bài tập trắc nghiệm hình học không gian

44 6 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2018, 19:56

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN A(2,3, 4) Trong không gian Oxy cho Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? A1 (2,0,0) A Tọa độ hình chiếu A lên trục Ox A2 (0,3,0) B Tọa độ hình chiếu A lên trục Oy O (4,3,0) C Tọa độ hình chiếu A lên trục Oxy D Các mệnh đề A, B, C sai r r r a = (4, 2,5) b = (3,1,3) c = (2,0,1) Cho vectơ ; ; Mệnh đề sau đúng? A vectơ đồng phẳng B vectơ không đồng phẳng r r r c =  a , b  D C vectơ phương A(1,0,0) B (0,0,1) C (3,1,1) Cho ; ; Để ABCD hình bình hành thì: D (1,1,2) A D (3,1,0) B D ( −1, −1, −2) C D ( −3, −1, 0) D M (5, −3, 2) Trong không gian Oxyz cho Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng? M (5,3, −2) A Điểm đối xứng M qua trục Ox M ( −5, −3, 2) B Điểm đối xứng M qua mặt phẳng (Oyz) M ( −5,3, 2) C Điểm đối xứng M qua gốc tọa độ O D Cả A, B, C B (1, 2, −3) Trong không gian Oxyz cho hai điểm đẳng thức uuu r uuu r CE = EB tọa độ E là: C (7, 4, −2) Nếu E điểm thỏa mãn A  8 E  3, , − ÷  3 B 1  E  1, 3, ÷ 3  C D 8 8 E  ,3, − ÷ 3 3 8  E  2, 2, ÷ 3  A ( 1,0,0 ) B( −2, 4,1) Cho ; Điểm trục tung cách A, B là: ( 0,11,0 ) ( 0, 6, ) A B C  11   0, ,0 ÷   ( 1, 2,3) D A ( 1,0,0 ) B ( 0,1,0 ) C ( 0,0,1) D ( −2,1, −1) Cho ; ; ; thể tích tứ diện ABCD là: V = A V = đvdt A ( 1,2, −1) Cho S= A C 55 S = 555 B đvdt C V =1 đvdt D V =3 B ( 2, −1,3) C ( −4,7,5) ∆ABC ; ; ; diện tích là: S= 555 đvdt B đvdt D Các kết A, B, C sai A ( 2, −1,3) Cho đvdt B ( 4,0,1) C ( −10,5,3) ; ; Độ dài phân giác góc B là: A đvdt B C 2 D M ( 1,1,1) N ( −1,1,0 ) K ( 3,1, −1) 10 Trên mặt phẳng (Oxz) điểm cách điểm ; ; là: A C  7  − , 0, ÷  6    0, ,0 ÷   11 Kết luận sau sai? B D 5 7  , 0, ÷ 6 6    0, ,0 ÷   A C r r  a, b    vng góc với r a r b B r r r r  a, b  = b, a      ( ) r r r r r r  a, b  = a b sin a», b   uu r r r r  ka , b  = k  a , b     D A ( 1,0, −2 ) Trong không gian Oxyz cho B ( 2,1, −1) ; C ( 1, −2, ) Sử dụng giả thiết để trả lời câu hỏi sau: 12 Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng? A Độ dài cạnh B Độ dài cạnh C Độ dài cạnh AB = BC = AC = D Cả mệnh đề A, B, C 13 Tọa độ trung điểm I BC là: A C 1 1 I , , ÷ 4 2 1 1 I , , ÷ 2 2 14 Tọa độ trọng tâm G A C B D ∆ABC 3 1 I , , ÷ 2 2 1 2 I  , ,− ÷  2 3 là: 1 1 G , , ÷ 4 2 B 1  G  1, −2, ÷ 3  D  1 G , , ÷  3 3 2 4 G , ,− ÷  3 3 A ( 2,0,0 ) Trong không gian Oxyz cho điểm B ( 0,3,0 ) ; C ( 0,0, ) để trả lời câu hỏi sau: 15 Trong mệnh đề sai, tìm mệnh đề sai: uuu r AB = ( −2,3,0 ) A uuur AC = ( −2,0, ) B Sử dụng giả thiết 65 cos A = sin A = C D 16 Diện tích tam giác ABC là: S= A C 61 65 S = 13 đvdt B đvdt D S = 20 đvdt S = 61 đvdt r r r a = ( 2, 3,1) b = ( 5,7,0 ) c = ( 3, −2, ) 17 Trong không gian Oxyz cho vectơ ; ; ur d = ( 4,12, −3) A C Đẳng thức sau đúng? ur r r r d = a+b+c ur r r r d = −a + b + c 18 Trong ∆ABC B D ur r r r d = 2a + b + c ur r r r d = a + 2b + c , G trọng tâm tam giác, I trung điểm BA, C điểm tùy ý Trong mệnh đề sau, tìm mệnh đề đúng: uur uuu r uuu r OI = OA + OB A uuur uuu r uuu r uuur OG = OA + OB + OC C ( ) ( B uuur uuu r uuu r uuur OG = OA + OB + OC ) D Câu A C A ( 2,0,0 ) Trong không gian Oxyz, xét hình hộp chữ nhật OABC.O1A1B1C1 với C ( 0,3,0 ) O1 ( 0,0, ) ; nhận OA, OC, OO1 làm kích thước Sử dụng giả thiết để trả lời câu hỏi sau? 19 Tìm mệnh đề sai mệnh đề sau: B ( 2,3,0 ) A A1 ( 2,0, ) B B1 ( 2, 3, ) C ; D A, B, C sai ∆ABC 20 Cho A ( 1,2, −1) với B ( 2, −1,3) ; C ( −4,7,5) ; Độ dài đường phân giác góc B là: A 74 47 47 B C D A ( 2,3,1) B ( 1,1, −1) C ( 2,1,0 ) D ( 0, −1, ) Cho khối tứ diện ABCD với ; ; Sử dụng giả thiết để trả lời hai câu hỏi sau: 21 Chân đường cao H tứ diện hạ từ đỉnh A có tọa độ là: A 1   −3, , − ÷ 2  B    1, , ÷   C  1  3, , − ÷  2 D 1 3  ,3, ÷ 2 2 22 Độ dài đường cao AH là: A B 14 C 15 D A ( 1,0, ) B ( 0,1, 0) C ( 0,0,1) D ( 1,1,1) Cho tứ diện ABCD với ; ; Sử dụng giả thiết để trả lời hai câu hỏi sau: 23 Nếu M, N theo thứ tự trung điểm AB CD độ dài đoạn thẳng MN là: A B C D ( ¼ , BC cosin MN 24 Nếu M, N theo thứ tự trung điểm AB CD A 25 Cho A C ∆ABC B với ; ; trực tâm H  15  H  , ,− ÷  13 13 13  7  15 H  , ,− ÷  13 13 13  − C ∆ABC là: B  15  H  , ,− ÷  3 13  D Một đáp số khác ) là: D Một kết khác A ( 4, 2, −1) 26 Trong không gian Oxyz cho B ( 3,0,2 ) ; C ( x, −2,1) ; Tìm x để x = 18 x = 19 ∆ABC vuông A thì: A x = 17 B A ( 3,1,0 ) 27 Cho x = 15 D B ( −2,4,1) ; Điểm trục tung cách A ( 0,11,0 ) A C ( 0, 0, ) B C  11   0, ,0 ÷   D A, B, C sai M ( 1,1,1) N ( −1,1,0 ) K ( 3,1, −1) 28 Trên mặt phẳng (Oxy) Điểm cách điểm ; ; là: A 5 7  ,0, ÷ 6 6 B 7 5  , 0, − ÷ 6 6 C    0, ,0 ÷   D    0, ,0 ÷   A ( a,0,0 ) B ( 0, b,0 ) C ( 0,0, c ) 29 Cho điểm ; ; với a, b, c > Mệnh đề sau sai? uuu r uuu r uuur OA OB OC A Ba vectơ , , không đồng phẳng B ∆ABC có góc nhọn C Diện tích ∆ABC = a 2b2 + b 2c + c a D Thể tích tứ diện OABC abc r a = ( −1,1,0 ) Trong không gian Oxyz cho vectơ r r b = ( 1,1,0 ) c = ( 1,1,1) ; ; Dùng giả thiết để trả lời câu hỏi đây? 30 Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? r r a = c = A B C r r a⊥b 31 Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng? r r r rr a, b, c a.b = A B đồng phẳng D r r b⊥c r r cos b, c = ( ) C D r r r r a+b+c =0 uuu r r uuu r r OA = a OB = b 32 Cho hình hình hành OACB thỏa mãn điều kiện , Diện tích hình bình hành OACB bao nhiêu? A 2 B C D uuu r r uuu r r uuuur r OA = a OB = b OO ' = 33 Cho hình hộp OACB.O’A’C’B’ thỏa mãn điều kiện , , Thể tích hình hộp bao nhiêu? A B C D A ( 1,0, ) B ( 0,1,0) C ( 0,0,1) D ( 1,1,1) Trong không gian Oxyz cho điểm ; ; ; Sử dụng giả thiết để trả lời câu hỏi đây? 34 Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? A Bốn điểm A, B, C, D tạo thành tứ diện B Tam giác ABD tam giác C AB ⊥ CD D Tam giác ABD tam giác vuông 35 Gọi M, N trung điểm AB, CD Tọa độ trung điểm MN là: A 1 1 G , , ÷  3 3 B 1 1 G , , ÷ 4 4 C 2 2 G , , ÷ 3 3 D 1 1 G , , ÷ 2 2 36 Tứ diện ABCD tích bao nhiêu? A B C D 37 Mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD có bán kính bao nhiêu? A B A ( 3, 4, −1) 38 Trong Oxyz cho C D B ( 2,0,3) C ( −3,5, ) ∆ABC ; ; Diện tích là: A B 1562 379 C 29 D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MẶT PHẲNG (α) Phương trình tổng quát mặt phẳng r a = ( 3, 2,1) ; A ( 0, −1, ) qua điểm nhận r b = ( −3, 0,1) làm cặp VTCP là: x − y + 3z − 15 = x − y − z + 11 = A B x − y + 3z − 15 = x + y + z − 15 = C D A ( 4,9,8 ) ; B ( 1, −3, ) ; C ( 2,5, −1) Phương trình mặt phẳng qua ba điểm là: 29x − y − 10z − 63 = 29 x + y − 10 z − 63 = A B 29 x + y − 10 z − 63 = 29 x + y + 10 z + 36 = C D (α) Phương trình mặt phẳng A ( 2, −1, ) ; B ( 3, 2,1) qua điểm vuông góc với mặt ( β ) : x − y + 3z − = phẳng là: 6x − y − z + = A 6x + y + 7z + = B 6x + y − z + = C 6x + y + z +1 = D x − y + z −1 = Phương trình mặt phẳng qua giao tuyến hai mặt phẳng x + y − 3z +1 = song song Ox là: A x −3 = y − 7z +1 = B x + y −1 = C x + y +1 = D A ( 2,3, −4 ) Cho B ( 4, −1, ) phương trình mặt phẳng trung trực đoạn AB là: x + y + z + 25 = x − y − z − 25 = A B x + y − z + 25 = x − y + 2z + = C D M ( 3,3,3 ) Phương trình mặt phẳng qua điểm song song với mặt phẳng: 2x − 3y + z − = là: 2x − y + z − = x + 2y + z + = A B 2x + y + z − = x − y + z − 12 = C D A ( 2,1, −1) Phương trình mặt phẳng qua điểm vng góc với đường thẳng xác định B ( −1, 0, −4 ) ; C ( 0, −2, −1) x − y − z + 29 = x + 2y + z + = A B x + y − z − 39 = x + y + 4z +1 = C D A ( 2, 6, −3) Trong không gian Oxyz cho Xét phát biểu sau: (α) (I): mặt phẳng qua A // với mặt phẳng (Oxy) (β) (II) mặt phẳng qua A // mặt phẳng (yOz) là: (γ ) (III): mặt phẳng z+3= x−2= y −6 = qua A // mặt phẳng (zOx) là: Phát biểu sai? A (I) B (II) C (III) D Khơng có x + y + z −9 = 10 Phương trình mặt phẳng qua giao tuyến mặt phẳng: I ( −1, 2,3) x − y + 3z + = qua là: 2x − y − 4z − = 2x − y + 4z − = A B 2x − y − 4z + = x − y + 4z − = C D 11 Phương trình mặt phẳng qua giao tuyến mặt phẳng 3x − y + z − = x − 2z = x − 2y + z + = vng góc với mặt phẳng là: 2x + y − 8z +1 = 2x − y + 4z − = A B 11x − y − 15 z − = 11x + y − 15 z + = C D (α) 12 Phương trình mặt phẳng x + y + 5z − = qua giao tuyến mặt phẳng: x − y − 2z + = song song với trục Oy là: x + y − z + 17 = A C B x − z + 17 = D x + z + 17 = z +5 = A ( 1, 2,1) ; B ( 0,1, ) 13 Phương trình mặt phẳng qua điểm vng góc với mặt phẳng x − 2y + z + = là: x+ y+ z−6= x + y + 3z − = A B x− y+ z+6=0 x + y + 8z + = C D x − y + mz − = 14 Nếu hai mặt phẳng: A ml = 15 x + ly − 3z + = B ml = song song với thì: C ml = D ml = −3 r a = ( −1,1,1) ( ∆) (II) Vec tơ phương (III) Vì uuur r AH ⊥ a nên ta có:   1  −  − − t ÷+  − t ÷+ ( t − 1) =   3  Lập luận sai, sai từ bước ? A (I) B (II) C (III) D không sai bước M ( 1,3,5 ) 39 Khoảng cách từ A 2 x + y + z − = 3 x − y + 12 z − = ( ∆) :  đến đường thẳng 15 37 2049 494 B C x + y − z + = 2 x − y + = D ( d1 ) :  Cho đường thẳng chéo nhau: là: 20494 39 ( d2 ) Dùng giả thiết để trả lời câu hỏi sau: (α ) 40 Mặt phẳng ( d1 ) chứa ( d2 ) song song với có phương trình là: 5x − y + z − = x − 4y − z + = A B x + 4y + z + = 5x − y + z + = C D ( d1 ) , ( d ) 41 Khoảng cách đường thẳng A B 42 là: 42 C M ( 1, −2,3) 42 Tọa độ hình chiếu vng góc điểm A  25  1, , ÷  3  lên đường thẳng B 25   1, − , ÷ 3   47 D  x = − 2t ( ∆ ) :  y = − 4t  z = + 4t  C  23 29   , , ÷  3  D Trong không gian Oxyz cho đường thẳng:  23   , , ÷  3 3  x = − t1 ( d1 ) :  y = t1  z = −t   x = 2t2 ( d ) :  y = − t2 z = t  Dùng giả thiết để trả lời câu hỏi sau đây: ( d1 ) 43 Hai đường thẳng ( d2 ) : ( d1 ) ≡ ( d ) ( d1 ) A B ( d1 ) C ( d2 ) D (α) A C că ( d1 ) ⊥ ( d2 ) chéo với 44 Các mặt phẳng ( d2 ) (β) ( d1 ) song song với nhau, theo thứ tự qua ( α ) : y + z =  ( β ) : y + z − = B ( α ) : x + y + z − =  ( β ) : x + y + = D ( d2 ) là: ( α ) : x + y − =  ( β ) : x + y + z − = ( α ) : y + z + =  ( β ) : z+ y + = ( d1 ) , ( d ) 45 Khoảng cách đường thẳng A D A, B, C sai r r a b 46 Cho đường thẳng (d) qua A có VTCP đường thẳng (d') qua B có VTCP Nếu r r uuu r  a, b  AB =   B 3 là: C A (d) cắt (d') B (d) // (d') C (d) (d') đồng phẳng D (d) (d') chéo 47 Cho x = + t ( ∆ ) :  y = −1 + 2t z −  ( ∆) chung A x − 3y + z = x + y − z + = ( ∆ ') :  Phương trình đường thẳng vng góc ( ∆ ') là:  x − y + 10 z − 47 =  x + 3y − 2z + = B C A, B x −1 y − z − = = −28 14 D A, B sai 48 Khoảng cách đường thẳng ( ∆1 ) : x −1 y + z − = = −2  x = −2 − 4t ( ∆ ) :  y = − 2t  z = −1 + 4t  386 386 A là: B C D A, B, C sai ( d1 ) , ( d ) 49 Gọi AB đoạn vng góc chung đường thẳng Kết luận sau ? ( d1 , d ) A AB vng góc cắt đường ( d1 , d ) B Độ dài AB khoảng cách ( d1 ) , ( d ) C Độ dài AB đoạn ngắn nối hai điểm D A, B, C (α) ∆1 , ∆ 50 Cho đường thẳng chéo ∆2 , ( β ) Gọi ∆2 mặt phẳng qua ∆1 mặt phẳng qua song song với ∆1 song song với bằng: (α ) A khoảng cách mặt phẳng (β) ∆1 , ∆ Khoảng cách đường thẳng (β) ∆1 B Khoảng cách mặt phẳng (α) ∆2 C Khoảng cách mặt phẳng D A, B, C 51 Trong không gian Oxyz cho đường thẳng  x = + 2t1 ( d1 ) :  y = − 2t1  z = −t   x = 2t1 ( d ) :  y = −5 + 3t2 z =  ( d1 ) , ( d ) khoảng cách bằng: 19 19 13 A B 31 C ( d1 ) : Cho hai đường chéo D A, B, C sai x + y −1 z − = = ( d2 ) : x − y + −z = = −2 Dùng giả thiết để trả lời câu sau: 52 Phương trình mặt phẳng chứa (d1) phương với đường thẳng vng góc chung ( d1 ) , ( d ) là: x − y + 2z +1 = A x + y + 11z + = B 3x + y − z + = C 16 x − 25 y + 43 z − 45 = D ( d1 ) , ( d ) 53 Phương trình đường thẳng vng góc chung A C 2 x − 49 y + 21z + =  3 x + y − z + = 16 x − 25 y + 43 z − 45 =   25 x − 29 y + 60 z − 148 = B D là:  x + y − 5z − =  3x − y + z + =  25x − y + z − 31 =  3 x − y + z + = x + y − = 2 y − z − = ( d1 ) :  Cho hai đường thẳng x − y − z = 2 x + z = ( d2 ) :  Sử dụng giả thiết để trả lời câu hỏi sau: ( d1 ) , ( d ) 54 Vectơ phương đường thẳng (d) đường vng góc chung r r u = ( 1,3, −7 ) u = ( −14, 24,11) A B r r u = ( 14,11, −24 ) u = ( −7, 0,5 ) C D ( α1 ) 55 Phương trình mặt phẳng là: ( d1 ) , ( d ) chứa là: x + y − z + 238 = 155 x + 117 y − 58 z − 253 = A B 3x + y − z + 155 = x + y + z − 117 = C D ( d1 ) , ( d ) 56 Phương trình đường thẳng (d) vng góc chung A C  x + y + z + 117 =  2 x + y − z + = B 2 x − y + =   x + y + 12 z − 12 = là:  x + 11y + z + =   x + y − 58 z − 25 = D A, B, C sai A ( 1, 2,3) 57 Gọi (d) đường thẳng qua điểm mp ( α ) : x + y − z + = Phương trình tắc (d) là: A C x −1 y − z − = = −7 x −1 y − z − = = −4 −7 B D x +1 y + z − = = −7 x +1 y + z − = = −14 vng góc với mp ( α ) : x + y + z + = 58 Cho đường thẳng (d) có phương trình tham số  x = −3 + t   y = − 2t z =  Trong mệnh đề sau, mệnh đề ( d1 ) ⊥ ( α ) ( d1 ) A B ( d1 ) / / ( α ) (α) cắt ( d1 ) ⊂ ( α ) C D ( ∆) : A ( 1, 2, −1) 59 Để tìm khoảng cách từ điểm đến đường thẳng x + y −1 z + = = −2 , học sinh thực bước sau: ∆ : M ( −2,1, −1) (I) Lấy hai điểm M ( −2,3, −3) uuuuu r uuuuuu r  =5 S = M A , M M AM MB   (II) Tính diện tích hình bình hành : d ( A, ∆ ) = S 5 = M 0M (III) Lập luận sai từ bước nào? A (I) B (II) C (III) D Khơng có bước sai 60 Cho đường thẳng 2 x + y − z + =  z + = Trong đường thẳng có phương trình sau đây, đường thẳng hình chiếu vng góc (d) lên mặt phẳng Oxy A C 2 x − z + =  x = 2 x + y − z + =  2 x + y = B D 2 x + y + =  z = 2 x + y =  z = 61 Cho đường thẳng (d) có phương trình:  x = + 2t  y = 2−t z = + t  Hỏi phương trình tham số sau phương trình tham số (d) A C x = 1+ t  y = −t z = + t   x = + 2t  y = 2−t z = + t  62 Cho đường thẳng A C C D  x = + 2t ( d ) :  y = −3t  z = −3 + 5t  x + y z −3 = = −3 x−2 y z +3 = = 1 63 Cho đường thẳng A B x = − t  ( d ) :  y = 1+ t z = t  x + z − =   y − z −1 = x + y + =  y + z +3 =  x = + 2t   y = + 4t  z = + 5t   x = + 4t   y = − 2t  z = + 2t  d có phương trình tắc là: B D x−2 y z+3 = = x −3 x + y z −3 = = 1 , d có phương trình tổng qt là: B D x + y + z +1 =   x + y − 3z + = 2 x + y =  3 y + z − = 64 Phương trình tắc đường thẳng ∆ qua hai điểm A x −1 y + z +1 = = −3 B A ( 1, 2, −3) x −1 y + z + = = −1 B ( 3, −1,1) là: C x +1 y + z − = = −3 d: 65 Đường thẳng D x − 12 y − z − = = x −1 y − z + = = −3 3x + y − z − = cắt mặt phẳng (P): điểm có tọa độ là: ( 1,3,1) ( 2, 2,1) A ( 0,0, −2 ) B C D ( P) : x + 3y + z +1 = 66 Cho mặt phẳng ( 4, 0,1) đường thẳng x = 1+ t ( d ) :  y = − t  z = + 2t  Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng: d ⊂ ( P) A d cắt (P) B d // (P) C ( d) : ( P) : x + y + z − = 67 Cho mặt phẳng d ⊥ ( P) D x −1 y −1 z − = = −3 Tìm mệnh đề mệnh đề sau d ⊂ ( P) A d ⊥ ( P) B d // (P) 68 Tìm giao điểm hai đường thẳng C d cắt (P)  x = −3 + 2t ( d ) :  y = −2 + 3t  z = + 4t  D x = + t ' ( d ') :  y = −1 − 4t '  z = 20 + t '  Hãy chọn kết ( −1, −2, ) A ( 3, 2,10 ) ( 2,5, ) B 69 Cho hai đường thẳng C  x = + mt ( d ) :  y = t  z = −1 + 2t  ( 3,7,18 ) D x = 1− t ' ( d ') :  z = + 2t ' z = − t '  Tìm giá trị m để d cắt d' là: A m =1 B m = −1 C m=0 D m = −2 ( d) : M ( 2, 0,1) 70 Khoảng cách từ A đến đường thẳng B C x −1 y z − = = 17 12 D M ( 2, 0,1) 71 Hình chiếu vng góc điểm ( 2, 0, ) A x −2 y + z −3 = = −1 1 C 73 Góc hai đường thẳng B ( d2 ) : B 00 D  x = + 2t ( d1 ) :  y = −1 − t z =  x = 1+ t ( d ) :  y = + t z = − t  300 D  x = + 2t ' ( d ') :  y = −1 + 2t '  z = − 2t '  C là: ( 0, 2, −3) C A x −1 y = = z − 21 ( 1, 2, −1) B 72 Khoảng cách hai đường thẳng A lên đường thẳng (d): ( 1,0, ) bằng: 450 là: là: D 600 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MẶT CẦU ( S ) : x2 + y2 − z − 2x − y − 6z = Trong khơng gian Oxyz cho mặt cầu (S) có tâm, bán kính là: I ( 2, 2,3) , R = I ( 1, 2,3) , R = 14 A B C A, B D A, B sai I ( 1, 2, −3) Phương trình mặt cầu tâm bán kính x + y + z + x − y − z + 20 = A R=2 là: x + y + z − x − y + z + 10 = B x + y + z + x + y + z + 20 = C x + y + z + x + y + z − 20 = D A ( 4, −2,7 ) ; B ( 2,1,3) Phương trình mặt cầu có đường kính AB với x + y + z − x − y − 10 z + = A x + y + z − x + y − 10 z + 26 = B x + y + z − x + y + 10 z + = C x + y + z + x − y − 12 z + 16 = D A ( 0, 0, ) ; B ( 0, 0, ) ; C ( 0, 4, ) D ( 4, 0, ) Bán kính mặt cầu qua điểm ; là: A B C 2 D O ( 0, 0, ) ; A ( a, 0, ) ; B ( 0, b, ) ; C ( 0, 0, c ) Phương trình mặt cầu qua điểm với a > 0, b > 0, c > x + y + z + 2ax + 2cz + = A x + y + z − ax − by − cz = B x + y + z + ax + ay + cz = C D A, B, C sai Bán kính đường tròn có phương trình: A r=4 B r=2  x + y + z − x − y − z − 22 =  3 x − y − z + 14 = C r =3 là: D A, B, C sai  x2 + y + z − 2x − = ( C) :  x + z +1 = Tìm tâm, bán kính đường tròn H ( 0, 0, −1) , r = H ( 0, 0,1) , r = A tâm B tâm H ( 1,0, ) , r = H ( 1,1, ) , r = C Tâm D tâm ( x − 1) + ( y + 3) + ( z − ) = 49 Phương trình mặt phẳng tiếp xúc với mặt cầu (S): tiếp M ( 7, −1,5 ) điểm là: 2x + 3y + 6z − = x − y − z − 50 = A B x + y + 2z − = x + y + z − 55 = C D ( S ) : x2 + y2 + z − 2x − y − 6z + = Cho mặt cầu Phương trình mặt phẳng tiếp xúc với ( α ) : x − y + 2z − = (S) song song với x − y + 2z +1 = A x − y + z −1 = x − y + 2z + = B x − y + z − 12 = x − y + 2z + = C x − y + 2z − = x − y + 2z + = D x − y + 2z − = ( S1 ) : ( x − 1) + ( y − 1) + ( z − 1) = 2 Cho mặt cầu ( S ) : ( x − 3) + ( y − 3) + ( z − 3) = 2 cắt theo đường tròn (C) Dùng giả thiết để trả lời câu hỏi sau: ( S1 ) 10 Nếu H hình chiếu tâm mặt cầu tọa độ H là: (α) lên mặt phẳng mặt phẳng chứa (C) A C  29 29 29  H , , ÷  12 12 12  B  7 7 H  , , ÷ ÷  4  7 9 H , , ÷  12 12 12  H ( 1,3,3 ) D 11 Bán kính đường tròn giao tuyến (C) là: 19 A B 39 143 48 C D 12 Phương trình mặt phẳng tiếp xúc với mặt cầu (S) có phương trình A ( 1, 2, −4 ) x + y + z + x − y − 21 = điểm là: x + y + z − 21 = x + y − z + 21 = A B x + y − z − 21 = C D A, B, C sai I ( 1, −5, ) 13 Phương trình mặt cầu tâm ( x − 1) ( α ) : 5x − y + z − = tiếp xúc với mặt phẳng + ( y + 5) + ( x − ) = 2 A x + y + z + x − 10 y − z = B ( x + 1) + ( y + 5) + ( z + 4) = 2 C D A, B, C sai ( S ) : x + y + z − x + y − z + 13 = 14 Cho mặt cầu Mặt phẳng chứa trục Oy tiếp xúc với (S) có phương trình là: y=0 y + 3z = A B C A, B D A, B sai ( S1 ) : x + y + z − x + y − z = 15 Cho mặt cầu ( S2 ) : x + y + z + x − y − z − 10 = thì: ( S1 ) A ( S2 ) ( S1 ) , ( S2 ) cắt B ( S1 ) C ( S2 ) ( S1 ) , ( S ) tiếp xúc D tiếp xúc 2 16 Cho mặt cầu ( d2 ) : x + = y =z x y +1 z −1 = = 2 ( d1 ) : ( S ) : ( x − 1) + ( y + 1) + z = 11 đường thẳng d1 , d Phương trình mặt phẳng tiếp xúc với (S) song song với x − y − z − 15 = là: 3x + y + z − = A B C A, B D A, B sai A ( 3, 2, ) ; B ( 3, −1,0 ) ; C ( 0, −7,3 ) 17 Cho tứ diện ABCD với D ( −2,1,1) Phương trình mặt cầu ngoại tiếp tứ diện là: x + y + z + x + y − z − 13 = A x + y + z − x − y − z + 129 = B x + y + z + x + y − z − 13 = C D A, B, C sai A ( 1, 0,1) ; B ( 1, 21) ; C ( 3, 2, −1) 18 Cho tứ diện ABCD với ( D 1, 2, ) Bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện là: A B 17 C D O ( 0, 0, ) ; A ( a, 0, ) ; B ( 0, b, ) ; C ( 0, 0, c ) 19 Phương trình mặt cầu qua điểm a, b, c > là: x + y + z + 2ax + 2by + 2cz = A x + y + z − ax − by − cz = B với x + y + z + ax + by + cz = C D A, B, C sai I ( 2,1, −1) 20 Gọi (S) mặt cầu tâm (α) tiếp xúc với mặt phẳng có phương trình 2x − y − z + = Bán kính (S) bao nhiêu? A B C D I ( 6,3, −4 ) 21 Cho mặt cầu có tâm tiếp xúc với trục Ox Trong số sau đây, số bán kính mặt cầu ? A C R=5 B R= D R=3 R=3 I ( 1,3,5 ) 22 Bán kính mặt cầu tâm A R = 14 B tiếp xúc với đường thẳng R = 14 C R= x = t ( d ) :  y = −1 − t z = − t  D là: R=2 23 Phương trình mặt phẳng tiếp xúc với mặt cầu có phương trình ( S ) : x2 − 2x + y2 − y + z2 − 6z − = x + y − 12 z + = song song với mặt phẳng x + y − 12 z + 78 = là: x + y − 12 z − 26 = A B C A, B D A, B sai I ( 6,3, −4 ) 24 Mặt cầu tâm A R= tiếp xúc với Oy có bán kính B R = 33 C R= I ( 6,3, −4 ) 25 Mặt cầu tâm tiếp xúc với Oz có bán kính D R = 17 A R= B R=2 C R=3 D R=2 ... diện ABCD có bán kính bao nhiêu? A B A ( 3, 4, −1) 38 Trong Oxyz cho C D B ( 2,0,3) C ( −3,5, ) ∆ABC ; ; Diện tích là: A B 1562 379 C 29 D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MẶT PHẲNG (α) Phương trình tổng quát... mặt phẳng 2x − 3y − 2z = vng góc với mặt phẳng 2x − z − = ax + by + z + d = có dạng: a+b+d bằng: A 10 B -8 C 16 D -1 6 x − y + 5z − = 27 Phương trình mặt phẳng, đối xứng mặt phẳng qua mặt phẳng... cố định A với a+b+c B C D -3 2x − y + z − = 33 Gọi (P) mặt phẳng qua giao tuyến mặt phẳng x − 3z + = song song với Ox, mặt phẳng (P) cắt Oy điểm có tung độ là: A B -9 C 11 D x −1 y + z = = 2
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập trắc nghiệm hình học không gian, bài tập trắc nghiệm hình học không gian

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay