Slide Bài giảng Tổ chức bộ máy Hành chính nhà nước

106 14 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2018, 18:23

To chuc bo may hanh chinh nha nuoc Nghiên cứu máy hành nhà nước tổ chức – dựa vào lý thuyết tổ chức để nghiên cứu, xem xét, đánh giá máy hành nhà nước tồn Nghiên cứu tổ chức máy hành nhà nước với tư cách cơng tác tổ chức tức nghiên cứu cách hình thành yếu tố cần thiết “tổ chức” từ máy hành nhà nước quan hệ yếu tố để đời máy hành nhà nước – thực thi quyền hành pháp, nhằm thực chức năng, nhiệm vụ hành pháp Kết hợp hai nội dung nghiên cứu môn học To chuc bo may hanh chinh nha nuoc Tổ chức nhà nước nói chung hành nhà nước nói riêng phải tuân thủ nguyên tắc lý thuyết tổ chức công tác tổ chức To chuc bo may hanh chinh nha nuoc Vận dụng vào tổ chức máy hành nhà nước Đọc lại giáo trình “phát triển tổ chức” chương trình cử nhân Các học thuyết, tư tưởng tổ chức công tác tổ chức:Taylor; Max Weber; Fayol, lý thuyết nhà nước; tam quyền,v.v To chuc bo may hanh chinh nha nuoc Khi nghiên cứu tổ chức công tác tổ chức cần: The relations between individuals and organizations The relations between organizations themselves Organizations consisting of people People in an organizational context Phân tích ý nghĩa câu khu vực công hay khu vực nhà nước To chuc bo may hanh chinh nha nuoc Lý thut tỉ chøc cđa Taylor: Làm để sử dụng người mà đạt mục tiêu (tinh giảm biên chế) Người lao động trả lương xứng với phần việc họ làm Nhà quản lý phải phân tích, chia cơng việc giao việc gắn liền với trả công Nhà quản lý suy nghĩ điều cần làm; công nhân làm (lao động) công nhân làm người ta bảo Nhà quản lý phải nghĩ cách làm Người công nhân không nghĩ cách làm tốt mà làm cách làm không cần phải “nhất” Cần dạy họ cách làm nhà quản lý phải dạy họ To chuc bo may hanh chinh nha nuoc Cách tiếp cận tổ chức M.Weber Cơ cấu: vị trí phải xếp theo trình tự thứ bậc vị trí trao trách nhiệm quyền hạn cụ thể Chun mơn hóa: Cơng việc phải phân biệt dựa chức (chung) tiếp tục cụ thể hóa vị trí có kênh huy Biết trước ổn định (nguyên tắc) Tổ chức phải hoạt động dựa hệ thống, quy tắc, thủ tục thức Hợp lý Tuyển chọn người không thiên vị Dân chủ: Trách nhiệm quyền hạn gắn liền với chức danh, cá nhân người ngồi vào vị trí To chuc bo may hanh chinh nha nuoc Nguyên tắc Fayol nhìn nhận tổ chức: Phân cơng cơng việc/ Division of work (specialization) Quyền hạn trách nhiệm/ Authority and responsibility Kỷ luật/Discipline Thống mệnh lệnh/Unity of command Thống huy/Unity of direction Hạ thấp lợi ích cá nhân/Subordination of individual interest Trả công cho cá nhân/Remuneration of personnel Tập trung/Centralization Scalar chain/quan hệ lãnh đạo, huy 10.Trật tự/Order 11.Bình đẳng/Equity 12 Làm việc thường xuyên/Stability of tenure of personne 13 Nỗ lưc/Initiative 14 Hài hòa lợi ích/Esprit de corps To chuc bo may hanh chinh nha nuoc Theo Fayol, quản lý tổ chức bao gồm nhóm cơng việc (chức năng): Tổ chức Kế hoạch dự báo; Điều hành Kiểm soát Phối hợp định hướng To chuc bo may hanh chinh nha nuoc Nhìn nhận tổ chức giác độ cấu: Tập trung hay phân tán Mức độ thức hóa sách thủ tục Tính thứ bậc Quy trình thực thi: Chun mơn hóa: Đào tạo, phát triển To chuc bo may hanh chinh nha nuoc 10 Phải quy định rõ chức năng, nhiệm vụ quyền lãnh thổ theo cấp lãnh thổ Cấp lãnh thổ liền kê phủ trung ương làm gì? Cấp lãnh thổ trung gian làm gì? Cấp sở thấp làm gì? Đọc chương 4, phục vụ tri Nguyên tắc phân cơng cơng việc cho quan hành nhà nước địa phương Nhiệm vụ bắt buộc - theo luật định phải làm: Quy định hiến pháp; Quy định luật; Văn khác; Quy đinh chi tiết cho loại, cấp quyền To chuc bo may hanh chinh nha nuoc 93 2.Những điều pháp luật nhà nước cấm quyền địa phương khơng làm Những nhiệm vụ mang tính tự quản: Luật cho phép không bắt buộc Tuỳ thuộc vào điều kiện địa phương để thực Theo mục đích khác Đọc: European Charter of Local Self-Government Nguyên tắc: Chính quyền địa phương làm tất mà pháp luật khơng cấm Tạo mơ hình tổ chức máy quản lý nhà nước địa phương phù hợp với điều kiện địa phương To chuc bo may hanh chinh nha nuoc 94 To chuc bo may hanh chinh nha nuoc 95 Một số dạng tổ chức cụ thể Hội đồng mạnh – người đứng đầu yếu; Hội đồng yếu – người đứng đầu mạnh; Hội đồng bầu người đứng đầu; Hội đồng lựa chọn nhà quản lý chuyên nghiệp Đọc giáo trình cử nhân để biết dạng To chuc bo may hanh chinh nha nuoc 96 To chuc bo may hanh chinh nha nuoc 97 To chuc bo may hanh chinh nha nuoc 98 To chuc bo may hanh chinh nha nuoc 99 To chuc bo may hanh chinh nha nuoc 100 Cộng hòa Liên bang Đức To chuc bo may hanh chinh nha nuoc 101 To chuc bo may hanh chinh nha nuoc 102 Chính phủ (hành nhà nước cao nhất) Hội đồng Nhân dân Ủy ban Nhân dân tỉnh (hành nhà nước địa phương ) Ủy ban Nhân dân huyện (hành nhà nước địa phương ) Ủy ban Nhân dân tỉnh 63 Nhận xét chung? Ủy ban Nhân dân cấp xã (hành nhà nước địa phương) To chuc bo may hanh chinh nha nuoc 103 Cách thành lập máy hành nhà nước địa phương Việt Nam Cử tri Bầu Hội đồng Nhân dân cấp Bầu Ủy ban Nhân dân cấp tương ứng Phê chuẩn kết bầu Ủy ban Nhân dân cấp va phủ cấp tỉnh Nguồn: Vẽ lại từ văn Hiến pháp 1992 To chuc bo may hanh chinh nha nuoc 104 1992 sửa đổi Mơ hình Hội đồng - Ủy ban- Việt Nam Hành nhà nước địa phương Cử tri Hội đồng Cơ quan chấp hành Các quan chuyên môn To chuc bo may hanh chinh nha nuoc 105 Các quan chuyên môn tổ chức hành nhà nước địa phương  Khơng có quy định thống nhất;  Quyền tự quản Hội đồng điều kiện cụ thể địa phương;  Tùy thuộc vào cấp lãnh thổ để lựa chọn số lượng quan chuyên môn;  Tuy thuộc vào mức độ phân quyền công tác tổ chức Nghị định 13 14 năm 2008 ; nghị định 24 nghị định 37 năm 2014 thay nghị định 13,14 Nhận xét To chuc bo may hanh chinh nha nuoc 106 Tiểu luận Nghiên cứu nội dung chương 3, chương sách “phục vụ trì” Đọc Chương chương Hiến pháp 2013 “Chính phủ quyền địa phương” Đọc Luật tổ chức phủ (2015) Luật tổ chức quyền địa phương 2015 Nhận xét cách tổ chức Chính phủ Việt Nam quyền địa phương Việt Nam so với nội dung trình bày hai chương 3,4 sách “Phục vụ trì” Chọn :  Người trung ương chọn phủ;  Người địa phương (tỉnh đến xã) chọn quyền địa phương To chuc bo may hanh chinh nha nuoc 107 ...Nghiên cứu máy hành nhà nước tổ chức – dựa vào lý thuyết tổ chức để nghiên cứu, xem xét, đánh giá máy hành nhà nước tồn Nghiên cứu tổ chức máy hành nhà nước với tư cách cơng tác tổ chức tức nghiên... nuoc Tổ chức nhà nước nói chung hành nhà nước nói riêng phải tuân thủ nguyên tắc lý thuyết tổ chức công tác tổ chức To chuc bo may hanh chinh nha nuoc Vận dụng vào tổ chức máy hành nhà nước Đọc... nghiên cứu cách hình thành yếu tố cần thiết tổ chức từ máy hành nhà nước quan hệ yếu tố để đời máy hành nhà nước – thực thi quyền hành pháp, nhằm thực chức năng, nhiệm vụ hành pháp Kết hợp hai
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide Bài giảng Tổ chức bộ máy Hành chính nhà nước, Slide Bài giảng Tổ chức bộ máy Hành chính nhà nước

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay