ứng dụng triết học trong giáo dục môn sinh học

15 7 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2018, 16:32

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ *** TIỂU LUẬN CHUYÊN ĐỀ TRIẾT HỌC (CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC) VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC MỐI QUAN HỆ KHẢ NĂNG VÀ HIỆN THỰC CỦA TRIẾT HỌC MAC-LÊNIN VÀO CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC MÔN SINH HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG Người hướng dẫn khoa học: TS Lương Văn Tám Người thực hiện: Hà Thị Thu Hằng Học viên CH.K28- Chuyên ngành: Sinh thái học Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2017 MỤC LỤC MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Triết học Mac – Lênin hệ thống quan điểm vật biện chứng tự nhiên, xã hội tư có ý nghĩa giới quan phương pháp luận khoa học – cách mạng để người nhận thức cải tạo giới Đối tượng triết học Mac – Lênin nghiên cứu quy luật chung vận động phát triển tự nhiên, xã hội tư Trong đó, hoạt động nhận thức, kiến thức khoa học tuân theo các quy luật chung Vì thế, cơng tác giáo dục vậy, người giáo viên phải vận dụng các nội dung chủ nghĩa vật biện chứng triết học Mác- Lênin vào cơng việc cho hình thành kiến thức, lực tư theo các quy luật hiệu giảng dạy cao Bên cạnh đó, năm gần đây, xã hội nhiều vấn đề giáo dục: chương trình dạy học so với nhu cầu xã hội, thừa thiếu giáo viên cục bộ, chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới, sở vật chất chưa đồng Thực tiễn, tình hình giáo dục nước ta nhiều bất cập cần thay đổi Trong đó, đổi phương pháp dạy học thực yêu cầu cấp bách ngành giáo dục, bước hình thành lực hành động, đồng thời phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh Nền tảng giúp các em bồi dưỡng phương pháp tự học tự hình thành khả học tập suốt đời Đổi phương pháp dạy học xác định khâu tiên phong quá trình đổi GD-ĐT Việt Nam gần 30 năm khâu đột phá chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn Ngoài việc thay đổi chương trình sách giáo khoa phổ thơng, các sở GD-ĐT hòa nhịp đổi nhiều hoạt động chun mơn thơng qua các khóa tập huấn, chuyên đề xây dựng sở vật chất Nhiều mơ hình dạy học mơ hình trường học thân thiện, phương pháp bàn tay nặn bột, dạy học theo chủ đề tích hợp, dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh, giáo dục STEM … triển khai áp dụng có hiệu Tuy vấn đề không mang tính thời sự, đòi hỏi đội ngũ giáo viên có quan tâm đáng Với chủ đề Vận dụng nguyên tắc mối quan hệ khả thực triết học Mac-Lênin số phương pháp dạy học tích cực mơn sinh học trường phổ thơng để làm ví dụ, vấn đề giải tiểu luận này, góp phần minh chứng rõ nét cho vai trò triết học với khoa học sinh học Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu: Nghiên cứu đề tài “Vận dụng nguyên tắc mối quan hệ khả thực triết học Mac-Lênin số phương pháp dạy học tích cực môn sinh học trường phổ thông” nhằm giúp cho thân hiểu rõ cặp phạm trù khả – thực phép biện chứng vật vào lý luận thực tiễn Thông qua đề tài, tơi muốn đem đến cái nhìn tổng quan thực trạng giảng dạy môn sinh học Việc vận dụng cặp phạm trù phép biện chứng vật giảng dạy môn sinh học trường phổ thông đặc biệt quan trọng vấn đề đổi giáo dục nước ta- đặc biệt các phương pháp dạy học tích cực Từ rút kinh nghiệm quý báu cho thân hoạt động chun mơn Nói tóm lại, nhiệm vụ việc nghiên cứu đề tài làm rõ cặp phạm trù khả thực phép biện chứng vận dụng vào các phương pháp dạy học tích cực mơn sinh học trường phổ thông Phương pháp nghiên cứu: − Phương pháp tìm tài liệu, thu thập, xử lý phân tích các tài liệu: sách, giáo trình, mạng internet − Phương pháp tổng hợp từ kinh nghiệm thân quá trình dạy học PHẦN I CƠ SỞ LÍ LUẬN Mỗi ngành khoa học có hệ thống phạm trù riêng cho Ví dụ, toán học có các phạm trù: đại số, giải tích,… Sinh học có các phạm trù: sinh học phân tử, sinh học tế bào, di truyền học… Các phạm trù phản ánh thuộc tính chất, mối liên hệ chung các vật, tượng lĩnh vực định thực thuộc phạm vi nghiên cứu ngành khoa học cụ thể Phép biện chứng vật nói chung cặp phạm trù khả – thực nói riêng hệ thống mỏ, thường xuyên bổ sung làm phong phú thêm tri thức khoa học phạm trù Là hình ảnh chủ quan giới khách quan, cặp phạm trù khả thực luôn vận động tương ứng với vận động giới khách quan Theo phép biện chứng vật, khả thực cặp phạm trù phản ánh mối liên hệ biện chứng cái tồn dạng tiền đề với cái tồn dạng các vật, tượng, quá trình giới Khái niệm khả thực Hiện thực phạm trù triết học cái tồn thực tế khách quan Khả phạm trù triết học xu hướng, cái mầm mống, tồn vật quá trình Đó tiền đề khuynh hướng phát triển chúng xuất có điều kiện tương ứng Ví dụ, ngơ mọc lên từ hạt ngô thực Hạt ngô chứa khả nảy mầm thành ngơ, có điều kiện thích hợp nhiệt độ, độ ẩm,… ngô mọc lên Khả gồm khả tất nhiên khả ngẫu nhiên Khả tất nhiên: Ví dụ, gieo hạt ngơ xuống đất có điều kiện phù hợp mọc lên ngô khả tất nhiên (do nguyên nhân bên hạt ngô quy định) mọc lên lúa Trong khả tất nhiên lại có khả gần, khả xa Khả gần khả có gần đủ điều kiện cần thiết để trở thành thực Khả xa khả mà điều kiện để trở thành thực chưa đủ, cần phải trải qua nhiều giai đoạn tư Ví dụ, khả nước ta hoàn thành nghiệp xây dựng chủ nghĩa cộng sản xa Khả ngẫu nhiên: khả hình thành cách ngẫu nhiên Ví dụ, hạt ngơ gieo xuống khơ hạn, nắng nóng… mà khơng nảy mầm gọi khả ngẫu nhiên (do nguyên nhân bên quy định) Như khả cái “chưa có” khơng phải bất kỳ cái chưa có mà phải hiểu cái chưa có thời điểm xét, cái có tương lai, có điều kiện thích hợp Theo nghĩa đó, khả tiền đề cái mới, xu hướng phát triển vật, quá trình Hiện thực xem khả thực Hiện thực khách quan ln có nhiều vẻ, nhiều mặt, nhiều đặc tính nên thực lại chứa nhiều khả khác Mỗi khả lại nhân tố biểu xu hướng phát triển Vì vậy, khả trạng thái đặc biệt thực, trạng thái mà thực tồn trước trở thành thân Mối quan hệ biện chứng khả thực Khả thực tồn mối quan hệ chặt chẽ khơng tách rời nhau, thường xun chuyển hóa lẫn quá trình phát triển vật Điều nói lên điều kiện, vật có số khả khác (phụ thuộc vào điều kiện cụ thể) Quá trình vận động, phát triển vật lát cắt định quá trình khả trở thành thực Khi thực xuất lại xuất khả Những khả điều kiện cụ thể thích hợp lại trở thành thực Cứ vậy, vật vận động phát triển vô tận khả năng, thực ln chuyển hóa cho Trong tự nhiên, khả trở thành thực diễn cách tự phát, nghĩa không cần tác động người Trong xã hội, bên cạnh các điều kiện khách quan, muốn khả trở thành thực phải thông qua hoạt động thực tiễn có ý thức người Ngồi khả vốn có, điều kiện vật xuất thêm khả mới, đồng thời thân khả thay đổi theo thay đổi điều kiện Để khả trở thành thực thường cần không điều kiện mà tập hợp nhiều điều kiện Ví dụ, để hạt ngô nảy mầm cần điều kiện độ ẩm, nhiệt độ, áp suất… Sơ đồ trình biến khả thành thực Ý nghĩa phương pháp luận rút từ quan hệ biện chứng khả thực Khả khả vật, tìm khả vật phải tìm vật, khơng tìm khả vật ngồi Trong hoạt động thực tiễn, cần dựa vào thực không nên dựa vào khả năng, tất nhiên phải tính tới khả Bởi lẽ, thực cái tồn tại, diện, quy định vận động, phát triển vật Sự vật thời điểm có nhiều khả năng, vậy, hoạt động thực tiễn cần tính đến khả xảy để có phương án giải phù hợp, chủ động Để thực khả phải tạo cho các điều kiện cần đủ, đó, hoạt động thực tiễn cần chủ động tạo điều kiện cần đủ để thúc đẩy khả trở thành thực Khả thực chuyển hóa cho quá trình vận động vật Vì vậy, cần chủ động thức đẩy cho khả tốt nảy sinh, hạn chế khả không tốt người Phải thấy rõ mối quan hệ biện chứng khả thực để nhận thức được: - Nếu thấy thực mà không thấy khả khơng dự đoán tương lai Nếu thấy khả mà không thấy thực dẫn đến bi quan Nếu đồng khả với thực ảo tưởng - Trong hoạt động thực tiễn phải vào thực để đánh giá tình hình phải phán đoán tính chất xu hướng khả để phát huy tối đa tính động, chủ quan, ứng xử kịp thời tránh tư tưởng chờ đợi thụ động PHẦN II VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC MỐI QUAN HỆ KHẢ NĂNG VÀ HIỆN THỰC CỦA TRIẾT HỌC MAC- LÊNIN VÀO CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC MƠN SINH HỌC Ở TRƯỜNG PHỞ THƠNG Hiện trạng đổi phương pháp dạy học trường phổ thơng nói chung mơn sinh học nói riêng: Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển nói: “Điểm yếu phần lớn giáo viên phổ thơng thói quen với phương pháp dạy học truyền thụ kiến thức lý thuyết chiều dẫn tới việc học sinh thụ động ghi nhớ kiến thức máy móc, khả vận dụng kiến thức để giải các vấn đề học tập sống.” Trong năm qua, phần lớn giáo viên tiếp cận với các phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực Các thuật ngữ phương pháp dạy học tích cực, dạy học dựa dự án, dạy học giải vấn đề, phương pháp "Bàn tay nặn bột" ; các kĩ thuật dạy học tích cực động não, khăn trải bàn, đồ tư duy, khơng xa lạ với đơng đảo giáo viên Tuy nhiên, việc nắm vững vận dụng chúng hạn chế, có máy móc, lạm dụng Đại đa số giáo viên chưa tìm "chỗ đứng" kĩ thuật dạy học tiến trình tổ chức hoạt động dạy học Cũng nên giáo viên chủ yếu lệ thuộc vào tiến trình các học trình bày sách giáo khoa, chưa "dám" chủ động việc thiết kế tiến trình xây dựng kiến thức phù hợp với các phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực Khả khai thác sử dụng thiết bị dạy học tài liệu bổ trợ quá trình tổ chức các hoạt động dạy học lớp tự học nhà học sinh hạn chế, hiệu Phần lớn giáo viên, người có mong muốn sử dụng phương pháp dạy học lúng túng tỏ lo sợ bị "cháy giáo án" học sinh khơng hồn thành các hoạt động giao học Chính vậy, có cố gắng việc sử dụng các phương pháp dạy học tích cực chưa thực tổ chức hoạt động nhận thức tích cực, sáng tạo bồi dưỡng phương pháp tự học cho học sinh; việc tăng cường hoạt động học tập thể học tập hợp tác hạn chế; chưa kết hợp đánh giá giáo viên tự đánh giá học sinh quá trình dạy học Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hạn chế nói kể đến số nguyên nhân chủ yếu sau: - Sự hiểu biết giáo viên các phương pháp dạy học, kĩ thuật dạy học tích cực hạn chế, chủ yếu dừng lại mức độ "biết" cách rời rạc, thiếu tính hệ thống; chưa làm chủ phương pháp nên giáo viên "vất vả" sử dụng so với các phương pháp truyền thống, dẫn đến tâm lí ngại sử dụng - Việc dạy học chủ yếu thực lớp theo bài/tiết sách giáo khoa Trong phạm vi tiết học, không đủ thời gian cho đầy đủ các hoạt động học học sinh theo tiến trình sư phạm phương pháp dạy học tích cực, dẫn đến có sử dụng phương pháp dạy học tích cực mang tính hình thức, đơi máy móc dẫn đến hiệu quả, chưa thực phát huy tính tích cực, tự lực, sáng tạo học sinh; hiệu khai thác sử dụng các phương tiện dạy học tài liệu bổ trợ theo phương pháp dạy học tích cực hạn chế - Các hình thức kiểm tra kết học tập học sinh lạc hậu, chủ yếu đánh giá ghi nhớ học sinh mà chưa đánh giá khả vận dụng sáng tạo, kĩ thực hành lực giải vấn đề học sinh, chất lượng đề kiểm tra chưa theo kịp yêu cầu, dạng đề trắc nghiệm Thiếu kết hợp ăn ý hình thức tự luận trắc nghiệm dẫn đến tượng “lệch pha” đề Do thi học nên cách kiểm tra vơ tình đưa người học đến “con đường hẹp” học tập thiên cách nhớ máy móc, học vẹt, học tủ để sẵn sàng tìm cách ứng phó Vì chưa tạo động lực cho đổi phương pháp hình thức tổ chức dạy học Từ “mảng tối” dẫn đến hệ học sinh thụ động học tập, khả sáng tạo lực vận dụng tri thức học để giải tình thực tiễn sống bị thui chột Điều đồng nghĩa với việc chưa đáp ứng đầy đủ mục tiêu đặt giúp học sinh phát triển tồn diện đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ các kỹ phát triển lực sáng tạo cá nhân Nhằm khắc phục hạn chế nói trên, cần phải chủ động, sáng tạo xây dựng nội dung dạy học phù hợp với các phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực Thay cho việc dạy học thực theo bài/tiết sách giáo khoa nay, các tổ/nhóm chun mơn vào chương trình sách giáo khoa hành, lựa chọn nội dung để xây dựng các chuyên đề dạy học phù hợp với việc sử dụng phương pháp dạy học tích cực điều kiện thực tế nhà trường Vấn đề vận dụng nguyên tắc mối quan hệ khả - thực số phương pháp dạy học tích cực mơn sinh học: Qua các tiết học với các hoạt động học tập đa dạng học sinh lĩnh hội tri thức khoa học môn kĩ môn học, làm quen với phương pháp đặc trưng việc học, nghiên cứu sinh học phát triển thao tác tư duy, phẩm chất hoạt động trí tuệ, hình thành giới quan khoa học nhân cách Trong quá trình dạy học, muốn có hiệu cao GV ý đến việc thực các nhiệm vụ mặt trí tuệ cho học sinh chưa đủ mà xem xét đến các vấn đề tâm lí: hứng thú học tập, cảm xúc, ý chí nhân cách học sinh Tuy nhiên, hoạt động dạy học phải vào thực trình độ nhận thức học sinh để phán đoán tính chất xu hướng khả học tập theo hướng tích cực, chủ động tiếp thu kiến thức học sinh để thiết kế hoạt động dạy học cho phù hợp Mỗi thực khác tồn khả khác Ví dụ cụ thể: Hiện thực học sinh lớp A1 học giỏi môn sinh học học sinh lớp 11A6 học sinh lớp chứa đựng khả khác Trong quá trình dạy chuyên đề “Cảm ứng thực vật”, thân thiết kế hai hoạt động dạy học khác để phù hợp với thực nhận thức lớp Muốn đạt kết tốt, giáo viên cần tạo điều kiện thuận lợi để biến khả học sinh thành thực tốt Hoạt động lớp 11A1 Áp dụng phương pháp dạy học theo dự án vào phần Cảm ứng thực vật (dành cho học sinh có trình độ khá trở lên) Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: Triển khai dự án xuống học sinh, chia nhóm thực Cho HS xem câu hỏi khái quát: Mơi trường xanh, điều quan trọng nhất? Chia HS thành nhóm nhỏ từ 3-5HS, cho các em thảo luận chủ đề liên quan đến câu hỏi khái quát Sau phút yêu cầu các nhóm báo cáo kết vấn đề mà nhóm quan tâm để giải câu hỏi khái quát Đi đến kết luận câu hỏi khái quát trả lời quan tâm tới vấn đề xanh sức khỏe người Cho HS xem câu hỏi học:  Cây xanh có phản ứng trước môi trường hay không? GV chia các em thành nhóm giao nhiệm vụ tìm hiểu, chọn lọc nội dung, hình ảnh kiến thức số vấn đề đáng ý cảm ứng thực vật, thiết kế mẫu powerpoint Sản phẩm trình bày nhóm trình chiếu (powerpoint) kết hợp với thuyết trình thành viên nhóm giới thiệu lớp Đưa các tiêu chí đánh giá, thời gian tiến hành dự án… Giới thiệu cho các em số phần mềm liên quan đến quá trình thực dự án để các em tham khảo Lập trang cộng tác, ghi nhận các phản hồi, đóng góp chia sẻ các em nhằm giúp các em hoàn thành tốt dự án Bước 2: Thực nhiệm vụ Học sinh tự tìm thơng tin hồn thành dự án Bước 3: Báo cáo, thảo luận 10 Hoạt động lớp 11A6 Áp dụng kĩ thuật dạy học trạm - góc vào phần Cảm ứng thực vật (dành cho học sinh có trình độ trung bình) Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: Giáo viên phân công sẵn nhiệm vụ cho nhóm học sinh để thực nội dung học Nhóm 1: - Tìm hiểu khái niệm cảm ứng thực vật, - Phân biệt hướng động ứng động - Tiến hành thí nghiệm: Nhóm 2: - Tìm hiểu các loại hướng động Cơ chế - Các kiểu hướng động thường gặp Nhóm 3: Tìm hiểu ứng động sinh trưởng (Khái niệm, số ví dụ) Hình ảnh nở hoa Nhóm 4: Tìm hiểu ứng động khơng sinh trưởng Một số ví dụ trực quan (mẫu vật: mắc cỡ, số loài bắt mồi) Sau học xong bài, học sinh thiết kế xanh bồn nhỏ nhà trường Bước 2: Thực nhiệm vụ Mỗi nhóm dựa vào nội dung sách giáo khoa thiết kế phần kiến thức giao giấy A0 trình bày lớp Bước 3: Báo cáo, thảo luận Bước 4: Kết luận Sau các nhóm đánh giá xong, GV phát phiếu học tập để đánh giá kiến thức đạt cho học sinh Các nhóm phải hồn thành sản phẩm, tập thuyết trình trước trước tiến hành báo cáo lớp Bước 4: Kết luận Tổ chức đánh giá sản phẩm học sinh Sau các nhóm đánh giá xong, GV phát phiếu học tập để đánh giá kiến thức đạt cho học sinh Dựa vào khả học sinh lớp 11A1 hình thành kiến thức mới: - Kiến thức cảm ứng thực vật - Ứng dụng trồng xanh việc tạo cảnh quan số nơi - Phát triển lực tự học, tự thiết kế bài, Dựa vào khả học sinh lớp 11A1 hình thành kiến thức mới: - Kiến thức cảm ứng thực vật - Ứng dụng tạo cảnh quan vườn trường, nhà Nếu thấy thực mà không thấy khả khơng dự đoán tương lai Nếu người giáo viên thấy học sinh không hứng thú với mơn học mà khơng thay đổi phương pháp giảng dạy khơng tạo thực hứng thú, tự giác tìm tòi kiến thức học sinh Nếu người giáo viên tạo các tình có vấn đề, tạo các tập nhóm cho học sinh phát huy khả bước thay đổi học sinh, làm các em phát triển theo hướng yêu thích mơn học Ví dụ: Trong phần mở dạy 14: Enzim vai trò enzim quá trình chuyển hóa vật chất” – sinh học 10 Cách dạy truyền thống “Tại thể người tiêu hóa tinh bột khơng tiêu hóa xenlulozo?” Cơ thể người khơng tiêu hóa xenlulozo khơng có enzim xenlulaza Vậy enzim gì? Enzim đóng vai trò quá trình chuyển hóa vật chất? Để tìm hiểu vấn đề này, hơm nay, học Dạy học tích cực Từ thí nghiệm hãy: Hoàn thành PHT : phân biệt bình bình 2: Điểm phân biệt Chất xúc tác Nhiệt độ Bản chất Tốc độ Bình Bình Và trả lời các câu hỏi sau : Hãy cho biết vai trò chất xúc tác phản ứng phân giải tinh bột 11 14: “Enzim vai trò enzim quá trình chuyển hóa vật chất” Cho biết amilaza gì? Amilaza có đâu thể chúng ta? Vì amilaza lại làm cho tinh bột chuyển hóa thành đường nhanh so với HCl? Trong tế bào sống có nhiều phản ứng xảy ra, để tăng tốc độ phản ứng tế bào sử dụng chất xúc tác có tên gì? Thí nghiệm: Tiến hành thí nghiệm chuyển hóa tinh bột thành đường, người ta chuẩn bị hai bình thủy tinh Mỗi bình thủy tinh cho 5g tinh bột hòa với 200ml H2O với điều kiện khác Sau thu kết hình : Hình Q trình chuyển hóa tinh bột thành đường - Học sinh ngồi nghe Không có hội phát huy các khả thân để tự lĩnh hội kiến thức, tự hình thành thực cho thân - Học sinh thấy hình ảnh trực quan, vận dụng các khả suy luận để trả lời vấn đề Từ tự rút kiến thức cho Khi thiết kế hoạt động dạy học cần tính toán kĩ các khả xảy để tạo điều kiện thuận lợi tốt ngăn ngừa khả xấu trở thành thực Ví dụ: Trong thiết kế dự án dạy học cho lớp 11A1 trên, để ngăn ngừa khả học sinh khơng chịu làm khơng đủ thời gian, giáo viên đưa nội dung trước tuần Để ngăn ngừa làm việc nhóm số học sinh chây lì, phụ thuộc các thành viên khác giáo viên khơng cho điểm trung bình mà cho tổng điểm nhóm để các em tự chia điểm phù hợp với cơng sức bỏ 12 13 PHẦN III: KẾT LUẬN Khả biến thành thực quá trình mâu thuẫn phức tạp Khơng phải khả dễ dàng biến thành thực, mà chuyển hóa phải có điều kiện định Đó kết tác động lẫn điều kiện khách quan nhân tố chủ quan, quá trình dạy học các hoạt động có ý thức, có mục đích giáo viên học sinh Nếu các nhân tố hội tụ khơng đầy đủ ngun nhân làm cho khả khơng chuyển hóa thành thực Đối với việc vận dụng các phương pháp tích cực giảng dạy trường phổ thông, thân đội ngũ giáo viên phải có chuyển biến tích cực Tiểu luận đưa số giải pháp cho việc vận dụng cặp phạm trù khả thực phép biện chứng vật triết học Mác – Lênin vào việc đổi phương pháp giảng dạy môn sinh học trường phổ thông Thực tế cho thấy, hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn người thành công hay thất bại phụ thuộc vào việc vận dụng hay không các nguyên tắc, phương pháp luận rút từ các nguyên lý, quy luật phép biện chứng vật Do việc nhận thức vận dụng đắn, khoa học các nguyên tắc, phương pháp luận quan trọng cần thiết để đạt mục đích đến thành cơng Vấn đề sử dụng phương pháp dạy học tích cực mơn sinh học nói riêng các mơn học khác trường phổ thơng cần phải Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2017 Học viên Hà Thị Thu Hằng 14 TÀI LIỆU THAM KHẢO GS.TSKH Bùi Văn Ga, PGS.TS Bùi Anh Tuấn, TS Vũ Thanh Bình (chủ biên), Giáo trình Triết học, Nhà xuất Chính trị quốc gia – thật, năm 2015 PGS.TS Nguyễn Ngọc Khá, Chuyên đề triết học, Nhà xuất Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2016 PGS.TS Nguyễn Ngọc Khá (2015), Lịch sử Triết học Mác - Lênin, Nhà xuất Đại học Sư phạm TP HCM, TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Cường, Bernd Meier (2010), Một số vấn đề chung đổi phương pháp dạy học trường Trung học phổ thông, Berlin - Hà Nội https://prezi.com/uxocqua76fmv/pham-tru-kha-nag-va-hien-thuc/ Bộ giáo dục đào tạo, Tài liệu tập huấn cán quản lí giáo viên trung học phổ thông xây dựng chuyên đề dạy học kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển lực học sinh môn Sinh học TS Phạm Kim Anh, Thực trạng lực đội ngũ giáo viên trung học phổ thông trước yêu cầu đổi giáo dục phổ thông http://vncsp.hnue.edu.vn/ban-tron-giaoduc/article/269.aspx Bộ Giáo dục Đào tạo, Sinh học 10, NXB Giáo dục, 2010 Bộ Giáo dục Đào tạo, Sinh học 11, NXB Giáo dục, 2010 10 Phan Ngọc Quang, http://www.giaoduc.edu.vn/doi-moi-phuong-phap-day-hocnhung-nut-that-can-thao-go.htm 15 ... trò triết học với khoa học sinh học Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu: Nghiên cứu đề tài “Vận dụng nguyên tắc mối quan hệ khả thực triết học Mac-Lênin số phương pháp dạy học tích cực môn sinh học. .. kế hoạt động dạy học cho phù hợp Mỗi thực khác tồn khả khác Ví dụ cụ thể: Hiện thực học sinh lớp A1 học giỏi môn sinh học học sinh lớp 11A6 học sinh lớp chứa đựng khả khác Trong quá trình... học: Qua các tiết học với các hoạt động học tập đa dạng học sinh lĩnh hội tri thức khoa học môn kĩ môn học, làm quen với phương pháp đặc trưng việc học, nghiên cứu sinh học phát triển thao
- Xem thêm -

Xem thêm: ứng dụng triết học trong giáo dục môn sinh học, ứng dụng triết học trong giáo dục môn sinh học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay