TƯ TƯỞNG hồ CHÍ MINH về GIẢI PHÓNG dân tộc và THỰC TRẠNG dân tộc VIỆT NAM HIỆN NAY

7 7 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/09/2018, 09:50

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIẢI PHĨNG DÂN TỘC VÀ THỰC TRẠNG DÂN TỘC VIỆT NAM HIỆN NAY I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG Khái niệm dân tộc Dân tộc hiểu theo hai nghĩa: - Nghĩa hẹp : Dân tộc cộng đồng người có mối liên hệ chặt chẽ bền vững, có chung sinh hoạt kinh tế, có ngơn ngữ riêng, có nét đặc thù văn hoá; xuất sau lạc, tộc; kế thừa phát triển cao nhân tố tộc người lạc, tộc thể thành ý thức tự giác tộc người dân cư cộng đồng Theo nghĩa dân tộc phận quốc gia, dân tộc - tộc người - Nghĩa rộng: Dân tộc cộng đồng người ổn định làm thành nhân dân nước, có lãnh thổ quốc gia, kinh tế thống nhất, quốc ngữ chung có ý thức thống mình, gắn bó với quyền lợi trị, kinh tế, truyền thống văn hố truyền thống đấu tranh chung suốt trình lịch sử lâu dài dựng nước giữ nước Theo nghĩa dân tộc dân cư quốc gia định, quốc gia - dân tộC Khái niệm Cách Mạng giải phóng dân tộc Hiêu nơm na có ngĩa q trình giải phóng dân tộc bị nước đế quốc xâm lược thống trị Cách mạng giải phóng dân tộc giành lại độc tự dân chủ Tính chất cách mạng giải phóng dân tộc - Tính chất cách mạng thuộc địa Hồ Chí Minh nhận thấy phân hóa giai cấp nước thuộc địa phương Đông không giống nước tư phương Tây Họ chung số phận nước, họ có tương đồng lớn, họ chung số phận người nô lệ nước Mâu thuẫn chủ yếu xã hội thuộc địa phương Đông mâu thuẫn dân tộc bị áp với chủ nghĩa thực dân Chính mà tính chất đấu tranh cách mạng nước thuộc địa trước hết phải tiến hành đấu tranh giải phóng dân tộc Đối tượng cách mạng thuộc địa chủ nghĩa thực dân tay sai phản động Yêu cầu thiết nhân dân nước thuộc địa độc lập dân tộc “ vấn đề cách mạng thuộc địa vấn đề nông dân”, chủ trương nhấn mạnh vấn đề ruộng đất, nhấn mạnh đấu tranh giai cấp Mục tiêu cách mạng giải phóng dân tộc - Cách mạng giải phóng dân tộc nhằm đánh đổ ách thống trị chủ nghĩa thực dân, giành độc lập dân tộc thiết lập quyền nhân dân - Mục tiêu cấp thiết cách mạng thuộc địa chưa phải giành lại quyền lợi riêng biệt giai cấp mà quyền lợi chung toàn dân tộc - Tháng - 1941, Nguyễn Ái Quốc chủ trì Hội nghị Trung ương lần thứ tám chủ trương: “thay đổi chiến lược” từ nhấn mạnh giai cấp sang nhấn mạnh đấu tranh giải phóng dân tộc Vì vậy, cách mạng Đông Dương giai đoạn cách mạng dân tộc giải phóng - Thắng lợi Cách mạng tháng Tám năm 1945 thắng lợi 30 năm chiến tranh cách mạng Việt Nam 1945 - 1954 trước hết thắng lợi đường lối cách mạng giải phóng dân tộc đắn tư tưởng độc lập, tự Hồ Chí Minh Nhiệm vụ Cách mạng giải phóng dân tộc Trong tác phẩm Đường cách mệnh, Người nhấn mạnh tính chất nhiệm vụ cách mạng Việt Nam cách mạng giải phóng dân tộc người thực nhiệm vụ cách mạng nơng dân Cương lĩnh Chính trị Đảng Nguyễn Ái Quốc soạn thảo xác định nhiệm vụ trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, lên hàng đầu nhiệm vụ chống đế quốc giành độc lập dân tộc Trong bao hàm giải phóng giai cấp giải phóng người Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương Đảng (5/1941) Hồ Chí Minh chủ trì kiên giương cao cờ độc lập dân tộc, nhấn mạnh “nhiệm vụ thiết nhất”, chủ trương tạm gác “cách mạng ruộng đất”, tiến hành nhiệm vụ mức độ thích hợp nhằm phục vụ cho nhiệm vụ giải phóng dân tộc Trong nói, viết thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, Hồ Chí Minh tiếp tục nhấn mạnh nhiệm vụ giải phóng dân tộc II NHỮNG QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ CÁCH MẠNG GIẢI PHĨNG DÂN TỘC a đường cách mạng giải phóng dân tộc -Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải theo đường cách mạng vô sản -Ngay từ đời, giai cấp vơ sản đóng vai trò người lãnh đạo tầng lớp ND đấu tranh chống chế độ PK, chống ách áp bóc lột PK dân tộc, góp phần hình thành nên QG dân tộc – Khi CNTB chuyển sang giai đoạn Đế Quốc Chủ Nghĩa trở thành kẻ áp bóc lột dân tộc khác cách dã man tàn bạo, cờ dân tộc chuyển sang tay giai cấp vô sản, người đại diện cho LLSX tiên tiến thời đại – Giai cấp vô sản giai cấp lãnh đạo CMGPDT mang phẩm chất: + Là người cách mạng triệt để + Có tính kỷ luật đoàn kết cao + Đại diện cho LLSX + Có hệ tư tưởng riêng Sau khảo sát phong trào nước giới, Người thấy sau cách mạng người dân chưa hưởng tự do, hạnh phúc, Người gọi cách mạng chưa đến nơi Còn cách mạng Nga, Người gọi cách mạng đến nơi Vì VN phải theo đường CM Nga HCM khẳng định: Sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam phải đặt lãnh đạo giai cấp công nhân , phải theo đường cách mạng vơ sản, phải đặt cách mạng giải phóng dân tộc quĩ đạo cách mạng vô sản, phận cách mạng giới “Đây phát đầy sáng tạo HCM” b Lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc Theo HCM: Trong thời đại ngày nay, cách mạng giải phóng dân tộc phải chống lại kẻ thù tàn bạo to lớn, chúng có liên minh mang tính quốc tế, muốn đánh thắng chúng cần có tham mưu đủ khả năng, đường lối đắn, phương pháp đấu tranh khoa học, Đảng cộng sản Việt Nam Đảng theo Hồ Chí Minh Đảng giai cấp công nhân, nhân dân lao động dân tộc Việt Nam nghĩa người thợ thuyền, dân cày, lao động trí óc kiên nhất, hăng hái nhất, nhất, tận tâm tận lực phụng Tổ quốc nhân dân Ngay từ đời, Đảng nắm cờ lãnh đạo cách mạng VN trở thành nhân tố hàng đầu bảo đảm cho thắng lợi cách mạng Rút từ học “xương máu” tiền bối Tất phong trào ông cha diễn vô anh dũng với tinh thần “người trước ngã, người sau đứng dậy”, cuối bị đàn áp dã man, nhận thấy đường cứu nước Phan Bội Châu chẳng khác “đuổi hổ cửa trước, rước beo cửa sau” Con đường Phan Chu Trinh chẳng khác đuổi hổ cửa trước, rước beo cửa sau” Con đường Phan Chu Trinh chẳng khác “xin giặc rũ lòng thương”, đường Hồng Hoa Thám có phần thực tế mang nặng cốt cách phong kiến “thủy hử” c Lực lượng cách mạng giải phóng dân tộc Lực lượng cách mạng giải phóng dân tộc ba gồm toàn dân tộc – Cách mạng việc chung dân tộc có nghĩa là: Sĩ, Nơng, Cơng, Thương trí chống lại cường quyền Trong lực lượng Cơng, Nơng gốc kách mệnh học trò, điền chủ nhỏ bị tư sản áp song không cực khổ công nông lực lượng bạn cách mệnh Các giai cấp cơng nhân, nơng dân có số lượng đơng nên có sức mạnh lớn nhất, bị áp Người khẳng định công nông gốc cách mệnh Người xác định: Kẻ thù cách mạng VN bọn đế quốc, phong kiến tay sai, cần phải tập trung lực lượng toàn dân tộc để đánh đổ chúng giành lấy quyền – Khi phát động khánh chiến toàn quốc chống thực dân Pháp Người kêu gọi toàn dân đánh giặc đánh giặc vũ khí có tay Bất kỳ đàn ông, đàn bà, người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc Hễ người VN phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu nước Tinh thần tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc: lực lượng cách mạng phải sẵn sàng tư chủ động, sáng tạo, co khả giành thắng lợi trước cách mạng vô sản quốc Trong phong trào cộng sản quốc tế tồn quan điểm xem thắng lợi cách mạng thuộc địa phụ thuộc vào thắng lợi cách mạng vơ sản quốc Đề cương phong trào cách mạng nước thuộc địa nửa thuộc địa thông qua Đại hội VI Quốc tế cộng sản (1/9/1928) cho rằng: “Chỉ thực hồn tồn cơng giải phóng thuộc địa giai cấp vô sản giành thắng lợi nước tư tiên tiến” Quan điểm vơ hình chung giảm tính chủ động, sáng tạo phong trào cách mạng thuộc địa Còn theo HCM: Ko thiết phải mà cách mạng thuộc địa thắng lợi trc cách mạng vơ sản quốc; thực tế chứng minh điều – Trong tác phẩm Đường kách mệnh, HCM có phân biệt nhiệm vụ cách mạng cách mạng giải phóng dân tộc cho rằng: hai thứ cách mạng có khác có quan hệ chặt chẽ với Đây luận điểm sáng tạo, có giá trị lý luận thực tiễn to lớn; cống hiến quan trọng HCM vào kho tàng lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, thắng lợi phong trào cách mạng giải phóng dân tộc tồn giới gần kỷ qua chứng minh hoàn toàn đắn d đường cách mạng giải phóng dân tộc Cách mạng giải phóng dân tộc phải tiến hành đường cách mạng bạo lực Bạo lực CM CM giải phóng dân tộc Việt Nam: Các lực đế quốc sử dụng bạo lực để xâm lược thống trị thuộc địa, đàn áp dã man phong trào yêu nước Chế độ thực dân, tự thân hành động bạo lực kẻ mạnh kẻ yếu Chưa đè bẹp ý chí xâm lược chúng chưa thể có thắng lợi hồn tồn Vì đường để giành giữ độc lập dân tộc đường cách mạng bạo lực Đánh giá chất phản động bọn đế quốc tay sai Hồ Chí Minh cho rằng: Trong đấu tranh gian khổ chống kẻ thù giai cấp dân tộc, cần dùng bạo lực cách mạng chống lại bạo lực phản cách mạng, giành lấy quyền bảo vệ quyền” Hình thức: đấu tranh trị đấu tranh vũ trang tùy tình hình cụ thể mà định hình thức đấu tranh cách mạng thích hợp Tư tưởng bạo lực cách mạng xuất phát từ lòng yêu thương người, quý trọng sinh mạng người, tranh thủ khả giành giữ quyền đổ máu, tìm cách ngăn chặn xung đột vũ trang, sử dụng biện pháp hòa bình, chủ động đàm phán, thương lượng Phương châm chiến lược đánh lâu dài cách mạng giải phóng dân tộc Trước kẻ thù lớn mạnh, HCM chủ trương sử dụng phương châm chiến lược đánh lâu dài Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Người nói: “Địch muốn tốc chiến, tốc thắng Ta lấy trường kỳ kháng chiến trị nó, địch định thua, ta định thắng” Kháng chiến phải trường kỳ đất nước ta hẹp, nước ta nghèo, ta phải chuẩn bị lâu dài phải có chuẩn bị toàn dân Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước Người khẳng định chiến tranh kéo dài năm, 10 năm, 20 năm lâu Các thành phố bị tàn phá song nhân dân ta khơng sợ Khơng có q độc lập tự Đến ngày thắng lợi nhân dân ta xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng, to đẹp Độc lập tự chủ, tự lực, tự cường kết hợp với tranh thủ giúp đỡ quốc tế quan điểm quán Tư tưởng Hồ Chí Minh Trong kháng chiến chống Pháp chống Mỹ, Người động viên sức mạnh toàn dân tộc, đồng thời sức vận động, tranh thủ giúp đỡ quốc tế to lớn có hiệu qủa vật chất tinh thần kết hợp với sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời kháng chiến thắng lợi III THỰC TRẠNG DÂN TỘC VIỆT NAM Thực trạNg Cộng đồng người Việt Nam có 54 thành phần dân tộc khác Trong dân tộc Kinh (Việt) chiếm gần 90% tổng số dân nước, 10% lại dân số 53 dân tộc Trải qua bao kỷ, cộng đồng dân tộc Việt Nam gắn bó với suốt trình lịch sử đấu tranh chống kẻ thù xâm lược, bảo vệ bờ cõi, giành tự do, độc lập xây dựng đất nước Mỗi dân tộc có tiếng nói, chữ viết sắc văn hố riêng Nhóm Việt - Mường có dân tộc là: Chứt, Kinh, Mường, Thổ - Nhóm Tày - Thái có dân tộc là: Bố Y, Giáy, Lào, Lự, Nùng, Sán Chay, Tày, Thái - Nhóm Mơn - Khmer có 21 dân tộc là: Ba na, Brâu, Bru-Vân kiều, Chơ-ro, Co, Cơho, Cơ-tu, Gié-triêng, Hrê, Kháng, Khmer, Khơ mú, Mạ, Mảng, M'Nông, Ơ-đu, Rơmăm, Tà-ôi, Xinh-mun, Xơ-đăng, Xtiêng - Nhóm Mơng - Dao có dân tộc là: Dao, Mơng, Pà thẻn - Nhóm Kađai có dân tộc là: Cờ lao, La Chí, La ha, Pu péo - Nhóm Nam đảo có dân tộc là: Chăm, Chu-ru, Ê đê, Gia-rai, Ra-glai - Nhóm Hán có dân tộc là: Hoa, Ngái, Sán dìu - Nhóm Tạng có dân tộc là: Cống, Hà nhì, La hủ, Lô lô, Phù lá, Si la Ưu điểm -Cộng đồng dân tộc Việt Nam chung sống đoàn kết, hoà hợp 54 anh em dân tộc ngày hội lớn -Mỗi dân tộc có sắc văn hóa riêng, tạo nên văn hóa Việt Nam đa dạng, phong phú, thống Mỗi dân tộc có phong tục, tập qn, tâm lý, lối sống, tín ngưỡng tơn giáo mang tính đặc thù, tạo nên sắc thái văn hóa riêng dân tộc, tồn phát triển tính đa dạng thống văn hóa dân tộc Việt Nam - Địa bàn cư trú dân tộc thiểu số có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trị, kinh tế, văn hóa, an ninh, quốc phòng, đối ngoại bảo vệ bền vững môi trường sinh thái Đồng bào cư trú suốt dọc tuyến biên giới phía Bắc, Tây Tây Nam, có nhiều cửa ngõ thơng thương nước ta với nước khu vực giới Đây địa bàn có nguồn tài nguyên phong phú, đa dạng, có hệ thống rừng phòng hộ, rừng đặc dụng phục vụ cho nghiệp phát triển đất nước bảo vệ bền vững mơi trường sinh thái Trong tình hình nay, miền núi địa bàn tiềm năng, mang tính chiến lược, cho nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Nhược điểm -Các dân tộc cư trú xen kẽ nhau, có trình độ phát triển kinh tế – xã hội khơng đồng đều, khơng có phân chia lãnh thổ chế độ xã hội riêng Hình thái cư trú xen kẽ nhiều dân tộc anh em, phản ánh mối quan hệ đoàn kết, thống cộng đồng dân tộc Việt Nam quốc gia Những năm gần đây, gắn liền với phát triển kinh tế, văn hố, xã hội, tính chất đan xen tăng lên Hiện nay, miền núi khơng có tỉnh, huyện có cồng đồng hai dân tộc sinh sống, như: Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng… Do địa bàn cư trú, phong tục tập quán tâm lý, lối sống dân tộc, nên trình độ phát triển kinh tế – xã hội vùng, miền dân tộc không đồng Một số dân tộc có dân số ít, vùng sâu, vùng xa, điều kiện kinh tế – xã hội gặp khó khăn, như: Si La, Pu Péo, Rơ Măm, Brâu, Ơ Đu -Kinh tế miền núi, dân tộc thiểu số chậm phát triển, tình trạng du canh, du cư, di dân tự diễn biến phức tạp Kết cấu hạ tầng (điện, đường, trường, trạm, dịch vụ) vùng sâu, vùng xa, vùng cách mạng khó khăn, nhiều nơi môi trường sinh thái tiếp tục bị suy thối -Tỉ lệ hộ đói nghèo vùng dân tộc thiểu số miền núi cao so với bình quân chung nước, khoảng cách chênh lệch mức sống, trình độ phát triển kinh tế – xã hội dân tộc, vùng ngày gia tăng; chất lượng, hiệu giáo dục đào tạo thấp, cơng tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số gặp nhiều khó khăn, số sắc tốt đẹp văn hóa dân tộc thiểu số bị mai một, số tập qn lạc hậu, mê tín dị đoan có xu hướng phát triển -Hệ thống trị sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi yếu, tỉ lệ cán có trình độ cao đẳng, đại học thấp Năng lực, trình độ cán xã, phường hạn chế, số lượng đảng viên người dân tộc thiểu số thấp, thơn chưa có đảng viên Hoạt động cấp ủy, quyền, mặt trận đồn thể nhiều nơi chưa sát dân, chưa tập hợp đồng bào - Các lực thù địch ln tìm cách lợi dụng khó khăn đời sống, trình độ dân trí thấp đồng bào sai sót cấp, ngành thực sách dân tộc Đảng Nhà nước ta để kích động tư tưởng ly khai, tự trị, phá hoại truyền thống đoàn kết thống cộng đồng dân tộc Việt Nam, gây ổn định trị, địa bàn chiến lược, trọng điểm IV Kết luận Quan điểm chung nhóm Chúng ta cần phải nghiên cứu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh mối quan hệ giữu dân tộc giai cấp, dân tộc quốc tế, độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội nhằm tạo nguồn lực mới, đưa nghiệp đổi tiến lên bước thắng lợi 10 câu hỏi trắc nghiệm Câu 1: cách mạng giải phóng dân tộc nghiệp đồn kết của: A Gc nơng dân gc cơng nhân B Gc cơng nhân trí thức* C đc cơng nhân tầng lớp cơng thương giàu có D Tồn dân sở liên minh gc cơng nhân, nơng dân trí thức Câu : theo HCM người đặt sở thời đại mới, thực cách mạng nước thuộc địa A C mác B Lê nin * C Mao trạch Đơng D Anggen Câu 3.' Khơng có q độc lập tự do' bác Hồ khẳng định vào tg A 1945 B.1954 C 1966 * D.1990 Câu Nội dung cốt lõi tư tưởng là: A Chu nghia yêu nước B Chủ nghĩa xã hội C Chủ nghĩa nhân đạo D Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội * Câu Hồ Chí Minh dựa quan điểm để giải dân tộc A Quan điểm quốc gia dân tộc B Quan điểm huyết thống C Quan điểm đại dân tộc D Quan điểm giai cấp công nhân * Câu Theo bác mâu thuẫn chủ yêu xã hội phong kiến thuộc địa mâu thuẫn A giai cấp công nhân giai cấp tư sản B Giai cấp công nhân với địa chủ C Giai cấp công nhân nơng dân trí thức với địa chủ D Dân tộc bị áp với chủ nghĩa thực dân * Câu ' trước hết phải có Đảng cách mệnh, để vận động tổ chức dân chúng ngồi liên lạc với dân tộc bị áp vô sản giai cấp nơi' người khẳng định tac phẩm A Đường cách mệnh * B Tuyên ngôn dân quyền nhân quyền C Cương lĩnh trị D Tun ngơn độc lập Vấn đề cách mạng thuộc địa A Giải ruộng đất B Cải thiện kiến thức cho nhân dân C độc lập dân tộc * D Vấn đề dân sinh Giá trị Tuyên ngơn độc lập đánh giá A Có giá trị bình thường B Có giá trị lịch sử to lớn * C Có giá trị vơ đặc biệt D Có giá trị thiên cổ hùng văn 10 Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải theo đường A Cách mạng vô sản * B Chủ động sáng tạo C Toàn dân đấu tranh D Đàm phán ... giải phóng dân tộc đắn tư tưởng độc lập, tự Hồ Chí Minh Nhiệm vụ Cách mạng giải phóng dân tộc Trong tác phẩm Đường cách mệnh, Người nhấn mạnh tính chất nhiệm vụ cách mạng Việt Nam cách mạng giải. .. vụ giải phóng dân tộc Trong nói, viết thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, Hồ Chí Minh tiếp tục nhấn mạnh nhiệm vụ giải phóng dân tộc II NHỮNG QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG... VIỆT NAM Thực trạNg Cộng đồng người Việt Nam có 54 thành phần dân tộc khác Trong dân tộc Kinh (Việt) chiếm gần 90% tổng số dân nước, 10% lại dân số 53 dân tộc Trải qua bao kỷ, cộng đồng dân tộc Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: TƯ TƯỞNG hồ CHÍ MINH về GIẢI PHÓNG dân tộc và THỰC TRẠNG dân tộc VIỆT NAM HIỆN NAY, TƯ TƯỞNG hồ CHÍ MINH về GIẢI PHÓNG dân tộc và THỰC TRẠNG dân tộc VIỆT NAM HIỆN NAY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay