BÀI GIẢNG CHUYÊN đề CHUYÊN đề THỜI đại HIỆN NAY và XU THẾ THẾ GIỚI

20 2 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/09/2018, 09:47

Nghiên cứu về thời đại hiện nay và những xu thế của thế giới đầu thế kỷ XXI cần thấu triệt những quan điểm cơ bản sau:Một là, phải đứng vững trên lập trường giai cấp công nhân, dựa chắc vào lý luận chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam để xem xét.Hai là, xem xét với thái độ hết sức khách quan, toàn diện, lịch sử cụ thể và phát triển. 2 Chuyên đề: THỜI ĐẠI HIỆN NAY VÀ NHỮNG XU THẾ THẾ GIỚI Nghiên cứu thời đại xu thế giới đầu kỷ XXI cần thấu triệt quan điểm sau: Một là, phải đứng vững lập trường giai cấp công nhân, dựa vào lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đường lối quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam để xem xét Hai là, xem xét với thái độ khách quan, toàn diện, lịch sử cụ thể phát triển Dựa vào quan điểm đánh giá thời đại nay, kỷ XX qua, kỷ XXI đến Trên sở đó, tin tưởng tuyệt đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ, nhân dân ta lựa chọn; thấy hết thành tựu yếu kém, hội thách thức cách mạng Việt Nam dòng chảy lịch sử I VỀ THỜI ĐẠI HIỆN NAY Thời đại gì? Cơ sở để xác định thời đại phân chia thời đại Xét góc độ triết học - trị - xã hội: Thời đại khái niệm khoa học dùng để phân kỳ lịch sử xã hội, phân biệt nấc thang phát triển xã hội loài người tất lĩnh vực đời sống xã hội Trong lịch sử tư tưởng nhân loại, có khơng nhà tư tưởng, nhà khoa học bàn đến thời đại, từ kỷ XVII đến Chẳng hạn, nhà xã hội học Vicô Italia (1668-1744) phân chia thời đại phân chia giai đoạn vòng đời: thơ ấu, niên, thành niên cuối tuổi già Nhà triết học tâm Hêghen (1770-1831) lại phân biệt lịch sử phát triển loài người thành ba thời kỳ chủ yếu, thời kỳ phương Đông, thời kỳ Cổ đại thời kỳ Giécmani Nhà xã hội chủ nghĩa không tưởng phê phán Pháp - Phuriê (1772-1837) phân chia tiến trình lịch sử thành bốn giai đoạn phát triển: giai đoạn mông muội, giai đoạn dã man, giai đoạn gia trưởng, giai đoạn văn minh Còn nhà nhân chủng học Mỹ - Hăngri Moocgăng (18181881) lại phân chia lịch sử xã hội thành ba thời đại chính: thời đại mơng muội, thời đại dã man, thời đại văn minh Hiện nay, giới, số đại biểu lại đưa quan điểm phân chia thời đại theo văn minh: văn minh nông nghiệp, văn minh công nghiệp văn minh hậu công nghiệp… Tất cách phân chia có điểm hợp lý định mặt, phía thời đại, nhìn chung mang tính siêu hình, phiến diện, chưa tính chất xã hội động lực phát triển thời đại Kế thừa giá trị tư tưởng người trước, nhà sáng lập chủ nghĩa Mác - Lênin xem xét vấn đề thời đại sở khoa học, phù hợp với vận động lịch sử loài người Dựa vào hai phát kiến vĩ đại chủ nghĩa vật lịch sử học thuyết giá trị thặng dư, C.Mác phát quy luật phát triển xã hội lồi người nói chung quy luật phát sinh, hình thành, phát triển tất yếu diệt vong chủ nghĩa tư nói riêng Đồng thời, từ quan điểm vật lịch sử, C.Mác Ph.Ăngghen khám phá sở khách quan để xem xét thời đại hình thái kinh tế xã hội Ph.Ăngghen viết: "…trong thời đại lịch sử, phương thức chủ yếu sản xuất kinh tế trao đổi, với cấu xã hội phương thức định, cấu thành sở cho lịch sử trị thời đại lịch sử phát triển trí tuệ thời đại, sở mà có xuất phát từ cắt nghĩa lịch sử”1 Lý luận hình thái kinh tế - xã hội sở khoa học để xem xét thời đại, bao gồm lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất, sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng, tức tồn yếu tố: trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, kỹ thuật… cấu thành mặt thời đại Lý luận giải thích đắn thời đại tồn, mà làm rõ thời đại qua chiều hướng thời đại đến, theo quy luật khách quan phát triển xã hội loài người C.Mác & Ph.Ăngghen, Toàn tập, tập 21, Nxb CTQG, H.1995, tr.523 4 Lý luận hình thái kinh tế - xã hội động lực chủ yếu chi phối vận động, biến đổi thời đại giai cấp đứng trung tâm thời đại Nghiên cứu quy luật khách quan phát triển xã hội loài người, chủ nghĩa Mác- Lênin hình thái kinh tế- xã hội loài người cộng sản nguyên thủy, chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư chủ nghĩa cộng sản chủ nghĩa, đồng thời khẳng định, theo quy luật đó, xã hội cộng sản chủ nghĩa tất yếu thay hình thái kinh tế tư chủ nghĩa Và phát sinh, phát triển, tồn hình thái kinh tế - xã hội thời đại lịch sử dài Trong thời đại lịch sử định lại chia thành nhiều thời kỳ hay nhiều giai đoạn khác Việc phân chia thời đại lịch sử thành nhiều thời kỳ hay nhiều giai đoạn việc làm cần thiết để nhận thức đắn đầy đủ thời đại Như vậy, tránh hai khuynh hướng: là, lấy đặc điểm thời kỳ, giai đoạn cụ thể làm đặc trưng cho thời đại lịch sử dài; hai là, đưa sớm khẳng định, kết luận cụ thể tương lai, mà dự đoán Như vậy, sở khoa học để xác định thời đại điều kiện vật chất khách quan, tức hình thái kinh tế - xã hội Hình thái kinh tế - xã hội nội dung cấu thành thời đại Còn thời đại thời kỳ lịch sử hình thành, phát triển ngự trị hình thái kinh tế - xã hội định Nội dung giai đoạn thời đại a Nội dung thời đại Thời đại nay, hay thời đại chúng ta, thời đại mới, khái niệm đồng nghĩa Đề cập đến nội dung thời đại Hội nghị đại biểu Đảng Cộng sản công nhân năm 1957 xác định: nội dung thời đại độ từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa xã hội, mở đầu Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga vĩ đại Hội nghị đại biểu Đảng Cộng sản công nhân năm 1960 tiếp tục khẳng định lại phát triển thêm quan điểm Hội nghị 1957 Trải qua thập kỷ từ đến nay, tình hình giới có nhiều biến đổi lĩnh vực sản xuất vật chất, phát triển khoa học cơng nghệ, đời sống trị quốc tế… Do đó, cần phải nhìn nhận cách tồn diện nội dung thời đại 5 Kế thừa quan điểm tư tưởng thời đại trình bày trên, dựa vào phương pháp luận mác xít nhận định thời đại sau: Thời đại thời đại độ từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa xã hội phạm vi toàn giới, mở đầu Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại năm 1917, thời đại đấu tranh cho thắng lợi hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ chủ nghĩa xã hội, gắn liền với cách mạng khoa học công nghệ đại, tạo tiền đề vật chất - kỹ thuật ngày đầy đủ cho việc chuyển lên chủ nghĩa xã hội Thời đại độ đó, tất yếu tồn đan xen vừa hợp tác, vừa đấu tranh chủ nghĩa tư chủ nghĩa xã hội Đó thời đại cải biến cách mạng sâu sắc lĩnh vựccủa đời sống xã hội quốc tế Trong đó, đồng thời diễn hai trình cách mạng sâu sắc cách mạng khoa học- công nghệ cách mạng xã hội với nội dung phong phú, đa dạng, biến đổi tìm tòi thể nghiệm cách thức khác tiến xã hội; đó, khó tránh khỏi với thắng lợi có thất bại mức độ khác nhau, bước quanh co phức tạp, chấn động, đổ vỡ, khủng hoảng… đường đấu tranh cho chủ nghĩa xã hội tiến xã hội Thời đại lịch sử mới, mà xu phát triển khách quan độ lên chủ nghĩa xã hội, độ "tự nhiên", trơn tru, thẳng mà độ khác nhau, đường phương thức khác nhau, thông qua tác động biện chứng phức tạp nhân tố khách quan chủ quan, giải mâu thuẫn thời đại, trình đấu tranh giai cấp gay go, liệt, phức tạp lâu dài Lực lượng xã hội giữ vai trò trung tâm thời đại giai cấp cơng nhân với đội tiền phong Đảng Cộng sản công nhân; mâu thuẫn chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa tư mâu thuẫn cần tập trung giải thời đại nay; động lực tiến xã hội phong trào xã hội chủ nghĩa Thời đại lịch sử đã, trải qua bước quanh co, phức tạp, cuối loài người định tiến tới chủ nghĩa xã hội Chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc định bị thủ tiêu Đó kết vận động tổng hợp hai trình: trình đấu tranh cho hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ chủ nghĩa xã hội, trình chuẩn bị ngày đầy đủ sở vật chất kỹ thuật tạo từ cách mạng khoa học cơng nghệ đại b Các giai đoạn thời đại Thời đại nay, thời đại độ từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa xã hội mở đầu từ Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 chia thành giai đoạn sau đây: Giai đoạn 1: Từ năm 1917 đến kết thúc Chiến tranh giới lần thứ hai, năm 1945 Đây giai đoạn đột phá thắng lợi Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga nước tư phát triển trung bình, mở đầu đời chế độ xã hội chủ nghĩa giới Đó chế độ xã hội nhân dân lao động làm chủ, xóa bỏ tình trạng người bóc lột người, mở triển vọng xây dựng chủ nghĩa xã hội nước, đánh bại bao vây, can thiệp chủ nghĩa đế quốc, mở đường cho phong trào giải phóng dân tộc phong trào công nhân phát triển mạnh mẽ đồng thời cứu lồi người khỏi thảm họa chủ nghĩa phát xít Giai đoạn 2: Từ sau năm 1945 đến năm 1970 Đây giai đoạn chủ nghĩa xã hội từ nước phát triển nhiều nước dẫn tới hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa giới đạt thành tựu to lớn Cùng với phát triển chủ nghĩa xã hội, phong trào công nhân nước tư chủ nghĩa phát triển mạnh mẽ, phong trào giải phóng dân tộc giành thắng lợi to lớn, hàng trăm nước giành độc lập dân tộc Hệ thống thuộc địa kiểu cũ chủ nghĩa đế quốc sụp đổ Tuy nhiên vào cuối giai đoạn bắt đầu xuất bất đồng nước xã hội chủ nghĩa, Đảng Cộng sản công nhân phong trào cộng sản công nhân quốc tế Giai đoạn 3: Từ cuối năm 1970 đến cuối năm 1980 7 Đây giai đoạn nhiều nước xã hội chủ nghĩa rơi vào tình trạng tùi trệ, khủng hoảng trì lâu chế quản lý tập trung, bao cấp, chậm tiến hành cải cách, cải tổ, lại khơng áp dụng có hiệu thành tựu cách mạng khoa học - cơng nghệ Thêm vào sai lầm cải tổ chống phá liệt lực thù địch dẫn đến sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa Đông Âu Liên Xô Giai đoạn 4: Giai đoạn Đây giai đoạn chủ nghĩa xã hội giới tạm thời lâm vào thoái trào Cùng với sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa Liên Xô Đông Âu, nhiều Đảng Cộng sản công nhân bị tan rã, ảnh hưởng chủ nghĩa xã hội bị giảm sút nghiêm trọng Chủ nghĩa xã hội đứng trước thử thách khó khăn chưa thấy Lịch sử giới phải trải qua bước quanh co phức tạp Tuy nhiên, thoái trào chủ nghĩa xã hội giới tạm thời Nhiều nước xã hội chủ nghĩa đứng vững tiến hành cải cách, đổi thành cơng có phát triển mạnh mẽ Cuộc đấu tranh lý tưởng, mục tiêu xã hội chủ nghĩa tiếp tục diễn giới Chủ nghĩa xã hội lựa chọn tích cực phù hợp với quy luật phát triển khách quan lịch sử thời đại ngày Đặc điểm giai đoạn thời đại a Chế độ xã hội chủ nghĩa Liên Xô nước Đông Âu sụp đổ khiến chủ nghĩa xã hội tạm thời lâm vào thoái trào Song chủ nghĩa xã hội có điều kiện, khả vượt qua thời kỳ thối trào, tạo bước phát triển Loài người định tiến lên chủ nghĩa xã hội theo quy luật tiến hóa lịch sử Chủ nghĩa xã hội thực đời phù hợp với quy luật vận động, phát triển xã hội loài người Trải qua gần kỷ xây dựng, chủ nghĩa xã hội đạt thành tựu to lớn nhiều mặt, chỗ dựa cho phong trào cách mạng giới đấu tranh hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến xã hội, góp phần to lớn vào việc đẩy lùi nguy chiến tranh hạt nhân Chính thế, sau thắng lợi Cách mạng Tháng Mười Nga, có nhiều nước, nhiều dân tộc theo đường xã hội chủ nghĩa Quá độ lên chủ nghĩa xã hội trở thành xu thời đại Tuy nhiên, q trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhiều nguyên nhân khác làm cho chủ nghĩa xã hội từ chỗ sinh động, sáng tạo trở lên trì trệ, khủng hoảng dẫn đến sụp đổ mảng lớn Đó thực tế khơng phủ nhận, khủng hoảng, sụp đổ tạm thời Bên cạnh khủng hoảng sụp đổ ấy, nhiều nước xã hội chủ nghĩa tồn tiến hành cải cách, đổi để phát triển, thể thực tế tăng trưởng kinh tế, sở vật chất kỹ thuật đổi tăng cường, đời sống vật chất, tinh thần đại đa số nhân dân nâng lên đáng kể, tình hình trị ổn định, nghiệp quốc phòng - an ninh củng cố, uy tín quốc tế ngày cao Các nước xã hội chủ nghĩa điều chỉnh sách đường lối đối ngoại theo hướng mở cửa, đa phương, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, nên phá bao vây, cô lập, cấm vận chủ nghĩa đế quốc lực thù địch Cuộc đấu tranh lý tưởng, mục tiêu xã hội chủ nghĩa tiếp tục diễn giới Nhiều Đảng Cộng sản tự tổ chức lại phục hồi ảnh hưởng tích cực xã hội Cần có thời gian đổi cần thiết để chủ nghĩa xã hội vượt qua thối trào bước vào giai đoạn phát triển Điều đòi hỏi Đảng Cộng sản cơng nhân, nước xã hội chủ nghĩa cần phải tiếp tục nắm vững chất cách mạng khoa học chủ nghĩa Mác - Lênin, vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể nước mình, thường xuyên coi trọng công tác tổng kết thực tiễn để phát triển lý luận; tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; đặc biệt coi trọng xây dựng chỉnh đốn Đảng, củng cố tăng cường Nhà nước mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa; tăng cường đoàn kết, liên kết, hợp tác quốc tế tinh thần quốc tế vô sản sáng; nâng cao cảnh giác, đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn kẻ thù, bảo vệ vững Tổ quốc xã hội chủ nghĩa 9 b Chủ nghĩa tư đại nắm giữ ưu vốn, công nghệ, thị trường tiếp tục điều chỉnh để thích nghi Song chủ nghĩa tư đại khắc phục mâu thuẫn vốn có nó, đặc biệt mâu thuẫn tính chất xã hội hóa ngày cao lực lượng sản xuất với quan hệ chiếm hữu tư nhân tư chủ nghĩa tư liệu sản xuất Trong năm gần đây, chủ nghĩa tư đại với ưu vốn tích luỹ nhiều kỷ, vừa tăng cường đầu tư nghiên cứu, phát minh sáng chế vừa khai thác, ứng dụng tối đa thành tựu khoa học công nghệ phát triển lực lượng sản xuất, điều chỉnh quan hệ sản xuất để thích nghi kéo dài tồn chủ nghĩa tư Nhưng nỗ lực cố gắng điều chỉnh thích nghi chủ nghĩa tư khơng xóa bỏ mâu thuẫn vốn có tính chất xã hội hóa cao lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất dựa chiếm hữu tư nhân tư chủ nghĩa tư liệu sản xuất Cùng với mâu thuẫn này, thời đại ngày có mâu thuẫn chủ nghĩa xã hội với chủ nghĩa tư bản, nước chậm phát triển với nước tư chủ nghĩa phát triển cao, nước tư chủ nghĩa với nhau, hàng loạt hiểm họa mà chủ nghĩa tư thủ phạm gây phân cực giàu nghèo, bệnh tật, tệ nạn xã hội, ô nhiễm môi trường, khủng bố, chiến tranh… Tất mâu thuẫn thách thức định diệt vong chủ nghĩa tư c Các nước phát triển phát triển đấu tranh chống sách cưỡng quyền, áp đặt, can thiệp xâm lược nước ngoài, bảo vệ độc lập, chủ quyền, quyền lựa chọn định đường phát triển văn hóa dân tộc Cuộc đấu tranh diễn khó khăn phức tạp thơng qua hình thức phương pháp Các nước phát triển phát triển ngày hầu hết quốc gia độc lập trẻ tuổi đời năm 50 - 60 kỷ XX Sau giành độc lập, số nước lên chủ nghĩa xã hội, đường phi tư chủ nghĩa, lại hầu theo chủ nghĩa tư (gọi chủ nghĩa tư hậu phát) Do nhiều nguyên nhân khác nên phần lớn nước gặp phải khó khăn, thách thức gay gắt 10 như: Lúng túng lựa chọn đường phát triển, trị khơng ổn định; kinh tế lạc hậu, nghèo đói, nợ nước ngồi chồng chất; văn hóa lạc hậu, lại phải chịu ách thống trị chủ nghĩa thực dân văn hóa; tình trạng thất nghiệp xã hội gia tăng, phân hóa xã hội sâu sắc, nạn ma tuý kéo theo đại dịch HIV thảm họa nhiều nước Từ tình hình đó, vấn đề cấp bách nước là: phải giữ vững ổn định trị; giữ vững độc lập, tự chủ, chống áp đặt, can thiệp xâm lược nước ngồi; có chế quản lý thích hợp, động; chăm lo phát triển giáo dục, đào tạo; kiên đấu tranh chống tham nhũng… để phát triển đất nước, thu hẹp khoảng cách với nước phát triển d Cuộc cách mạng khoa học công nghệ đại ngày diễn mạnh mẽ; Kinh tế trí thức có vai trò ngày bật trình phát triển lực lượng sản xuất Khoa học cộng nghệ có bước tiến nhảy vọt đột phá lớn, hút tất nước mức độ khác tác động sâu sắc đến lĩnh vực đời sống xã hội nước phạm vi toàn giới Sự phát triển mạnh mẽ cách mạng khoa học cơng nghệ đại làm cho tồn cầu hố kinh tế xu khách quan, tồn cầu hoá kinh tế tạo hội phát triển chứa đựng nhiều yếu tố bất bình đẳng, gây khó khăn thách thức cho quốc gia lớn nhỏ, nước phát triển Cách mạng khoa học công nghệ đại tạo bước nhảy vọt chất lĩnh vực sản xuất vật chất; làm biến đổi lực lượng lao động trình độ văn hóa, trình độ nghề nghiệp, phong cách tác phong lao động, cấu chất lượng tay nghề; làm thay đổi cấu xã hội, tác động sâu sắc đến vấn đề môi trường sinh thái, an ninh - quốc phòng, giáo dục - đào tạo, văn hóa lối sống… tạo hội thách thức cho tất nước, nước chậm phát triển phát triển Sự phát triển khoa học - cơng nghệ thúc đẩy q trình hình thành phát triển kinh tế trí thức; tạo sản phẩm có chất lượng cao, giá 11 thành hạ, số lượng nhiều hướng kinh tế đến bảo vệ môi trường sinh thái nhân văn e Chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, xung đột dân tộc, sắc tộc, tôn giáo, chạy đua vũ trang, hoạt động can thiệp, lật đổ, ly khai, hoạt động khủng bố, tranh chấp lợi ích tiếp tục diễn nhiều nơi với tính chất ngày phức tạp Chạy đua vũ trang nước diễn mạnh mẽ Hoạt động khủng bố diễn phức tạp có chiều hướng lan rộng Các lực trị lợi dụng khủng bố chống khủng bố để thực ý đồ trị mình, thể nhiều nơi, nhiều khu vực giới Tình hình I Rắc diễn biến phức tạp Trung Đơng khu vực nóng bỏng, chứa đựng nhiều loại mâu thuẫn khác khó giải Tranh chấp biên giới lãnh thổ diễn nhiều nơi, liên quan đến vấn đề lịch sử, tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt dầu khí, nên khó giải f Nhiều vấn đề tồn cầu xúc đòi hỏi quốc gia tổ chức quốc tế phối hợp giải Khoảng cách chênh lệch nhóm nước giàu nước nghèo ngày lớn; gia tăng dân số với luồng dân di cư thách thức lớn nhiều nước; tình trạng khan nguồn lượng, cạn kiệt tài nguyên; môi trường tự nhiên bị hủy hoại nhiều nơi; khí hậu trái đất diễn biến ngày xấu, kèm theo thiên tai khủng khiếp; dịch bệnh lớn, tội phạm xuyên quốc gia có chiều hướng gia tăng Các thách thức mặt trái q trình phát triển sản xuất, phát triển khoa học công nghệ Mặt khác, hạn chế tri thức, trách nhiệm người quốc gia, đó, chủ nghĩa tư thủ phạm đầu tiên, tay họ có ưu vốn, cơng nghệ, thị trường… lợi nhuận mà họ thiếu trách nhiệm giải vấn đề Về mâu thuẫn thời đại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng rõ: "Các mâu thuẫn giới biểu hình thức mức độ khác tồn phát triển, có mặt sâu sắc hơn"1 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng tiếp tục khẳng định: "Các mâu thuẫn lớn ĐCSVN, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb CTQG, H.2001, tr.13 12 thời đại gay gắt" Như vậy, bốn mâu thuẫn xác định từ sau Cách mạng Tháng Mười Nga 1917 đến khẳng định, có vận động, phát triển hình thức tính chất a Mâu thuẫn chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa tư Đây mâu thuẫn hai lực lượng hai mặt đối lập bản, xuyên suốt thời đại độ Đây không mâu thuẫn nước xã hội chủ nghĩa nước tư chủ nghĩa, mà bao gồm lực lượng, phong trào xã hội chủ nghĩa giới với chủ nghĩa tư bản, hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa với hệ tư tưởng tư sản, diễn lòng quốc gia giới, nước xã hội chủ nghĩa tư chủ nghĩa Hiện nay, hai lực lượng có đặc điểm mới: chủ nghĩa xã hội tạm thời lâm vào thối trào, qua mà nước xã hội chủ nghĩa kịp thời rút học kinh nghiệm quý báu, tích cực đổi mới, củng cố, xây dựng phát triển chủ nghĩa xã hội, tạo điều kiện khả vượt qua thời kỳ thoái trào, tạo bước phát triển mới; chủ nghĩa tư tiếp tục điều chỉnh, tận dụng thành tựu cách mạng khoa học công nghệ đại; đồng thời, lực đế quốc lợi dụng sụp đổ chủ nghĩa xã hội số nước để đẩy mạnh phản kích liệt, nhằm xóa bỏ nước xã hội chủ nghĩa lại Ngày nay, số nước xã hội chủ nghĩa nước tư phát triển thiết lập quan hệ thức mặt nhà nước, có quan hệ vừa hợp tác, vừa đấu tranh nhiều mặt Mâu thuẫn chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa tư ngày biểu chủ yếu diễn biến hòa bình chống diễn biến hòa bình Tuy hình thức biểu có khác trước, đấu tranh chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa tư đấu tranh liệt b Mâu thuẫn tư lao động Đây mâu thuẫn thời đại nay, mâu thuẫn tầng lớp nhân dân lao động, trước hết giai cấp công nhân với giai cấp tư sản Mâu thuẫn phản ánh chất bóc lột lao động làm thuê giai cấp ĐCSVN, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb CTQG, H.2006, tr.74 13 tư sản Chừng chủ nghĩa tư tồn mâu thuẫn không thay đổi Trong giai đoạn nay, nhờ tận dụng tiến khoa học công nghệ, kết hợp với áp lực từ đấu tranh giành độc lập dân tộc từ đấu tranh giai cấp công nhân nhân dân lao động nước tư chủ nghĩa dân sinh, dân chủ, buộc chủ nghĩa tư phải có điều chỉnh để tránh bùng nổ xung đột giai cấp, dân tộc, nhằm kéo dài tồn chủ nghĩa tư Song điều chỉnh khơng làm giảm phân cực xã hội giai cấp tư sản giàu có tầng lớp lao động nghèo khổ xã hội tư bản, học giả tư sản hết 11 sức cố gắng biện bạch để che đậy Cuộc đấu tranh giai cấp công nhân tầng lớp nhân dân lao động khác tiếp tục phát triển, mâu thuẫn tư lao động mâu thuẫn thời đại Mâu thuẫn phản ánh đấu tranh diễn nước tư chủ nghĩa nước phụ thuộc nước độ lên chủ nghĩa xã hội Do vậy, chống chủ nghĩa tư trở thành đấu tranh mang tính tồn cầu c Mâu thuẫn chủ nghĩa đế quốc với nước phát triển phụ thuộc Từ chủ nghĩa đế quốc tuyên bố trao trả độc lập trị đến nay, nước phát triển kinh tế, văn hóa thấp lạc hậu nên phải lệ thuộc vào nước phát triển Do đó, mâu thuẫn thể tập trung mâu thuẫn nước phát triển, phát triển với nước tư phát triển Mặt khác, chủ nghĩa đế quốc nhanh chóng thay đổi hình thức áp bóc lột nước lạc hậu, phát triển Sự bòn rút chủ nghĩa tư đại làm tăng gánh nặng nợ nần chồng chất nước phát triển, làm cho khoảng cách nước giàu nước nghèo ngày tăng lên Trước phát triển khoa học - công nghệ xu tồn cầu hóa nay, chủ nghĩa tư đại mặt tăng cường bòn rút chất xám nước phát triển; mặt khác, biến nước thành bãi rác thải công nghiệp, công nghệ loại phế thải tinh thần, văn hóa… Trước tình hình đó, nước lạc hậu, phát triển phải tiến hành đấu tranh khó khăn, phức tạp để chống lại chủ nghĩa thực dân 14 hình thức, chống can thiệp xâm lược chủ nghĩa đế quốc nhằm bảo vệ độc lập, chủ quyền văn hóa dân tộc d Mâu thuẫn nước đế quốc, trung tâm kinh tế, trị chủ nghĩa tư Đây mâu thuẫn vốn có, xuất phát từ tranh giành lợi ích, từ chất bóc lột chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa tư Mâu thuẫn diễn nhiều lĩnh vực: kinh tế, trị, quân Mỹ Tây Âu - Nhật Bản, mâu thuẫn nội khối NATO… đó, Mỹ trung tâm phát triển cao chủ nghĩa tư đại tìm cách để khống chế nước tư khác làm bá chủ giới Các trung tâm khác Tâu Âu, Nhật Bản sức phấn đấu trở thành siêu cường kinh tế; vừa đồng minh vừa đối thủ Mỹ Ngoài ra, tập đoàn tư khác nước hệ thống tư chủ nghĩa có mâu thuẫn gay gắt việc giành giật ưu quyền lực kinh tế trị Ngồi mâu thuẫn nêu trên, giới ngày tồn vấn đề toàn cầu hay khu vực, bùng nổ dân số, môi trường sinh thái bị hủy hoại, lan tràn bệnh kỷ, xung đột dân tộc tôn giáo, chủ nghĩa khủng bố, tình trạng an ninh, nguy chiến tranh… Đó hiểm họa lồi người Mục tiêu thời đại Mục tiêu thời đại hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến xã hội Để tới mục tiêu thời đại, giai đoạn nay, nhân dân nước phải đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc lực thù địch với hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến xã hội Chủ nghĩa tư thủ phạm gây chiến tranh hàng loạt hiểm họa xã hội khác Chủ nghĩa tư hoàn toàn ngược lại mục tiêu thời đại tìm cách để xóa bỏ chủ nghĩa xã hội, lại ngang ngược nhân danh bảo vệ hòa bình, tự do, dân chủ nhân quyền để làm lẫn lộn trắng đen, phải trái, thật giả, gây mơ hồ nhân dân nước vấn đề thời đại 15 Tình hình đòi hỏi lực lượng cách mạng, tiến phải luôn tỉnh táo, nêu cao cảnh giác trước luận điệu xuyên tạc, vu khống, lừa phỉnh hành động chống phá chủ nghĩa đế quốc hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ chủ nghĩa xã hội Trong lực lượng cách mạng, tiến bộ, giai cấp công nhân giai cấp đứng vị trí trung tâm động lực chủ yếu thực mục tiêu thời đại II XU THẾ CỦA THẾ GIỚI ĐẦU THẾ KỶ XXI Dự báo xác xu thế giới đầu kỷ XXI, có ý nghĩa vơ quan trọng để đất nước ta tiếp tục phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, đẩy mạnh nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa dân giàu, nước mạnh, xã hội cơng bằng, dân chủ, văn minh Dự báo xu thế giới đầu kỷ XXI Nghị Đại hội VIII Đảng rõ: "Sự nghiệp đổi mới, xây dựng bảo vệ đất nước tiếp tục phát triển tình hình giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp chứa đựng yếu tố khó lường” Đại hội IX kế thờa đánh giá tình hình giới Đại hội VIII xuất phát từ thực tế rõ: "Thế kỷ XXI tiếp tục có nhiều biến đổi” 2, đồng thời xu phát triển giới đại Nghị Đại hội X Đảng tiếp tục khẳng định làm rõ xu phát triển giới đầu kỷ XXI Đó là: - Hòa bình, hợp tác phát triển xu lớn Trong năm đầu kỷ XXI, tình hình giới phức tạp, sau kiện 11/9/2001 Mỹ, thực tiễn năm qua cho thấy, lực thù địch muốn làm được, gặp phải nhiều khó khăn buộc phải có điều chỉnh định thực chiến lược toàn cầu Các nước lớn tranh thủ thời vươn lên mạnh mẽ Các nước dành ưu tiên cho phát triển kinh tế, coi phát triển kinh tế có ý nghĩa định việc tăng cường sức mạnh tổng hợp quốc gia Lợi ích đan xen nước tạo cục diện vừa đấu tranh, vừa hợp tác ĐCSVN, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb CTQG, H.1996, tr.75-76 ĐCSVN, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb CTQG, H.2001, tr.13 16 Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương nói chung Đơng Nam Á nói riêng, xu hòa bình, hợp tác phát triển tiếp tục gia tăng, tiềm ẩn nhân tố gây ổn định như: tranh chấp ảnh hưởng quyền lực, biên giới, lãnh thổ, biển đảo, tài nguyên nước; bất ổn kinh tế, trị, xã hội số nước thuộc khu vực Đông Bắc Á, Đông Nam Á… - Tồn cầu hóa kinh tế tạo hội thách thức đan xen cho quốc gia, dân tộc Xu ngày trở thành thực Quá trình tồn cầu hóa kinh tế quốc tế đẩy nhanh Đó kết phát triển lực lượng sản xuất tác động cách mạng khoa học công nghệ đại Nhưng q trình này, chứa đựng mặt tích cực lẫn tiêu cực, đan xen hợp tác đấu tranh tồn hòa bình nước có chế độ trị - xã hội khác nhau, đồng thời đặt hội không cho nước Đó q trình mà số nước phát triển tập đoàn xuyên quốc gia chi phối Vì vậy, phải thấy tính khách quan tồn cầu hóa, phải nhận rõ mặt trị lợi ích kinh tế - Các quốc gia lớn, nhỏ tham gia ngày nhiều vào trình hợp tác liên kết khu vực, liên kết quốc tế kinh tế, thương mại nhiều lĩnh vực hoạt động khác tác động cách mạng khoa học - công nghệ đại tồn cầu hóa kinh tế Lợi ích đan xen nước dân tộc tạo nên cục diện vừa hợp tác, vừa đấu tranh Hợp tác ngày tăng cạnh tranh gay gắt - Các dân tộc nâng cao ý thức độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, đấu tranh chống lại áp can thiệp nước đặc biệt nước tư chủ nghĩa phát triển, bảo vệ độc lập, chủ quyền, quyền lựa chọn đường phát triển, lợi ích quốc gia văn hóa dân tộc - Cuộc đấu tranh hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến xã hội tiếp tịc phát triển Xu phản ánh mục tiêu thời đại, đồng thời đòi hỏi xúc nước xã hội chủ nghĩa, Đảng Cộng sản công nhân, lực lượng cách mạng tiến giới giai đoạn thời đại 17 Tóm lại, Những xu khơng làm thay đổi tính chất thời đại Loài người định tiến lên chủ nghĩa xã hội theo quy luật tiến hóa lịch sử Triển vọng cách mạng Việt Nam đầu kỷ XXI Phân tích đặc điểm thời đại xu thế giới đầu kỷ XXI, dự báo xác tình hình quốc tế khu vực tác động mạnh mẽ đến nước ta cho thấy, trước mắt có hội lớn thách thức lớn, thuận lợi, khó khăn, hội, thách thức tồn đan xen tác động đồng thời Đòi hỏi tồn Đảng, tồn dân, tồn quân phải chủ động nắm bắt hội, vượt qua thách thức, đẩy mạnh tồn diện cơng đổi mới, sớm đưa nước ta khỏi tình trạng phát triển a Cơ hội lớn cách mạng Việt Nam - Trước hết, thắng lợi kỷ XX, trực tiếp thành tựu năm (2001 - 2005) 20 năm đổi (1986 - 2008) làm cho lực nước ta lớn mạnh lên nhiều so với trước Trải qua năm thực Nghị Đại hội X, nước ta đạt thành tựu quan trọng Sau 20 năm đổi mới, đạt thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, tạo tiền đề cần thiết đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Nền kinh tế vượt qua thời kỳ suy giảm, đạt tốc độ tăng trưởng cao phát triển toàn diện Tính theo thu nhập bình qn đầu người, nước ta vượt mức nước phát triển có thu nhập thấp (trên 10 triệu đồng, tương đương khoảng 640USD/đầu người) Văn hóa xã hội có tiến nhiều mặt; việc gắn phát triển kinh tế với giải vấn đề xã hội có chuyển biến tốt; đời sống tầng lớp nhân dân cải thiện Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng an ninh tăng cường; quan hệ đối ngoại có bước phát triển Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa có tiến ba lĩnh vực lập pháp, hành pháp tư pháp Sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc phát huy Công tác xây dựng Đảng đạt số kết tích cực 18 Những thắng lợi năm thực Nghị đại hội X 20 năm đổi làm cho vị nước ta trường quốc tế không ngừng nâng cao Sức mạnh tổng hợp quốc gia tăng lên nhiều, tạo lực cho đất nước tiếp tục lên với triển vọng tốt đẹp Nhận thức chủ nghĩa xã hội đường lên chủ nghĩa xã hội ngày sáng tỏ hơn; hệ thống quan điểm lý luận công đổi mới, xã hội xã hội chủ nghĩa đường lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam hình thành nét - Đất nước ta mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững mơi trường hòa bình, tạo thêm nhiều thuận lợi cho nhân dân ta đổi phát triển kinh tế - xã hội với nhịp độ nhanh Đến nay, nước ta có quan hệ ngoại giao với gần 180 nước giới; có quan hệ bình thường với tất nước lớn trung tâm kinh tế trị lớn giới, đưa quan hệ vào xu ổn định lâu dài, dựa thỏa thuận ký kết Việt Nam thành viên tích cực đóng góp vào hoạt động tổ chức quốc tế, khu vực, Liên hợp quốc, ASEAN, APEC, ASEM, tham gia cam kết xây dựng thị trường tự khu vực ASEAN (AFTA); 2007 trở thành thành viên Tổ chức thương mại giới (WTO) Điều tạo thêm nhiều thuận lợi cho nhân dân ta đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội nhanh - Điều kiện quốc tế thuận lợi xu hòa bình, hợp tác phát triển vận hội lớn để phát huy nội lực, chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, tranh thủ ngoại lực, nguồn vốn, thành tựu khoa học công nghệ đại, kinh nghiệm quản lý, mở rộng thị trường phục vụ đắc lực cho nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Song, hội lớn trở thành thực nắm bắt triển khai chiến lược hợp lý, tổ chức thực có hiệu Nếu hội lớn khơng tận dụng đất nước ta khó trách khỏi nguy ngày 19 tụt hậu xa kinh tế so với nhiều nước khu vực giới b Về thách thức lớn cách mạng Việt Nam Cùng với hội lớn, đất nước ta phải đối mặt với nhiều thách thức lớn Từ Hội nghị nhiệm kỳ khóa VII (tháng 1-1994) văn kiện Đảng, Đảng ta rõ "bốn nguy cơ" cách mạng Việt Nam Đến nay, nguy tồn tại, chí gay gắt Văn kiện Đại hội X Đảng không sử dụng cụm từ "bốn nguy cơ" diễn đạt trực tiếp nội hàm nguy lớn, nhấn mạnh đất nước ta đứng trước nhiều thách thức lớn, đan xen nhau, tác động tổng hợp diễn biến phức tạp, coi thường thách thức nào, là: - Nguy tụt hậu xa kinh tế so với nhiều nước khu vực giới tồn Theo đánh giá Đại hội X, thu nhập đầu người đạt mức nước phát triển có thu nhập thấp, xét sở hạ tầng, quản lý, mức độ xuất theo đầu người, nước ta tình trạng phát triển - Tình trạng suy thối trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống phận không nhỏ cán bộ, đảng viên gắn với tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí nghiêm trọng Đáng ý là: suy thoái đạo đức, lối sống cán bộ, đảng viên có xu hướng tăng số lượng phạm vi; bệnh hội, chủ nghĩa cá nhân có chiều hướng gia tăng; tệ quan liêu, xa dân, thích nghe thành tích, ngại nghe thật tồn cấp, ngành; tham nhũng, nhũng nhiễu nhân dân, gây hậu nặng nề nhiều mặt, làm thất thoát tài sản, tiền của Nhà nước, nhân dân, tiền vay nước ngoài, gây nhiều xúc nhân dân, làm nản lòng nhà đầu tư nước ngồi Thách thức khơng tạo kẽ hở để lực thù địch lợi dụng chống phá mà tiềm ẩn tự diễn biến từ nội không khắc phục kịp thời - Những biểu xa rời mục tiêu chủ nghĩa xã hội tồn Đó là: chưa nhận thức rõ định hướng xã hội chủ nghĩa kinh tế, việc giữ vững vai trò chủ đạo kinh tế nhà nước, với kinh tế tập thể 20 ngày trở thành nên tảng vững kinh tế quốc dân; nhấn mạnh tiêu lợi nhuận hoạt động kinh tế, chưa quán triệt đầy đủ việc thực tiến công xã hội bước sách phát triển, tăng trưởng kinh tế đơi với phát triển văn hóa, y tế, giáo dục, giải tốt vấn đề xã hội mục tiêu phát triển người; cảnh giác trước âm mưu "diễn biến hòa bình" lực thù địch; chưa tích cực, tự giác học tập lý luận trị, đường lối, quan điểm Đảng… - Các lực thù địch âm mưu "diễn biến hòa bình", gây bạo loạn lật đổ, sử dụng chiêu "dân chủ", "nhân quyền", dân tộc, tơn giáo hòng gây ổn định trị, xã hội số nơi đất nước ta chúng làm nhiều nước khác giới, tạo cớ can thiệp, dẫn đến làm thay đổi chế độ trị nước ta Những thách thức kết hợp với tác động mặt trái xu tồn cầu hóa kinh tế gây cản trở việc nắm bắt hội, làm thời phát triển; làm suy yếu đất nước ta mặt; cô lập đất nước ta; dễ bị kẻ thù dùng diễn biến hòa bình kết hợp với bạo loạn lật đổ chống phá Đòi hỏi bách tồn Đảng, tồn dân, tồn quân lúc phải tranh thủ hội, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mạnh mẽ, toàn diện đồng bộ, phát triển nhanh bền vững hơn, sớm đưa nước ta khỏi tình trạng phát triển, dân giàu, nước mạnh, xã hội cơng bằng, dân chủ, văn minh TÀI LIỆU THAM KHẢO - Lê nin, Toàn tập, Nxb TB M, Tập 6, Tập 33, Tập 35, Tập 36, Tập 39 - VK ĐH VI Đảng CSVN, Nxb ST, H 1987 - Nghị TW (khoá 6) - Cương lĩnh xây dựng đất nước , Nxb ST, H 1991 - VK ĐH VIII, Nxb CTQG, H 1996 - VK ĐH IX, X Nxb CTQG, H 2001, 2006 - Những vấn đề cấp bách thời đại nay, Nxb CTQG, H.1996 21 ... hội định Nội dung giai đoạn thời đại a Nội dung thời đại Thời đại nay, hay thời đại chúng ta, thời đại mới, khái niệm đồng nghĩa Đề cập đến nội dung thời đại Hội nghị đại biểu Đảng Cộng sản công... chia lịch sử xã hội thành ba thời đại chính: thời đại mơng muội, thời đại dã man, thời đại văn minh Hiện nay, giới, số đại biểu lại đưa quan điểm phân chia thời đại theo văn minh: văn minh nông... quan điểm tư tưởng thời đại trình bày trên, dựa vào phương pháp luận mác xít nhận định thời đại sau: Thời đại thời đại độ từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa xã hội phạm vi toàn giới, mở đầu Cách mạng
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI GIẢNG CHUYÊN đề CHUYÊN đề THỜI đại HIỆN NAY và XU THẾ THẾ GIỚI, BÀI GIẢNG CHUYÊN đề CHUYÊN đề THỜI đại HIỆN NAY và XU THẾ THẾ GIỚI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay