Ứng dụng phần mềm matlabsimulink mô phỏng hệ điện gió – diesel

56 118 1
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2018, 09:59

Sử dụng năng lượng gió đang là một xu thế trên thế giới do: giảm chi phí nhiên liệu, khả năng sản xuất trên qui mô lớn và kết nối được với lưới điện chính. Việt Nam là một trong số rất nhiều quốc gia có tiềm năng để phát triển điện gió, đây sẽ là nguồn năng lượng lớn có thể khai thác bổ sung cho nguồn điện lưới quốc gia, thay thế các nguồn năng lượng hóa thạch đang ngày càng cạn kiệt và cải thiện môi trường. Ở những vùng có lưới điện quốc gia, điện gió sẽ được hoà vào lưới điện quốc gia. Việc ổn định lưới trong trường hợp này do các nhà máy điện truyền thống đảm nhiệm. Tuy nhiên ở những vùng hải đảo hay miền núi xa xôi, nơi chưa có lưới điện quốc gia thì điện gió sẽ được sử dụng hỗn hợp với các máy phát diesel và ổn định lưới sẽ được thực hiện cục bộ tại lưới độc lập này.Việc duy trì ổn định đối với các hệ thống điện quy mô nhỏ có sử dụng các tua bin gió là một thách thức về mặt kỹ thuật, do đặc điểm bất định của nguồn phát và do quán tính nhỏ của các máy phát điện trong các hệ thống điện nhỏ. Trong số các phương pháp, các phần mềm được ứng dụng thì Matlab là phần mềm được ứng dụng trong rất nhiều ngành nghề, lĩnh vực như viễn thông, tự động hóa, điện,… vì Matlab có hỗ trợ rất mạnh về toán học và có Toolbox và Simulink cực kỳ khổng lồ. Xét về ứng dụng của Matlab cho lĩnh vực điện năng, Matlab có những ứng dụng mô phỏng các hệ thống điện đơn giản, cho kết quả nhanh và độ chính xác cao. LỜI CẢM ƠN Đề tài “Ứng dụng phần mềm Matlab/Simulink hệ điện Gió Diesel” hồn thành với nỗ lực thân, giúp đỡ gia đình, bạn bè, nhà trường tập thể xã hội Em xin trân thành cảm ơn tới gia đình, bạn bè người thân tạo điều kiện vật chất lẫn tinh thần để em tập trung tâm trí cho đề tài Một lần em xin trân thành cảm ơn! Hà Nội, Người viết MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC BẢNG .iv DANH MỤC HÌNH .v LỜI MỞ ĐẦU Chương I: Tổng quan 1.1 Tình hình nghiên cứu ứng dụng điện sức gió giới .3 1.2 Tình hình nghiên cứu ứng dụng điện sức gió Việt Nam .6 1.3 Cấu tạo nguyên lý hoạt động Tuabin gió 1.3.1 Sự hình thành gió đặc trưng gió 1.3.2 Cấu tạo tubin gió 11 1.3.3 Các kiểu tua bin gió 12 1.3.4 Cơng suất loại tua bin gió 13 1.3.5 Nguyên lý hoạt động tuabin gió 14 1.4 Tổng quan hệ lượng Diesel .14 1.4.1 Nhiên liệu Diesel 14 1.4.2 Máy phát điện Diesel 14 1.4.3 Động Diesel 16 1.4.4 Lợi ích phát điện Diesel làm nguồn dự phòng hệ thống điện gió lưới điện độc lập 17 1.5 Phối hợp hệ lai Gió Diesel 17 1.5.1 Giới thiệu chung 17 1.5.2 Ưu điểm hệ thống điện gió 18 1.5.3 Nhược điểm hệ thống điện gió 18 1.5.4 Phạm vi ứng dụng hệ thống điện gió Diesel 19 Chương II: Phương pháp phương tiện nghiên cứu 20 2.1 Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm 20 2.2 Phương tiện nghiên cứu 20 ii 2.2.1 Khái quát Matlab 20 2.2.2 Khái quát Simulink 24 2.2.3 Khai báo tham số Simulink 30 Chương III: Cơ sở khoa học thực tiễn .30 3.1 Thiết lập hình tốc độ gió 31 3.1.1 Gió 31 3.1.2 Trận gió 32 3.1.3 Gió có tốc độ thay đổi từ từ 32 3.1.4 Gió thay đổi ngẫu nhiên 33 3.2 Thiết lập hình động học tuabin gió 34 3.3 Thiết lập hình máy phát Diesel 36 3.4 Thiết lập hình hệ thống điện Gió –Diesel 40 Chương IV: Kết thảo luận 43 4.1 Kết tốc độ gió 43 4.2 Kết điện áp hệ điện Gió-Diezel 43 4.3 Kết luận 45 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 47 I Kết luận 47 II Kiến nghị 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO 49 iii DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Công suất định mức lượng gió nước giới năm 2007 Bảng 1.2: Phân loại cấp độ gió theo tốc độ gió trung bình 11 Bảng 3.1 Các thông số điều khiển động Diesel .38 Bảng 3.2 Thơng số hình động Diesel phù hợp 40 iv DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Cơng suất điện gió giới thời gian 2000-2015 Hình 1.2 Năm tổ máy nhà máy điện gió tầm cỡ MW Việt Nam xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong , tỉnh Bình Thuận .7 Hình 1.3 hình hồn lưu khí với trung tâm khí áp bề mặt có tính đến phân bố không đất liền biển 10 Hình 1.4 Cấu tạo tua bin gió 11 Hình 1.5 Tua bin gió theo trục đứng .13 Hình 1.6 Tua bin gió theo trục ngang 13 Hình 1.7 hình máy phát điện Diesel 15 Hình 1.8 Sơ đồ nguyên lý phát điện .16 Hình 1.9 Sơ đồ nguyên lý dòng điện xoay chiều pha 16 Hình 2.1 (a) Cơng ty MathWorks, (b) Phần mềm Matlab-Simulink 21 Hình 2.2 Chỉ thư mục làm việc cho Matlab 22 Hình 2.3 Khơng gian làm việc Matlab .22 Hình 2.4 Tạo chương trình M-File .23 Hình 2.5 Ứng dụng Simulink ngành điện .25 Hình 2.6 Khởi động hình làm việc Simulink 25 Hình 2.7 Khởi động Simulink từ cửa sổ làm việc Command Window Matlab 26 Hình 2.8 Thanh cơng cụ Simulink 26 Hình 2.9 Thao tác nối hai khối 28 Hình 2.10 Kéo thả khối cần chọn cửa sổ 29 Hình 2.11 Hộp đối thoại đặc tính khối 30 Hình 2.12 Khai báo tham số phương pháp .30 Hình 3.1 hình tốc độ gió .34 Hình 3.2 Đường cong biểu diễn mối quan hệ Hình 3.3 Đường cong mối quan hệ 35 tốc độ gió 36 Hình 3.4 hình động học tuabin gió phần mềm Matlab/Simulink 36 v Hình 3.5 Hệ thống động Diesel hàm truyền .37 Hình 3.6 Sơ đồ động Diesel 38 Hình 3.7 Các thơng số điều khiển động Diesel phần mềm Matlab/Simulink 38 Hình 3.8 Dạng đồ thị tốc độ động Diesel K = 20 .39 Hình 3.9 Dạng đồ thị tốc độ động Diesel K =40 39 Hình 3.10 Hệ thống đơn giản hóa hệ thống hỗn hợp gió diesel 40 Hình 3.11 Lược đồ minh họa hệ lai Diesel Gió độc lập 41 Hình 3.12 Sơ đồ hàm truyền hệ thống lượng Diesel Gió 41 Hình 3.13 Sơ đồ hệ ghép nối Gió Diesel 41 Hình 4.1 Kết tốc độ gió 43 Hình 4.2 Dạng điện áp pha 44 Hình 4.3 Dòng điện áp pha A .45 Hình 4.4 Tốc độ quay máy không đồng 45 Hình 4.5 Hình ảnh chạy hệ ghép nối Gió Diesel phần mềm Simulink .46 vi LỜI MỞ ĐẦU Sử dụng lượng gió xu giới do: giảm chi phí nhiên liệu, khả sản xuất qui lớn kết nối với lưới điện Việt Nam số nhiều quốc gia có tiềm để phát triển điện gió, nguồn lượng lớn khai thác bổ sung cho nguồn điện lưới quốc gia, thay nguồn lượng hóa thạch ngày cạn kiệt cải thiện mơi trường Ở vùng có lưới điện quốc gia, điện gió hồ vào lưới điện quốc gia Việc ổn định lưới trường hợp nhà máy điện truyền thống đảm nhiệm Tuy nhiên vùng hải đảo hay miền núi xa xơi, nơi chưa có lưới điện quốc gia điện gió sử dụng hỗn hợp với máy phát diesel ổn định lưới thực cục lưới độc lập này.Việc trì ổn định hệ thống điện quy nhỏ có sử dụng tua bin gió thách thức mặt kỹ thuật, đặc điểm bất định nguồn phát quán tính nhỏ máy phát điện hệ thống điện nhỏ Trong số phương pháp, phần mềm ứng dụng Matlab phần mềm ứng dụng nhiều ngành nghề, lĩnh vực viễn thông, tự động hóa, điện,… Matlab có hỗ trợ mạnh tốn học có Toolbox Simulink khổng lồ Xét ứng dụng Matlab cho lĩnh vực điện năng, Matlab có ứng dụng hệ thống điện đơn giản, cho kết nhanh độ xác cao Nội dung đề tài: Ngoài lời mở đầu, phần kết luận kiến nghị đề tài gồm chương Chương I: Tổng quan.Trong chương nội dung nói đến tình hình nghiên cứu ứng dụng điện sức gió giới Việt Nam,hệ lượng Diesel, giải thích phối hợp hệ lại Gió Diesel Chương II: Phương pháp phương tiện nghiên cứu Ở chương tìm hiểu giới thiệu phần mềm Matlab/Simulink Chương III: Cơ sở khoa học thực tiễn Ở chương ta thiết lập hình như: thiết lập hình tốc độ gió,thiết lập hình động học tua bin gió,thiết lập hình máy phát Diesel,thiết lập hình hệ thống điện Gió Diesel Chương IV: Kết thảo luận Trong chương từ hình ta thu kết tốc độ gió, kết điện áp hệ điện Gió Diesel Chương I: Tổng quan 1.1 Tình hình nghiên cứu ứng dụng điện sức gió giới Nhận thức tầm quan trọng lượng tái tạo nói chung lượng gió nói riêng, phủ nhiều quốc gia giới dốc tiền của, nhân lực vào việc nghiên cứu đưa vào sử dụng thực tiễn lượng gió, giúp giảm căng thẳng lượng nước Trên khắp châu Âu 13.805 MW điện gió lắp đặt năm 2015 Các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) chiếm cho 12.800 MW tổng số có 141,6 GW lắp đặt EU với tổng khả tích lũy 147.8 GW cho tất châu Âu Hệ thống điện gió lắp đặt năm 2015 chiếm 44,2% tất điện gió lắp đặt với cơng suất cao Năng lượng gió vượt qua thủy điện nguồn lớn thứ ba EU với thị phần 15,6% tổng công suất điện vào cuối năm 2015 Năng lượng tái tạo chiếm 77% nhà máy điện lắp đặt vào năm 2015 (22,3 GW tổng số 29 GW) mà gió chiếm 44% mức lắp đặt EU tổng thể lần đáng kể biến động khắp châu Âu Đức chiếm gần 50% tổng số lắp đặt lượng gió EU 6.013 MW Ba Lan 1.266 MW Pháp 1.073 MW có hai thị trường khác để lắp đặt GW năm Trong số trước thị trường lành mạnh Thụy Điển Vương quốc Anh, lắp đặt bị chậm lại đáng kể Vào cuối năm 2015, EU có 142 GW gió lắp đặt cơng suất điện có 131 GW đất liền 11 GW khơi Tuy nhiên, 47% tất lắp đặt EU 2015 diễn Đức 73% xảy bốn thị trường hàng đầu, xu hướng tương tự năm 2014 Điều không giống năm trước lắp đặt tập trung trải rộng nhiều thị trường châu Âu 26,4 tỷ EUR đầu tư vào lượng gió châu Âu năm 2015, cao so với tổng vốn đầu tư năm 2014 40% Trong lượng gió lắp đặt lượng mặt trời chiếm 29%; than 16% khí đốt 6,4% Đức quốc gia có lắp đặt lớn EU lượng (44,9 GW), Tây Ban Nha (23 GW), Anh (13,6 GW), Pháp (10 GW) Ý (9 GW) Thụy Điển, Đan Mạch, Ba Lan Bồ Đào Nha có nhiều GW.Lắp đặt hàng năm điện gió châu Âu tăng lên suốt 14 năm qua từ 3,2 GW vào năm 2000 để 12,8 GW vào năm 2015 với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 9% chiếm lượng gió cho phần ba tất lắp đặt điện kể từ năm 2000 EU Trong năm 2015, thị trường nội địa hàng năm EU giảm 7,8%, lắp đặt xa bờ gấp đơi so với năm 2014 Nhìn chung, lắp đặt hàng năm lượng gió EU tăng 6,3% so với năm 2014 gió ngồi khơi chiếm gần phần tư tổng số EU lắp đặt điện gió vào năm 2015 đầu tư nước châu Âu tăng gấp đơi lên 13,3 tỷ EUR Nó năm kỷ lục tài lắp đặt lưới kết nối Đức (2.282 MW), Vương quốc Anh (572 MW) Hà Lan (180 MW) ba nước để kết nối lưới điện tua bin gió nước năm 2015, với 14 dự án đạt hồn thành Anh có khả gió lớn khơi châu Âu 5.067 MW, chiếm 46% tổng số lắp đặt châu Âu Đức có năm xuất sắc tăng lên vị trí thứ hai năm 2015 Đức chứng kiến tổng lắp đặt tăng đến 3.295 MW (29,9%) với 1.271 MW (11,5%), Đan Mạch thứ ba, Bỉ 712 MW (6,5%), Hà Lan 427 MW (3,9%), Thụy Điển với 202 MW (1,8%) thị trường nhỏ khác bao gồm Phần Lan với 26 MW, Ai-len với 25 MW, Tây Ban Nha với MW, Na Uy với MW Bồ Đào Nha với MW kinh tế khủng hoảng biện pháp thắt lưng buộc bụng thực khắp châu Âu tiếp tục cản trở phát triển ngành công nghiệp lượng gió Các năm trước khó khăn rộng chuyển dịch đầu tư từ nhiên liệu hóa thạch thúc đẩy phát triển lượng tái tạo châu Âu Ngoài EU, Thổ Nhĩ Kỳ thị trường lớn châu Âu, với lắp đặt hàng năm 956 MW vào năm 2015 Các thị trường Thổ Nhĩ Kỳ đạt công suất tổng cộng 4.694 MW vào năm ngối Nhìn phía trước, tương lai Thổ Nhĩ Kỳ khu vực gió hứa hẹn Mặt khác tua bin gió vận hành theo quy tắc điều khiển khác tùy thuộc vào tốc độ gió Đường cong biểu diễn mối quan tốc độ gió, hình 3.2 Từ biểu thức (3.11), (3.12), (3.13), (3.14) phân tích trên, hình tua bin gió xây dựng Matlab/Simulink với thơng số đầu vào tốc độ gió, tốc độ máy phát điện thơng số đầu mơmen, hình 3.4 Hình 3.2 Đường cong biểu diễn mối quan hệ Hình 3.3 Đường cong mối quan hệ và tốc độ gió 36 Hình 3.4 hình động học tuabin gió phần mềm Matlab/Simulink Nhận xét: + Nếu rotor quay chậm: gió dễ dàng qua mà khơng có tác động lên cánh quạt + Nếu rotor quay nhanh: cánh quạt tường chắn gió tốc độ gió phía sau cánh quạt gần không nên hiệu suất rotor gần không Từ ta thấy hiệu suất rotor phụ thuộc vào tốc độ máy phát [4] 3.3 Thiết lập hình máy phát Diesel Ta có động Diesel đối tượng cấp tả tốn học: (3.15) Trong đó: - số thời gian cấp - số thời gian cấp -Kd số truyền động - , đặc trưng cho quán tính khả khuếch đại thiết bị cung cấp nhiên liệu; - x,y thay đổi tương ứng lượng cấp nhiên liệu vòng quay động Chia hai vế (3.15) cho Kdta có tả dạng tốn tử: Y(s)(T2s2 + T1s + 1) = K(1+ T3s)X(s) (3.16) 37 Với K= , T1 = , T2 = , T3 = Ta hàm truyền điều khiển : (3.17) Hàm truyền truyền động (actuator): (3.18) Trong đó: Do ta có động Diesel hàm truyền sau: Hình 3.5 Hệ thống động Diesel hàm truyền Trong Hình 3.5: - wref, w tốc độ đáp ứng tốc độ thực tế - Hệ thống điều khiển (Control system) có hàm truyền điều khiển xác định: Động Diesel theo sơ đồ Matlab/Simulinkss hình 3.6 đây: 38 Hình 3.6 Sơ đồ động Diesel Khi ta để hệ số khuếch đại K = 20 thơng số khác hình 3.6 Bảng 3.1 Các thông số điều khiển động Diesel T1 =0.01(s) T4 =0.25(s) K =20 T2 T3 =0.02(s) =0.2(s) T5 T6=0.0 =0.009(s) Td = 0.024(s) 384(s) Tm Tmax = 1pu Pm0 = 0.000270147pu Hình 3.7 Các thơng số điều khiển động Diesel phần mềm Matlab/Simulink Ta nhận dạng đồ thị tốc độ động diesel sau: Dạng đồ thị tốc độ động Diesel K = 20 39 Hình 3.8 Dạng đồ thị tốc độ động Diesel K = 20 Ta nhận giá trị cho động Diesel K = 20 sau: >> Độ điều chỉnh ∆hmax = 2% >> Thời gian đáp ứng Tr = 0.1s >> Thời gian độ T2% = 0.7 s Khi ta thay K = 40 ta giá trị động Diesel sau: Hình 3.9 Dạng đồ thị tốc độ động Diesel K =40 Ta nhận giá trị cho động Diesel K = 40 sau: >> Độ điều chỉnh ∆hmax = 1% >> Thời gian đáp ứng Tr = 0.1s >> Thời gian độ T2% = 0.5s 40 Ta nhận thấy thời gian độ động Diesel K = 40 (t = 0.5s) nhanh so với K = 20 (t = 0.7s) Cùng với độ điều chỉnh K = 40 (1%) nhỏ so với K = 20 (2%) Qua ta thấy K = 40 cho chất lượng tốt K = 20 Làm tiếp nhận thấy K nằm khoảng (15; 75) chất lượng tốt Kết luận: Qua q trình phỏng, ta lựa chọn thơng số hình Diesel phù hợp bảng 3.2 Bảng 3.2 Thơng số hình động Diesel phù hợp K = 40 T1 = 0.01 (s) T2 = 0.02 (s) T3 = 0.2 (s) T4 = 0.25 (s) T5 = 0.009 (s) T6 = 0.0384 (s) Td =0.024(s) 3.4 Thiết lập hình hệ thống điện Gió –Diesel Sơ đồ hệ thống hỗn hợp gió diesel hình 3.10 : Hình 3.10 Hệ thống đơn giản hóa hệ thống hỗn hợp gió diesel Đường dây 22kV thường có điện dung đường dây không đáng kể, nên không xét Tụ bù Q cung cấp vừa đủ công suất phản kháng cho máy phát điện gió, nên khơng xét đến ảnh hưởng hệ thống 41 Hình 3.11 Lược đồ minh họa hệ lai Diesel Gió độc lập Hình 3.12 Sơ đồ hàm truyền hệ thống lượng Diesel Gió Hình 3.13 Sơ đồ hệ ghép nối Gió Diesel Ở đây, ta coi nguồn gió nguồn ổn định, tả nguồn pha 42 25kV, 1000MVA, cấp điện đến lưới 2,4kV thông qua MBA; khối 3-Phase Fault 3-Phase Breaker sử dụng để thời điểm Transtion Time nguồn gió xảy cố cắt nguồn gió gặp cố khỏi lưới; lượng cấp cho máy không đồng ASM 2250HP lúc lấy từ nguồn dự phòng máy phát điện đồng SM 3,125 MVA sử dụng động Diesel có điều chỉnh tốc độ điện áp tự động 43 Chương IV: Kết thảo luận 4.1 Kết tốc độ gió Dựa hình tốc độ gió hình 3.1 ta thu kết phần mềm Matlab/Simulink hình 4.1 Hình 4.1 Kết tốc độ gió Chú thích: Đường đặc tính tốc độ gió thay đổi ngẫu nhiên; Đường đăc tính tốc độ gió bản; Đường đặc tính trận gió; Đường đặc tính tốc độ gió thay đổi từ từ Nhận xét : Các đường đặc tính tốc độ gió phần mềm Simulink cho ta thấy đường đặc tính tốc độ gió bản, đường đặc tính trận gió đường đặc tính tốc độ gió thay đổi từ từ khơng có thay đổi mà trì tốc độ gió mức độ ổn định Còn đường đặc tính tốc độ gió thay đổi đột ngột trì trạng thái hình sin với khoảng khác q trình hoạt động 4.2 Kết điện áp hệ điện Gió-Diezel Điện áp lưới khơng có cố xảy ta dựa hình hệ ghép nối Gió Diesel hình 3.13 ta thu kết hình 4.2, hình 4.3, hình 4.4 Tiến hành chạy phỏng, ta thu điện áp lưới ổn định có dạng sóng sin tần số 50Hz, biên độ 1960V Lúc đầu dòng điện vào q cao dạng sóng 44 khơng ổn định sau thời gian hoạt động dạng sóng cho hình sin làm việc ổn định hình 4.2 Hình 4.2 Dạng điện áp pha Khi dạng sóng cao dòng điện vào nhanh nên dạng sóng điện áp pha cho kết xấu, lúc vào dòng điện cao nên dạng sóng hình sin cao dòng điện giảm trở dạng sóng hình sin bé lại Khi hoạt động thời gian dòng điện vào ổn định dạng sóng hình sin phân bố giống 45 Hình 4.3 Dạng điện áp pha A Sau chạy phối hợp Gió Diesel dòng điện áp pha hệ thống chạy dòng vào q cao dạng sóng hình sin lúc đầu cao thấp khơng ổn định Sau q trình làm việc hệ thống ổn định cho ta dạng sóng hình sin ổn định phân bố Hình 4.4 Tốc độ quay máy không đồng Nhận xét : Tốc độ quay máy không đồng giảm dần theo thời gian 46 4.3 Kết luận Qua q trình tốc độ gió khơng có chênh lệch cao mà trì mức độ ổn định Kết thu cho ta thấy có kết hợp Gió Diesel tín hiệu thu có dạng hình sin, tín hiệu ổn định đảm bảo vai trò nguồn dự phòng máy phát Diesel có tác dụng bù cơng st phản kháng cho hệ thống hệ thống không bị sụt áp, ổn định liên tục hơn… 47 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I Kết luận Nguồn lượng tái tạo từ gió nguồn lượng sạch, yêu cầu lượng điện ngày tăng, đồng thời tiềm lượng gió nước ta lớn Do đó, việc nghiên cứu thiết kế hệ thống phát điện sức gió phát lên lưới điện quốc gia vấn đề mang tính thời có ý nghĩa, đặc biệt giai đoạn nguồn lượng truyền thống cạn kiệt dần khuyến khích sử dụng lượng tái tạo phục vụ nhu cầu lượng Đồ án “Ứng dụng phần mềm Matlab/Simulink hệ điện Gió Diesel” hoàn thành cho kết sau: - Tình hình nghiên cứu phát triển lượng gió Việt Nam giới, ứng dụng phối hợp Diesel Gió - Nghiên cứu tìm hiểu sử dụng thành thạo ứng dụng phần mềm Matlab thiết lập được, tiếp tục nghiên cứu tìm hình có ứng dụng thiết thực vào phục vụ đời sống người biết cách sử dụng cho phù hợp với gió với Diesel - Bài thu kết q trình tốc độ gió, kết hợp Gió Diesel phần mềm Matlab/Simulink II Kiến nghị Sau trình thực đồ án , em xin có số vấn đề sau : Tiếp tục nghiên cứu phát triển đề tài để đề tài thực có ý nghĩa mặt thực tiễn, có khả ứng dụng cao Có sách đầu tư thoả đáng cho lĩnh vực nghiên cứu thực dự án ứng dụng nguồn lượng tái tạo, đặc biệt ứng dụng lượng gió diesel để phát điện Bài đồ án tốt nghiệp hoàn thành tốt số nhiệm vụ đặt hy vọng tài liệu tích cực cho q trình nghiên cứu thiết kế phục vụ chế tạo máy phát điện chạy sức gió bạn u thích ngành lượng nói chung lượng Gió Dsiesel nói riêng 48 - Xây dựng hình hệ thống phát điện kết hợp khác như: Gió- Mặt trời- Diesel + Đối với huyện đảo khu vực Biển Đơng có tiềm gió tốt,dân cư thường sống tập trung hệ thống kết hợp tua bin gió + mặt trời + máy phát diesel + Đối với đảo nhỏ,số dân ít, dân cư sống tập trung, khơng có tiềm phát triển sản xuất, hệ thống kết hợp tua bin gió+máy phát diesel 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Vũ Thành Tự Anh; Đàm Quang Minh -Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội “Năng lượng gió Việt Nam: Tiềm triển vọng” tranghttp://devirenewable.com/2011/04/09/nang-luong-gio-vietnam-tiemnang-triển-vọng http://www.gwec.net/wp-content/uploads/vip/GWEC-Global-WindReport_2016.pdf http://123doc.org/document/1319955-nghien-cuu-dieu-khien-dien-ap-mayphat-dien-kieu-dong-cat-tu-khang-su-dung-nang-luong-gio-dua-tren-dieukhien-mo.htm?page=4 http://text.123doc.org/document/3066879-ung-dung-matlab-simulink-mophong-may-phat-dien-gio-dfig-bang-phuong-phap-dieu-khien-tu-thong.htm Trần Việt Anh ‘’STATCOM hệ lượng ĐIỆN GIÓ DIESEL’’62015, Khoa Cơ-Điện, Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam Bài giảng tin học chuyên ngành điện - Matlab ứng dụng, khoa Cơ Điện, trường Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội 50 ... lai gió diesel bổ xung hoàn chỉnh cho 1.5.4 Phạm vi ứng dụng hệ thống điện gió – Diesel Hệ thống điện gió Diesel ứng dụng vùng sâu, vùng xa, hải đảo cách xa đất liền,…chưa kết nối với lưới điện. .. 5.6 – 6.4 12.5 – 14.3 5.1 – 5.6 11.5 – 12.5 6.4 – 7.0 14.3 – 15.7 5.6 – 6.0 12.5 – 13.4 7.0 – 7.5 15.7 – 16.8 6.0 – 6.4 13.4 – 14.3 7.5 – 8.0 16.8 – 17.9 6.4 7.0 14.3 – 15.7 8.0 – 8.8 17.9 -19.7... đa đươc hiệu suất hoạt động hệ thống điện gió - Để khắc phục hệ thống điện gió khơng sử dụng dùng máy phát điện Diesel cấp điện cho thụ điện Máy phát điện diesel áp dụng phổ biến có ưu điểm chi
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng phần mềm matlabsimulink mô phỏng hệ điện gió – diesel, Ứng dụng phần mềm matlabsimulink mô phỏng hệ điện gió – diesel, Hệ thống điện gió và Diesel được ứng dụng ở các vùng sâu, vùng xa, hải đảo cách xa đất liền,…chưa được kết nối với lưới điện quốc gia, nhu cầu sử dụng năng lượng của con người ngày càng tăng, nguồn năng lượng gió để tạo ra điện không những giúp giảm thiểu, Chương III: Cơ sở khoa học và thực tiễn, Do đó ta có động cơ Diesel và hàm truyền như sau:, Chương IV: Kết quả và thảo luận

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay