Lịch sử 7 ( 2017 2018)

412 15 0
  • Loading ...
1/412 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/09/2018, 14:12

giáo án lịch sử 7 nam 20182019 có chủ đề tích hợpgiáo án lịch sử 7 mới nhất năm 2018 2019iáo án lịch sử 7 nam 20182019 có chủ đề tích hợpgiáo án lịch sử 7 mới nhất năm 2018 2019iáo án lịch sử 7 nam 20182019 có chủ đề tích hợpgiáo án lịch sử 7 mới nhất năm 2018 2019 Trường THCS Đông Xá Giáo án lịch sử Phần I: Lịch Sử Thế Giới Ngày soạn: /…… / … Chủ đề 1: Khái quát lịch sử giới trung đại ( 10 tiết) Kiến thức: - Trình bày đời xã hội phong kiến châu Âu - Hiểu biết sơ giản thành thị trung đại: Sự đời, quan hệ kinh tế, hình thành tầng lớp thị dân - Sự hình thành phát triển xã hội phong kiến châu Âu thời kì Sơ trung kì trung đại - Sự suy vong chế độ phong kiến hình thành chủ nghĩa tư châu Âu - Cuộc đấu tranh giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại châu Âu - Sự hình thành phát triển quốc gia phong kiến châu Á, Đông Nam Á - Nắm nét chung xã hội phong kiến Kĩ năng: - Biết sử dụng đồ Châu Âu để xác định vị trí quốc gia phong kiến - Biết tận dụng phương pháp so sánh đối chiếu để thấy rõ chuyển biến từ xã hội CHNL sang xã hội phong kiến Thái độ: - Thông qua kiện cụ thể bồi dưỡng nhận thức cho học sinh phát triển hợp quy luật xã hội loài người từ CHNL sang xã hội phong kiến - Tích hợp giáo dục mơi trường Các lực: - Nhận xét, đánh giá, tái kiện, sử dụng đồ dùng, liên hệ, thể thái độ cảm xúc -@ - Giáo viên: Phạm Gia Phú Trường THCS Đông Xá Giáo án lịch sử Ngày giảng: 7A ………… 7B Tiết: 01 PHẦN MỘT KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI BÀI 1: SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI PHONG KIẾN Ở CHÂU ÂU I Mục tiêu: Kiến thức: - Quá trình hình thành xã hội phong kiến Châu Âu, cấu xã hội bao gồm giai cấp (lãnh chúa nông nô) - Hiểu khái niệm “lãnh địa phong kiến” đặc trưng kinh tế lãnh địa - Hiểu “thành thị trung đại” xuất nào? - Kinh tế thành thị khác với kinh tế lãnh địa sao? Kĩ năng: - Biết sử dụng đồ Châu Âu để xác định vị trí quốc gia phong kiến - Biết tận dụng phương pháp so sánh đối chiếu để thấy rõ chuyển biến từ xã hội CHNL sang xã hội phong kiến Thái độ: - Thông qua kiện cụ thể bồi dưỡng nhận thức cho học sinh phát triển hợp quy luật xã hội loài người từ CHNL sang xã hội phong kiến - Tích hợp giáo dục môi trường: Liên hệ ảnh hưởng kinh tế lãnh địa phong kiến xã hội, ảnh hưởng phát triển thành thị Môi trường Các lực: - Nhận xét, đánh giá, tái kiện, sử dụng đồ dùng, liên hệ, thể thái độ cảm xúc II Chuẩn bị giáo viên học sinh: Giáo viên: - Bản đồ Châu Âu thời phong kiến, - Một số tranh mô tả hoạt động thành thị trung đại - Những tư liệu đề cập đến chế độ trị, kinh tế, xã hội lãnh địa phong kiến Học sinh: - Đọc kĩ SGK trả lời câu hỏi Giáo viên: Phạm Gia Phú Trường THCS Đông Xá Giáo án lịch sử III Phương pháp: Phương pháp dạy học: - Thuyết trình, vấn đáp, đàm thoại - Phân tích, diễn giải, tổng hợp - Quy nap, diễn dịch - So sánh, nhận xét Kĩ thuật dạy học: - Trình bày, động não, phân tích, đánh giá IV Tiến trình dạy: Ổn định tổ chức: phút - Sĩ số lớp: 7A ………… 7B Kiểm tra cũ: Bài mới: 3.1 Giới thiệu mới: phút - Giáo viên sơ lược - Giáo viên sơ lược giới thiệu sgk sử - Giáo viên dùng đồ Châu Âu giới thiệu: Từ quốc gia cổ đại phương Tây Châu Âu XHPK hình thành phát triển, để hiểu rõ q trình 3.2 Các hoạt động dạy – học: 39 phút Hoạt động giáo viên học sinh Hoạt động 1: Tìm hiểu nội dung: Sự hình Sự hình thành xã hội phong thành xã hội phong kiến Châu Âu: kiến Châu Âu: 13 phút H:Đọc sgk phần G: Dùng lược đồ + giảng - Từ thiên niên kỉ I tcn quốc gia cổ đại phương Tây Hilạp, Rô Ma phát triển tồn đến kỉ V ? Các quốc gia cổ đại phương Tây tồn * Hồn cảnh lịch sử đến nào? Vì kết thúc? - Cuối kỉ V, người Giác Man - Từ phương Bắc người GiécMan tràn tiêu diệt quốc gia cổ đại xuống tiêu diệt quốc gia lập nên phương Tây lập nên quốc gia nhiều vương quốc Hoạt động giáo viên học sinh Giáo viên: Phạm Gia Phú Trường THCS Đông Xá Giáo án lịch sử ? Kể tên vương quốc mới? Ănglô Xắc Xông - Anh Phơ Răng - Pháp Tây Gốt - Tây Ban Nha Đông Gốt - Italia ? Em lược đồ quốc gia thành lập? ? Sau lập nên vương quốc người Giéc Man làm gì? Chia ruộng đất, phong tước vị cho ?Những việc làm có tác động đến biến đổi xã hội phong kiến Châu Âu? Bộ máy nhà nước CHNL sụp đổ, giai cấp xuất ? Các giai cấp thành lập? ? Những người gọi lãnh chúa phong kiến? ? Nông nô hình thành từ tầng lớp ? Quan hệ giai cấp nào? - Nông nơ lệ thuộc lãnh chúa Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung: Lãnh địa phong kiến 13 phút Tích hợp giáo dục môi trường: G:Sơ kết chuyển ý G:Giảng theo sgk H:Đọc lãnh địa thu tô thuế-> hết ? Em hiểu “lãnh địa”, “lãnh chúa”, “nơng nơ”? ? Lãnh địa có khác với thái ấp, điền trang VN thời PK? G:So sánh liên hệ với thái ấp, điền trang Việt Nam? * Những biến đổi xã hội - Tướng lĩnh, quý tộc chia ruộng đất, phong tước vị-> lãnh chúa phong kiến - Nô lệ, nhân dân-> nông nô lệ thuộc lãnh chúa -> Xã hội phong kiến hình thành Lãnh địa phong kiến - Lãnh địa vùng đất đai rộng lớn lãnh chúa làm chủ, có lâu đài, thành quách Giáo viên: Phạm Gia Phú Trường THCS Đông Xá Giáo án lịch sử H:Quan sát H1 sgk, ? Em miêu tả nhận xét lãnh địa phong kiến H1 sgk đất nước thu nhỏ Lãnh chúa vua con> ? Tổ chức hoạt động lãnh địa - Tổ chức hoạt động lãnh nào? địa: + Lãnh địa bao gồm có đất đai, dinh thự với tường cao, hào sâu, kho tàng + Nông nô nhận đất canh tác lãnh chúa nộp tô thuế + Lãnh chúa bóc lột nơng nơ - Lãnh chúa: Sống xã hoa, đầy đủ - Nơng nơ: Đói nghèo cực khổ, ? Đời sống sinh hoạt lãnh chúa nông chống lãnh chúa nô lãnh địa ? Đặc trưng kinh tế lãnh địa gì? - Đặc trưng kinh tế lãnh địa: ? Đặc trưng kinh tế lãnh địa có tác động Tự cung tự cấp, đóng kín đến kinh tế? lãnh địa ? Em phân biệt khác xã hội cổ đại xã hội phong kiến Châu Âu - Xã hội cổ đại giai cấp chủ nô - nô lệ Nô lệ cơng cụ biết nói Giáo viên: Phạm Gia Phú Trường THCS Đông Xá Giáo án lịch sử - Xã hội phong kiến giai cấp lãnh chúa nông nô Nông nô nộp tô thuế cho lãnh chúa Hoạt động 3: Tìm hiểu nội dung: Sự xuất thành thị trung đại 13 phút Tích hợp giáo dục mơi trường: G:Sơ kết chuyển ý Từ kỉ V đến X – kt lãnh địa H:Tìm hiểu sgk ? Đặc điểm kinh tế lãnh địa gì? - Tự sản xuất, tư liệu dùng H:Đọc sgk từ “nhưng từ kỉ ” ? Cuối kỉ XI sản xuất có thay đổi? Sự thay đổi có tác dụng gì? ? Đặc điểm thành thị Sự xuất thành thị trung đại - Cuối kỉ XI, sản xuất phát triển, hàng hoá dư thừa đưa trao đổi buôn bán - thị trấn, thành phố đời thành thị xuất ? Cư dân thành thị gồm ai? Họ - Cư dân: Thợ thủ công, thương làm nghề gì? nhân, sản xuất trao đổi, bn bán ? Thành thị đời có ý nghĩa gì? - Ý nghĩa: Thúc đẩy sản xuất buôn bán, làm cho xã hội phong ? Thành thị trung đại xuất kiến phát triển nào? HS: Cuối kỉ XI sản xuất phát triển, hàng hoá dư thừa đưa trao đổi buôn bán thị trấn, thành phố đời thành thị xuất H:Quan sát tranh H2 sgk ? ? Em miêu tả lại sống thành thị qua tranh? G:Sơ kết Củng cố: phút - Giáo viên củng cố kiến thức toàn Giáo viên: Phạm Gia Phú Trường THCS Đông Xá Giáo án lịch sử ? Xã hội phong kiến Châu Âu hình thành nào? ? Nền kinh tế lãnh địa kinh tế thành thị có khác nhau? Hướng dẫn học sinh học nhà chuẩn bị cho sau: phút * Hướng dẫn học sinh học nhà: - Sưu tầm lịch sử giới trung đại G: Nhấn mạnh: xã hội phong kiến Châu Âu đời hợp quy luật - Đặc trưng lãnh địa phong kiến đơn vị trị, kinh tế độc quyền, tự cấp, tự túc biểu phân quyênc Châu Âu khác với xã hội phong kiến tập quyền phương đông - Sự xuất thành thị yếu tố thúc đẩy xã hội phong kiến, kinh tế hàng hoá phát triển đồng thời nguyên nhân làm cho xã hội phong kiến suy vong * Học sinh chuẩn bị cho sau: - Dặn dò H: Đọc sgk V Rút kinh nghiệm: - & Giáo viên: Phạm Gia Phú Trường THCS Đông Xá Giáo án lịch sử Ngày giảng: 7A ………… 7B Tiết: 02 BÀI 2: SỰ SUY VONG CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN VÀ SỰ HÌNH THÀNH CHỦ NGHIA TƯ BẢN Ở CHÂU ÂU I Mục tiêu: Kiến thức: - Nguyên nhân hệ phát kiến địa lí yếu tố tạo tiền đề cho hình thành quan hệ sản xuất tư chủ nghĩa - Quá trình hình thành Quan hệ sản xuất tư chủ nghĩa lòng xã hội phong kiến Châu Âu Kĩ năng: - Bồi dưỡng kĩ quan sát đồ, hướng biển nhà thám hiểm phát kiến địa lí - Biết khai thác tranh ảnh lịch sử Thái độ: - HS thấy tính tất yếu, tính quy luật trình phát triển từ xã hội phong kiến lên xã hội tư chủ nghĩa Châu Âu - Mở rộng thị trường, giao lưu buôn bán nước tất yếu * Tích hợp giáo dục môi trường: - Xác định nguyên nhân phát kiến lớn địa lí - Mở rộng mơi trường tiếp xúc người châu lục - Tác dụng phát kiến lớn địa lí Các lực: - Nhận xét, đánh giá, tái kiện, sử dụng đồ dùng, liên hệ, thể thái độ cảm xúc II Chuẩn bị giáo viên học sinh: Giáo viên: - Bản đồ giới - Tranh ảnh nhà phát kiến địa lí tàu, thuyền - Sưu tầm câu chuyện phát kiến địa lí Học sinh: - Đọc kĩ SGK trả lời câu hỏi III Phương pháp: Giáo viên: Phạm Gia Phú Trường THCS Đông Xá Giáo án lịch sử Phương pháp dạy học: - Thuyết trình, vấn đáp, đàm thoại - Phân tích, diễn giải, tổng hợp - Quy nạp, diễn dịch - So sánh , nhận xét Kĩ thuật dạy học: - Trình bày, phân tích, động não IV Tiến trình dạy: Ổn định tổ chức: phút - Sĩ số lớp: 7A ………… 7B Kiểm tra cũ: phút ? Xã hội phong kiến Châu Âu hình thành nào? - Đặc điểm kinh tế lãnh địa? ? Vì thành thị trung đại lại xuất hiện? - Nền kinh tế lãnh địa có khác kinh tế thành thi? * Yêu cầu đạt được: - Cuối kỉ V xã hội phong kiến Châu Âu hình thành - Nền kinh tế tự cấp tự túc,khơng trao đổi với bên - Cuối kỉ XI sản xuất phát triển hàng hoá dư thừa - Thành thị Trung đại xuất Bài mới: 3.1 Giới thiệu mới: phút Sang kỉ XV, kinh tế hàng hoá phát triển mạnh, họ cần tiêu thụ hàng hoá mua nguyên liệu đường lục địa bị độc chiếm người phương Tây tiến hành phát kiến địa lí bắng đường biển, thị trường mở rộng, kinh tế hàng hoá phát triển phá vỡ chế độ phong kiến hình thành xã hội tư Châu Âu 3.2 Các hoạt động dạy – học: 36 phút Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung Hoạt động 1: 20 phút Những phát kiến lớn Tìm hiểu nội dung: Những phát địa lí: kiến lớn địa lí: Giáo viên: Phạm Gia Phú Trường THCS Đơng Xá Giáo án lịch sử Tích hợp giáo dục môi trường H:Đọc sgk G:Sơ lược sgk ? Vì lại có phát kiến địa - Nguyên nhân: lí? + Do sản xuất phát triển cần nguyên ? Các phát kiến địa lí thực liệu thị trường nhờ có điều kiện nào? H:Quan sát H3 sgk? ? Em mơ tả tàu Ca ven? G: Dùng lược đồ kể phát kiến địa lí ? Trình bày phát kiến địa lí tiêu biểu? - 1415 Hồng tử Hen ri sang lập trường đại học hàng hải thiên văn, địa lí, từ 1416 năm có đồn thám hiểm họ 82 năm tìm Ấn Độ - 8/1487, Nhà thám hiểm Báctơmi Điaxơ đến mũi cực Nam Châu Phi gặp bão bất ngờ thổi bật xuống cực Nam Thuỷ thủ loạn trở * Các phát kiến địa lí tiêu biểu: + 1487, Điaxơ vòng qua cực Nam Châu Phi + 1498, Vaxcô Gama đến Ấn Độ + 1492, Crítxtốp Cơlơmbơ tìm Châu Mĩ + 1519-1522, Magienlăng vòng quanh Trái đất Giáo viên: Phạm Gia Phú Trường THCS Đông Xá Trần 1226-1400 Hồ 1400-1407 Lê sơ 1428-1504 Lê mạt 1504-1786 Tây Sơn 1771-1792 Giáo án lịch sử 12581288 14001407 14181427 Nội chiến 17851789 Trần Quốc Tuấn M.Nguyên Bạch Đằng Hồ Quý Ly Minh T/bại Đ.Quan Lê Lợi Minh Chi Lăng Nguyễn Huệ Xiêm Thống Sự phát triển kinh tế, văn hoá từ kỉ X-XIX: Nội dung Nông nghiệp Thủ công nghiệp Ngô – Đinh -T.Lê X Lý -Trần XI-XIV Lê Sơ XV XVI-XVIII Đầu XIX - Khuyến khích sản xuất, đào kênh ngòi, cày tịch điền - Xây dựng xưởng thủ công nhà nước làng thủ công phát triển - Ruộng tư, điền trang thái ấp, sách nơng nghiệp - Chính sách quân điền, quan chuyên trách nông nghiệp, - Đàng suy yếu, Đàng phát triển, chiếu khuyến nông - Khai hoang lập ấp, lập đồn điền, đắp đê - Đúc tiền đồng trung Thương tâm buôn nghiệp bán, chợ làng quê - 36 Phường Nghề thủ công phát - Nhiều làng - Mở rộng gốm Bát triển nghề thủ công khai mỏ Tràng - Cục bách tác nhà nước Ngoại thương phát triển Thăng Long sầm uất Khuyến khíc mở chợ, bn bán ngồi nước - Đô thị, phố xá mở cửa ải giảm thuế, bn bán vũ khí -> chiến tranh Giáo viên: Phạm Gia Phú - Nhiều thành thị thi tứ - Hạn chế buôn bán với phương Tây Trường THCS Đông Xá Giáo án lịch sử Văn học nghệ thuật giáo dục - Các tác - Văn hoá phẩm văn dân gian - Mở trường học tiêu chủ yếu khuyến khích biểu thi cử sáng Xây - Giáo dục tác văn học, dựng quốc chưa phát hội Tao Đàn tử giám triển Hà Nội Khoa học kĩ thuật - Nhiều tác phẩm sử học, địa lí học - Lê Thánh Tông, Nguyễn Trãi Lương Thế Vinh Ngô Sĩ Liên - Cơ quan chuyên viết sử - Lê Văn Hưu thầy thuốc Tuệ Tĩnh - Chữ quốc ngữ đời - Quang Trung ban chiếu lập học - Chữ Nôm coi trọng - Tác phẩm văn, thơ Nôm tiêu biểu nghệ thuật sân khấu, dân gian phát triển phong phú đa dạng - Văn học phát triển rực rỡ - Nhiều cơng trình kiến trúc tiếng đồ sộ đời - Lăng tẩm triều Nguyễn, chùa Tây Phương - Sử học phát triển, địa lí, y - Chế tạo vũ học thầy khí đóng tàu thuốc Lê Hữu Trác < - Phát triển HảiThượng làng nghề thủ Lãn Ơng> cơng - Tiếp thu kĩ thuật PhươngTây Củng cố: phút - Làm tập sgk tập - Ôn tập kĩ nội dung kiến thức - Sưu tầm lịch sử địa phương Hướng dẫn hs học nhà chuẩn bị cho sau:2 phút * Hướng dẫn hs học nhà: - Ôn tập nội dung học * Hướng dẫn hs chuẩn bị cho sau: - Chuẩn bị sau: Giáo viên: Phạm Gia Phú Trường THCS Đông Xá Giáo án lịch sử V Rút kinh nghiệm: VI Rút kinh nghiệm chủ đề: .Ngày giảng: 7A 7B ….…… Tiết 57 LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG HOÀNG ĐẾ TRẦN NHÂN TƠNG VÀ DI TÍCH - DANH THẮNG YÊN TỬ I Mục tiêu: Kiến thức: - Sơ lược nét đời - nghiệp Hồng Đế Trần Nhân Tơng - Di tích văn hóa – lịch sử Yên Tử - Quảng Ninh Kĩ năng: - Hiểu giá trị di tích – lịch sử Quảng Ninh thời kì tiền sử Thái độ: - HS tự hào với truyền thống văn hóa địa phương Quảng Ninh – nơi văn hóa Việt Nam Các lực: - Nhận xét, đánh giá, vận dụng, giải mối liên hệ, liên hệ, thể thái độ cảm xúc II Chuẩn bị giáo viên học sinh: Giáo viên: - Tài liệu lịch sử địa phương - Bản đồ tỉnh Quảng Ninh Giáo viên: Phạm Gia Phú Trường THCS Đông Xá Giáo án lịch sử - Giáo viên sử dụng máy chiếu cho học sinh quan sát số hình ảnh lịch sử QN Học sinh: - Chuẩn bị theo hướng dẫn: sưu tầm lịch sử địa phương- Quảng Ninh III Phương pháp: Phương pháp dạy học: - Phân tích, diễn giải, tổng hợp - Quy nạp, diễn dịch, trực quan, thuyết trình, thảo luận, kể chuyện Kĩ thuật dạy học: - Tư duy, động não IV Tiến trình gìơ dạy: Ổn định lớp: phút - Sĩ số học sinh: 7A 7B Kiểm tra cũ: Kiểm tra 15 phút Câu 1: Vua Quang Trung có sách để phục hồi phát triển kinh tế, văn hóa dân tộc Câu 2: Em có nhận xét sách Quốc phòng ngoại giao Quang Trung ? * Đáp án + biểu điểm: Câu Đáp án Điểm Câu ( đ) Chính sách phục hồi phát triển kinh tế, văn hóa dân tộc: a Kinh tế: * Nơng nghiệp - Ban hành "chiếu khuyến nông" - Giảm bãi bỏ nhiều thứ thuế -> Nông nghiệp phục hồi * Cơng, thương nghiệp - Giảm c¸c thø thuế 0,5đ 0,5 0,5 - Nghề thủ công buôn bán đợc phơc håi dÇn 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ b Văn hố , giáo dục - Ban bè "chiếu lập học" 0,5đ - Mở cửa ải, thông thương chợ búa - Hàng hố khơng ngưng đọng, lợi cho viƯc tiêu dùng dân Giáo viên: Phạm Gia Phú Trường THCS Đông Xá Giáo án lịch sử - Lập viện sùng - cao ch Nụm, chữ viết riêng dân tộc -> Thể ý thức, tinh thần dân tộc sâu sắc 0,5 0,5 C Tác dụng: Xã hội ổn định, kinh tế phục hồi có điều kiện phát triển Câu * Nhận xét sách Quốc phòng ngoại giao ( 3đ) Quang Trung: - QT Củng cố quân đội mặt từ lực lượng đến việc tiêu 1,5đ diệt tập đoàn phản loạn - Về ngoại giao: Quan hệ mếm dẻo cương với nhà 1,5đ Thanh Giảng mới: 3.1 Giới thiệu mới: phút Chúng ta vừa học xong chương V lịch sử Việt Nam, giai đoạn lịch sử hào hùng vể vang dân tộc Vậy địa phương Quảng Ninh ta giai đoạn nào? Hơm nay, tìm hiểu qua bài: “HỒNG ĐẾ TRẦN NHÂN TƠNG VÀ DI TÍCH – DANH THẮNG YÊN TỬ” tiếp tiết 3.2 Các hoạt động dạy- học: 25 phút Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung Tìm hiểu Hồng đế Trần Nhân Tơng với thiền Hồng đế Trần Nhân Tơng phái Trúc Lâm di tích – danh tắng Yên Tử với thiền phái Trúc Lâm HS đọc SGK mục di tích – danh thắng Yên Tử: Hoạt động 1: phút 2.1 Sự hình thành danh thắng ? Nêu vị trí danh thắng Yên Tử địa Yên Tử bàn tỉnh mà em biết? - Danh thắng Yên Tử nằm ? Nêu hiểu biết em tên gọi? địa bàn xã Thượng Yên Công, HS: Trả lời: thuộc Thượng Yên Công - TP ng thành phố ng Bí Bí GV: Đây núi cao dãy núi - Trải qua thời gian, n Tử có thuộc cánh cung Đơng Triều cao 1068m so với nhiều tên gọi khác mức nước biển; Đỉnh núi nằm tầng khơng khí lạnh quanh năm mây trắng bao phủ nên có tên gọi Bạch Vân Sơn, nhân dân ta Giáo viên: Phạm Gia Phú Trường THCS Đông Xá Giáo án lịch sử quen gọi Yên Tử GV: Theo tương truyền, thời xưa có đạo sĩ tên An Kì Sinh lên tìm thuốc tu luyện dựng lên chùa nhỏ để tụng niệm gắn liền với tên ông An Tự, sau đọc chệch thành An Tử Cuối thời Lê kiêng tước hiệu An đô Vương Trịnh Cương nên đọc thành Yên tên gọi An tử chuyển thành Yên Tử ngày Hoạt động 2: phút 2.2 Sự phát triển qua thời kì lịch sử danh thắng HS đọc SGK từ “Thời Lí” đến “ tơn giáo Yên Tử nước” ? Nêu hiểu biết em q trình phát - Thời Lí, nơi có tên triển trung tâm phật giáo Trúc Lâm Yên Phù Vân Tử? - Thời Trần, thực trở HS: Trả lời: - Thời Lí, nơi có tên Phù thành trung tâm văn hóa, tôn Vân giáo nước - Thời Trần, thực trở thành trung tâm văn hóa, tơn giáo nước GV: Thời Lí phật giáo bắt đầu hình thành nước ta, nơi có tên chùa Phù Vân, phải đến thời Trần sau đại thắng Bạch Đằng năm1288 vua Trần Nhân Tông xuất gia đầu Phật tu hành sáng lập Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử thực trở thành trung tâm văn hóa, tơn giáo nước Hoạt động 3: phút 2.3 Thiền phái Trúc Lâm với HS đọc tiếp đến hết: việc bảo vệ đất nước ?: Nêu tầm nhìn chiến lược mà Trần Nhân Tông - Thắng lợi ba lần kháng chiến nghĩ đến sau chiến thắng Bạch Đằng năm chống quân Mông – Nguyên 1288? để lại học quí giá củng Giáo viên: Phạm Gia Phú Trường THCS Đông Xá Giáo án lịch sử HS: Trả lời: Cần tạo hệ tư tưởng thích hợp để củng cố lòng dân, khơi dậy truyền thống, nâng cao tinh thần tự lực , tự cường nhân dân GV: Sau chiến thắng Bạch Đằng năm 1288, mặt triều đình phải “ khoan sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc, thượng sách giữ nước”, lấy “ ý thích dân ý thích mình”; Mặt khác cần tạo hệ tư tưởng thích hợp để cố kết lòng dân, khơi dậy truyền thống, nâng cao tinh thần tự lực tự ngfcuar nhân dân Từ thực tế đất nước chí nguyện theo đạo từ nhỏ, Trần Nhân Tơng từ bỏ ngai vàng lên chốn sơn lâm tu luyện tạo phái – Thiền phái Trúc Lâm ? Theo em Thiền phái Trúc Lâm có khác với giáo lí Đạo Phật đương thời? HS: Trả lời: Thiền phái Trúc Lâm khác với giáo lí đạo Phật lúc là: khơng phải điều mê thần bí, mà giáo lí phản ánh phần thực xã hội đáp ứng nhu cầu đất nước lúc GV: nhu cầu đồn kết dân tộc, củng cố nhà nước trung ương tập quyền, sẵn sàng chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập tự chủ đât nước; Nó kế thừa yếu tố tích cực Phật giáo khác có tính dân tộc riêng biệt: không phủ nhận đấu tranh giai cấp, không khuyên người dân phải sống khô hạnh, hướng người đồn kết u thương, phản ánh tính tự lập tự cường dân tộc Hoạt động 4: phút ?: Việc làm Trần Nhân Tơng có ý nghĩa , tác dụng đất nước? cố khối đoàn kết toàn dân xây dựng bảo vệ Tổ quốc - Về quan tâm nhà nước đến toàn dân dựa vào dân để đánh giặc => Cần tạo hệ tư tưởng thích hợp để củng cố lòng dân, khơi dậy truyền thống, nâng cao tinh thần tự lực , tự cường nhân dân 2.4 Ý nghĩa - tác dụng: - Biết sử dụng tài Phật giáo để phục vụ trị - Sử dụng tiềm Phật Giáo viên: Phạm Gia Phú Trường THCS Đông Xá Giáo án lịch sử HS: Trả lời: - Biết sử dụng tài Phật giáo giáo để liên kết lương tâm, ổn để phục vụ trị định triều đình - Sử dụng tiềm Phật giáo để liên kết - Ông Phật tử chân lương tâm, ổn định triều đình có ý nguyện phụng - Ơng Phật tử chân có ý nguyện đạo Phật gắn với phụng phụng đạo Phật gắn với phụng quốc gia để quốc gia để tập hợp tín đồ tập hợp tín đồ truyền bá giáo lí truyền bá giáo lí GV: Ngay thời gian tu hành, ông - Từ vị trí ta bao quan tâm tới việc triều chính; dựa vào đạo Phật quát vùng Đông Bắc ông củng cố mối quan hệ với nước láng Tổ quốc giềng Từ vị trí “ Non thiêng Yên Tử”, tầm mắt ta bao quát vùng Đông Bắc Trần Nhân Tông muốn trở thành vị cao tăng, ơng có tầm nhìn chiến lược nhà quân tài giỏi, ông tự nguyện làm người chiến sĩ cảnh giới vùng biên cương phía Đơng Bắc Tổ quốc Củng cố: phút ? Văn hóa tiền sử Quảng Ninh thời Hùng Vương gồm di tích gì? Ở đâu? ? Các giá trị di tích văn hóa – lịch sử Quảng Ninh thời tiền sử thời Hùng Vương?I Hướng dẫn học sinh học nhà chuẩn bị cho sau: phút * Hướng dẫn học sinh học nhà - Học bài, sưu tầm thêm tài liệu * Hướng dẫn học sinh chuẩn bị cho sau - Chuẩn bị sau: ÔN TẬP CHƯƠNG II VÀ III V Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………… Giáo viên: Phạm Gia Phú Trường THCS Đông Xá Giáo án lịch sử LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG HỒNG ĐẾ TRẦN NHÂN TƠNG VÀ DI TÍCH - DANH THẮNG YÊN TỬ I Mục tiêu: Kiến thức: - Sơ lược nét đời - nghiệp Hoàng Đế Trần Nhân Tơng - Di tích văn hóa – lịch sử n Tử - Quảng Ninh Kĩ năng: - Hiểu giá trị di tích – lịch sử Quảng Ninh thời kì tiền sử Thái độ: - HS tự hào với truyền thống văn hóa địa phương Quảng Ninh – nơi văn hóa Việt Nam Các lực: - Nhận xét, đánh giá, vận dụng, giải mối liên hệ, liên hệ, thể thái độ cảm xúc II Chuẩn bị giáo viên học sinh: Giáo viên: - Tài liệu lịch sử địa phương - Bản đồ tỉnh Quảng Ninh - Giáo viên sử dụng máy chiếu cho học sinh quan sát số hình ảnh lịch sử QN Học sinh: - Chuẩn bị theo hướng dẫn: sưu tầm lịch sử địa phương- Quảng Ninh III Phương pháp: Phương pháp dạy học: - Phân tích, diễn giải, tổng hợp - Quy nạp, diễn dịch, trực quan, thuyết trình, thảo luận, kể chuyện Kĩ thuật dạy học: - Tư duy, động não Giáo viên: Phạm Gia Phú Trường THCS Đông Xá Giáo án lịch sử IV Tiến trình gìơ dạy: Ổn định lớp: phút - Sĩ số học sinh: 7A 7B Kiểm tra cũ: Kiểm tra 15 phút Câu 1: Vua Quang Trung có sách để phục hồi phát triển kinh tế, văn hóa dân tộc Câu 2: Em có nhận xét sách Quốc phòng ngoại giao Quang Trung ? * Đáp án + biểu điểm: Câu Đáp án Điểm Câu ( đ) Chính sách phục hồi phát triển kinh tế, văn hóa dân tộc: a Kinh tế: * Nông nghiệp - Ban hành "chiếu khuyến nông" - Giảm bãi bỏ nhiều thứ thuế -> Nông nghiệp phục hồi * Công, thương nghiệp - Giảm c¸c thø thuế - Mở cửa ải, thơng thương chợ búa - Hàng hố khơng ngưng đọng, lợi cho việc tiờu dựng ca dõn - Nghề thủ công buôn bán đợc phục hồi dần b Vn hoỏ , giáo dục - Ban bè "chiếu lập học" - Lập viện sùng - Đề cao chữ Nơm, ch÷ viết riêng dân tộc -> Thể ý thức, tinh thần dân tộc sâu sắc 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 1đ C T¸c dơng: Câu ( 3đ) Xã hội ổn định, kinh tế phục hồi có điều kiện phát triển * Nhận xét sách Quốc phòng ngoại giao Quang Trung: - QT Củng cố quân đội mặt từ lực lượng đến việc tiêu diệt tập đoàn phản loạn Giáo viên: Phạm Gia Phú 1đ 1,5đ Trường THCS Đông Xá Giáo án lịch sử - Về ngoại giao: Quan hệ mếm dẻo cương với nhà Thanh 1,5đ Giảng mới: 3.1 Giới thiệu mới: phút Chúng ta vừa học xong chương V lịch sử Việt Nam, giai đoạn lịch sử hào hùng vể vang dân tộc Vậy địa phương Quảng Ninh ta giai đoạn nào? Hôm nay, tìm hiểu qua bài: “HỒNG ĐẾ TRẦN NHÂN TƠNG VÀ DI TÍCH – DANH THẮNG N TỬ” tiếp tiết 3.2 Các hoạt động dạy- học: 25 phút Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung Tìm hiểu Hồng đế Trần Nhân Tơng với thiền Hồng đế Trần Nhân Tơng phái Trúc Lâm di tích – danh tắng Yên Tử với thiền phái Trúc Lâm HS đọc SGK mục di tích – danh thắng Yên Tử: Hoạt động 1: phút 2.1 Sự hình thành danh thắng ? Nêu vị trí danh thắng Yên Tử địa Yên Tử bàn tỉnh mà em biết? - Danh thắng Yên Tử nằm ? Nêu hiểu biết em tên gọi? địa bàn xã Thượng Yên Công, HS: Trả lời: thuộc Thượng n Cơng - TP ng thành phố ng Bí Bí GV: Đây núi cao dãy núi - Trải qua thời gian, Yên Tử có thuộc cánh cung Đông Triều cao 1068m so với nhiều tên gọi khác mức nước biển; Đỉnh núi nằm tầng khơng khí lạnh quanh năm mây trắng bao phủ nên có tên gọi Bạch Vân Sơn, nhân dân ta quen gọi Yên Tử GV: Theo tương truyền, thời xưa có đạo sĩ tên An Kì Sinh lên tìm thuốc tu luyện dựng lên chùa nhỏ để tụng niệm gắn liền với tên ông An Tự, sau đọc chệch thành An Tử Cuối thời Lê kiêng tước hiệu An đô Vương Trịnh Cương nên đọc thành Yên tên gọi An tử chuyển thành Yên Tử ngày Giáo viên: Phạm Gia Phú Trường THCS Đông Xá Giáo án lịch sử Hoạt động 2: phút 2.2 Sự phát triển qua thời kì lịch sử danh thắng HS đọc SGK từ “Thời Lí” đến “ tôn giáo Yên Tử nước” ? Nêu hiểu biết em trình phát - Thời Lí, nơi có tên triển trung tâm phật giáo Trúc Lâm Yên Phù Vân Tử? - Thời Trần, thực trở HS: Trả lời: - Thời Lí, nơi có tên Phù thành trung tâm văn hóa, tơn Vân giáo nước - Thời Trần, thực trở thành trung tâm văn hóa, tơn giáo nước GV: Thời Lí phật giáo bắt đầu hình thành nước ta, nơi có tên chùa Phù Vân, phải đến thời Trần sau đại thắng Bạch Đằng năm1288 vua Trần Nhân Tông xuất gia đầu Phật tu hành sáng lập Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử thực trở thành trung tâm văn hóa, tơn giáo nước Hoạt động 3: phút 2.3 Thiền phái Trúc Lâm với HS đọc tiếp đến hết: việc bảo vệ đất nước ?: Nêu tầm nhìn chiến lược mà Trần Nhân Tơng - Thắng lợi ba lần kháng chiến nghĩ đến sau chiến thắng Bạch Đằng năm chống quân Mông – Nguyên 1288? để lại học quí giá củng HS: Trả lời: Cần tạo hệ tư tưởng thích cố khối đồn kết tồn dân hợp để củng cố lòng dân, khơi dậy truyền thống, xây dựng bảo vệ Tổ quốc nâng cao tinh thần tự lực , tự cường nhân - Về quan tâm nhà dân nước đến toàn dân dựa vào GV: Sau chiến thắng Bạch Đằng năm 1288, dân để đánh giặc mặt triều đình phải “ khoan sức dân để làm kế => Cần tạo hệ tư tưởng sâu rễ bền gốc, thượng sách giữ nước”, lấy thích hợp để củng cố lòng dân, “ ý thích dân ý thích mình”; Mặt khác khơi dậy truyền thống, nâng cần tạo hệ tư tưởng thích hợp để cố kết cao tinh thần tự lực , tự cường lòng dân, khơi dậy truyền thống, nâng cao tinh nhân dân Giáo viên: Phạm Gia Phú Trường THCS Đông Xá Giáo án lịch sử thần tự lực tự ngfcuar nhân dân Từ thực tế đất nước chí nguyện theo đạo từ nhỏ, Trần Nhân Tông từ bỏ ngai vàng lên chốn sơn lâm tu luyện tạo phái – Thiền phái Trúc Lâm ? Theo em Thiền phái Trúc Lâm có khác với giáo lí Đạo Phật đương thời? HS: Trả lời: Thiền phái Trúc Lâm khác với giáo lí đạo Phật lúc là: khơng phải điều mê thần bí, mà giáo lí phản ánh phần thực xã hội đáp ứng nhu cầu đất nước lúc GV: nhu cầu đoàn kết dân tộc, củng cố nhà nước trung ương tập quyền, sẵn sàng chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập tự chủ đât nước; Nó kế thừa yếu tố tích cực Phật giáo khác có tính dân tộc riêng biệt: không phủ nhận đấu tranh giai cấp, không khuyên người dân phải sống khơ hạnh, hướng người đồn kết yêu thương, phản ánh tính tự lập tự cường dân tộc Hoạt động 4: phút ?: Việc làm Trần Nhân Tơng có ý nghĩa , tác dụng đất nước? HS: Trả lời: - Biết sử dụng tài Phật giáo để phục vụ trị - Sử dụng tiềm Phật giáo để liên kết lương tâm, ổn định triều đình - Ơng Phật tử chân có ý nguyện phụng đạo Phật gắn với phụng quốc gia để tập hợp tín đồ truyền bá giáo lí GV: Ngay thời gian tu hành, ơng quan tâm tới việc triều chính; dựa vào đạo Phật ông củng cố mối quan hệ với nước láng 2.4 Ý nghĩa - tác dụng: - Biết sử dụng tài Phật giáo để phục vụ trị - Sử dụng tiềm Phật giáo để liên kết lương tâm, ổn định triều đình - Ơng Phật tử chân có ý nguyện phụng đạo Phật gắn với phụng quốc gia để tập hợp tín đồ truyền bá giáo lí - Từ vị trí ta bao qt vùng Đông Bắc Tổ quốc Giáo viên: Phạm Gia Phú Trường THCS Đông Xá Giáo án lịch sử giềng Từ vị trí “ Non thiêng Yên Tử”, tầm mắt ta bao quát vùng Đông Bắc Trần Nhân Tông muốn trở thành vị cao tăng, ơng có tầm nhìn chiến lược nhà quân tài giỏi, ông tự nguyện làm người chiến sĩ cảnh giới vùng biên cương phía Đơng Bắc Tổ quốc Củng cố: phút ? Văn hóa tiền sử Quảng Ninh thời Hùng Vương gồm di tích gì? Ở đâu? ? Các giá trị di tích văn hóa – lịch sử Quảng Ninh thời tiền sử thời Hùng Vương?I Hướng dẫn học sinh học nhà chuẩn bị cho sau: phút * Hướng dẫn học sinh học nhà - Học bài, sưu tầm thêm tài liệu * Hướng dẫn học sinh chuẩn bị cho sau - Chuẩn bị sau: ÔN TẬP CHƯƠNG II VÀ III V Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………… Giáo viên: Phạm Gia Phú Trường THCS Đông Xá Giáo án lịch sử Giáo viên: Phạm Gia Phú ...Trường THCS Đông Xá Giáo án lịch sử Ngày giảng: 7A ………… 7B Tiết: 01 PHẦN MỘT KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI BÀI 1: SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ... Giáo viên: Phạm Gia Phú Trường THCS Đông Xá Giáo án lịch sử Ngày giảng: 7A ………… 7B Bài Tiết: 05 TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN (Tiết 2) I Mục tiêu: Kiến thức: - Xã hội phong kiến Trung Quốc... - Sĩ số lớp: 7A ………… 7B Kiểm tra cũ: phút * Học sinh làm tập trắc nghiệm: Khoanh tròn vào đáp án Nhà Tần thành lập năm nào? A Năm 77 1tcn B Năm 221tcn C năm 206tcn D Năm 207tcn Chế độ phong
- Xem thêm -

Xem thêm: Lịch sử 7 ( 2017 2018), Lịch sử 7 ( 2017 2018)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay