Chương 6 bảo vệ môi trường MTVCN

26 4 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/09/2018, 09:31

MƠI TRƯỜNG VÀ CON NGƯỜI Chương 6: Bảo vệ mơi trường Phát triển bền vững Nội dung chương 6.1 Bảo vệ môi trường 6.1.1 Khái niệm 6.1.2 Nguyên tắc BVMT 6.1.3 Chính sách nhà nước BVMT 6.1.4 Những hoạt động BVMT khuyến khích 6.2 Phát triển bền vững 6.2.1 Khái niệm chung 6.2.2 Các nội dung PTBV 6.2.3 Tiếp cận PTBV VN 6.1 Khái niệm Bảo vệ môi trường Bảo vệ mơi trường hoạt động giữ gìn, phòng ngừa, hạn chế tác động xấu đến môi trường; ứng phó cố mơi trường; khắc phục nhiễm, suy thối, cải thiện, phục hồi mơi trường; khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên nhằm giữ môi trường lành (Luật BVMT, 2014) 6.1.2 Nguyên tắc BVMT (Điều – Luật BVMT 2014) Bảo vệ môi trường trách nhiệm nghĩa vụ quan, tổ chức, hộ gia đình cá nhân Bảo vệ mơi trường gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế, an sinh xã hội, bảo đảm quyền trẻ em, thúc đẩy giới phát triển, bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu để bảo đảm quyền người sống môi trường lành Bảo vệ môi trường phải dựa sở sử dụng hợp lý tài nguyên, giảm thiểu chất thải Bảo vệ môi trường quốc gia gắn liền với bảo vệ môi trường khu vực tồn cầu; bảo vệ mơi trường bảo đảm không phương hại chủ quyền, an ninh quốc gia Nguyên tắc BVMT (Điều – Luật BVMT 2014) Bảo vệ môi trường phải phù hợp với quy luật, đặc điểm tự nhiên, văn hóa, lịch sử, trình độ phát triển kinh tế - xã hội đất nước Hoạt động bảo vệ môi trường phải tiến hành thường xun ưu tiên phòng ngừa nhiễm, cố, suy thối mơi trường Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng thành phần mơi trường, hưởng lợi từ mơi trường có nghĩa vụ đóng góp tài cho bảo vệ mơi trường Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân gây nhiễm, cố suy thối mơi trường phải khắc phục, bồi thường thiệt hại trách nhiệm khác theo quy định pháp luật 6.1.3 Chính sách nhà nước BVMT (Điều – Luật BVMT 2014) Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia hoạt động bảo vệ môi trường Tuyên truyền, giáo dục kết hợp với biện pháp hành chính, kinh tế biện pháp khác Bảo tồn đa dạng sinh học; khai thác, sử dụng hợp lý tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên; phát triển lượng lượng tái tạo; đẩy mạnh tái chế, tái sử dụng giảm thiểu chất thải Ưu tiên xử lý vấn đề môi trường xúc, nhiễm mơi trường nghiêm trọng Chính sách nhà nước BVMT (Điều – Luật BVMT 2014) Đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư cho bảo vệ môi trường Ưu đãi, hỗ trợ tài chính, đất đai cho hoạt động bảo vệ môi trường, sở sản xuất, kinh doanh thân thiện với môi trường Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực bảo vệ môi trường Phát triển khoa học, công nghệ môi trường Gắn kết hoạt động bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên với ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh môi trường 10 Nhà nước ghi nhận, tôn vinh quan, tổ chức, hộ gia đình cá nhân có đóng góp tích cực hoạt động bảo vệ môi trường 11 Mở rộng, tăng cường hợp tác quốc tế bảo vệ môi trường; thực đầy đủ cam kết quốc tế bảo vệ môi trường 6.1.4 Những hoạt động BVMT khuyến khích Truyền thông, giáo dục vận động người tham gia bảo vệ môi trường Bảo vệ, sử dụng hợp lý tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên Giảm thiểu, thu gom, tái sử dụng tái chế chất thải Hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu; phát triển, sử dụng lượng sạch, lượng tái tạo; giảm thiểu phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính, phá hủy tầng ơ-zơn Đăng ký sở, sản phẩm thân thiện với môi trường; sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng sản phẩm thân thiện với môi trường Nghiên cứu khoa học, chuyển giao, ứng dụng công nghệ xử lý, tái chế chất thải, công nghệ thân thiện với môi trường Những hoạt động BVMT khuyến khích Đầu tư xây dựng sở sản xuất thiết bị, dụng cụ bảo vệ môi trường; cung cấp dịch vụ bảo vệ môi trường; thực kiểm tốn mơi trường; tín dụng xanh; đầu tư xanh Bảo tồn phát triển nguồn gen địa; lai tạo, nhập nội nguồn gen có giá trị kinh tế có lợi cho mơi trường Xây dựng thơn, làng, ấp, bản, bn, phum, sóc, khu dân cư thân thiện với môi trường 10 Phát triển hình thức tự quản tổ chức hoạt động dịch vụ giữ gìn vệ sinh mơi trường cộng đồng dân cư 11 Hình thành nếp sống, thói quen giữ gìn vệ sinh mơi trường, xóa bỏ hủ tục gây hại đến mơi trường 12 Đóng góp kiến thức, cơng sức, tài cho hoạt động bảo vệ mơi trường; thực hợp táccông tư bảo vệ môi trường 6.2.1 Khái niệm chung PTBV • Những vấn đề MT tồn cầu: – Biến đổi khí hậu – Suy giảm tầng ozone – Ô nhiễm xuyên biên giới gia tăng: mưa acid, thủy triều đỏ, tăng độ phóng xạ – Xuất chất thải độc hại – Suy thoái đa dạng sinh học 10 6.2.1 Khái niệm chung PTBV • Phát triển bền vững phát triển để đáp ứng nhu cầu hệ mà không làm tổn hại đến khả đáp ứng nhu cầu hệ tương lai (World Committee of Environment and Development WCED, 1987) 12 6.2.1 Khái niệm chung PTBV • Hội nghị Thượng đỉnh Trái đất MT PT tổ chức Rio de Janeiro (Braxin) năm 1992 179 nước tham gia Hội nghị thông qua Tuyên bố Rio de Janeiro MT PT bao gồm 27 nguyên tắc Chương trình nghị 21 (Agenda 21) giải pháp PTBV chung cho toàn giới kỷ 21 13 6.2.1 Khái niệm chung PTBV • Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới PTBV tổ chức Johannesburg (Cộng hồ Nam Phi) năm 2002 PTBV q trình phát triển có kết hợp chặt chẽ, hợp lý hài hoà mặt phát triển, gồm: phát triển kinh tế, phát triển xã hội bảo vệ môi trường 14 6.2.1 Khái niệm chung PTBV • Hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc từ ngày 2527/9/2015 New York, Mỹ • 193 quốc gia, có Việt Nam cam kết thực thơng qua Chương trình nghị 2030 phát triển bền vững • Quan điểm tích hợp cân tất khía cạnh, bao gồm 17 mục tiêu, 169 tiêu “Ps” 15 6.2.2 Các nội dung PTBV • Các mục tiêu PTBV nhằm đạt tiêu phát triển kinh tế điều kiện: – Sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên – Cải tạo phục hồi môi trường tự nhiên: cải tạo đất, trồng rừng, gìn giữ phát triển giống lồi q hiếm, làm môi trường, bảo vệ cân sinh thái – Thực tốt sách dân số 16 6.2.2 Các nội dung PTBV Tuyên bố Rio MT PT để xây dựng hệ thống nguyên tắc PTBV • Nguyên tắc uỷ thác nhân dân • Ngun tắc phòng ngừa • Nguyên tắc bình đẳng hệ • Ngun tắc bình đẳng nội hệ • Nguyên tắc phân quyền uỷ quyền • Nguyên tắc người gây nhiễm phải trả tiền • Ngun tắc người sử dụng phải trả tiền 17 6.2.2 Các nội dung PTBV Chiến lược BVMT toàn cầu đề nguyên tắc hành động ưu tiên: Tôn trọng quan tâm đến sống cộng đồng Nâng cao chất lượng sống người Bảo vệ sức sống tính đa dạng sinh học Trái đất Giữ vững khả chịu đựng Trái đất 18 6.2.2 Các nội dung PTBV Chiến lược BVMT toàn cầu đề nguyên tắc hành động ưu tiên: Quản lý nguồn tài nguyên không tái tạo Thay đổi thái độ hành vi người Để cộng đồng tự quản lấy MT Tạo cấu quốc gia thống thuận lợi cho việc phát triển bảo vệ & xây dựng khối liên minh toàn giới 19 6.2.3 Tiếp cận PTBV Việt Nam Những vấn đề MT xúc Việt Nam: • Biến đổi khí hậu • Suy thối đất • Tài ngun mơi trường nước • Mơi trường biển • Tài nguyên rừng 20 6.2.3 Tiếp cận PTBV Việt Nam Những vấn đề MT xúc Việt Nam: • Đa dạng sinh học • Mơi trường thị • Mơi trường cơng nghiệp • Mơi trường nơng thơn nơng nghiệp • Sự cố mơi trường 21 6.2.3 Tiếp cận PTBV Việt Nam • Thay đổi chiến lược sử dụng đất đai • Những cải thiện cung cấp nước • Đơ thị hóa làm tăng nguồn phát thải chất thải • Điều kiện mơi trường nơng thơn • Diễn biến bất thường khí hậu, thời tiết ảnh hưởng tượng ELNINO • Phát triển đa dạng sinh học cải thiện MT sinh thái 22 6.2.3 Tiếp cận PTBV Việt Nam • Quyết định số 187-CT ngày 12 tháng năm 1991 – Kế hoạch quốc gia MT PTBV giai đoạn 1991-2000 • Định hướng Chiến lược PTBV VN (Chương trình Nghị 21 VN) ban hành kèm theo Quyết định số 153/2004/QĐ-TTg, ngày 17/8/2004 Thủ tướng Chính phủ • Chiến lược BVMT quốc gia đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 23 6.2.3 Tiếp cận PTBV Việt Nam •Quyết định số 166/QĐ-TTg ngày 21 tháng 01 năm 2014 Thủ tướng Chính phủ VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 •Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực Chương trình nghị 2030 phát triển bền vững 24 6.2.4 KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ 2030 VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG KHHĐ • Dựa 17 mục tiêu chung 169 mục tiêu cụ thể CTNS 2030 PTBV LHQ để xác định mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp cho Việt nam • Căn vào điều kiện thực tiễn, khả ưu tiên phát triển Việt Nam giai đoạn • Có tính kế thừa từ chiến lược, sách, chương trình kế hoạch phát triển hành chủ yếu, quan trọng quốc gia 25 6.2.4 KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ 2030 VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG QUAN ĐIỂM • PTBV yêu cầu xuyên suốt q trình phát triển đất nước • PTBV nghiệp tồn Đảng, tồn dân, cấp quyền, Bộ, ngành địa phương; quan, doanh nghiệp, đoàn thể xã hội, cộng đồng dân cư người dân • Con người trung tâm PTBV • Tạo điều kiện để người cộng đồng xã hội có hội bình đẳng để phát triển • KHCN tảng, động lực cho PTBV đất nước 26 ... sống môi trường lành Bảo vệ môi trường phải dựa sở sử dụng hợp lý tài nguyên, giảm thiểu chất thải Bảo vệ môi trường quốc gia gắn liền với bảo vệ mơi trường khu vực tồn cầu; bảo vệ mơi trường bảo. .. động bảo vệ môi trường, sở sản xuất, kinh doanh thân thiện với môi trường Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực bảo vệ môi trường Phát triển khoa học, công nghệ môi trường Gắn kết hoạt động bảo vệ môi. .. dung chương 6. 1 Bảo vệ môi trường 6. 1.1 Khái niệm 6. 1.2 Nguyên tắc BVMT 6. 1.3 Chính sách nhà nước BVMT 6. 1.4 Những hoạt động BVMT khuyến khích 6. 2 Phát triển bền vững 6. 2.1 Khái niệm chung 6. 2.2
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương 6 bảo vệ môi trường MTVCN, Chương 6 bảo vệ môi trường MTVCN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay