TIỂU SỬ CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP PUTIN

120 6 0
  • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/09/2018, 08:19

Một người sau khi đã thành danh, những người hiếu kỳ thường sẽ lần theo tám đời tổ tiên của anh ta, khảo chứng tính tất yếu dẫn đến sự thành công của anh ta từ xuất thân dòng dõi. Putin cũng từng gặp phải chuyện thú vị như vậy.Đầu năm 2000, khi Putin đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống, tờ báo của nước Cộng hoà Mônđôva là “Môn đôva độc lập” đăng một bài viết, tiêu đề là “Putin là người Mônđôva chúng tôi”. Mônđôva là một nước nhỏ nằm giữa Ucraina và Rumani, trong lịch sử từng là một bộ phận của Rumani, năm 1940 trở thành một nước Cộng hoà thuộc liên Xô, tháng 8 năm 1991 độc lập, diện tích hơn 30 ngàn km2, dân số hơn 4 triệu người, trong đó có tới 60% là người Mônđô va. Báo này nói, nhà sử học Mônđôva là Víchto Antôni đã nghiên cứu tộc phả của gia tộc Putin. Ông ta nói, tổ tiên của Putin là vệ binh philađơ Putinê của đại công tước Môn đôva. “Putinê” trong tiếng Nga có nghĩa là “cái thùng tròn”. Một lần chủ nhân của Putinê đang nói chuyện với pitơ đại đế trong lều bạt, thích khách của Thổ nhĩ Kỳ tới hành thích,Putinê nghe tin đã đánh nhau kịch liệt với thích khách, cuối cùng bắt được sát thủ, cứu được pitơ đại đế và đại công tước Mônđôva. pitơ đại đế sau khi biết được tên của Putinê đã cười, khuyên ông ta đổi tên thành Putin, đồng thời giữ lại bên mình người vệ binh này; còn phong cho ông ta làm thượng úy, thưởng cho một khoảnh đất, mảnh đất này được gọi là putinô. Về sau philađơ Putin đã cưới và sinh con với một cô gái Nga, thế hệ sau của ông ta luôn sống ở Xanh pêtécbua, đây chính là gia thế của Putin. Báo “ngày nay” nói: “Tin hay không tin quãng lịch sử này là việc của bản thân Putin, song đây quả thực là một gia thế thú vị, đặc biệt là tên của Putin, vì thế mà có mối liên hệ với pitơ đại đế”. đối với đoạn lịch sử gia đình này, bản thân Putin có tin hay không thì mọi người cũng biết. nhưng, nhớ lại những năm tuổi thơ của mình, Putin hẳn cũng không quên nhấn mạnh mình là một đứa trẻ lớn lên trong Đại Tạp Viện. Table of Contents Chương I: Vị tổng thống lớn lên đại tạp viện Sự mở đầu tốt đẹp Một người sau thành danh, người hiếu kỳ th ường lần theo tám đời tổ tiên anh ta, khảo chứng tính tất y ếu d ẫn đến s ự thành công từ xuất thân dòng dõi Pu-tin gặp phải chuy ện thú v ị Đầu năm 2000, Pu-tin chuẩn bị cho bầu c T th ống, t báo nước Cộng hoà Môn-đô-va “Môn- đô-va độc lập” đăng viết, tiêu đề “Pu-tin người Môn-đô-va chúng tôi” Môn-đô-va m ột n ước nh ỏ nằm U-crai-na Ru-ma-ni, lịch sử ph ận c Ruma-ni, năm 1940 trở thành nước Cộng hồ thuộc liên Xơ, tháng năm 1991 độc lập, diện tích 30 ngàn km2, dân số h ơn tri ệu ng ười, có tới 60% người Mơn-đơ- va Báo nói, nhà sử h ọc Mơn-đơ-va Vích-to An-tơ-ni nghiên cứu tộc phả gia tộc Pu-tin Ơng ta nói, t ổ tiên c Putin vệ binh phi-la-đơ Pu-ti-nê đại cơng tước Mơn- đơ-va “Pu-ti-nê” tiếng Nga có nghĩa “cái thùng tròn” Một lần chủ nhân c Pu-ti-nê nói chuyện với pi-tơ đại đế lều bạt, thích khách c Th ổ nhĩ Kỳ tới hành thích, Pu-ti-nê nghe tin đánh kịch liệt với thích khách, cu ối b sát thủ, cứu pi-tơ đại đế đại công tước Môn-đô-va pi-tơ đại đế sau biết tên Pu-ti-nê cười, khuyên ông ta đ ổi tên thành Pu-tin, đồng thời giữ lại bên người vệ binh này; phong cho ơng ta làm thượng úy, thưởng cho khoảnh đất, mảnh đất gọi pu-ti-nô Về sau phi-la-đơ Pu-tin cưới sinh v ới cô gái Nga, th ế h ệ sau c ông ta sống Xanh pê-téc-bua, gia Pu-tin Báo “ngày nay” nói: “Tin hay khơng tin qng lịch sử việc thân Pu-tin, song thực gia thú vị, đặc biệt tên c Pu-tin, th ế mà có mối liên hệ với pi-tơ đại đế” đoạn lịch sử gia đình này, thân Pu-tin có tin hay khơng người biết nh ưng, nh l ại nh ững năm tuổi thơ mình, Pu-tin hẳn khơng qn nhấn m ạnh m ột đ ứa trẻ lớn lên Đại Tạp Viện Quê hương Pu-tin - Xanh pê-téc-bua thành c ổ n ằm bên b sông nê-va Cuối kỷ XVii, trải qua cố gắng chinh chiến lâu dài hệ, người Nga cuối giành cửa biển mà h ọ m ước t lâu bờ biển Ban- tích năm 1703, mảnh đất vừa m ới chiếm lĩnh đ ược không lâu này, pi-tơ đại đế đích thân lãnh đạo xây dựng thành ph ố m ới, tiền thân Xanh pê-téc-bua - cửa ngõ quan tr ọng c pi-t pôn năm 1712 pi-tơ đại đế bất chấp phản đối người, chuy ển th ủ đô Nga tới đây, đặt tên cho Xanh pê-téc-bua T năm đ ến năm 1918, quãng thời gian dài 206 năm, Xanh pê-téc-bua th ủ trung tâm trị, kinh tế, văn hoá đế quốc đại Nga Sau cách m ạng tháng năm 1917, Xanh pê-téc-bua đổi tên thành Pi-trô-grát, sau Lê-nin vào năm 1924, đổi thành Lê-nin-grát, đến năm 1991 l ại đổi thành Xanh pê-téc-bua Pu-tin sống từ nhỏ lớn lên đây, k ể l ại cu ộc s ống năm đầu Pu-tin, dùng tên Lê-nin-grát Ông nội Pu-tin đầu bếp tiếng có kỹ thuật cao siêu, h ơn n ữa có trải khác thường Sau đại chiến Thế giới lần th ứ nh ất, ông nh ận lời mời tới làm việc thị trấn ngoại ô Mát-xcơ-va, nấu n ướng cho Lê-nin người nhà ông sống Sau Lê-nin từ trần, ơng lại đ ược điều đến biệt thự Xta-lin, làm việc thời gian dài Sau ngh ỉ hưu, ông lại làm đầu bếp nhiều năm nhà điều d ưỡng i-lin-xc ốp c Thành ủy Mát-xcơ-va Trước Pu-tin 12 tuổi, tức trước ông n ội ông m ất, ông nhiều lần tới nhà điều dưỡng chơi, sống v ới ông n ội, bà n ội nhiều năm tháng hạnh phúc Ngày tháng 10 năm 1952, Pu-tin chào đời Đại Tạp Viện ngõ Bát-xcốp thuộc trung tâm thành phố Lê-nin-grát, năm tháng tu ổi th ơng sống Đại Tạp Viện Khi Pu-tin chào đ ời, cha ông 41 tuổi, kết 24 năm rồi, Pu-tin đ ược gọi “đ ứa tr ẻ đ ến chậm” “con độc” nhà, nên từ nhỏ Pu-tin đ ược t ất c ả m ọi ng ười nhà vô yêu thương Theo Pu-tin kể lại, kết hợp cha mẹ ông chủ y ếu xuất phát từ tình u ngồi ra, cha ơng sửa phải lính, để đơi bên có s ự đ ảm b ảo, v ậy kết hôn nhanh năm thứ tư sau kết hôn, cha mẹ c Pu-tin d ời đến Lê-nin-grát, sống ngoại ô Mẹ vào nhà máy làm việc, cha tiếp t ục phục dịch đội tàu ngầm Khi đại chiến Thế giới lần th ứ ii bắt đầu, thời gian Pu-tin bố bị quân đức vây hãm Lê-nin-grát, h ưởng ứng l ời kêu gọi, lại lần tiền tuyến tham chiến, bị trúng đ ạn pháo tr ọng thương Về sau chân ơng mang mảnh vụn lựu đạn, th ời ti ết xấu, lại khó khăn Hai người anh trai Pu-tin bị chết vây khốn pu- tin ch ưa gặp họ, từ nhỏ in đậm vào đầu cảnh bi tráng chiến bảo vệ thành phố Lê-nin- grát mà người lớn kể, chi ến tranh chuyện mười năm trước ông đ ời C ả việc b ố m ẹ nh thương hai người trai chết yểu thời chiến khiến cho Pu-tin c ả đời khó quên Quan niệm hình thành cảm nhận s ự hy sinh c thành viên gia đình vết thương thành ph ố, hi ệu qu ả c mà giáo dục trị trừu tượng, khơ khan khơng th ể có đ ược B ối cảnh gia đình vậy, khiến cho Pu-tin tiếp nh ận n ền giáo d ục xã h ội ch ủ nghĩa liên Xô cách tự nhiên, lòng u n ước m ột tinh thần Nga mà người làm Tổng thống ông đề xướng Thời kỳ niên thiếu, Pu-tin sống nhà năm tầng, nhà máy ôtô nơi cha ông làm phân cho họ nhà r ất t ồi tàn, khơng có n ước nóng, khơng có nhà tắm, bếp nhỏ, lại bếp cơng c ộng n ữa M ột phía c ầu thang có lan can sắt gỉ lỗ chỗ Trên hành lang th ường có r ất nhiều chu ột vào Pu-tin bạn nhỏ ông thường dùng gậy đu ổi chu ột M ột “tr ận chiến người chuột” diễn cầu thang này, đến kh ắc vào đáy sâu ký ức Pu-tin Một lần, Pu-tin trông th chu ột r ất to, đuổi kỳ nó, ép vào góc t ường Con chu ột khơng đường chạy nữa, cuống cuồng, quay ngoắt người lại, d ốc h ết s ức xơng thẳng phía Pu-tin Tất đột ngột, Pu-tin vơ s ợ hãi Tiếp đến, chuột đuổi theo sát Pu-tin Chỉ th nh ảy nh bay t ừng bậc thang một, nháy mắt đuổi đến hành lang t ầng nhà c Pu-tin rốt Pu-tin chạy nhanh chuột đó, ông mở cửa nhà với tốc đ ộ nhanh nhất, đóng sập cửa vào, ngăn chuột bên c ửa Trước vào tiểu học, Pu-tin chơi sân khu nhà n ếu nh bên ngồi chơi, mẹ ơng không yên tâm, bà thường nhô ng ười t c ửa sổ, hỏi: “Vô-lô-cha (tên cúng cơm tên gọi thân mật Pu-tin), có sân không?” Khi ấy, cha mẹ trông coi Pu-tin sát, khơng đ ược h ọ cho phép cậu tuỳ tiện bước khỏi sân Th ế nhưng, s ức cám d ỗ c giới bên trẻ thực lớn Pu-tin khỏi sân, không quan tâm tới lệnh cấm cha mẹ Khi 5, tuổi, Pu-tin lần bước đường phố gần nhà ơng hơm lễ “Mồng Một tháng năm”, ơng ngó nghiêng bốn phía m ột cách hi ếu kỳ Trên phố người đông đúc, vui vẻ, vơ nh ộn nh ịp Ơng ng ng ẩn nhìn ngắm cảnh tượng vui nhộn trước mắt, l ại b đ ầu s ợ sệt lớn chút, gan ông ngày lớn Mùa đông năm đó, ông giấu cha mẹ, vài người bạn ngồi xe điện ngo ại thành ch đ ến ngoại thành, họ khắp nơi bị lạc đường, không đâu Tr ời đ ất rét mướt, may mà có đem theo diêm, đốt đống lửa Khơng ăn khơng uống, họ bị lạnh cóng, đói mềm Khi quay v ề, h ọ v ẫn ngồi xe ện Sau nhà, chắn tránh bị đánh roi da, từ Pu-tin khơng dám tuỳ tiện khỏi nhà Cần phải nói rằng, Pu-tin may mắn nhiều người l ứa tu ổi, ông cảm nhận quan tâm yêu th ương cha m ẹ đ ối v ới Pu-tin nhỏ, thường thấy hết gia đình đến gia đình n ọ tan vỡ, chia lìa, có nhiều gia đình người đàn ông nát r ượu m ột cách không kiềm chế gây Ông tận mắt thấy bi kịch này, đ ầu Đại Tạp Viện nơi có nhiều hộ gia đình sinh sống, sau trường Nhiều năm sau, trội trường, Pu-tin nh l ại nh ững năm tuổi thơ gia đình, tràn đầy cảm giác tự hào hạnh phúc: “gia đình tơi thành luỹ Có th ể nói, ưu th ế l ớn nh ất c tơi, tơi chưa nhận thức rõ điểm rõ ràng m cha mẹ, mà họ trân trọng tơi Vì vậy, cho dù ngồi mi ệng tơi khơng nói cả, nhìn xung quanh, tơi có đ ủ lý đ ể cho r ằng, hồn cảnh gia đình tốt đ ối v ới ều vô quan trọng, vô quan trọng! nga học tiểu học nghĩ, sau lên đ ại học rồi, tơi khơng sức khoe khoang cha m ẹ cơng nhân, cha mẹ tơi chí làm cơng việc vặt Tôi nghĩ, n ếu nh năm thứ đại học tơi nói cha tơi giáo s hay h ơn, m ẹ tơi lẽ lại khơng phải phó giáo sư Tơi khơng cố tình nhấn m ạnh cơng việc c cha mẹ, không cảm thấy xấu hổ ngh ề nghi ệp c h ọ Tôi ln kính trọng họ, ln gần gũi với họ Tơi biết rõ rằng, tất c ả tơi có cha mẹ cho Tôi bi ết rõ r ằng, ng ười bình th ường, cha mẹ cố gắng hết khả Tất họ làm đ ều đ ể cho tơi sống tốt Chính có họ, tơi có th ể có đ ược s ự m đầu đ ời t ốt đẹp.” Điều ngẫm bị đánh Đối với đứa trẻ lớn lên Đại Tạp Viện mà nói, h ồi nhỏ đánh chuyện thường Còn nguyên nhân bị đánh, khơng ngồi chuyện nhỏ nhặt đám trẻ con, pu- tin tất nhiên không ngo ại lệ Thế nhưng, họ tên lưu manh nhỏ thích gây gổ, mà đứa trẻ nghịch ngợm Đại Tạp Viện nói đánh nhau, chẳng qua xô xô đẩy đẩy, đấm đá đứa trẻ, ch ưa bao gi s d ụng nh ững thủ đoạn bỉ ổi tàn Lần đánh nhau, Pu-tin ngẫm ều, điều có ích đời, khơng thể khơng nói thu hoạch quan trọng Khi nhớ lại, Putin nói: “Khi tơi cảm thấy uất ức Thằng nhóc đánh tơi trơng nh m ột khỉ gầy Thế nhưng, nhanh tơi hiểu ra, tuổi th ằng nhóc l ớn h ơn tôi, sức mạnh nhiều tơi mà nói, việc tr ường học lớn ngồi đường phố dạy cho tơi học quan tr ọng, t giúp tơi có học vơ bổ ích” “Qua học rút bốn điểm kết luận đây: Trước tiên, sai Khi ấy, cậu bé nói với tơi câu đó, tơi l ại cãi l ại c ậu ta cách thơ lỗ, câu nói rõ ràng khiến người ta t ức ch ết đ ược Trên thực tế, khinh người ta hồn tồn vơ lý Vì v ậy, tơi ch ịu trừng phạt đích đáng nga chỗ Thứ hai, đứng trước mặt người đàn ông khoẻ mạnh cao lớn, có lẽ tơi khơng thơ bạo với người nh v ậy Vì th ằng bé trơng gầy gò ốm yếu, tơi cảm thấy chơi c ậu ta nh ưng đ ợi đến nếm trái đắng rồi, hiểu ra, đối v ới đ ều làm vậy, nên tôn tr ọng học tốt, có ý nghĩa mẫu mực! Thứ ba, tơi hiểu trường hợp nào, tơi hay sai, cần đánh trả, nên kẻ mạnh Cậu bé hồn tồn khơng cho tơi hy vọng đánh trả hồn tồn khơng có hy v ọng! Thứ tư, tơi nên lúc có chuẩn bị, bị người khác bắt n ạt, nháy mắt cần tiến hành đánh trả Trong nháy mắt! Nói tóm lại, tơi đánh nhau, khơng có hành động lỗ mãng nóng giận Thế nhưng, qua tơi ngẫm điều: bạn mu ốn tr thành kẻ chiến thắng, lần đánh đôi nào, đ ều c ần ph ải nghiến kiên trì đến cùng” Ngồi ra, Pu-tin ý thức rõ rằng, chưa tới mức vạn bất đắc dĩ, khơng thể sơ ý vào xung đột có tình hu ống x ảy ra, nên giả định khơng đường rút, cần phải đ ấu tranh đ ến Về nguyên tắc mà nói, chuẩn mực người thừa nhận KgB sau dạy cho ông, nga từ thời niên thiếu ông thu ộc lòng ều qua nhiều lần đánh Sau này, công tác KgB, Pu-tin nắm m ột chuẩn m ực khác nữa: bạn không chuẩn bị động võ, bạn đừng c ầm vũ khí lên, khơng nên doạ nạt người khác cách tuỳ tiện Ch ỉ bạn quy ết đ ịnh n ổ súng, cần rút súng hồi nhỏ phố cần dùng n ắm tay đ ể xác định quan hệ ông đám bạn, ông làm nh M ột b ạn h tâm đánh lần đó, cần kiên trì tới nói m ột cách khác, khơng đánh thơi, đánh phải thắng! Ngay từ thời niên thiếu nghiệm điều rồi, coi chuẩn mực sống làm việc mình, chắn có liên quan tới thiên t thơng minh, cá tính kiên cường Pu-tin Có lẽ tính cách nh v ậy, Pu-tin m ới trội lên trường nước Nga, trở thành vị T th ống người u mến NgườI học trò khơng an phận Pu-tin sinh vào tháng 10, mà học kỳ liên Xô đ ược b đ ầu vào tháng hàng năm, năm 1959 ơng tu ổi m ới b đ ầu h ọc, ch ậm năm so với đứa trẻ khác Thời học sinh, Pu-tin không an phận, tờ báo quy ền uy Nga “Báo Chân lý đoàn Thanh niên cộng sản” đưa tin, gác đầy bụi bặm c m ột nhà gỗ quê, nơi mà Pu-tin sống kỳ nghỉ hè thời thiếu niên, phát hi ện thấy sổ tay học sinh thời Pu-tin học năm x ưa, ghi rõ b ộ dạng tinh nghịch trường Pu-tin vào năm 1963, 1964, lúc ông 11 tuổi rõ ràng khác trời v ực so v ới tác phong c nhân vật lớn giỏi giang ông sau Chẳng hạn nh giáo viên vi ết sổ ông rằng: “hôm trước lúc vào học Pu-tin ném khăn lau bảng phía bạn học” lời đánh giá giáo viên khác: “Về nhà không làm tập số học”, “Khi học nhạc không nghe lời”, “Khi h ọc nói chuy ện to”, vân vân Những ghi chép sổ cho thấy, buổi h ọc Pu-tin không ý lắng nghe giáo viên giảng bài, mà ngồi bên d ưới làm đ ộng tác nhỏ, truyền mảnh giấy cho bạn học tên Bô-gan-táp, bị giáo viên b được, bị phê bình trận ngồi ra, sổ ghi chép năm pu- tin thường đánh với giáo viên th ể d ục tr ường, m ặc dù sau ông trở thành vô địch giu-đô, chắn ông không ph ải đ ối thủ giáo viên Còn có lần, pu- tin qn mặc đồng phục, bị giáo viên đuổi khỏi lớp Một lần khác, Pu-tin đánh v ới b ạn h ọc l ớn tu ổi ông, nhà trường đành phải gọi cha ơng tới, phê bình ơng m ột tr ận k ịch liệt trước mặt cha ơng Thành tích Pu-tin ghi sổ khơng ưu tú chút Trong thành tích học tập thang điểm th ời liên Xô, môn tốn mơn tự nhiên ơng điểm 3, hội hoạ ch ỉ nh ận đ ược ểm Môn mà ông nhận điểm l ịch s ử, ra, môn th ể d ục ông điểm 5, ông thường đánh v ới giáo viên th ể dục Trong phần tin tờ “Báo Chân lý đồn niên cộng sản” vi ết, mơn học mà Pu-tin thực thích tiếng đức, s ổ ghi chép Pu-tin năm xưa phát với sổ tay đầy nh ững ghi chép môn học khác Pu-tin viết tiếng đức hồi niên thiếu, cho thấy ơng thích tiếng đức tới mức si mê Trong sách hố học ơng th ậm chí kẹp mảnh giấy học thuộc lòng từ tiếng đức Song nói chung, thời học sinh Pu-tin phải nói bình th ường, khơng có khác lạ, ơng học sinh kiểu thiên tài, không ph ải k ẻ cứng đầu nghịch ngợm quỷ qi, thành tích học tập trung bình Ơng t ừng có mối tình đầu thời thiếu niên, nghe nói bạn gái mến m ộ, b ị b ạn học mách lẻo hôn bạn học nữ trường Thời học tiểu học, Pu-tin thích học mơn thể dục, ông học quy ền Anh, mũi bị đánh dập, sau chữa kh ỏi từ bỏ s thích Trong đám trai, Pu-tin người khơng cao, khơng thể tham gia đội bóng rổ được, chí mơn bóng đá mà đám trai u thích, ơng khơng có c h ội luyện tập hoạt động thể thao Pu-tin sân sau ngõ, ơng học đánh đấu, điều tạo điều kiện cho ông sau h ọc môn v ật giu-đô Từ 10 tuổi trở đi, Pu-tin bắt đầu học giu-đô, huấn luy ện viên ra-vlin Thời học trung học, dạo phố, hẹn hò bạn gái g ặp ph ải s ự ch ọc ghẹo tên say rượu, Pu-tin đứng trước, bảo vệ bạn gái c mình, chưa gây cho bạn gái cảm giác khơng an tồn Mùa thu năm 1974, Pu-tin giành vô địch giu-đô thành ph ố Lê-nin-grát, cho thấy giới đàn ông Nga phổ biến cao to, ông kết h ợp gi ữa kỹ x ảo với sức mạnh trở thành người xuất sắc 10 nhúng tay vào Che-sni-a thách thức Nga Với kiên trì c Nga, tuyên ngôn hội nghị thượng đỉnh Tổ chức An ninh châu Âu đề cập cách “mờ nhạt” đến vấn đề Che-sni-a Dư luận Nga cho r ằng, đọ sức cự ly ngắn với phương Tây, Nga “th ắng trước m ột nước i-xtan- bun” Phương Tây “kế không thành lại dùng kế khác”, dọa ng ừng cho Nga vay nợ, hòng dùng biện pháp kinh tế để bắt Nga ph ải tuân theo ngày 27 tháng 11, Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế cảnh cáo, “nếu n ước giới bất mãn với chiến Che-sni-a phản đối Nga, Tổ ch ức Quỹ tiền tệ quốc tế tiếp tục cung cấp viện trợ kinh tế cho Nga được” Chuyên gia sách ngoại giao phương Tây uy hi ếp đòi lo ại Nga khỏi hội nghị g-7, đưa ý kiến đòi hạ thấp tối đa giá dầu bu ộc thu nh ập ngoại tệ Nga bị giảm Về điều này, I-va-nốp đáp lại, “nhà lãnh đ ạo Nga hy vọng giải vấn đề Che-sni-a ai, v ề ểm không c ần phải người khác dạy bảo”, “Nga thực triệt để nghĩa v ụ đối v ới T ổ ch ức Quỹ tiền tệ quốc tế, chưa đến lượt phát ngơn” Ngày tháng 12, vào lúc quân Nga gửi cho th ị dân Grô-dn ưi b ản thông điệp cuối cùng, Tổng thống Mỹ Clin-tơn lại lần đ ưa s ự phê phán mạnh mẽ sách lược Che-sni-a c Nga Clin-t ơn bày tỏ diễn thuyết nhân quyền nhà Trắng, thông ệp cu ối Nga đe doạ đến tính mạng trăm họ bình dân vơ tội Che-sni-a Ơng ta nói, Nga phải trả giá đau lòng hành động mình, hành vi ch ỉ làm mạnh thêm chủ nghĩa cực đoan, h th ấp đ ịa v ị quốc tế Mátxcơ-va Ngoại trưởng liên minh châu Âu khiển trách Nga tuyên bố, bày tỏ xem xét đến việc từ chối ký số thoả thuận h ợp tác v ới Nga Tổng Thư ký Tổ chức hợp tác an ninh châu Âu phía Nga đ ồng ý sửa đến thăm Che-sni-a đốc thúc Mát-xcơ-va không nên th ực hi ện thơng điệp cuối Ngoại trưởng Anh Ru-bin Cúc nói: “nếu Nga khơng tơn trọng chuẩn mực nhân đạo mình, phương Tây không ti ếp t ục vi ện tr ợ Nga nữa.” Ơng ta nói, Nga giải toả uy hiếp, n ếu không ông ta hy v ọng 106 nguyên thủ phủ nước liên minh châu Âu “cân nh ắc” t ới tri ển vọng viện trợ kinh tế cho xã hội Nga hội nghị th ượng đ ỉnh hen-xin-ki t ngày 10 đến 11 tháng 12 Trước đó, Cúc triệu đại sứ Nga Y-u-ri phu-kin đến Bộ ngoại giao, gây áp lực ngoại giao Mát-xcơ-va Tổng thống pháp Si-rắc hội đàm với T th ống U-crai- na Ku-che-ma gọi thông điệp cuối Nga “khiến người ta không th ể ch ấp nhận được”, nói, biện pháp giải khủng hoảng Chesni-a thông qua đường trị Ơng ta kêu gọi “bắt đầu đ ối thoại nhanh tốt” Tổng thống i-ta-li-a phê phán gay gắt chiến tranh Nga đ ối với Che-sni-a, nói chiến tranh “khiến người ta lo sợ không th ể chấp nhận được” cần phải ngừng lại Tại Cai-rô, lãnh tụ Mu-slim Ai Cập Va-sai-lơ viết kêu gọi n ước islam tẩy chay Nga, nhằm báo thù hành động Nga Che-sni-a Khi đoàn đại biểu tổ chức hội nghị I-xlam với i-ran đứng đầu rời kh ỏi Mátxcơ-va đến khu vực Bắc Cáp-ca-dơ thị sát, ngoại trưởng i-ran Kha-ra-ki c ảnh cáo nói, cách làm bạo lực Che-sni-a Che-sni-a gây s ự “b ất an” nước I-xlam Tổng thư ký nATo rơ-bớt-xơn nói, đe doạ giết người dân th ường Grô-dnưi “khiến người ta chấp nhận được”, ông ta đốc thúc Nga lắng nghe tiếng nói cộng đồng quốc tế, yêu cầu Nga kiềm chế Về điểm này, Chủ tịch đu-ma quốc gia Nga ngày tháng 12 cơng khai bày tỏ “hồn tồn ủng hộ áp dụng hành động chống khủng bố Che-sni-a” Ông ta nói: “Cần kết thúc hành động tìm diệt phần tử vũ trang ph ần t kh ủng bố, khiến cho người bị buộc phải rời bỏ gia đình trở nhà Cần phải xếp sống hồ bình, thổ phỉ phần tử kh ủng bố khơng đầu hàng, tiêu diệt chúng” Khi nói tới nhà tr ị ph ương Tây phê phán Nga yêu cầu ngừng hành động ch ống kh ủng bố Che-sni-a, Nga “sẽ không dừng lại, tất tuyên bố phương Tây nh ững lời hiệu triệu không hưởng ứng” Ơng ta nói, “T ự h ọ làm h ỏng danh 107 tiếng mình, họ huỷ diệt nam Tư”, họ lại hòng phân tán s ự ý người tất họ làm nam Tư Ơng ta cho rằng: “phương Tây không giải quy ết xung đ ột dân t ộc c nam Tư, ngược lại vào ngõ cụt Các trị gia ph ương Tây không bi ết làm Cô-xô-vô, chuyển ý sang vấn đề Nga nh th ế tiến công tuyên truyền khiến cho họ thường bị trích vấn đề Cơ-xơ-vơ vấn đề nam Tư, họ khách khí với chút” Ơng ta cho rằng, Tổ chức Quỹ tiền tệ quốc tế không cung cấp khoản vay nữa, “nga khơng sụp đổ.” “Chúng ta tìm kiếm nh ững người cho vay khác khơng liên quan tới Tổ ch ức Quỹ tiền tệ qu ốc t ế” Chủ tịch ủy ban liên bang Nga Xtê-rô-ép cho rằng, Nga không nên sợ s ự đe doạ phương Tây vấn đề sách Che-sni-a Ơng ta bày t ỏ v ới phóng viên rằng: “Nga kết thúc hành động quân Che-sni-a, cần xây dựng hồ bình, khơng Che-sni-a, in-gút, đa-gétxtan, Cờ-ra-xnô-đan khu vực biên giới Sta-vrơ-pơn cần tiến hành xây dựng hồ bình” Nói tới lập trường đe doạ, Xtê-rô-ép cho rằng, “Chúng ta khơng phải nước bị đe doạ bị đối xử giống nam T ư” Xtê-rô-ép thừa nhận, Nga đứng trước sức ép, “chính m ềm y ếu nhượng chúng ta, bước dẫn tới tình tr ạng này” Ơng ta khơng đồng ý với quan điểm cho điều khiến cho Nga b ị cô l ập trường quốc tế Ơng ta giải thích: “Khơng có th ể làm cho b ị r vào cô lập, Nga khơng phải nước muốn l ập có th ể l ập, tr ừng phạt kinh tế mà nói khơng đáng sợ nh miêu t ả” Xtê-rô-ép nhắc nhở rằng: “Trung Quốc, in-đô-nê-xi-a, ấn độ muốn k ết thành bang giao với chúng ta, nhật Bản bất chấp l ời cảnh cáo đ ưa t b bên đại Tây Dương, cung cấp khoản vay cho chúng ta, hàn Quốc cung cấp khoản vay cho chúng ta” Ông ta nhấn mạnh: “Th ế giới đa c ực n ền tảng việc nhân dân dân tộc hợp tác giúp đỡ lẫn h ơn n ữa” Cùng ngày, Bộ trưởng ngoại giao liên bang Nga I-va-nốp cho rằng, s ố lực phương Tây cố ý tạo bầu khơng khí căng th ẳng tình hình 108 Bắc Cáp-ca-dơ, bóp méo thực chân tướng Khi nói chuy ện ện tho ại v ới Tổng Thư ký liên hợp quốc, ngoại trưởng Mỹ, Bộ trưởng ngo ại giao Anh phần lan, ông ta ra, họ chí dùng nh ững từ ngữ c th ời kỳ “chi ến tranh lạnh” I-va-nốp nhấn mạnh, nói: Nga khơng thể chấp nhận đường lối vậy, Nga trước sau khát khao tư lành mạnh đối thoại tích c ực Cùng ngày hơm đó, lập trường cứng rắn c Nga, T th ống Mỹ Clin-tơn bày tỏ, làm nào, r ằng ng ừng vi ện tr ợ cho Nga hành động quân Nga Che-sni-a không phù h ợp v ới lợi ích Mỹ lúc thái độ Pu-tin lại không nhượng chút Ơng nói: “Che-sni-a lãnh thổ khơng thể chia cắt liên bang Nga” Thoả thu ận mà ba năm trước liên bang Nga ký với Che-sni-a sai lầm, điều khiến cho phần tử vũ trang Che-sni-a có h ội nghỉ ng ơi, bi ến Che-sni-a thành huấn luyện phần tử khủng bố quốc tế Vì b ất k ể giá cần phải tay đánh mạnh bọn phỉ Che-sni-a, không h ề nương tay, đánh đ ến Ông phản đối tiến hành thoả hiệp lùi bước trước áp l ực c ph ương Tây hoạt động khủng bố chia rẽ “Che-sni-a độc lập”, nghiêm gi ọng c ật vấn: “Chúng ta muốn gì? khoản vay phương Tây nhỏ tới m ức không đáng nhắc tới, giữ cho lãnh thổ rộng lớn?” Ông bày t ỏ, quân Nga không dao động tâm vây hãm tiêu diệt ph ần tử kh ủng b ố Chesni-a, “ở đâu có phỉ, đánh tới n ếu nh tìm đ ược ph ỉ nhà xí, nhấn thẳng xuống hố phân” Tối 13 tháng năm 2000, số quan chức phụ trách công tác nhân quyền, dân tị nạn sách Nga ph ủ Mỹ g ặp “ngoại trưởng” phủ bất hợp pháp Che-sni-a ngày 14 tháng 1, ngo ại trưởng Nga I-va-nốp đưa phản ứng trước việc quan ch ức ph ủ Mỹ gặp gọi “ngoại trưởng” Che-sni-a, bày tỏ “đáng tiếc lo ngại nghiêm trọng” hành động phía Mỹ Sau gặp gỡ với ngoại trưởng Ai-len, Chủ tịch luân phiên hội đ ồng Thường trực Bộ trưởng ủy ban châu Âu An-đéc- lốt, I-va-n ốp nh ấn mạnh họp báo, phía Nga nhiều lần lên ti ếng, ki ểu hành đ ộng 109 Mỹ thực tế ủng hộ chủ nghĩa khủng bố quốc tế ch ủ nghĩa ly khai I-va-nốp cho rằng, người có nh ững hành đ ộng nh v ậy khiến cho vấn đề Bắc Cáp-ca-dơ phức tạp hoá, h ơn n ữa làm tăng thêm nỗi khổ mà người dân hồ bình Che-sni-a ch ịu đ ựng phía Nga hy v ọng phía Mỹ không nên từ bỏ lập trường tuyên bố từ sớm ủng hộ vô điều kiện Nga công chủ nghĩa khủng bố Ngày 22 tháng năm 2001, phủ Mỹ lại dùng quy cách phó qu ốc v ụ khanh lần tiếp đón gọi “Bộ trưởng ngoại giao” Che-sni-a, bày tỏ rõ ràng ủng hộ lực lượng vũ trang bất h ợp pháp ph ần t khủng bố Che-sni-a, đồng ý cung cấp viện trợ kinh tế Ngày 18 tháng năm 2001, với việc Pu-tin khiển trách đ ối v ới b ọn ph ỉ “Che-sni-a độc lập” tăng cường hành động ch ống kh ủng b ố, truy quét ph ỉ, nước phương Tây Mỹ phê phán Nga “sử dụng vũ l ực nhiều” Che-sni-a, nói Nga chưa xử lý tốt vấn đề dân tị n ạn, ều tra chưa mức vụ dân chúng bị tích liên tục, vân vân ng ười Mỹ nước phương Tây ca ngợi phần tử kh ủng b ố “Che-sni-a độc lập” cho nổ tung nhà làm việc Mát- xc ơ-va ti ến hành m ạnh vụ khủng bố nơi nội địa Nga Che-sni-a nh ững chiến sĩ đấu tranh tự Tại hội nghị nhân quyền liên hợp quốc năm 2001, Mỹ nước phương Tây đưa đề án khiển trách phủ Nga vi phạm nhân quyền vấn đề Che-sni-a, đề án chống Nga lại thông qua Đối với hành động chống Nga, lấy cớ bảo vệ nhân quyền ch ủ nghĩa nhân đạo để công Nga, ủng hộ “Che-sni-a độc lập” hoạt đ ộng kh ủng bố nước phương Tây có Mỹ, T th ống Pu-tin c ực kỳ ph ẫn nộ, trả lời vấn phóng viên thơng xã liên bang Mỹ ngày 18 tháng 6, ông thề không Che-sni-a độc lập kh ỏi Nga, không Che-sni-a trở thành đại doanh để phần tử ph ản loạn cơng vào nơi khác Nga Ơng phẫn n ộ nói: “đúng, bây gi tơi mệt mỏi phải giải thích hết lần đến lần khác v ới d lu ận phương Tây sách Che-sni-a chúng tơi” “đây rõ ràng ều s ỉ nhục đất nước Cái mà gặp ph ải t ấn cơng vũ trang 110 số phần tử phản loạn Nga, hoàn cảnh chúng tơi giống tình hình lúc đầu Mỹ sau chiến tra- nh Vi ệt nam k ết thúc điều thật khiến người ta chấn động” việc Mỹ n ước phương Tây yêu cầu Nga rút quân khỏi Che-sni-a đàm phán v ới ph ần tử “Che-sni-a độc lập”, Pu-tin bày tỏ, Nga khơng rút tồn qn, mà b ố trí qn đội đóng lâu dài Che-sni-a, nhằm bảo vệ lãnh th ổ quốc gia Che-snia, đồng thời bày tỏ quan điểm phủ Nga hồn tồn không th ể tiến hành đàm phán với phiến quân Che-sni-a Ngày tháng năm 2001, Pu-tin bày tỏ, cần phần tử ly khai Che-sni-a thừa nhận tuân thủ hiến pháp Nga, tất phần tử vũ trang giao nộp vũ khí vô điều kiện, giao nộp tất tên phỉ c ầm đ ầu có n ợ máu, phủ Nga tiếp xúc đàm phán với h ọ, nh ưng th ời gian dài không ba tháng, kéo dài thời gian khơng ý nghĩa Và bốn ngày sau Pu-tin nói lời này, xảy ki ện 11 tháng Từ phạm vi tồn giới dấy lên sóng ch ống ch ủ nghĩa khủng bố quốc tế lôi kéo Mỹ vào, Mỹ đứng đầu Đối với thay đổi tình hình th ế giới, ngày 21 tháng 9, Pu-tin nói trả lời vấn phóng viên đức: “Khơng nên đ ưa m ột k ết lu ận này, tức người cho nổ tung nhà Mát-xcơ-va nh ững chiến sĩ đấu tranh giành tự do, người tiến hành loại ho ạt đ ộng nước khác lại phần tử khủng bố Kỳ th ực chúng đ ều nh ững phần tử phạm tội” năm ngày sau, vào Mỹ quy ết đ ịnh th ực công quân chống khủng bố chủ nghĩa kh ủng bố Al Queda Ta-liban áp-gha-ni-xtan Bin la- đen, Pu-tin chuy ển cho b ọn ph ỉ Che-sni-a thông điệp cuối phải hạ vũ khí vòng 72 tiếng đồng h Ti ếp đ ến, họp báo ngày tháng 10, Pu-tin lại lần n ữa bày t ỏ: B ọn ph ỉ Chesni-a có mối liên hệ rõ ràng với chủ nghĩa kh ủng bố quốc t ế, “đ ặc tr ưng chúng hồn tồn giống nhau.” Ơng nhắc nhở m ọi người ý t ới nh ững điểm tương tự hành động khủng bố phần tử kh ủng bố cho n ổ nhà Mát-xcơ-va vụ 11 tháng cách khơng lâu Và ng ười phát ngơn v ề cơng việc Che-sni-a phủ Nga A-xtơ-bu-ren- xki ch ứng th ực nói: 111 “Trong số phần tử khủng bố công tự sát ngày 11 tháng đ ối v ới Mỹ chí có người tới Che-sni-a” “nh ững k ẻ ều ển nh ững k ẻ ti ến cơng tự sát niu c oa-sinh-tơn tiến hành diễn tập công khủng bố Che-sni-a” Đồng thời Nga tích cực ủng hộ hành động chống khủng bố Mỹ áp-gha-ni-xtan Pu-tin đặc biệt nhắc đến: để triển khai hành động m ặt đ ất áp-gha-ni-xtan, Mỹ nước đồng minh nATo m ới đ ưa m ột, hai ngàn quân, quân nhân dân thường Nga bị phần tử kh ủng bố sát h ại năm gần vượt 3000 người Theo thông tin mà Nga n ắm đ ược, k ể từ quân Nga công phần tử khủng bố Che-sni-a đến nay, tổng c ộng có 500 lính đánh th nước ngồi bị bắn chết, trước mắt có t 500 đ ến 700 tên phỉ đến từ nước khác tiếp tục giết h ại dân th ường khu vực Che-sni-a Sau bước vào năm 2002, với nhu cầu thúc đẩy h ơn n ữa chi ến chống khủng bố lật đổ “Sát-đam hút-sen”, Mỹ không th ể không tuyên bố lực lượng vũ trang “Che-sni-a độc lập” ph ần tử khủng bố Sau s ự ki ện tin Mát-xcơ- va xảy ngày 23 tháng 10, nguyên thủ n ước lớn ph ương Tây Mỹ, Anh, pháp, đức tới tấp gửi điện bày tỏ ch ỉ trích đ ối v ới b ọn khủng bố ngày 30 tháng 10, áp lực lớn Nga, ph ủ đan M ạch bắt Za-ca-ép dự “đại hội Che-sni-a giới” tổ ch ức Cơ-pen-ha-gen, chừng mực đó, việc làm chứng tỏ thái đ ộ ch ống kh ủng b ố Che-sni-a Nga từ “xem thái độ phương Tây” trước bước chuyến sang “tự chủ hành động” Sau vụ bị bắt cóc tin Mát-xc ơ-va, Nga coi việc chống khủng bố việc lớn hàng đầu liên quan đến an ninh qu ốc gia, Pu-tin lại lần giành thắng lợi đấu tranh v ới phương Tây vấn đề 112 “Cuộc Chiến Chống khủng bố” Của Pu-tin Cuộc chiến tranh diện với Che-sni-a lần thứ hai tạm kết thúc vào năm 2000, lực lượng vũ trang bất h ợp pháp Che-sni-a chưa bị loại bỏ hoàn toàn, có hàng ngàn phần tử phi ến lo ạn vũ trang, có 500 phần tử cực đoan nước trốn vào rừng núi đ ể ch ống l ại lâu dài quân Nga, quân Nga đóng lại Che-sni-a bước vào giai đo ạn tác chiến truy quét bọn phỉ rơi rớt Những phần tử vũ trang “Che-sni-a độc lập” vào rừng đánh du kích khơng phải kẻ ngồi chơi xơi nước, chúng có sức khoẻ, cao to l ực lưỡng, thơng thuộc địa hình, huấn luy ện kỹ càng, trang bị tốt, hãn tàn nhẫn, đặc biệt có ngàn người Ba-sa-ép Kha-táp huy giỏi chiến đấu vùng rừng núi có sức chiến đ ấu m ạnh nh ất nhiệm vụ chúng, ngồi đánh du kích với quân Nga vào r ừng truy quét ra, chủ yếu tổ chức thành toán nhỏ, thâm nhập vào vùng Grô-dn ưi nơi khác Che-sni-a nội địa Nga để tiến hành ho ạt đ ộng kh ủng bố, nổ bom phá hoại, ám sát bắt cóc tin, liên tục quấy rối đánh quân Nga Vì số người không nhiều, kh ả sát thương phá hoại chúng lại lớn Sau chiến s ự Che-sni-a k ết thúc, hoạt động công khủng bố chúng chưa dừng lại lấy m ột ngày, thường tập trung lực lượng để đối phó với cư dân đ ịa ph ương ủng hộ quân Nga, đặc biệt quan chức, lãnh tụ tôn giáo dân th ường làm vi ệc cho phủ liên bang Nga Chỉ riêng tháng năm 2000, ph ủ lâm thời Che-sni-a thành lập, xảy loạt vụ công khủng bố, ch ẳng hạn cô em họ Ba-sa-ép nữ thổ phỉ khác lái xe t ải ch ất đầy thuốc nổ TnT lao vào doanh trại cảnh sát đặc chủng Nga, ti ến hành v ụ nổ tự sát, gây thương vong cho nhiều người; toán phần tử kh ủng bố khác lái xe tải có chứa 500 ki-lơ-gam thuốc nổ lao vào tồ nhà chung cư cảnh sát đặc chủng thành phố A-gon Che-sni-a phá huỷ hoàn toàn nhà, giết chết chỗ 27 cảnh sát đặc chủng, làm bị thương h ơn 30 ng ười, sau v ụ nổ phần tử vũ trang mai phục trước gần điên cu ồng b ắn vào doanh trại quân đội; ngày 20 tháng 6, lãnh tụ tôn giáo bị giết, hai cảnh sát 113 Che-sni-a bị đánh chết bị cắt đầu để uy hiếp, trẻ em Mu-slim báo cáo với quân Nga tình hình bọn phỉ bị báo thù ngày 28 tháng 6, hai chị em gái làm việc quyền quận bị giết, Ca-đơ-rốp đ ược Pu-tin bổ nhiệm làm Trưởng hành Che-sni-a nhiều lần bị công ám sát Bước vào tháng 7, hoạt động công khủng bố kiểu lại tăng lên, thành phố Grơ-dnưi trung bình ngày có 10 mìn lo ại ều khiển tay điều khiển từ xa nổ, khiến cho 100 sĩ quan binh lính cảnh sát Bộ nội vụ Nga bị thương vong ngày tháng T th ống Putin triệu tập lãnh đạo quyền lực Bộ Quốc phòng, Bộ T tham mưu, Bộ nội vụ, Bộ Tổng tra, Bộ An ninh quốc gia ng ười đ ứng đầu phủ Che-sni-a họp vấn đề này, thảo luận hoạt đ ộng kh ủng b ố hoành hành Che-sni-a vấn đề đấu tranh chống kh ủng bố c Nga, quy ết định áp dụng biện pháp nghiêm khắc hữu hiệu để tiến hành đấu tranh truy quét bọn phỉ, chống khủng bố Lúc này, theo trinh sát quan tình báo, có 2000 phần tử khủng bố vùng rừng núi cài cắm lại Che- sni-a, có h ơn 500 tên phần tử tơn giáo cực đoan đến từ nước ả-rập áp-gha-ni-xtan phủ Nga quân đội cảnh sát tăng c ường truy quét tr ấn áp, nên sau vào mùa thu, hoạt động kh ủng bố có ph ần gi ảm bớt đến ngày 24 tháng 11, ngồi vài trăm lính đánh th n ước ngồi kiên trì kháng cự ngoan cố ra, số lại có 500 người Vì Bộ trưởng Quốc phòng Nga Xéc-gây-ép nói cách lạc quan hành động truy quét ch ống khủng bố Che-sni-a gần kết thúc, mùa đơng năm 2000 có th ể tiêu di ệt tồn bọn phỉ sót lại Mọi người biết tin đ ều vơ h ưng phấn, hành động truy qt phỉ cuối sửa giành đ ược th ắng l ợi, hoạt động khủng bố đáng sợ sửa bị ngăn chặn, sống thi ếu s ự bảo đảm an ninh coi kết thúc Thế nhưng, Xéc-gây-ép lạc quan, người Nga người Che-sni-a mừng sớm Vừa bước vào tháng năm 2001, trừ ng ười b ị sát hại ra, số tin bị phần tử khủng bố “Che-sni-a đ ộc l ập” b l ại tương đối lớn, tính riêng số tin phía Nga gi ải c ứu có t ới h ơn 114 500 người, có 56 người nước ngồi, có ng ười Anh ng ười niu Di-lân bị hại Đến tháng 2, vụ nổ bom, mìn loại liên tiếp xảy ra, gây th ương vong người nhiều Các phần tử khủng bố tán phát truy ền đ ơn Grôdnưi, A-gon vùng khác Che-sni-a, nói nghiêm trừng tất nh ững “người Che- sni-a thơng đồng với địch” có Ca-tơ-rốp, nhà lãnh đ ạo phủ lâm thời Che-sni-a ngày 15 tháng 3, máy bay ch khách TU-154 chở 170 khách 12 nhân viên tổ lái bị bắt cóc Th ổ nhĩ Kỳ ngày 24 tháng 3, ba thành phố Bắc Cáp-ca-dơ gần biên giới Che-sni-a đồng thời xảy vụ nổ ôtô công, số người th ương vong 10 ng ười Trung tuần tháng 4, vào vài ngày trước Pu-tin chu ẩn b ị t ới Che-sni-a th ị sát, người đứng thứ hai, phó trưởng hành phủ lâm thời Che-sni-a Chê-ni-ép phó kiểm sát tr ưởng Vla-đimia bị sát hại phần tử khủng bố Che- sni-a lấy đ ể th ị uy c ảnh cáo phủ Nga, Tổng thống Pu-tin nh ững ng ười Che-sni-a ủng hộ Nga Tờ “Thời báo niu oóc” ngày 28 tháng Mỹ đ ưa tin: “ph ần t phiến loạn Che-sni-a độc lập Grô-dnưi gấp rút tiến hành chi ến tranh du kích vùng địch hậu, chúng dùng thủ pháo, mìn phục kích quân Nga, h ơn điên cuồng tung tin nói lực lượng phiến quân r ừng ti ến công Grô-dnưi đồng thời chúng ngày biến hoạt động khủng bố thành hành động huỷ diệt chuyên nhằm vào dân thường, vụ giết người x ảy liên tiếp Tuần trước có người khơng rõ thân phận lia súng tr ước đám đông quảng trường trung tâm, làm chết loạt người Quy ền kiểm sát trưởng thành phố rô-chư bị ba người đàn ông bịt mặt bắn 20 phát súng, chết quán cà phê phần tử khủng bố đặc biệt thù hận nh ững ng ười Nga, riêng tuần có nhiều phụ nữ Nga bị giết hại đ ường phố, số người Nga bị giết tháng 12 người Để ngăn chặn xảy công khủng bố, thành phố Grơ-dn ưi chỗ có binh sĩ Nga kiểm tra súng đạn, ban ngày họ tiếp tục ti ến hành “truy quét” kiểu công, kiểm tra bắt giữ kẻ khả nghi nhà một, sợ bị bọn phỉ cơng, đến tối họ núp hết vào sau ba-ri-e điểm hoả lực gia cố chắn, c ứ quân s ự bên 115 thành phố mà khơng dám ngồi nhà nhân viên ph ụ trách công tác an ninh phủ Che-sni-a bị tốn ph ần t vũ trang bao vây, vào buổi tối, ông ta bảo vệ bắn với bọn phỉ, quân cảnh Nga không dám tới chi viện Thế nên hàng ngày, đêm buông xuống, Grô-dnưi liền biến thành giới phần tử khủng bố loại, chúng nghênh Ngang tiến hành hoạt đ ộng nh phá hoại, ám sát, cướp bóc, chí tiến cơng ba-ri-e tr ại lính quân Nga, loại tiếng súng tiếng bom nổ rền bầu trời thành ph ố ều khiến cho người hoảng sợ hoang mang h ơn, Grô-dn ưi trở thành thành phố khủng bố mà mối nguy hiểm rình rập khắp n ơi, chết chóc liên tục Ngày tháng năm 2001, Pu-tin lên làm Tổng thống đ ược tròn m ột năm, vào ngày hơm đó, qn Nga tiến hành chiến đấu k ịch li ệt với phần tử vũ trang “Che-sni- a độc lập” k ể từ cuối năm 2000 đ ến th ời điểm Theo thống kê quy ền Nga, 862 ngày, k ể t ngày tháng 10 năm 1999, chiến tranh Che-sni-a lần thứ hai bắt đầu cho đ ến ngày 16 tháng năm 2001, có 3096 sĩ quan, binh lính c quân Nga hy sinh chiến tranh chống “Che-sni-a độc lập” chống khủng bố, truy quét phỉ, số người bị thương 9187 người cộng thêm số thương vong hai tháng trước chiến tranh xảy ra, số người chết tr ận 3323 người, số người bị thương 9979 người, nh ưng nghe nói s ố ch ỉ 1/3 số thương vong thực tế Đến cuối năm 2001, kiện 11 tháng xảy ra, s ự t ấn công kh ủng b ố lực lượng vũ trang Che-sni-a có phần giảm bớt Vì v ậy sau b ước vào năm 2002, Tổng thống Nga pu- tin, Bộ trưởng Quốc phòng I-va-n ốp T tham mưu trưởng Cờ-va-si-nin nhiều lần bày tỏ trường hợp khác nhau: Xét tình hình Che-sni-a tương đối yên tĩnh, quân Nga đóng t ại Chesni-a chia thành đợt rút khỏi đó, nhiệm v ụ trì tr ật t ự tr ị an khu vực Che-sni-a đội Bộ nội vụ Nga, đội đặc chủng Cục An ninh liên bang cảnh sát địa phương Che-sni-a phụ trách Th ế nh ưng, khơng bi ết bọn phỉ có ngụ ý trùng hợp ngẫu nhiên, lần sau t ầng l ớp lãnh đạo Nga bày tỏ thái độ rút quân, Che-sni-a lại xảy kiện khủng bố nghiêm trọng, dẫn đến kế hoạch rút quân Nga bị lần n ữa 116 Ngày 27 tháng năm 2002, máy bay trực thăng c b ộ đ ội n ội vụ Nga bị rơi Che-sni-a, 14 người máy bay gặp nạn, bao gồm Thứ trưởng Bộ nội vụ Nga, Trung tướng ru-sin-khơ, tướng cao cấp quân Nga gặp nạn Che-Sni-a Ngày 28 tháng năm 2002, quân đội liên bang Nga nh ận đ ược tin, m ột nhóm lực lượng vũ tranh Che-sni-a 2000 người, sau đ ột phá vòng vây từ trọng trấn phía nam Che-sni-a, lại tập kết khu vực U-rút-xken-tơ, chuẩn bị đột phá vòng vây từ nơi này, tiến vào Đa-gét-xtan tác chiến Th ủ lĩnh tốn phỉ phần tử khủng bố tiếng Che-sni- a Kha-táp S huy quân Nga, qua phân tích kỹ càng, nhận định thung lũng rộng 200 mét gần làng tuyến đường mà nhóm lực lượng vũ trang đột phá vòng vây, điều tới vùng tiểu đồn tăng c ường lính dù, tổng cộng 90 người, trấn thủ khu vực Bộ huy truy ền đạt lệnh tử th ủ cho tiểu đoàn này, định phải kiên thủ trận địa, không cho phép tha b ất kỳ tên địch Sáng ngày 29 tháng 2, lính dù chiếm lĩnh đ ược hai đ ầu núi g ần làng, phong tỏa đường rút bọn phỉ ngày hơm đó, l ực l ượng vũ trang Chesni-a liền tập trung binh lực gồm 1500 người phát động công vào hai núi Các chiến sĩ lính dù đứng trước quân đ ịch đông g ấp m ch ục lần không run sợ, dựa vào địa hình có lợi, tập trung hoả l ực quy ết đấu với lực lượng vũ trang Che-sni-a Cuộc chiến đấu diễn vô ác li ệt, hai bên có nhiều người thương vong ngày hơm 29, quân Nga có 31 người bị bắn chết ngày hôm sau, lực lượng vũ trang Che-sni-a l ại m ột l ần tổ chức xông lên, lại bị quân Nga đánh lùi, quân Nga có 26 người bị chết ngày tháng 3, lực lượng vũ trang Che-sni-a l ại m ột l ần n ữa phát động tiến cơng mạnh lúc đó, tr ận địa c quân Nga ch ỉ lại 33 người, có nhiều người bị tr ọng th ương l ực lượng vũ trang Che-sni-a kêu gọi đầu hàng, tướng sĩ Nga t ch ối th ẳng thừng Khi chiến đấu ác liệt kết thúc, quân Nga lại có 16 ng ười hy sinh Một tiểu đoàn cuối có người s ống sót, tồn b ộ 13 sĩ quan tiểu đoàn gặp nạn, có sĩ quan huy 117 Sĩ quan, binh lính Nga tỏ dũng cảm chiến đấu Một sĩ quan huy tên rơ-man-nốp bị mìn cắt đứt hai đùi, anh nghi ến ch ịu đau, dùng vải buộc chặt phía đùi tiếp tục chiến đấu, cho t ới h th cuối Sau trận địa quân Nga bị công phá, tay súng máy tên Vlađi- kin bị rơi vào tay địch, bị đánh đập dã man, bọn đ ịch cho r ằng anh ch ết, vứt bên sườn núi Sau Vla-đi-kin tỉnh lại, mò tìm đ ược súng máy c mình, đuổi kịp bọn địch từ phía sau, xả súng bắn m ột ch ập, vài tên ph ỉ g ục xuống, hai chiến hữu anh bị bắt làm tù binh c ứu thoát Vla-đi-kin may mắn sống sót, nhận danh diệu “Anh hùng Nga” Trong chiến đấu này, tiểu đồn lính dù tổng cộng tiêu diệt 400 tên phỉ Che-sni-a, giành thời gian quý báu cho quân đ ội liên bang Nga hoàn thành việc bao vây tốn phỉ phía qn Nga hồn tồn hiểu rằng, tốn phỉ đột phá vòng vây thành cơng, qn Nga kiểm sốt chúng, tình hình Che-sni-a có th ể mà phức tạp chiến đấu có 85 lính dù b ị thiệt mạng Đúng vào ngày chiến đấu sửa kết thúc, cánh đội c ảnh sát đặc chủng đến từ khu vực Mát-xcơ-va rơi vào vòng vây l ực l ượng vũ trang Che-sni-a sẵn Grô-dnưi, gây thảm kịch 20 người thiệt m ạng, 29 người bị thương Ngày 19 tháng năm 2002, máy bay trực thăng M-26 c quân Nga bị phần tử vũ trang Che-sni-a bắn rơi ngoại ô Grô-dn ưi, ến 118 quân nhân thiệt mạng lần thương vong nặng nề quân đội liên bang kể từ Nga thực hành động chống khủng bố Che-sni-a Ngày 23 tháng 10, kiện bắt cóc tin Mát-xcơ-va lại khiến cho 128 dân thường thiệt mạng Sau khủng hoảng tin Mát-xcơ-va xảy ra, i-va- n ốp m ột m ặt yêu cầu qn đội đóng Che-sni-a làm tốt cơng tác chuẩn bị truy quét b ọn phỉ Che-sni-a, mặt khác kiên tuyên bố không thay đ ổi kế hoạch giảm bớt số lượng quân đội đóng Che-sni-a định trước 118 Ngày tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Nga I-va-nốp lệnh cho qn Nga đóng Che-sni-a: Tạm dừng thực kế hoạch chia thành giai đo ạn rút quân khỏi Che-sni-a, quân Nga tới triển khai hành động quân s ự ch ống khủng bố “gay gắt có tính mục tiêu” thái độ c ứng r ắn nh ất mà phía Nga đưa nhằm tiến hành truy quét quy mô lớn phần tử khủng bố Che-sni-a sau kiện tin Mát-xcơ-va, khiến cho người ta có c ảm giác dường “cuộc chiến tranh Che-sni-a lần thứ ba” sửa nổ Đồng thời phần tử khủng bố nhiều lần bắn tên lửa vào máy bay tr ực thăng vũ trang quân Nga Theo thống kê quân Nga, địa điểm máy bay quân Nga bị công đa số đại doanh quân Nga Che-sni-a – g ần quân Can-ca- ra, mục tiêu bọn phỉ lựa ch ọn nh ững máy bay tr ực thăng vũ trang vào cứ, vũ khí sử dụng thủ pháp ti ến công gi ống hệt nhau: máy bay trực thăng, chẳng hạn M-8 cất cánh h cánh t sân bay cứ, bọn phỉ núp nhà bỏ hoang g ần c ứ b ắn tên lửa đất đối không loại xách tay vào máy bay Do tốc độ bay máy bay trực thăng chậm, độ cao bay khu vực không 700 mét, bị phần tử khủng bố nhằm vào, khó đ ược Chỉ cách vài trước I-va-nốp truyền đạt mệnh lệnh truy quét ph ỉ, ngày tháng 11, lại có máy bay trực thăng bị phần tử kh ủng bố Che-sni-a bắn hạ, toàn người máy bay gặp n ạn, có c ả phó qn đồn trưởng qn đồn 58 quân Nga Man-dô-ép máy bay trực thăng thứ chín quân Nga bị t ổn thất Che-sni-a, máy bay trực thăng th ứ 40 c quân Nga t ổn thất Che-sni-a kể từ chiến tranh Che-sni-a l ần th ứ hai bùng n ổ tới lúc Ngày tháng 11, đội đặc chủng Nga tiến hành đ ợt hành đ ộng đặc biệt chống khủng bố phạm vi ba khu vực hành có Grơ-dnưi Dưới ủng hộ nhà đương cục nhân dân địa ph ương, đ ội đặc chủng tiêu diệt chỗ tên phỉ, bắt làm tù binh m ười m tên, phát 87 điểm bí mật cất giấu súng, đạn dược, thu gi ữ đ ược nhiều vũ khí công cụ để tiến hành hoạt động khủng bố khác 119 Hiện lực lượng vũ trang Nga đóng Che-sni-a tổng cộng có khoảng 80 ngàn người Còn số lực lượng vũ trang bất h ợp pháp Che-sni-a vào khoảng hai ngàn người Tuy so sánh số lượng l ực l ượng vũ trang Nga chiếm ưu tuyệt đối, chiến mà bọn phỉ tiến hành với phủ chiến du kích, biển người mênh mơng, qn ph ủ r ất khó nhận rõ phỉ dân lành Bọn phỉ thông thuộc đ ịa hình c Che-snia, núp chỗ tối, qn phủ “dân n khác”, khơng thơng thuộc tình hình nơi đó, nơi đóng qn điều động quân h ọ đ ều lộ trước mắt bọn phỉ Truy quét Che-sni-a nhiều năm, binh sĩ Nga đ ều tích luỹ kinh nghiệm phong phú là: Bất k ể th ực hi ện nhiệm v ụ t ại thủ phủ Grô-dnưi, hay sâu vào thôn làng xa xôi h ẻo lánh, m ỗi b ước cần đặc biệt cẩn thận, nhiệm vụ hàng đầu bảo đảm an toàn l ực lượng Vấn đề Che-sni-a trở thành thứ tâm bệnh khó có th ể ch ữa tr ị n ổi Nga nhà đương cục Nga đưa thông điệp cuối v ới nhân viên vũ tranh chống phủ vào đầu năm 2002, cần bọn phỉ hạ vũ khí, nhà đương cục phủ bảo đảm an tồn tính mạng c h ọ, nh ưng b ọn ph ỉ vũ trang lại khơng có ý rửa tay gác kiếm, số người h ưởng ứng ch ỉ lèo tèo vài người Tình hình phát triển nay, nước Nga có ng ười nghi ng tính khả thi việc dùng biện pháp quân để giải vấn đề Che-sni-a, có số người đưa kiến nghị đàm phán hồ bình v ới Che-sni-a Th ế nhưng, quyền liên bang Nga đồng ý ngồi lại đàm phán hồ bình, Vấn đề đàm phán với ai? Mát-xkha-đốp là can ph ạm bỏ trốn bị c quan kiểm sát Nga truy nã, Ba-sa-ép hai tay nhuốm đ ầy máu c ng ười Nga, quyền Nga chắn không ngồi xuống bàn đàm phán v ới họ Vả lại điều kiện hàng đầu mà lực lượng vũ trang Che-sni-a đ ưa đòi Nga rút quân khỏi Che-sni-a, mà rút quân khỏi Che-sni-a, cục diện quân phiệt tràn lan năm trước xuất hi ện tr l ại Không bao lâu, Che-sni-a biến thành đại doanh ph ần t kh ủng b ố qu ốc tế Từ thấy, giải vấn đề Che-sni-a, Nga không ph ải đứng trước lựa chọn, mà khơng có lựa chọn khác 120 ... nhà sử h ọc Mơn-đơ-va Vích-to An-tơ-ni nghiên cứu tộc phả gia tộc Pu-tin Ơng ta nói, t ổ tiên c Putin vệ binh phi-la-đơ Pu-ti-nê đại công tước Môn- đơ-va “Pu-ti-nê” tiếng Nga có nghĩa “cái thùng... đánh nhau, Pu-tin ngẫm ều, điều có ích đời, khơng thể khơng nói thu hoạch quan trọng Khi nhớ lại, Putin nói: “Khi tơi cảm thấy uất ức Thằng nhóc đánh tơi trơng nh m ột khỉ gầy Thế nhưng, nhanh hiểu... khơng cao, Pu-tin lại “con đ ộc” mà cha mẹ ơng “già có”, nhà gửi gắm vào ơng hy v ọng l ớn Khi Putin học tiểu học, người nhà có mục tiêu rõ ràng: sau cần phải học đại học Khi có lẽ sớm, việc
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU SỬ CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP PUTIN, TIỂU SỬ CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP PUTIN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay