục tiêu “Hãy làm tốt hơn” mục tiêu chung chung khơng hướng dẫn nhân viên bước cần phải thực + Đặt mục tiêu gắn kết nhân viên với thành công Công ty: Không nên tự động cho tiền thưởng phải gắn với việc tăng doanh thu hay tăng lợi nhuận Hãy gắn kết việc khen thưởng vào mục tiêu quan trọng như: Điều quan trọng năm kinh doanh giảm chi phí hay nâng cao hình ảnh củaCơng tyhơn với mục tiêu truyền thống - Đảm bảo chắn nhân viên có đạt mục tiêu đề ra: Nếu nhà quản lý đặt mục tiêu cao khiến cho nhân viên nản lòng làm giảm động lực thúcđẩy,điềuđó triệt tiêu giá trị mục tiêu đặt Nếu Công ty không đưa SVTH: Phạm Thị Thúy Kiều 94 Lớp: K48-QTKD Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS Châu Thị Minh Ngọc mục tiêu cho nhân viên vào đầu năm khơng có nghĩa Công ty thực khen thưởng năm Mà ngược lại, ban lãnh đạo Công ty khen thưởng cho nhân viên cách tự đặt câu hỏi: Cơng ty có khả thực việc khen thưởng khơng? VàCơng tycómuốn giữ chân nhân viênhay không? - Cần chi bao nhiêu: Không có quy tắc cứng nhắc chặt chẽ khác ngoại trừ việc Công ty phải khen thưởng cách cơng nhóm người có vị trí tương tự ln có lí đáng cho việc khen thưởng Các nhân viên bàn luận việc khen thưởng việc khen thưởng khơng cơng gây mối bất hồ vụ kiện cáo - Khi phân phát tiền thưởng nên giải thích lí rõ ràng: Những lí khơng mang tính chủ quan, phải đo lường phải hướng vào kết công việcđãđạtđược - Các hình thức khen thưởng: Khơng phải cuối năm lúc phát tiền thưởng Cơng ty khen thưởng định kỳ cho công việc tốt khen thưởng sau hoàn thành việc lớn sau mùa bận rộn để chứng tỏ đánh giá cao lòng tận tụy, chăm nhân viên Một khoản tiền dù nhỏ có ý nghĩa lớn người nhận vìđiều chứng tỏ rằng, Công ty hiểu quan tâm tới cơng việc khó khăn họ Nếu Cơng ty khơng có sẵn số tiền dự phòng số tiền nhỏ hay thưởng dạng nghỉ phép có tác dụng lớn việcđộng viên nhân viên  Những giải pháp khắc phục cụ thể Từ phân tích thực trạng sách đãi ngộ nhân Vinpearl Đà Nẵng Resort & Villas thấy công tác đãi ngộ nhân thông qua tiền thưởng Công ty tương đối tốt Tuy nhiên q trình thực số hạn chế định dẫn đến chưa phát huy hết hiệu phận tiền thưởng hoạt động Công ty Để khắc phục hạn chế nhằm phát huy hiệu tiền thưởng, khiến thực trở thành cơng cụ đắc lực ban lãnh đạoCơng ty việc kích thích lực làm việc tập thể người lao động đồng thời đảm bảo tính cơng cơng tác trả thưởng, Công ty nên thực hiện: SVTH: Phạm Thị Thúy Kiều 95 Lớp: K48-QTKD Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS Châu Thị Minh Ngọc - Phân phối tiền thưởng theo ngun tắc cơng hợp lí - Các khoản thưởng cho nhân viên phải thỏa đáng, tương xứng theo thành tích đóng góp Để làm tốt điều đó, Cơng ty nên tổ chức trả thưởng sau: Hàng tháng Cơng ty nên thực tổ chức bình bầu phân loại mức thưởng tương ứng với tiêu cụ thể toàn thể cán công nhân viên Công ty Các tiêu thức bình bầu xét thưởng tiến hành cụ thể phù hợp công việc, phận lao động, cụ thể tiêu chuẩn xếp theo hạng A,B,C Với cách phân phối tiền thưởng trên, Cơng ty đảm bảo tính cơng bằng, hợp lý công tác trả thưởng cho cán công nhân viên tồn Cơng ty Trả thưởng tạo điều kiện cho người lao động cải thiện đời sống vật chất ngồi thu nhập tiền lương, tạo cạnh tranh lành mạnh trình tiến hành công việc hoạt động sản xuất hoạt động khác Công ty Khi đạt mức thưởng, họ cảm thấy lực đánh giá cách xứng đáng tạo cho họ tự tin công việc, làm cho cán cơng nhân viên cố gắng hết lực nhằm nâng cao suất, chất lượng sản phẩm tinh thần trách nhiệm công việc nâng cao * Các tiêu thưởng khác: Bên cạnh việc xét thưởng cho nhân viên nhân viên có sáng kiến hay có ý nghĩa thực tiễn, Công ty nên quan tâm có phần thưởng kịp thời nhằm động viên khích lệ họ 3.3 Nhóm giải pháp liên quan đến “phụ cấp, trợ cấp phúc lợi” Để phát huy tác dụng công tác đãi ngộ nhân Công ty, ngồi việc thực tốt cơng tác tiền lương, thưởng, Công ty cần ý đến trợ cấp, phụ cấp phúc lợi cho người lao động, lý là: Giúp người lao động khắc phục khó khăn phát sinh hồn cảnh cụ thể Bổ sung cho lương bản, bù đắp cho người lao động họ làm việc điều kiện không ổn định, thuận lợi lại chưa tính vào khoản tiền lương người lao động Phụ cấp có tác dụng tạo cơng cho người lao động Bảo đảm sống cho người lao động hỗ trợ tiền mua nhà, tiền khám chữa bệnh…Phúc lợi làm tăng uy tín doanh nghiệp thị SVTH: Phạm Thị Thúy Kiều 96 Lớp: K48-QTKD Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS Châu Thị Minh Ngọc trường, người lao động ý tới doanh nghiệp cung cấp phúc lợi cho họ Từ khiến họ phấn chấn cơng việc, phúc lợi công cụ để tuyển mộ, tuyển dụng giữ gìn nguồn lao động cho doanh nghiệp Nâng cao đời sống vật chất tinh thần người lao động, giúp người lao động cố gắng cơng việc từ thúc đẩy nâng cao suất lao động Khi người lao động gặp phải rủi ro khơng đáng có, gây ảnh hưởng tới sức khỏe, sức làm việc họ…thì phúc lợi giảm bớt gánh nặng xã hội việc chăm lo cho người lao động BHXH,BHYT… Vì vậy, Cơng ty cần khơng ngừng nâng cao, hồn thiện cơng tác thơng qua việcthực hiện: - Chế độ nghỉ phép thăm hỏi bị ốm đau cho nhân viên người thân hợp lí Thanh tốn tiền phụ cấp đường tiền phương tiện lại nghỉ phép năm cho nhân viên.Khi nhân viên hay người thân họ ốmđau, Công ty cần phải có kế hoạch thăm hỏi kịp thời, trích khoản kinh phí Cơng ty để thăm nom người bị bệnh, điều thể quan tâm Công ty đến sống nhân viên - Chế độ cơng tác phí, chi phí cho nhân viên tham quan, du lịch hàng năm phải thưc tốt hiệu - Phụ cấp chức vụ phụ cấp thâm niên hợp lí - Khơng ngừng mở rộng hình thức đãi ngộ, mở rộng định mức Định mức khoản trợ cấp, phụ cấp phúc lợi tăng lên dựa sở suất lao động chất lượng công việc người lao động tăng Điều phát huy tác dụng công tác này, giúp cho người lao động ln phấn đấu, cố gắng, sáng tạođể hồn thành cơng việc cách nhanh tốt Nó đảm bảo cơng bằng, xác cho người lao động Ngồi ra, Cơng ty khơng ngừng mở rộng thêm hình thức đãi ngộ như: chăm sóc y tế, bán hàng giảm giá, thư viện phòng đọc, trợ cấp nhà, trợ cấp xa nhà…áp dụng hình thức đãi ngộ vào hiệu công việc họ Mỗi hình thức đãi ngộ đem lại hiệu riêng, tùy thuộc vào hồn cảnh cụ thể Vì vậy,Cơng tycần áp dụnglinh hoạt, kết hợp hình thức đãi ngộ cách hợp lý nhất, phải tìm hiểu biết biết rõ chức nhiệm vụ phận, lao động nhận khoản đãi ngộ Có đãi ngộ nhân Vinpearl Đà SVTH: Phạm Thị Thúy Kiều 97 Lớp: K48-QTKD Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS Châu Thị Minh Ngọc Nẵng Resort & villas ngày phát huy tác dụng phù hợp với tình hình hội nhập 3.4 Nhóm giải pháp liên quan đến “điều kiện làm việc” Công ty cần nhanh chóng cải thiện điều kiện làm việc cán công nhân viên Từng bước nâng cấp, sữa chữa hay xây dựng nơi làm việc cho rộng rãi hơn, tiện nghi hơn, tạo thoải mái cho người lao động Bên cạnh đó, cơng ty cần quan tâm tới môi trường tinh thần doanh nghiệp, văn hố doanh nghiệp, hình thành phát triển với trình vận hành doanh nghiệp Nền văn hoá doanh nghiệp bao gồm nhiều yếu tố cấu thành như: tập quán, phong cách sinh hoạt, triết lý kinh doanh, thói quen, lễ nghi trì doanh nghiệp Hiện nay, môi trường tinh thần công ty tốt, nhân viên công ty hăng say làm việc, đoàn kết giúp đỡ lẫn công việc chung Để cho môi trường tinh thần tốt nữa, công ty nên tạo môi trường làm việc thoải mái cho nhân viên công ty nên tăng cường mối liên hệ thành viên tổ chức nhiều thơng qua đường thức việc kết hợp biện pháp khác vào làm nhiệm vụ công ty đặc biệt thơng qua đường khơng thức tổ chức thi văn nghệ đơn vị, tổ chức phong trào thể thao lành mạnh 3.5 Nhóm giải pháp liên quan đến “cơ hội thăng tiến đãi ngộ phi tài khác” Một số giải pháp cho vấn đề là: tạo nhiều hội thăng tiến cho người lao động việc khuyến khích dựa vào đóng góp họ công ty; tăng cường công tác dân chủ công ty việc thường xuyên tổ chức lấy ý kiến người lao động….; nêu rõ tiêu chí đánh giá cuối kỳ lấy tiêu chí nêu điểm để xét cử đào tạo, đồng thời phải công việc đánh giá đó; phối kết hợp với trung tâm đào tạo để kiêm tra chất lượng đào tạo lấy kết đánh giá làm tiêu chí để xét thăng tiến… Ngồi ra, cơng tác đãi ngộ phi vật chất, nhà quản trị công ty nên xây dựng thực chương trình quản trị theo mục tiêu, vì: Đối với người lao động kết công việc điều quan tâm, đó, giao nhiệm vụ cho họ, nhà quản trị nhân viên phải xác định rõ kết cần đạt sau SVTH: Phạm Thị Thúy Kiều 98 Lớp: K48-QTKD Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS Châu Thị Minh Ngọc thời kỳ định suốt trình thực hiện, nhà quản trị phải theo dõi, kiểm tra để kích thích người lao động giúp họ sữa chữa sai lầm kịp thời, tạo tin cậy lòng người lao động, kích thích vào tinh thần làm việc họ khiến họ say mê công việc Đồng thời tạo điều kiện hội cho nhân viên phát huy tối đa khả mình, tạo điều kiện cho họ giao tiếp cởi mở chân thành với đồng nghiệp, đồng Đây điều cơng ty cần thực để đạt mục tiêu SVTH: Phạm Thị Thúy Kiều 99 Lớp: K48-QTKD Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS Châu Thị Minh Ngọc PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Vấn đề đãi ngộ nhân vấn đề quan trọng tổ chức doanh nghiệp Chỉ doanh nghiệp có đội ngũ nhân viên làm việc hết mình, có lực gắn bó với doanh nghiệp hồn cảnh doanh nghiệp trì phát triển hoạt động kinh doanh Trong xu chung đó, Vinpearl Đà Nẵng Resort & villas Cơng ty có phát triển tốt năm qua sách đãi ngộ nhân có nhiều vấn đề tồn cần phải khắc phục đặc biệt việc nâng cao tinh thần làm việc nhân viên Chính lý nên nghiên cứu đề tài “Đánh giá sách đãi ngộ nhân Vinpearl Đà Nẵng Resort & villas” việc làm cần thiết Qua trình nghiên cứu vấnđ ề qua số liệu thứ cấp điều tra số liệu sơ cấp thông qua việc vấn nhân viên Công ty với quy mô 120 phiếu điều tra cóđược nhận định sau: Đánh giá người lao động sách đãi ngộ nhân Vinpearl Đà Nẵng Resort & villas tốt, nhiều bất cập như: cơng tác đào tạo, phát triển; phân tích cơng việc quan tâm chưa thực nghiêm túc ; Chính sách tiền lương, thưởng chưa phổ biến cơng khai rõ ràng, Chính sách phụ cấp, trợ cấp, phúc lợi chưa thực hợp lí Điều kiện làm việc cần phải quan tâm nhiều để đảm bảo sức khỏe cho nhân viên Các hội thăng tiến cho nhân viên ít, cần phải quan tâm thời gian tới Từ kết nghiên cứu cho thấy hạn chế yếu sách đãi ngộ nhân Công ty, điều ảnh hưởng khơng tốt đến kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty thời gian tới Do đó,việc điều chỉnh sách đãi ngộ nhân cần phải tiến hành Nhưng giải pháp thực phải đảm bảo tính hiệu đồng thời phải sở tham khảo ý kiến từ phía người lao động kết hợp với tình hình thực tiễn đơn vị SVTH: Phạm Thị Thúy Kiều 100 Lớp: K48-QTKD Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS Châu Thị Minh Ngọc Kiến nghị Để thực quy định Nhà Nước sách đãi ngộ dành cho người lao động, Công ty cần thường xuyên cập nhật thông tin, quy định, văn pháp quy Nhà Nước đãi ngộ tài chính: Quy định tiền lương tối thiểu, tổng quỹ lương, chếđộ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Công ty Thường xuyên bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện quyđịnh đãi ngộ tài Cơng ty cho phù hợp với quy định Nhà Nước thực tế nhu cầu đời sống sinh hoạt cán công nhân viên Tình trạng cơng nhân viên khơng quan tâm hay khơng hiểu rõ dẫn đến suy nghĩ sai lệch, khơng đắn, điều làm hài lòng sách đãi ngộ Cơng ty Để nâng cao chất lượng công tác đãi ngộ tài chính, Cơng tycần tăng cường trao đổi thơng tin, làm cho người lao động hiểu rõ nội dung thành phần cấu đãi ngộ tài vị trí chúng để họ quý trọng hài lòng với khoản đãi ngộ nhận cách gửi cho họ báo cáo hàng năm kế hoạch thơng tin có liên quan tới tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp, trợ cấp, phúc lợi họ Khi hiểu rõ họ có nhận thức đắn sách đãi ngộ mà Cơng ty dành cho họ Công ty cần xây dựng hội đồng đánh giá có trình độ cao, trung thực khách quan, đáng giá lực, thành tích làm việc nhân viên để có đãi ngộ tài phù hợp Vì để nhà quản trị đưa mức đãi ngộ tài cho nhân viên Tiêu chuẩn đánh giá thành tích phải cụ thể rõ ràng công khai Cho phép nhân viên tham gia vào việc đánh giá qua hoạt động bình bầu, xếp loại nhóm, tổ hay tròng phận Kết hợp cơng tác đãi ngộ tài đãi ngộ phi tài để tạo động lực tốt kích thích người lao động làm việc hết mình, phát huy tốt lực người lao động, đưa suất lao động tăng cao Bởi đãi ngộ phi tài đãi ngộ tài hai mảng công tác đãi ngộ nhân sự, có mối quan hệ chặt chẽ với Người lao động làm không để kiếm tiền mà họ làm để thể lực thân, để giao lưu tình cảm Hơn làm để thấy quan trọng, cần thiết, tôn trọng để thăng tiến Người lao động khơng thể có mức đãi ngộ tài mong muốn doanh nghiệp khơng tạo chohọ nhữngđãi ngộ phi tài SVTH: Phạm Thị Thúy Kiều 101 Lớp: K48-QTKD Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS Châu Thị Minh Ngọc Tăng cường công tác đào tạo nâng cao trình độ chun mơn kỹ thuật, quản lý: đào tạo chỗ tức đào tạo kỹ thuật phạm vi, nhiệm vụ trách nhiệm nhân viên đạo giám sát nhân viên giám sát phận, mở lớp đào tạo Cơng ty, khuyến khích người lao động sử dụng thời gian để tự trau dồi kiến thức… để người lao động cố gắng công việc, giữ người lao động lại phục vụ lâu dài, thu hút lao động có tay nghề có trình độ tới phục vụ cho Công ty SVTH: Phạm Thị Thúy Kiều 102 Lớp: K48-QTKD ... 2: ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ TẠI VINPEARL ĐÀ NẴNG RESORT & VILLAS 47 2.1 Tổng quan Vinperarl Đà Nẵng Resort & Villas .47 2.1.1 Giới thiệu chung Vinpearl Đà Nẵng Resort & Villas. .. đề tài: Đánh giá sách đãi ngộ nhân Vinpearl Đà Nẵng Resort & Villas Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát Thơng qua việc đánh giá sách đãi ngộ nhân Vinpearl Đà Nẵng Resort & Villas để... doanh nghiệp Chương 2: Đánh giá sách đãi ngộ nhân Vinpearl Đà Nẵng Resort & Villas Chương 3: Một số giải pháp nhằm hồn thiện sách đãi ngộ nhân Vinpearl Đà Nẵng Resort & Villas Phần III: Kết luận
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá chính sách đãi ngộ nhân sự của vinpearl đà nẵng resort villas , Đánh giá chính sách đãi ngộ nhân sự của vinpearl đà nẵng resort villas

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay