bai tap viet cau so 1 ( Family and friends 2 unit 1 2 3)

2 7 1
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/09/2018, 10:40

NAME: _ KIỂM TRA VIẾT CÂU SỐ 01 Dịch câu sau sang tiếng Anh: Đây gì? _  Đây cá _ Đó kem bạn _ Ơng ơng _ Cô cô giáo _ Đây gì? _  Nó cục gôm bạn _ Màu sắc + đồ vật Ví dụ: yellow shirt - shirt yellow áo thun màu vàng - áo thun màu vàng Hoàn thành từ sau cho biết nghĩa tiếngViệt chúng: R_d Y_ll_w Or_ng_ Gr_y This: That: My: Is: Gr_ _n Bl_ck P_nk Br_wn Bl_ _ Wh_t_ P_rpl_ These: Those: Your: Are: Bài tập nhà: NAME: _ Chuyển câu sau sang tiếng Anh: Đây búp bê _ Nó vịt màu vàng _ Chúng trái banh màu xanh _ Anh cảnh sát _ Chúng cảy bút sáp màu _ Nó lọ mực màu đen _ Chúng diều màu cam _ Cô bác sĩ _ Chúng táo màu đỏ _ 10 Đó xe màu trắng _ ... _ Cô bác sĩ _ Chúng táo màu đỏ _ 10 Đó xe màu trắng _
- Xem thêm -

Xem thêm: bai tap viet cau so 1 ( Family and friends 2 unit 1 2 3), bai tap viet cau so 1 ( Family and friends 2 unit 1 2 3)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay