BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THI THĂNG HẠNG II GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

30 10 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/09/2018, 20:09

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN EA KAR TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN HƯNG ĐẠO –&& BÀI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN Họ Tên: PHẠM XUÂN TOẠN Sinh ngày: 11/11/1968 Đơn vị: Trường TH Trần Hưng Đạo Ea Kar, tháng năm 2018 BÀI THU HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG II ĐỀ Trình bày kiến thức, kỹ mà anh (chị) thu nhận trình học tập nghiên cứu chuyên đề bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Phương hướng vận dụng vào thực tế dạy học giáo dục anh (chị) thời gian tới BÀI LÀM I PHẦN MỞ ĐẦU Cùng với đổi nhiều phương diện công tác giáo dục, Bộ GD ban hành Quyết định số 2516/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng năm 2016, ban hành kèm theo Quyết định Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II Qua thời gian học tập nghiên cứu truyền đạt, hướng dẫn thầy cô giáo trường Cao đẳng Sư phạm Đăk Lăk giảng dạy Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học hạng II, tiếp thu kiến thức sau: II KHÁI QUÁT NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG 2.1 Nội dung chương trình học: Nội dung học tập gồm ba phần với 10 chuyên đề: - Phần I: Kiến thức trị, quản lý nhà nước kỹ chung (gồm chuyên đề); - Phần II: Kiến thức, kỹ nghề nghiệp chuyên ngành đạo đức nghề nghiệp (gồm chuyên đề); - Phần III: Tìm hiểu thực tế viết thu hoạch 2.2 Các chuyên đề học: Chuyên đề 1: Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Chuyên đề 2: Xu hướng quốc tế đổi giáo dục phổ thông (GDPT) Việt Nam Chuyên đề 3: Xu hướng đổi quản lí GDPT quản trị nhà trường Tiểu học Chuyên đề 4: Động lực tạo động lực cho giáo viên Tiểu học Chuyên đề 5: Quản lý hoạt động dạy học phát triển chương trình giáo dục nhà trường Tiểu học Chuyên đề 6: Phát triển lực nghề nghiệp giáo viên Tiểu học hạng II Chuyên đề 7: Dạy học bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh khiếu trường Tiểu học Chuyên đề 8: Đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục trường Tiểu học Chuyên đề 9: Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trường Tiểu học Chuyên đề 10: Xây dựng môi trường văn hóa, phát triển thương hiệu nhà trường liên kết, hợp tác quốc tế 2.3 Nội dung chuyên đề học: 2.3.1 Chuyên đề “Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa” * Khái niệm nhà nước nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa: Nhà nước tượng đa dạng phức tạp; vậy, để nhận thức chất nhà nước biến động đời sống nhà nước cần lí giải đầy đủ hàng loạt vấn đề, thiết làm sáng tỏ nguồn gốc hình thành nhà nước, nguyên nhân làm xuất nhà nước Học thuyết Mác - Lênin giải thích cách khoa học nhà nước, có vấn đề nguồn gốc nhà nước Theo chủ nghĩa Mác - Lênin, nhà nước phạm trù lịch sử, nghĩa có trình phát sinh, phát triển tiêu vong Nhà nước xuất cách khách quan, tượng xã hội vĩnh cửu bất biến Nhà nước vận động, phát triển tiêu vong điều kiện khách quan cho tồn phát triển chúng khơng Tư tưởng nhà nước pháp quyền xuất từ thời cổ đại, thể quan điểm nhà tư tưởng Hi Lạp, La Mã; sau nhà triết học, trị phảp luật tư sản kỉ XVII - XVIII phương Tây phát triển giới quan pháp lí Tư tưởng nhà nước pháp quyền xây dựng thành hệ thống, bổ sung phát triển sau nhà trị, luật học tư sản thành học thuyết nhà nước pháp quyền Nhà nước pháp quyền kiểu nhà nước mà hình thức phân cơng tổ chức quyền lực nhà nước * Đặc trưng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam: - Một là, nhà nước nhân dân, nhân dân, nhân dân; tất quyền lực nhà nước thuộc nhân dân; - Hai là, quyền lực nhà nước thống nhất; có phân cơng, phối hợp kiểm soát cợ quan việc thực quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp Đây vừa nguyên tắc tổ chức hoạt động máy nhà nước, vừa quan điểm đạo trình tiếp tục thực việc cải cách máy nhà nước; - Ba là, Hiến pháp đạo luật giữ vị trí tối thượng điều chỉnh quan hệ đời sống xã hội; - Bổn là, Nhà nước tôn trọng đảm bảo quyền người, quyền công dân; nâng cao trách nhiệm pháp lí Nhà nước cơng dân, thực hành dân chủ đồng thời tăng cường kỉ cương, kỉ luật; - Năm là, Nhà nước tôn trọng thực đầy đủ điều ước quốc tế mà Cộng hoà XHCN Việt Nam kí kết gia nhập; - Sáu là, đảm bảo lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam nhà nước pháp quyền XHCN, giám sát nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức thành viên Mặt trận Như vậy, việc đáp ứng yêu cầu, đặc điểm nhà nước pháp quyền nói chung (trong sâu sắc, cụ thể nội dung phù hợp với thực tiễn Việt Nam), xuất phát từ chất chế độ, điều kiện lịch sử cụ thể, Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam có đặc trưng riêng thể rõ nét chất nhà nước pháp quyền XHCN Đó là: + Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam nhà nước mà quyền lực nhà nước thống nhất, có phân cơng, phối hợp kiểm soát quan nhà nước việc thực quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp; không tam quyền phân lập; cách thức tổ chức hoạt động nhà nước có mục đích chung lợi ích xã hội, lợi ích quốc gia, dân tộc lấy việc phục vụ nhân dân làm mục đích cao nhất; + Việc xây dựng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam thực điều kiện đảng cầm quyền Đảng Cộng sản Việt Nam; khơng chấp nhận đa ngun trị, đa đảng đối lập * Phương hướng chung q trình hồn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam Xây dựng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dân, dân dân, lấy liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông nhân tầng lớp trí thức làm tảng, Đảng Cộng sản lãnh đạo sở chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh kiên định đường lên chủ nghĩa xã hội, đảm bảo tính giai cấp cơng nhân gắn bó với chặt chẽ với tính dân tộc, tính nhân dân Nhà nước ta, phát huy đầy đủ tính dân chủ sinh hoạt Nhà nước, xã hội * Biện pháp xây dựng nhà nước pháp quyền nước ta Một là, nâng cao nhận thức nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Trước thời gian dài nước XHCN nói chung khơng thừa nhận nhà nước pháp quyền, đối lập nhà nước chun vơ sản với nhà nước pháp quyền Từ nưởc tiến hành cải tổ, cải cách, đổi mới đặt vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền sâu nghiên cứu nhà nước pháp quyền Ở Việt Nam, Hiến pháp năm 1980 khẳng định nhà nước ta “nhà nước chun vơ sản” Phải đến Hiến pháp 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001), vấn đề nhà nước pháp quyền XHCN đưa vào Hiến pháp Điều Hiến pháp năm 2013 xác định: “Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam Nhà nước pháp quyền XHCN nhân dân, nhân dân, nhân dân”, Dưới lãnh đạo Đảng, nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, tất quyền lực nhà nước thuộc nhân dân mà tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nơng dân đội ngũ trí thức Từ đến nay, Đảng Nhà nước Việt Nam ngày nhận thức sâu sắc hơn, đầy đủ hơn, toàn diện chất, đặc trưng, tổ chức hoạt động Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam Chẳng hạn, Hiến pháp 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) Văn kiện Đảng trước Đại hội XI (năm 2011) đề cập mối quan hệ quan nhà nước việc thực quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp dừng “sự phân công phối hợp” đến Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) bổ sung vấn đề “kiểm soát quyền lực”, quyền lực khơng bị kiểm sốt dẫn đến tình trạng lạm quyền, lộng quyền Hai là, phát huy dân chủ, đảm bảo quyền làm chủ nhân dân xây dựng nhà nước quản lí xã hội Nhà nước tôn trọng đảm bảo quyền người, quyền cơng dân, nâng cao trách nhiệm pháp lí Nhà nước với công dân Quyền nghĩa vụ công dân Hiến pháp pháp luật quy định Quyền không tách rời nghĩa vụ công dân Trong năm đổi mới, dân chủ XHCN có bước phát triển đáng kể gắn liền với việc xây dựng nhà nước nhân dân, nhân dân, nhân dân Dân chủ phát huy nhiều lĩnh vực kể chiều rộng bề sâu Dân chủ kinh tế có thay đổi quan trọng Những chế, sách phát triển kinh tế nhiều thành phần, bảo hộ quyền sở hữu hợp pháp kinh tế tư nhân, sách, pháp luật đất đai với quyền người sử dụng đất mở rộng Dân chủ trị, xã hội tiếp tục nâng cao Nhân dân thực quyền dân chủ thơng qua hai phương thức: dân chủ trực tiếp dân chù gián tiếp (dân chủ đại diện) Ba là, đẩy mạnh việc xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật tổ chức thực pháp luật Nhà nước pháp quyền phải đề cao vai trò pháp luật; Nhà nước ban hành pháp luật; tổ chức, quản lì xã hội pháp luật khơng ngừng tăng cường pháp chế XHCN Vì vậy, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật tổ chức thực pháp luật nhiệm vụ quan trọng việc xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam Bốn là, đổi tổ chức hoạt động nhà nước Bản chất mơ hình tổng thể máy nhà nước thể Cương lĩnh Hiến pháp năm 2013 Quyền lực Nhà nước thống nhất, có phân cơng, phối hợp kiểm soát quyền lực quan việc thực quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp Tổ chức hoạt động máy nhà nước theo nguyên tắc tập trung dân chủ Sự phân công quan nhà nước việc thực quyền lực nhà nước nhằm đảm bảo cho quan nhà nước thi hành có hiệu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn mình, khơng phải phân chia cắt khúc, đối lập quyền lập pháp, hành pháp tư pháp, mà có phối hợp, hỗ trợ tạo thành sức mạnh tổng hợp quyền lực Nhà nước Tuy vậy, việc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN chưa theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế quản lí đất nước Chức năng, nhiệm vụ số quan nhà nước chưa thật rõ, chồng chéo; lực xây dụng thể chế, quản lí, điều hành, tổ chức thực thi pháp luật yếu Tổ chức máy biên chế nhiều quan chưa hợp lí Chất lượng đội ngũ cán bộ, cơng chức chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình Năm là, đảm bảo vai trò lãnh đạo đổi phương thức lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Ở nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng cầm quyền, lãnh đạo nhà nước xã hội Điều khẳng định Cương lĩnh 1991, Cương lĩnh 2011 Hiến pháp 1980, 1992 2013 Hiến pháp 2013 thức khẳng định địa vị pháp lí Đảng: “Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiên phong giai cấp công nhân Việt Nam, đồng thời đội tiên phong nhân dân lao động dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích giai cấp cơng nhân, nhân dân lao động dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin tư tưởng Hồ Chí Minh làm tảng tư tưởng, lực lượng lãnh đạo Nhà nước xã hội” Sự lãnh đạo Đảng Nhà nước pháp quyền XHCN tất yếu khách quan, tiền đề điều kiện để nhà nước giữ vững tính chất XHCN, chất dân, dân, dân Trong năm qua, Đảng ln củng cố, giữ vững vai trò lãnh đạo Đảng nhà nước đổi phương thức lãnh đạo Đảng Nhà nước Trong điều kiện Đảng cầm quyền có Nhà nước pháp quyền XHCN, phương thức lãnh đạo Đảng phải chủ yếu nhà nước thông qua nhà nước Đảng lãnh đạo nhà nước không làm thay nhà nước “Đảng lãnh đạo cương lĩnh, chiến lược, định hướng sách chủ trương lớn; cơng tác tuỵên truyền, thuyết phục, vận động, tổ chức, kiểm tra, giám sát hành động gương mẫu đảng viên” Tuy nhiên, lãnh đạo Đảng chưa đáp ứng yêu cầu trình đổi tổ chức hoạt động nhà nước, vừa có tình trạng bng lỏng vừa có tình trạng bao biện, chồng chéo nên chưa phát huy tốt vai trò lãnh đạo Đảng hiệu lực điều hành nhà nước Phương thức lãnh đạo Đảng nhà nước số nội dung chưa rõ, chậm đổi Chức năng, nhiệm vụ Đảng đoàn, ban cán Đảng chưa xác định rõ ràng, cụ thể nên hoạt động lúng túng Phong cách, lề lối làm việc đổi chậm, hội họp nhiều, nguyên tắc tập trung dân chủ bị vi phạm 2.3.2 Chuyên đề Xu hướng quốc tế đổi giáo dục phổ thông (GDPT) Việt Nam * Quan điểm phát triển giáo dục phổ thông Việt Nam: Phát triển GDPT sở quan điểm Đảng, Nhà nước đổi bản, toàn diện Giáo dục đào tạo: Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá XI) thơng qua Nghị đổi bản, tồn diện Giáo dục đào tạo đáp ứng yêu cầu cơng nghiệp hố, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế’, Quốc hội ban hành Nghị số 88/2014/QH13 đổi chương trình, sách giáo khoa GDPT, góp phần đổi bản, tồn diện giáo dục đào tạo Mục tiêu đổi Nghị 88/2014/QH13 Quốc hội quy định: ‘‘Đổi chương trình, sách giáo khoa GDPT nhằm tạo chuyển biển bản, toàn diện chất lượng hiệu GDPT; kết hợp dạy chữ, dạy người định hướng nghề nghiệp; góp phần chuyển giáo dục nặng truyền thụ kiến thức sang giáo dục phát triển toàn diện phẩm chất lực, hài hồ đức, trí, thể, mĩ phát huy tốt tiềm HS.” + Phát triển GDPT gắn với nhu cầu phát triển đất nước tiến thời đại khoa học - công nghệ xã hội; + Phát triển GDPT phù hợp với đặc điểm người, văn hoá Việt Nam, giá trị truyền thống dân tộc giá trị chung nhân loại sáng kiến định hướng phát triển chung UNESCO giáo dục; + Phát triển GDPT tạo hội bình đẳng quyền bảo vệ, chăm sóc, học tập phát triển, quyền lắng nghe, tôn trọng tham gia HS; + Phát triển GDPT đặt tảng cho xã hội nhân văn, phát triển bền vũng phồn vinh * Đổi giáo dục phổ thông Việt Nam: - Quan điểm phát triển GDPT; - Đổi mục tiêu phương thức hoạt động giáo dục; - Đổi cấu trúc GDPT theo hai giai đoạn; - Đổi quản lý giáo dục phổ thông mục tiêu CTGD cấp, mục tiêu cấp học CT GDPT có phát triển so với mục tiêu cấp học CT GDPT hành 2.3.3 Chuyên đề “Xu hướng đổi quản lí giáo dục phổ thơng quản trị nhà trường Tiểu học” * Những tác động môi trường giáo dục nay: Theo Education Commission of the States (Janaury, 1999) viết: Giáo dục ốc đảo Nó chịu tác động khơng yếu tố diễn giáo dục mà tất diễn xã hội Vì dự báo xu phát triển cần thiết để giúp nhà hoạch định giáo dục tập trung vào tương lai giáo dục Tuy nhiên dự báo không đồng nghĩa với việc định sẵn tương lai vấn đề dự báo thay đổi Tổ chức dự báo xu hướng sau xảy tác động lên giáo dục: Tăng cường vai trò làm chủ công nghệ kinh tế xã hội; Xã hội học tập học tập suốt đời; Giảm tầng lớp trung gian, tăng khoảng cách người giàu người nghèo; Tăng tốc độ đô thị hố; Tăng kiến thức cơng nghiệp phụ thuộc kiến thức lẫn xã hội; Gia tăng phát triển tập đoàn lớn; Phát triển kinh tế tồn cầu; Xu hướng quy mơ gia đình nhỏ ngày tăng; Tăng xu hướng dịch chuyển nghề nghiệp; Tăng đòi hỏi trách nhiệm việc sử dụng ngân sách công; Gia tăng mối quan tâm quyền riêng tư cá nhân; Gia tăng q trình tư nhân hố dịch vụ Chính phủ Tuy nhiên ảnh hưởng yếu tố khác tuỳ theo điều kiện hồn cảnh nước UNESCO Institute for Statistics Organisation for Economic Co-operation and Development (Michael Bruneforth and Albert Motivans, 2005) nhận định: Thế giới thay đổi cách đáng kể với phụ thuộc lẫn nước giới, cạnh tranh thay đổi ngắn hạn đáng kể kinh tế thịnh vượng quốc gia Các nhu cầu học tập tăng lên từ mầm non đến đại học nhận thức tầm quan trọng giáo dục lợi ích lâu dài thân người Sau số tác động chính: - Tác động thay đổi kinh tế: Kinh tế ngày thiên hình thức lao động hợp tác, trình định thực từ lên, đòi hỏi cao hàm lượng tri thức sản phẩm lao động Sự phân quyền quản lí xã hội kinh tế ngày mạnh - Tác động xu xã hội: Các tổ chức phi phủ ngày có vai trò quan trọng việc cung cấp dịch vụ xã hội; xu hướng coi trọng giá trị tiêu dùng (chủ nghĩa tiêu dùng) tệ nạn xã hội gia tăng Các tiếp xúc xã hội trực tiếp ngày giảm mà gia tăng tiếp xúc qua mạng; Thay đổỊ cấu tổ chức xã hội nhà trường theo hướng gia tăng network - Xu trị: Đòi hỏi cao trách nhiệm xã hội; chuyển từ quản lí tập 10 GV chưa rõ khơng coi trọng việc Quản lí chủ yếu theo cơng việc hành Những trở ngại mơi trưòng làm việc: Mơi trường làm việc kể đến môi trường vật chất (thiết bị, phương tiện ) mơi trường tâm lí Nhiều trường học, không đầu tư đủ phương tiện, thiết bị dạy học thiếu thốn Phòng làm việc cho GV không đầy đủ dễ gây chán nản, làm suy giảm nhiệt tình làm việc Mơi trường tâm lí (bầu khơng khí tâm lí) khơng quan tâm ý mức, quan hệ cấp - cấp dưới, đồng nghiệp - đồng nghiệp không thuận lợi, xuất xung đột gây căng thẳng nội GV Những trở ngại chế, chỉnh sách: Mặc dù quan điểm “giáo dục quốc sách hàng đầu” khẳng định rõ ràng, song cản trở khác mà việc đầu tư cho giáo dục, trực tiếp cho GV nhiều hạn chế Thu nhập thực tế đại đa số GV mức thấp Nghề sư phạm không hấp dẫn người giỏi Bên cạnh đó, cơng tác phúc lợi nhà trường hạn hẹp, đặc biệt với trường công lập quỹ phúc lợi hạn hẹp khơng có chế độ thu học phí 2.3.5 Chuyên đề “Quản lý hoạt động dạy học phát triển chương trình giáo dục nhà trường Tiểu học” * Hoạt động dạy học: Hoạt động dạy học gồm hai hoạt động chính: hoạt động dạy giáo viên hoạt động học học sinh Mỗi hoạt động có mục đích, chức năng, nội dung phương pháp riêng nhưng, gắn bó mật thiết với nhau, quy định lẫn nhau, bổ sung cho hai chủ thể thực thầy trò; q trình tương tác hai chủ thể hiểu trình dạy học Hoạt động dạy giáo viên: Đó hoạt động tổ chức, điều khiển hoạt động nhận thức - học tập HS, giúp HS tìm tòi khám phá tri thức, qua thực có hiệu chức học HS Hoạt động học học sinh: Là hoạt động tự giác, tích cực, chủ động, tự tổ chức, tự điều khiển hoạt động nhận thức - học tập người học nhằm thu nhận, xử lí biến đổi thơng tin bên ngồi thành tri thức thân, qua người học thể mình, biến đổi mình, tự làm phong phú 16 giá trị Quá trình dạy học Quá trình dạy học trình hoạt động tương tác thống giáo viên học sinh tác động chủ đạo giáo viên, học sinh tự giác, tích cực, tự tổ chức, tự điều khiển hoạt động học để thực nhiệm vụ học tập; Kiểm tra, đánh giá khâu quan trọng q trình dạy học nhằm kiểm sốt hiệu hoạt động dạy hoạt động học Hai hoạt động dạy học có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, tồn song song phát triển trình thống nhất, bổ sung cho nhau, chế ước đối tượng tác động chủ yếu nhau, nhằm kích thích động lực bên chủ thể để phát triển Người dạy ln ln giữ vai trò chủ đạo việc định hướng, tổ chức, điều khiển thực hoạt động truyền thụ tri thức, kĩ năng, kĩ xảo đến người học cách khoa học Người học ý thức tổ chức trình tiếp thu cách tự giác, tích cực, độc lập sáng tạo hệ thống kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo nhằm hình thành lực, thái độ đắn, tạo động lực cho việc học với tư cách chủ thể sáng tạo hình thành nhân cách cho thân * Quản lí hoạt động dạy học: Dạy học hoạt động trung tâm nhà trường, hoạt động giữ vai trò chủ đạo Mặt khác, hoạt động dạy học tảng cho tất hoạt động giáo dục khác nhà trường Có thể nói rằng: Dạy học hoạt động giáo dục nhất, có vị trí tảng chức chủ đạo trình giáo dục nhà trường Quản lí hoạt động dạy học điều khiển hoạt động dạy học vận hành cách có kế hoạch, có tổ chức đạo, kiểm tra, giám sát thường xuyên nhằm bước hướng vào thực nhiệm vụ dạy học để đạt mục đích dạy học Quản lí hoạt động dạy học hệ thống tác động có mục đích, có kế hoạch, hợp quy luật chủ thể quản lí tới khách thể quản lí trình dạy học nhằm đạt mục tiêu dạy học Quản lí hoạt động dạy học phải đồng thời quản lí hoạt động dạy 17 giáo viên quản lí hoạt động học HS Yêu cầu quản lí hoạt động dạy học phải quản lí thành tố trình dạy học, Các thành tố phát huy tác dụng thơng qua quy trình hoạt động người dạy cách đồng nguyên tắc dạy học 2.3.6 Chuyên đề 6: “Phát triển lực nghề nghiệp giáo viên Tiểu học hạng II” * Khái niệm lực: Năng lực định nghĩa theo nhiều cách khác nhau, tuỳ thuộc vào bối cảnh mục đích sử dụng lực * Cấu trúc lực: Theo nhà Tâm lý học, nội dung tính chất hoạt động quy định thuộc tính tâm lý cá nhân tham gia vào cấu trúc lực cá nhân Vì thế, thành phần cấu trúc lực thay đổi tùy theo loại hình hoạt động Tuy nhiên, loại lực, người khác có cấu trúc khơng hồn tồn giống * Các yêu cầu đội ngũ giáo viên tiểu học trước yêu cầu đổi chương trình giáo dục phổ thơng: Chương trình GDPT tổng thể tháng 7/2017 nêu: Mục tiêu bậc Tiểu học giúp HS hình thành phát triển yếu tố bản, đặt móng cho phát triển hài hồ thể chất tinh thần, phẩm chất lực; định hướng vào giáo dục giá trị thân, gia đình, cộng đồng thói quen, nề nếp cần thiết học tập sinh hoạt Chương trình GDPT đưa yêu cầu cần đạt phẩm chất lực HS phổ thông là: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm Chương trình GDPT hình thành phát triển cho HS lực cốt lõi gồm: - Những lực chung, thể qua tất môn học hoạt động giáo dục góp phần hình thành, phát triển: lực tự chủ tự học, lực giao tiếp hợp tác, lực giải vấn đề sáng tạo - Những lực chun mơn, hình thành phát triển chủ yếu thông qua số môn học hoạt động giáo dục định: lực ngôn ngữ, tính tốn, tìm hiểu tự 18 nhiên xã hội, công nghệ, tin học, thẩm mĩ thể chất Bên cạnh việc hình thành, phát triến lực cốt lõi, chương trình GDPT góp phần phát hiện, bồi dưỡng lực đặc biệt (năng khiếu) HS Trên sở đó, yêu cầu đội ngũ GV tiếu học trước đổi chương trình GDPT là: - Có nhận thức tư tưởng trị với trách nhiệm công dân, nhà giáo nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc Chấp hành nghiêm pháp luật, sách Nhà nước Chấp hành quy chế ngành, quy định nhà trường, kỉ luật lao động Có đạo đức, nhân cách lối sống lành mạnh, sáng nhà giáo; tinh thần đấu tranh chống biểu tiêu cực Có ý thức phấn đấu vươn lên nghề nghiệp; tín nhiệm đồng nghiệp, HS cộng đồng Trung thực cơng tác; đồn kết quan hệ đồng nghiệp; có tinh thần phục vụ nhân dân HS - Nắm vững mục tiêu, nội dung chương trình, sách giáo khoa mơn học phân cơng giảng dạy Có kiến thức chun sâu, đồng thời có khả hệ thống hố kiến thức cấp học để nâng cao hiệu giảng dạy môn học phân công giảng dạy tiếp cận dạy học tích hợp trường tiểu học Có khả hướng dẫn đồng nghiệp số kiến thức chuyên sâu môn học, có khả bồi dưỡng HS giỏi, giúp đỡ HS yếu hay HS nhiều hạn chế trở nên tiến - Hiểu biết sâu đặc điểm tâm lí, sinh lí HS tiểu học, kể HS khuyết tật, HS có hồn cảnh khó khăn, vận dụng hiểu biết vào hoạt động giáo dục giảng dạy phù hợp với đối tượng HS Nắm kiến thức tâm lí học lứa tuổi, sử dụng kiến thức để lựa chọn phương pháp giảng dạy, cách ứng xử sư phạm giáo dục phù hợp với HS tiểu học Có kiến thức giáo dục học, vận dụng có hiệu phương pháp giáo dục đạo đức, tri thức, thẩm mĩ, thể chất hình thức tổ chức dạy học lớp Thực phương pháp giáo dục HS cá biệt có kết - Nắm vững quy định nội dung, phương pháp hình thức tổ chức kiểm tra, đánh giá kết học tập, rèn luyện HS tiểu học theo tinh thần đổi Thực việc kiểm tra, đánh giá, xếp loại HS xác, mang tính giáo dục quy định Có 19 khả soạn đề kiểm tra theo yêu cầu đạo chuyên môn, đạt chuẩn kiến thức, kĩ môn học, tiếp cận phát triển lực HS phù hợp với đối tượng HS Cập nhật kiến thức giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật, giáo dục môi trường, quyền bổn phận trẻ em, y tế học đường, an toàn giao thơng, phòng chống ma t, tệ nạn xã hội Biết sử dụng số phương tiện nghe nhìn thông dụng để hỗ trợ giảng dạy như: tivi, cát sét, đèn chiếu, video Có hiểu biết tin học, ngoại ngữ, tiếng dân tộc nơi GV công tác, có báo cáo chuyên đề nâng cao chất lượng chun mơn, nghiệp vụ Có hiểu biết nhiệm vụ trị, kinh tế, văn hố, xã hội địa phương nơi GV công tác để ứng dụng giáo dục - Xây dựng kế hoạch giảng dạy năm học thể hoạt động dạy học nhằm cụ thể hố chương trình Bộ phù hợp với đặc điểm nhà trường lớp phân công dạy Soạn giáo án theo hướng đổi mới, thể hoạt động dạy học tích cực thầy trò - Lựa chọn sử dụng hợp lí phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính sáng tạo, chủ động việc học tập HS; làm chủ lớp học; xây dựng môi trường học tập hợp tác, thân thiện, tạo tự tin cho HS Đặt câu hỏi kiểm tra phù họp đối tượng phát huy lực học tập HS; chấm, chữa kiểm tra cách cẩn thận để giúp HS học tập tiến Sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, kể đồ dùng dạy học tự làm cách phù hợp; biết khai thác điều kiện có sẵn để phục vụ dạy, có ứng dụng phần mềm dạy học, làm đồ dùng dạy học có giá trị thực tiễn cao Có lời nói rõ ràng, rành mạch, khơng nói ngọng giảng dạy giao tiếp phạm vi nhà trường; viết chữ mẫu; biết cách hướng dẫn HS giữ viết chữ đẹp - Có khả xây dựng thực kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp gắn với kế hoạch dạy học; có biện pháp giáo dục, quản lí HS cách cụ thể, phù hợp với đặc điểm HS lớp Tổ chức dạy học theo nhóm đối tượng thực chất, đưa biện pháp cụ thể để phát triển lực học tập HS thực giáo dục HS cá biệt, HS chuyên biệt Phối hợp với gia đình đồn thể địa phương để theo dõi, làm công tác giáo dục HS Tổ chức buổi ngoại khoá tham quan học tập, sinh hoạt tập thể thích hợp; phối hợp với Tổng phụ trách, tạo điều kiện để Đội Thiếu niên, 20 Sao Nhi đồng thực hoạt động tự quản - Thường xuyên trao đổi góp ý với HS tình hình học tập, tham gia hoạt động giáo dục lên lớp giải pháp để cải tiến chất lượng học tập sau học kì - Họp cha mẹ học sinh quy định, có sổ liên lạc thông báo kết học tập HS, tuyệt đối khơng phê bình HS trước lớp toàn thể phụ huynh; lắng nghe phụ huynh điều chỉnh biện pháp giúp đỡ HS tiến Biết cách xử lí tình cụ thể để giáo dục HS vận dụng vào tổng kết sáng kiến kinh nghiệm giáo dục; ứng xử với đồng nghiệp, cộng đồng giữ phong cách nhà giáo Xây dựng, bảo quản sử dụng có hiệu hồ sơ giáo dục giảng dạy * Thuận lợi thách thức đội ngũ giáo viên tiểu học trước yêu cầu đổi chương trình giáo dục phổ thơng: Đứng trước chương trình GDPT mới, nhiều GV chưa sẵn sàng đảm nhận giảng dạy giáo dục số vấn đề nội dung Năng lực nghề nghiệp phận thầy giáo Tiểu học yếu, phương pháp giảng dạy chậm đổi mới, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu dạy học theo định hướng tích cực phát triển lực, có biểu thiếu phương pháp hoạt động giáo dục HS (một số có hành vi bạo hành trẻ, vi phạm đạo đức nhà giáo) Khả sử dụng ngoại ngữ, tin học quản lí, dạy học phận thầy giáo tiểu học hạn chế, đội ngũ GV tiểu học cốt cán hoạt động theo chế cũ, chưa xây dựng chưa đủ mạnh nên khơng phát huy vai trò, vị trí đội ngũ đầu đàn nhà trường tiểu học Năng lực quản lí phận cán quản lí sở giáo dục hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu quản lí giáo dục nhà trường tiểu học bối cảnh đổi Việc đánh giá cán quản lí sở giáo dục theo chuẩn hiệu trưởng chưa thật hiệu quả, nặng định tính, thiếu định lượng, trình đánh giá nể nang, hình thức Một vấn đề đặt vừa có tình trạng dơi dư vừa có tình trạng thiếu GV cách cục số thời điểm số địa phương có tất cấp học mầm non, phổ thơng Đối với Chương trình phổ thơng tổng thể vừa công bố rộng rãi, nhiều ý kiến tỏ băn khoăn công tác chuẩn bị điều kiện sở vật chất 21 Ngoài cần tính đến khó khăn sức ỳ tư Một ví dụ điển hình Dự án mơ hình trường học (VNEN) Thồng tư 30 việc đánh giá kết học tập HS phổ thơng để lại học đắt giá tính khả thi nỗ lực cải cách VNEN Thông tư 30 dựa ý tưởng đắn, vấp phải phản đối GV lẫn phụ huynh số nơi Ngoài điều đó, GV phố thơng đại phận thu nhập thấp Thêm vào cách tổ chức quản lí trường học thiếu minh bạch, cơng bằng; thiếu tơn trọng tiếng nói GV; thiếu điều kiện vật chất không gian tự cho GV sáng tạo, * Phát triển ỉực nghề nghiệp giáo viên tiểu học: Phát triển nghề nghiệp giáo viên phát triển nghề nghiệp mà giáo viên đạt có kỹ nâng cao (qua q trình học tập, nghiên cứu tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp) đáp ứng yêu cầu sát hạch việc giảng dạy, giáo dục cách hệ thống Đây trình tạo thay đổi lao động nghề nghiệp giáo viên nhằm gia tăng mức độ thích ứng thân với yêu cầu nghề dạy học 2.3.7 Chuyên đề “Dạy học bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh khiếu trường Tiểu học” * Quan niệm người giáo viên hiệu quả: Thời đại sống thời đại chạy đua khoa học công nghệ quốc gia Trong bối cảnh đó, quốc gia khơng phát triển đươc lực khoa học cơng nghệ quốc gia tránh khỏi tụt hậu, chậm phát triển Do vậy, giáo dục tiên tiến tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có khả đóng góp cho phát triển lực khoa học - công nghệ quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững đích mà tất quốc gia nhắm tới Mục tiêu giáo dục khơi dậy say mê học tập, kích thích tò mò sáng tạo học sinh (HS) để em kiến tạo kiến thức từ nhà trường mang đến cho họ, để họ thực thấy ngày đến trường ngày có ích Sự diện giáo dục (GD) phụ thuộc vào nhiều yếu tố, yếu tố định quan niệm vai trò người thầy * Mẫu giáo viên hiệu quả: 22 Người giáo viên hiệu phải có phẩm chất nghề phù hợp như: Thế giới quan khoa học; lí tưởng nghề nghiệp, lòng yêu trẻ, lòng yêu nghề (yêu lao động sư phạm) Người giáo viên hiệu phải có lực sư phạm phù hợp: Năng lực dạy học, lực giáo dục Năng lực người GV nhũng thuộc tính tâm lí giúp họ hồnh thành tốt hoạt động dạy học giáo dục Năng lực người GV chia thành ba nhóm: nhóm lực dạy học, nhóm lực giáo dục, nhóm lực tổ chức hoạt động sư phạm Nhóm lực dạy học: - Năng lực hiểu học sinh trình dạy học giáo dục - Tri thức tầm hiểu biết người thầy giáo - Năng lực lựa chọn khai thác nội dung học tập - Năng lực tổ chức hoạt động học sinh, sử dụng kĩ thuật dạy học phù hợp q trình dạy học - Năng lực ngơn ngữ Nhóm NL giáo dục: - NL vạch dự án phát triển nhân cách cho HS - Năng lực giao tiếp sư phạm - Năng lực cảm hóa học sinh - Năng lực ứng xử sư phạm - Năng lực tham vấn, tư vấn, hướng dẫn - Năng lực tổ chức hoạt động sư phạm 2.3.8 Chuyên đề “Đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục trường Tiểu học” * Khái quát chất lượng giáo dục chất lượng giáo dục tiểu học Hiện nay, giới có nhiều quan niệm khác chất lượng giáo dục Từ quan niệm “Chất lượng mức độ đáp ứng mục tiêu”, hiểu “Chất lượng giáo dục mức độ đáp ứng mục tiêu giáo dục” Ở đây, mục tiêu giáo dục hiểu cách toàn diện, bao gồm triết lý giáo dục, định hướng, mục đích hệ thống giáo dục sứ mạng, nhiệm vụ cụ thể sở giáo dục Nó thể đòi hỏi xã hội người - nguồn nhân lực mà giáo dục có nhiệm vụ phải đào tạo Sản phẩm 23 trình giáo dục - đào tạo người với tổng hoà chuẩn mực nhân cách, trình độ, kỹ năng, đạo đức, đa dạng, phức tạp biến động, phát triển Tuy người học có chung chế độ xã hội, thể chế trị, mơi trường giáo dục (thậm chí học chung trường, lớp) phát triển nhân cách họ hồn tồn khác động cơ, thái độ, lực, lĩnh, điều kiện họ khác Nhà trường tạo người hồn tồn giống dù có tạo được, khơng phải mục tiêu mà giáo dục tiên tiến hướng đến * Đánh giá chất lượng giáo dục: - Các loại đánh giá: Đánh giá chuẩn đốn, đánh giá hình thành, đánh giá tổng kết - Các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng: Theo Thông tư số 42/2012/TT–BGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2012 Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học - Minh chứng đánh giá: Minh chứng đánh giá số liệu, kết quả, hoạt động, thông tin, mối quan hệ, hồ sơ, văn bản, định, biên bản, băng đĩa, hình ảnh, mơ hình… * Kiểm định chất Iuợng giáo dục trường tiểu học - Mục tiêu kiểm định: Đánh giá trạng sở giáo dục đáp ứng tiêu chuẩn đề nào?– tức trạng sở giáo dục có chất lượng hiệu sao?; Đánh giá trạng điểm điểm mạnh so với tiêu chuẩn đề sở giáo dục; Đánh giá trạng điểm điểm yếu so với tiêu chuẩn đề sở giáo dục; Trên sở điểm mạnh điểm yếu phát so với tiêu chuẩn đề ra, định kế hoạch phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu để phát triển 2.3.9 Chuyên đề ”Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trường Tiểu học” * Tác động hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng nâng cao chất lượng dạy học giáo dục: - Giúp phát triển củng cố triết lí, quan điểm giáo dục nhà trường - Cung cấp sáng kiến, ý tưởng đổi thực tế hiệu - Tăng cường gắn kết lí thuyết thực hành giáo dục, dạy học 24 - Cung cấp sở, khoa học thực tế giúp điều chỉnh hợp lí hoạt động giáo dục dạy học - Giúp cập nhật kiến thức, kĩ giáo dục, dạy học - Phát triển chuyên môn cho giáo viên tạo nên mơi trường văn hóa học thuật chuyên nghiệp quan điểm số kiểm tra sử dụng NCKHSPƯD điểm kiểm tra thông thường cách kiểm chứng độ giá trị liệu Ba phương pháp có tính ứng dụng cao việc kiểm chứng độ giá trị liệu nghiên cứu tác động gồm: Độ giá trị nội dung; Độ giá trị đồng quy, Độ giá trị dự báo Do độ giá trị dự báo phụ thuộc vào kết kiểm tra thực tương lai, người nghiên cứu cần chờ đợi 2.3.10 Chun đề 10 “Xây dựng mơi trường văn hóa, phát triển thương hiệu nhà trường liên kết, hợp tác quốc tế” * Một số khía cạnh văn hóa nhà trường: Văn hố ứng xử Xét nhiều khía cạnh, văn hố ứng xử tương đồng với văn hố giao tiếp, văn hố hành vi (trong mơi trường học đường) Văn hố ứng xử biểu thơng qua hành vi ứng xử chủ thể tham gia hoạt động giáo dục đào tạo nhà trường, lối sống văn minh trường học thể như: - Ứng xử thầy, cô gỉáo với HS, sinh viên thể như: quan tâm đến HS, sinh viên, biết tôn trọng người học, biết phát ưu điểm, nhược điểm người học để bảo, hướng dẫn, giáo dục Thầy, cô gương mẫu trước HS, sinh viên - Ứng xử HS, sinh viên với thầy, cô giáo kính trọng, u q người học với thầy, giáo; hiểu bảo, giáo dục thầy, thực điều tự giác, có trách nhiệm - Ứng xử lãnh đạo với GV, nhân viên thể chỗ: người lãnh đạo phải có lực tổ chức hoạt động giáo dục Người lãnh đạo có lòng vị tha, độ lượng, tơn trọng GV, nhân viên, xây dựng bầu khơng khí lành mạnh tập thể nhà trường - Ứng xử đồng nghiệp, HS, sinh viên với thể qua cách đối xử 25 mang tính tơn trọng, thân thiện, giúp đỡ lẫn Tất úng xử nhà trường nhằm xây dựng môi trường sống văn minh, lịch nhà trường Văn hoá học tập Trong nhà trường, hoạt động chủ đạo hoạt động dạy học GV hoạt động học tập HS Vì vậy, văn hố học tập phải khía cạnh bật nhà trường Một mơi trường mà khơng người học mà người dạy khơng ngừng học tập nhằm tìm kiếm tri thức mới: thầy học tập trò, trò học tập thầy, em HS học tập ỉẫn nhau, giúp đỡ tiến Văn hoá thi cử Trong nhà trường, văn hoá thi cử biểu chỗ: HS tự giác, nghiêm túc thực nội quy, quy chế thi; khơng có tượng HS quay cóp bài, sử dụng tài liệu kì thi; khơng có tượng mua, bán điểm nhằm làm sai lệch kết kì thi GV thực nghiêm túc quy chế thi; đảm bảo tính khách quan, cơng khâu coi chấm thi; khơng có tượng “chạy trường, chạy lớp” Văn hố chìa sẻ Trong nhà trường, văn hoá chia sẻ thề tinh thần đoàn kết tập thề nhà trường vượt qua khó khăn, trở ngại, thách thức; đồng cam, cộng khổ, giúp đỡ lẫn sở chân thành, thẳng thắn Văn hoá chia sẻ bao gồm nội dung như: trao đổi chuyên môn, học thuật cán GV, chia sẻ kiến thức trình học tập HS nhằm tạo nên bầu khơng khí tươi vui, dân chủ, kích thích tính sáng tạo học tập người học Trong nhà trường, văn hoá chia sẻ thể mối quan hệ sau đây: Sự chia sẻ giữa thầy, cô giáo với HS Sự chỉa sẻ HS với thầy, cô giáo Sự chia sẻ lãnh đạo với GV, nhân viên Sự chia sẻ đồng nghiệp, HS với Bao trùm lên khía cạnh văn hoá nhà trường ỉà văn hoá giao tiếp Khái niệm văn hoá giao tiếp: 26 “Văn hoá giao tiếp phận tổng thể văn hố, nhằm quan hệ giao tiếp có văn hố người xã hội, tổ hợp thành tố: lời nói, cử chỉ, hành vi, thái độ, cách ứng xử, ” Giao tiếp môi trường tự nhiên hay xã hội làm bật lên phong cách đặc trưng, nét văn hoá người Văn hố giao tiếp khơng phẩm chất có qua rèn luyện mà tài người - Văn hoá giao tiếp học đường: Nói đến văn hố học đường nói đến văn hố tổ chức nhà trường, văn hố mơi trường đặc biệt íà văn hố giao tiếp học đường Vãn hoá giao tiếp học đường quan hệ giao tiếp có văn hố người mơi trường giáo dục nhà trường, lối sống văn minh trường học, thể qua mối quan hệ sau: + Giao tiếp thầy, giáo với HS: thể quan tâm tôn trọng HS, biết động viên khuyến khích hướng dẫn em vượt qua khó khăn, biết uốn nắn cảm thông trước khuyết điểm HS Thầy, cô gương mẫu mực công việc ứng xử trước HS + Giao tiếp HS với thầy, giáo: thể kính trọng, yêu quý người học với thầy, cô giáo Biết lắng nghe tự giác thực hướng đẫn đắn chân thành thầy, cô + Giao tiếp lãnh đạo với GV, nhân viên: thể người lãnh đạo phải có lực giao nhiệm vụ hướng dẫn cấp cách thức hoàn thành nhiệm vụ Người lãnh đạo phải có thái độ cởi mở, tơn trọng cấp dưới, biết lắng nghe biết góp ý chân thành Có xây dựng bầu khơng khí lành mạnh tập thể nhà trường + Giao tiếp đồng nghiệp, HS với nhau: thể qua cách đối xử tôn trọng, thân thiện, giúp đỡ lẫn thực nhiệm vụ học tập Thực tốt mối quan hệ giao tiếp nhằm xây dựng môi trường nhà trường văn minh, lịch sự, mơi trường văn hố Văn hoá giao tiếp nhà trường coi giá trị văn hoá, đạo đức, thấm mĩ mà cá nhân phải tu dưỡng, rèn luyện có Các giá trị thể thông qua thái độ, hành vi, cử chỉ, lời nói cá nhân Vãn hố giao tiếp nhà trường thể rõ mối quan hệ bản: thầy - trò, HS - HS Văn hố giao tiếp 27 nhà trường tuân thủ quy ước chung văn hoá giao tiếp cộng đồng, dân tộc; tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại dựa giá trị tảng truyền thống dân tộc; đồng thời có đặc trưng riêng mơi trường văn hố học đường quy định * Những biểu văn hóa nhà trường: Những biểu tích cực, lành mạnh văn hóa nhà trường Ni dưỡng bầu khơng khí cởi mở, dân chủ, hợp tác, tin cậy tôn trọng lẫn - nhau; - Mỗi cán bộ, GV biết rõ cơng việc phải làm, hiểu rõ trách nhiệm, ln có ý thức chia sẻ trách nhiệm, tích cực tham gia vào việc đưa định dạy học; Coi trọng người, cổ vũ nỗ lực hồn thành cơng việc công nhận thành công người; - Nhà trường có chuẩn mực để ln ln cải tiến, vươn tới; - Sáng tạo đổi mới; Khuyến khích GV cải tiến phương pháp nâng cao chất lượng dạy học; GV khuyến khích tham gia đóng góp ý kiến hoạt động nhà trường; - Khuyến khích đối thoại hợp tác, làm việc nhóm; - Chia sẻ kinh nghiệm trao đổi chuyên môn; - Chia sẻ quyền lực, trao quyền, khuyến khích tính tự chịu trách nhiệm; - Chia sẻ tầm nhìn; - Nhà trường thể quan tâm, có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, lôi kéo cộng đồng tham gia giải vấn đề giáo dục Những biểu tiêu cực, không lành mạnh nhà trường - Kiểm soát chặt chẽ, đánh quyền tự tự chủ cá nhân; - Quan liêu, nguyên tắc cách máy móc; - Trách mắng HS em khơng có tiến bộ; 28 - Thiếu động viên khuyến khích; - Thiếu cởi mở, thiếu tin cậy; - Thiếu hợp tác, thiếu chia sẻ học hỏi lẫn nhau; - Mâu thuẫn xung đột nội không giải kịp thời III PHƯƠNG HƯỚNG VẬN DỤNG VÀO THỰC TẾ Sau tham gia lớp học, học tập & nghiên cứu, thân đề phương hướng vận dụng kiến thức chuyên đề phát triển nghề nghiệp sau: - Nắm vững kiến thức lí luận từ chuyên đề bồi dưỡng có liên quan đến hoạt động nghề nghiệp - Tích cực vận dụng cách thường xuyên kiến thức thu lượm vào hoạt động công tác thân - Thường xuyên chia sẻ với đồng nghiệp q trình cơng tác IV KẾT LUẬN Mỗi cán quản lí, giáo viên Tiểu học có vai trò tầm quan trọng to lớn chất lượng hiệu giáo dục Tiểu học Nâng cao chất lượng đội ngũ cán quản lí, giáo viên Tiểu học thông qua bồi dưỡng nâng hạng giáo viên Tiểu học theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp biện pháp quan trọng mang lại hiệu thiết thực Để khơng ngừng phát triển nghề nghiệp thân, cán quản lí, giáo viên Tiểu học cần có nhận thức đầy đủ, đắn nội dung chuyên đề bồi dưỡng, nắm vững kĩ có liên quan, đồng thời tích cực vận dụng hiệu kiến thức, kĩ lĩnh hội hoạt động nghề nghiệp thân EaKar, ngày 17 tháng năm 2018 NGƯỜI VIẾT PHẠM XUÂN TOẠN 29 MỤC LỤC STT Nội dung I PHẦN MỞ ĐẦU Trang 2 II KHÁI QUÁT NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG 2.1 Nội dung chương trình học: 2.2 Các chuyên đề học: 2.3 Nội dung chuyên đề học: 10 11 12 13 14 15 16 2.3.1 Chuyên đề “Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa” 2.3.2 Chuyên đề Xu hướng quốc tế đổi giáo dục phổ thông (GDPT) Việt Nam 2.3.3 Chuyên đề “Xu hướng đổi quản lí giáo dục phổ thơng quản trị nhà trường Tiểu học” 2.3.4 Chuyên đề “Động lực tạo động lực cho giáo viên” 2.3.5 Chuyên đề “Quản lý hoạt động dạy học phát triển chương trình giáo dục nhà trường Tiểu học” 2.3.6 Chuyên đề 6: “Phát triển lực nghề nghiệp giáo viên Tiểu học hạng II” 2.3.7 Chuyên đề “Dạy học bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh khiếu trường Tiểu học” 2.3.8 Chuyên đề “Đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục trường Tiểu học” 2.3.9 Chuyên đề ”Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trường Tiểu học” 2.3.10 Chuyên đề 10 “Xây dựng môi trường văn hóa, phát triển thương hiệu nhà trường liên kết, hợp tác quốc tế” III PHƯƠNG HƯỚNG VẬN DỤNG VÀO THỰC TẾ: 13 16 18 22 23 24 25 29 Tài liệu tham khảo 1/ 10 Chuyên đề bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học hạng II thầy cô giáo trường Cao đẳng Sư phạm Đăk Lăk cung cấp 2/ Nghị 29 NQ-TW đổi toàn diện giáo dục 3/ Nghị định số 404/QĐ -TTg ngày 27 tháng năm 2015 Thủ tướng Chính phủ việc phê chuẩn Đề án đổi Chương trình, SGK giáo dục phổ thơng 4/ Thơng tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng năm 2015 Bộ Giáo dục 5/ Các tài liệu tham khảo Internet 30 ...BÀI THU HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG II ĐỀ Trình bày kiến thức, kỹ mà anh (chị) thu nhận trình học tập nghiên cứu chuyên đề bồi dưỡng theo... hoạt động dạy học phát triển chương trình giáo dục nhà trường Tiểu học Chuyên đề 6: Phát triển lực nghề nghiệp giáo viên Tiểu học hạng II Chuyên đề 7: Dạy học bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh khiếu... dạy học phát triển chương trình giáo dục nhà trường Tiểu học 2.3.6 Chuyên đề 6: “Phát triển lực nghề nghiệp giáo viên Tiểu học hạng II 2.3.7 Chuyên đề “Dạy học bồi dưỡng học sinh giỏi, học
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THI THĂNG HẠNG II GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THI THĂNG HẠNG II GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay