Công tác huy động vốn tại Ngân hàng VPBank chi nhánh tỉnh Nam Định. Thực trạng và giải pháp

36 2 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/09/2018, 15:33

Bất kỳ một doanh nghiệp hay một đơn vị kinh doanh nào cũng cần phải có vốn. Đây là một yêu cầu cần thiết và cấp bách. Đặc biệt là Ngân hàng kinh doanh loại hàng hoá đặc biệt “tiền tệ” nếu không có vốn Ngân hàng không thể hoạt động được. Và như ta đã biết hoạt động chủ yếu của Ngân hàng là huy động vốn và sử dụng nguồn vốn. Nhận thức rõ được tầm quan trọng của công tác huy động vốn trong hoạt động của Ngân hàng. Với những kiến thức em đã được học và qua thực tế tại Ngân hàng VPBank chi nhánh tỉnh Nam Định, em xin chọn đề tài “Công tác huy động vốn tại Ngân hàng VPBank chi nhánh tỉnh Nam Định. Thực trạng và giải pháp” Do thời gian nghiên cứu cũng như kiến thức không nhiều nên bài chuyên đề của em còn nhiều thiếu sót. Em rất mong được sự góp ý của các thầy cô giáo. Em xin chân thành cảm ơn ! 2. Mục đích nghiên cứu. Dựa vào cơ sở phân tích thực trạng công tác huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng VPBank tỉnh Nam Định để tìm ra nguyên nhân của những tồn tại. Từ đó đưa ra các giải pháp và kiến nghị để nâng cao hiệu quả huy động vốn của chi nhánh Ngân hàng VPBank tỉnh Nam Định. 3. Đối tượng nghiên cứu. - Đối tượng nghiên cứu: Công tác huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng VPBank tỉnh Nam Định. Thực trạng và giải pháp. 4. Bố cục. Đề án chia làm 3 chương: - Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về huy động vốn trong hoạt động kinh doanh của NHTM. - Chương 2: Thực trạng công tác huy động vốn của Ngân hàng TMCP các Doanh nghiệp Ngoài quốc doanh Việt Nam tỉnh Nam Định. - Chương 3: Giải pháp và kiến nghị đẩy mạnh công tác huy động vốn tại NHTMCP các Doanh nghiệp Ngoài quốc doanh Việt Nam tỉnh Nam Định MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HUY ĐỘNG VỐN TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái niệm vai trò vốn hoạt động kinh doanh NHTM 1.1.1 Khái niệm vốn NHTM 1.1.2 Vai trò vốn hoạt động kinh doanh Ngân hàng .3 1.1.2.1 Vốn giữ vai trò quan trọng việc hình thành NHTM 1.1.2.2 Vốn định khả toán lực cạnh tranh Ngân hàng 1.1.2.3 Vốn định quy mơ hoạt động tín dụng hoạt động kinh doanh khác ngân hàng .4 1.1.2.4 Nguồn vốn định lực cạnh tranh Ngân hàng.5 1.2 Các loại vốn kinh doanh NHTM: 1.2.1 Vốn tự có NHTM 1.2.2 Vốn vay NHTM: 1.2.3 Vốn khác 1.2.4 Vốn huy động NHTM: 1.2.4.1 Khái niệm 1.2.4.2 Nội dung vốn huy động 1.2.4.3 Vai trò vốn huy động .9 1.2.4.4 Nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động huy động vốn huy động NHTM 13 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH VIỆT NAM TỈNH NAM ĐỊNH 15 2.1.Quá trình hình thành phát triển chi nhánh Ngân hàng TMCP doanh nghiệp quốc doanh Việt Nam tỉnh Nam Định 15 2.1.1 Sơ lược trình hình thành .15 2.1.2 Cơ cấu máy: 16 2.1.3 Đặc điểm 16 2.2 Thực trạng hoạt động huy động vốn VPBank Nam Định 17 2.2.1 Tiền gửi tổ chức kinh tế 17 2.2.2 Tiền gửi tiết kiệm từ dân cư: .18 2.2.3 Huy động vốn từ việc phát hành giấy tờ có giá (GTCG) 20 2.3 Đánh giá thực trạng công tác huy động vốn VPBank Nam Định 21 2.3.1 Kết đạt được: .21 2.3.2.Những tồn công tác huy động vốn VPBank Nam Định nguyên nhân tồn 22 2.3.2.1.Nguồn vốn huy động VPBank Nam Định tăng trưởng chậm 22 2.3.2.2 Cơ cấu nguồn vốn Ngân hàng chưa thực hợp lý 23 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH VIỆT NAM TỈNH NAM ĐỊNH 25 3.1 Định hướng phát triển VPBank Nam Định thời gian tới 25 3.1.1 Các mục tiêu hoạt động kinh doanh năm 2009 25 3.1.2 Biện pháp thực 25 3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện nâng cao hiệu nguồn vốn huy động 26 3.2.1 Định hướng, kế hoạch phát triển nguồn vốn phù hợp 26 3.2.2 Đa dạng hố hình thức huy động vốn 27 3.2.3 Đơn giản hoá thủ tục nhận tiền tủ tục cho vay 28 3.2.4 Áp dụng sách lãi suất linh hoạt 28 3.2.5 Gắn liền việc tăng cường huy động vốn với sử dụng vốn có hiệu 28 3.2.6 Tăng cường công tác thông tin, quảng cáo 28 KẾT LUẬN .30 TÀI LIỆU THAM KHẢO 30 DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT 1.Ngân hàng Thương mại NHTM 2.Ngân hàng Thương mại cổ phần Doanh VP BANK nghiệp quốc doanh Việt Nam 3.Ngân hàng Nhà nước 4.Ngân hàng Thương mại cổ phần 5.Vốn huy động 6.Tiền gửi khơng kỳ hạn 7.Tiền gửi có kỳ hạn 8.Giấy tờ có giá NHNN NHTMCP VHĐ TGKKH TGCKH GTCG LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Bất kỳ doanh nghiệp hay đơn vị kinh doanh cần phải có vốn Đây yêu cầu cần thiết cấp bách Đặc biệt Ngân hàng kinh doanh loại hàng hoá đặc biệt “tiền tệ” khơng có vốn Ngân hàng khơng thể hoạt động Và ta biết hoạt động chủ yếu Ngân hàng huy động vốn sử dụng nguồn vốn Nhận thức rõ tầm quan trọng công tác huy động vốn hoạt động Ngân hàng Với kiến thức em học qua thực tế Ngân hàng VPBank chi nhánh tỉnh Nam Định, em xin chọn đề tài “Công tác huy động vốn Ngân hàng VPBank chi nhánh tỉnh Nam Định Thực trạng giải pháp” Do thời gian nghiên cứu kiến thức không nhiều nên chun đề em nhiều thiếu sót Em mong góp ý thầy giáo Em xin chân thành cảm ơn ! Mục đích nghiên cứu Dựa vào sở phân tích thực trạng công tác huy động vốn chi nhánh Ngân hàng VPBank tỉnh Nam Định để tìm nguyên nhân tồn Từ đưa giải pháp kiến nghị để nâng cao hiệu huy động vốn chi nhánh Ngân hàng VPBank tỉnh Nam Định Đối tượng nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Công tác huy động vốn chi nhánh Ngân hàng VPBank tỉnh Nam Định Thực trạng giải pháp Bố cục Đề án chia làm chương: - Chương 1: Những vấn đề lý luận chung huy động vốn hoạt động kinh doanh NHTM - Chương 2: Thực trạng công tác huy động vốn Ngân hàng TMCP Doanh nghiệp Ngoài quốc doanh Việt Nam tỉnh Nam Định - Chương 3: Giải pháp kiến nghị đẩy mạnh công tác huy động vốn NHTMCP Doanh nghiệp Ngoài quốc doanh Việt Nam tỉnh Nam Định CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HUY ĐỘNG VỐN TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái niệm vai trò vốn hoạt động kinh doanh NHTM 1.1.1 Khái niệm vốn NHTM Vốn NHTM giá trị tiền tệ ngân hàng tạo lập huy động dùng vay đầu tư thể dịch vụ kinh doanh khác Thực chất nguồn vốn NHTM phận thu nhập quốc dân tạm thời nhàn rỗi trình sản xuất, phân phối tiêu dùng mà người sở hữu chúng gửi vào Ngân hàng với mục đích khác Hay nói cách khác họ có quyền sở hữu quyền sử dụng họ chuyển nhượng cho ngân hàng để hưởng khoản thu nhập Và ngân hàng thực vai trò tập trung phân phối lại hình thức tiền tệ làm tăng nhanh trình luân chuyển vốn, phục vụ kích thích hoạt động kinh tế phát triển Đồng thời hoạt động lại định đến tồn hoạt động Ngân hàng Bởi vốn chi phối toàn hoạt động Ngân hàng 1.1.2 Vai trò vốn hoạt động kinh doanh Ngân hàng 1.1.2.1 Vốn giữ vai trò quan trọng việc hình thành NHTM Đối với doanh nghiệp nào, muốn hoạt động sản xuất kinh doanh phải có: Cơng nghệ - Lao động - Tiền vốn vốn nhân tố quan trọng, phản ánh lực chủ yếu để định khả kinh doanh Riêng NHTM, vốn lại nhân tố thiếu hoạt động kinh doanh Ngân hàng Vốn sở để NHTM tổ chức hoạt động kinh doanh, Ngân hàng thực nghiệp vụ kinh doanh khơng có vốn Như biết, đặc trưng hoạt động Ngân hàng: Vốn không phương tiện kinh doanh mà đối tượng kinh doanh chủ yếu NHTM Ngân hàng tổ chức kinh doanh loại hàng hoá đặc biệt thị trường tiền tệ, thị trường chứng khoán Những Ngân hàng nhiều vốn Ngân hàng có nhiều mạnh kinh doanh Từ đặc trưng kinh doanh Ngân hàng, vốn vừa phương tiện kinh doanh vừa đối tượng kinh doanh “hàng hoá đặc biệt” - tiền tệ thị trường tiền tệ (thị trường vốn ngắn hạn) thị trường chứng khoán (thị trường vốn dài hạn) Vì vậy, ngồi vốn ban đầu thành lập theo quy định pháp luật, Ngân hàng phải thường xuyên tìm biện pháp để tăng trưởng vốn trình hoạt động kinh doanh 1.1.2.2 Vốn định khả toán lực cạnh tranh Ngân hàng Trong kinh tế thị trường, để tồn ngày mở rộng quy mơ đòi hỏi Ngân hàng phải có uy tín lớn thị trường điều trọng yếu Uy tín phải thể trước hết khả sẵn sàng toán, chi trả cho khách hàng Ngân hàng Chúng ta biết, đại phận vốn Ngân hàng vốn tiền gửi vay, Ngân hàng phải trả cho họ có nhu cầu rút tiền 1.1.2.3 Vốn định quy mô hoạt động tín dụng hoạt động kinh doanh khác ngân hàng Vốn Ngân hàng định việc mở rộng hay thu hẹp khối lượng tín dụng Thơng thường, Ngân hàng có phạm vi hoạt động kinh doanh nhỏ, khoản mục đầu tư khối lượng cho vay đa dạng Do ảnh hưởng đến khả thu hút vốn tổ chức kinh tế tầng lớp dân cư, chí khơng đáp ứng nhu cầu vay vốn doanh nghiệp Vì vốn có vai trò định hoạt động kinh doanh Ngân hàng 1.1.2.4 Nguồn vốn định lực cạnh tranh Ngân hàng Thực tế chứng minh quy mơ, trình độ nghiệp vụ, phương tiện kỹ thuật Ngân hàng tiền đề cho việc thu hút nguồn vốn Đồng thời, khả vốn lớn điều kiện thuận lợi Ngân hàng việc mở rộng quan hệ tín dụng với thành phần kinh tế xét quy mơ, khối lượng tín dụng, chủ động thời gian, thời hạn cho vay, chí định mức lãi suất vừa phải cho khách hàng Điều thu hút ngày nhiều khách hàng, doanh số hoạt động Ngân hàng tăng nhanh chóng Ngân hàng có nhiều thuận lợi kinh doanh Đây điều kiện bổ sung thêm vốn tự có Ngân hàng, tăng cường sở vật chất quy mô hoạt động Ngân hàng lĩnh vực Đồng thời vốn Ngân hàng lớn giúp cho Ngân hàng có đủ khả tài để kinh doanh đa thị trường, không đơn cho vay mà mở rộng hình thức liên doanh, liên kết, kinh doanh thị trường chứng khoán Chính hình thức kinh doanh đa góp phần phân tán rủi ro tạo thêm vốn cho Ngân hàng đồng thời tăng sức cạnh tranh Ngân hàng thị trường 1.2 Các loại vốn kinh doanh NHTM: 1.2.1 Vốn tự có NHTM - Vốn tự có NHTM giá trị tiền tệ Ngân hàng tạo lập, thuộc sở hữu Ngân hàng Nó mang tính ổn định để định khả khối lượng vốn huy động Ngân hàng - Vốn tự có NHTM bao gồm thành phần sau: + Vốn có vốn pháp định - vốn điều lệ Trong vốn pháp định mức vốn tối thiểu để thành lập Ngân hàng pháp luật quy định Còn vốn điều lệ vốn cổ đơng góp ghi vào điều lệ hoạt động Ngân hàng theo quy định tối thiểu phải vốn pháp định + Vốn tự có bổ sung bao gồm: quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự trữ đặc biệt, lợi nhuận chưa phân phối quỹ nghiệp vụ khác - Vai trò nguồn vốn tự có NHTM: + Vốn tự có coi tài sản đảm bảo gây lòng tin khách hàng, trì khả tốn trường hợp Ngân hàng gặp thua lỗ Vốn tự có để tính tốn tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động Ngân hàng + Trong thực tế vốn tự có khơng ngừng tăng lên từ kết hoạt động kinh doanh thân NHTM Bộ phận góp phần đáng kể vào vốn hoạt động kinh doanh NHTM, đồng thời nâng cao vị Ngân hàng thương trường + Vốn tự có nguồn vốn ổn định, Ngân hàng sử dụng cách chủ động Vì vấn đề đặt Ngân hàng phải bảo toàn khơng ngừng phát triển vốn tự có 1.2.2 Vốn vay NHTM: - Vốn vay phần vốn Ngân hàng vay để bổ sung vào vốn hoạt động trường hợp tạm thiếu vốn khả dụng Nó có chi phí tương đối cao nên chiếm tỷ trọng nhỏ tổng nguồn vốn Ngân hàng - Các loại vốn vay: Vốn vay ngắn hạn bổ sung, vay để toán vay để tái cấp vốn 1.2.3 Vốn khác Trong trình làm trung gian toán NHTM tạo khoản vốn toán, vốn tài khoản mở thư tín dụng, tiền gửi séc, bảo chi, séc định mức Thông qua nghiệp vụ đại lý Ngân hàng thu lượng vốn đáng kể trình thu chi hộ khách hàng, làm đại lý cho tổ chức tín dụng khác…nhận chuyển vốn cho khách hàng hay cho dự án đầu tư Do Ngân hàng sử dụng tạm thời khoản vào 18 Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn từ tổ chức kinh tế Đơn vị: Tỷ đồng Năm Chỉ tiêu 2005 2006 2007 2008 1.Vốn huy động 96,213 124,302 144,561 153,140 2.Tiền gửi từ tổ chức 13,920 43,505 57,812 65,084 kinh tế(TG TCKT) 3.Tỷ lệ TG TCKT/ VHĐ 14,468% 34,999% 39,991% 42,500% (Nguồn: Phòng tổng hợp VPBank Nam Định) Ta nhận thấy nguồn tiền gửi tổ chức kinh tế tăng năm qua Năm 2005 nguồn vốn có 13,920 tỷ đồng đến năm 2006 nguồn vốn tăng lên lần đạt 43,505 tỷ đồng Và từ năm 2007 đến năm 2008 nguồn vốn ta tăng lên Nguyên nhân nguồn vốn tăng lên lạm phát tăng cao năm qua giá cổ phiếu sụt giảm Ngồi có nhiều doanh nghiệp thành lập đặt quan hệ với Ngân hàng Trong nguồn tiền gửi tổ chức kinh tế chủ yếu tiền gửi không kỳ hạn Đây nguồn vốn có chi phí thấp khơng ổn định, Ngân hàng có kế hoạch sử dụng xác giúp Ngân hàng cắt giảm chi phí, tăng lợi nhuận 2.2.2 Tiền gửi tiết kiệm từ dân cư: Khoản mục nguồn vốn huy động Ngân hàng tiền gửi tiết kiệm từ dân cư Đây nguồn tiền dân cư chưa dùng đem gửi để lấy lãi Nó nguồn vốn tiềm dồi cho Ngân hàng 19 Bảng 2.2: Tình hình huy động vốn từ dân cư Đơn vị: Tỷ đồng Năm 2005 2006 2007 2008 96,213 124,302 144,561 153,140 2.Tiền gửi dân cư 24,050 33,312 33,235 39,600 3.Tỷ lệ tiền gửi 24,997% 26,799% 22,990% 25,857% Chỉ tiêu 1.Vốn huy động dân cư / VHĐ (Nguồn: Phòng tổng hợp VPBank Nam Định) Quan sát tổng quan bảng số liệu cho thấy, với tăng trưởng nguồn vốn huy động, phận tiền gửi dân cư tương đối ổn định Cụ thể, năm 2006 tăng 9,262 tỷ đồng so với năm 2005; chiếm 26,799% so với tổng vốn huy động Đến năm 2007 giảm 0,077 tỷ đồng so với năm 2006 chiếm 22,990% so với tổng số vốn huy động Như tỷ lệ TG TCKT/ VHĐ thay đổi qua năm Tiền gửi dân cư gồm tiền gửi không kỳ hạn tiền gửi có kỳ hạn: Bảng 2.3: Kết cấu tiền gửi dân cư Đơn vị: Tỷ đồng Chỉ tiêu Tổng số 2.TGKKH 3.TGC KH 2005 ST % 24,050 100 0,481 2,0 23,56 98,0 2006 ST % 33,312 100 0,466 1,4 32,846 98,6 2007 ST % 33,235 100 0,399 1,2 32,836 98,6 2008 ST % 39,600 100 0,198 0,5 39,402 99,5 ( Nguồn: Phòng tổng hợp VPBank Nam Định ) Qua bảng số liệu ta thấy nguồn tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn chiếm tỷ trọng nhỏ nguồn tiền gửi dân cư tương đối ổn định Tiền 20 gửi có kỳ hạn ln có xu hướng tăng lên qua năm Cụ thể năm 2005 23,569 tỷ đồng, chiếm 98 % tổng nguồn tiền tiết kiệm dân cư, năm 2007 chiếm 98,6 % Tính đến năm 2008 tiền gửi có kỳ hạn chiếm tỷ trọng cao 99,5 % tổng tiền gửi dân cư Tiền gửi có kỳ hạn người dân ưa chuộng hơn, chiếm tỷ trọng lớn thể tin tưởng nhân dân với Ngân hàng mục đích gửi tiền để hưởng lợi nhuận 2.2.3 Huy động vốn từ việc phát hành giấy tờ có giá (GTCG) Bảng 2.4: Tình hình phát hành giấy tờ có giá năm 2008 Đơn vị: Tỷ đồng Chỉ tiêu VND Ngoại tệ quy Tổng số VND Tổng số Kỳ phiếu Trái phiếu Chứng tiền gửi 9,564 1,681 7,421 0,462 0,849 0 0,849 10,413 1,681 7,421 1,311 Qua bảng số liệu ta thấy kỳ phiếu Ngân hàng chiếm tỷ trọng nhỏ giúp cho Ngân hàng đa dạng hố hình thức huy động vốn, bước nâng cao khả phục vụ khách hàng với chất lượng cao hơn, đối tượng rộng rãi Ta thấy hình thức huy động qua trái phiếu chiếm tỷ trọng lớn tổng huy động GTCG Trong năm 2008 nguồn vốn huy động từ trái phiếu chiếm 71,26 % tổng vốn huy động GTCG Qua ta thấy tình hình huy động vốn từ việc phát hành trái phiếu đạt kết đáng khích lệ Việc xuất chứng tiền gửi cho phép VPBank Nam Định huy động vốn cách chủ động mà không phụ thuộc vào tiền gửi khách hàng Khả chuyển nhượng tạo nên hấp dẫn nhiều cho chứng tiền gửi so với hình thức tiền gửi có kỳ hạn khác Do tính đến cuối năm 2008 với việc phát hành chứng tiền gửi, VPBank 21 Nam Định huy động 1,311 tỷ đồng khẳng định hiệu phát hành chứng tiền gửi định đắn chiến lược huy động vốn VPBank Nam Định Có kết huy động vốn năm vừa qua Ngân hàng xác định tầm quan trọng vốn huy động Ngân hàng tổ chức nhiều biện pháp huy động vốn như: tuyên truyền, quảng cáo, khai thác điều kiện thuận lợi, vận động người tham gia gửi tiền tiết kiệm, tạo điều kiện cho người dân có nhu cầu mở tài khoản tiền gửi cá nhân toán giao dịch qua Ngân hàng Có thể nói cơng tác huy động vốn năm gần đạt kết đáng khích lệ góp phần vào ổn định lưu thơng tiền tệ địa bàn, tạo lập đủ nguồn vốn đáp ứng mở rộng đầu tư cho thành phần kinh tế địa bàn tăng trưởng tín dụng 2.3 Đánh giá thực trạng công tác huy động vốn VPBank Nam Định 2.3.1 Kết đạt được: Trong năm qua VPBank Nam Định đạt kết khả quan sau: - Tổng nguồn vốn huy động gia tăng qua năm - Trong cấu nguồn vốn, tiền gửi tiết kiệm tiền gửi tổ chức kinh tế chiếm tỷ trọng lớn Tỷ trọng tiền gửi có kỳ hạn ngày lớn loại tiền gửi không kỳ hạn - Hoạt động kinh doanh Ngân hàng thời gian qua chiếm tỷ lệ đáng kể tổng nguồn vốn Nói chung nguồn vốn phù hợp với yêu cầu sử dụng vốn đảm bảo khả toán Ngân hàng Có kết VPBank Nam Định thực biện pháp sau: 22 + Đa dạng hố hình thức huy động vốn dân cư, Ngân hàng bước mở rộng mạng lưới phục vụ Bên cạnh Ngân hàng áp dụng linh hoạt hình thức huy động tiền gửi như: Tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn khác (3 tháng, tháng, 12 tháng) nội tệ ngoại tệ Chính sách lãi suất hợp lý khuyến khích người gửi tiền + Ngân hàng áp dụng biện pháp kinh tế để khuyến khích khách hàng thường xuyên gửi tiền nhàn rỗi vào tài khoản Đối với khách hàng lớn sản xuất kinh doanh có hiệu quả, Ngân hàng giảm lãi suất tiền vay 2.3.2.Những tồn công tác huy động vốn VPBank Nam Định nguyên nhân tồn Trong trình hoạt động, VPBank Nam Định có nhiều thành đáng khích lệ hoạt động huy động vốn tránh khỏi hạn chế, tồn 2.3.2.1.Nguồn vốn huy động VPBank Nam Định tăng trưởng chậm - Trong năm qua tổng nguồn vốn huy động VPBank Nam Định tăng chậm Năm 2006 nguồn vốn huy động tăng 29 % so với năm 2007, năm 2008 nguồn vốn huy động tăng 5,98 % so với năm 2007 Mặc dù Ngân hàng thừa vốn nguồn vốn huy động tăng chậm năm tới Ngân hàng gặp nhiều khó khăn lẽ nhu cầu sử dụng vốn Ngân hàng tăng nhanh chóng thời gian tới kinh tế địa phương phát triển mạnh nhu cầu vốn để sản xuất kinh doanh, phát triển ngành nghề tăng nhanh khơng có chiến lược huy động vốn kịp thời Ngân hàng rơi vào tình trạng thiếu vốn cho sản xuất kinh doanh  Nguyên nhân: + Trong năm qua, kể từ năm 2005 VPBank Nam Định không sử dụng hết nguồn vốn huy động nhánh chưa thực quan tâm đến cơng 23 tác huy động vốn Các hình thức huy động vốn không đổi mới, cải thiện, thời gian giao dịch Ngân hàng trùng với thời gian làm việc tổ chức kinh tế, doanh nghiệp địa bàn khơng tạo điều kiện cho khách hàng đến gửi tiền + Hiện Ngân hàng chưa xác định quy trình huy động vốn thống nhất, hợp lý Do chưa đưa sách huy động khách hàng + Chi nhánh chưa làm tốt công tác tuyên truyền, quảng cáo áp dụng số biện pháp như: quảng cáo báo, đặt biển quảng cáo xong chưa có hiệu + Ngân hàng chưa chủ động công tác huy động vốn mà chờ khách hàng đến gửi tiền Vì để tăng nguồn vốn huy động Ngân hàng cần tích cực đẩy mạnh công tác huy động vốn để đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn hoạt động đạt kết cao 2.3.2.2 Cơ cấu nguồn vốn Ngân hàng chưa thực hợp lý Sự bất hợp lý cấu nguồn vốn Ngân hàng thể đặc điểm sau: - Trong tổng nguồn vốn tỷ trọng nguồn vốn chưa hợp lý: + Trong tổng nguồn vốn huy động tỷ trọng tiền gửi tổ chức kinh tế chiếm tỷ trọng nhỏ: năm 2005 chiếm 14,468% tổng nguồn vốn huy động, năm 2006 chiếm 34,999% Đây yếu tố gây bất lợi Ngân hàng nguồn tiền gửi tổ chức kinh tế nguồn tiền có chi phí thấp giúp Ngân hàng giảm chi phí huy động vốn tăng thu nhập từ hoạt động dịch vụ như: tốn, chuyển tiền Do chi nhánh nên đẩy mạnh công tác tiếp thị, công tác khách hàng để tăng khả huy động vốn từ tổ chức kinh tế qua tăng khả cho vay doanh nghiệp + Trong tổng nguồn vốn huy động nguốn vốn phát hành chứng từ có giá chiếm tỷ trọng thấp điều kiện chi nhánh thiếu vốn trung 24 dài hạn biểu không tốt Vì Ngân hàng nên tăng cường phát hành chứng từ có giá để tăng nguồn vốn cho vay trung dài hạn - Trong tổng nguồn vốn huy động vốn trung dài hạn thiếu năm vừa qua Ngân hàng thiếu với khối lượng nhỏ gây khó khăn cho Ngân hàng cho vay trung dài hạn Năm 2005 Ngân hàng thiếu 5,21 tỷ đồng; năm 2006 thiếu 6,19 tỷ đồng; năm 2007 thiếu 7,05 tỷ đồng; năm 2008 thiếu 6,95 tỷ đồng  Nguyên nhân: - Tiền gửi chi nhánh chủ yếu tiền gửi không kỳ hạn có kỳ hạn nhu cầu vốn trung dài hạn lại cao - Ngân hàng chưa xây dựng sách huy động vốn trung dài hạn hợp lý, hình thức huy động vốn trung dài hạn chưa phong phú Ngân hàng chưa thực trọng đến công tác huy động vốn trung dài hạn Có thể nói rằng, bước Ngân hàng xuất phát từ nguồn vốn, biến động xảy nguồn vốn Trong mơi trường tài tiền tệ vốn chứa đựng nhiều yếu tố bất ổn, VP Bank cần có chiến lược nguồn vốn sâu sắc hơn, hướng vào mục tiêu bền vững, có sức chịu đựng trước biến đổi bất lợi Mong rằng, với đội ngũ cán dày dạn kinh nghiệm, ngày vững vàng việc điều hành Ngân hàng Đó vốn q Khơng lường trước khó khăn, biến động xảy hồn tồn chủ động kiến tạo cho tầm nhìn chiến lược, lực quản lý để đối phó với tình CHƯƠNG GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÁC 25 DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH VIỆT NAM TỈNH NAM ĐỊNH Trong hoạt động NHTM, huy động vốn sử dụng vốn hai nghiệp vụ chủ yếu định tồn tại, phát triển Ngân hàng Huy động vốn điều kiện, tiền đề để thực nghiệp vụ sử dụng vốn Nó khâu định đến khả sinh lời đồng vốn Ngân hàng Nếu nghiệp vụ sử dụng vốn có hiệu có tác động tích cực đến cơng tác huy động vốn Ngân hàng Qua phân tích tình hình thực tế trên, ta thấy công tác huy động vốn huy động VPBank Nam Định đạt nhiều thành cơng góp phần đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ cho công phát triển kinh tế Mục tiêu VPBank Nam Định thời gian tới tăng trưởng nguồn vốn huy động 3.1 Định hướng phát triển VPBank Nam Định thời gian tới 3.1.1 Các mục tiêu hoạt động kinh doanh năm 2009 - Nguồn vốn huy động tăng từ % - % so với năm 2008 - Dư nợ cho vay tăng 15 – 20 % so với năm 2008 - Lợi nhuận hạch toán nội tăng % so với năm 2008 - Tỷ trọng nợ hạn tổng dư nợ < % 3.1.2 Biện pháp thực - Tích cực đẩy mạnh biện pháp huy động vốn nhằm giữ vững phát triển nguồn vốn huy động, vận dụng sách lãi suất sách khách hàng hợp lý phù hợp với đối tượng khách hàng - Tăng cường số lượng chất lượng sản phẩm dịch vụ, tăng tiện ích tối đa cho sản phẩm truyền thống 26 - Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt hoạt động kinh doanh, đặc biệt hoạt động tín dụng, tài kế tốn Thực nghiêm túc cơng tác chấn chỉnh sau tra, đảm bảo hoạt động kinh doanh an tồn - Tăng cường cơng tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán cách đặc biệt kỹ công nghệ 3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện nâng cao hiệu nguồn vốn huy động Sau tìm hiểu thực tế cơng tác huy động vốn huy động vào phương hướng, nhiệm vụ VPBank Nam Định, em xin đưa số giải pháp nhằm giải khó khăn, tồn nâng cao hiệu công tác huy động vốn, góp phần tăng nguồn vốn, giảm chi phí, tăng hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng 3.2.1 Định hướng, kế hoạch phát triển nguồn vốn phù hợp Biện pháp mà Ngân hàng làm phải đánh giá cách chi tiết, phân tích tỉ mỉ tình hình tỷ trọng, kết cấu nguồn vốn , tình hình thực tiễn Việt Nam để tìm khó khăn vướng mắc xuất phát từ phía Ngân hàng hay người gửi tiền Trên sở đó, Ngân hàng lập chiến lược dài hạn huy động vốn để từ có biện pháp huy động vốn phù hợp đáp ứng nhu cầu vốn cho thân Ngân hàng nói riêng, cho kinh tế nói chung khơng để bị đọng vốn trình sử dụng vốn Các định hướng, kế hoạch công tác huy vốn phải xuất phát từ yêu cầu sau: + Coi khai thác triệt để nguồn vốn hình thức, theo nhiều kênh khác vừa nhiệm vụ lâu dài, vừa u cầu mang tính giải pháp tình 27 + Ln có biện pháp nâng tỷ trọng vốn tiền gửi có kỳ hạn doanh nghiệp, đồng thời tăng khối lượng tiền từ tầng lớp dân cư để tạo mặt vốn luân chuyển vững 3.2.2 Đa dạng hố hình thức huy động vốn - Đa dạng hoá tiền gửi tiết kiệm: Thứ nhất, đa dạng hố hình thức gửi tiền tiết kiệm dân cư bao gồm tiền gửi tiết kiệm, trái phiếu kỳ phiếu Áp dụng hình thức gửi nhiều lần lấy gọn lần, tiết kiệm gửi góp, tiết kiệm tuổi già, tiết kiệm tích luỹ Với hình thức Ngân hàng tăng cường vốn đặc biêt vốn trung hạn Thứ hai, Ngân hàng cần phải cải tiến thời gian làm việc để thuận tiện cho người gửi, rút tiền Đây vấn đề quan trọng có người có ngồi làm việc ngày nghỉ có thời gian để đến Ngân hàng gửi tiền rút tiền Thứ ba, cải cách lề lối làm việc, thủ tục việc huy động vốn qua tài khoản tiền gửi tiết kiệm Tránh sử dụng nhiều chứng từ thủ tục rườm rà để tốn thời gian tiền bạc mà khách hàng lại khơng hài lòng - Đa dạng hố tiền gửi cá nhân: hình thức giúp Ngân hàng thu hút nguồn vốn nhàn rỗi dân cư với lãi suất thấp Đồng thời phát triển tài khoản tiền gửi cá nhân góp phần đại hố q trình toán qua Ngân hàng, giảm tỷ lệ tiền mặt lưu thông tiết kiêm chi phi lưu thông - Mở rộng loại tiền gửi khác: Ngân hàng cần quan tâm đến việc mở rộng thêm loại tiền gửi khác để đáp ứng nhu cầu ngày đa dạng dân chúng 3.2.3 Đơn giản hoá thủ tục nhận tiền tủ tục cho vay Hiện nay, người gửi tiền thông thường phải 15 – 30 phút cho lần gửi rút Đối với việc xin vay, thủ tục kéo dài nhiều ngày 28 Các thủ tục Ngân hàng làm theo quy định, Ngân hàng cần nghiên cứu biện pháp rút ngắn thời gian 3.2.4 Áp dụng sách lãi suất linh hoạt Lãi suất yếu tố tác động mạnh mẽ đến việc thu hút vốn tiền gửi, kỳ phiếu, trái phiếu Vì VPBank Nam Định trọng đến việc thay đổi lãi suất thời kỳ cho phù hợp với lãi suất thị truờng nhằm thu hút nguồn tiền gửi thành phần kinh tế 3.2.5 Gắn liền việc tăng cường huy động vốn với sử dụng vốn có hiệu Trong họat động Ngân hàng, nguồn vốn sử dụng vốn có quan hệ thường xuyên, tác động hỗ trợ lẫn nhau,chi phối lẫn Nguồn vốn sở, tiền đề để Ngân hàng thực công tác sử dụng vốn Nhưng Ngân hàng tiến hành cho vay quay vòng vốn nguồn vốn sinh lời Do đó, sử dụng vốn quan trọng để Ngân hàng xác định nguồn vốn cần huy động 3.2.6 Tăng cường công tác thông tin, quảng cáo Với ngân hàng để mở rộng hoạt động khuếch trương quảng cáo việc làm cần thiết Ngân hàng phải cho người dân biết đến hoạt động thấy lợi ích giao dịch với Ngân hàng Trong công tác huy động vốn, việc quảng cáo nên tập trung số vấn đề như: lãi suất tiền gửi, hình thức huy động, lợi ích Ngân hàng gửi tiền, việc khai trương quỹ tiết kiệm Và việc quảng cáo nên tiến hành cách thường xuyên số phương tiện thơng tin đại chúng truyền hình, báo chí, internet Song song với hình thức quảng cáo khuyến mại nhằm thu hút thêm vốn vào Ngân hàng Các hình thức khuyến mại đa dạng tạo thích thú khách hàng trả lời câu hỏi có thưởng, lãi suất ưu đãi khách hàng 29 thường xuyên giao dịch Đây hình thức quảng cáo tốt làm cho khách hàng, người dân biết đến hiểu rõ Ngân hàng VP Bank Nam Định Ngân hàng trực thuộc VP Bank, chịu đạo VP Bank Vì mà số biện pháp trình bày số biện pháp mà VP Bank nói chung VP Bank Nam Định nói riêng cần phải thực để khắc phục tồn công tác huy động vốn nhằm đưa VP Bank Nam Định trở thành tổ chức tài tiền tệ có vị trí then chốt 30 KẾT LUẬN Nền kinh tế Việt Nam năm gần có chuyển biến đáng mừng Cùng với chuyển biến đòi hỏi phải có khoản vốn đầu tư lớn phục vụ cho công cải tổ, đổi phát triển đất nước Để tạo đứng cho thị trường, NHTM khơng ngừng nâng cao khả thu hút nguồn vốn nhàn rỗi dân cư để đầu tư Nguồn vốn huy động có vai trò lớn hoạt động Ngân hàng Do nên mở rộng phạm vi áp dụng ảnh hưởng loại tiền gửi tới tổ chức kinh tế tầng lớp dân cư vấn đề sống Ngân hàng Để thực điều đòi hỏi Ngân hàng phải khơng ngừng mở rộng đa dạng hố hoạt động, tạo điều kiện khai thác tối đa nguồn vốn nhàn rỗi phục vụ cho công công nghiệp hoá đại hoá đất nước Do thực tế phong phú, đa dạng kinh doanh thời gian kiến tập trình độ thân hạn chế nên đề án khơng tránh khỏi thiếu sót nội dung chưa hoàn chỉnh mặt hình thức Tuy nhiên, em hy vọng đề tài mà em nghiên cứu góp phần vào việc tìm hướng đắn cho hoạt động huy động vốn nói chung cơng tác huy hộng vốn huy động nói riêng VP Bank Nam Định Một lần nữa, em xin bày tỏ lòng biết ơn tới giáo – Th.s Nguyễn Thị Tồn tận tình hướng dẫn, bảo giúp đỡ em q trình kiến tập hồn thành đề án môn học Em mong nhận đóng góp ý kiến thầy giáo khoa Tài – Ngân hàng để viết em hoàn chỉnh TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu giảng dạy môn Lý thuyết tiền tệ - Ngân hàng ( tháng 8/2000 ) Tiền tệ thị trường tài Tác giả Frederic S.Michkin Nghiệp vụ kinh doanh Ngân hàng ( Học viện Ngân hàng – 2000 ) Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại – GS.TS Lê Văn Tư Báo cáo kinh doanh tài liệu khác VPBank Nam Định NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Hà Nội, ngày tháng Người nhận xét năm 2009
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác huy động vốn tại Ngân hàng VPBank chi nhánh tỉnh Nam Định. Thực trạng và giải pháp, Công tác huy động vốn tại Ngân hàng VPBank chi nhánh tỉnh Nam Định. Thực trạng và giải pháp

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay