DIỄN văn KHAI mạc cac hoi thi

1 6 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/09/2018, 10:44

dien van khai mac chungdien van khai mac chungdien van khai mac chungdien van khai mac chungdien van khai mac chungdien van khai mac chungdien van khai mac chungdien van khai mac chungdien van khai mac chungdien van khai mac chungdien van khai mac chungdien van khai mac chungdien van khai mac chungdien van khai mac chungdien van khai mac chungdien van khai mac chungdien van khai mac chungdien van khai mac chung DIỄN VĂN KHAI MẠC Kính thưa: Đ/c Phạm xn Bình – Phó trưởng phòng PC 64 Cơng an tỉnh Sơn La - Đ/c Hà Phi Diễn Bí thư Đảng Uỷ, Trưởng Cơng an huyện Bắc n Thưa đồng chí đồn cơng tác tỉnh huyện Bắc n - Đ/c Hờ A Dua Bí thư Đảng Uỷ xã Hang Chú - Kính thưa: Hội nghị Thực kế hoạch số 362/KH-UBND ngày 24/02/2016 Ủy ban nhân huyện bắc yên Kế hoạch số 96/KH-CAH Công an huyện Bắc Yên ngayf23/02/2016 tăng cường công tác quản lý tổ chức vận động toàn dân tham gia giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, cơng cụ hỗ trợ pháo năm 2016 Hôm UBND xã tổ chức Hội nghị triển khai cơng tác thu hồi vũ khí ,vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ pháo năm 2016 Trong năm 2015 đầu năm 2016 bàn xã Hang Chú tình hình sử dụng súng săn, súng tự chế công cụ hỗ trợ khác sử dụng trái phép địa bàn xã diễn nhiều tiềm ẩn gây lo ngại an ninh trị trật tự an tồn xã hội tình hình Kính thưa hội nghị Cơng tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ cần tham gia đồng chí tồn thể nhân dân địa bàn, cần làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân không tàn trữ sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, cơng cụ hỗ trợ Với tinh thần tơi tun bố khai mạc Hội nghị triển khai công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, cơng cụ hố trợ pháo năm 2016
- Xem thêm -

Xem thêm: DIỄN văn KHAI mạc cac hoi thi, DIỄN văn KHAI mạc cac hoi thi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay